Sunteți pe pagina 1din 94
CUPRINS ESTE lis 8 4 | FONETICA, VOCABULAR. AREA AN id 7 Testul ne. 1 a Testul ne. 2 Treas deters. ate 2 Testul ne & Pe senoeld Testul me 5 | 208s tens Dene 6. Aer ene Testul 21) ane Pein wee Ne oe Testul ne 9 11) sites Testul an 10. ve 4. FONETICA. VocABULAR. (CULTIVAREA LIMBIL. NOTIUNI DE TEORIE LITERARA ‘ASIDE STUSTICR 34 Testu ae 11 Testu ne 12 \ 2 Testu ne 1310) eae. Testul ne 14 i — Abul ne1S secctioes acts ta M, TESTE COMPLE. a Testul ne 16 B Testul nc17 chek. Testu nn 18 ioe Testul an 19. | ( te Testul nr 20 so aee Testul nc. 21 iss po. Testul nc 22 Chee Testu ne, 23 sh cec ies Testul nc 24 | ad Testul 25 Pe ae Testul ne, 26.000) op Testu ne 27.) Ser: Testul ne. 28 i os Testul nr. 29 lan in Testul nr 30 | ites Testul ne. 31, : a ™ HsTeMope, ADMITERE NPA DE DREPT BUCUREST 95 Testul ne. 33. Testul ne, 32 Testul nr 34 Testul nr. 35 REZOLVARI Testul nr 4 Testul ne 2 Testul nr. 3 Testul nr 4 Testul nr 5 Testul nr. 6 Testul ne. 72) Testul nr 8 Testul ar. 9 Testul nr. 10 Testul nr.11 Testul nr. 12 | Testul nr, 13 Testul nr 14 Testul nr 15 Testul nr 16 Testul ng. 17 Testul ne. 18 Testul nr 19 Testul nr. 20 Testul nr. 21 Testul ne. 22 Testul nr, 23 Testul ar 24 Testul nr. 25 Testul nr 26 | Testul nr, 27 Testul nr, 28 Testul nr 29 Testul nr. 30 Testul ar, 31 Testul nr. 32 Testul nr 33 Testul nr. 34 Testul nr. 35 I. FONETICA. VOCABULAR. CULTIVAREA LIMBII ‘TESTUL NR. 1 1. Indicati forma corecta a neologismului de mai js: 2) dizident, . b)dizidend, ~ —_¢) dezident; @) disident. 2. Mentionati forma corect 2 substantivului dat, tn enuntul S-au inregistrat doi 2) not ndscut: 1) noindscut; ‘ noundscut,— d)nourndscut 3. Precizai care dintre cele patru construct este corecta: 2) Nam decit numal un apartament. b) Am decat un apartament. ©) Nam decit un apartament. @) N-am decdt doar un apartament. 4, Sunt corect despartte in sabe cuvintele din seria: «) detine-vent, punc-u-a),somp-tu-os,subiiniva, sub-urbie; |b) dedimvent, punc-tual somp-tuos, surbrn'-a, su-burbi-e; © derlinc-vent, pun-ctu-a, somp-ti-s, ubsenta, suburbre €@ detin-cvent, punc-tu-a, somptures, sucbleni-a, surbur bie 5. Precizai cate gejeli exist n urmBtooren faz, indiferent de natura acestora: Nu fi tit «ff veseInt-una, rtruc i 8 - ca deatfels2- mel — sunt copi foarte bunt 2) tei, b) patru; cine ) sase 6. Arta care sere contine numa formele corecte ale verbelr: 2) Inseamnéfinsemneazé, indruméindrumeszd, Inconjuréfnconjoar, struiestaruest, te- buietrebuieste; 1 nseamns, indium, inconjurd, str, trebuie, © Inserneazs,Indrumeazs, nconjoad,stuieste,trebuieste; 9 inseamns, nd, inconjoar,stéuie,trebuie. 7. Mentonaticontextul n care verbul a (se) ortografia este foloitcoret: © Otugiafiacd screrea acestulcuvént! 6) Ortograiant- corect! © NuVortografa gresit! &) Se ortogrfias cain limba de origine 8, Preciai sera care contin toate cwintelescise corect. a) escroca, escort, escamota,eschiva,escalada; ) excroca, excora, excamota, exchiva, excalads; @ excroca, exorta,escamota, eschiva, escalad @)escroca,excorta, examota,exchiva, escalade 9, Mentionai cite dintre cuvintele umstoare se despat In slabe atat dupa pronuntare, cit sidup8 structurd: abroga, abstract, adiacent, adoptie,altundeva a) patru: bei; 0 dous; @) una, 410. Indica cate dintre cwintele urmatoare au dubla accentuare (sunt dublete sccentuae) {88 dierenjiere semantics: academia, acvid, agora, aduter: 2) toate; b)unu: ) iciunul; dows 11, Precizati seria care toate verbele au ambele fotme corecte, In variate liber 2) bantie/bantuieste, Baiquelbsiqueste, bsjbsienbjbsieste, balbselbalbaieste, 1) bombénebombaneste, blesteaméiblestema, chiueichiveste, dainuieldsinueste; © depinideapsn, decaksldecalcheozd, decemBidecemneaza, degas/degaeazs (.a emana‘) €@) birierbiruleste, cheltuieicheltiest, se chinuiese chinuieste, s) datoreaz8/se) datorest. a) inci ) patru: 0 tre’; 9) dous, Smee et numarul neologismelr serie corect: blueeans, bz bli, boar, boiseigh: a)uny; b) dou; 0 trei, ¢) pate, 14. Sensul cuvantulu tiers este @) palcuri de arbori care marginesc un teren; ) cutie in care se depoziteaz’literele dint-o tipograie: © scaun portati folosit in antichitate, ©) persoand care supravegheazs lift! in timpul functions 15. Precizati termenul care lipseste din expresia a cdlca in 2) vartul degetelor: b) bolts, 6, Mentionat cate gesel confine enuntul umtor El ra spus nevestimi fi nostri sunt ‘rost crescufi, iar ai lor sunt bine-crescup, a) tre, ) patru; 2 doua; Duna 7. Indicati soluia corecta pentru completarea spatiului liber din urmatorul ‘enunt: Te-am rezut ... colaborator fidel aca, byeasi, 9 cavirgua; d= 18. Precizati numarul geselilr din enunful urtitor: Cu timpul vor afl, ci ela fost un autentic FSI Bl cro cerceti asin archivel sine mu vr ral putea higerore a).dous; b) te, 0 patru; +d) cine 19. Alegeti seria de sinonime care contine si regionalisme lexical: 2) turmé, cireads, cérd, copor, ciurdé, 5) amett, cherchelit, best, afumat, turmentat; +9) posomordt, taciturn, tScut, ursuz, moracénos; 9) infatuat, increzut, tufas, ingdemfat, infumurat, 20. Substantvulfcd se desparte in sabe aste: a) fics; ®) fives 2 files; fie pir cena ce fl de ores contin urmatoareleenunfur: Mosneagul, cind avieut-o, isu pale dee Ee adn Iie de Bucur. Yon Creanga) Cine se poar ga cu lorale eso Intémplate, m6 cuprinde o mare trstefe. 2) pleonasme; Dy dezacordun; ©) anacolutur: d) nico greseal. 22, Precizai seria care exis numaisinonime ale cuvdntului inal: ) anexd ~ adeos, apencice, completare,supliment. 5) anuls —2 abroga, a imalida, a suprima, a uci; © energie — impetuos, puternic, tare, curios 4) nocwv- bolnay, dsunster, negati, pagubitor 37, Structure evidentiat din enunge Vecinal mew est un om ee rea. are sensu 8) care are multa teabé, care fs vede de treabs; © cares auta vecni la treabe; €) care dovedeste cumsecadenie. 24. Indica sera in care toate cuvintele sunt srise cect 3) Brisa, josnic. paznic,pleonasm, fantasme, obraznie ) prism, josnc.pasnic.pleonazm, fantasmd, obraznic © Prizma, joznic, panic, pleonasm, fantasmd, obrasnic, ® prisms, josnc,pasnic,pleonasm, fantazm, obras vi i 9 rent Yc Cae in remit eu cmemnins en carer en fem ke aye) con) conti conta, conti 'b) (eu) continuu, (tu) continui, re eae, dame Mme eeite goes d) (eu) continuu, i, pe Re 26. Identificati seria care confine numai tenon augers sata oe econ A arctediar il dblen rane pe ng aceasta Pe eee ©) a ramne pe janta - a fi lefter, a fi sérac, a fi deposedat % a face din fSntar armasar ~ a exagera, 2 amplifica, 2 Sc. pine 5 hah rae aE So 8 al Dae re reer en vaca reacts : t 3 a a . ise corect toate cwvintele din seria: ie ee ye gegen tone ee en ee CSc PLAS nT cee ae ea or iat unt corect intebuintate: 2s, seta ce over in at eds t fe afin sunt aia rn csitre ma devent Z y o eitonarat pl compara ss eat respec tic ibe relposse Fucele fe afin sunt omrui Pin csstoie ma devent afi. ora eel capri Pe oc ti reso ue eo i devent eet tpt comporamentall st, Peenlrespet tcl shel elgioase Fuctele de afin sunt amr Prin cAstorie mia deve af. A 30. Menai ct de cele wate sant see cet cee, je inbrdiser, press, Ingram, ferdstau,aceeas, s ye b)sapte: ont nou seems. aaa caren een b) Caragiu, Hercule, Mirgn, Pescariu, Seneca; 0 Caragiu, Hercule, Miron, Pescariu, Seneca; ¢) Caragiu, Hercule, Mirgn, Pescariu, Seneca. ; eee. otan by pecare ocr, acta, este 91 de limba romana pentru admitere Foneticd. Vocabular. Cultivarea limbit 4. Formele de plural (masculin mi feminin cstiimice, perplecsfperplere sunt: “O7PICHHcomplexe, conecsilconeke, csitie, 2) toate corecte; © corecté numai prima pee aoe ppiobnkamlias © cat mal rn dou pte aise ea eminage Shia corecté pen completes spat liber dir 4 casi )precum; ca, od ; Ardtat care sere contine nu at oe 2 antcalonicnend érutbinaers hora ete Sencot cn rh 8 hcsiehorcest,ignoréhgnoreass © anticipeaza, bénuieste, horediest antics Binet hon ener aneeaz ) dansator; © murtr. 8. Indicati seria care conti scrse ® tne toate cui ene rads seat ae i acre ‘escava, esceda, escela, ‘escepta, escita, exclama; 9. Mentionati cate di inte cuvntle ui ‘si dupa structura: anacronic e ®) pat: eer 10. Indicati cSte dintre cuvintele ur fir citerentere semantic 2) patru; mae 11. Precizati seria care toate v 2 degjsdeanears > alters hone 0) catoreactdatoest,cbuietbuieste d 8 gitseroseas POree24,extipiletipeazs, tlguictg elitist, odotieleslatieste, Muiohsnuere re ‘ ies : ©) doua, le forme corecte, tn variate liber ge destatdse: destéteazs, enumsrlonumer 2. matoare on er are Pot avea forme duble de plural: avatar, ao, : : by tei; pat, 13. Indicati numsrul neok ‘ ihe bradlord, gies HOaismelorscrisecorect: body-buill ling, boghead, bougi, : toate; ) patru; ote : 4. Sensul cwvantului butafor ae a) tare de satisfac done : Dermat inadecats; fect imitate folosite fa eal izarea decorunier @ aglomerare de tupe combatante, Ie 15, Precizati 35 ect termen are lpSeste din expresa a cu capul in ) sus; nor; vane 16. Mentionati enungul construit incorect din punct de vedere sintactc: 2) Gine greseste de mai multe ori este aspru sancfionat. ) Pe cel care greseste grav il sanctioném sever: © BSlatului care a cAstigat concursul ise cuvin laude. ~ i 4) Cine mu-si vede de treabs if certém aspru. "417. Indicati seria care este formats exclisiv din neologisme scrise corect: a) cuartet, cuasar, cvintet, quiproquo, cvorum;, ) quartet, quasar quintet, qurpro-quo, quorum; © cartet, quasar, cvintet, uiproquo, crorum; ) quartet, cuasar quintet, quipro-quo, quorum. 18. Precizaji in care dintre contextele urmatoare cuv4ntul un nu este numeral: 8) A cumpsrat doar un caiet. 1) Ai luat cu tine un cat si niste cr. © Ei au cumpirat un pix si dous creioane. d) A asteptat un ceas $i apoi a plecat. 419, Substantivele cimp, regiune, strat, teren si zécémént se pot combina: ‘) numai cu adjectvul petrolifer, ) numai cu adjectivul petroier, atdt cu petroier, cat si cu petrolifer, ¢) cu niciunul dintre ele. 20. Cwvintele ceard 3i geand contin 2) cinci litre si cinci sunete; ‘Q.cinc liter si tre sunete; 21. Recunoasteti seria care confine tot termenil cu forma corect®: 2) delcvent,itinerar, interogator, juristconsult, procoror, usufruct; b) delincvent,itinerar, interogatori, jurisconsul, procuror, uzufruct; © delicvent,itinerariv, interogator, jurstconsult, procurol, usufruct; 1) delincvent, itinerary, interogatoru, jurist-consult, procurac usufruct. 22. Radacina cuvantului inlomnit este: 2) demnit; b)Inlern-; ema; 4) -lemni- 23. Identificativarianta de despSrtire i slabe corect: 2) a-brupt, a-cua-re-la, an-al-fa-bet, a-nutar, jet-8, pros-ter-na, pe-hi-van; ) a-brupt, acu-a-re-é, avnaL-fa-bet, a-nu-ar, jertfé, pro-ster-na, pehvli-van, Q ab-rupt, a-cua-re-lé, an-abfa-bet, an-u-ar jert-&, pro-ster-na, pe-hl-van; 4d) a-brupt, a-

S-ar putea să vă placă și