Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1.

Domeniul fundamental: Ştiinţe economice Domeniul de studii Cibernetică, Statistică şi Informatică economică Programul de Studii: Cibernetică Economică
Grila 1L – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale

Denumirea calificării: Cibernetică economică Ocupaţii posibile( conform COR):


Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale: 241, analist sisteme salarizare: 241212, Specialişti în logistică: 2413: logistician gestiune flux: 241301, programator fabricaţie/lansator
Nivelul calificării : LICENŢĂ
fabricaţie:241302 , documentarist ordonare logistică: 241303, Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică şi statistică: 2492, specialist în administraţie publică: reglementator: 247006;
Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi 212: consilier statistician: 212201, expert statistician: 212202, inspector specialitate statistician:212203, referent de specialitate statistician:
212204, consultanţi fiscali:241129, expert financiar-bancar:241106, analist investiţii:241115, specialist control risc:241120, analist preţ de revenire:241126, expert fiscal:241128, Analist:
213101, programator:213102, proiectant sisteme informatice:213103, consultant în informatică: 213104, Planificator: 241927; specialist îmbunătăţire procese: 241928; Asistent analist:
241947; Manager îmbunătăţire procese: 241946

Noi ocupaţii propuse pt. a fi introduse în COR: economist – analist de sistem, cercetător economist în cibernetică economică, asistent de cercetare economist în cibernetică economică

Competenţe profesionale C1 C2 C3 C4 C5 C6
Operarea cu noţiuni, Planificarea, organizarea şi Programarea în limbaje Proiectarea şi utilizarea Elaborarea suportului Culegerea,
tehnici şi metode de adaptarea activităţilor evoluate, proiectarea şi de modele de analiză organizaţional al prelucrarea, analiza şi
teoria sistemelor şi organizaţiei la dinamica utilizarea produselor economică la nivel activităţii logistice interpretarea statistică
cibernetică economică mediului economic program specializate micro şi macroeconomic a datelor

Descriptori de
nivel ai elementelor
structurale ale competenţelor profesionale

CUNOŞTINŢE

1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de C1.1 C2.1 C3.1 C4.1 C5.1 C6.1.
bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor Descrierea conceptelor, Descrierea sistemelor Definirea metodelor şi Identificarea, descrierea şi Descrierea metodelor şi Identificarea şi des-
adecvată în comunicarea profesională teoriilor, tehnicilor şi economice din perspectivă procedeelor de exemplificarea tehnicilor specifice crierea metodelor,
metodelor utilizate în cibernetică şi definirea programare şi utilizare a principiilor modelării organizării, coordonării tehnicilor şi procedeelor
teoria sistemelor metodelor de planificare, produselor program economico-matematice şi şi analizei sistemelor de culegere, prelucrare,
organizare şi conducerea a specializate a metodelor de analiză logistice analiză şi interpretare
acestora economică statistică a datelor
2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi C1.2 C2.2 C3.2 C4.2 C5.2 C6.2
interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, Explicarea şi Explicarea şi interpretarea din Explicarea programelor Explicarea principiilor Explicarea şi Explicarea metodelor,
proiecte etc. asociate domeniului interpretarea conceptelor, perspectivă cibernetică a şi produselor program modelării economico- interpretarea structurii şi tehnicilor şi procedeelor
teoriilor, tehnicilor şi dinamicii sistemelor economice informatice pentru analiza matematice şi a metodelor funcţionării sistemelor de culegere, prelucrare,
metodelor utilizate în şi a metodelor de planificare, datelor economice de analiză economică logistice analiză şi interpretare
teoria sistemelor organizare şi conducere a statistică a datelor
organizaţiei
ABILITĂŢI
3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de C1.3 C2.3 C3.3 C4.3 C5.3 C6.3
probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de Aplicarea metodelor şi Aplicarea metodelor de Aplicarea de programe Aplicarea modelării Aplicarea metodelor de Analiza proceselor şi
asistenţă calificată tehnicilor de analiză planificare, conducere asistată informatice pentru economico-matematice proiectare, programare şi fenomenelor socio-
specifice ciberneticii şi control pentru a proiecta rezolvarea problemelor pentru rezolvarea de control logistic pentru economice prin
economice pentru a strategii eficiente de economice probleme de optimizare rezolvarea problemelor aplicarea metodelor
descrie evoluţia management la nivelul de gestiune a stocurilor, statistice şi econome-
sistemelor micro şi sistemelor economice şi sociale transport, optimizare a trice
macroeconomice proceselor de producţie,
etc.
4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, C1.4 C2.4 C3.4 C4.4 C5.4 C6.4
pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, Utilizarea de metode de Aprecierea calităţii metodelor Testarea şi evaluarea Evaluarea şi validarea Utilizarea de metode şi Evaluarea critică a
programe, proiecte, concepte, metode şi teorii evaluare a limitelor de de planificare şi control; programelor informatice modelelor economico- metodologii de evaluare rezultatelor prelucrării
utilizare a tehnicilor şi testarea şi evaluarea şi a produselor program matematice şi şi reevaluare a fluxurilor statistice a datelor


Se vor identifica maximum 6 competenţe profesionale

Se înscriu în grilă descriptorii de nivel prezentaţi în Matricea Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (FIgura 3) în funcţie de nivelul calificării (Licenţă/Masterat/Doctorat)
tehnologiilor de analiză funcţionării sistemelor utilizate în analize econometrice, aprecierea de producţie şi a celor
cibernetico-economică economice economice eficienţei şi corectitudinii logistice
acestora în condiţiile
economiei reale
5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii C1.5 C2.5 C3.5 C4.5 C5.5 C6.5
şi metode consacrate în domeniu Implementarea metodelor Implementarea de strategii şi Proiectarea de programe Elaborarea de modele Proiectarea sistemelor Studiul unor proble-me
de analiză specifice diagnoze specifice planificării informatice noi şi economico-matematice de logistice personalizate economice şi sociale,
teoriei sistemelor şi şi controlului sistemelor utilizarea produselor analiză a sistemelor micro pentru rezolvarea aplicând principiile
ciberneticii economice economice complexe program existente pentru şi macroeconomice problemelor din analizei cantitative şi
pentru situaţii economice rezolvarea problemelor economia reală calitative
reale din economia reală

Standarde minimale de performanţă pentru evaluarea Elaborarea unui studiu Elaborarea analizei unui sistem Analiza unor probleme Modelarea unei probleme Elaborarea unui studiu de Elaborarea unui studiu
competenţei: din perspectiva teoriei economic din perspectivă economice utilizând la nivel micro şi/ sau fundamentare a activităţii statistico-economic
sistemelor şi a ciberneticii managerială eficient cel puţin două macroeconomic logistice la nivel de
economice a unui sistem produse program organizaţie
din economie informatice

Descriptori de nivel ai competenţelor transversale Competenţe transversale Standarde minimale de performanţă pentru evaluare a competenţei

6. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de CT1


autonomie restrânsă şi asistenţă calificată Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă calificată, a unei probleme
propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei
profesionale.
7. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în CT2
echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi Realizarea unei lucrări/unui proiect, asumând cu responsabilitate sarcini
aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei specifice rolului într-o echipă plurispecializată
8. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă CT3
a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de
personală şi profesională resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. dezvoltare profesională.