Sunteți pe pagina 1din 270

PROGRAMA

PENTRU LIMBA {I LITERATURA ROMN~ EXAMENUL DE BACALAUREAT


Aprobat` prin O.M.E.C.I. nr. 5204 / 23.09.2009 2009-2010 2 I. STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN Limba [i literatura romn` ocup` un loc important n structura examenului de bacalaureat, prin ponderea sa reflectat` n prezen]a celor dou` forme obligatorii de evaluare a performan]elor: n competen]ele lingvistice de comunicare oral` n limba romn` [i n competen]ele generale [i specifice formate pe durata nv`]`mntului secundar superior, liceal n proba scris`, prob` comun` pentru toate filierele, profilurile [i specializ`rile. Curriculumul liceal, care stabile[te principiul studierii limbii [i literaturii romne din perspectiv` comunicativ-func]ional`, pune accent pe latura formativ` a nv`]`rii, fiind centrat pe achizi]ionarea de competen]e, fapt care a determinat precizarea, n programa de bacalaureat, a competen]elor de evaluat [i a con]inuturilor din domeniile: A. literatura romn`, B. limb` [i comunicare. Proba scris` vizeaz` competen]ele de receptare [i de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun n scris strategii [i reguli de exprimare oral`). Evaluarea performan]ei n competen]ele lingvistice de comunicare oral` n limba romn` se aplic` n receptarea mesajelor orale [i scrise [i n producerea unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ) exersate n cadrul nv`]`mntului liceal. II. COMPETEN}E DE EVALUAT Prin sus]inerea examenului de bacalaureat la aceast` disciplin`, elevul va trebui s` fac` dovada urm`toarelor competen]e dobndite n ciclul inferior [i n cel superior de liceu (clasele a IX-a a XII-a), corelate cu anumite con]inuturi parcurse n cele dou` cicluri liceale: 1. Utilizarea corect` [i adecvat` a limbii romne n diferite situa]ii de comunicare Competen]e specifice 1.1. Utilizarea adecvat` a strategiilor [i a regulilor de exprimare oral` n monolog [i n dialog, n vederea realiz`rii unei comunic`ri corecte, eficiente [i personalizate, adaptate unor situa]ii de comunicare diverse Con]inuturi asociate reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul; raportarea la reac]iile auditoriului), tehnici de construire a monologului; tipuri: povestire/ relatare oral`, descriere oral`, monolog informativ, monolog argumentativ, exprimarea oral` a reac]iilor [i a opiniilor privind texte literare [i nonliterare, filme, spectacole de teatru, expozi]ii de pictur` etc.; adecvarea la situa]ia de comunicare (auditoriu, context) [i la scopul comunic`rii (informare, argumentare / persuasiune etc.) reguli [i tehnici de construire a dialogului (aten]ia acordat` partenerului, preluarea/ cedarea cuvntului la momentul oportun, dozarea particip`rii la dialog etc.); tipuri: conversa]ia, discu]ia argumentativ`, interviul (interviul publicistic, interviul de angajare); adecvarea la situa]ia de comunicare (partener, context etc.) [i la scopul comunic`rii (informare, argumentare / persuasiune etc.); argumentare [i contraargumentare n dialog. stilurile func]ionale adecvate situa]iei de comunicare rolul elementelor verbale, paraverbale [i nonverbale n comunicarea oral`: privire, gestic`, mimic`, spa]iul dintre persoanele care comunic`, tonalitate, ritmul vorbirii etc. ascultare activ`
3

Limba [i literatura romn` Evaluarea na]ional` Teste

Competen]e specifice

Con]inuturi asociate stilurile func]ionale adecvate situa]iei de comunicare rolul elementelor verbale, paraverbale [i nonverbale n comunicarea oral`: privire, gestic`, mimic`, spa]iul dintre persoanele care comunic`, tonalitate, ritmul vorbirii etc. ascultare activ`

1.2. Utilizarea adecvat` a tehnicilor de redactare [i a formelor exprim`rii scrise compatibile cu situa]ia de comunicare n elaborarea unor texte diverse

reguli generale n redactare (structurarea textului, adecvarea la situa]ie, adecvare stilistic`, a[ezare n pagin`, lizibilitate) relatarea unei experien]e personale, descriere, povestire, argumentare, [tiri, anun]uri publicitare, coresponden]` privat` [i oficial`; cerere, proces-verbal, curriculum vitae, scrisoare de inten]ie exprimarea reac]iilor [i a opiniilor fa]` de texte literare [i nonliterare, argumentare, rezumat, caracterizare de personaj, analiz`, comentariu, sintez`, paralel`, eseu structurat, eseu liber/ nestructurat modalit`]i de indicare a bibliografiei, normele cit`rii normele limbii literare la nivelurile: ortografic [i de punctua]ie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon expresivitatea n limbajul comun [i n limbajul poetic

1.3. Identificarea particularit`]ilor [i a func]iilor stilistice ale limbii n receptarea diferitelor tipuri de mesaje/ texte 1.4. Receptarea adecvat` a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje orale sau scrise

texte literare (proz`, poezie, dramaturgie); texte nonliterare, memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative, [tiin]ifice, argumentative, mesaje din domeniul audio-vizualului sens denotativ [i sensuri conotative elemente care nlesnesc sau perturb` receptarea: canalul, codul, contextul fic]iune, imagina]ie, inven]ie; realitate, adev`r; scopul comunic`rii: informare, delectare, divertisment etc.; reac]iile receptorului: cititor, ascult`tor componentele [i func]iile actului de comunicare niveluri ale recept`rii [i producerii textelor orale [i scrise: fonetic, ortografic [i de punctua]ie, morfosintactic, lexicosemantic, stilistico-textual, nonverbal [i paraverbal normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic, ortoepic, ortografic [i de punctua]ie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual tipuri textuale [i structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ rolul verbelor n nara]iune; rolul adjectivelor n descriere rolul formulelor de adresare, de ini]iere, de men]inere [i de nchidere a contactului verbal n monolog [i n dialog

1.5. Utilizarea adecvat` a achizi]iilor lingvistice n producerea [i n receptarea diverselor texte orale [i scrise, cu explicarea rolului acestora n construirea mesajului

Limba [i literatura romn` Evaluarea na]ional` Teste

2. Utilizarea adecvat` a strategiilor de comprehensiune [i de interpretare, a modalit`]ilor de analiz` tematic`, structural` [i stilistic` n receptarea textelor literare [i nonliterare Competen]e specifice 2.1. Identificarea temei [i a modului de reflectare a acesteia n textele studiate sau n texte la prima vedere 2.2. Identificarea [i analiza principalelor componente de structur`, de compozi]ie [i de limbaj specifice textului narativ Con]inuturi asociate tem`, motiv, viziune despre lume modul de reflectare a unei idei sau a unei teme n mai multe opere literare, apar]innd unor genuri sau epoci diferite sau unor arii culturale diferite particularit`]i ale construc]iei subiectului n textele narative; particularit`]i ale compozi]iei n textele narative: incipit, final, episoade/ secven]e narative, tehnici narative; construc]ia personajelor; modalit`]i de caracterizare a personajului; tipuri de personaje; instan]ele comunic`rii n textul narativ; tipuri de perspectiv` narativ`; specii epice: basm cult, nuvel`, roman; registre stilistice, limbajul personajelor, limbajul naratorului; stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber particularit`]i ale construc]iei subiectului n textul dramatic particularit`]i ale compozi]iei textului dramatic modalit`]i de caracterizare a personajelor; registre stilistice, limbajul personajelor, nota]iile autorului specii dramatice - comedia; o oper` dramatic` postbelic` crea]ie dramatic` [i spectacol cronica de spectacol, discutat` n rela]ie cu textul dramatic [i punerea n scen` a acestuia (pentru proba oral`)

2.3. Identificarea [i analiza principalelor componente de structur` [i de limbaj specifice textului dramatic

2.4. Identificarea [i analiza titlu, incipit, rela]ii de opozi]ie [i de simetrie, elemente de elementelor de compozi]ie [i recuren]`: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee de limbaj n textul poetic poetic` sugestie [i ambiguitate imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodie poezie epic`, poezie liric` instan]ele comunic`rii n textul poetic 2.5. Compararea unor viziuni despre lume, despre condi]ia uman` sau despre art` reflectate n texte literare, nonliterare sau n alte arte 2.6. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori [i a propriei experien]e de lectur` viziune despre lume, teme [i motive, concep]ii despre art`; limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii; limbajul muzicii (pentru proba oral`) lectur` critic`: elevii evalueaz` ceea ce au citit; lectur` creativ`: elevii extrapoleaz`, caut` interpret`ri personale, prin raport`ri la propria sensibilitate, experien]` de via]` [i de lectur`

Limba [i literatura romn` Evaluarea na]ional` Teste

3. Punerea n context a textelor studiate prin raportare la epoc` sau la curente culturale/ literare Competen]e specifice Con]inuturi asociate

3.1. Identificarea [i expli tr`s`turi ale curentelor culturale/ literare reflectate n carea rela]iilor dintre opere textele literare studiate sau n texte la prima vedere literare [i contextul cultural n care au ap`rut acestea 3.2. Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural romnesc, prin integrarea [i rela]ionarea cuno[tin]elor asimilate fundamente ale culturii romne (originile [i evolu]ia limbii romne) perioada veche (formarea con[tiin]ei istorice) curente culturale / literare n secolele XVII-XVIII: umanismul [i iluminismul perioada modern`: a. secolul al XIX-lea nceputul secolului al XX-lea (perioada pa[optist`; Romnia, ntre Occident [i Orient; criticismul junimist); b. curente culturale / literare n secolul XIX nceputul secolului XX (romantismul, realismul, simbolismul, prelungiri ale romantismului [i clasicismului); c. perioada interbelic` (orient`ri tematice n romanul interbelic, tipuri de roman; poezia interbelic`, diversitate tematic`, stilistic` [i de viziune; curente culturale / literare n perioada interbelic`: modernism, tradi]ionalism, orient`ri avangardiste; identitate cultural` n context european); perioada postbelic` (tipuri de roman n perioada postbelic`, poezia n perioada postbelic`, teatrul n perioada postbelic`; curente culturale / literare: postmodernismul) curente culturale/ literare romne[ti n context european

4. Argumentarea n scris [i oral a unor opinii n diverse situa]ii de comunicare Competen]e specifice Con]inuturi asociate

4.1. Identificarea structurilor construc]ia textului argumentativ; rolul conectorilor n argumentative n texte argumentare literare [i nonliterare logica [i a coeren]a mesajului argumentativ studiate sau la prima vedere 4.2. Argumentarea unui construc]ia discursului argumentativ: structuri specifice, punct de vedere privind conectori, tehnici argumentative textele literare [i nonliterare eseul argumentativ studiate sau la prima vedere 4.3. Compararea [i evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judec`]i proprii textul critic (recenzia, cronica literar`, eseul, studiul critic) n raport cu textul discutat interpret`ri [i judec`]i de valoare exprimate n critica [i n istoria literar` eseul structurat sau eseul liber

Limba [i literatura romn` Evaluarea na]ional` Teste

III. PRECIZ~RI PRIVIND CON}INUTURILE PROGRAMEI a. LITERATUR~ Autori canonici: Mihai Eminescu, Ion Creang`, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. C`linescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita St`nescu, Marin Sorescu. Not`. Conform programei [colare n vigoare, examenul de bacalaureat nu implic` studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel pu]in unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot apar]ine att autorilor canonici, ct [i altor autori. Pentru proba scris`, elevii trebuie s` studieze n mod aprofundat cel pu]in num`rul minim de texte prev`zute n programa [colar`, despre care s` poat` redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, n care s` aplice conceptele de istorie [i teorie literar` (perioade, curente literare / culturale, elemente de analiz` tematic`, structural` [i stilistic`) men]ionate n tabel: proz` scurt`: basm cult, nuvel`; texte reprezentative pentru aspecte esen]iale ale speciei narative pe care o ilustreaz`; roman: texte reprezentative pentru aspectele esen]iale ale genului [i ale evolu]iei acestuia; poezie: texte poetice care s` ilustreze aspecte esen]iale ale genului [i ale evolu]iei acestuia; dramaturgie: comedia; texte dramatice care s` ilustreze aspecte specifice [i diferite ale genului [i ale evolu]iei acestuia. Studiile de caz [i dezbaterile men]ionate n tabel pot fi valorificate n cadrul probelor orale [i scrise, prin solicitarea argument`rii unor opinii sau judec`]i de valoare (reproduse) pe marginea temelor respective. b. LIMB~ {I COMUNICARE Niveluri de constituire a mesajului Not`. Con]inuturile de mai jos vizeaz`: - aplicarea, n diverse situa]ii de comunicare, a normelor ortografice, ortoepice, de punctua]ie, morfosintactice [i folosirea adecvat` a unit`]ilor lexico-semantice; - aplicarea cuno[tin]elor de limb`, inclusiv a celor dobndite n ciclul gimnazial, n exprimarea corect` [i n receptarea textelor studiate sau la prima vedere. Nivelul fonetic - pronun]ii corecte / incorecte ale neologismelor; hiat, diftong, triftong; accentul; - cacofonia; hipercorectitudinea - pronun]are nuan]at` a enun]urilor (ton, pauz`, intona]ie) Nivelul lexico-semantic s - variante lexicale; cmpuri semantice - erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimic` - derivate [i compuse (prefixe, sufixe, prefixoide, sufixoide), schimbarea categoriei gramaticale - rela]ii semantice (polisemie; sinonimie, antonimie, omonimie) - sensul corect al cuvintelor (n special al neologismelor) - unit`]i frazeologice - etimologia popular`, hipercorectitudinea - sensul cuvintelor n context; sens denotativ [i sens conotativ Nivelul morfosintactic - forme flexionare ale p`r]ilor de vorbire (pluralul substantivelor, articularea substantivelor, forme cazuale; forme flexionare ale verbului, adjective f`r` grade de compara]ie,
7

Limba [i literatura romn` Evaluarea na]ional` Teste

numerale etc.); valori expresive ale p`r]ilor de vorbire; mijloace lingvistice de realizare a subiectivit`]ii vorbitorului - elemente de acord gramatical; (ntre predicat [i subiect acordul logic, acordul prin atrac]ie; acordul atributului cu partea de vorbire determinat`); - elemente de rela]ie (prepozi]ii, conjunc]ii, pronume/ adjective pronominale relative, adverbe relative) - anacolutul Nivelul ortografic [i de punctua]ie - norme ortografice [i de punctua]ie n constituirea mesajului scris (scrierea corect` a cuvintelor, scrierea cu majuscul`, desp`r]irea cuvintelor n silabe, folosirea corect` a semnelor de ortografie [i de punctua]ie) - rolul semnelor ortografice [i de punctua]ie n n]elegerea mesajelor scrise Nivelul stilistico-textual t - registre stilistice (standard, colocvial, specializat etc.) adecvate situa]iei de comunicare - coeren]` [i coeziune n exprimarea oral` [i scris` - tipuri de texte [i structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ - stiluri func]ionale adecvate situa]iei de comunicare - limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon - stil direct, stil indirect, stil indirect liber - rolul figurilor de stil [i al procedeelor artistice n constituirea sensului Not`! Preg`tirea candida]ilor [i elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2010 se vor realiza n conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat [i a programelor [colare n vigoare. Manualul [colar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori [i de elevi n predare-nv`]are, con]inutul acestuia fiind valorificat n func]ie de specific`rile din prezenta program` de bacalaureat [i din programele [colare corespunz`toare. Conform Adreselor M.Ed.C. nr. 48.871/ 23 noiembrie 2005 [i nr. 31.641/ 3 mai 2006, ncepnd cu anul [colar 2006-2007, respectarea normelor prev`zute n edi]ia a II-a a Dic]ionarului ortografic, ortoepic [i morfologic al limbii romne (DOOM 2) este obligatorie [...] la examenele de bacalaureat, n cadrul c`rora elevii vor face dovada cunoa[terii acestora, fiind evalua]i ca atare.

I. ARGUMENT
Tot mai nve]i, maic`? (G. C`linescu) Mul]i [i-ar putea pune problema: De ce nc` o carte de eseuri pentru elevii de liceu? Nu sunt destule?! Unele chiar bine construite pe tipurile de subiecte, multe la num`r, propuse de ministerul de resort absolven]ilor de liceu, care, [i a[a nu-i a[a?! sunt dezorienta]i, se descurc` greu prin h`]i[ul manualelor, al programelor, mai ales, al experien]elor [i experimentelor f`cute pe ei de profesori cu voca]ie. Ca profesori, [tim c` finalit`]ile disciplinei limba [i literatura romn`, n liceu, sunt formarea, la elevi, a unor competen]e generale [i specifice [i a unui set de valori [i de atitudini gndite ca deprinderi pentru toat` via]a. Cum s` atingem, ns`, aceste ]inte? Doar urm`rind lista autorilor canonici: Mihai Eminescu, Ion Creang`, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, George Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, George C`linescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita St`nescu, Marin Sorescu? Exersnd cu elevii nct s` poat` redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, n care s` aplice conceptele de istorie [i teorie literar`? C`utnd [i alte op]iuni, agreate [i de elevi, ale pred`rii integrate? Reflectnd asupra form`rii elevilor, la limba [i literatura romn`, consider`m c` acest ghid este extrem de util pentru ob]inerea mult doritei preg`tiri performante pentru bacalaureat, concursuri [colare de specialitate, lucr`ri semestriale, referate [i portofolii, oferind elevilor posibilitatea de a constata pluralitatea perspectivelor, a ideilor [i abord`rilor metodologice, pornind de la acelea[i realit`]i literare. Lucrarea combin` informa]ia [tiin]ific`, experien]a de la catedr`, oferind tuturor o carte bun`, f`r` preten]ia de a fi [i cea mai bun`. Oferta de interpretare vizeaz`, n primul rnd, exploatarea aplicat` a operelor, apoi, valorificarea unui aparat critic necesar, actual, divers [i corect, de la dic]ionare explicative, dic]ionare de simboluri, pn` la istorii literare, studii monografice etc. Credem c`, prin aceste elemente, am r`spuns ntreb`rilor, u[or ironice racordate la atitudinea vrstei tinere din deschiderea argumentului nostru: E nevoie de nc` o carte, pentru ca elevii s` poat` alege, s` selecteze ceea ce li se potrive[te ca informa]ie [i stil, s` descopere c` perspectivele abord`rilor sunt diverse pentru formele literare. Prin urmare, dragi elevi, alege]i-ne pe noi! Autoarele

II. EVOLU}IA PROZEI

Basmul cult

1
I. Disocieri teoretice
Definirea conceptului Basmul (sl. basni n`scocire) reprezint` o specie a genului epic, de obicei n proz`, n care se nareaz` ntmpl`ri fantastice ale unor personaje reale sau imaginare, care au puteri supranaturale. Grupate n dou` tabere (binele [i r`ul), personajele se confrunt`, nving`tor fiind, de fiecare dat`, binele. Basmul este o specie a epicii populare, dar apare [i n literatura cult`, prin prelucrarea modelului folcloric. Basmul cult, de[i este o crea]ie original`, respect`, n mare m`sur`, tr`s`turile de construc]ie, de atmosfer` [i de viziune etic` ale modelului de baz`. Ceea ce le poate diferen]ia este folosirea insistent` a unor simboluri, caracterul mai complicat al ac]iunii, importan]a acordat` descrierii sau dialogului (cu rol secundar n basmul popular), modificarea unor tipologii ale basmului popular, viziunea individual` despre lume, nuan]area unor semnifica]ii etc. Diacronia speciei Basmul se dezvolt` n mediul folcloric, ns` suscit` aten]ia autorilor cul]i, odat` cu ntoarcerea romanticilor la nepre]uitele valori ale literaturii populare. n literatura romn`, autori de basme culte sunt: Mihai Eminescu, Ion Creang`, Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale, Barbu {tef`nescu-Delavrancea, Mihail Sadoveanu. e e ee a ee Lui Petre Ispirescu i revine meritul de a fi publicat antologia Legendele [i basmele romnilor, n 1872. o o

II. Contextualizare/ ilustrare:

10

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

POVESTEA LUI HARAP-ALB A


de Ion Creang` Prin intermediul pove[tilor [i al povestirilor sale, Ion Creang` (1837-1889) repune n circula]ie observa]iuni morale milenare (G. C`linescu). Cu mijloace populare, mult nuan]ate [i [lefuite, povestitorul moldovean creeaz` o oper` inconfundabil`, ndep`rtndu-se radical de etichetarea, f`cut` de junimi[ti, drept scriitor poporal. Povestea lui Harap-Alb apare n 1877, n revista Convorbiri literare, fiind un basm o e e aa A o o eae cult. Scrierea p`streaz` tr`s`turile fundamentale ale speciei n variant` popular`: ntmpl`ri fabuloase, personaje cu puteri supranaturale, conflictul dintre bine [i r`u, victoria final` a binelui. Dare ea se individualizeaz` prin dimensiunile ample rezultate din prelungirea conflictului, din sporirea num`rului de probe la care este supus eroul, din amnarea deznod`mntului; prin construirea unui protagonist f`r` puteri supranaturale, chiar f`r` calit`]i excep]ionale; prin ponderea surprinz`toare a dialogului; prin dinamismul ac]iunii [i verva povestirii; prin individualizarea personajelor; prin localizarea [i umanizarea fantasticului; prin oralitate [i umor; prin digresiunile care ntrerup firul ac]iunii [i mijlocesc comunicarea direct` a naratorului cu cititorul. Tema dezvoltat` este, la modul general, lupta dintre bine [i r`u. n calitate de autor cult, Creang` grefeaz` pe aceast` schem` povestea unei ini]ieri. Din acest motiv, binele [i r`ul nu mai sunt semne contrare, n raport de excludere, ca n basmul popular, ci forme de manifestare care se completeaz`. Fiul de crai este nsu[i principiul solar din basmul popular, dar el nu porne[te la drum pentru a readuce lumina n lume, strivind for]ele r`ului [i ale ntunericului, ci pentru a o primi n sine. Traseul lui ini]iatic presupune nv`]area unor experien]e de via]` necesare, modelarea moral`, acumularea de virtu]i care s`-i permit` s` devin` un mp`rat bun [i iubit. Abia la cap`tul acestui drum, el poate d`rui, la rndul s`u, lumina drept`]ii [i a n]elepciunii. De altfel, nici nu exist`, n aceast` oper`, o confruntare propriu-zis`, fizic`, ntre bine [i r`u. Spnul, Ursul, Cerbul, mp`ratul Ro[ reprezint` pentru erou tot attea provoc`ri de a face fa]` unor situa]ii limit`, de a se verifica pe sine [i de a cnt`ri rolul prieteniei (Calul) sau al providen]ei (Sfnta Duminic`). o e e aa A Ca n orice basm, n Povestea lui Harap-Alb apar motive caracteristice precum: mp`ratul f`r` urma[i, animalul n`zdr`van, superioritatea mezinului, c`l`toria, ncerc`rile eroului, pedeapsa, recompensa, c`s`toria, cifrele magice (cifra trei). Textul face s` r`zbat` viziunea despre lume a unui autor care, nc` din formula ini]ial` Amu cic` era odat`..., face separa]ia lumii nchipuite de cea real` [i a timpului evenimentelor (pe vremurile acele) de timpul povestitorului (n ziua de ast`zi). Cum Harap-Alb tr`ie[te o adev`rat` poveste [i ea trebuie s` fie captivant`, lumea c`reia i apar]ine el este calificat` prin nsu[iri ce ating punctul maxim: r`zboaie grozave, drumurile pe ape [i pe uscat [...] foarte ncurcate. Contemporaneitatea/ realitatea este lipsit` de asemenea amenin]`ri, dar, n acela[i timp, demitizat`. Se c`l`tore[te a[a de u[or [i f`r` primejdii, deci f`r` ntmpl`ri senza]ionale. n circumstan]ele date, aventura eroului este cu att mai impresionant` [i biruin]a lui mai impun`toare. Ironia apare firesc n pasajul final al textului, n care fabulosul [i realul se ntrep`trund. La nunta mp`r`teasc` au fost pofti]i crai, cr`iese [i-mp`ra]i, oameni n sam` b`ga]i dar [i un p`cat de povestariu ndeletnicire ner`spl`tit` ndeajuns n
11

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

toate timpurile, deci f`r` bani n buzunariu. {i n timp ce la aceast` petrecere f`r` sfr[it cine se duce acolo b [i m`nnc`, pe la noi, cine are bani bea [i m`nnc`, iar` cine nu, se uit` [i rabd`. Antiteza acolo pe la noi stabile[te diferen]a de netrecut ntre n`scocire, unde totul este posibil, [i adev`rul vie]ii imediate ce contrazice deliciul imagina]iei. Titlul, nominal, este alc`tuit dintr-o al`turare a unui substantiv comun, povestea, cu unul propriu, Harap-Alb. Termenul prim promite lectorului o istorie deosebit`, un destin remarcabil, care merit` efortul naratorului de a-l relata, dar [i str`dania cititorului de a-l cunoa[te. Harap-Alb este un nume format din substantivul harap (form` literar`: arap ) cu n]elesul rob, slug` neagr` [i adjectivul alb, sugestie a st`rii de inocen]` a eroului. Asocierea celor doi termeni este oximoronic` [i poate evoca inerenta coexisten]` a binelui cu r`ul, n orice personalitate, complexitatea vie]ii care se manifest` dincolo de separa]ia net` a adev`rului de minciun` [i a esen]ei de aparen]`. Totodat`, numele reflect` cele dou` stadii majore ilustrate de protagonist: novicele [i ini]iatul. Novicele devine rob, pentru c` nu are suficient` experien]` de via]` [i nu distinge suficient de clar valoarea de nonvaloare. El trebuie s` parcurg` stadiul suferin]ei (negru) pentru a-i n]elege semnifica]ia [i propor]iile, s` cunoasc` postura de slug` devotat`, pn` cnd va fi un st`pnitor chibzuit. Ini]iatul va [ti s` cnt`reasc` binele [i r`ul, ntruct le-a tr`it nemijlocit pe amndou` [i se va pune necondi]ionat n slujba binelui (alb ). Eroul prime[te acest nume abia n scena n care debuteaz` cu adev`rat procesul lui de formare (coboar` n fntn` ca fiu de crai [i, jurndu-i credin]` Spnului, iese ca rob) [i l pierde atunci cnd traseul ini]iatic s-a ncheiat (recompensarea [i nunta). n consecin]`, chiar titlul sugereaz` caracterul de Bildungsroman al operei (Bildungsroman = roman al form`rii, al ini]ierii). Povestea lui Harap-Alb este istoria unei etape de via]`, cnd adolescentul entuziast o e e aa A [i neexperimentat se transform` ntr-un adult cump`nit [i abil. Conflictul este generat de scrisoarea primit` de la Verde-mp`rat care [i roag` fratele s`-i trimit` pe unul dintre fiii s`i ca urma[ vrednic la tron. Ambi]ia fiec`ruia dintre cei trei b`ie]i ai craiului este bine surprins` de Creang`, sco]ndu-se la iveal` competi]ia n care i pune [ansa de a deveni conduc`torul unui regat [i, implicit, feciorul cel mai demn de stima tat`lui. E[ecul fratelui celui mai mare [i apoi al mijlociului determin` mhnirea [i repro[urile craiului: ... ia spune]i-mi, ru[inea unde o pune]i? Din trei feciori c]i are tata, nici unul s` nu fie bun de nimica?! [...] S` umbla]i numai a[a, frunza fr`sinelului, toat` via]a voastr` [i s` v` l`uda]i c` sunte]i feciori de craiu, asta nu miroas` a nas de om... Conflictul l`untric al mezinului este surprins, n acest episod, prin nota]ii organice: se face ro[ cum i gotca [i ncepe a plnge n inima sa. Dar acest tip de conflict r`mne secundar, descoperit nc` o dat`, doar n scena n care Harap-Alb, cople[it de dificult`]ile misiunilor ncredin]ate de Spn, se las` tentat de gndul sinuciderii: Se vede c` m-a n`scut mama ntr-un ceas r`u sau nu [tiu cum s` mai zic, ca s` nu gre[esc naintea lui Dumnezeu. M` pricep eu tare bine ce ar trebui s` fac, ca s` se curme odat` toate aceste. ns` basmul nu este interesat de adncimi psihologice, ci de spectaculosul ntmpl`rilor [i al conflictelor exterioare, a[a c` accentul se deplaseaz` asupra seme]iei faptelor [i a pitorescului eroilor. Conflictul exterior reune[te mai multe opozi]ii, cu ct ac]iunea nainteaz`, dar toate
12

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

se leag` de prezen]a sau de interven]ia ctorva personaje: Spnul, mp`ratul Ro[, fiica acestuia. Simbolistica omului spn [i a celui cu p`rul ro[u deriv` din concep]ia popular`. Ace[tia sunt oameni nsemna]i, poart` o pecete demonic`. Sf`tuit de tat`l s`u, la plecarea de acas`, s` se fereasc` de omul ro[, iar` mai ales de cel spn, fiul de crai nu i poate ocoli. Tot n vorbele craiului r`sun` avertismentul: ... n c`l`toria ta ai s` ai trebuin]` [i de r`i [i de buni, ceea ce nseamn` c` n n]elepciunea lui, tat`l intuie[te c` fiul i va nesocoti ndemnul, dar ntrevede folosul acestei neascult`ri. {i bunii (Calul, Sfnta Duminic`) [i r`ii vor contribui la formarea celui c`ruia i-a fost sortit s` ajung` mp`rat. Antinomia ireductibil`, principiu benefic/ principiu malefic, din basmul popular, este nlocuit` n opera lui Creang` cu opozi]ia neofit/ ini]iator. Spnul nu este cu adev`rat du[manul de moarte al tn`rului ntlnit n p`durea labirintic`, pe care att de u[or l-ar fi putut ucide, dup` ce a aflat de la el cine este [i ncotro se duce [i i-a smuls scrisoarea craiului c`tre mp`ratul Verde. De aceea, str`daniile lui pline de ur` de a-l face pe Harap-Alb s`-[i piard` via]a par absurde. Ele trebuie n]elese ca impulsuri spre noi confrunt`ri cu necunoscutul, cu felurite primejdii, chiar cu imposibilul. Spnul este cel mai aspru modelator al protagonistului [i nu un veritabil antagonist. Rostul lui n via]a fiului de crai este precizat nc` de la nceputul stabilirii rela]iei inverse, cnd Spnul devine st`pnul iar Harap-Alb, sluga: ... [i atta vreme s` ai a m` sluji, pn` cnd i muri [i iar i nvie. Cu alte cuvinte, mezinul craiului va fi rob pn` cnd va muri ca fiu de crai [i va rena[te ca mp`rat sau va disp`rea ca adolescent naiv [i se va afirma ca adult responsabil, capabil s`-[i asume singur sarcini dificile. nver[unarea Spnului contra vrednicei sale slugi, gesturile sale exagerate (l p`lmuie[te doar ca s` ]in` minte ce i-a poruncit), vorbele necuvenit de aspre [i r`ut`cioase (fecior de om viclean, slug` netrebnic`, slug` viclean`) fac ca ntregul comportament al personajului s` devin` neverosimil. Calul i dezv`luie b`iatului, ntr-un moment al ini]ierii pe care l consider` potrivit revela]iilor, adev`rata menire a Spnului: {i unii de ace[tia sunt trebuitori pe lume cteodat`, pentru c` fac pe oameni s` prind` la minte. Harap-Alb nva]` astfel lec]ia umilin]ei, a respect`rii cuvntului dat, a supunerii n fa]a unei for]e superioare pe care s-o domine prin n]elepciune [i r`bdare. Spnul i impune protagonistului cele trei ncerc`ri caracteristice oric`rui traseu ini]iatic, ns` mp`ratul Ro[ prelunge[te muncile eroului cu alte obstacole, la fel [i farmazoana, fiica mp`ratului Ro[. Aceea[i obstina]ie de a sc`pa de grupul nedorit de pe]itori, pe c`i ocolite, cu capcane ingenioase (somnul n casa ncins` de aram`, osp`]ul de propor]ii fabuloase etc.) se poate sesiza [i n cazul mp`ratului Ro[. La curtea acestuia, n fa]a altor ncerc`ri dificile (cinci la num`r), protagonistul descoper` valoarea prieteniei [i a solidarit`]ii, diferen]a dintre esen]` [i aparen]`. Farmazoana a[az` [i ea, aparent, o piedic` n calea eroului. Promite c`-l va urma numai dac` smicelele de m`r magice, apa vie [i apa moart` vor fi aduse mai iute de calul lui [i nu de turturica ei. Dar, de fapt, acestea vor fi instrumentele miraculoase pe care fata le va folosi spre a-l nvia pe Harap-Alb, dup` ce Spnul i va t`ia capul. Se n]elege de aici c` vr`jm`[iile din jurul fiului de crai sunt false [i c` fiecare dintre opozan]i particip` ntr-o anumit` m`sur` [i cu bun` [tiin]` la [lefuirea caracterului tn`rului prin]. Construc]ia subiectului. Subiectul se organizeaz` n cteva nuclee mari, caracteristice oric`rui basm: prezentarea mediului familial din care va ie[i protagonistul
13

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

expozi]iunea; lipsa care d` na[tere conflictului (mp`ratul Verde nu are descenden]i pe linie masculin`, deci nici urma[ la tron) intriga; c`l`toria mezinului pn` la marginile lumii, spre a-[i primi nvestitura [i dep`[irea probelor desf`[urarea ac]iunii; moartea [i rena[terea simbolic` a eroului precum [i pedepsirea r`uf`c`torului punctul culminant; r`splata (primirea mp`r`]iei) [i nunta deznod`mntul. De[i schema narativ` e tipic` speciei, iar tema [i motivele literare utilizate de o e e aa A Creang` au circula]ie universal`, Povestea lui Harap-Alb r`mne indiscutabil o crea]ie original`. nc` din expozi]iune se face trecerea dinspre lumea fabuloas` a pove[tii spre universul real. Craiul este un b`rbat v`duv, cu trei feciori, ngrijorat ca nu cumva niciunul s` nu fie bun de nimica [i pus, prin scrisoarea trimis` de fratele s`u, n postura de a verifica el, cel dinti, calit`]ile fiului care-i va urma, la tron, lui Verde-mp`rat. El reprezint` a[adar tat`l grijuliu [i responsabil, preocupat de viitorul propriilor copii [i de reu[ita lor n via]`, n conformitate cu virtu]ile. n schimbul ini]ial de replici dintre tat` [i fii, fratele craiului devine mo[ul vostru, denumire ce realizeaz` o desacralizare, o coborre rapid` a ac]iunii [i a personajelor n universul familiar lectorului, al vie]ii obi[nuite. Ca n orice basm, totu[i, coordonatele spa]iale (ntr-o ]ar`, ntr-o alt` ]ar`, mai dep`rtat`, la o margine a p`mntului, la alt` margine) [i cele temporale (odat`) r`mn vagi. Nararea f`cndu-se, n general, la timpul prezent, las` impresia unui imediat al desf`[ur`rii evenimentelor care se petrec chiar sub privirile lectorului-spectator. Intriga se leag` de motivul lipsei, ce antreneaz` ac]iunile menite s` anuleze dezechilibrul. mp`ratul Verde nu are dect fete [i atunci unul dintre b`ie]ii craiului, cel mai destoinic, este chemat s` preia conducerea mp`r`]iei unchiului c`zut la z`care. Expozi]iunea [i intriga se ntrep`trund, ntr-o derulare rapid` a firului evenimentelor. Desf`[urarea ac]iunii cunoa[te cteva momente importante care compun povestea unei ini]ieri: trecerea podului, intrarea n labirint, ntlnirea c`l`uzei mincinoase, coborrea n fntn` [i dobndirea altei identit`]i, trecerea celor trei probe ini]iatice, din care ultima se amplific`, ad`ugndu-i-se alte [ase munci. Craiul, deghizat cu o blan` de urs, i a[teapt` sub un pod, la ie[irea din mp`r`]ie, pe feciorii s`i care, pe rnd, [i anun]` plecarea c`tre ]inutul unchiului lor. Numai mezinul, cu un fond sufletesc mai curat [i primind sfaturile Sf. Duminici ivite n calea lui ca o cer[etoare grbov` [i neputincioas`, dep`[e[te amenin]area c`reia nu-i f`cuser` fa]` fra]ii mai mari. El i cere tat`lui, la ndemnul b`trnei, calul, armele [i hainele de mire cu ajutorul c`rora maturul f`cuse cndva acela[i drum. Astfel echipat, el reface experien]a ini]iatic` a p`rintelui s`u, c[tignd prin calul n`zdr`van un prieten de n`dejde [i un bun cunosc`tor al tuturor obstacolelor destinate tn`rului s`u st`pn. Trecerea podului semnific` nceputul experien]ei de formare care, n opinia lui Mircea Eliade, se face departe de spa]iul familiar neofitului. n chip firesc, urm`toarea prob` este intrarea n labirintul p`durii dese. n acest spa]iu [i va face apari]ia c`l`uza mincinoas`, n fapt principalul pedagog al tn`rului: Spnul. Acesta are o [tiin]` a vie]ii necunoscut` neini]iatului, de aceea i va fi u[or, ie[indu-i n cale de trei ori, de fiecare dat` cu o alt` nf`]i[are, s`-l ademeneasc` pe prin] [i s`-l fac` s`-l tocmeasc` slug`. Fntna n care coboar` fiul de crai, ndemnat de Spn s` se r`coreasc`, este echivalentul grotei, spa]iu ntunecat, cu virtu]i materne, un fel de pntece simbolic ce preg`te[te o nou` na[tere. Din ea va ie[i la lumin` tn`rul cu o alt`
14

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

identitate: De-acum nainte s` [tii c` te cheam` Harap-Alb; aista ]i-i numele [i altul nu. Pierzndu-[i numele [i rangul, el va trebui s` dea ascultare absolut` asprului ini]iator. Spnul i va pretinde neofitului s` aduc` sal`]i din Gr`dina Ursului, pielea cu pietre pre]ioase [i capul cerbului fermecat iar apoi pe fiica mp`ratului Ro[, de so]ie. n cazul primelor dou` probe, este ajutat de Sfnta Duminic`, dar [i de calul n`zdr`van, pentru a nfrnge puterea malefic` att a ursului (simbol al ntunericului1), ct [i a cerbului (simbol al arborelui vie]ii, al drumului spre lumina zilei2). Ultima ncercare presupune o dificultate crescnd` [i un num`r sporit de ini]iatori. mp`ratul Ro[ le cere lui Harap-Alb [i ajutoarelor lui (Geril`, Fl`mnzil`, Setil`, Ochil`, P`s`riL`]i-Lungil`) s` doarm` n casa de aram` ncins`, s` fac` fa]` unui osp`] uria[, s` despart` f`r` gre[ macul de nisip, s` o p`zeasc` pe timpul nop]ii pe fata de mp`rat cu puteri de vr`jitoare, s` o deosebeasc` de alta leit`. Toate aceste obstacole sunt trecute cu bine, ele viznd calit`]ile excep]ionale ale tovar`[ilor de drum ai eroului sau puterile donatorilor (furnicile, albinele). Urmeaz` solicitarea fetei mp`ratului Ro[ de a i se aduce, de unde se bat mun]ii n capete, smicelele de m`r, apa vie [i apa moart`, prob` n care se verific`, de fapt, iste]imea calului. Punctul culminant reprezint` momentul suprem al ini]ierii, moartea simbolic` a lui Harap-Alb, nf`ptuit` de c`tre Spnul care i taie capul, ca pedeaps` pentru dezv`luirea imposturii lui. Tot aici este integrat` [i pedepsirea Spnului de c`tre calul n`zdr`van care l urc` pn` la nori [i apoi i d` drumul din nalt. Este, simbolic vorbind, ie[irea din scen` a ini]iatorului dup` ce a adus novicele la treapta cea mai de sus a preg`tirii sale pentru via]`. Dispari]ia lui Harap-Alb echivaleaz` cu dezlegarea lui de jur`mntul de credin]` fa]` de Spn, cu moartea lui ca slug` [i rena[terea ca f`ptur` princiar`, apt` s` devin` conduc`torul unei mp`r`]ii. Deznod`mntul rentoarce ac]iunea la caracterul ei conven]ional: eroul prime[te regatul [i are loc nunta cu fiica mp`ratului Ro[. Realitatea este reconvertit` n fabulos, c`ci nunta, nceput` n illo tempore, nu s-a ncheiat nici ast`zi. Avnd n vedere substan]a realist` a ntmpl`rilor, descifrabil` dincolo de ve[mintele lor fabuloase, se poate afirma c` avem de-a face cu un basm nuvelistic. Compozi]ional, Povestea lui Harap-Alb se define[te prin prezen]a formulelor o e e aa A specifice basmului. Cea de introducere face transla]ia brusc` pe t`rmul fic]ional: Amu cic` era odat` ntr-o ]ar` un craiu, care avea trei feciori. Forma regional` a adverbului amu precum [i prezen]a lui n debutul frazei ini]iale face ca discursul narativ s` dobndeasc`, dintru nceput, caracter de spunere. Incipitul realizeaz` o pendulare sesizabil`, n mai multe rnduri, de-a lungul nara]iunii: dinspre lumea real` c`tre aceea nchipuit` [i invers, prin interven]iile unui povestitor care se adreseaz` parc` unui auditoriu familiar [i captivat: Dar ia s` nu ne dep`rt`m cu vorba [i s` ncep a dep`na firul pove[tii. Naratorul [i lectorul apar]in a[adar ordinii concrete, personajele universului imaginar. {i cu toate acestea, fabulosul nu este dect un real deghizat. Dup` ce deschide textul cu forme verbale de imperfect, cuvenite stabilirii unui cadru spa]io-temporal, orict de vag, autorul recurge la perfectul compus [i la perfectul
1 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dic]ionar de simboluri, vol. 1, 3, Ed. Artemis, Bucure[ti, 1995. 2 idem. 15

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

simplu, spre a sugera ndep`rtarea n timp a faptelor (...mp`ratul a scris carte...; e craiul, primind cartea, ndat` chem` tustrei feciorii...), iar mai apoi valorific` din plin formele de prezent, transformnd povestirea ntr-un spectacol fascinant care se joac` sub ochii cititorului/ spectator. Prezentul devine timpul unificator al tuturor instan]elor narative: povestitor/ cititor/ personaj. Formula median` este repetitiv` [i, prin con]inut, creeaz` sincope ntre realitate [i fic]iune: Dumnezeu s` ne ]ie, ca cuvntul din poveste, nainte mult mai este. Dup` fiecare apari]ie a sa, incursiunea n imaginar este mai pasionant`, ntreruperea ndeplinind rolul unei necesare pauze n derularea spectatorului: Dar ia s` vedem, ce se mai petrece la mas` dup` ducerea lui Harap-Alb? Hei, hei! zise Spnul n sine, tremurnd de ciud`: nu te-am [tiut eu c`-mi e[ti de ace[tia, c` de mult ]i f`ceam felul! Finalul nchide rama pove[tii, ntorcndu-l pe cititor n temporalitatea lui istoric` unde, pentru ve[nicie, vor exista boga]i [i s`raci, huzureal` [i lipsuri. Formula de ncheiere, specific` basmului, este construit` sub forma prozei rimate, cu efect muzical, armonios: {i a ]inut veselia ani ntregi [i acum mai ]ine nc`; cine se duce acolo b [i m`nnc`. ncheierea propriu-zis` este dizarmonic`, sub aspect sonor: Iar pe la noi, cine are bani bea [i m`nnc`, iar` cine nu, se uit` [i rabd`, semn c`, odat` ce istorisirea a ajuns la sfr[it, pl`cerea spunerii se curm` [i ea. Lumii idilice a pove[tii i ia locul, irevocabil, t`rmul arid al realit`]ii. Personajele acestui basm se grupeaz` n cteva categorii specifice: eroul solar Harap-Alb; r`uf`c`torul Spnul; ajutoarele calul, Sfnta Duminic`, Geril`, Fl`mnzil`, Setil`, Ochil`, P`s`ri-L`]i-Lungil`; donatorii cr`iasa furnicilor [i cr`iasa albinelor; personajul c`utat: fata mp`ratului Ro[. Dincolo de func]ia lor propriu-zis`, ele tr`iesc prin limbaj, sunt scheme umanizate prin rostire. Dialogul le d` via]` [i le impune ca veritabile prezen]e: Din partea mea, mncarea-i numai o z`bav`; b`uturica mai este ce este, zise Setil` [...]. Acum de ne-ar da odat` ce ne-ar da, zise Fl`mnzil`, c`ci m` roade la inim` de foame ce-mi e! Ia mai ng`dui]i oleac`, m`i, zise Ochil`, c` doar nu v-au mas [oarecii n pntece. Deoarece n basmul lui Creang`, fabulosul stabile[te numeroase puncte de contact cu realul, protagonistul nu are nsu[iri supranaturale [i nici nu reprezint` un ideal masculin de frumuse]e ori de vitejie. n acela[i timp, fiin]ele n`stru[nice: Geril`, Fl`mnzil`, Setil`, Ochil`, P`s`ri-L`]i-Lungil` sunt hiperboliz`ri ale unor defecte (omul ve[nic friguros, nes`tul etc.) sau calit`]i umane (acuitatea vizual` deosebit` etc.). Angajate n conversa]ie, personajele lui Creang` sunt oameni obi[nui]i, din lumea satului, plini de verv` [i de umor. mp`ratul Verde sus]ine c` vicleanul cerb este solomonit, ntors de la ]]` sau dracul mai [tie ce are de-i a[a de primejdios; Geril` ntreab`, viclean, despre mp`ratul Ro[: Dar n-ave]i [tiin]` c` n`l]imea-sa este tata fl`mnzilor [i al nseta]ilor? mp`ratul Ro[ se autondeamn`: Dar, pn` un`-alt`, ia s` m` duc s` v`d; ales-au n`sipul din mac acei nesp`la]i, care-mi rod urechile s` le dau fata? Fiecare dintre personaje are rolul s`u, bine stabilit, n aceast` aventur` de formare care ia propor]ii neobi[nuite. Craiul i d`ruie[te mezinului o blan` de urs, c`ci [tie c` i
16

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

va fi de folos (proba aducerii salatelor); cr`iasa furnicilor [i mai apoi a albinelor i d`ruiesc, fiecare, cte o arip` (proba separ`rii macului de nisip [i a identific`rii fetei de mp`rat); f`pturile himerice l avertizeaz` pe Harap-Alb, fiecare la rndul s`u, c` nu va reu[i s` treac` obstacolul pe care l are n fa]` (proba aducerii farmazoanei ca so]ie pentru Spn), dac` nu-i va lua ca tovar`[i; fiica mp`ratului Ro[ cere s` i se aduc` smicelele de m`r, apa vie [i apa moart`, n]elegnd c` va avea nevoie de ele (proba mor]ii [i a renvierii simbolice a eroului). Niciuna din experien]ele protagonistului nu este ntmpl`toare, chiar calul i m`rturise[te c` drumul pe care l vor face mpreun` nu i este necunoscut, deoarece l-a mai f`cut odat`, cu craiul, n tinere]e. Fiul repet` experien]a tat`lui, n fapt aceea a maturiz`rii [i o parcurge al`turi de tovar`[i sau de prieteni mai blnzi sau mai nendupleca]i, to]i cu misiunea strict` de a-i cultiva tr`s`turile valoroase. Mezinul craiului este personajul principal. nainte de a fi caracterizat prin nume, el se define[te prin fapte [i prin vorbe. Sufer` din pricina neputin]ei fra]ilor mai mari de a se dovedi vrednici de ncrederea tat`lui, dar [i din cauza repro[urilor ntemeiate ale acestuia din urm` [i [i dezv`luie, c`tre Sfnta Duminic`, deghizat` n cer[etoare, durerea: M`tu[`, [tii ce? Una-i una [i dou`-s mai multe; las`-m`-n pace, c` nu-mi v`d lumea naintea ochilor de necaz. Spre deosebire de celelalte dou` odrasle cr`ie[ti, prslea dovede[te un sim] al onoarei n concordan]` cu statutul s`u princiar: {i ori oiu put izbuti, ori nu, dar ]i f`g`duiesc dinainte c`, odat` pornit din casa d-tale, napoi nu m-oiu mai ntoarce, s` [tiu bine c` m-oiu ntlni [i cu moartea n cale. ns` milostenia fa]` de b`trna ivit` n calea lui e rezultatul capacit`]ii sale de a se l`sa fr`mntat de vorbele babei [i nu neap`rat semnul unei generozit`]i reale. De asemenea, firea ner`bd`toare [i superficial` iese n eviden]` atunci cnd love[te de trei ori n cap, cu frul, calul cel slab care, tot de attea ori, vine s` m`nnce j`ratic din tav`. Nici n scena trecerii podului, unde vegheaz` vigilent craiul, b`iatul nu dovede[te vreo calitate deosebit`, c`ci calul este acela care se repede asupra ursului, iar el abia dup` aceea ridic` buzduganul, s`-l loveasc`. Numele pe care l prime[te din partea Spnului relev` esen]a personalit`]ii tn`rului, el este negru (harap) [i alb deopotriv`, r`u [i bun, insensibil [i devotat, guvernat de aparen]e [i c`utnd esen]e. Comportamentul i dezv`luie noble]ea firii (i este credincios Spnului, ca slug`, [i nu-[i ncalc` jur`mntul de supunere, d` ajutor albinelor, construindu-le un stup, e gata s` ri[te via]a sa [i a calului, trecnd prin ap` adnc`, spre a ocoli nunta furnicilor de pe pod etc.) dar [i sl`biciunile. Harap-Alb se descurajeaz` repede, cnd trimi]`torul (Spnul) i impune misiuni din ce n ce mai grele, se plnge disperat calului sau Sfintei Duminici, e atras, pentru o clip`, de gndul sinuciderii. n acela[i timp, con[tient de pericolele mari la care se expune, respect` ntocmai sfaturile primite. De aceea reu[e[te s` ias` cu bine din situa]iile-limit`, create de Spn sau de ceilal]i ini]iatori. ncepe s` c[tige, treptat, o virtute pe care fiin]a sacr` aflat` mereu al`turi de el o consider` fundamental`: r`bdarea. Pentru Sfnta Duminic` r`bdarea nu nseamn` doar intervalul de a[teptare dintre provocare [i reac]ia la acest stimul, ci capacitatea de a distinge esen]a de aparen]`, primatul ra]iunii asupra instinctului. Caracterizarea f`cut` de autor l nf`]i[eaz` drept boboc n felul s`u la trebui de aieste, fixndu-l astfel ntr-o tipologie, [i anume aceea a neofitului. Sfnta Duminic` l vede, cu surprindere, slab de nger [i mai fricos dect o femeie [i i atrage aten]ia asupra for]ei destinului: ...a[a a trebuit s` se ntmple [i n-ai cui b`nui. n cele din urm` eroul va dep`[i toate obstacolele [i va ajunge cu bine la cap`tul
17

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

procesului de ini]iere. Aflnd ce nseamn` nelini[tea, dezonoarea, frica, suferin]a, adev`rul ascuns sub minciun` [i, n cele din urm`, dragostea, va fi preg`tit s` devin` un crmuitor drept [i s`-[i ntemeieze o familie. Instan]ele comunic`rii. Naratorul este o prezen]` deloc neglijabil`, ceea ce diferen]iaz` tran[ant basmul cult al lui Creang` de specia popular`. Interven]iile lui l plaseaz` mai pu]in n postura de voce a textului [i mai degrab` n ipostaza de povestitor nconjurat de un auditoriu participativ, implicat [i el emo]ional. Discursul narativ mbin` judec`]i asupra personajelor (s`rmanul Harap-Alb), asupra actelor acestora (M` rog, nebunii de-a lui [Ochil`], cte-n lun` [i n stele, de-]i venea s` fugi de ele), considera]ii generale, digresive (Lumea asta e pe dos, toate merg cu capun jos) cu supozi]ii asupra finalului unor ac]iuni (...poate or izbuti s` ieie fata mp`ratului Ro[, poate nu...), cu simularea deta[`rii afective (Ce-mi pas` mie?) sau cu interpelarea lectorului considerat a fi un spectator (Eu sunt dator s` spun povestea [i v` rog s` asculta]i.) Naratorul nu este niciodat` indiferent. El se mir`, se bucur`, se indigneaz`, se amuz`, e curios sau insinuant. Nu se teme s`-[i exprime p`rerea despre personaje, ntr-un limbaj neconven]ional, la persoana nti: {i gndesc eu c` din cinci nesp`la]i c]i merg cu Harap-Alb, i-a veni el vreunul de hac; [-a mai da mp`ratul Ro[ [i peste oameni, nu tot peste butuci... n felul acesta, naratorul [i asum` un rol, el joac` o partitur` al`turi de personajele textului. Ca [i eroii, naratorul se impune mai ales pe latur` auditiv`, se face sim]it ca voce, ca rostire. Faptul c` el exist` se sus]ine prin vorbire. Limbajul personajelor [i al naratorului nu cunoa[te diferen]ieri. Laolalt` aceste instan]e vorbesc moldovene[te, n consecin]` formele regionale, populare [i chiar arhaice nrudesc toate particip`rile la dialog (amu, glceav`, t`r`boiu, s`l`]i, dezmerdat, pcli[it etc.). Umorul este o caracteristic` ce ]ine att de limbaj, ct [i de viziunea asupra faptelor. Jovialitatea naratorului [i a personajelor vine din sentimentul coparticip`rii la o nscenare. Primejdiile prin care trece protagonistul sunt jucate, nu reale, nimic r`u nu i se poate ntmpla al`turi de at]ia prieteni [i sf`tuitori care i urm`resc, cu o aten]ie nesl`bit`, pa[ii. {i-atunci buna dispozi]ie este starea de baz` a tuturor participan]ilor la aceast`, deloc nou`, misiune de formare a unui tn`r. Numele (Fl`mnzil`, Setil`), poreclele (Buzil` atribuit` lui Geril`); invectiva (ghijoac` uricioas`); calificarea depreciativ` (smr]ogul ista); antifraza ({i cnd se duce mp`ratul [i vede cum se ndeplinise de bine poronca lui, se umple de bucurie); substitu]ia rezultat` din tabu (Mititelul = diavolul); diminutivul cu valoare augmentativ` (Geril` sufl` de trei ori cu buzi[oarele sale cele iscusite); termenul popular (cum au oa ee dat de c`ldur`, pe loc li s-au muiet ciolanele); impreca]ia (Al dracului s` fii cu tot neamul t`u...) contribuie la realizarea unei atmosfere destinse, vesele. Pline de umor sunt [i scene precum cearta din casa ncins`, strnit` de Geril` sau r`zbunarea furnicilor care p`trund n a[ternutul mp`ratului Ro[. Oralitatea [i are izvorul n caracterul de spunere al textului [i se manifest` prin: utilizarea interjec]iilor (...[i hai, hai! hai, hai! n zori de ziu` ajung la palat); prezen]a formelor regionale [i populare (dac`-i gci-o); folosirea expresiilor populare (Dar toat` e a suflarea [i f`ptura de prinprejur i ]ineau hangul); apelul la proverbe, zic`tori, vorbe de
18

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

duh (F` bine, s`-]i auzi r`u), prezen]a verbelor la imperativ [i a substantivelor la vocativ ( Lipse[te dinaintea mea, Spnule!); cultivarea prozei rimate [i ritmate (Lumea asta e pe dos, Toate merg cu capu-n jos, pu]ini suie, mul]i coboar`, unul macin` la moar`); frecven]a enumera]iilor [i a repeti]iilor (to]i erau cu p`rul, cu barba [i cu muste]ele pline de promoroac`, de nu-i cuno[teai, oameni sunt, draci sunt...); sintaxa oral` a frazei ce favorizeaz` anacolutul (Credinciosul mp`ratului, auzind aceste, pe de-o parte l-a cuprins spaima, iar` pe de alta s-a ndr`cit de ciud`); valorificarea formelor onomatopeice (a forn`i, a drdi, a ghior`i) etc. Stilul lui Creang` este al unui artist original. Naturale]ea exprim`rii sale este o calitate ob]inut` prin modelarea vorbirii populare [i regionale. Interesul estetic al cazului lui Creang` este c` n el colectivitatea popular` a devenit artistul individual ncntat s` pluteasc` pe marile ape ale graiului ob[tesc. (Tudor Vianu)

Povestea lui Harap-Alb este un basm cult, cu virtu]i scenice, teatrale, care o e e aa A prelucreaz` teme [i motive ale basmului universal, r`mnnd o crea]ie reprezentativ` a unui povestitor genial.

Repere critice
o e e e Ovidiu Brlea, Pove[tile lui Creang, Bucure[ti, E.P.L., 1967: Creang` face parte din aceea[i familie cu povestitorii populari, de care totu[i se distan]eaz` peste a[tept`ri: e fratele genial al acestora. Le sunt comune acela[i patrimoniu prin mo[tenire, acela[i aer de familie, acelea[i mijloace de realizare, dect c` scnteia geniului a dat roadele cuvenite numai la Creang`. e a a a a o o e Nicolae Ciobanu, ntre imaginar [i fantastic n proza romneasc`, Bucure[ti, Ed. C.R., 1987: Toate personajele din opera scriitorului, personaje ntre care se include [i naratorul, nu dovedesc prin nimic c` au n vreun fel con[tiin]a prezentului biografic, derivat din timpul biografic trecut [i menit, totodat`, s` anticipeze asupra vrstelor ce urmeaz`. O asemenea imobilitate temporal-biografic` indic` statutul arhetipalgenetic al eroilor. Ideea este c` nainte de a fi indivizi umani, ei exprim` diferitele vrste ale individualit`]ii umane n structurile ei imuabile: copilul, tn`rul, omul matur, b`trnul. o e e a o e o Mihai Apostolescu, Ion Creang` ntre mari povestitori ai lumii, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1978: Geniul r`ului, care n basme este reprezentat de uria[i sau zmei, n general o e e aa A nenumi]i, la Creang`, n Povestea lui Harap-Alb poart` numele de Spnul. Substantivizarea unui adjectiv are la baz` credin]a milenar` c` b`rbatul c`ruia nu-i cresc nici barb` nici must`]i nu este b`rbat, dar nici femeie. Aceast` ambiguitate se ncarc` cu tot ce este mai r`u n om: ambi]ie de[art`, invidie, ur`, [iretenie, poft` de m`rire nemeritat`, cruzime, dispre] de munc` [i de oameni etc. e ee N. Manolescu, Lecturi infidele, bucure[ti, E.P.L., 1966: Geniul humule[teanului este aceast` capacitate extraordinar` de a-[i lua n serios eroii (fabulo[i sau nu, oameni sau animale), de a le retr`i aventurile, de a pune cu voluptate n fiecare propriile lui aspira]ii neobosite, sl`biciuni, vi]ii, tulbur`ri [i uimiri, adic` de a crea via]`. El e creatorul unei comedii umane tot a[a de profund` [i de universal` n tipicitatea ei precum aceea a lui Sadoveanu.

19

Nuvela

2
I. Disocieri teoretice:
Cuvntul nuvela provine din fran]uzescul nouvelle, italienescul novella [i se poate traduce prin sensul noutate. Cf. DEX, 1998, defini]ia nuvelei este: Specie literar` a genului epic, mai ampl` [i mai complex` dect schi]a, mai scurt` [i mai simpl` dect romanul, care nf`]i[eaz` un episod semnificativ din via]a unuia sau mai multor personaje (prezentate n mediul lor social). Tr`s`turile importante ale acestei specii: conflictul puternic, intriga construit` dup` rigorile clasice, ac]iunea mai dezvoltat` dect a schi]ei, cronotopul bine precizat (rela]ia spa]iu-timp), fapte verosimile etc. Privit` n diacronie, nuvela a ap`rut n literatura european`, n secolul al XV-lea, n timp ce nuvela romneasc` a ap`rut n perioada pa[optist` (1830-1860), articulnd valoric influen]ele culturale europene cu nevoia de originalitate exprimat` de Mihail Kog`lniceanu n revista Dacia literar`. Primii autori precum Costache Negruzzi, Al. Odobescu, Nicolae Filimon au scris nuvele istorice [i romantice, ulterior (perioada Junimii), I. L. Caragiale, Ion Creang`, Mihai Eminescu, Ioan Slavici [i continund cu Barbu {tef`nescu Delavrancea [i Al. Macedonski (sfr[itul secolului al XIX-lea) au contribuit la mbog`]irea tematic` a nuvelei, la perfec]ionarea construc]iei personajului [i a subiectului, la formarea unor structuri narative proprii. n secolul al XX-lea, nuvela romneasc` este ilustrat` de L. Rebreanu, M. Eliade, M. Preda, F`nu[ Neagu, Marin Preda [.a.

II. Tipologia nuvelei romne[ti [i ilustrarea ei prin opere semnificative:


n func]ie de tem`, nuvela poate fi: e a e o a a a - istoric` ex. Alexandru L`pu[neanul de Costache Negruzzi, Doamna Chiajna de Al. Odobescu; o a oo e e e e z o - psihologic` ex. Moara cu noroc de Ioan Slavici, n vreme de de r`zboi de I. L. Caragiale; e oo e a a e o e a aa - social` ex. Nenorocirile unui slujnicar sau Gentilomii de mahala, de Nicolae Filimon [. a. n func]ie de curentul literar: e a e a o - romantic` ex. Alexandru L`pu[neanul, de Costache Negruzzi, S`rmanul Dionis, de Mihai Eminescu; o a oo o a a a o o a e a - realist` ex. Moara cu noroc, Popa Tanda, Comoara, P`dureanca, de Ioan Slavici a e e a e e e e z o - naturalist` ex. P`cat, O f`clie de Pa[te [i n vreme de r`zboi, de I. L. Caragiale, ntre cote]e [i Nicu Dereanu, de Alexandru Macedonski; Zobie, Milogul, Trubadurul, e oe ee o e o a de Barbu {tef`nescu Delavrancea; n func]ie de raportul realitate-fic]iune: o a oo - realist`: ex. Moara cu noroc de Ioan Slavici a o - fantastic`: S`rmanul Dionis de Mihai Eminescu.

III. Ilustrarea tipurilor de nuvel`:


20

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Nuvela istoric` [i romantic`

ALEXANDRU L~PU{NEANUL

de Costache Negruzzi

Costache Negruzzi (1808-1868) ilustreaz` perfect ambi]ia scriitorilor pa[opti[ti de a crea opere originale, plecnd de la documente anterioare. El [i-a ncercat talentul mai ales n domeniul prozei. Opera sa este eterogen` estetic realist`, clasic` [i romantic`, formule diferite fiind topite cu o mare naturale]e. aee e e o Volumul P`catele tinere]ilor (1857), publicat la vrsta de 46 de ani, cuprinde trei Amintiri de june]e, Fragmente istorice [i Negru pe alb Scrisori la un e e a e e o e e e o a p`r]i n proz`: prieten fiecare parte contribuind la mbog`]irea literaturii romne[ti cu noi specii: ee e nuvel`, fiziologie, proz` memorialistic` [i una n versuri, Neghin` [i p`l`mid`. e a e Nuvela Alexandru L`pu[neanul, cea mai izbutit` dintre crea]iile lui Negruzzi [i un adev`rat model artistic pentru scriitorii de mai trziu, a ap`rut n 1840, n primul num`r al revistei Dacia literar`. Despre aceast` oper`, G. C`linescu men]iona c`: ar fi devenit o scriere celebr` ca [i Hamlet dac` literatura romn` ar fi avut n ajutor prestigiul unei limbi universale.1 Opera valorific` istoria na]ional`, fiind o veritabil` reconstituire a unei epoci, cu atmosfera specific` (stare de spirit, mediu, cadru, ambian]`), mentalitate, tradi]ii, un anume model imagologic, propriu perioadei n care a domnit Alexandru L`pu[neanul, transpus artistic n prima jum`tate a secolului al XIX-lea. Are, n acela[i timp, tr`s`turi romantice, n primul rnd pentru c` n centru se afl` un personaj excep]ional ac]ionnd n mprejur`ri excep]ionale. eo e o o e Sursa prozatorului este Letopise]ul }`rii Moldovei de Grigore Ureche [i cel al lui Miron Costin, din care valorific` personaje [i evenimente: revenirea cu ajutor turcesc n a doua domnie a lui Alexandru L`pu[neanu (1564-1569), ntmpinarea domnului de c`tre solii lui {tefan Tom[a, promisiunea de mp`care f`cut` boierilor, omorrea celor 47 de boieri, c`lug`rirea sub numele Pahomie (Paisie n nuvel`), otr`virea lui de c`tre propria so]ie [i nhumarea la m`n`stirea Slatina; domnitorul, so]ia sa, Ruxanda, Tom[a, Mo]oc vornicul, Spancioc sp`tarul, postelnicul Veveri]` au f`cut parte din istoria Moldovei, dar autorul le modific` destinul [i ncadrarea n timp. De asemenea, unele cuvinte celebre sunt men]ionate [i n cronica lui Ureche: De nu m` vor, eu i voiu pre ei [i de nu m` iubescu, eu i iubesc pre dn[ii [i tot voiu merge, ori cu voie, ori f`r` voie., de s` va scula, v` popi [i el pre unii. Tema nuvelei este istoria, ultimii cinci ani de domnie a lui Alexandru L`pu[neanul n Moldova secolului al XVI-lea, trasfigurat` [i motivat` prin formula estetic` a romantismului.
1 G. C`linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn` n prezent, Ed. Minerva, 1982 21

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Structura nuvelei este realizat` prin articularea a dou` planuri epice: unul, n care evolueaz` personajul principal Alexandru L`pu[neanul, tipul domnului tiran, dornic de r`zbunare mpotriva boierilor care l-au tr`dat n prima domnie [i altul, n care se descrie situa]ia Moldovei feudale, a poporului (personaj colectiv), a rela]iilor ]`rii cu Poarta, dar [i a interrela]ion`rilor dintre clasele sociale cristalizate boieri [i ]`rani. Structura impune [i construc]ia unor conflicte diverse, puternice, exterioare [i interioare (psihologice), care credibilizeaz` fresca social`. Numeroase fapte, detalii vestimentare, am`nunte gastronomice, de ceremonial, de existen]` cotidian` contribuie la conturarea atmosferei acelei epoci, descrise de Ureche n cert`rile [i nv`]`turile sale la adresa celor mari, n Letopise]. Cel mai bine conturat dintre conflicte este cel exterior, dintre domn [i boieri, un conflict de natur` politic`, social`, specific epocii nestatornice a Evului Mediu romnesc. Rela]iile ascu]ite dintre boieri [i voievod sunt complicate prin conflictul, indus de L`pu[neanul, dintre boieri [i norod (cap. III Capul lui Mo]oc vrem). Conflictul interior, cel care ar accentua dimensiunea moral` a personajului, este mai pu]in conturat. Eroul nu are tulbur`ri de con[tiin]`, doar n capitolul IV, De m` voi scula, pre mul]i am s` popesc [i eu este surprins` zbaterea lui ntre dorin]a de r`zbunare [i neputin]a trupului cuprins de boal`. Compozi]ia nuvelei este clasic`, armonioas`, realizat` prin cele patru capitole anticipate de mottouri semnificative. Fiecare capitol se deschide cu un rezumat sau o prezentare, n care timpul diegetic (al evenimentelor) este mai mare dect timpul discursului: cap. I Iacov Eraclid, poreclit Despotul, perise ucis de buzduganul lui {tefan Tom[a, care acum crmuia ]ara, dar Alexandru L`pu[neanul, dup` nfrngerea sa n dou` rnduri, de o[tile Despotului, fugind la Constantinopol, izbutise a lua o[ti turce[ti [i se nturna acum s? izgoneasc` pre r`pitorul Tom[a [i s`-[i ia scaunul, pre care nu l-ar fi perdut, de n-ar fi fost vndut de boieri.; cap. II Tom[a, nesim]indu-se n stare a se mpotrivi, fugise n Valahia [i L`pu[neanul nu ntlnise nicio mpiedicare n drumul s`u. Norodul pretutindene l ntmpina cu bucurie [i n`dejde, aducndu-[i aminte de ntia lui domnie, n care el nu avusese vreme a-[i dezv`lui urtul caracter.; cap. III De cu sear` se f`cuse de [tire tuturor boierilor s` se adune a doua zi, fiind s`rb`toare, la mitropolie, unde era s` fie [i domnul, ca s` asculte liturghia [i apoi s` vie s` prnzeasc` la curte. La nceputul cap. IV, se ntlne[te att rezumatul ct [i elipsa Patru ani trecuser` de la scena aceasta, n vremea c`rora Alexandru-vod`, credincios f`g`duin]ei ce dase doamnei Ruxandrei, nu mai t`iese niciun boier. Dar pentru ca s` nu uite dorul lui cel tiranic de a vedea suferiri omene[ti, n`scoci feluri de schingiuiri. Rezumatul are rolul de a selecta secven]ele majore din via]a real` a domnitorului, aducnd n aten]ia cititorului, prin concentrare temporal`, numai pe acelea interesante [i semnificative. Elipsa are la baz` tot principiul selec]iei, numai c`, de aceast` dat`, unele secven]e din via]a real` a persoanei sunt eludate, l`snd cititorului libertatea de a completa intersti]iile conform imagina]iei [i interesului proprii. Mottourile care nso]esc fiecare dintre cele patru capitole pot fi considerate elemente de paratextualitate (cf. G. Genette tipuri de discurs care nconjoar` textul fic]ional: numele [i prenumele autorului, titlul, subtitlurile, titlurile de capitol, prefe]ele [i postfe]ele, editura, localitatea [i anul apari]iei, notele din subsolul paginilor, ilustra]iile, pre]ul [.a.) cu rol evident n orientarea lecturii cititorului, prin faptul c` stabile[te un tip de rela]ie cu textul, punerea n adncime. Mottourile concentreaz` elementele
22

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

semnificative din fiecare capitol al nuvelei, fiind un procedeu de oglindire a textului n el nsu[i, o autoreflectare. Astfel, capitolul I are ca motto: Dac` voi nu m` vre]i, eu v` vreu.... Domnitorul Alexandru L`pu[neanul roste[te aceste cuvinte n fa]a solilor lui Tom[a, formulnd, , prin exprimarea voin]ei de putere, [i intriga ac]iunii. Capitolul al II-lea are ca motto cuvintele unei jupnese v`duve cu cinci copii: Ai s` dai sam`, doamn`!... Prin aceste cuvinte amenin]`toare, se insinueaz` conflictul moral [i religios. Femeia ilustreaz` mentalitatea omului medieval care crede c` orice p`cat, inclusiv cel al voievodului, unsul lui Dumnezeu, va fi pedepsit de instan]a suprem`. Capitolul al III-lea are ca motto structura: Capul lui Mo]oc vrem.... Cuvintele apar]in mul]imii, adunate n fa]a cet`]ii de pu]inele slugi sc`pate din m`celul organizat de L`pu[neanul. Mul]imii i se ofer` un nume, al lui Mo]oc, drept singurul vinovat de jefuirea pu]inelor bunuri ale norodului. Din punctul de vedere al construc]iei personajului, se constat` complicarea rela]iei dintre protagonist [i planurile secundare ale textului. Capitolul al IV-lea are drept motto cuvintele: De m` voi scula, pre mul]i am s` popesc [i eu, care indic` un conflict interior [i apropierea deznod`mntului ca urmare a insisten]ei cu care personajul, nc`, vrea s`-[i impun` voin]a. Titlul tematic (G. Genette, pornind de la diferen]a dintre tem` [i rem`, considera c` titlurile sunt de dou` feluri: tematice cnd se refer` la con]inutul operei [i rematice, cnd se refer la gen, specie etc. ) al nuvelei, tot un element paratextual, este specific scrierilor cu caracter istoric din secolul al XIX-lea, n care fic]iunea se mbin` armonios cu documentul reprezentat de cronic`. Prin titlu, Alexandru L`pu[neanul, accentul cade pe figura central` a operei, personajul principal fiind [i eponim. Rela]iile temporale [i spa]iale sunt clar delimitate. Timpul derul`rii evenimentelor este precizat, ceea ce confer` verosimilitate. Este timpul n care tr`iesc personajele [i se desf`[oar` ac]iunea. El se organizeaz`, n func]ie de ordinea fireasc`, de la cauz` la efect, a evenimentelor, [i n func]ie de cronologie. Timpul este istoric, 1564-1569. Exist` ns` [i un timp trecut neprecizat, aproape de legend`, sugerat de structuri e e e e precum: n Moldova, pe vremea aceea, nu se introdusese nc` moda mnc`rilor e e e alese [i Ea nu putea afla pricina zgomotului ce auzise, c`ci, dup` obiceiul vremii de atunci, femeile nu ie[eau din apartamentele lor.... Ac]iunea din nuvel` este ulterioar` istoriei reale, se petrece n Moldova, n cetatea Hotinului, la curtea domneasc` din Ia[i [i la mitropolie. Subiectul este armonios construit, fiecare dintre capitolele nuvelei dezvoltnd cte un moment al subiectului. Capitolul I se deschide cu momentul cnd Alexandru L`pu[neanul se ntoarce n ]ar` pentru a lua tronul din minile lui {tefan Tom[a, nso]it de [apte mii de spahii [i de trei mii de solda]i moldoveni [i avnd promisiunea, n caz de nevoie, a unui ajutor t`t`resc. Vremurile tulburi, caracterizate prin lupte sngeroase pentru putere, tr`d`ri ale boierilor [i n]elegeri cu turcii pentru tron sunt descrise n incipitul care rezum` evenimentele ce premerg revenirii lui L`pu[neanul. La Tecuci, prime[te o solie a boierilor, format` din vornicul Mo]oc, postelnicul Veveri]` [i sp`tarii Spancioc [i Stroici. Ace[tia i cer s` plece pentru c: norodul nu te vrea, nici te iube[te. Dorin]a de r`zbunare [i de putere se manifest`, concretiznduse n cuvinte memorabile: Dac` voi nu m` vre]i, eu v` vreu [...], [i dac` voi nu m` iubi]i, eu v` iubesc pre voi, [i voi merge ori cu voia, ori f`r` voia voastr`. Observ`m modul interesant n care se construiesc expozi]iunea [i intriga subiectului, estompndu-se grani]ele dintre ele, pentru accentuarea dramatismului. Se na[te un
23

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

conflict puternic ntre domn [i boieri. Mo]oc r`mne lng` domn, spernd c`, prin intrigi, va reu[i s` supravie]uiasc`. Capitolul al II-lea con]ine o serie de evenimente care se grupeaz` n desf`[urarea ac]iunii. {tefan Tom[a fuge n Valahia, l`snd liber drumul du[manului s`u c`tre tron. Imediat dup` sosire, L`pu[neanul arde cet`]ile Moldovei, cu excep]ia Hotinului, ca s` fie sigur c` boierii nu au unde s` se refugieze [i s` comploteze. Confisc` averile boierilor [i, la cea mai mic` gre[eal`, i omoar`, atrnndu-le capetele n poarta cur]ii domne[ti. O armat` numeroas` de mercenari pl`ti]i l p`ze[te, n timp ce oastea moldoveneasc` s-a mic[orat. Ac]iunea se construie[te liniar, cronologic, prin nl`n]uirea episoadelor [i a secven]elor narative. Tot n acest capitol, apare o inser]ie de tip analeps` (secven]` retrospectiv`), n care se prezint` istoria doamnei Ruxanda, fat` [i nepoat` de domn, cu un destin nefericit, marcat de bejenie, mor]i sngeroase, plnsul mamei, nsemnarea iubitului [i c`lug`rirea lui cu sila: Ea v`zuse murind pre p`rin]ii s`i, privise pre un frate lep`dndu-[i legea [i pre cel`lalt ucis; [i mai nt`i hot`rt` de ob[tie a fi so]ia lui Jolde (pre care nici l [tia), acum fusese silit` de aceea[i ob[tie, care dipoza de inima ei f`r-a o mai ntreba, a da mna lui Alexandru-vod`, pre care cinstindu-l [i supuindui-se ca unui b`rbat, ar fi voit s`-l iubeasc`, dac` ar fi aflat n el ct de pu]in` sim]ire omeneasc`. Secven]a aceasta sus]ine antiteza romantic` dintre domn [i so]ia sa, explic` teama, de natur` moral-religioas` a eroinei, cu care prime[te cuvintele spuse de o v`duv` a unui boier, dup` ce i arat` capul so]ului ei ]intuit de poart`: Ai s` dai sam`, doamn`!... [i confer` nuvelei valoare documentar`. Ruxanda i cere so]ului s` nu mai verse snge, iar L`pu[neanul i promite c` va nceta cu omorurile [i chiar i va da un leac de fric`. Capitolul al III-lea preg`te[te punctul culminant dup` rigorile dramatice, figura de stil utilizat` fiind climaxul (grada]ia ascendent`), pentru a surprinde evolu]ia conflictului politic dintre domnul autoritar [i boierii tr`d`tori. Domnitorul mbr`cat cu toat` pompa domneasc`, se nf`]i[eaz` boierilor, la mitropolie, fiind s`rb`toare [i, dup` un ceremonial de nchinare pe la icoane, urcndu-se n stran`, i invit` la curte, spunndu-le: Boieri dumneavoastr`! De la venirea mea cu a doua domnie [i pn` ast`zi, am ar`tat asprime c`tre mul]i; m-am ar`tat cumplit, r`u, v`rsnd sngele multora. Unul Dumnezeu [tie de nu mi-a p`rut r`u [i de nu m` c`iesc de aceasta; dar dumneavoastr` [ti]i c` m-a silit numai dorin]a de a vedea contenind glcevirile [i vnz`rile unora [i altora, care ]inteau la r`sipa ]`rii [i la peirea mea. Ast`zi snt altfel trebile. Boierii [i-au venit n cuno[tiin]`; au v`zut c` turma nu poate fi f`r` p`stor, pentru c` zice mntuitorul; Bate-voi p`storul, [i se vor mpr`[tia oile. Boieri dumneavoastr`! S` tr`im de acum n pace, iubindu-ne ca ni[te fra]i, pentru c` aceasta este una din cele zece porunci: S` iube[ti pre aproapele t`u ca nsu]i pre tine [i s` ne iert`m unii pre al]ii, pentru c` sntem muritori, rugndu-ne Domnului nostru Iisus Hristos [i f`cu cruce s` ne ierte nou` gre[alele, precum iert`m [i noi gre[i]ilor no[tri. Cuceri]i de cuvntarea me[te[ugit`, cei mai mul]i dintre boieri, 47, r`spund invita]iei domnului, n ciuda unor avertismente date de Spancioc [i de Stroici. La curte, se fac preg`tiri mari de osp`], cu bucate specifice epocii cosmopolite. n toiul osp`]ului, la un semn al lui L`pu[neanul, slujitorii [i osta[ii i m`cel`resc pe boieri. Scena este descris` detaliat, nct se produce suspendarea total` a timpului diegetic. Se contureaz` un spa]iu nchis, al mor]ii violente, oferind cititorului posibilitatea de a vedea cu ochii min]ii un loc fic]ional: nchipuiasc`-[i cineva ntr-o sal` de cinci stnjeni
24

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

lung` [i de patru lat`, o sut` [i mai mul]i oameni uciga[i [i hot`r]i spre ucidere, c`l`i [i osndi]i, luptndu-se, unii cu furia dezn`dejdei, [i al]ii cu aprinderea be]iei. Boierii, neavnd nici o grij`, surprin[i mi[`le[te pe din dos, f`r` arme, c`deau f`r-a se mai mpotrivi. Cei mai b`trni mureau f`cndu-[i cruce; mul]i ns` din cei mai juni se ap`rau cu turbare; scaunele, talgerele, tacmurile mesii se f`ceau arme n mna lor; unii, de[i r`ni]i, se ncle[tau cu furie de gtul uciga[ilor [i, nesocotind r`nele ce priimeau, i strngeau pn-i n`du[eau. Dac` vreunul apuca vreo sabie, [i vindea scump via]a. Mul]i lefecii perir`, dar n sfr[it nu mai r`mas` nici un boier viu. Patruzeci [i [epte de trupuri z`ceau pe parchet! n lupta [i trnta aceasta, masa se r`sturnase; ulcioarele se sp`rseser` [i vinul amestecat cu snge f`cuse o balt` pe lespezile salei. Impresia de real cre[te, iar universul fictiv devine credibil. Omorrea celor 47 de boieri este o scen`, adic` o secven]` n care timpul evenimentelor [i timpul discursului sunt egale. Scena beneficiaz` de elementele specifice artei teatrale: recuzit`, actan]i, joc scenic, fiind, prin aceasta, intens dramatic`. Odat` cu boierii, sunt omorte [i slugile lor, pu]inii care scap` dau de veste norodului, despre ceea ce se ntmpl` la curte. Oamenii se strng n fa]a cet`]ii, lovind poarta cu securile. Ei constituie personajul colectiv, care este construit pentru a ndeplini func]ii estetice [i morale [i, n acela[i timp, pentru a ilustra conflictul de natur` social`. Func]iile personajului colectiv privesc cre[terea tensiunii dramatice a momentului descris [i rezolvarea, din perspectiva lui L`pu[neanul, a problemei reprezentate de Mo]oc, boier tr`d`tor devenit inutil pentru domn, dup` omorrea du[manilor s`i [i atingerea scopului propus. Ascultnd strig`tul mul]imii: Capul lui Mo]oc vrem..., domnitorul decide s`-l sacrifice: Destul! strig` L`pu[neanul, nu te mai boci ca o muiere! fii romn verde. Ce s` te mai spoveduie[ti? Ce-i s` spui duhovnicului? c` e[ti un tlhar [i un vnz`tor? Asta o [tie toat` Moldova. Haide! lua]i-l de-l da]i norodului [ii spune]i c` acest fel pl`te[te Alexandru-vod` celor ce prad` ]ara. Dup` jerfirea lui Mo]oc, pune slugile s` spele sala de osp`], s` taie capetele celor uci[i [i s` le a[eze ntr-o piramid`, dup` rang. O cheam` pe doamna Ruxanda, c`reia i promisese un leac de fric`, s` vad` priveli[tea. Capitolul al IV-lea prezint` deznod`mntul, care are la baz` adev`rul cronic`resc: Mai apoi, daca s-au trezit [i s-au v`zut c`lug`r, zic s` fie zis c` de s` va scula, v` popi [i el pre unii. Mai apoi episcopii [i boierii n]elegndu acestu cuvntu [i mai cu denadinsul Roxanda, doamn`-sa, temndu-s` de un cuvntu ca acesta, carile era de a-l [i crderea, [tiind ct` groaz` [i moarte f`cus` mai nainte n boierii s`i, temndus` doamn`-sa s` nu pa]` mai r`u dectu al]ii, l-au otr`vit [i au murit.1 La patru ani (elips`) de la omorrea boierilor, domnul se mboln`ve[te de friguri [i, potrivit propriei dorin]e, este c`lug`rit, c`p`tnd numele Paisie. ntr-un moment de luciditate, i amenin]` pe c`lug`rii care st`teau n preajma lui [i chiar pe so]ia [i pe fiul lui cu moartea, ceea ce-i determin` pe ace[tia s`-l otr`veasc`. n scena final`, a omorrii lui Alexandru L`pu[neanul, reapar du[manii lui vechi Spancioc [i Stroici, care i descle[teaz` din]ii pentru a sorbi toat` otrava. Chinurile dinaintea mor]ii sunt cumplite, echilibrnd artistic [i moral textul, conform principiului popular, dup` fapt` [i r`splat`: Nenorocitul domn se zvrcolea n spasmele agoniei; spume f`cea la gur`; din]ii i scr[neau [i ochii s`i sngera]i se holbaser`; o sudoare nghe]at`, trist` a
1 Grigore Ureche, Miron Costin, Letopise]ele }`rii Moldovei, Ed. {tefan, 2007 p 25

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

mor]ii prevestitoare, ie[ea ca ni[te nasturi pe obrazul lui. Dup` un chin de jum`tate de ceas, n sfr[it, [i dete duhul n mnile c`l`ilor s`i. Finalul nuvelei se situeaz` ntr-o rela]ie de simetrie cu incipitul, dup` cum afirm` Dimitrie Popovici: Introducerea [i ncheierea nuvelei tr`deaz` spiritul analistului, al cronicarului. Ac]iunea uman` desf`[urat` n nuvel` descinde din istorie [i conduce la istorie.1 Prin urmare, primul [i ultimul pasaj din nuvel` nu apar]in fic]iunii epice: Iacov Eraclid, poreclit Despotul, perise ucis de buzduganul lui {tefan Tom[a, care acum crmuia ]ara, dar Alexandru L`pu[neanul, dup` nfrngerea sa n dou` rnduri, de o[tile Despotului, fugind la Constantinopol, izbutise a lua o[ti turce[ti [i se nturna acum sa izgoneasc` pre r`pitorul Tom[a [i s`-[i ia scaunul, pre care nu l-ar fi perdut, de n-ar fi fost vndut de boieri. Intrase n Moldavia, ntov`r`[it de [epte mii spahii [i de vreo trei mii oaste de strnsur`. ns` pe lng` aceste, avea porunci mp`r`te[ti c`tr` hanul tatarilor Nogai, ca s`-i deie orict ajutor de oaste va cere.; Acest fel fu sfr[itul lui Alexandru L`pu[neanul, care l`s` o pat` de snge n istoria Moldaviei. La monastirea Slatina, zidit` de el, unde e ngropat, se vede [i ast`zi portretul lui [i a familiei sale. Perspectiva narativ`, din nuvel`, este omniscient`, cu focalizare zero. Ea presupune cunoa[terea de la distan]`, neimplicarea naratorului n ac]iune. Tudor e a Vianu consider`: Ceea ce izbute[te n chip uimitor Negruzzi n Alexandru L`pu[neanul este des`vr[ita eliminare a propriei sale imagini din povestirea pe care e o ntreprinde. [] Faptele povestite, iar nu povestitorul faptelor apar n primul plan, e a nct dac` din toat` opera lui Negruzzi n-ar fi r`mas dect nuvela Alexandru L`pu[neanul, nimeni n-ar fi putut aduce vreo precizare despre particularit`]ile morale e ale omului care a scris-o. [] Autorul acestei nuvele a realizat cu plin`tate norma impersonalit`]ii din primul moment n care a dorit s` scrie o nuvel` [i nu o amintire. Este indiferent a [ti dac`, pentru a atinge acest rezultat, Negruzzi a avut unele modele literare. Modelele n-ar fi putut lucra cu succes dect ntmpinate de predispozi]ia autorului, de caracterul s`u estetic [i moral. Cine vrea s` explice, a[adar, cum a ap`rut Alexandru L`pu[neanul trebuie s`-[i spun` c` aici a lucrat alc`tuirea fireasc` a e a e autorului, darul s`u de a privi direct oamenii [i evenimentele [i virtutea de a-[i st`pni afectele, despre care st` m`rturie ntreaga oper`.2 Naratorul [tie mai multe dect personajele, este auctor, obiectiv, substitut al demiurgului, ns`, uneori, [i tr`deaz` obiectivitatea prin interven]ii caracterizante, care dirijeaz` cititorul spre o anume interpretare a personajului: Norodul pretutindene l ntmpina cu bucurie [i n`dejde, aducndu-[i aminte de nt`ia lui domnie, n care el nu aa e e ] ae avusese vreme a-[i dezv`lui urtul caracter.; Sfr[ind aceast` de[`n]at` cuvntare...; o e a Dar pentru ca s` nu uite dorul lui cel tiranic de a vedea suferiri omene[ti, n`scoci feluri de schingiuiri. Discursul auctorial se personalizeaz`, astfel, deconspir` inten]iile [i, uneori, chiar sentimentele autorului, avnd [i o func]ie de interpretare. Personajele nuvelei, instan]e narative cu rol important n ansamblul operei, sunt construite dup` modelul romantic al epocii pa[optiste. Ele se structureaz` prin consonan]a dimensiunii social-exterioare cu aceea psihologic`-interioar`, concretizndu-se n portrete literare individualizante, complexe [i func]ionale estetic [i moral.
1 Dimitrie Popovici, Romantismul romnesc, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1969 2 Tudor Vianu, Arta prozatorilor romni, Ed. Eminescu, 1973 26

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Figura central` a nuvelei este Alexandru L`pu[neanul, personaj care ia na[tere prin mbinarea unor tehnici clasice, romantice [i realiste. n ipostaza de erou excep]ional, ac]ionnd n mprejur`ri excep]ionale, care intr` frecvent n raporturi antitetice cu alte personaje [i chiar cu el nsu[i, personajul are tr`s`turile clasice ale tiranului accentuate de romantism. Dimensiunea [i relieful personajului, cu unele aspecte psihologice de factur` realist`, trimit la tipul domnului tiran, dominat de voin]a de putere [i de ura nemp`cat` fa]` de boierii care l-au tr`dat n timpul primei sale domnii. Caracteristicile principale ale protagonistului se subordoneaz` inten]iilor acestuia de a concentra puterea feudal` n propriile mini, de a ac]iona vindicativ asupra boierilor, poten]iali aspiran]i la tron, de a strnge averi pentru a pl`ti d`rile la Poart`. Este un bun strateg, un politician abil, care se folose[te de vornicul Mo]oc pentru a-[i atinge scopul, st`pne[te perfect arta disimul`rii (discursul de mp`care din biseric`), este puternic [i inflexibil fa]` de slujitori [i chiar fa]` de propria so]ie: Muiere nesocotit`! strig` L`pu[neanul s`rind drept n picioare [i mna lui, prin deprindere, se r`z`ma pe junghiul din cing`toarea sa; dar ndat`, st`pnindu-se, se plec` [i, r`dicnd pre Ruxandra de jos... Alexandru L`pu[neanul cunoa[te psihologia maselor, pe care le manipuleaz` n scop personal. Cnd Mo]oc i sugereaz` s` pun` tunurile pe oamenii aduna]i n fa]a por]ii, el roste[te fraza memorabil`: Pro[ti, dar mul]i, r`spunse L`pu[neanul cu snge rece; s` omor o mul]ime de oameni pentru un om, nu ar fi p`cat?, care va aduce condamnarea vornicului. Caracterul s`u sngeros este eviden]iat n mod deosebit n scena omorrii celor 47 de boieri. Faptele crude puse la cale pentru anihilarea total` a boierilor sunt un mijloc de caracterizare indirect`. Exist`, ns`, n scena omorului [i nota]ii ale naratorului care e l caracterizeaz` direct pe erou: El rdea; iar Mo]oc, silindu-se a rde ca s` plac` st`pnului, sim]ea p`rul zburlindu-i-se pe cap [i din]ii s`i cl`n]`nind. {i cu adev`rat era groaz` a privi aceast` scen` sngeroas`. n ciuda unor dominante caracteriale, personajul este construit antitetic. Astfel, afl`m c` n timpul primei domnii, L`pu[neanul a fost un domn drept [i nu a f`cut v`rsare de snge, aspect men]ionat de narator la nceputul capitolului al II-lea, ulterior, el a evoluat spre tiranie [i despotism. Antiteza domin` [i rela]ia lui cu doamna Ruxanda, personaj feminin secundar, angelic. Domni]a are condi]ia unei femei din epoca respectiv`, tr`ind izolat` la curtea feudal`: Ea nu putea afla pricina zgomotului ce auzise, c`ci, dup` obiceiul vremii de atunci, femeile nu ie[eau din apartamentul lor [i slujnicele nu puteau risca n mijlocul unei o[timi ce nu cuno[tea ce este disciplin`. Portretul domni]ei este realizat n tu[e albe, fiind constrns de cli[eul romantic al femeii nger. Ca personaj, Ruxanda este neverosimil` tocmai prin rolul prea pozitiv asumat. Portretul ei se contureaz` nti printr-o succint` incursiune n biografie, apoi, prin sublinierea tr`s`turilor importante: blnde]ea, credin]a, sl`biciunea caracterial`, dar [i noble]ea chipului [i frumuse]ea fizic`: Peste zobonul de stof` aurit`, purta un beni[el de felendre[ albastru bl`nit cu samur, a c`ruia mnice atrnau dinapoi; era ncins` cu un colan de aur, ce se nchia cu mari paftale de matostat, mpregiurate cu petre scumpe; iar pe grumazii ei atrna o salb` de multe [iruri de margaritar. {licul de samur, pus cam ntr-o parte, era mpodobit cu un surguci alb [i sprijinit cu o floare mare de smaragde. P`rul ei, dup` moda de atuncea, se mp`r]ea despletit pe umerii [i spatele sale. Figura ei avea acea frumuse]` care f`cea odinioar` vestite pre femeile Romniei [i care se g`se[te rar acum, degenernd cu amestecul na]iilor str`ine.
27

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Vornicul Mo]oc este un personaj secundar, construit viguros [i credibil. Oponent al lui L`pu[neanul, la nceput, ipocrit [i la[, Mo]oc trece din istoria real` n permanen]a artistic`, prin portretul s`u de boier tr`d`tor, adaptat realit`]ilor vremii mi[c`toare, victim` a propriei dorin]e de putere [i de supravie]uire: Mo]oc i s`rut` mna, asemenea cnelui care, n loc s` mu[ce, linge mna care-l bate. El era mul]`mit de f`g`duin]a ce c[tigase; [tia c` Alexandru-vod` a s` aib` nevoie de un intrigant precum el. Moartea personajului este previzibil` n economia faptelor descrise n nuvel`. Cnd nu a mai avut nevoie de el, c`l`ul, Alexandru L`pu[neanul, l-a dat prad` mul]imii nemul]umite de jefuitori. Episodul omorrii lui Mo]oc are note fantastice: Tic`losul boier c`zu n bra]ele idrei acestei cu multe capete, care ntru o clipal` l f`cu buc`]i. n opozi]ie cu Mo]oc, sunt sp`tarii Spancioc [i Stroici, boieri patrio]i, viteji [i justi]iari, caracteriza]i direct de L`pu[neanul nsu[i: Spancioc este nc` tn`r, n inima lui este iubire de mo[ie; mi place a privi sume]ia lui, pre care nu se sile[te a o t`inui. Stroici este un copil, care nu cunoa[te nc` pre oameni, nu [tie ce este mbunarea [i minciuna; lui i se par c` toate paserile ce zboar` se m`nnc`. Rolul lor este eviden]iat n finalul nuvelei, cnd o ajut` pe domni]` s`-[i omoare so]ul, rostind o replic` n spiritul moralei populare: Ba, se cade spre osnda ta s` ne prive[ti; nva]` a muri, tu care [tiai numai a omor. Personajul colectiv, reprezentat n nuvel` printr-o bogat` serie sinonimic`: norod, gloat`, slugi, oameni boiere[ti, apare pentru prima dat` n literatura romn`. Costache Negruzzi se dovede[te un observator realist al reac]iilor mul]imii furioase. Personajul colectiv apare ca o mul]ime nediferen]iat`, u[or de manipulat, derutat`. Mi[c`rile norodului sunt surprinse atent [i gradual. Dup` Nicolae Manolescu, sunt cel pu]in patru motive pentru care nuvela poate fi ncadrat` n curentul romantic: Are caracter documentar, ca ntreaga proz` romantic` de tip Biedermeier din perioada pa[optist`; Se pot observa unele interven]ii auctoriale, comentarii subiective la adresa personajelor, dar, mai ales, pasaje care ]in de scopul romanticilor de a instrui cititorii n privin]a obiceiurilor vremii, a vestimenta]iei, a mnc`rurilor, adic` de a reda culoarea vremii; Simplitatea moral` a personajelor, numit` de Manolescu liniaritatea psihologic`1, se constat` prin faptul c` fiecare personaj are o dominant` caracterologic` care-i limiteaz` evolu]ia, nct: Portretul indic` fixa]ie [i primitivitate, nu un suflet complicat, contradictoriu.2 Din punct de vedere narativ, nuvela este [i ea liniar`: n curgerea vertiginoas` [i dreapt` a subiectului, personajele comit gesturi [i rostesc cuvinte menite a fi memorate. Este o particularitate a prozei romantice, care nc` denot` artificialitate.3 Viziunea artistic` a lui Negruzzi, modul de a reprezenta istoria, este aceea: ... a istoricului dublat de scrut`torul sufletului omenesc.4 Bazndu-se pe documentul istoric, Negruzzi a preluat scene, fapte, personaje, replici deja existente n cronici, pe
1 2 3 4 Nicolae Manolescu, Istoria critic` a literaturii romne, Ed. Paralela 45, Bucure[ti, 2008 ibidem ibidem Dimitrie Popovici, op. cit. 28

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

care le-a analizat [i le-a comentat, trecndu-le prin filtrul sensibilit`]ii sale. A redus rolul descrierii [i al nara]iunii, ca s` utilizeze dialogul ca form` de reprezentare a lumii, cu minim` interven]ie a naratorului. Dac` Ureche scria pentru a l`sa urma[ilor nv`]`tura, f`r` a fi ncercat de mari emo]ii [i exalt`ri, Negruzzi e un veritabil artist: Echilibrul ntre conven]ia romantic` [i realitatea individului, aceasta e minunea crea]iei lui Negruzzi.1

Repere critice:
o a ea o e e e oe o Coord. Gheorghe Cr`ciun, Istoria literaturii romne pentru elevi [i profesori: Nuvela este remarcabil` [i datorit` mbin`rii deosebite a elementelor de sorginte diferit`: echilibrul clasic, sus]inut chiar de regula celor trei unit`]i, realista atmosfer` de epoc`, sau surprinderea modului haotic de a reac]iona al maselor, n sfr[it, dar nu n ultimul rnd, excep]ionalitatea romantic` a eroului. La nivelul scriiturii observ`m sobrietatea auctorial`, aten]ia acordat` am`nuntului semnificativ, apeten]a pentru expresiile memorabile. ]o a ea o e e a a Dic]ionarul literaturii romne de la origini pn` la 1900, Ed. Academiei, Bucure[ti, e a e 1979: Alexandru L`pu[neanul r`mne un model nc` neegalat al nuvelei istorice romne[ti. ntr-o nara]iune concentrat`, dens`, nv`luit` de o atmosfer` arhaic`, scriitorul evoc` figura cumplit`, stranie a domnitorului. Alexandru L`pu[neanul este un personaj complex, crud [i sngeros ca [i veacul n care tr`ie[te, r`zbun`tor [i perfid, sadic, chiar monstruos n dorul lui cel tiranic de a vedea suferiri omene[ti. ea o a e ea a o o o a o Liviu Papadima, Literatur` [i comunicare. Rela]ia autor cititor n proza pa[optist` [i postpa[optist`, Ed. Polirom, Ia[i, 1999: Obiectivitatea nuvelei pare a decurge din o a o faptul c` prozatorul opereaz` cu o tripl` perspectiv`: istoriografic`, cea mai distant`, moral`, intermediar` prin caracterul ei de generalitate [i estetic`, cea mai apropiat` de cititor. Rezultatul e o formul` de compromis bine dozat.
idem: nr`marea [i focalizarea, apropierea sau ndep`rtarea imaginii de cititor se prevaleaz` deopotriv` de alternan]a dintre relatare, prezentare [i descriere, sau de succesiunea timpurilor verbale. Fiecare secven]` ncepe printr-o expunere rezumativ` pe parcursul c`reia se face trecerea de la domina]ia mai mult ca perfectului, ca grund istoriografic, la perfectul simplu narativ, uneori, ca n capitolul al patrulea, cu mai ndelung` insisten]` pe imperfectul iterativ sau durativ. Dilatarea sau contragerea acestor pasaje regleaz` ritmul urm`ririi ac]iunii.

1 G. C`linescu, op. cit. 29

Nuvela realist-psihologic p

I. Disocieri teoretice
e e Termenul realism provine din latinescul realis realitate; fr. realisme. ]o a a o e e cf. Dic]ionarului explicativ al limbii romne, 1998, cuvntul realism se define[te astfel: mi[care, curent, atitudine n crea]ia sau teoria literar` [i artistic` avnd ca principiu de baz` reflectarea realit`]ii n datele ei esen]iale, obiective, caracteristice. Nume generic pentru concep]iile filozofice care recunosc existen]a independent` a obiectului de subiect, precum [i posibilitatea de a cunoa[te obiectul. Atitudine a omului care are sim]ul realit`]ii; spirit practice. e Realismul denume[te curentul artistic ap`rut n prima jum`tate a secolului al XIX-lea, avnd prelungiri [i n secolul al XX-lea, ca reac]ie la romantism. Realismul se bazeaz` pe reflectarea obiectiv`, veridic` a realit`]ii, respingnd idealizarea acesteia e [i promovnd ca principiu estetic mimesisul. Mimesis principiu estetic, de origine platonician` [i aristotelian`, potrivit c`ruia arta este o rezultant` a imit`rii realit`]ii. (< gr. mimesis, imita]ie)

II. Caracteristicile nuvelei realiste [i psihologice


- Concentrare epic` [i ordonare a materialului epic; - Mai scurt` dect romanul, presupune o lectur` nentrerupt`; - Ac]iunea este centrul nuvelei (romanul privilegiaz` personajul); - Esen]ializare un singur fir narativ, mai pu]ine personaje [i locuri dect romanul; - Psihologia protagoni[tilor nuvelei este constant` (cea a eroului de roman o a e a e a a z evolueaz`)-dup` Gilles Philippe, Romanul, de la teorii la analize, Institutul European, 2002 - Refuzul textului diluat: nuvela atrage motivele grave, conflictele interioare ale fiin]ei devorate de lumea n care tr`ie[te sau aflate sub presiunea unor indetermin`ri de natur` psihologic`. (pag. 124); - Personaje dilematice, conflicte puternice [i ireconciliabile; - Importan]a personajului central [i a rela]iei acestuia cu planurile secunde ale nuvelei; - Compozi]ie laborios conceput`, cu planuri epice simetrice, paralele, alternante sau simultane; - Discurs narativ nc`rcat de sugestii; - Capacitatea de a estompa linia dintre real [i ireal; - Polarizarea ac]iunii [i a personajelor spre un punct nodal; - Este construit` n perspectiva unui final [ocant; o ee - Dezvoltarea categoriei narative a atmosferei (stare de spirit; mediu, cadru, e a o eo ambian]`) dup` Ion Vlad, Aventura formelor, E. D. P. , Bucure[ti 1996

III. Ilustrarea conceptului de nuvel` realist` [i psihologic`


30

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

MOARA CU NOROC
de Ioan Slavici

o a oo Modelul existen]ial propus de Ioan Slavici n nuvela Moara cu noroc, publicat` n 1880 (n 1881 este inclus` n volumul Novele din popor), este acela al realismului clasic, social [i psihologic. Viziunea clasic` se concretizeaz` n inten]ia moralizatoare a autorului care [i construie[te personajele [i le creioneaz` destinele pentru a ilustra o tez` enun]at` chiar la nceputul nuvelei, prin interven]ia b`trnei, dar [i la nivelul construc]iei simetrice a operei, prin num`rul de capitole [i prin ordonarea materialului epic ntr-un subiect cu cinci momente [i, nu n ultimul rnd, prin conexiunile fine dintre tragedia clasic` [i folclorul romnesc,1 adic` raportarea eroilor la conceptul de fatalitate [i/sau destin. Coordonatele realiste, sociale [i psihologice ale nuvelei sunt dominante [i se refer` la tema abordat`, aceea a rela]iei obsesive, dezumanizante a omului cu banul, la tipologia de personaje credibile [i verosimile, la tehnica de construc]ie a personajelor prin detalierea tr`s`turilor fizice, a interrela]iilor umane, dar [i prin sondarea psihicului pentru a afla resorturile intime ale fiin]ei, la crearea atmosferei specifice epocii prin descrierea mediului, a peisajului, a institu]iilor existente, a mentalit`]ii oamenilor, a obiceiurilor [i a tradi]iilor. Metodele folosite n cunoa[terea psihicului omenesc sunt introspec]ia [i analiza psihologic` redate n discurs prin stilul indirect, stilul direct (dialog) [i stilul indirect liber, iar ca mod de expunere prin utilizarea monologului adresat [i a monologului interior. De asemenea, de realism, se leag` stilul sobru [i concis al operei (anticalofilismul modernist), tehnica detaliului semnificativ, ca la Balzac, n realizarea portretului personajului antagonist, Lic` S`m`d`ul [i tehnica de construc]ie a personajului rotund (E. M. Forster), personaj care evolueaz` de-a lungul ac]iunii. Contextul istoric [i cultural, n care apare Moara cu noroc, este cel al epocii marilor clasici, cnd se manifest` criticismul junimist, mi[care de sintez` [i de aplicare fervent` a spiritului critic, de inaugurare a unei direc]ii noi n cultura romn` pe principii valorice ferme. La aceast` orientare ader` [i Ioan Slavici ca membru al societ`]ii Junimea din 1874. Tema ncadreaz` nuvela n realismul psihologic: dezumanizarea ca o consecin]` a patimii devoratoare de mbog`]ire pe fundalul unei societ`]i n schimbare economic` [i moral`. Perspectiva narativ` este aceea a omniscien]ei auctoriale. Aceast` perspectiv` faciliteaz` viziunea moralizatoare. Naratorul se situeaz` n afara evenimentelor, se raporteaz` obiectiv la evenimente [i la personaje [i [i construie[te discursul la persoana a III-a, ca n proza tradi]ional`. Pozi]ia sa privilegiat` n raport cu aceea a personajelor este subminat` doar de vocea b`trnei, personaj alter-ego, cu apari]ii simetrice n oper`, prin care autorul [i transmite concep]ia moralizatoare care corespunde cu punctul de vedere al colectivit`]ii rurale. Titlul nuvelei Moara cu noroc, ca element paratextual, dirijeaz` cititorul spre un sens simbolic, profund, explicitat oarecum [i n capitolul al II-lea: {i fiindc` aici se opresc to]i drume]ii, ncetul cu ncetul s-a f`cut b`t`tur` naintea morii, [i oarecum pe
1 coord. Gheorghe Cr`ciun, Istoria Literaturii Romne pentru elevi [i profesori, Ed. Cartier Educa]ional, 2004 31

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

o a ea a a nesim]ite moara a ncetat a mai m`cina [...] iar` moara a r`mas p`r`sit`, cu lope]ile rupte [i cu acoper`mntul ciuruit de vremurile ce trecuser` peste dnsul. Fragmentul con]ine o sugestie a morii care macin` destine, conturnd, n mod ironic, un text mpotriva titlului: Simbolul timpului care mistuie, macin` lumea, moara este un loc vitalizator, situat n miezul universului care se transform` continuu.1 n acela[i timp, cuvntul noroc, prezent n titlu, are leg`tur` cu vechea concep]ie popular` romneasc` a condi]iei umane n univers, cu ideea de soart`/destin. Ac]iunea nuvelei se desf`[oar` liniar, urm`rind cronologic evenimentele care au condus la moartea eroilor. Nu este dinamic`, fiind mai mereu ntrerupt` de analiza [i descrierea tr`irilor interioare ale personajului principal. Timpul diegetic, n care se petrec evenimentele din oper` [i la care se raporteaz` personajele fictive, este ncadrat ntre dou` repere religioase: de la Sf. Gheorghe, Abia trecuser` dar cteva luni dup` Sf. Gheorghe [i drume]ii mai umbla]i nu mai ziceau c` o s` fac` popas la Moara cu noroc, ci c` se vor opri la Ghi]`, [i toat` lumea [tia cine e Ghi]` [i unde e Ghi]`, iar acolo, n vale, ntre pripor [i locurile cele rele, nu mai era Moara cu noroc, ci crciuma lui Ghi]`. [i pn` la Pa[te, Sosind duminic`, n ziua de Pa[ti, pe la prnzul cel mic, dimpreun` cu R`u] [i cu P`un, un alt tovar`[ al lor, to]i trei c`l`ri, la Moara cu noroc, Lic` se sim]i cam scos din s`rite cnd nu-l g`si pe Ghi]` singur, precum fusese vorba, f`r` s` fie, ns`, precizat anul. Cititorul poate deduce contextul istoric, din care s-a inspirat autorul, drept sfr[itul secolului al XIX-lea, prin urm`rirea nivelului dezvolt`rii limbii romne, prin frecventa utilizare a unor termeni care denumesc realit`]i sociale [i economice, precum: calf`, arend`, birt, judec`tor, tr`sur` [.a., prin mentalitatea n acord cu prefacerile epocii a protagonistului, dar n dezacord cu tradi]ia: Vorb` scurt`, r`spunse Ghi]`, s` r`mnem aici, s` crpesc [i mai departe cizmele oamenilor, care umbl` toat` s`pt`mna n opinci ori descul]i, iar` dac` duminica e noroi, [i duc cizmele n mn` pn` la biseric`, [i s` ne punem pe prispa casei la soare, privind eu la Ana, Ana la mine, amndoi la copila[, iar` d-ta la tustrei. Iac` lini[tea colibei. Un gnd al lui Ghi]`, ncetul cu ncetul, Ghi]` [i puse tare [i tot mai tare de gnd c` mai st` pn la prim`var` la Moara cu noroc, apoi [i adun` toat` averea, [i ia nevasta [i copiii [i se duce departe, unde nu-l cunoa[te nimeni, n fundul Banatului, ori chiar n }ar`., n care apare cuvntul }ar`, clarific` [i mai mult problema timpului: }ar` nseamn` Principatele Romne ntre Unirea din 1859 [i marea Unire din 1918. Subiectul este articulat clasic, pe cele cinci momente: expozi]iunea, intriga, desf`[urarea ac]iunii, punctul culminant [i deznod`mntul. Expozi]iunea se contureaz` n capitolele I [i II. Ghi]`, un cizmar s`rac, are o familie de ntre]inut: so]ie, doi copii [i soacra. El tr`ie[te la ]ar`, ntr-un mediu marcat de modestia mijloacelor materiale, cu oameni s`rmani [i sper` s`-[i fac` o situa]ie mai bun`, care s`-i permit` schimbarea condi]iei sociale, prin arendarea crciumii Moara cu noroc, de Sf. Gheorghe. n ciuda unor avertismente date de soacra sa, voce auctorial` [i personaj alter-ego, Ghi]` ia hot`rrea s` plece. n capitolul al II-lea, se men]ioneaz` faptul c` Moara cu noroc are o plasare geografic` semnificativ`. Coordonatelor spa]iale clare: forme de relief (lunca, dealuri, munte, vale, cmpia nesfr[it`), toponime care formeaz` o hart` a evenimentelor
1 Doina Ru[ti, Dic]ionar de teme [i simboluri din literatura romn`, Ed. Univers Enciclopedic, 2002 32

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

(Ineu, Salonta, {icula, Fundureni, Arad, muntele Bihorului) li se asociaz` sugestiile simbolice, prin utilizarea opozi]iei locuri bune/locuri rele. Cititorul ia cuno[tin[` cu un cronotop simbolic, conturat la limita dintre real [i imaginar, care ajut` la inserarea istoriei oamenilor n istoria locurilor: De la Ineu drumul de ]ar` o ia printre p`duri [i peste ]arini l`snd la dreapta [i la stnga satele a[ezate prin col]urile v`ilor. Timp de un ceas [i jum`tate drumul e bun; vine apoi un pripor, pe care l urci, [i dup` ce ai cobort iar n vale, trebuie s` faci popas, s` adapi calul ori vita din jug [i s` le mai la[i timp de r`suflare, fiindc` drumul a fost cam greu, iar` mai departe locurile sunt rele. Aici n vale e Moara cu noroc. Ori din ce parte ar veni, drume]ul se bucur` cnd o z`re[te din culmea dealului ple[uv, c`ci, venind despre locurile rele, ea l veste[te c` a sc`pat norocos, iar` mergnd spre ele, la moar` poate s` g`seasc` ori s` a[tept al]i drume]i, ca s` nu plece singuri mai departe. Incipitul con]ine un avertisment implicit sub forma unei cuget`ri sau judec`]i cu privire la via]`: Omul s` fie mul]umit cu s`r`cia sa, c`ci, dac` e vorba, nu bog`]ia, ci lini[tea colibei tale te face fericit. Vocea care transmite p`rerea este a personajului alter-ego (purt`torul de cuvnt al autorului), soacra lui Ghi]`. Finalul nchis apar]ine tot b`trnei, prin a c`rei voce se comunic` inten]ia moralizatoare a autorului: Sim]eam eu c` nu are s` ias` bine; dar a[a le-a fost dat!... El sugereaz` concep]ia c` omul st` sub semnul destinului implacabil, al fatalit`]ii, c` o for]` supranatural` decide dinainte, prin precepte clare [i prin dogme, ce i se va ntmpla omului. Ideea c` omul va fi pedepsit dac` ncalc` aceste norme este str`lucit ilustrat` prin destinele tragice ale personajelor, care sunt sanc]ionate, astfel. Incipitul [i finalul sunt simetrice n discurs. Asociate cu imaginea focului purificator din epilogul nuvelei, cele dou` elemente ar putea induce ideea c` totul este preg`tit pentru un nou nceput, cu al]i actori: Apoi ea lu` copiii [i plec` mai departe. Intriga se profileaz` n capitolul al III-lea [i este reprezentat` de apari]ia personajului Lic` S`m`d`ul la han. Ca element constituent al subiectului operei epice, intriga este construit` treptat, n manier` dramatic`, crescnd a[tept`rile [i tr`irile celorlalte personaje. nti, sosesc oamenii s`m`d`ului [i ntreab` de el: Ei ntrebar` dac` n-a fost s`m`d`ul pe acolo.Porcarii m`nnc` [i beau f`r` s` pl`teasc`, trezind suspiciunea b`trnei, dar Ghi]` sus]ine c` s-a n]eles s` pl`teasc` Lic`. Apoi se arat` nsu[i [eful porcarilor: Peste pu]in sosi [i s`m`d`ul, vestitul Lic` S`m`d`ul, la Moara cu noroc. Definirea momentului ca intrig` se poten]eaz`, apoi, printr-o replic` ampl` a personajului Lic`, prin care acesta se autocaracterizeaz`, impunndu-se n fa]a lui Ghi]`: Atunci m` [tii de nume. Eu sunt Lic`, s`m`d`ul... Multe se zic despre mine, [i dintre multe, multe vor fi adev`rate [i multe scornite. Tu vezi un lucru: c` umblu ziuan amiaz` mare pe drumul de ]ar` [i nimeni nu m` opre[te n cale, c` m` duc n ora[ [i stau de vorb` cu domnii. Voi fi f`cut ce voi fi f`cut, nu-i vorb`, dar am f`cut a[a, c` ori[icine poate s` cread` ce-i place, ns` nimeni nu [tie nimic. De aceea am s` dau seama despre dou`zeci [i trei de turme de porci. M-ai n]eles? Nu doar` c-a[ putea pl`ti tot ce se poate pierde ntr-un an, ci pentru c` de la mine nimeni nu cuteaz` s` fure, ba s`-l fereasc` Dumnezeu pe acela pe care a[ crede c`-l pot b`nui. M-ai oe o e a e e e e e e e e n]eles?! Eu voiesc s` [tiu totdeauna cine umbl` pe drum, cine trece pe aici, cine ce zice [i cine ce face, [i voiesc ca nimeni afar` de mine s` nu [tie. Cred c` ne-am e e e a e oe a e a e e e e ea n]eles!? (subl. n. ) ] e
33

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Momentul subliniat este [i cel al na[terii unor conflicte puternice, interior ntre natura moral` a lui Ghi]` [i dorin]a de a c`p`ta bani pentru profilarea unui statut social mai bun, [i exterior ntre Ghi]` [i Lic`, ntre Ghi]` [i so]ia sa Ana, de care se ndep`rteaz`, cnd con[tientizeaz` c` rela]ia cu Lic` poate s`-i fac` mult r`u, dar [i ntre Ghi]` [i societatea bazat` pe legi morale, nescrise, tradi]ionale, din care f`ceau parte oamenii precum soacra lui. Conflictul interior, amplu, reprezentativ pentru nuvela de tip psihologic se construie[te treptat, de-a lungul ntregii opere, n plan discursiv fiind reprezentat fie prin stilul indirect, vocea naratorului auctorial: Ghi]` r`mase cuprins de gndurile omului p`guba[. El era om cu minte [i n]elegea cele ce se petrec, fie prin stilul indirect liber, vocea personajului principal f`cndu-se auzit` ntr-un monolog interior: {i iar i venea s`-[i zic`: Ce-mi pas`!? Eu nu dau nimic; sunt gata s` ]in piept cu el. {i dac` pier, atta pagub`! Desf`[urarea ac]iunii se realizeaz` n capitolele IV-XV, n care se urm`re[te procesul sufletesc al dezumaniz`rii protagonistului, pe fondul crescnd al dorin]ei de mbog`]ire. Eroul particip` la fapte [i ntmpl`ri care-l fac complice al maleficului Lic` [i l oblig` s`-[i ascund` gndurile fa]` de so]ie [i de soacr`, de care, ulterior, se va nstr`ina prin lipsa de comunicare: {i dac` ar fi [tiut Ana ce gndea [i ce sim]ea el, cnd st`tea a[a singur [i posomort, ea s-ar fi dus la el [i l-ar fi mngiat, dar el t`cea, [i a[a ea nu ndr`znea s`-l supere, ci se ntreba mereu ce o fi avnd so]ul ei. Mi-e greu s`-i vorbesc maichii, pentru c` ea ne-a zis s` nu venim aici; mi-e ru[ine; iar` tu e[ti bun`, Ano, [i blnd`, dar e[ti u[oar` la minte [i nu n]elegi nimic: sunt cu tine ca f`r` de tine; n loc de a-mi alunga gndurile cele rele, m` la[i s` m` mistuiesc cu ele, [i cnd nu mai [tiu ce s` fac, tu te ui]i la mine cu mil`, [i atta tot. Dup` sosirea lui Lic` la han, Ghi]` se duce la Arad [i-[i tocme[te o alt` slug`, pe Mar]i, un ungur nalt ca un brad, apoi cump`r` de la Fundureni doi cini, pe care i nva]` s` atace. ntre timp, porcarii lui Lic` trec pe la crcium`, promi]nd c` toat` consuma]ia lor va fi pl`tit` de S`m`d`u. Cnd sose[te [i Lic` [i nu achit`, Ghi]` este nemul]umit de situa]ie, dar nu are ce s` fac`, deoarece se confrunt` cu un du[man prea puternic: Ghi]` r`mase cuprins de gndurile omului p`guba[. El era om cu minte [i n]elegea cele ce se petrec. Aci, la Moara cu noroc, nu putea s` stea nimeni f`r` voia lui Lic`: afar` de arnda[ [i afar` de st`pnire mai era [i dnsul care st`pnea drumurile, [i n zadar te n]elegi cu arnda[ul, n zadar te pui bine cu st`pnirea, c`ci, pentru ca s` po]i sta la Moara cu noroc, mai trebuie s` te faci [i om al lui Lic`. Pe de alt` parte, el are o motiva]ie serioas` pentru a r`mne la han, s` c[tige bani pentru cizm`ria lui [i, de aceea, accept` jocul s`m`d`ului: Iar Ghi]` voia cu tot dinadinsul s` r`mie la Moara cu noroc, pentru c`-i mergea bine. Trei ani, numai trei ani s` pot sta aici, [i zicea el, s` m` pun n picioare, nct s` pot s` lucrez cu zece calfe [i s` le dau altora de crpit. Proiectul lui Ghi]` pare nevinovat, dar dragostea pentru bani adnce[te lupta interioar`, m`cinnd eroul ntre gnduri [i tr`iri complexe: Ghi]` ntia oar` n via]a lui ar fi voit s` n-aib` nevast` [i copii, pentru ca s` poat` zice: Prea pu]in mi pas`! Se gndea la c[tigul pe care l-ar putea face n tov`r`[ie cu Lic`, vedea banii gr`mad` naintea sa [i i se mp`ienjeneau parc` ochii: de dragul acestui c[tig ar fi fost gata s`-[i pun` pe un an, doi capul n primejdie. Avea ns` nevast` [i copii [i nu putea s` fac` ce-i pl`cea. Duminic`, dup` plecarea b`trnei la biseric`, Ghi]`, mai relaxat, discut` cu Ana, dezv`luindu-[i f`r` s` vrea temerile [i nelini[tile. Apare Lic nso]it de doi dintre
34

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

oamenii lui [i-i d`, n[irate pe o srm`, semnele pe care le pune el porcilor. i d` de n]eles lui Ghi]` c` va trebui s` urm`reasc` turmele care trec pe acolo, dup` semn. nainte s` plece, Lic` i cere cheile de la sertarul cu bani [i ia de acolo o sum ca s` nu fac` rnd de alt om la Moara cu noroc. Scena nfrunt`rii dintre Ghi]` [i Lic` are caracter dramatic, coeren]a [i succesiunea ac]iunii sunt realizate prin dialog. Replicile personajelor se intercondi]ioneaz` [i informeaz` cititorii asupra caracteristicilor antagonice ale personajelor implicate n conflict. Lic` este aspru, viclean [i vrea s` se impun` ca unic st`pn al locurilor, iar Ghi]` este drz [i motivat, superior fizic lui Lic`. Sub ochii cititorului, personajele se dezv`luie ca modele verosimile [i credibile ale lumii reale. O replic` a lui Ghi]` pare s` stabileasc` natura rela]iilor viitoare dintre cei doi, de parteneriat n afaceri [i nu de subordonare: Nu umbla cu vr`jm`[ie, r`spunse Ghi]` apropiindu-se de dnsul, ci te gnde[te c`, dac` nu m-ai prins ast`zi, n-ai s` m` prinzi ct vei tr`i pe fa]a p`mntului. Lic`, tu trebuie s` n]elegi c` oamenii ca mine sunt slugi primejdioase, dar prieteni nepre]ui]i. Dup` acest moment de clarificare, Lic` ncepe s` vin` mai des pe la Moara cu noroc, mai ales duminica. Ana nu prive[te cu ochi buni prietenia so]ului ei cu Lic`, pe care l consider`: om r`u [i primejdios iar, cum Ghi]` nu-i spune nimic din afacerile lui, crede c` acesta n-o mai iube[te. Ghi] prime[te drept r`splat` [ase porci, dintre care patru nu au semnele [tiute [i, imediat dup` asta, vine iar Lic` nso]it de Buz`-Rupt`, cu S`il` Boarul [i cu R`u] [i-l ntreab` pe Ghi]`, destul de tare ct s`-l aud` drume]ii poposi]i la han, dac` a trecut arenda[ul pe acolo, c` avea s`-i spun` ceva. Momentul ilustreaz` viclenia lui Lic`, felul n care crea complicit`]i. Apoi petrec [i Lic` nnopteaz` la han. Peste noapte, de[i vremea e rea [i plou`, l vede pe Lic` plecnd [i ntorcndu-se de la Fundureni, spre ziu`. Dup` plecarea lui Lic`, Ghi]` ar fi vrut s` se duc` la jandarmul Pintea, singurul n care avea ncredere, pentru c` este fr`mntat de gnduri negre. Presim]irile eroului ilustreaz` adncul proces de con[tiin]` prin care trece: De ce? De toate! Tu auzi cum latr` cinii; au dat de vreo urm`, de vreun gndac, de vreun vierme [i latr`, fiindc` nau alt` treab`: mie ns` mi se r`ce[te m`duva n oase cnd i aud l`trnd. E grozav` via]a asta, Ano, e grozav`; stai aici n pustietate, [i te sperii de nimic, [i-]i mistuie[ti via]a cu n`luciri de[erte. Cnd afl` de la jandarmul Pintea c` arenda[ul a fost tlh`rit [i a fost l`sat aproape f`r` suflare, Ghi]` sus]ine cu t`rie c` Lic` a dormit la han. Pintea i cere s` mearg` cu Laie la Ineu, pentru declara]ii. ntre timp, la han sose[te o tr`sur` boiereasc`, n care se aflau o doamn` n negru [i un copil, nso]i]i de un fecior [i un vizitiu. De la ace[tia, Ana [i mama ei afl` c` doamna e v`duv`, so]ul ei s-a mpu[cat, iar ea vine des la Ineu, de unde se ntoarce cu mul]i bani de la S`m`d`u. n ciuda vremii rele, doamna se hot`r`[te s` plece [i-i pl`te[te Anei cu o bancnot` rupt`. Cnd Ana o roag` s`-i dea alt` hrtie, doamna scoate o cutie cu bani noi [i achit` cu o bancnot` dintre acelea. Pn` la Ineu, Ghi]` s-a gndit la evenimentele petrecute n cursul nop]ii [i a n]eles c` Lic` [i oamenii lui l-au c`lcat pe arenda[ [i c` el nsu[i poate fi b`nuit de complicitate. n cursul anchetei, comisarul afl` c` Ghi]` ]ine pe o srm` semnele turmelor lui Lic`, ceea ce face ca suspiciunea s` creasc` [i nu este l`sat s` plece dect ca om cu chez`[ie. Pintea merge cu el [i-l sf`tuie[te s-o angajeze pe U]a ca servitoare, ea fiind de fapt om al jandarmului.
35

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Pe drum, g`sesc tr`sura boiereasc` f`r` cal [i, al`turi, copilul mort. Mai departe, Pintea afl` [i trupul ]eap`n al femeii ce poposise la han. Oamenii legii descoper` o parte din argint`ria arenda[ului ascuns` la Buz` Rupt`. Biciul [i cu]itul g`site la locul crimei i apar]in lui Lic`, dar el sus]ine c` le-a uitat la Moara cu noroc. Unele dintre institu]iile statului sunt descrise n nuvel`, de asemenea se prezint` tipologia jandarmului: Jandarmii de la Ineu se ]ineau cu toate acestea mereu pe drumuri [i abia trecea zi dat` de la Dumnezeu f`r` ca ei s` dea pe la crciuma lui Ghi]`. Ghi]` se bucura cnd veneau jandarmii [i [i d`dea toat` silin]a s` se pun` bine cu dn[ii: le d`dea mncare [i b`utur`, f`r` ca s` primeasc` banii cnd ei voiau s` pl`teasc`, i ]inea de vorb` [i umbla mereu n voile lor. Era ns` ntre dn[ii unul, Pintea c`prarul, un om scurt [i ndesat, cu ochii mari, cu umerii obrajilor ie[i]i [i cu f`lcile late, cu musta]a tuns` [i cu o t`ietur` n frunte, dar mai presus de toate om a[ezat [i t`cut la fire, cu care Ghi]` se f`cuse prieten bun. Ce-i drept, el nu vorbise nc` ntre patru ochi cu Pintea; dar a[a sunt oamenii: e cte unul pentru care sim]i din clipa ce l-ai v`zut tragere de inim`, f`r` ca s`-]i dai seama pentru ce. A[a era [i Pintea. Judecarea acestor ntmpl`ri tragice se desf`[oar` dup` Sf. Dumitru, la Oradea Mare, unde vine [i Ana. Ghi]` este sufocat de ru[ine [i de regrete, iar rezultatul procesului: Lic` se afl` nevinovat; Ghi]`, ale c`rui purt`ri d`duser` loc la b`nuieli, sc`p` n lips` de destule dovezi, iar Buz`-Rupt` [i S`il` Boarul fur` osndi]i pe via]`., n loc s`-l bucure, l tulbur` [i mai mult pe Ghi]`. Ru[inea de a trece printr-un proces [i mila fa]` de so]ia sa i se p`reau o suferin]` moral` grea. Se decide s` mai stea la Moara cu noroc pn` n prim`var`, apoi s` plece undeva departe, unde nu-l [tie nimeni, ca s` scape de povara vinov`]iei. Lic` revine la Moara cu noroc, i d` napoi lui Ghi]` banii lua]i, oferindu-i bancnote nsemnate, furate de la arenda[ [i de la femeia omort`, [i-i propune s` spele banii la crcium` [i s` ia [i el jum`tate din sum`. Caracterul demonic al porcarului iese [i mai bine n eviden]`, cnd i explic` lui Ghi]` mecanismul psihologic prin care i manipuleaz` [i se folose[te de ceilal]i-sl`biciunea: Pe om nu-l st`pne[ti dect cu p`catele lui, [i tot omul are p`cate, numai c` unul le ascunde mai bine. Ca s` le dea mai lesne pe fa]`, caut`-i sl`biciunea, f`-l s` [i-o deie de gol [i faci cu el ce vrei, c`ci unul se mnie, altul se ru[ineaz`, al treilea se z`p`ce[te, dar nu e nici unul care nu-[i pierde bunul cump`t [i mintea ntreag`. De altfel [i b`trna identificase la Ghi]` acest punct nevralgic: Are [i el, ca tot omul, o sl`biciune: i rde inima cnd [i vede sporul. n acela[i timp, Lic` i spune c` se teme de omul care iube[te o singur` femeie, a[a cum este el. Ghi]` accept` cu greu trgul propus de Lic`, iar, cnd Ana i spune c` [tie de bani [i c` a v`zut bancnota cu un col] lips` la femeia ucis`, se hot`r`[te s`-l tr`deze pe Lic` [i s`-l dea pe mna legii. Vorbe[te cu Pintea [i acesta i spune c` trebuie s` caute o posibilitate de a-l da prins pe Lic` atunci cnd are bani nsemna]i asupra lui, mai ales c` S`m`d`ul are nevoie de bani pentru judecat`. Ghi]` se duce la Pintea ca s` schimbe banii, f`r` s` spun` c` o parte i revine lui [i pune totul pe seama destinului, a fatalit`]ii: Ei! ce s`-mi fac!? [i zise Ghi]` n cele din urm`. A[a m-a l`sat Dumnezeu! Ce s`-mi fac dac` e n mine ceva mai tare dect voin]a mea!? Nici coco[atul nu e nsu[i vinovat c` are cocoa[` n spinare: nimeni mai mult dect dnsul n-ar dori s` no aib`.
36

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Printr-o elips` se las` n umbr` evenimentele din toamn` pn` n preajma Pa[telui, cnd Ghi]` crede c` a g`sit momentul prielnic pentru prinderea lui Lic`. De Pa[ti, soacra, so]ia [i copiii vor pleca la rude, la Ineu, iar el va ramne singur cu slugile [i va putea s`-[i pun` planul n aplicare. n ultimul moment, Ana decide s` r`mn` cu so]ul ei, pentru a nu fi brfi]i de oameni, iar Ghi]` mediteaz` din nou asupra destinului, ale c`rui c`r`ri nu le poate nimeni cunoa[te dinainte sau schimba: Ei! ce s`-mi fac!? gr`i Ghi]`, cnd [i v`zu z`d`rnicit astfel planul. Se vede c` acesta e norocul meu, [i dacar fi nenorocirea mea; cine poate s` scape de soarta ce-i este scris`!? Poate c` e mai bine a[a. Punctul culminant al ac]iunii este articulat n capitolele al XIV-lea [i al XV-lea, printro tehnic` a grad`rii tensiunii dramatice, specifice lui Slavici. Lic` vine duminic`, n prima zi de Pa[ti, nso]it de R`u] [i de P`un la Moara cu noroc [i se arat` mnios c` Ana nu a plecat. Cheam` l`utari, pentru a petrece [i, cnd veselia este n toi, i propune lui Ghi]` s` plece [i s`-l lase cu Ana, care i se d` de bun`voie. Momentul este crucial pentru destinul personajelor. Pe de o parte, Ghi]` consider` c` poate s` ajung` n dou` ore la Ineu [i s` se ntoarc` mpreun` cu Pintea, pentru a-l prinde pe Lic`, pe de alt` parte, gndul c` so]ia l va n[ela pune st`pnire pe mintea lui [i-i paralizeaz` voin]a. Semnele unei serioase tulbur`ri se v`d pe chipul eroului: ... el r`mase ncremenit.; Ochii lui Ghi]` se mp`ienjenir`., dar, nc` o dat`, omul d` vina pe destin pentru dec`derea lui moral`: A[a vrea Dumnezeu! [i zise el; a[a mi-a fost rnduit. Lic` pleac` de la Moara cu noroc, l`snd-o pe Ana singur`. Simte, f`r` s` vrea, imboldul de a se ntoarce la ea, dar, cum ncepe s` plou`, se ad`poste[te cu calul ntro biseric`, profannd lucrurile sfinte. Secven]a are valen]e romantice: natura dezl`n]uit`, zgomotele tenebroase ale ploii [i ale vntului, ntunericul brzdat de fulgere puternice [i nsp`imnt`toare, chipurile sfin]ilor de pe pere]ii bisericii. Lic` realizeaz` c` [i-a uitat [erparul cu bani la Moara cu noroc, o team` imens` i se strecoar` n suflet [i se ntoarce la crcium`. n capitolele al XVI-lea [i al XVII-lea se contureaz` deznod`mntul. n acord cu evenimentele prezentate pn` aici, deznod`mntul este tragic. El concentreaz` dramatic consecin]ele nc`lc`rii preceptelor morale ale colectivit`]ii tradi]ionale de c`tre cei dornici de mbog`]ire, dar, pe care, tot societatea i determin` s` opteze gre[it: Prin aceast` nuvel`, Slavici a ilustrat cu o art` des`vr[it`, neegalat` n literatura noastr`, consecin]ele distrug`toare ale setei de mbog`]ire. O dat` c`zut n mrejele acestei patimi, omul se neag` pe sine nsu[i, devine de nerecunoscut. Sanc]ionarea drastic` a protagoni[tilor este pe m`sura faptelor s`vr[ite, cititorul o accept` ca pe o necesitate.1 Ghi]` se gr`be[te spre Moara cu noroc, lund-o naintea lui Pintea [i sper` s` ajung` pentru a o salva pe Ana. E prea trziu ns`. O omoar` ncet, cu un cu]it, c`utnd pretexte pentru propria vinov`]ie: Nu-]i fie fric`, i zise el nduio[at; tu [tii c`mi e[ti drag` ca lumina ochilor! N-am s` te chinuiesc: am s` te omor cum mi-a[ omor copilul meu cnd ar trebui s`-l scap de chinurile c`l`ului, ca s`-]i dai sufletul pe nesim]ite. n vremea aceasta, Lic`, R`u] [i P`un ajung la han. Evenimentele se precipit`, ritmul ac]iunii devine alert. Ghi]` este mpu[cat de R`u], care d` foc, la ordinul lui Lic`,
1 Pompiliu Marcea, Slavici, Ed. Facla, Timi[oara, 1978 37

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

hanului. Lic` fuge, dar calul s`u este obosit [i cade. La lumina focului care mistuie Moara cu noroc, Pintea l vede [i porne[te n urm`rirea lui. Prins n capcana propriilor ilegalit`]i, Lic` se sinucide: El se ndrept` nct p`rea ndoit a[a de nalt ca mai nainte, privi mprejurul s`u, [i ]inti ochii la un stejar uscat ce st`tea la dep`rtare de vreo cincizeci de pa[i, scr[ni din din]i, apoi [i ncord` toate puterile [i se repezi nainte. Decorul este sumbru, n consonan]` cu tr`irile personajelor, poten]at de regimul nocturn al imaginilor descrise. A doua zi, b`trna [i copiii privesc ruinele crciumii, mistuite de foc care arat` ca un peisaj fantastic: Din toate celelalte nu se alesese dect praful [i cenu[a: grinzi, acoper`mnt, du[umele, butoaie din pivni]`, toate erau cenu[`, [i numai pe ici, pe colo se mai vedea cte un c`rbune stins, iar` n fundul gropii, care fusese odinioar` pivni]`, nu se mai vedeau dect oasele albe ie[ind pe ici, pe colo din cenu[a groas`. Descrierea locului, din perspectiv` omniscient`, diminueaz` ritmul ac]iunii [i induce cititorului o stare de tensiune, prin faptul c` este pus n rela]ie cu mediul, cu decorul de ansamblu. Personajele nuvelei sunt verosimile, dup` modelul esteticii realiste. Doar Lic` reprezentnd r`ul din societate, un personaj demonic, are n construc]ia sa [i elemente de factur` romantic`: El nu putea s` se pun` n primejdie de dragul altora, c`ci avea nevast` [i copii, iar` pe Lic` l po]i speria cu o vorb`, dar nu-l po]i strpi, fiindc` el nu e om singur, ci un ntreg rnd de oameni, din care unii se r`zbun` pe al]ii. Portretul fizic, ns`, prin tehnica detaliului semnificativ (tr`s`turi fizice cu semnifica]ii morale), este realist balzacian: Lic`, un om de treizeci [i [ase de ani, nalt, usc`]iv [i supt la fa]`, cu musta]a lung`, cu ochii mici [i verzi [i cu sprncenele dese [i mpreunate la mijloc. Lic` era porcar, ns` dintre cei ce poart` c`ma[` sub]ire [i alb` cu floricele, pieptar cu bumbi de argint [i bici de carmajin, cu codori[tea de os mpodobit cu flori t`iate [i cu ghintule]e de aur. De[i nu este personaj principal, Lic` S`m`d`ul are o mare importan]` n construc]ia nuvelei. El este antagonistul lui Ghi]`, personajul malefic de care tremur` toat` lumea; apar]ine categoriei sociale a porcarilor, portretiza]i n nuvel` ca grup, de[i se folose[te num`rul singular al verbelor: [...] s`m`d`ul nu e numai om cu stare, ci mai ales om aspru [i nendurat, care umbl` mereu c`lare de la turm` la turm`, care [tie toate nfund`turile, cunoa[te pe to]i oamenii buni [i mai ales pe cei r`i, de care tremur` toat` lumea [i care [tie s` afle urechea gr`sunului prip`[it chiar [i din oala cu varz`.; [...] s`m`d`ul e, mai presus de toate, om t`cut, [i dac` l ntrebi asemenea lucruri, el r`spunde: Nu [tiu, n-am v`zut, am attea [i attea turme n r`spunderea mea [i nu m` pot strica cu oamenii. El [tie ce [tie, numai pentru nevoile lui. Veneau cteodat` pe la crciuma lui Ghi]` [i porcari, ni[te oameni ndeob[te nal]i [i bine f`cu]i, cu c`ma[a neagr` [i cu p`rul str`lucitor de untura cea mult` [i c`zut n plete lungi [i r`sucite asupra grumajilor goi; oameni erau [i ei, chiar oameni cinsti]i, care m`nnc`, beau [i pl`tesc. Ghi]` este protagonistul operei, personajul cel mai bine legat de inten]iile moralizatoare ale autorului. Condi]ia sa social` se contureaz` prin nsumarea detaliilor: cizmar s`rac, c`s`torit cu Ana, are doi copii [i o soacr` n]eleapt`, se mut` la Moara cu noroc, o crcium` aflat` n apropiere de Ineu, pentru a c[tiga bani. Portretul fizic este pu]in realizat, se fac referiri la statura sa [i la faptul c` e matur n compara]ie cu Ana. Exist`, n nuvel`, [i un portret de familie, aproape idilic: Ana
38

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

era tn`r` [i frumoas`, Ana era fraged` [i sub]iric`, Ana era sprinten` [i ml`dioas`, iar` el nsu[i, nalt [i sp`tos, o purta ca pe o pan` sub]iric`. Portretul moral sus]ine e[afodajul ideatic, de semnifica]ii al nuvelei. Ghi]` apare ca personaj dilematic, mistuit de gnduri [i remu[c`ri ascunse de ochii familiei. Lic` identific` la el dou` sl`biciuni: banii [i Ana [i se folose[te de ele pentru a ob]ine beneficii materiale. La nceput, prin caracterizare direct`, f`cut` de narator, protagonistului i se atribuie calit`]i certe de bun familist, corect n rela]ia cu ceilal]i, cinstit, harnic [i sociabil. Abia sosit la Moara cu noroc, transform` locul, preg`tind, f`r` s` [tie, dezastrul ulterior: Dar binecuvntat era locul acesta mai ales de cnd veniser` crciumarul cel nou cu nevasta lui tn`r` [i cu soacr`-sa cea b`trn`, c`ci ei nu primeau pe drume] ca pe un str`in venit din lume, ci ca pe un prieten a[teptat de mult` vreme la casa lor. Abia trecuser` dar cteva luni dup` Sf. Gheorghe, [i drume]ii mai umbla]i nu mai ziceau c` o s` fac` popas la Moara cu noroc, ci c` se vor opri la Ghi]`, [i toat` lumea [tia cine e Ghi]` [i unde e Ghi]`, iar acolo, n vale, ntre pripor [i locurile cele rele, nu mai era Moara cu noroc, ci crciuma lui Ghi]`. Iar` pentru Ghi]` crciuma era cu noroc. Dup` apari]ia lui Lic`, treptat, eroul n]elege c` f`r` acesta nu poate evolua, deoarece s`m`d`ul e un fel de st`pn al locurilor. Se las` atras n jocul porcarului [i, dominat de dorin]a de a strnge bani, accept` n]elegeri ru[inoase, unele chiar legate de crim`, compromisuri, doar pentru a-[i atinge ]elul, banii pentru cizm`rie. Minte, disimuleaz`, se nstr`ineaz` de familie, de so]ie, creznd c` a[a o ap`r`. Fericirea [i lini[tea familiei de la nceput sunt nlocuite de team`, nelini[te, suferin]` moral`. n absen]a unei comunic`ri autentice, Ana crede c` so]ul n-o mai iube[te [i-l accept` pe S`m`d`u: Tu e[ti om, Lic`, iar` Ghi]` nu e dect o muiere mbr`cat` n haine b`rb`te[ti, ba chiar mai r`u dect a[a. Ea devine, astfel, o victim` a b`rbatului, fiind ucis` n mod tragic la final. Evolu]ia personajului Ghi]` are un traseu gradual. El trece prin st`ri succesive de c`ut`ri, de ntreb`ri [i de temeri, unele justificate de implicarea legii [i a institu]iilor corespunz`toare, comisarul, judec`torul [i jandarmul, altele de ordin moral [i religios. De fiecare dat`, eroul r`spunde la ezit`rile provocate de contrastul dintre credin]a sa cre[tin` [i patima banului cu certitudinea c` omul e supus destinului, prin urmare face ceea ce i-a fost dat. Traseul sinuos, interior este urm`rit, n detaliu, n scene semnificative, precum: prima ntlnire cu Lic`, procesul, scena din duminica Pa[telui, scena final` a omorrii Anei. n caracterizarea direct` realizat` prin introspec]ii monologate, se dezv`luie toat` lupta unui suflet simplu, agresat de viciul interior [i influen]at negativ de personajul demonic, Lic`. Nuvela se caracterizeaz` printr-un stil sobru, nec`utat, aproape cenu[iu [i printr-un limbaj, comun pentru narator [i pentru personaje, popular [i regional. Bog`]ia paremiologic` (proverbe [i zic`tori), mi fac eu nsumi gnduri rele despre ziua de mine, De! [i zise ea, ce s`-i faci, a[a e omul! Orict de bun ar fi, tot are cte un p`cat. Fie ct de mic, dar tot l are. , Vorbe[te-mi verde-n fa]` etc. sus]ine limbajul nuvelei n transmiterea mesajului moralizator.

39

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Repere critice
e a o eo Ion Vlad, Aventura formelor, E.D.P., Bucure[ti 1996: Nuvela produce, cred, rezultatele cele mai frapante la nivelul unei categorii narative ([i dramatice, o ea binen]eles) precum atmosfera. E un element consubstan]ial nuvelei, relevnd capacitatea acestei forme de a construi planuri [i interferen]e multiple pentru un orizont de a[teptare al cititorului capabil s` coopereze la realizarea efectului: z e e ae atmosfera. Interioare, tensiunea analitic`, luminile, obiectele, cu sugestia lor adesea extraordinar`, elementele conotative exprimate, desigur, prin limbaj, clar-obscururile, vagul, muzicalizarea-dac` o pot numi astfel spa]iului narativ, ludicul, structura intim` a personajului, tenebrosul, bizarul (sugerate, evident, prin anume semne) apar]in atmosferei, termen inseparabil al nuvelei. o a ea o e e e oe o coord. Gheorghe Cr`ciun, Istoria Literaturii Romne pentru elevi [i profesori, Ed. Cartier Educa]ional, 2004: Comparat` cu proza postpa[optist`, nuvela lui Slavici dovede[te profesionalizarea accentuat` a nara]iunii romne[ti. Spre deosebire de prozatorii de dinaintea sa, Slavici nu se mul]ume[te s` construiasc` scheme narative simple, previzibile. n plus, de[i autorul des`vr[e[te o oper` cu puternic con]inut moral, el las` personajele s` se mi[te liber, s`-[i urmeze destinele [...] mai mult, el e un fin analist, reu[ind s` reflecte structura interioar` a personajelor. Efortul analizei e dublat de o privire obiectiv`. o o e e a e a Mihai Zamfir, Prozatorul Biedermayer: Slavici , http://www.romlit.ro: Absolut inexplicabil` prin literatura romn` care a precedat-o, proza lui Slavici devine ns` explicabil` prin referire la o cu totul alt` zon` a literaturii europene, mai familiar` autorului dect cea romneasc`: este vorba de literatura de expresie german`. Romantismul de faz` a doua [i spiritul Biedermayer a produs n Germania, dar mai ales n Austria, spre jum`tatea secolului al XIX-lea, un tip inedit de proz` ce [i-a pus amprenta pe o bun` parte a literaturii epocii. De inspira]ie fundamental romantic`, dar posesoare a unui stil ce transcende deja romantismul, aceast` proz` ncepe s` exalte valori umane pn` atunci neglijate: bucuria de a tr`i n acord cu principiile vie]ii cre[tine, apologia familiei [i a spiritului familial, mp`carea cu existen]a a[a cum ni se ofer` ea, mplinirea datoriei ca realizare etic` suprem`. Ac]iunea se petrece ntr-o lume de aparen]e sociale modeste, printre oameni simpli [i s`raci, la ]ar`, n mici or`[ele, n colectivit`]i izolate. Inten]ia permanent` a autorilor pare s` fie aceea de a surprinde tragismul n cele mai nea[teptate circumstan]e, demonstrnd contrastul ce exist` ntre condi]ia social` umil` a personajelor [i bog`]ia lor sufleteasc` neb`nuit`. e o a Vasile Popovici, Eu, personajul, Ed. Cartea Romneasc`, 1988: Introducnd sistematic n literatura romn` procedeul construc]iei teatrale cu cel de-al treilea personaj, Slavici mbog`]e[te dintr-odat` paleta afectiv` a personajului ([i implicit a cititorului). Procedeul mai are avantajul c` genereaz` tr`iri [i conflicte de mare tensiune, f`r` a-l obliga pe scriitor s` recurg`-dup` modelul romantic-la solu]ii [i evenimente neobi[nuite. Motiva]ia intern` a ntmpl`rilor este astfel asigurat` cu minimum de artificiu vizibil [i cu maximum de efect, ceea ce define[te cel mai exact specificul nsu[i al prozei realiste.

40

Nuvela fantastic`

I. Disocieri teoretice:
Termenul fantastic provine din fr. fantastique, lat. phantasticus Termenul are, cf. Dic]ionarului Explicativ al Limbii Romne, urm`toarele accep]iuni: care nu exist` n realitate; creat, pl`smuit de imagina]ie; ireal, fantasmagoric, fabulos.1 o ee ea a a a Tzvetan Todorov (Introducere n literatura fantastic`): ntr-o lume care este evident a noastr`, cea pe care o cunoa[tem, f`r` diavoli [i silfide [i vampiri, are loc un eveniment ce nu poate fi explicat prin legile acestei lumi familiare. Cel care percepe evenimentul trebuie s` opteze pentru una din cele dou` solu]ii posibile: ori este vorba de o n[el`ciune a sim]urilor, de un produs al imagina]iei, [i atunci legile lumii r`mn ceea ce sunt, ori evenimentul s-a petrecut ntr-adev`r, face parte integrant` din realitate, dar atunci realitatea este condus` de legi necunoscute.

Fantasticul ocup` intervalul acestei incertitudini; de ndat` ce opt`m pentru un r`spuns sau pentru cel`lalt, p`r`sim fantasticul p`trunznd ntr-un gen nvecinat, fie straniul, fie miraculosul.2 Roger Callois (n inima fantasticului): fantasticul este o nc`lcare a ordinii recunoscute, o rupere aproape insuportabil` de lumea real`.3 Adrian Marino (Dic]ionar de idei literare): Emo]ia fantasticului, spre deosebire de a poeticului, exprim` o stare de confuzie, turburare, mai precis de criz` cu nuan]e dispuse pe o scar` gradat`, de la simpla nelini[te la paroxismul spaimei. n aspectele sale inocente, benigne, fantasticul produce doar o stare de incertitudine, de presim]ire a unei posibile r`sturn`ri de situa]ie. Prezen]a sa deconcerteaz`, subliniaz` o certitudine, de foarte multe ori este zguduit` certitudinea ns`[i. n aceast` mprejurare, ceea ce ne invadeaz` este senza]ia de inexplicabil, straniu, mister, asimilat unei primejdii poten]iale, iminente. nc` un pas [i ceea ce ne st`pne[te este frica, spaima, teroarea.4

II. Caracteristici ale prozei fantastice


creeaz` o atmosfer` misterioas`, subiectul devenind incredibil sau [ocant; motiva]ia artistic` ambiguizeaz` sensurile, genernd mai multe niveluri de interpretare; finalul deschis, ambiguu; existen]a a dou` planuri: real-ireal ezitarea att a personajului ct [i a cititorului pentru o explica]ie logic`, ra]ional`

1. Dic]ionarul Explicativ al Limbii Romne, Ed. Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 1988 2 Tzvetan Todorov Introducere n literatura fantastic`, Ed. Univers, Bucure[ti, 1973 3 Apud Roger Callois n inima fantasticului, Ed. Meridiane, Bucure[ti, 1971 4 Adrian Marino Dic]ionar de idei literare, articolul Fantasticul, Ed. Eminescu, 1973 41

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

III. Ilustrarea tipului de nuvel` fantastic`

LA }IG~NCI
de Mircea Eliade Cultivat nc` din secolul al XIX-lea, n special n proza lui M. Eminescu [i n unele nuvele ale lui I. L. Caragiale, n proza romneasc` modern`, fantasticul are n Mircea Eliade pe cel mai important reprezentant. Mircea Eliade (1907-1986) transfigureaz` artistic, n prozele sale fantastice, no]iuni, concepte dezvoltate n lucr`rile teoretice: sacrul, profanul, coincidentia oppositorum, hierofania (manifestarea revelat` a sacrului n profan), ie[irea din timp etc. Fantasticul eliadesc este unul erudit, situat ntre dimensiunea lui literar` [i studiile de filozofie sau de istorie a religiilor. Proza fantastic` a lui Eliade se construie[te pe rela]ia dintre sacru [i profan, n]elegnd prin sacru orice manifestare a unei expresii divine, iar prin profan ceea ce ndep`rteaz` lumea de cunoa[terea de sine, fiind sinonim cu ateu. n concordan]` cu aceast` rela]ie, exist` un spa]iu care apar]ine unei geografii sacre, identificat cu Bucure[tiul interbelic, un ora[ care ascunde mistere vechi. Timpul, din nuvelele fantastice ale lui Eliade, tinde [i el spre unul al miturilor (illud tempus), c`ci pentru omul religios (homo religiosus) timpul nu mai este continuu, ci unul mitic, sacru, n timp ce pentru omul profan timpul este istoric, m`surabil. Eliade l nume[te illud tempus, timp hierofanic [i l consider` o cale c`tre eternitate: El poate desemna timpul n care e cuprins` celebrarea unui ritual [i care, prin aceasta, e un timp sacru, adic` un timp esen]ial diferit de durata profan` care i urmeaz`1. Ie[irea din timpul profan se produce ca o ruptur` de nivel, n urma c`reia personajele intr`, pe nea[teptate, ntr-un univers paralel n care timpul [i spa]iul au alte dimensiuni. Pornind de la ideea c` sacrul se manifest` n aspectele cele mai banale ale existen]ei, personajele din nuvelele fantastice eliade[ti sunt oameni comuni surprin[i n situa]ii anormale, via]a lor fiind un [ir de probe ini]iatice. Tema. Scris` n 1959 [i publicat` n volum n 1969, nuvela fantastic` La ]ig`nci are ca tem` camuflarea sacrului n profan. A[a cum observ` Sorin Alexandrescu, nuvela este o alegorie a mor]ii sau o trecere spre moarte.2 Titlul este un topos, sugereaz` o hierofanie, manifestarea sacrului n profan. Locul numit la ]ig`nci reprezint` simbolic un spa]iu intermediar ntre lumea de aici [i lumea de dincolo, ntre sacru [i profan. Structura. Nuvela se construie[te pe alternarea a dou` planuri Real, Ireal dezvoltnd opt secven]e epice care marcheaz` etapele aventurii personajului principal, profesorul Gavrilescu: secven]a I planul real via]a obi[nuit` a lui Gavrilescu prima c`l`torie cu tramvaiul; secven]ele II, III, IV planul ireal gr`dina ]ig`ncilor, bordeiul, proba ghicitului, labirintul; secven]ele V, VI, VII planul real (modificat) a doua c`l`torie cu tramvaiul, la dna Voitinovici, acas`, discu]ia cu crciumarul, n birj`; secven]a a VIII-a planul ireal la ]ig`nci, plecarea final`.
1 Mircea Eliade Tratat de isorie a religiilor, Editura {tiin]ific` [i Enciclopedic`, Bucure[ti, 1986. 2 Sorin Alexandrescu Studiu introductiv la vol. La }ig`nci. EPL, Bucure[ti, 1963. 42

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Termenii extremi ai secven]ei numesc ie[irile [i totodat` intr`rile dintr-un mod de existen]` n altul1. Incipitul corespunde planului real [i con]ine indicii spa]iali [i temporali ai ac]iunii: Bucure[tiul interbelic, un ora[ plin de semne, un ora[ ini]iatic (a[ez`rile vechi reprezint` o surs` inepuizabil` de mituri). Timpul evenimen]ial este marcat prin ora 3 dup`-amiaza. Este introdus acum [i personajul principal, Gavrilescu, un modest profesor de pian, un ins anost. Autorul [i alege n mod deliberat personaje reprezentnd indivizi simpli, ilustrnd astfel ideea c` sacrul se manifest` n aspectele cele mai banale ale existen]ei. Construc]ia subiectului. n secven]a I, care corespunde planului real, se configureaz` o atmosfer` neobi[nuit`, la nivelul limbajului putnd fi identificate cuvinte din cmpul semantic al c`ldurii n`bu[itoare, un factor care ar putea justifica situa]iile anormale n care intr` personajul. Existen]a anost` care se deruleaz` pe trasee stereotipe, spa]iul nchis, lipsit de orizont, sunt sugerate de simbolul tramvaiului Profesorul Gavrilescu se ntoarce cu tramvaiul de la o lec]ie de pian pe o c`ldur` ncins` [i n`bu[itoare. n discu]ia cu b`trnul din fa]a lui, apare obsedant numele colonelului Lawrence [i aventurile acestuia din Arabia. n timp ce profesorul [i caut` portmoneul pentru a pl`ti biletul, taxatorul aduce vorba despre locul numit la ]ig`nci. Gavrilescu este fascinat de acest spa]iu, mai ales de gr`dina umbrit` de nuci b`trni, ns` interlocutorul s`u consider` c` e o ru[ine [i c` ar trebui interzis. Misterul se adnce[te n jurul ]ig`ncilor [i Gavrilescu, de[i trece de trei ori pe s`pt`mn` cu acest tramvai, n-a g`sit nc` un r`spuns. Discu]ia dezvolt` [i tema monotoniei vie]ii, profesorul m`rturisind c` ar fi meritat mai mult, pentru c` are o fire de artist, dar lec]iile pe care le d` n particular [i c[tigul modest l-au obosit spiritual. Brusc, [i d` seama c` [i-a uitat partiturile la eleva sa, Otilia Pandele, n strada Preoteselor [i se vede nevoit s` coboare la prima sta]ie cunoscut` sub numele La ]ig`nci. Intervine, a[adar, hazardul care l propulseaz` pe Gavrilescu ntr-o nou` dimensiune. Se simte deodat` obosit, istovit, de[i este nc` n floarea vrstei, are numai 49 de ani. [i aminte[te de tinere]e [i de Charlottenburg cnd nu avea niciun ban n buzunar, dar nici nu era interesat de aspectul material al vie]ii. Epicul dublu/ planul de adncime al textului se construie[te prin cteva elemente ce vor deveni laitmotivele textului: c`ldura, amnezia, locvacitatea care pare a-l ap`ra pe erou de ceea ce Eliade nume[te teroarea istoriei, fereastra spa]iul deschis spre alte lumi etc. Atras de r`coarea gr`dinii, Gavrilescu intr` la ]ig`nci, n fa]a por]ii (simbol al pragului dintre dou` lumi) fiind a[teptat de o tn`r` frumoas` [i foarte oache[` care, sesizndu-i ezitarea, l ia de mn` [i-l conduce c`tre o c`su]` veche. Aude dep`rtat zgomotul tramvaiului, dar i pare att de insuportabil, nct [i duse mna la frunte2. Descoper` lng` el o b`trn` care st`tea la o m`su]`, cu o cea[c` de cafea n fa]`. Aceasta l ntreab` ce-[i dore[te [i-i propune trei femei: o ]iganc`, o grecoaic`, o nem]oaic`. Gavrilescu refuz` nem]oaica, iar b`trna i propune din nou o ]iganc`, o grecoaic` [i o evreic` [i-i precizeaz` [i suma: trei sute de lei, pe care b`rbatul o echivaleaz` cu trei lec]ii de pian.
1 Sorin Alexandrescu, op. cit. 2 M. Eliade La ]ig`nci [i alte povestiri, E. P. L. , Bucure[ti, 1969 43

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Este condus de aceea[i fat` oache[` c`tre bordei [i este sf`tuit s` nu bea mult` cafea. Intrat n bordei, se simte invadat de fericire si-i r`sare n minte numele lui Hildegard, iubita lui din tinere]e. Se las` prins n jocul celor trei fete, dar nu reu[e[te s` ghiceasc` ]iganca, ncalc` interdic]ia de a bea cafea, fiindc` simte o sete teribil`. Fetele l prind ntr-o hor` a ielelor, spa]iul se modific`, iar el se abandoneaz` total jocului. Trezit ca dintr-un somn adnc, [i aminte[te de Hildegard, de[i fetele consider` c` n-ar fi trebuit s`-l lase, [i de momentul care a declan[at tragedia vie]ii lui, apari]ia Elsei. Rateaz` a doua oar` jocul ghicitului, iar fetele i spun c` ar fi fost foarte frumos, l-ar fi plimbat prin toate od`ile. Gavrilescu se repede asupra pianului, interpretnd melodii pe care nu le mai auzise, dar care i invadau sufletul. Fetele dispar, iar el r`t`ce[te ntrun spa]iu pe care nu-l mai recunoa[te, ca ntr-un labirint. Renun]` treptat la haine, fiindc` i este foarte cald, se simte deodat` gol [i se ghemuie[te pe covor. Alearg` apoi disperat, tr`ind o fric` paroxistic`, printr-un spa]iu care se modific` continuu, trage apoi de o draperie [i este nf`[urat ca ntr-un giulgiu. Se ntlne[te din nou cu baba c`reia i se confeseaz`, aude dep`rtat huruitul tramvaiului [i-[i reaminte[te c` trebuie s` ajung` n strada Preoteselor. Gavrilescu p`r`se[te bordeiul ]ig`ncilor, se urc` n tramvai, ajunge la dna Voitinovici, ns` i se spune c` nu mai locuiesc aici; Otilia se c`s`torise [i se mutaser` din aceast` cas`. Gavrilescu p`r`se[te confuz casa, se urc` din nou n tramvai, dar, cnd trebuie sa pl`teasc` biletul, taxatorul i spune c` banii nu mai sunt valabili, c` au fost sco[i din circula]ie n urm` cu un an. E din ce n ce mai ncurcat, readuce n discu]ie spa]iul ]ig`ncilor, fiind apostrofat de un b`rbat c` nu trebuie s` se vorbeasc` de acest loc n fa]a femeilor. Taxatorul l avertizeaz` c`, dac` nu pl`te[te, trebuie s` coboare la prima sta]ie, precizndu-i c` biletele s-au scumpit de vreo trei-patru ani. Ajuns acas`, afl` c` acolo locuie[te altcineva. Crciumarul l l`mure[te c` nu se [tie ce s-a ntmplat cu profesorul Gavrilescu [i c` so]ia lui, Elsa, a plecat n Germania n urm` cu vreo 12 ani, dup` ce l c`utase n zadar. Nemain]elegnd nimic, pleac` spre ]ig`nci, nso]it de un birjar care fusese cndva dricar. O rentlne[te \n fa]a bordeiului pe b`trn` care i spune c` nu mai e dect nem]oaica [i-i recomand` s` bat` la a [aptea u[`, dar s` aib` grij` s` nu se r`t`ceasc`. Gavrilescu ncurc` u[ile, bate la una dintre ele si o g`se[te aici pe Hildegard care l conduce c`tre ie[ire. Urc` mpreun` n tr`sur`, iar fata l roag` pe birjar s` mearg` spre p`dure, pe drumul cel mai lung, apoi ntoarce capul spre Gavrilescu [i-i spune zmbind: To]i vis`m, spuse. A[a ncepe. Ca ntr-un vis... Subiectul se construie[te pe cel pu]in dou` niveluri de semnifica]ii: unul de suprafa]`, care prezint` desf`[urarea propriu-zis` a evenimentelor [i unul de adncime, care dezvolt` semnifica]ii profunde. Ambiguitatea textului sugereaz` manifestarea sacrului n profan. Astfel, gr`dina ]ig`ncilor reprezint` un spa]iu de ini]iere, intermediar, ntre via]` [i moarte; bordeiul ilustreaz` mitul labirintului; baba, care p`ze[te intrarea n bordei [i-i cere o tax`, poate fi asemuit` cu Cerberul sau poate cu luntra[ul Charon; cele trei fete sunt Ursitoarele, Parcele sau ielele din folclorul romnesc; ghicitul reprezint` o prob` a ini]ierii, birjarul, care fusese cndva dricar, trimite c`tre luntra[ul Charon. Se observ` c` structura conotativ` a textului este deschis`, ceea ce valideaz` fantasticul de tip erudit, mitic. Limbajul aluziv, alchimic dezvolt` o serie de motive ale c`ror func]ii se dezv`luie pe parcursul nara]iunii: cifra trei, cifr` cu puternic`
44

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

nc`rc`tur` magic` (trei lec]ii de pian, trei sute de lei taxa de intrare n bordei, de trei ori pe s`pt`mn` c`l`tore[te cu tramvaiul), dar [i [apte (semnific` cele [apte trepte existen]iale pe care trebuie s` le parcurg` omul pentru a se des`vr[i spiritual) Gavrilescu trebuie s` bat` la u[a a [aptea, doisprezece (doisprezece ani au trecut de la dispari]ia lui Gavrilescu etc.); motivul banilor, reprezentnd o conven]ie a planului real; motivul tramvaiului, element ce faciliteaz` leg`tura dintre cele dou` lumi; motivul amneziei [i al recuper`rii memoriei, care fac posibil` comunicarea cu trecutul [i reg`sirea sinelui; motivul visului, dar [i al vie]ii ca vis. Interesant integrat n ]es`tura textului este motivul timpului, cu trimitere la timpul mitic, sacru care nu are o curgere cronologic, asemenea timpului istoric, ci una n spiral`, permi]ndu-i eroului o pendulare ntre trecut [i viitor. n bordeiul ]ig`ncilor timpul s-a oprit, fiindc` n acest spa]iu are alte dimensiuni (Nu e grab`, spuse b`trna. Avem timp. Nu e nici trei. V` cer iertare dac` v contrazic, o ntrerupse Gavrilescu, dar cred c` v` n[ela]i. Trebuie s` fie aproape patru. La trei am terminat eu lec]ia cu Otilia. Atunci s` [tii c` iar a stat ceasul, [opti b`trna c`znd din nou pe gnduri.). Revenit n spa]iul real, Gavrilescu nu mai recunoa[te nimic: banii nu mai sunt valabili, doamna Voitinovici plecase de mai mul]i ani, acas` la el locuiesc alte persoane; orele petrecute la ]ig`nci echivaleaz` cu doisprezece ani n lumea de dincoace. Finalul nuvelei este unul deschis, specific prozei fantastice. Plecarea lui Gavrilescu cu Hildegard n tr`sura condus` de birjar anuleaz` definitiv grani]a dintre sacru [i profan. Cei doi nu mai sunt ni[te prezen]e materiale, de aceea, cnd ies din gr`dina ]ig`ncilor, nu mai este nevoie s` deschid` poarta. Replica lui Hildegard A[a ncepe. Ca ntr-un vis. trimite la un motiv de larg` circula]ie, prezent la romantici [i n crea]ia eminescian`. Visul este considerat un liant ntre via]` [i moarte, moartea fiind, dup` Mircea Eliade, o suprem` ini]iere. a Personajul principal al nuvelei La ]ig`nci este profesorul Gavrilescu, un modest profesor de pian. Este un individ anost, banal, dar n care se ascunde un suflet de artist ce poart` nostalgia rat`rii, dovad` fiind repetarea aceleia[i m`rturisiri: Pentru p`catele mele, sunt profesor de pian. Zic pentru p`catele mele, ad`ug` ncercnd s` zmbeasc`, pentru c` n-am fost f`cut pentru asta. Eu am o fire de artist... Sunt artist, spuse Gavrilescu []. Pentru p`catele mele am ajuns profesor de pian, dar idealul meu a fost, de totdeauna, arta pur`. Tr`iesc pentru suflet... Numele personajului, Gavrilescu, se preteaz` la o dubl` interpretare: Gavril este ngerul de lumin`, ngerul renvierii, al mor]ii [i al revela]iei divine, iar sufixul -escu l coboar` n banal, ceea ce ar echivala, combinnd cele dou` semnifica]ii, cu o coborre a Sacrului n Profan. Se poate spune c` personajul este totu[i unul dintre cei ale[i, ns` p`trunderea n Sacru presupune lupt`, trebuie s` fii puternic, s` ai curaj, iar Gavrilescu se simte istovit (Sunt cam obosit, spuse, iart`-m`) [i i este fric` ([i o clip` r`mase ncremenit, sim]ind cum i se r`ce[te sudoarea pe spate [...]. [i auzea inima b`tndui-se s` se sparg`). Banalitatea [i via]a monoton` l-au ancorat att de puternic n profan, nct el [i-a ratat misiunea divin`. Gavrilescu rateaz` de trei ori (iar`[i cifra trei): n plan profesional (aspira]ia lui era arta pur`, dar ajunge doar un modest profesor de pian), n plan sentimental, erotic (era ndr`gostit de Hildegard, dar, din cavalerism, se c`s`tore[te cu Elsa), rateaz` [i accederea n sacru, fiind nevoit s` treac` prin aceast` zon` crepuscular` (la ]ig`nci) [i s` se mntuiasc` de p`cate, parcurgnd o serie de probe ini]iatice.

45

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Ezit`rile sale, datorate firii de artist, de vis`tor, pot explica [irul rat`rilor. Replica stereotip` prea trziu, prea trziu, rostit` atunci cnd aude uruitul tramvaiului, poate sugera c` personajului i este imposibil s` se mai ntoarc` la existen]a anterioar`. Personajul este caracterizat prin mijloacele tradi]ionale ale prozei caracterizare direct`, realizat` prin autocaracterizare [i prin interven]ia altor personaje, [i indirect, prin gesturi, comportament, limbaj, rela]ia cu celelalte personaje. De asemenea, portretul este completat [i prin tehnici moderne: limbaj aluziv, monolog interior. Prin autocaracterizare, Gavrilescu [i subliniaz` ratarea (pentru p`catele mele am ajuns profesor de pian), pentru gre[elile din tinere]e [i ratase voca]ia de artist, dar [i mplinirea prin iubire. Statutul lui de ratat este marcat [i de baba care p`ze[te intrarea n bordei prin substantivul cu sens peiorativ muzicant: E[ti muzicant? l ntreab` ea deodat`. Atunci are s`-]i plac`. Sunt artist, spuse Gavrilescu Via]a obi[nuit`, derulat` n coordonate stereotipe, se ncheie atunci cnd intr` n gr`dina misterioas` a ]ig`ncilor. Nu ntmpl`tor Gavrilescu are 49 de ani, multiplu de 7. Vrsta lui semnific` finalizarea unei existen]e profane [i trecerea n plan spiritual. Proba ghicitului, ca prob` de ini]iere, i ofer` [ansa accederii n Sacru, de a tr`i ceva frumos (Dac` ai fi ghicit-o, ar fi fost foarte frumos, [opti grecoaica. }i-am fi cntat [i ]i-am fi d`n]uit [i te-am fi plimbat prin toate od`ile. Ar fi fost foarte frumos.), dar r`t`cind, el trebuie s` treac` prin alte transform`ri chinuitoare (avataruri) ale evolu]iei sale. Experien]a labirintului echivaleaz` cu sp`larea de p`cate. E necesar` aceast` ntoarcere n timp, pentru a corecta gre[elile f`cute ntr-o via]` anterioar`. Comportamentul [ov`ielnic, gesturile stereotipe, locvacitatea sunt tot attea particularit`]i ale portretului moral al personajului. Dup` aventura tr`it` n bordeiul ]ig`ncilor, Gavrilescu revine n Real, dar nu-[i mai g`se[te locul, semn c` el nu mai apar]ine acestei lumi, c` realitatea aceasta l refuz` (timpul evenimen]ial difer` de timpul mitic). Se ntoarce n singurul loc n care se reg`se[te, ntlnind-o aici pe Hildegard. Nu se desprinde ns` cu totul de material, f`cnd gesturi ridicole: se scuz` fa]` de Hildegard c` nu are bani, vrea s` se ntoarc` pentru a-[i recupera p`l`ria, nerealiznd c` n lumea de dincolo nu va mai avea nevoie de toate acestea. ntrebarea fetei: E adev`rat? se mir` fata. Tu nc` nu n]elegi? Nu n]elegi ce ]i s-a ntmplat, acum de curnd, de foarte curnd? E adev`rat c` nu n]elegi? l`mure[te faptul c` Gavrilescu nu este nc` preg`tit pentru noua existen]`, de aceea ultima treapt` a ini]ierii este iubirea, c`ci, n concep]ia lui Eliade, [i iubirea [i moartea sunt hierofanii. A[adar, Hildegard este tot un Charon, ultima c`l`uz` c`tre Marele Tot. Cei doi pornesc mpreun` pentru a tr`i o nunt` n cer.

Repere critice:
a o o e ae Sorin Alexandrescu, Privind napoi, modernitatea Ed. Univers, Bucure[ti, 1999: F`r` a ncerca o situare a lui Mircea Eliade n literatura fantastic` european` contemporan`, opera]ie prea dificil de ntreprins n cteva rnduri, cred c` nu gre[esc totu[i afirmnd c` el poate fi considerat unul dintre pu]inii scriitori interesa]i nc` de un fantastic folcloric sau de obedien]` sacr`. Enigmele [i fisurile Realului, labilitatea lui derutant`, construirea sa ca labirint de semnifica]ii, supus hazardului [i
46

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

incomprehensibilit`]ii, ori nesfr[itele lumi imaginare, logice, dar iremediabil separate de lumea noastr`, toate aceste aspecte ale literaturii moderne fantastice (n sensul larg al cuvntului) apar pu]in n opera lui Mircea Eliade, de[i nu snt complet ignorate. e ae e ] Originalitatea lumii lui fantastice mi pare a consta n senin`tatea ei, n absen]a tragicului, a damn`rii, a catastrofei finale, a grotescului, obsesiilor [i spaimelor de a a aa oe ae oe e o a eo e orice fel [...]. Din acest punct de vedere, acest fantastic r`mne, dup` p`rerea mea, e e n mod decisiv romnesc, pentru c` literatura romn` mi pare a fi una dintre pu]inele a a e a literaturi ale lumii n care fantasticul [i-a p`strat puritatea liric`, de alternativ` mai bun` [i mai frumoas` a Realului ae e e ea idem: Exist`, din acest punct de vedere, n nuvel`, o strategie general` a epicului, e e e care ]ine att de o atent` mise en scene a evenimentelor, n sens de creare a unui veritabil spectacol, ct [i de o tratare a cuvntului n tehnici mai curnd lirice, frecvente n poezie. Evenimentul narat cap`t` ambiguitate prin varierea nesfr[it` a decorului, actorilor [i a perspectivelor divergente ale acestora, deci exact ca [i cum s-ar afla pe o scen` n care ceea ce e prezentat nu mai pote fi comentat de autor, p`strndu-[i o enigmatic` autonomie. a a e e Dumitru Micu, La ]ig`nci, volumul Maitreyi Nunt` n cer, E. P. L. , Bucure[ti, 1969: a Un farmec cu totul aparte ob]inem prin fantastic n La ]ig`nci, un giuvaer al literaturii lui Mircea Eliade, construc]ie de un echilibru [i o armonie clasice, Elementul surpriz` devine aici, f`r` a e[ua n feerie, un vehicul al ncnt`rii pure.

47

Romanul realist din secolul al XIX-lea l

3
I. Disocieri teoretice
]o a a o e Definirea termenului conform Dic]ionarului explicativ al limbii romne, 1998: ROMN, romane, s. n. Specie a genului epic, de ntindere mare, cu con]inut complex, care se desf`[oar` de-a lungul unei anumite perioade [i angajeaz` mai multe personaje, presupunnd un anumit grad de adncime a observa]iei sociale [i analizei psihologice. Oper` narativ` n proz` sau n versuri scris`, n evul mediu, ntr-o limb` romanic`. Fig. mpletire de ntmpl`ri cu multe episoade care par neverosimile. [Var.: (nv.) romn]] Din fr. roman. Romanul este o specie a genului epic, n proz` [i, mai rar, n versuri, de mare dimensiune, cu o ac]iune complex` desf`[urat` pe mai multe planuri, ordonate ntr-o direc]ie n func]ie de perspectiva narativ`, cu multe personaje implicate n ac]iune grupate n tipologii [i construite prin raportare la conflicte interioare [i/sau exterioare puternice [i autentice, cu o mare varietate de registre lingvistice [i stilistice, n care se pot insera structuri narative diverse. Despre originea romanului exist` numeroase teorii, dintre care: a) Romanul este o crea]ie strict burghez`, apar]innd, n exclusivitate, epocii moderne avnd nceputurile sale plasate n romanul englez al sec. XVIII (reper o o o fundamental, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, 1719); o oe b) Romanul se institu]ionalizeaz` prin capodopera lui Cervantes, Don Quijote (1605, partea I;1615, partea a II-a). Trebuie s` accept`m ns` [i ideea existen]ei unor protop`rin]i care au avut un anume rol (n formularea lui Nicolae Balot` n prefa]a la edi]ia romneasc` a lucr`rii lui Albrs despre roman) n Antichitate [i n Evul Mediu; c) Romanul ncepe odat` cu crea]iile lui Chrtien de Troyes, considerat un adev`rat Balzac al secolului XII; un veac de aur al Evului Mediu; d) Romanul cunoa[te o istorie prelungit`, pornind de la structuri romane[ti preexistente n epopei, lucr`ri istorice, moral-filosofice ale Antichit`]ii, continund cu experien]a romanului greco-latin [i apoi cu structurile romane[ti ale textelor hagiografice [i cu romanele Evului Mediu, perioad` n care se va [i formula [i accepta termenul de roman, termen cu alt` accep]ie, ce-i drept, dect cea cunoscut` ast`zi.1
Realismul impune specia roman printr-o diversitate a formelor narative [i a tipologiilor. Clasificarea romanelor se face dup` mai multe criterii: 1. criteriu tematic: roman istoric, roman de aventuri, roman poli]ist, roman de dragoste, de r`zboi, fantastic, psihologic, de aventuri etc.; 2. curentul literar: romanul clasicist, romantic, naturalist, modernist, postmodern;
1 Constantin Dram, Devenirea romanului, nceputuri, Institul European, 2003 p 48

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

3. categoria estetic` dominant`: roman comic, dramatic, tragic, grotesc, al absurdului etc.; 4. dup` formula narativ`: tradi]ional, modern; 5. dup` formulele narative consacrate de mari scriitori: roman balzacian, roman proustian, roman gidian etc.; 6. dup` teoria lui Nicolae Manolescu, dezvoltat` n eseul Arca lui Noe: doric, ionic [i corintic; 7. dup` teoria lui Garabet Ibr`ileanu: roman de crea]ie [i roman de analiz`; 8. dup` teoria lui Eugen Lovinescu: roman obiectiv [i roman subiectiv; roman citadin [i roman rural; 9. dup` criteriul cronologic: romanul din secolul al XIX-lea, roman interbelic, roman postbelic; 10. dup` criteriul organiz`rii materialului epic: romanul epistolar, roman-jurnal, romancronic` etc.

49

II. Contextualizare/ ilustrare:

CIOCOII VECHI {I NOI


de Nicolae Filimon

Ciocoii vechi [i noi sau ce na[te din pisic` [oareci m`nnc` ilustreaz` nceputurile o o e o a e a e o e o a romanului, ca specie, n literatura romn`. Cultivat ocazional, de la D. Cantemir (Istoria ieroglific` 1705), pn` la pa[opti[ti (M. Kog`lniceanu Tainele inimei; D. eo a ee e a o e a Bolintineanu Manoil [i Elena; V. Alecsandri Dridri), romanul trece de la alegoria, n spirit clasic, a fabulei, la intrigi sentimentale, romantice [i se stabile[te, prin Filimon, n sfera realist-social`, a observa]iei atente asupra individului [i a mediului al c`rui produs este omul. Ciocoii vechi [i noi a ap`rut, nainte de a fi publicat la Imprimeria Statului, n 1863, o o e o n paginile Revistei romne, n 1862. Tema este social`: ascensiunea spectaculoas` [i dec`derea iminent` a lui Dinu P`turic`, un ambi]ios intrigant, pe fundalul nceputului de secol al XIX-lea, la finele domniilor fanariote. Acestei teme i se subordoneaz` panorama romanesc` propus` de scriitor. Conjunctura politic` reprezentat` de agonia st`pnirii fanariote, de lupta pentru emancipare social` [i na]ional` purtat` de T. Vladimirescu, de ncercarea lui Alexandru Ipsilanti de a ajunge domn n }ara Romneasc` nu reprezint` pentru Filimon dect un pretext pentru a ilustra mai persuasiv viciile eroului s`u plasat n scene-cheie, identificabile istoric. Viziunea despre lume a prozatorului r`zbate att din caracterizarea minu]ioas` a personajelor, ct [i din frecventele popasuri meditative [i moralizatoare care succed` relat`rii unor fapte ce atrag indignarea sau dispre]ul s`u. Ea se las` ntrez`rit` nc` din secven]ele preg`titoare ale romanului Dedica]ie [i Prolog n care r`sun` profetic vocea autorului: Nimic nu este mai periculos pentru un stat ce voie[te a se reorganiza dect a da frnele guvernului n minile parveni]ilor, meni]i din concep]iune a fi slugi [i educa]i ntr-un mod cum s` poat` scoate lapte din piatr` cu orice pre]!... V`znd n ciocoi pericolul cel mai mare de care este pndit` ]ara noastr` unde lumina adev`ratei civiliza]iuni n-a r`sipit nc` norii cei gro[i ai ignoran]ei [i deprava]iunei, Filimon nu-[i poate reprima sentimentul de oroare fa]` de aceste vulpi cu dou` picioare, ura strnit` de cei ce se arat` precum putr`junea [i mucegaiul ce sap` din temelii (...) mp`r`]iile [i domniile. Pentru autorul postpa[optist, literatura [i via]a se unific`, n numele exprim`rii unui adev`r comun: minciuna [i corup]ia sufoc` societatea romneasc` [i trebuie demascate, pentru o posibil` vindecare. Ca dovad` c` realitatea [i fic]iunea se contopesc, dezv`luind acelea[i tare sociale [i morale, romancierul nu face dect s` mprumute un chip [i un nume tipului ciocoiului din toate ]`rile [i mai cu seam` din ]ara noastr`, a c`rui evolu]ie este trasat` anticipativ nc` din Dedica]ie [i Prolog. Filimon zugr`ve[te lumea n alb [i negru; acolo unde se ivesc mr[`via, cinismul, ipocrizia [i fac apari]ia [i onestitatea, demnitatea, curajul, pentru restabilirea echilibrului universal. Motive precum ngerul (Maria, Banul C.) [i demonul (Chera Duduca, Andronache Tuzluc), pedeapsa (P`turic`, Chir Costea Chiorul) [i r`splata (Gheorghe) utilizate ntr-o strident` antitez` denot` o viziune simplificatoare asupra realit`]ii. Ele ilustreaz` nevoia autorului de a contrabalansa r`ul, de a-i opune, n mod artificial, for]a mereu treaz` [i eficace a binelui.
50

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Titlul relev` problematica textului, urm`rirea tipului ciocoiului n epoca fanariot` [i n timpurile moderne, iar subtitlul, echivalent cu un proverb, contureaz` morala textului: ciocoismul este o boal` ce se perpetueaz` n societatea romneasc`. Subiectul. Particularit`]i ale construc]iei subiectului Ac]iunea se desf`[oar` pe durata ctorva ani, 1814-1821, reperele istorice fundamentale fiind domniile fanariote [i revolu]ia condus` de T. Vladimirescu. Istoria ascensiunii lui P`turic` [i are punctul de plecare n acceptarea lui ca slug` umil` de c`tre postelnicul Andronache Tuzluc. n capitolul I, care poart` numele protagonistului, se construie[te expozi]iunea ce prezint` timpul (octombrie 1814), cadrul (curtea fanariotului avut) [i un portret fiziognomic (tr`s`turile fizice le exprim` pe cele morale). Tot n aceast` prim` secven]` a operei se descoper` [i intriga: tn`rul de 22 de ani prime[te slujba de ciubucciu, deci pune piciorul pe p`mntul f`g`duin]ei. Desf`[urarea ac]iunii, cuprins` ntre capitolele II [i XXX, urm`re[te, treapt` cu treapt`, traseul ascensional al eroului. Tuzluc l trimite s` nve]e la [coala domneasc`, unde [i nsu[e[te bogate cuno[tin]e de limb` greac`, pe care le completeaz`, n propria odaie, cu lecturi asidue din operele lui Machiavelli. n strategia lui de a-l s`r`ci pe Tuzluc, [i face alia]i din amanta postelnicului, Chera Duduca [i dintr-un negustor mr[av, Chir Costea Chiorul. Duduca i pretinde fanariotului haine scumpe [i bijuterii pe care Costea le vinde, restituind lui P`turic` mai mult de jum`tate din c[tig. Curnd, vicleana slug` ajunge v`taf la curtea postelnicului [i omul cel mai de ncredere al st`pnului s`u. Se c`s`tore[te n ascuns cu Duduca, dup` ce cump`rase ultimele propriet`]i ale postelnicului; Tuzluc afl` de planul diabolic al celor doi [i face o criz` de apoplexie. Gheorghe, fostul lui v`taf, alungat prin intrigile tn`rului ciocoi, l culege de pe drumuri [i se ngrije[te de s`n`tatea lui. P`turic` se pune n slujba lui Alexandru Ipsilanti [i prime[te rangul de ispravnic peste dou` jude]e, Prahova [i S`cuieni, ca r`splat` pentru tr`darea [i uciderea mi[eleasc` a lui Tudor Vladimirescu, fapt ce reprezint` punctul culminant (capitolul XXXI). Deznod`mntul (capitolul XXXII) nf`]i[eaz` moartea lui P`turic` n ocna p`r`sit`, pedepsirea plin` de cruzime a negustorului necinstit, Costea Chiorul, precum [i moartea Duduc`i, ucis` de noul s`u so], un turc, pentru imoralitate. Ac]iunea este construit` prin nl`n]uire, respectndu-se momentele subiectului. Din punctul de vedere al structurii, romanul are o relativ` unitate. Fidel ac]iunii nchipuite, prozatorul o urm`re[te n atingerile ei cu via]a real`, realiznd astfel ie[iri [i reintr`ri succesive din/n universul fic]ional, ca spre a confirma veridicitatea faptelor surprinse. Episoade din via]a eroilor romane[ti (osp`]ul oferit de Dinu P`turic` amicilor s`i, comparabil ntru totul cu cel organizat de Andronache Tuzluc, plngerea ipocrit` a Duduc`i c`tre ibovnicul ei fanariot, n privin]a s`r`ciei sale vestimentare etc.) alterneaz` cu secven]e de via]` autentic` a epocii, cu un v`dit caracter documentar (capitolul Teatrul n }ara Romneasc` sau Alesandru Ipsilant [i Eteria greceasc`). n aceste incursiuni n via]a cultural` sau social-politic` a timpului, Filimon, ca, mai trziu Camil Petrescu, adaug` textului spa]iul subsolului, mpnzit de note explicative [i de trimiteri la documente. Prozatorul vrea s` dea fic]iunii greutatea adev`rului: Ca s` nu trecem de calomniator, punem n fa]a lectorilor no[tri proclama]ia lui Ipsilant dat` c`tre armata sa, cnd s-a v`zut silit a o p`r`si [i a trece n Austria. Dintr-acest document incontestabil se poate convinge fiecare c` armata lui Ipsilant era n mare parte compus` din tlhari
51

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

de drumuri, la[i [i tr`d`tori. Ac]iunea cunoa[te uneori dezvolt`ri supraabundente (tabieturile slugilor pe durata spectacolului de teatru la care asist` st`pnii) sau comprim`ri drastice (destinul Duduc`i e abia schi]at, eroina ie[ind din scen` brusc, dup` c`s`toria cu P`turic`), fiindc` Filimon inten]ioneaz` s` realizeze, cu ajutorul protagonistului, o radiografie a societ`]ii romne[ti de la nceputul secolului al XIX-lea [i nu o poveste de via]` izolat`. Prologul con]ine o schem` a desf`[ur`rii epice, evolu]ia generic` a ciocoiului de la starea cea mai modest`, de slug` plecat`, la rangul de om de stat. Epilogul se p`streaz` n latura concret` a ac]iunii [i l prezint` pe Gheorghe c`s`torindu-se cu Maria (mireasa rvnit` cndva de Tuzluc) [i avnd binecuvntarea domnitorului. M`rirea suprem` visat` de P`turic`, slujba de caimacam al Craiovei, i revine acum lui Gheorghe. Dac` prologul ]ine de realism, epilogul este for]at [i artificial, nf`]i[nd o r`spl`tire neverosimil` a personajelor pozitive, pentru calit`]ile lor. n ceea ce prive[te tehnicile narative, autorul utilizeaz` constant tehnica detaliului semnificativ (U[a se deschise [i intr` P`turic` cu ochii pleca]i n jos [i cu fa]a mai umilit` dect a unui c`lug`r) [i a punctului de vedere (Fanariotului i pl`cu naivitatea e ciocoiului, dar mai cu seam` pompoasele titluri ce-i da cu atta prodigalitate; [i avea dreptate, c`ci nu este om c`ruia s` nu-i plac` un titlu pe care nu-l are [i nu-l merit`, e ae dar la care aspir` foarte mult.). Alternarea planurilor (o scen` se petrece n casa boierului fanariot, alta n odaia Duduc`i sau n pr`v`lia lui Costea Chiorul [i de multe ori e vorba de evenimente derulate simultan) l`rge[te sfera vie]ii descrise. Construc]ia simetric` ncadreaz` desf`[urarea narativ` ntre un prolog [i un epilog, dar creeaz` [i un paralelism al destinelor (ex: Tuzluc [i P`turic` urmeaz` acela[i drum al parvenirii dar [i aceea[i cale a isp`[irii). Naratorul auctorial relateaz` la persoana a treia, fiind omniscient [i ubicuu (omniprezent). nf`]i[area, gndurile, comportamentul eroilor s`i nu p`streaz` zone de mister, pentru el. {tiind totul despre personaje, recurge uneori la proleps` (anticiparea ac]iunii): ...dar P`turic` avea o natur` de fier; el se afla n preziua vnz`rii celui mai mare b`rbat al Romniei [i cu toat` groz`via acestei crime, con[tiin]a lui nu era nc` turburat`., alteori la retrospec]ie (ntoarcerea la evenimente petrecute). Personajele sunt construite pe principiul antitezei romantice. Pe de o parte demonii: P`turic`, Duduca, Tuzluc, Costea Chiorul; pe de alt` parte figurile angelice: Gheorghe, Maria, Banul C. Cu excep]ia negustorului evreu, celelalte personaje amintite intr` ntrun sistem de opozi]ii stridente, Gheorghe fiind termenul de contrast pentru P`turic`, Maria pentru Duduca, iar Banul C. pentru Tuzluc. Eroii intr` n scen` gata forma]i, cu o nf`]i[are [i cu un trecut care reflect` fidel tr`s`turile lor morale. n primele zece capitole sunt introduse toate personajele importante n nara]iune, numele lor reg`sindu-se chiar n titluri (cap. I Dinu P`turic`; cap. al II-lea Postelnicul Andronache Tuzluc aici apar [i Banul C. [i Maria; cap. al IV-lea Chera Duduca; cap. X Chir Costea Chiorul). Protagonistul este Constantin P`turic`, zis Dinu. Numele lui face transparent` obsesia parvenitului. Este un tn`r de 22 de ani, fiul lui Ghinea P`turic`, fostul v`taf de curte al lui A. Tuzluc. Chipul [i ve[mintele lui sugereaz` alian]a cea mai periculoas`, a vicleniei cu s`r`cia, dou` impulsuri puternice pentru ac]iunea lipsit` de scrupule: cu fa]` oache[`, ochi negri plini de viclenie, un nas drept [i cu vrful cam
52

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

ridicat n sus, ce indic` ambi]iunea [i mndria grosolan`, mbr`cat cu un anteriu de [amalgea rupt n spate, cu caravani de pnz` de cas` v`psi]i cafeniu (...), cu picioarele goale b`gate n ni[te iminei de saftian, care fuseser` odat` ro[ii, dar [i pierduser` coloarea din cauza vechimei... Filimon suprapune portretul fizic cu cel moral, nel`snd lectorului vreo ndoial` cu privire la caracterul josnic al personajului s`u. ntreaga evolu]ie a eroului nu va face dect s` confirme cea dinti impresie. Observarea fizic` a lui P`turic` [i faptele lui, repetat comentate de narator, r`mn pilonii fundamentali n caracterizare. Acceptat de postelnic, la curtea sa, ca ciubucciu, P`turic` devenise proprietar pe prima liter` a alfabetului fortunei. n camera lui cea nou`, destinat` de st`pn, fa]a lui se color` de o bucurie nedescriptibil`. Monologul interior clarific`, aproape redundant, starea sufleteasc` a ipocritului: Iat`-m` n sfr[it ajuns n p`mntul f`g`duin]ei; am pus mna pe pne [i pe cu]it; curagiu [i r`bdare, pref`c`torie [i i[chiuzarlc [i ca mne voi avea [i eu case mari [i bog`]ii ca ale acestui fanariot. Cu o pref`cut` grij` [i cu umilin]` [i ndepline[te toate atribu]iile pe lng` postelnic, simulnd aceea[i atitudine [i fa]` de celelalte slugi, mai vechi sau mai n vrst`. n scurt timp ,devine o prezen]` necesar` [i postelnicul vede n el calit`]ile unui tn`r vrednic [i devotat, numindu-l cu afec]iune patern` copilul meu. Se instruie[te cu r`bdare [i cu perseveren]` citindu-i pe Machiavelli, pe Plutarh, pe Cezar, interesat find de vie]ile marilor b`rba]i. Are o extraordinar` capacitate de disimulare, s`rut` mna binef`c`torului s`u cu devo]iune, las` s`-i curg` lacrimi de recuno[tin]` n fa]a dovezilor de ncredere din ce n ce mai mare pe care i-o arat` Tuzluc. Joac` scene de tartufism cu o zguduitoare putere de convingere. La ntlnirea cu Duduca, dovede[te o mare putere de p`trundere psihologic`; ei se studiaz` reciproc ca doi redutabili du[mani, pentru a conveni, n cele din urm`, c` pot deveni o for]` invincibil` n efortul comun de a-l ruina pe postelnic. Calculat, [tie s` a[tepte momentul oportun pentru fiecare lovitur` pe care i-o d` st`pnului s`u, de[i niciun moment nu pierde din vedere scopul ultim: ... de va vrea Dumnezeu cu tine, nu va trece mult [i vei avea mo[ii, ]igani [i averi nenum`rate... [i spune el, tenace. De ndat` ce ajunge v`taf, nl`turndu-l pe Gheorghe, ncepe s` verifice starea propriet`]ilor boierului s`u [i g`se[te cu cale s`-i [antajeze nemilos pe arenda[i [i s` fac` de nesuportat traiul ]`ranilor. Ini]iativa lui de a se ngriji, cu o f`]arnic` responsabilitate ,de starea averii lui Tuzluc este un prilej, pentru Filimon, de a-[i caracteriza eroul prin relevarea reac]iilor lui psihologice. ncrez`tor [i mul]umit, postelnicul i face urarea: Cum ngrije[ti tu de averea mea, a[a s` ngrijeasc` Dumnezeu de tine, dar P`turic`, n fa]a unor asemenea vorbe oraculare, nu are nicio tres`rire. Aceea[i neclintire sufleteasc` o arat` [i n alte dou` scene cu valoare de stigmat moral pentru personaj, a alung`rii tat`lui s`rac din casa lui de om din lumea nalt` [i a tr`d`rii domnului Tudor. Fire malefic`, nu se d` n l`turi de la nicio tic`lo[ie: minte, n[al`, corupe, nsceneaz`, imagineaz` continuu strategii de ascensiune. Ispravnic peste dou` jude]e, se viseaz` caimacam. M`rirea nu are, pentru el, o limit`. Personajul ilustreaz` tipul parvenitului cinic, s`lbatic. Atitudinea autorului fa]` de el este de nedisimulat` ur`. O singur` calitate i recunoa[te: voin]a inuman`, imens`: Pic`tura g`ure[te piatra, zice alt proverb. Se poate [i nu se poate; acela ns` care realiz` acest proverb este un om mare n felul s`u.
53

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

P`turic` era ntr-adev`r un om extraordinar. El [i luase hot`rrea de a deveni un om mare [i niciun obstacol nu putea s`-l abat` de la aceast` idee fix`. nchiderea [i moartea lui n ocna p`r`sit` reprezint` un final pe care Filimon l concepe ca pe o unic` destina]ie a unui drum al r`ului, n lume. Personaje secundare Andronache Tuzluc, o alt` reprezentare a parvenitului, are o origine obscur`: uli]ele cele strmte ale Fanarului, unde se urzesc [i se pun n lucrare cele mai ntunecoase intrigi.... Este definit aproape de momentul introducerii lui n ac]iune, ca avnd un mare talent de intrig` [i lingu[ire. Ajuns postelnic pe c`i nclcite [i murdare, devine unul din oamenii de ncredere ai domnitorului Caragea. Simbolic, mo[iile lui se numesc Plnsurile [i Chinuielele, ca spre a sugera lectorului cruzimea acestui venetic [i asupritor. Rvne[te la mna delicatei Maria, fiica banului C., pentru care avea un amor foarte tare, de[i nutre[te un sentiment arz`tor [i pentru ]iitoarea sa, greaca Duduca. El, ciocoiul desfrnat [i lacom, va fi detronat de puiul de ciocoi pe care l ad`poste[te cu mil` n propria cas`. Neprev`z`tor, ignor` avertismentul lui Gheorghe cu privire la P`turic` [i asist` apoi neputincios la spectacolul unirii infame, n biseric`, a lui Dinu cu Duduca. Lovit de dambla, nu va mai avea parte dect de o via]` mizerabil` sub ngrijirea unei b`trne pl`tite de Gheorghe, sluga credincioas` de odinioar`. Ca o concluzie la destinul acestui erou infernal (G. C`linescu), Filimon noteaz`, laconic, un proverb: Timpul face [i desface. Chera Duduca, amanta postelnicului, o adev`rat` Viner` oriental`, este personajul feminin demonic ce ia parte la monstruoasa coali]ie mpotriva boierului fanariot. Portretul ei fizic, realizat prin caracterizarea direct` de c`tre un personaj episodic, este conven]ional [i neconving`tor, n idealitatea lui: ...frumoas` ca o zn`; nalt` [i sub]iric`; fa]a o are mai alb` dect z`pada; obrajii i sunt rumeni ca dou` mere domne[ti; are ochi mari [i negri ca murele.... Aceast` frumuse]e des`vr[it` genereaz` o mul]ime de dorin]e nepotrivite cu pozi]iunea ei social`: fata iube[te luxul, petrecerile, vrea s` fie scoas` n lume, la teatru. l accept` pe Tuzluc n calitate de protector bogat, dar [i d`ruie[te inima altor b`rba]i, unul dintre ei fiind P`turic`. n opozi]ie cu chipul s`u ncnt`tor se afl` tr`s`turile ei morale: o f`ptur` cinic` [i josnic`. Ea este tipul ntre]inutei de lux, lipsite de sentimente. Nota]ia asupra mor]ii sale e rece, Filimon considernd pedepsirea ei (cusut` ntr-un sac, e aruncat` n Dun`re) de c`tre noul so], binemeritat`. Chir Costea Chiorul, tipul negustorului lacom [i venal, are un caracter ct se poate de mr[av: face cam`t`, prilejuie[te ntlniri amoroase chiar n casa lui, este delator [i ho]. i cere, cu neru[inare, lui P`turic`, 40% din c[tigul ob]inut de ciocoi prin vinderea hainelor scumpe [i a bijuteriilor Duduc`i, oferite acesteia de Tuzluc. Lipsa lui de omenie este pus` n eviden]` de Filimon printr-un argument imbatabil: n ac]iunile lui necinstite le folose[te pe cele dou` fiice ale sale, f`pturi corupte [i ele, tic`lo[ite prematur. Pedepsirea lui este iminent`: va fi biciuit pe str`zile ora[ului, n public [i ]intuit de urechi n fa]a pr`v`liei sale. Personajele pozitive abia se re]in. Banul C., Maria, Gheorghe sunt remediul moral al unei societ`]i bolnave, degradate. Numai c` acest remediu este att de slab conturat, nct el r`mne doar reflexul nevoii de ndreptare social` [i etic`, manifestate de autor. Maria este neverosimil de matur` [i des`vr[it` patriot`; Gheorghe este un personaj inconsistent n generozitatea lui de m`re]ie biblic`; fa]` de Tuzluc, Banul C. se dovede[te inautentic n dialogurile cu Maria, cu domnitorul Caragea sau cu postelnicul. Dup` cum observ` G. C`linescu, cu astfel de mijloace idealistice, Filimon
54

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

e incapabil s` surprind` psihologia feminit`]ii [i a cinstei... Perspectiva narativ` este par derrire (dind`r`t), naratorul [tie totul despre eroii s`i [i comunic` permanent, cu prisosin]`, lectorului, detalii despre via]a dinaintea momentului ini]ial al ac]iunii, a personajelor sale. El cite[te privirea, culoarea obrajilor, mimica, gestica eroilor [i descifreaz`, pentru cititor, toate aceste semne, smulgnd m`[tile ipocriziei. Naratorul auctorial [i nume[te receptorii operei, n general, cu formula bunii no[tri lectori, dar uneori li se adreseaz` direct, n termeni de reveren]` (Ce zice]i domnia voastr` despre acele amoruri zgomotoase...) sau de repro[ (O, juni! dac` a]i [ti voi unde v` duc aceste amoruri nesocotite...). Opera se scrie pentru cititor, cu scopul instruirii lui morale [i patriotice. Din aceast` perspectiv`, romanul ndepline[te rolul unui manual de ndreptare a moravurilor, de ncurajare a virtu]ilor cet`]ene[ti. Limbajul naratorului tope[te, n fluxul povestirii, termenii de epoc` (grecisme: beimu, chir, aporie, empericlisi; turcisme:i[lic, cilibi, aferim, anteriu, giubea), neologismele (patetic, resigna]iune, interes, amor) [i cuvintele populare (chindie, co[ni]`, [trengar, uricios, ibovnic`, calic), formnd un stil al vremii, un ton arheologic multicolor, oriental, de o mpestri]are de Halima (G. C`linescu). Limbajul personajelor ajut` la reconstituirea epocii, dar, de cele mai multe ori, n secven]ele de dialog, sun` conven]ional [i for]at, cu att mai mult cu ct nse[i personajele sunt obligate s`-[i joace rolurile, ca ni[te marionete n m`na autorului. Pe alocuri, schimbul de replici aminte[te de s`r`cia dialogului din basm, unde rolul lui este strict func]ional, dup` cum reiese din aceast` conversa]ie dintre Tuzluc [i P`turic`: Ia spune-mi acum, m` iube[ti tu pe mine? Te iubesc, st`pne, mai mult dect pe tat`-meu. o o e o n ciuda stng`ciilor care l caracterizeaz`, Ciocoii vechi [i noi este un reper important n evolu]ia speciei, care va influen]a realizarea marilor romane sociale de mai trziu.

Repere critice
a o N. Manolescu, Arca lui Noe, vol. I, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1980: Imagine a unui tip, dar [i a unei lumi, documentar liber roman]at al vechiului regim feudal [i fanariot [...]. Ceea ce se ]ine cel mai bine minte, n afara eroului principal, sunt tablourile [i scenele de epoc`, instructive ca ni[te gravuri... o a ea o e e a e G. C`linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn` n prezent, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1986: Dinu P`turic` e un Julien Sorel valah [...]. Orict de enorm` ar fi compara]ia, P`turic` nu e un simplu [i vulgar vn`tor de avere, ci un nsetat de toate senza]iile vie]ii. a o o o o Tudor Vianu, Arta prozatorilor romni, Ed Minerva, Bucure[ti, 1981: Analiza distinge n Ciocoii vechi [i noi dou` temperamente stilistice, a c`ror fuziune complet` n-a reu[it niciodat`. Unul din ele este al scriitorului care vrea s` ne instruiasc` [i s` ne informeze. Cel`lalt se mul]ume[te s` povesteasc`, s` pun` oameni n scen` [i s` evoce lucruri [i gesturi v`zute, aducnd contribu]ia sa cea mai pre]ioas` noii ndrum`ri realiste.

55

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

MARA
de Ioan Slavici Autentic` izbnd` a prozei romne[ti, n direc]ia realismului social [i psihologic trasat` aa de romanul lui N. Filimon, Mara este publicat` n foileton n 1894 [i apare n volum n 1906. Ie[it din observarea atent` a lumii [i fundamentat pe principiile morale s`n`toase ale aa lui Ioan Slavici, romanul Mara surprinde un tablou veridic din via]a trgului ardelenesc de la sfr[itul secolului al XIX-lea, n plin proces de afirmare a rela]iilor capitaliste. Tema romanului este social`, dezvoltat` din mai multe nuclee: monografia trgului, familia, rebeliunea produs` de criza erotic`, maturizarea. La sfr[itul perioadelor de criz` traversate de diverse personaje, fiecare dintre ele va fi capabil s` se integreze armonios n via]a comunit`]ii. {i, pentru Slavici, individul se m`soar` prin puterea lui de a se d`rui ob[tii, de a sluji n folosul acesteia. Viziunea lui despre lume valorizeaz` calit`]ile insului ca participant la via]a grupului. Comunitatea modeleaz`, [lefuie[te asperit`]ile caracteriale, face s` triumfe legea moral`. Ea este ochiul permanent deschis asupra fiec`ruia, p`str`toarea sever` a tradi]iilor, mecanismul de reglare a comportamentului individual. Orice exces este sanc]ionat, mp`carea cu ceilal]i este ns`[i mp`carea omului cu sine. Motive precum avari]ia (Mara), nesupunerea (Persida), revolta (Tric`), tentativa adulterului (Marta) l`rgesc universul uman investigat de scriitor, mprumutndu-i din complexitatea vie]ii nse[i. Titlul operei este nominal [i preia numele precupe]ei de la Radna, r`mas` de tn`r` v`duv` cu doi copii. {i totu[i nu ea este personajul principal; n centrul ac]iunii st` Persida, fiica Marei, urm`rit` n tribula]iile ei suflete[ti, ca urmare a unei dragoste neacceptate de comunitatea trgului ardelenesc, pentru b`iatul unui m`celar neam]. ncepnd cu capitolul al IV-lea, intitulat simbolic Prim`var` se face mi[carea de substitu]ie: locul Marei drept centru de iradiere a ac]iunii este luat de Persida. Mara face eforturi de supravie]uire dup` moartea so]ului ei, apoi se mbog`]e[te, [i vede copiii crescnd, dar din toate aceste fapte nu putea s` ias` un roman solid. Nimic spectaculos nu se mai poate ntmpla n via]a ei. Persida ns` traverseaz` momente de criz` sufleteasc`, se afl` ntr-un proces tulbure de cunoa[tere [i de autocunoa[tere, de afirmare de sine. Ea reprezint` un teritoriu de con[tiin]` pe care Slavici [tie s`-l exploateze [i s`-l transforme ntr-o sfer` de interes pentru lector. O secven]` scurt` de dialog ntre dou` personaje care o z`resc pe fat` trecnd pe strad` poate oferi l`muriri asupra aparentei nepotriviri dintre titlu [i statutul de protagonist: A cui e? Se poate s` mai ntrebi? E leit` muma ei! Compozi]ia. Nara]iunea este organizat` n dou`zeci [i unu de capitole cu titluri sugestive [i urm`re[te destinul Persidei din momentul instal`rii sentimentului erotic, continund cu ezit`rile ei, cu fuga de acas`, cu rentoarcerea n ]ar`, cu scenele de tensiune conjugal`, pn` la reacceptarea de c`tre familie. Jum`tate din roman noteaz` ncet, r`bd`tor, aprinderea, propagarea [i izbucnirea iubirii la o fat` con[tient` prin frumuse]e de farmecele ei, nti provocatoare [i

1 G. C`linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn` n prezent, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1986 56

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

nehot`rt`, apoi st`pnit` [i n stare de orice jertf`1. Cteva capitole dinspre final dezvolt` traseul maturiz`rii lui Tric`. Conflictul iese la iveal` nc` din capitolul al doilea, n care se istorise[te un episod din via]a de [colar a lui Tric`. Pedepsit pe nedrept, n urma certei cu un coleg, b`iatul fuge mpreun` cu Persida, cu o plut`, peste Mure[ [i sunt ajuta]i de c]iva morari ca luntri]a lor s` nu se izbeasc` [i s` se sf`rme de pod. Scena eviden]iaz` puternica solidaritate dintre copiii Marei, dar [i spiritul lor independent, care se va manifesta f`r` posibilitate de mpotrivire din partea mamei lor, mai trziu. Persida [i Na]l sunt nf`]i[a]i n conflictele lor cu propria familie sau cu prejudec`]ile religioase [i etnice ale comunit`]ii cosmopolite din Radna [i din Lipova, dar mai ales n lupta lor interioar`, provocat` de tr`irea unui sentiment arz`tor care se vrea nfrnt, dar triumf` spectaculos, peste toate piedicile. Conflictul sufletesc al lui Tric`, generat de sentimentul lui de njosire [i de manipulare de c`tre Marta Bocioac` [i chiar de c`tre Mara, este repede stins, odat` cu gestul insurgent al b`iatului de a se nrola voluntar. mp`carea din final a celor dou` genera]ii, cu un caracter pu]in artificial, las` s` se vad` c` du[m`niile n-au fost dect o scurt` criz` de transmitere a deprinderilor ereditare2. Subiectul. Romanul prezint` scene din via]a trgului ardelenesc de la sfr[itul secolului al XIX-lea. n centrul evenimentelor se situeaz` familia Marei, o precupea]` r`mas` v`duv`, cu doi copii mici. Ac]iunea urm`re[te trecerea prin anii de formare a personalit`]ii, a copiilor Marei, de la ipostaza S`r`cu]ii mamei, pn` la Zbuciumare [i Greul vie]ei [i apoi, din nou, la Pace [i lini[te. Capitolul I, S`r`cu]ii mamei, con]ine expozi]iunea. Spa]iul consum`rii ac]iunii e Radna, un trg din apropierea Lipovei [i la dou` ceasuri de drum de Arad. Din chiar fraza dinti a textului, lectorul afl` despre Mara [i despre cei doi copii ai ei, r`ma[i prematur f`r` sprijinul b`rbatului din cas`, chemat, nainte de vreme, la cele ve[nice. Harnic`, Mara munce[te ct doi, spre a-[i putea cre[te copiii. Pe fiica sa o trimite, pentru a dobndi o educa]ie aleas`, la mn`stirea minori]ilor din Lipova, cu o cheltuial` minim` [i visnd s` o vad` preoteas`. Pe Tric` l d`, ca ucenic, la cojocarul Claici, un srb avut, din Arad, cu gnd s`-l vad`, ntr-o bun` zi, staroste al cojocarilor. Strnge bani n trei ciorapi: unul pentru sine, ceilal]i doi pentru copii. Dac` din expozi]iune se poate deduce c` protagonista este Mara, intriga (capitolul IV, Prim`var`) aduce corectura necesar`, de perspectiv`: un geam al mn`stirii catolice se sparge cu zgomot [i Persida, alergnd la fereastr`, ntlne[te privirea lui Na]l, aflat n fa]a m`cel`riei. Este clipa care schimb` hot`rtor destinul amndurora. Desf`[urarea ac]iunii. Fiecare ncearc` o redresare din starea de perplexitate [i apoi de fixa]ie n care i arunc` o dragoste la prima vedere. Na]l [i sfr[ise ucenicia [i trebuia s` fac` doi ani de c`l`torie, spre a se putea perfec]iona [i spre a sus]ine, apoi, examenul de m`iestrie n fa]a reprezentan]ilor breslei. Dar nu se ndur` s` se ndep`rteze prea tare de fat`, a[a c`, la Arad, la Lipova sau la Radna, cei doi, inopinat ori inten]ionat se tot ntlnesc. Persida refuz` s`-l ia de b`rbat pe tn`rul teolog Codreanu, n schimb acesta accept` s`-[i asume riscul de a o c`s`tori, f`r` binecuvntarea p`rin]ilor, cu Na]l. Tinerii, uni]i n fa]a lui Dumnezeu, se stabilesc o
2 G. C`linescu, Op. cit. 57

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

vreme la Viena. nchiriaz` o m`cel`rie, mpreun` cu doi prieteni, dar, afla]i departe de familie [i de binefacerile vie]ii de acas`, so]ii ncep s` se simt` din ce n ce mai ap`sa]i de dorul de cas`. Se ntorc n ]ar` [i deschid un birt, la S`r`rie. Persida munce[te din greu, ducnd ntreaga povar` a afacerii, n timp ce Na]l leneve[te toat` ziua, irascibil [i nemul]umit, se ded` jocului de c`r]i cu prietenii [i b`uturii. Certurile lor devin violente, Na]l o bate pe tn`ra femeie care, epuizat` [i nefericit`, pierde un copil. Via]a cuplului devine un chin asumat doar de Persida, c`ci so]ul ei se decide s-o p`r`seasc`. Tric`, intrat ucenic la Bocioac`, starostele cojocarilor din Lipova, de[i este bine tratat n casa st`pnului, nu accept` s` fie r`scump`rat de la armat`, cu bani da]i de Bocioac` [i de Persida [i se nroleaz` voluntar, plecnd pe front. Se salveaz` astfel de primejdia de a nu mai fi el nsu[i [i de a deveni o simpl` unealt` n minile cojocarului, care l vrea ginere, sau n minile Martei care l dore[te ibovnic. Na[terea b`iatului Persidei [i al lui Na]l, strnge n jurul lor toat` familia, moment ce reprezint` punctul culminant. Copilul e botezat la papista[i, iar Mara nu se ndur` s` dea la botez to]i banii pe care i strnsese ca zestre a Persidei. Deznod`mntul consemneaz` uciderea m`celarului Hub`r de c`tre fiul s`u nelegitim Bandi, un copil de pripas [i cu min]ile r`t`cite. aa Din punctul de vedere al structurii, Mara propune mai multe fire narative: romanul zgrceniei grijulii a Marei [i romanul iubirii dintre Persida [i Na]l, dar episodul revoltei lui Tric` ar fi putut constitui la rndul lui, un roman1, dac` autorul iar fi acordat importan]a [i dezvoltarea cuvenite. Planurile narative alterneaz`, episoade consecutive se petrec la mn`stirea Maria Radna, acas` la Hub`r sau la Mara ori la Bocioac`, unele se desf`[oar` n ]ar`, altele la Viena. Aceea[i con[tiin]` heterodiegetic` (a naratorului exterior ac]iunii) le rela]ioneaz`, le confer` semnifica]ii. Aproape fiecare capitol se deschide cu o reflec]ie care poate fi asem`nat` cu interven]iile corului din dramaturgia antic`. Se exprim` n termeni de filosofie popular` un adev`r fundamental despre conduita uman` (cap. III: Nu-i nimic mai iute dect gndul, iar vorba poart` gndul dintr-un om n altul.), despre destin (cap. VI: Norocul nu umbl` tr[ pe aripi iu]i [i-]i iese, cnd i vine rndul, f`r` de veste-n cale...) sau formuleaz` un imperativ social [i moral (cap. XIII: Datoria s` ]i-o pl`te[ti la timp, c`ci are [i ea rostul ei [i nu st`, dac-o la[i neb`gat` n seam`, n amor]ire...). Titlurile capitolelor anun]` [i reduc la esen]` substan]a moralizatoare a fiec`rei unit`]i narative: Furtuna cea mare, Prim`var`, Datoria, Inima, s`raca, Dou` porunci, Datorii vechi, Greul vie]ei etc. Astfel, se verific` [i realismul fundamental al operei. Situa]iile de via]` nf`]i[ate nu sunt izolate, ci reprezentative, desprinse dintr-o experien]` de via]` milenar`, care le-a concentrat n proverbe, zic`tori sau vorbe de duh. Personajele sunt tipuri, ilustrnd tr`s`turile esen]iale ale indivizilor din categoria pe care o reprezint` [i dovedind complexitate psihologic`. Persida, ca tip al femeii voluntare, devine o Mara [i ciclul se reia de la cap`t2, Na]l este b`rbatul slab [i influen]abil, Tric` adolescentul care se hot`r`[te s` se desprind` de tutela celor din jur, Hub`r omul nchis n sine [i muncit de p`cate vechi etc. Toate cele trei mari planuri narative sunt ancorate n realitatea imediat`; mediul social devine factor explicativ al evolu]iei
1 N. Manolescu, Arca lui Noe, vol. I, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1980 2 Idem 58

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

sau al comportamentului personajelor [i evaluarea etic` a faptelor r`mne, pentru Slavici, o preocupare de c`p`ti. Incipitul realizeaz` o descindere ex-abrupto n universul fic]iunii: A r`mas Mara, s`raca, v`duv` cu doi copii, s`r`cu]ii de ei.... Aceast` fraz` ini]ial` situeaz` personajul n rndul prezen]elor familiare deopotriv` naratorului [i lectorului, a c`ror compasiune comun` se concentreaz` n termenii s`raca [i s`r`cu]ii. n felul acesta imaginarul propus de autor se une[te cu realul reprezentat de cititor. Odat` puntea de comunicare stabilit`, pe ea avanseaz` tumultuos celelalte informa]ii: viciile lui Brzovanu, r`posatul so] al Marei, averea r`mas` copiilor, ndeletnicirile v`duvei, pozi]ia profitabil`, pentru nego], a Radnei, care se afl` att de aproape de Lipova [i de Arad. T`rmul fic]ional l acapareaz` definitiv pe cititor, prin aceast` strategie de captare care valorific` simultan nara]iunea, pentru prezentarea faptelor [i descrierea, pentru reconstituirea atmosferei vie]ii de trg. Finalul valorific` for]a nara]iunii de a impresiona, naratorul nemaif`cndu-[i sim]it` prezen]a. Scena este ocupat` de cele dou` personaje aflate n ncle[tare, Hub`r [i Bandi. Uciderea lui Hub`r nu provoac` niciun comentariu din partea instan]ei auctoriale. Ultima fraz` are rolul unei c`deri de cortin` peste o scen` de via]` tragic`: Cnd Persida a deschis n cele din urm` u[a ca s` vad` ce fac, n cas` era lini[te [i Bandi rdea nainte. ntruct capitolul final se intituleaz` Pace [i lini[te, secven]a ultim` are rolul de a contraria a[tept`rile lectorului, de a sugera faptul c` via]a, n zvrcolirile ei imprevizibile, nu se domole[te niciodat`. Tehnici narative. n calitate de scriitor realist, care construie[te o lume fictiv` analoag` realit`]ii, Slavici folose[te tehnica detaliului semnificativ. Persida sfideaz` privirile care o judec`, astfel: Cu inima mereu ncle[tat` [i tremurnd la fiecare r`spntie unde putea s` se pomeneasc` n fa]a unui om pe care nu voia s`-l ntlneasc`, ea umbla dreapt` [i cu capul ridicat, gata n toat` clipa de a nfrunta privirile ori[icui. Nu doar am`nuntul psihologic e c`utat, ci [i cel fizic [i vestimentar, cu rol decisiv n caracterizarea moral`. La ntoarcerea de pe front, Tric` este de nerecunoscut: Las` c` era periat [i piept`nat, cu obrazul ras [i cu must`cioara r`sucit`, bine strns la bru [i cu c`ciula pe o ureche, dar degeaba mai c`utai n el pe prost`nacul motolog din care putea ori[icine s` fac` ce vrea. Tehnica punctului de vedere impune un narator omniscient [i ubicuu (omniprezent) care iese cteodat` din regimul s`u de neutralitate pentru a-[i comp`timi eroii (Era, s`rmana copil`, cuprins` de spaim` aici n mijlocul acestei lumi, unde nimeni nu i se a a o punea mpotriv`) sau pentru a-i demasca, a[a cum face cu Mara, supralicitnd statutul ei de v`duv` s`rac`. Vocea naratorului trece pe nesim]ite de la identificarea cu limbajul v`ic`re] [i pref`cut al s`racei femei, la dezv`luirea, ca din ntmplare, a adev`ratei ei situa]ii materiale.1 Naratorul extradiegetic este un moralist care ntrerupe firul povestirii pentru considera]ii generale precum: Ct` vreme se afl` n largul lui, omul nu-[i prea bate capul cu al]ii; cnd te afli ns` la strmtoare, te ui]i bine mpregiurul t`u, ca s` vezi dac` nu cumva e prin apropiere cineva care poate s` te scape. Avnd n vedere c` n
1 N. Manolescu, Op. cit. 59

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

paragraful urm`tor se men]ioneaz` c` oamenii afla]i la nevoie apeleaz` la Mara pentru a ob]ine de la ea un mprumut, fie [i cu cam`t`, se poate deduce c` vocea narativ` se identific` pe alocuri cu vocea comunit`]ii, cu gura satului. Astfel de interven]ii fac din narator un martor, un membru al ob[tii, care nu poate dect s` exprime filosofia ei de via]`, un raisonneur. Tehnica altern`rii planurilor deplaseaz` centrul aten]iei lectorului c`tre diferitele personaje [i mediul lor de via]`, permi]nd o mbr`]i[are mai cuprinz`toare a lumii. Personajele. Eroii lui Slavici sunt firi puternice, capabile s` tr`iasc` mari pasiuni, s` surmonteze mari obstacole, s` se opun`, dintr-o credin]` nenduplecat`, altora, lumii, n general. Sunt prezen]e credibile, fiindc` autorul [tie s` le pun` n lumin` calit`]ile, dar [i defectele, fr`mnt`rile, ndoielile, dar [i bucuriile [i mplinirile. Mara este personajul eponim, n ciuda faptului c` nu se afl` n prim-planul ac]iunii. Femeie v`duv` cu doi copii, ea [i c[tig` existen]a ca precupea]` la Radna, la Lipova ori la Arad. Portretul ei fizic: muiere mare, sp`toas`, greoaie [i cu obrajii b`tu]i de soare, de ploi [i de vnt sugereaz`, pe de o parte, asprimea existen]ei sale [i, pe de alt` parte, lipsa ei de feminitate. De[i n-a fost niciodat` cu adev`rat s`rac`, nici chiar dup` moartea nainte de vreme a so]ului ei, Mara se lamenteaz` peste tot c` este o v`duv` s`rman`, strategie care o fere[te de abuzurile celor din jur [i reduce sim]itor obliga]iile sale fa]` de ei. Autocomp`timindu-se, o determin` pe maica Aegidia s` i-o ]in` pe Persida la m`n`stire mai pe nimic, iar pe Bocioac`, starostele cojocarilor, l convinge s` ia asupra lui ntre]inerea lui Tric`, ba chiar, mai trziu, s`-i pl`teasc` r`scump`rarea de la armat`. Chiar dac` plnge des, gndindu-se la soarta aspr` a sa [i a copiilor, Mara este o fire r`zb`t`toare, care nu se pleac` sub loviturile vie]ii. Faptele (ia n arend` podul de pe Mure[, face o afacere rentabil` cu lemnele din p`durea Cladova pe care le ncarc` pe plute [i le trimite la vnzare la Arad, d` bani cu cam`t`) arat` c` este o fire energic` [i muncitoare, priceput` la c[tig. Din ce n ce mai avut`, ea ignor` totu[i faptul c` este femeie, r`mne soioas` [i nepept`nat`, ar`tndu-li-se celorlal]i doar ca negustoreas` aprig` [i ca mam` ce-[i las` pruncii la fel de nesp`la]i [i de obraznici. Pentru ea, nu nf`]i[area sau ]inuta o ridic` n ochii celorlal]i, ci banul. Puterea aceasta o venereaz` ea cnd strnge crei]ari n cei trei ciorapi, unul pentru zilele de b`trne]e [i de nmormntare, altul pentru Persida [i al treilea pentru Tric`. Gestul de a s`ruta banul nainte de a-l pune n ciorap sau de a contempla gr`m`joara ntins` pe mas` denot` dragostea avarului pentru comoara sa, patim` pe care o dovede[te [i ntr-o scen` ulterioar`, cnd Persida leap`d`, din pricina b`t`ilor, primul copil [i mama ei o las` n grija moa[ei, fugind ca dus` de frica mor]ii, c`ci uitase u[a casei descuiat`. Cnd arendeaz` podul, ia suma necesar` din ciorapul Persidei [i nu dintr-al s`u. Banul r`mne pentru ea valoare suprem` [i mai presus de bani nu e nimic dect s`n`tatea [i voia bun`. Slavici i surprinde prin detalii semnificative schimbarea de comportament cnd Mara se afl` n lume, la o nunt`, [i mesenii trebuie s` simt` c` ea nu mai este o oarecare, ci o femeie ntreprinz`toare [i demn`, care s-a ridicat prin propria munc`: Nu mai era Mara pod`ri]a, nici precupea]a, nici mai ales v`duva r`mas` cu doi copii s`raci; g`tit` de nunt`, ea se ]inea drept, vorbea rar [i chibzuit, ba pentru ca lumea s` afle mai sc`pa [i cte-o vorb` despre sup`r`rile pe care ]i le fac datornicii.
60

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Cnd Tric` este dat afar` de la [coala din Radna, din pricina nc`ier`rii cu supraveghetorul clasei, Mara se simte oprimat` din pricina pozi]iei ei sociale, de femeie singur` cu doi copii [i n acele clipe de am`r`ciune se autodefine[te memorabil: Eu pot, eu am, ar`tndu-se nenduplecat` n fa]a nedrept`]ii semenilor [i promi]ndu-i b`iatului c`-l va trimite la o [coal` mai bun`. De cele mai multe ori caracterizarea prin vorbe o arat` disimulant`, chiar ipocrit`. De unde a[ putea s` am eu? le r`spunde ea celor care o roag` s` le ofere un mprumut, pn` vine vorba despre cam`t`. ns` n situa]ia amintit` mai sus, Mara nu se mai preface vulnerabil`. Ea este st`pna propriului destin, lini[tit` n fa]a vremii ce va veni de con[tiin]a posesiunilor sale. Fiin]` simpl`, ea viseaz` pentru copiii ei ceea ce admir` mai mult la al]ii. Preoteasa de la Pecica, bogat` [i frumoas`, este modelul pe care ea l alege pentru Persida, iar starostele cojocarilor de la Lipova, Bocioac`, este omul n care pod`ri]a ntrevede viitorul lui Tric`. Dragostea purtat` odraslelor ei n-o face excesiv de posesiv` [i nici nui ntunec` sim]ul financiar. Cnd Persida i m`rturise[te fr`mnt`rile n leg`tur` cu Na]l, mama nu se dovede[te radical`, nu-i cere s` renun]e la sentimentul p`gubitor, ci o las` anume s` g`seasc` singur` solu]ia ie[irii din impas: Eu, zise Mara umilit` n ea, sunt femeie proast` [i nu [tiu ce s`-]i fac, nici cum s` te pov`]uiesc. Am f`cut ce am putut [i dup` cum mi-a fost priceperea; acum ns` mi-a venit rndul s` m` uit n gura ta. Am [i eu gndurile mele; dar tu n-ai s` cau]i mul]umirea mea, ci fericirea ta, care mie-mi este mai dorit`. n asemenea momente, personajul este complet reabilitat. Imaginea Marei care num`r` banii rezulta]i din pod`rit pn` se f`ceau mul]i, nct ochii i se umpleau de lacrimi este aproape [tears`. ns` Slavici, n calitate de autor realist, nu sacrific` veridicitatea eroinei sale [i alterneaz` scenele de autentic` omenie cu cele de acut` dezumanizare. Cnd Tric` i se plnge mamei c` a devenit robul lui Bocioac` [i ]inta pasiunii so]iei sale [i c` nu vrea s` fie r`scump`rat de la armat` de ei, Mara i r`spunde astfel: Nu dau niciun ban! (... ) Dac` te vei ncurca, atta pagub`! Ce perzi? Nu e ru[inea mea, nici a ta, ci a ei! Vorba e s` nu-]i umble gura! n momente de cump`n`, reac]iile psihologice ale Marei o definesc ca pe o fire optimist`, capabil` s` ndure orice lovitur`, sub consolarea: Tot n-are nimeni copii ca mine! Insurgen]ele copiilor s`i (nrolarea lui Tric`, fuga de acas` a Persidei) i dau, paradoxal, un prilej de mndrie matern`. Odraslele i seam`n`, sunt oameni puternici, voluntari, r`bd`tori n suferin]`, hot`r]i s` nving` orice adversitate. n rela]iile cu celelalte personaje, Mara se dovede[te tolerant`. Pe Na]l l acuz` de a-i fi fost Persidei c`l`u, dar l iart`; [i-ar dori ca pruncul Persidei s` fie botezat la ortodoc[i, dar se mpac` n cele din urm` cu gndul ncre[tin`rii la papista[i. G. C`linescu distinge n ea tipul comun al femeii de peste mun]i [i n genere al v`duvei, ntreprinz`toare [i aprige, la care apare propor]ia aceea de zgrcenie [i de afec]iune matern`, de hot`rre b`rb`teasc` [i de sentiment al sl`biciunii femeie[ti.1 Persida este cu adev`rat personajul principal al romanului. Portretul ei fizic ini]ial se constituie n antitez` cu tr`s`turile aspre, nedelicate ale mamei sale: nalt`, lat`-n umeri, plin`, rotund` [i cu toate acestea s-o frngi din mijloc; iar fa]a ei ca luna plin`,

1 G. C`linescu, Op. cit. 61

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

curat` ca floarea de cire[ [i alb` de o albea]` prin care numai din cnd n cnd str`bate abia v`zut un fel de rumeneal`. Evolu]ia ei, de la adolescenta fermec`toare la femeia matur`, greu ncercat` de via]`, este anticipat`, n chiar rndurile imediat urm`toare ale acestei dinti portretiz`ri: Nu! asta nu putea s` r`mie a[a. {tia Mara c` vine frumuse]ea [i se trece, [i-i venea s` geam` de durere [i-ar fi vrut s` o poat` fermeca, pentru ca a[a s` r`mie (... ). Personalitate n formare, Persida e plin` de contradic]ii. Iubitoare de cur`]enie, deretic` pn` [i n podul casei, dar atunci cnd Mara, a[teptnd-o s` soseasc` acas` de la m`n`stire, v`ruie[te pere]ii, cur`]` curtea [i o ngr`de[te, aproape nu bag` de seam` str`daniile mamei ei. Se arat` foarte ndr`znea]` fa]` de Na]l, r`mnnd neclintit` n fa]a ferestrei deschise a m`n`stirii, spre a se l`sa v`zut`, fapt ce contravine grav codului comportamental al timpului, dar mai ales al spa]iului sacru n care se afl` fata. n acela[i timp, duminica, la biseric`, al`turi de mama sa, simte c` to]i se uit` cu ochii bine deschi[i la dnsa, c` to]i o judec` [i inima i se ncle[ta, ca [i cnd tot n fa]a m`cel`riei lui Hub`r s-ar afla. i era ru[ine ca [i cnd to]i ar putea s` afle din fa]a ei cele petrecute... Slavici construie[te, prin acest personaj feminin al s`u, psihologia ndr`gostitei care avea n sufletul ei ceva ce nu putea s` spun` nim`nui, iar aceasta nu pentru c` s-ar fi sfiit, ci pentru c` nu [tia nici dnsa ce are. Dragostea o face timid` dar [i ndr`znea]`, ngndurat` dar [i vesel`, iresponsabil` dar [i chibzuit`. Sentimentul ei pentru Na]l e sincer [i Persida se va decide s` poarte crucea iubirii ei pentru un b`rbat de alt neam [i de alt` religie, cu o fire mai slab`, chiar nevolnic`. Caracterizarea prin vorbe descrie [i ea linia evolutiv` a eroinei. Dac` n momentele ei de ezitare n fa]a dragostei, replicile o arat` vulnerabil` [i indecis` (Iart`-m`, mam`, mama mea cea drag` [i scump` [i bun`, iart`-m` [i spune-mi tu ce s` fac.), mai trziu, confruntat` cu crizele de autoritate ale lui Na]l, se arat` puternic` [i sfid`toare: Nu suntem noi din cei ce [tiu de fric`; po]i s` m` omori, dar nu s` m` umile[ti! Caracterizarea prin fapte, atitudini, reac]ii psihologice construie[te treptat portretul moral al unei femei n]elepte pe care confruntarea cu via]a nu o dezarmeaz`, ci o nt`re[te. Filosofia ei de via]` se bazeaz` pe ideea c` nu e sfr[it nc` [irul grelelor ncerc`ri, c` soarta lucreaz` dup` un plan de mai nainte croit pe care ea trebuie s`l primeasc` f`r` naivit`]i [i f`r` sentimentalisme de prisos. De aceea ndur` oc`rile [i b`t`ile din partea lui Na]l, iar atunci cnd decide s`-l p`r`seasc` [i se ntoarce la Mara, n casa p`rinteasc`, pleac` peste noapte napoi, la S`r`rie, nsp`imntat` c` la putut l`sa singur. Lui Na]l i este deopotriv` so]ie [i mam` [i, intuindu-i motiva]iile nemul]umirii de sine [i brutalit`]ii, l ocrote[te [i l alin` ca pe un copil. Pentru h`rnicia ei [i pentru buna organizare pe care le dovede[te la birtul nchiriat, lumea ajunge s` numeasc` locul la Persida. Firea sa deschis`, devotat` [i generoas` o face repede ndr`git` de cei din jur. Pn` [i inima aspr` a b`trnului Hub`r se nmoaie n apropierea ei, iar Bandi i r`spl`te[te bun`tatea cu un devotament excesiv. Treptat, ajunge s` semene mamei sale, la nf`]i[are: se f`cuse mai voinic`, mai ]eap`n`, dar totodat` [i mai nodoroas` oarecum..., precum [i la apuc`turi: Era lucru hot`rt nc` de la Viena c` socotelile Persida are s` le poarte. Le [i purta, ntocmai ca mama ei, [i dac-ar fi stat pn` n zori de zi, ea tot nu era n stare s` se culce mai nainte de a-[i fi f`cut socoteala zilei. Cu toate acestea, dup` cum afirm` criticul
62

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Pompiliu Marcea, Persida [i dep`[e[te net mediul, e un personaj superior prin puterea ei de a iubi, prin devotament [i st`pnire de sine. Perspectiva narativ` este par derrire (dind`r`t). Naratorul [tie totul despre personajele sale, despre inten]iile, motiva]iile [i tr`irile lor. Convins de adncimea firii omene[ti, el nu-[i condamn` eroii pentru gre[elile lor, dar adeseori fraza ia o turnur` admirativ` fa]` de Persida: [i nic`iri Persida nu putea s` treac` neb`gat`-n seam` sau: Na]l era numai b`rbatul nevestei sale. n general, stilul este sobru [i impersonal. Frecvente sunt totu[i secven]ele redactate n stil indirect liber, incursiuni n psihologia eroilor: Sfinte Doamne! ct a alergat [i a ostenit, ct s-a zbuciumat... n asemenea fragmente planul personajelor fuzioneaz` cu acela al povestitorului, determinnd ambiguizarea vocii narative. Modurile de expunere Nara]iunea este solid`, realizat` n spirit realist [i construie[te firul evenimentelor, urm`rind cteva trasee existen]iale (Mara, Persida, Tric`) de-a lungul unei perioade ndelungate, ceea ce face ca Slavici s` apeleze uneori la elips` (omiterea, din relatare, a unor fapte). Individualit`]ile prezentate de autor sunt plasate pe fundalul unei epoci concrete (sfr[itul secolului al XIX-lea) [i ntr-un mediu social bine definit (trgul ardelenesc). Descrierea nt`re[te specificul realist al romanului. Ea re-creeaz` atmosfera de epoc` (nunta, culesul viilor) [i fixeaz` portretele. Dar asemenea pasaje nu sunt rodul unei imagina]ii nzestrate.1 Autorul d` descrierii o valoare func]ional` precis`. Dialogul are atributele veridicit`]ii. Este folosit pe spa]ii largi, cu ndemnare, sco]nd la iveal` mi[c`rile suflete[ti ale personajelor, st`rile lor conflictuale. Limbajul personajelor este plin de naturale]e, mbinnd termenul popular (c`p`ti) cu cel regional (verbonc), cu invectiva (tic`loasa tic`loaselor), cu neologismul (idol). aa Romanul Mara deschide drumul crea]iilor realiste de anvergur`, fiind un document de via]` autentic`, de la sfr[itul secolului al XIX-lea.

Repere critice
o a ea o e e a e G. C`linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn` n prezent: Cu mult naintea lui Rebreanu, Slavici zugr`vise puternic sufletul ]`r`nesc de peste mun]i [i cu atta dramatism, nct romanul este aproape o capodoper`. a o N. Manolescu, Arca lui Noe, vol. I, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1980: Realismul lui Slavici este unul popular, care pretinde numaidect o justificare etic`. o a oo N. Manolescu, op. cit.: ... n Moara cu noroc filosofia scriitorului se exprima prin aceea a b`trnei: mul]ume[te-te cu ce ai, mult-pu]in, nu provoca soarta. Tragedia izbucne[te n parte datorit` setei de bani, n parte datorit` for]`rii soartei. Pentru prima oar` n Mara, autorul vede, f`r` dubiu, n ban o valoare pozitiv` iar n energia ntreprinz`toare a eroinei un fapt foarte stimabil. N. Manolescu, op. cit. a o o o o T. Vianu, Arta prozatorilor romni : Ioan Slavici introduce oralitatea popular` n scrierile sale naintea lui Creang`

1 Tudor Vianu, Arta prozatorilor romni 63

Romanul interbelic

4
Romanul tradi]ional
BALTAGUL
de Mihail Sadoveanu Romanul romnesc interbelic urmeaz` mai multe direc]ii, ntre care cea a realismului social [i psihologic. O abordare particular` a acestei formule este a a reprezentat` de Baltagul, ap`rut n 1930, dup` ce arta narativ` sadovenian` triumfase a ] prin volumul Hanu Ancu]ei, n 1928. Baltagul este un roman obiectiv [i tradi]ional, un univers nchis de semnifica]ii care a a propune o situa]ie de via]` verosimil`, cu eroi veridici nf`]i[a]i coerent ntr-o relatare cronologic`, sobr` [i deta[at`, f`cut` la persoana a treia. Tema Sadoveanu surprinde n aceast` crea]ie a sa satul moldovenesc de la munte, n primele decenii ale secolului al XX-lea, la scurt` vreme dup` schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian (1919). Este urm`rit` att via]a comunit`]ii rurale arhaice, n liniile ei definitorii, ct [i o istorie pastoral` dramatic`: uciderea unui cioban, din l`comie, de c`tre al]i doi, g`sirea uciga[ilor [i supunerea lor n fa]a judec`]ii umane [i divine. Aceast` a doua direc]ie tematic` descoper` [i alte aspecte fundamentale pentru derularea epicului: dragostea, c`l`toria, ini]ierea. n oper` se disting motive literare de larg` circula]ie, precum: invidia ca motiva]ie a actului uciga[, animalul credincios, coborrea n infern (vegherea n rp` a mortului), comuniunea om-natur` etc. Ca n orice scriere de factur` realist`, indicii de spa]iu sunt esen]iali pentru a[ezarea fic]iunii n albia realului. Ac]iunea se deschide la M`gura Tarc`ului, unde o nevast` de oier, Vitoria Lipan, cade prad` gndurilor sumbre provocate de ntrzierea neobi[nuit de mare a so]ului s`u, plecat la Dorna, pentru a-[i spori turmele. Odat` fixat nucleul nara]iunii, Sadoveanu se opre[te asupra specificului vie]ii muntenilor, cu detalii care fac din roman o scriere monografic`. B`rba]ii [i c[tig` pinea, dobornd brazii [i trimi]ndu-i pe plute, la Gala]i, iar cei mai vrednici ntemeiaz` stni n munte. Uneori, femeile r`mn v`duve nainte de vreme. Duc o via]` grea n satul risipit pe rpi sub p`durea de brad, nseninat` totu[i de cumetrii [i de nun]i, precum acelea la care Nechifor Lipan [i spunea pove[tile n]elepte despre soarta muntenilor, veni]i ultimii la mp`r]irea de c`tre Dumnezeu a darurilor c`tre popoare. Aici, la M`gura, a fi gospodar nseamn` a avea cas` nou` n sat [i oi n munte. Un astfel de b`rbat chibzuie[te Vitoria pentru fiica ei, Minodora [i la o astfel de ntocmire viseaz` argatul Mitrea, pentru a putea s` se nsoare. Autoritatea tutelar` este preotul, devenit n pustia asta de munte, [i primar [i subprefect.
64

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Oamenii tr`iesc cum au apucat, ca pe vremea lui Boerebista, dar unii dintre ei, n special b`rba]ii, care fac drumurile transhuman]ei, [tiu [i de binefacerile civiliza]iei: trenul, telefonul, telegraful [i de rigorile legii impuse prin slujba[ii statului. Supersti]iile [i deprinderile de a citi semnele naturii sunt active. Vitoria l viseaz` pe Nechifor trecnd c`lare o ap` neagr`, dar nu i vede fa]a, observ` cntatul coco[ului cu pliscul spre poart` [i se ncredin]eaz` c` so]ul ei a pierit, nainte ca vreun fapt concret s` o poat` l`muri. R`sucirea vntului, culoarea brazilor, intensitatea luminii sunt pentru munteanc` ndemnuri pentru pornire la drum sau pentru popas, dovezi limpezi c` Dumnezeu i ghideaz` pa[ii, pentru g`sirea lui Nechifor. Indicii temporali eviden]iaz` repere ale vie]ii spirituale ale localnicilor: (Smedru, Sfntul Andrei, Boboteaza, Postul Mare), f`r` s` realizeze o racordare cronologic` strict` a evenimentelor. Autorul creeaz` o umanitate pe care o nzestreaz` cu o fidelitate absolut` fa]` de r`d`cinile ei. Muntenii sunt tr`itori n locuri strmte, ntre stnci de piatr`, unde bat puhoaiele. Asemenea oameni sunt totuna cu locurile, capabili s` nfrunte orice vitregii ale sor]ii, r`bd`tori n suferin]i ca [i-n ierni cumplite, f`pturi z`mislite n mit [i aruncate n istorie. Prin ei se eviden]iaz` viziunea despre lume a scriitorului: unitatea firii, leg`tura trainic` [i de nenfrnt dintre via]` [i moarte, credin]a n puterea binelui, admira]ia fa]` de sufletele puternice [i curate. Titlul este nominal [i desemneaz` o unealt` a civiliza]iei pastorale c`reia i apar]in personajele. De-a lungul firului epic, baltagul este amintit de mai multe ori. Mama porunce[te pentru fiul s`u un baltag pe care l sfin]e[te preotul; i cere s`-l ascut` bine, pe drum; l someaz` pe Gheorghi]` s` l p`leasc` f`r` mil` cu el pe un tovar`[ ntmpl`tor de c`l`torie, care i spune Vitoriei la ureche vorbe necuvenite; cnd fl`c`ul i sugereaz` mamei c` nu ar fi nevoie de precau]ia de a l`sa banii rezulta]i din vnzarea produselor la preot, fiindc` el are deja baltagul, femeia observ` c` acela-i pentru altceva. n acela[i timp, unealta este evocat` n minile lui Bogza [i pe ea nevasta de la M`gura Tarc`ului vede scris snge, cu ea, adolescentul l love[te pe uciga[ul tat`lui s`u, n frunte. Se n]elege de aici c` baltagul e mai mult dect o unealt` de munc`. Este arma pus` n slujba drept`]ii, care se cere s` r`mn` nefolosit` n alt scop pn` atunci [i este totodat` instrumentul crimei mr[ave. Criticul Marin Mincu asociaz` baltagul grecescului labrys, securea dubl`, arma mitic` a uciderii monstrului Minotaur, termen n care [i are originea cuvntul labirint. n viziunea sa, Vitoria parcurge un labirint al timpului interior, n vreme ce n afar` timpul st`tu, un labirint al spa]iului, cu ndep`rt`ri [i apropieri succesive de locul crimei [i, binen]eles, un labirint sufletesc, al ndoielii, al nevoii de sprijin. Baltagul, asem`n`tor ca form` securii duble, este f`cut s` confere nemurire unei legi sacre, aceea a drept`]ii, mpotriva unei arme identice, care a fost folosit` ns` ntr-un scop cu totul opus, nc`lcndu-se grav destina]ia. Aici, baltagul (labrys-ul) este destinat s` reinstaureze norma.1 e a e o a Conflictul este sugerat nc` din primele pagini ale romanului. Nechifor Lipan, plecat din var`, s` cumpere oi de la Dorna, nu se mai ntoarce nici pn` la sfr[itul toamnei. ntrzierea lui, nefiresc de lung`, provoac` nelini[ti neadormite so]iei sale. Aceasta este ini]ial sursa conflictului interior tr`it de Vitoria. La scurt` vreme, dup` ce strnge
1 Marin Mincu, Un aspect al poeticii sadoveniene labirinticul, n vol. Repere, Bucure[ti, Cartea Romneasc`, 1977 65

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

o serie de semne r`u prevestitoare, femeia are certitudinea mor]ii b`rbatului s`u. Zbuciumul ei se intensific` ns`, c`ci l [tie pierit mi[ele[te, pr`v`lit n vreo rp`, f`r` lumnare [i f`r` slujb` de ngropare. Din acest moment [i pn` la finalul ac]iunii, fr`mnt`rile Vitoriei sunt descrise de c`tre autor cu ajutorul opozi]iei lumin`/ntuneric: Fiin]a ei ncepea s` se concentreze asupra acestei umbre, de unde trebuia s` ias` lumina sau: Vitoria clipi din ochi asupra unui ntuneric care-i izbucnise n`untru. Conflictul exterior ocup` un spa]iu mai redus, fiind plasat spre sfr[itul ac]iunii. nfruntarea de c`tre Gheorghi]` a uciga[ului tat`lui s`u e preg`tit` minu]ios de c`tre v`duva care [tie c` va g`si un mijloc ca mintea ei s` ajute [i bra]ul lui s` lucreze. Lovitura dat` de b`iat lui Bogza, cu acela[i baltag cu care fusese dobort Nechifor, nu mai este dect replica fizic` a aceleia[i pedepse aplicate moral, anterior, n timpul praznicului. nti, gospodarul de la Doi Meri sufer` tortura psihologic` a b`nuielilor muntencei [i a reconstituirii crimei, f`cut` public` descump`nitor de minu]ios. Abia apoi el se pr`v`le[te sub lovitura lui Gheorghi]` [i sub furia cinelui Lupu. Dac` zbaterea l`untric` a eroinei ia sfr[it odat` cu mplinirea misiunii sale sacre de a orndui cele de cuviin]` pentru odihna sufletului celui disp`rut [i odat` cu dezv`luirea f`pta[ilor, conflictul exterior nu prime[te o rezolvare la fel de senin`. Bogza i cere femeii, naintea mor]ii, iertare pentru fapta lui tic`loas`, dar Vitoria i refuz` lini[tea de pe t`rmul de dincolo, spunndu-i rece: Dumnezeu s` te ierte. Subiectul reaminte[te rela]ia de intertextualitate a scrierii lui Sadoveanu o ] (hipertextul, textul cel nou, dezvoltat dintr-o surs` prelucrat`) cu balada Miori]a (hipotextul, textul de origine, folosit ca reper). Romanul [i afl` punctul de plecare n uciderea ciobanului mai bogat, prezentat` ca posibilitate doar, n Miori]a, ceea ce nseamn` c` scrierea sadovenian` prelunge[te scenariul ipotetic din balad`, dndu-i consisten]a faptului mplinit. P`r]ii lirice din opera popular` i ia locul desf`[urarea epic`: ciobanul este c`utat nu de mam`, ci de so]ia sa mpreun` cu fiul, trupul s`u nu va fi nmormntat n strunga de oi, ci n cimitirul satului Sabasa, uciga[ii nu sunt l`sa]i s` primeasc` doar pedeapsa divin`, ci sunt supu[i nti justi]iei omene[ti. Miticul e transplantat n concretul istoric. Expozi]iunea ofer` faptelor un cadru: un sat de pe malul Tarc`ului, toamna [i un protagonist: Vitoria Lipan, so]ie de oier. Intriga apare chiar nainte ca momentul ini]ial al subiectului s` se fi ncheiat, c`ci lectorul afl` de mhnirea femeii, n a[teptarea nelini[tit` a so]ului, nainte de a se fi familiarizat complet cu tabloul locurilor [i al locuitorilor. n fapt, chiar parabola sociogonic` despre darurile f`cute de Dumnezeu tuturor neamurilor p`mntului poate fi considerat` un fragment al intrigii. Suferin]ele traiului muntenilor prefigureaz` nse[i durerile ndurate de familia Lipan. ntrep`trunderea expozi]iunii cu intriga face ca ac]iunea s` primeasc` un caracter dramatic nc` de la nceput. Desf`[urarea ac]iunii urm`re[te faptele Vitoriei, n absen]a prelungit` [i nejustificat` a lui Nechifor. Munteanca cere sfat de la preot [i de la vr`jitoare, dar nu se las` am`git` de consol`rile niciunuia. Dup` ce depune o jalb` la prefect, la Piatra, despre dispari]ia so]ului ei, vinde piei [i brnz` pentru a-[i procura banii necesari c`l`toriei c`tre Dorna, pe urmele b`rbatului. O las` pe Minodora la mn`stirea V`ratic [i d` gospod`ria n grija argatului, apoi, la 10 martie, pleac` mpreun` cu Gheorghi]` spre locuri necunoscute, nfruntnd toate primejdiile ie[irii din gineceu (N. Manolescu). Trece pe la Bicaz, unde afl` c` Nechifor fusese oaspete la han, apoi pe la C`lug`reni, F`rca[a, Borca (unde d` de o cumetrie), Cruci (unde ntlne[te un alai
66

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

de nunt`) [i, la Vatra Dornei, descoper`, din registrul de vnz`ri [i cump`r`ri, c` Nechifor pl`tise 300 de oi, dar vnduse 100 unor ciobani care-l nso]eau. Coboar` nspre Neagra, pe urma turmelor, apoi la Borca; la Sabasa i afl` de urm`, lui [i celor doi tovar`[i, dar n satul urm`tor, la Suha, descoper` c` nu mai fuseser` v`zu]i dect doi oieri, gospodari de frunte din localitatea Doi Meri. nte]indu-[i c`ut`rile, Vitoria d` peste osemintele celui disp`rut, ntre cele dou` sate, n rpa de la Crucea Talienilor, c`tre care i conduce cinele lui Lipan, reg`sit ntmpl`tor. Munteanca organizeaz` nmormntarea dup` datin` [i invit` la praznic pe c]iva s`teni, pe reprezentan]ii autorit`]ilor, dar [i pe cei doi b`nui]i: Calistrat Bogza [i Ilie Cu]ui. Reprezenta]iunea tr`d`toare (G. C`linescu) pus` la cale la pomenirea mortului, cnd Bogza este provocat s`-[i piard` cump`tul [i s`-[i m`rturiseasc` fapta, lovit fiind cu baltagul de c`tre Gheorghi]` [i sugu[at de cine, este punctul culminant. Deznod`mntul rentoarce via]a eroilor la starea de echilibru. Vitoria face planuri de cinstire a mortului, la toate praznicele cerute de datin` [i de ntoarcere acas`, pentru a duce mai departe cele ncepute. Din punctul de vedere al compozi]iei, romanul este alc`tuit din 16 capitole care nf`]i[eaz` o poveste de via]` cu obr[ia n mit, fie cel mioritic, a[a cum sugereaz` mottoul (St`pne, st`pne/ Mai chiam` [-un cne), fie cel egiptean, al lui Osiris, a[a cum demonstreaz` Alexandru Paleologu n lucrarea sa Mihail Sadoveanu sau treptele lumii c`tre sine. Mottoul are rol de avertisment asupra ntmpl`rilor tragice ce vor fi dezv`luite lectorului, iar legenda plasat` n incipit coaguleaz` sensul tuturor faptelor narate. Un cioban este ucis [i i se fur` oile, cinele s`u credincios se str`duie[te zadarnic s`-l apere. So]ia celui disp`rut l caut` prin lume, mpreun` cu fiul, r`m`[i]ele mortului sunt descoperite n cele din urm` [i ngropate, vinova]ii sunt pedepsi]i. Tot acest traseu dramatic de via]` este anticipat n povestirea ini]ial` n care sunt surprinse coordonatele existen]ei aspre a muntenilor tr`itori n locuri strmte, ntre stnci de piatr`, unde bat puhoaiele. Tenta tragic` a nceputului este atenuat` de portretiz`ri umoristice (S-a nf`]i[at [i turcul: Tu s` fii prost, dar s` ai putere asupra altora, cu sabia. sau: Pe rus l-a nvrednicit s` fie cel mai be]iv dintre to]i) precum [i de postura de b`trn n]elept, dar cu puteri limitate a lui Dumnezeu ( Apoi a]i venit cei din urm`, zice Domnul cu p`rere de r`u. Dragi mi sunte]i, dar n-am ce v` face. R`mne]i cu ce ave]i. Nu v` pot da ntradaos dect o inim` u[oar` ca s` v` bucura]i cu al vostru. S` v` par` toate bune; s` vie la voi cel cu cetera; [i cel cu b`utura; [i s-ave]i muieri frumoase [i iube]e). Aceast` secven]` ini]ial` dezv`luie faptul c` destinul muntenilor este ineluctabil, c` suferin]a [i bucuria intr` laolalt`, ntr-o propor]ie indistinct`, n rnduiala lor etern`. nceputul creeaz` att un interesant orizont al a[tept`rii ct [i o ambiguizare a vocii narative. La prima impresie, cel ce istorise[te pare a fi naratorul. Apoi afl`m c` povestirea despre semnele d`ruite neamurilor era rostit` de Lipan la cumetrii ori la nun]i [i, ceva mai trziu, c` legenda este de fapt rememorat` de Vitoria. Lectorul este pus astfel n situa]ia de a a[tepta s` vad` cine este protagonistul [i cui i apar]ine relatarea. Introducerea n lumea eroilor este c`utat` [i denot` o mare grij` pentru atragerea cititorului n universul fic]iunii. Spre deosebire de incipit, finalul apare brusc, ca o c`dere nea[teptat` de cortin` [i este construit nu din perspectiva naratorului, ci a eroinei care, eliberat` de greaua sarcin` ncredin]at` de dragostea fa]` de so], de datin` [i de responsabilitatea fa]` de urma[i, se gnde[te la viitor. Monologul ultim al Vitoriei este expresia biruin]ei asupra mor]ii, a cugetului curat asupra josniciei.
67

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Unda de umor produs` de replica final`: Iar pe soru-ta s` [tii c` nici cu un chip nu m` pot nvoi ca s-o dau dup` feciorul acela nalt [i cu nasul mare al d`sc`li]ei lui Topor. detensioneaz` atmosfera nc`rcat`, chiar sumbr` n care se desf`[oar` ac]iunea [i totodat` aminte[te firea aprig`, nenduplecat` a femeii. Tehnici narative ntr-o nara]iune destul de simpl`, care avanseaz` liniar, cu pu]ine momente de retrospec]ie (amintirile Vitoriei [i ale celor care l-au cunoscut pe Lipan), detaliul semnificativ decupeaz` psihologii, adnce[te percep]ia lectorului asupra eroilor: Ea ns` se socotea moart`, ca [i omul ei care nu era lng` dnsa. Abia acum n]elegea c` dragostea ei se p`strase ca-n tinere]`. S-ar fi cuvenit s`-i fie ru[ine, c`ci avea copii mari, ns` nu m`rturisea asta nim`nui, dect numai sie[i, nop]ilor [i greierului din vatr`. Un asemenea procedeu, care l`mure[te resorturile l`untrice ale Vitoriei, l face a a pe Al. Paleologu s` vad` n Baltagul, n primul rnd, un roman de dragoste. Tehnica punctului de vedere dezv`luie, pe alocuri, un narator implicat (... toate o urmau ca pe vremea lui Boerebista, craiul nostru cel de demult.), chiar ironic (n e Suha, domnul Anastase Balmez [i-a nceput cercet`rile lui cu o dib`cie de care se sim]ea cu drept cuvnt mndru ). Uneori, nara]iunea suprapune perspectiva auctorial` ] e cu cea a eroinei: Domnul Iorgu Vasiliu p`rea om a[ezat, c`ci purta ochelari [i scria ntr-un catastif. Avea chelie, ceea ce dovedea muntencei c` era [i prea nv`]at. Alteori, un eveniment este comentat cu febrilitate, prin prisma comunit`]ii: Spuneau unii [i al]ii c` ar fi nevoie s` vie vreun judec`tor de la trg, s` cerceteze cum a fost cu vnzarea ] e e oilor. [...] Nu spune nimene c` asemenea gospodari cu vaz` ar fi n stare a s`vr[i o fapt` e rea. [...] Afar` de asta, a mai spus nu [tiu cine c` numaidect cinsti]ii gospodari trebuie s` arate martorul ori martorii care s-au g`sit fa]` la vnzare [i la num`r`toarea banilor. Dar naratorul este, n general, obiectiv, avnd atributele omniscien]ei [i ale ubicuit`]ii (omniprezen]ei). Personajele Pentru T. Vianu, chipurile lui Sadoveanu exprim` forma suprem` a expansiunii vie]ii [i reprezint`, n cadrul de legend` cu care i nconjoar` scriitorul, tipuri de creatori, a a fiin]e care [i croiesc soarta lor. 1 Vitoria Lipan, eroina romanului Baltagul, este o astfel de pl`m`dire, iar fiul ei, Gheorghi]`, este preg`tit pentru a deveni un asemenea om puternic, pe care soarta, orict de nendur`toare, s` nu-l frng`. Nechifor Lipan nsu[i este ntruchiparea aceluia[i prototip uman. n realizarea acestor personaje, Sadoveanu nu se str`duie[te s` le d`ruiasc` un anumit chip, ci mai ales un anume suflet. Portretul fizic al Vitoriei este destul de vag. E o femeie nc` destul de frumoas`, cu ochii ei c`prii n care parc` se r`sfrngea lumina castanie a p`rului. Portretul moral este complex [i se construie[te din comportament, atitudine, rela]ii cu celelalte persoane, limbaj etc. Ca nevast` de oier [i gospodin` ntr-un sat patriarhal, de munte, ea este obi[nuit` cu drumurile lungi ale so]ului [i, n consecin]`, cu exercitarea att a atribu]iilor ei de femeie ct a [i a sarcinilor ce i revin din absen]a b`rbatului. [i cre[te copiii cu severitate, n spiritul ferm al tradi]iei, asprimea dovedindu-se n special fa]` de Minodora, vinovat`, n ochii mamei, de acceptarea tendin]elor moderne: Acum v` strmba]i una la alta [i nu v` mai place catrin]a [i c`ma[a; [i v` ung la inim` l`utarii cnd cnt` cte un val] nem]esc. ]i ar`t eu coc, val] [i bluz`, ard`-te para focului s` te ard`! Nici eu, nici bunic`-mea n-am [tiut de acestea
1 T. Vianu, Arta prozatorilor romni, cap. M. Sadoveanu, Ed. Minerva, Buc., 1981 68

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

[i-n legea noastr` trebuie s` tr`ie[ti [i tu. Are grija gospod`riei, p`streaz` rnduiala s`rb`torilor, r`mne fidel` vechiului calendar, cinste[te pe pruncul abia botezat ca [i pe mirii ntlni]i pe drum, fapte care pun n lumin` ata[amentul Vitoriei fa]` de valorile lumii n care tr`ie[te, dar [i devotamentul n ndeplinirea rolului ei de femeie ntr-o comunitate de tip arhaic, condus` de legi precise. Cnd Nechifor ntrzie peste obicei, Vitoria preia [i sarcinile [i precau]iile sau ini]iativele b`rbatului: vinde piei de oaie [i brnz`, las` banii ob]inu]i astfel, la preot, pentru a nu fi pr`dat` peste noapte, trage cu arma, n ntunericul nop]ii, pentru a-i speria pe ho]i, face toate preg`tirile necesare drumului, ntreprinde o lung` [i grea c`l`torie ntru descoperirea celui disp`rut. Sentimentul ei dominant este dragostea purtat` lui Nechifor: A[a-i fusese drag n tinere]e Lipan, a[a-i era drag [i acum, cnd aveau copii mari ct dn[ii. Cnd intuie[te c` b`rbatul ei este mort, atitudinea sa fa]` de ceilal]i devine r`ut`cioas`. Durerea o face insensibil` la dorin]ele sau la nevoile celorlal]i. Pe Minodora o respinge cu brutalitate cnd aceasta vrea s` o ajute la strnsul mesei, pe Gheorghi]` l las` s` se oboseasc` [i s` fl`mnzeasc` peste m`sur`, la drum, bucurndu-se de semnele neodihnei sau ale foamei pe care le cite[te pe chipul lui. Fa]` de str`ini e precaut`, [ireat` [i, n chip fals, umil`. Comportndu-se astfel, poate iscodi despre so]ul s`u, atrage simpatia sau sprijinul celor din jur. Cufundarea n sine, rezultat` din supunerea n fa]a b`nuielilor sumbre, o face zgrcit` la vorb` sau batjocoritoare. Pe Gheorghi]` l apostrofeaz`: Dragul mamei c`rturar, se vede c` mintea ta e-n c`r]i [i-n slove. Mai bine ar fi s` fie la tine n cap. n discu]ia cu subprefectul Anastase Balmez, este insinuant` [i capabil` s`-i impun` acestuia direc]ia cercet`rilor, vorbindu-i despre existen]a unui virtual martor al tranzac]iei oilor, dintre Nechifor [i ceilal]i doi ciobani, n absen]a c`ruia cei doi r`mn poten]ialii vinova]i. Scena praznicului o arat` de o st`pnire de sine aproape inuman`. Vorbele ei, cnd pline de o simulat` bun`voin]`, cnd aspre ca un bici, l fac pe Calistrat Bogza s` se mnie [i, n cele din urm`, s` se tr`deze. Autocaracterizarea st` [i ea sub semnul disimul`rii. Gr`iesc [i eu ca o minte slab` ce m` aflu i spune Vitoria subprefectului alarmat de for]a psihic` excep]ional` pe care o descoper` n aceast` femeie. Munteanca, ne[tiutoare de carte, se pleac` n fa]a puterii de a descifra slovele a fiului s`u, dar aprecierea lui [i desconsiderarea fa]` de sine nu sunt ntru totul sincere: V`d c` to]i sunte]i cu cap [i cu nv`]`tur`. Numai eu s o proast`. Caracterizarea prin mentalit`]i/ convingeri dezv`luie credin]a nevestei de oier c` toate cte sunt alc`tuiesc o carte ale c`rei semne sunt inteligibile pentru cel care [tie s` priveasc` sau s` asculte cu aten]ie. Via]a [i moartea fiind consubstan]iale, iar separa]ia lor aparent`, Sadoveanu i atribuie Vitoriei puterea de a comunica, n anumite clipe, cu so]ul ei: Din ntunericul lui, n care se dep`rta, pentru ntia oar` Lipan se ntorsese ar`tndu-[i fa]a [i gr`ind l`murit numai pentru urechile ei. {i, cum omul nu poate fi desp`r]it de natur`, Vitoria afl`, n puterea vntului sau a soarelui, n culoarea brazilor sau a norilor, porunci pentru drumul ori pentru cercet`rile sale. Reac]iile psihologice ale eroinei sunt urm`rite cu fine]e de c`tre autor. ntr-un singur moment femeia [i dovede[te sl`biciunea, [i anume cnd g`se[te osemintele lui Lipan n rp`. Strigndu-l pe numele adev`rat, Gheorghi]`, nfioar` muntele cu chemarea ei ndurerat`. n rest suferin]a i se p`streaz` n straturile cele mai adnci ale sufletului.
69

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Caracterizat` de celelalte personaje, Vitoria apare ca f`rm`c`toare; cunoa[te gndul omului (Gheorghi]`); st`pnit` de cei [apte draci (Nechifor); de o frumuse]e nc` ispititoare (negustorul David). Aceste perspective diverse i contureaz`, n chip esen]ial, portretul: un om frumos [i puternic, cu o voin]` de neclintit, capabil s` citeasc` firea [i gndul celui din fa]a sa. N. Manolescu i concentreaz` nsu[irile ntr-o observa]ie remarcabil`: Vitoria este o Penelop` pe care mprejur`rile o mping s` plece n c`utarea lui Ulise1. Nechifor Lipan este personajul absent, n jurul c`ruia, totu[i, se ordoneaz` liniile ac]iunii. Un oier priceput [i un bun negustor, el este construit la dimensiuni de balad`: merge noaptea la drum, f`r` fric`, dispre]uind pericolul, se repede cu baltagul asupra unor ho]i care i ies n drum, f`cndu-i s` se retrag` nsp`imnta]i, e bucuros de tov`r`[ia vesel` [i de cntecul l`utarilor, ba chiar [i de compania unor ochi verzi, str`ini, care-l fac s` ntrzie n drumul spre cas`. Portretul fizic se afl` n consonan]` cu tr`s`turile morale ale b`rbatului: musta]a aceea neagr`, ochii aceia cu sprncene aplecate, nf`]i[area lui ndesat` [i sp`toas`. n viziunea lui Al. Paleologu (Treptele lumii sau calea c`tre sine a lui Mihail Sadoveanu), Nechifor este o paradigm` mitic`, un zeu al vegeta]iei, aidoma lui Osiris. Moartea lui ritualic` este urmat` de o fireasc` rena[tere, nlesnit` de ndeplinirea ceremonialului funerar de c`tre Vitoria/ Isis, la cap`tul c`ut`rilor ntreprinse cu ajutorul lui Gheorghi]`/ Horus [i al animalului psihopomp (p`zitor al sufletului defunctului), Lupu/ Anubis. Sadoveanu nsu[i men]ioneaz` trecerea dinspre tat` spre fiu a nsu[irilor, ca ntr-un permanent proces de unificare a vie]ii [i a mor]ii: sngele [i carnea lui Nechifor Lipan se ntorceau asupra lui n pa[i, n zboruri, n chem`ri. Gheorghi]` este un personaj secundar, un adolescent care parcurge, c`l`uzit de mama sa, drumul ini]ierii. n c`l`toria lor, b`iatul afl` c` femeile-s mai viclene (... ), iar b`rba]i s mai pro[ti; ns` mai tari de vrtute, c` t`cerea, disimularea, r`bdarea sunt manifest`ri mai pre]ioase uneori dect fapta, c` durerea, suferin]a, grijile, renun]`rile fac [i ele parte din rostul omului. Treapta cea mai nalt` a traseului s`u de maturizare este veghea n rp` a osemintelor, coborrea n infern, c`ci accesul la un nivel superior de con[tiin]` este condi]ionat de contactul direct cu moartea. Simbolic, fl`c`ul preia puterile celui disp`rut [i de aceea el reu[e[te s`-l nfrunte att moral ct [i fizic pe uciga[ul tat`lui s`u [i s`-l doboare. Vitoria, Nechifor, Gheorghi]` sunt oameni ai muntelui, individualit`]i dar [i esen]e transistorice. Uni]i prin nume (Vitoria = biruin]`; nikephoros = purt`tor de victorie; Gheorghe = nving`torul balaurului), ei reprezint` for]a etern` a binelui, principiul solar care se afirm` aa asupra r`ului [i ntunericului. n Baltagul, perspectiva narativ` este dind`r`t, naratorul [tie totul despre eroii s`i. Cu toate acestea, preocupat mai mult de ac]iune dect de mi[c`rile suflete[ti ale personajelor, naratorul auctorial trece relativ repede peste descrierea zbuciumului lor. Nota]ia laconic` ]ine locul investiga]iei psihologice. n scena ngrop`rii lui Lipan, Vitoria este surprins` astfel: Atuncea, apropiindu-se, [i-a pus mna n cre[tet [i [i-a mnat broboada neagr` pe ceaf`. Aducndu-[i dup` asta degetele ca ni[te ghiare asupra frun]ii, a p`rut c` vrea s`-[i smulg` ochii. Descrierea ocup` nsemnate spa]ii, totu[i, fiind creatoare de atmosfer`. Sadoveanu prinde r`sufletul p`durii, vuietul apelor, r`sf`]ul poienii la soare, delicate]ea primilor clopo]ei albi. Toate acestea au un rol adnc semnificativ; clopo]eii albi, soarele darnic devin aproape imediat termeni de compara]ie cu st`rile personajului: Trupul ei ar fi vrut s` cnte [i s`
1 N. Manolescu, Arca lui Noe, vol. I, cap. O femeie n ]ara b`rba]ilor. 70

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

nmugureasc`; sim]ea intrnd n el soare [i bucurie, dar n acela[i timp se ofilea n ea totul, grabnic, ca clopo]eii pe care-i ]inea ntre degete [i care pieriser`. Nara]iunea se desf`[oar` destul de rapid, nct s` p`streze treaz` curiozitatea lectorului asupra rezolv`rii conflictului, chiar dac` certitudinea despre moartea lui Nechifor se stabile[te aproape de la nceputul romanului. Dialogul are o pondere nsemnat`, e viu [i autentic. Realizarea schimbului de replici din scena praznicului este magistral`. Prin dialog se dezv`luie abilitatea [i viclenia Vitoriei precum [i stnjeneala, apoi furia nest`vilit` a lui Bogza. n general, limbajul personajelor se suprapune limbajului naratorului. Ambele discursuri las` impresia de vechime, de fixare n spa]iu, de n]elepciune. Arhaismele (cne, ]intirim, oloi, p`litur`) [i regionalismele (oleac`, bulz, repegior, sum`ie[) unific` planul eroilor [i cel al povestitorului. Destul de rar apar [i neologisme, n limbajul naratorului ndeob[te (portret, recomandare, no]iune, delicat) sau al eroilor desprin[i ntr-o anumit` m`sur` de lumea ]`r`neasc`, cum sunt subprefectul sau escrocii la jocul de zaruri, din Gala]i (a ponta, neonest, just, a conveni). Stilul indirect liber apare ca o confirmare a suprapunerii vocii naratorului cu vocile personajelor, procedeul avnd ca rezultat p`trunderea n con[tiin]a eroilor [i reliefarea unui con]inut psihologic. n stil indirect liber este prezentat` nelini[tea lui Bogza: Prost [i tmp ar fi s`-[i nchipuie c` ea a fost de fa]`. Mai prost [i mai tmp s` cread` c` mortul ar fi putut vorbi. Asta n-o mai crede nimeni n ziua de azi. [...] S` fie adev`rat cum spune Ileana, [i cum ar`ta Gafi]a cnd nu era nc` a[a de otr`vit` de du[m`nie, s` fie adev`rat c` se pot face vr`ji [i sunt oglinzi n care po]i privi lucruri trecute [i viitoare? Un b`rbat nu poate crede asta... Baltagul este o experien]` romanesc` valoroas`, n contextul prozei romne[ti a a interbelice [i r`mne prin repeziciune [i des`vr[it echilibru al expresiei, una din cele mai bune scrieri ale lui Sadoveanu.

Repere critice
e o a o o e eo Petru Mihai Gorcea, Nesomnul capodoperelor , Ed. Cartea Romneasc`, Bucure[ti, 1977: Basm, epopee, roman structurile literare [i v`desc, n viziunea lui Sadoveanu, continuitatea. Textul prezint` o sintez` a lor... a o e e e a e ae Zaharia Sngeorzan M. Sadoveanu, Teme fundamentale , Ed. Minerva, Bucure[ti, 1976: Baltagul prezint` epic o mitologie n care rela]ia via]`-moarte devine un simbol al fecundit`]ii nentrerupte. Via]a muntelui exprim` un nalt nivel al spiritualit`]ii mitice romne[ti, un cod moral [i filosofic unde guverneaz` adev`rul. o a ea o e e a e G. C`linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn` n prezent , Ed. Minerva, Bucure[ti, 1986: Vitoria e un Hamlet feminin, care b`nuie[te cu metod`, cerceteaz` cu disimula]ie, pune la cale reprezenta]iuni tr`d`toare [i, cnd dovada s-a f`cut, d` drumul r`zbun`rii. a o o o o T. Vianu, Arta prozatorilor romni , Ed. Minerva, Bucure[ti, 1981: ... obiectul constant al artei lui Sadoveanu este evocarea omului n mijlocul naturii, reflectarea tuturor leg`turilor care i unesc, astfel nct nu este notare a vreunui sentiment uman care s` nu se nso]easc` cu arpegiile r`sunnd din orga colosal` a naturii.

71

Romanul realist, obiectiv

I. Contextualizarea operei
Concep]ia lui Liviu Rebreanu despre arta romanului este construit` n articole, o a interviuri, scrisori [i jurnale publicate sub titlul de Journal1, prin grija fiicei scriitorului, Puia Florica Rebreanu, [i a lui Nicolae Gheran. Ideile sale, privind reflectarea realit`]ii n art`, compun o veritabil` doctrin` a realismului romnesc obiectiv, indicnd, prin aceasta, [i limitele s`m`n`torismului (curent literar de la nceputul secolului al XX-lea): Art` nseamn` crea]iune de oameni adev`ra]i [i de via]` real`. Nu att me[te[ugul stilistic, ct mai ales pulsa]ia vie]ii intereseaz`. (Jurnal, vol. I, pag. 371) scrisul nu mi se pare deloc o juc`rie agreabil` [i nici mai cu seam` o jonglerie cu fraze. Pentru mine arta zic art` [i m` gndesc mereu numai la literatur` nseamn` crea]ie de oameni [i de via]`. Astfel arta, ntocmai ca [i crea]ia divin`, devine cea mai minunat` tain`. Crend oameni vii cu via]` proprie, cu lumea proprie, scriitorul se apropie de misterul eternit`]ii (Liviu Rebreanu, Jurnal I, Cred, pag. 368). A crea oameni nu nseamn` a copia dup` natur` indivizi existen]i. Asemenea realism sau naturalism e mai pu]in valoros ca o fotografie proast` (Liviu Rebreanu, Jurnal I, pag. 368). Temelia crea]iei r`mne, negre[it, expresia, nu ns` ca scop, ci ca mijloc. De dragul unei fraze str`lucite sau a unei noi mperecheri de cuvinte, nu vom sacrifica niciodat` o inten]ie. Prefer s` fie expresia bolov`noas` [i s` spun ntradev`r ce vreau, dect s` fiu [lefuit [i neprecis (Liviu Rebreanu, Jurnal I, cred, pag. 369). n leg`tur` cu adoptarea perspectivei narative a obiectivit`]ii, Liviu Rebreanu sus]ine: M-am sfiit totdeauna s` scriu pentru tipar la persoana nti. Hiperbolizarea aceasta a eului, r`m`[i]` anacronic` de la romanticii care, ei [i atunci, puteau s` se cread` aievea buricul p`mntului, mi se pare pu]in ridicol`. Scriitorul de azi, afar` de poetul liric, tr`ie[te ntr-o lume att de relativ` din toate punctele de vedere, c` numai identificndu-se cu multe relativit`]i izbute[te a p`trunde [i a nf`]i[a absolutul, care, cel pu]in n art`, r`mne n`zuin]a suprem`. (Liviu Rebreanu, Jurnal I, Cred, pag. 368).

1 Rebreanu, Jurnal, vol. I-II, Bucure[ti, Ed. Minerva, 1984 72

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

II. Ilustrarea tipului de roman realist, obiectiv, din perioada interbelic`

ION
de Liviu Rebreanu Opera lui Liviu Rebreanu se nscrie n modelul realismului de tip obiectiv, contribuind, n perioada interbelic`, la nnoirea romanului romnesc, prin dou` direc]ii: observa]ia social`: Ion (1920), Cr`i[orul (1929), Gorila (1938), R`scoala (1932) [i romanul psihologic: P`durea spnzura]ilor (1922), Adam [i Eva (1925), Ciuleandra (1927), Jar (1934), Amndoi (1940). Ion este un roman realist de tip obiectiv, apari]ia lui marcnd o schimbare de o atitudine fa]` de via]a rural`, pe care o transfigureaz` n mod obiectiv: [...] o revolu]ie fa]` de lirismul s`m`n`torist [...] constituind o dat` istoric`, am putea spune, n procesul de obiectivare a literaturii noastre epice.1 Rebreanu este adeptul romanului realist de tip balzacian, n care importante sunt ac]iunea [i personajele. n viziunea sa, literatura este crea]ie de oameni [i de via]`, scopul ei este acela de a a crea pulsa]ia vie]ii, exprimnd astfel dezideratul realist al autenticit`]ii n art`. n exprimarea vie]ii n art`, Liviu Rebreanu a fost influen]at [i de alte formule estetice autohtone, reprezentate de Ioan Slavici, Duiliu Zamfirescu [i universale, reprezentate de E. Zola, Lev Tolstoi sau F. M. Dostoievski. Dup` clasificarea lui Nicolae Manolescu, Ion este un roman doric2, formul` a a o romanului romnesc de pn` la jum`tatea perioadei interbelice: ... romanul e o imago mundi [i o structur`: o felie de via]`, cum pretindeau zoli[tii [i un substitut logic al vie]ii.3 Opera n discu]ie este [i un roman social, veritabil` epopee a satului romnesc transilv`nean [i o fresc` a vie]ii articulate n spa]iul rural, de la nceputul secolului al XX-lea. Satul ardelenesc este transfigurat n datele lui esen]iale, ca analogon verosimil [i veridic al lumii reale: ... nici o colectivitate anistoric`, scoas` din scara evolu]iei sociale, nici un col] de rai bucolic.4, problematica lui fiind reprezentat` de patima pentru pamnt, de iubire, de marile evenimente din via]a satului (na[terea, nunta, moartea), de obiceiuri, tradi]ii [i mentalit`]i (hora, muncile agrare, organizarea gospod`riei ]`r`ne[ti, rela]iile inter [i intrafamiliale, condi]ia femeii), de condi]ia intelectualului, de multietnie. Liviu Rebreanu [i respect` programul artistic al autenticit`]ii, opernd, mpotriva viziunii idilist-s`m`n`toriste, destructur`ri ale unor cli[ee cum ar fi acela al satului depozitar al valorilor etice [i morale sau al existen]ei unor apostoli ai satului: nv`]`torul [i preotul. Geneza romanului este explicat` de autorul nsu[i n volumul M`rturisiri, din 1932, prin leg`tura pe care el o g`se[te ntre trei ntmpl`ri diferite, petrecute cam n acela[i timp, n satul Prislop, unde a locuit o vreme. ntr-o zi, el a surprins pe cmp un ]`ran mbr`cat n haine de s`rb`toare, care a s`rutat p`mntul: ca pe o ibovnic`. La pu]in timp dup` scena cu s`rutatul p`mntului, prime[te o veste despre o fat` din sat, Rodovica, pe care tat`l ei, un ]`ran bogat, a b`tut-o groaznic, aproape s-o omoare, pentru c` p`]ise ru[inea de a avea un copil din flori. n acela[i timp, Ion Pop al
1 2 3 4

p Eugen Lovinescu, Istoria literaturii romne contemporane, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1981 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Ed. 100+1Gramar, Bucure[ti, 2000 Idem. Z. Ornea, Tradi]ionalism [i modernitate n deceniul al treilea, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1980
73

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Glaneta[ului: un fl`c`u din vecini, voinic, harnic, muncitor [i foarte s`rac (prototipul lui Ion), i-a m`rturisit dragostea lui p`tima[` pentru p`mnt: Pronun]a cuvntul p`mnt cu atta sete, cu at`ta l`comie [i pasiune, parc` ar fi fost vorba despre o fiin]` vie [i adorat`1 Cele trei ntmpl`ri au c`p`tat coeren]` n mintea autorului, prin intuirea unei rela]ii logice [i ontologice ntre evenimente diferite: {i atunci m-am pomenit f`cnd o leg`tur` ntre cele trei momente: Ion al Glaneta[ului, cel nsetat de p`mnt, el trebuie s` fi sucit capul bietei Rodovica, nadins [i numai ca s` sileasc` pe tat`l ei s` i-o dea de nevast`, mpreun` cu p`mntul de zestre ce i se cuvine unei fete de om bogat. B`trnul va trebui s` cedeze pn` la urm` [i atunci fl`c`ul, devenit n sfr[it st`pnul p`mntului, l va s`ruta drept simbol al posesiunii. Uite un schelet de roman! mi-am zis atunci.2 Pe de alt` parte, n geneza romanului trebuie men]ionate [i hipotextele (textele surs`), cum ar fi nuvelele Fapt divers, Ofilire, R`fuiala [.a., din care unele elemente vor fi preluate [i amplificate n romanul Ion (hipertext). Tema romanului a suscitat controverse: unii critici au formulat-o drept problematica p`mntului, ntr-o perioad` istoric` determinat`, coroborat` cu via]a social` a Ardealului de la nceput de secol XX, al]ii drept problema destinului: ... n centrul romanului se afl` patima lui Ion, ca form` a instinctului de posesiune.3 Putem observa, de asemenea, c` [i tema iubirii este prezent`, prin conturarea evolu]iei protagonistului ntreglasul p`mntului [i glasul iubirii, cele dou` for]e care se nfrunt` n sufletul s`u. Structura romanului este una simetric`, circular`, numit` [i sferic` sau inelar`, pentru c` incipitul [i finalul sunt pozi]ionate simetric, prezentnd, ca figur` a imaginarului, drumul care intr` [i iese din lumea fic]iunii, o iluzie a vie]ii care continu` insensibil` la dramele individuale, o repetare a ac]iunilor [i a situa]iilor. Simetria se p`streaz` [i la nivelul planurilor ac]iunii: dou` planuri tehnica planurilor paralele, prin care sunt descrise via]a unor familii [i medii sociale diferite, ]`rani [i intelectuali, n paralel. Trecerea de la un plan al ac]iunii la altul se realizeaz` prin tehnica narativ` a alternan]ei. Particularitatea compozi]ional` a romanului este dat` de cele dou` p`r]i, intitulate metaforic Glasul p`mntului (alc`tuit? din [ase capitole: nceputul, Zvrcolirea, Iubirea, Noaptea, Ru[inea, Nunta) [i Glasul iubirii (alc`tuit? din [apte capitole: Vasile, Copilul, S`rutarea, {treangul, Blestemul, George, Sfr[itul), toate avnd titluri semnificative. Primul [i ultimul capitol se numesc nceputul [i Sfr[itul, nt`rind ideea circularit`]ii existen]ei. Metafora glasurilor semnific` cele dou` chem`ri l`untrice, obsesii ale personajului principal, Ion Pop al Glaneta[ului, care se constituie n termeni ai conflictului interior al acestuia. Montajul compozi]ional al romanului este unul logic, ntmpl`rile fiind relatate n ordine cronologic`, ntocmai ca n romanul de tip tradi]ional. Romanul apare astfel ca o construc]ie arhitectonic`, n care p`r]ile alc`tuitoare urmeaz` ntregului. Discursul impersonal al naratorului extradiegetic este reprezentat de o voce supraindividual`, caracteristic` romanului tradi]ional de tip doric. Naratorul este
1 Rebreanu, M`rturisiri, op. cit. 2 Ibidem. 3 Nicolae Manolescu, op. cit. 74

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

omniscient [i omniprezent, manifestndu-se ca un Demiurg n propria crea]ie. El st`pne[te destinele personajelor, [tie tot despre ele, le controleaz` evolu]ia [i anticipeaz` nc` de la nceputul romanului deznod`mntul: Naratorul omniscient este divinitatea central` a unui sistem teocentric. 1 Rela]ia naratorului cu personajele este autoritar`, eroii lui sunt predestina]i [i ac]ioneaz` n consecin]`. Ei nu sunt liberi, sunt victime ale unui destin prestabilit [i se supun tiraniei semnificativului2, deoarece sfr[itul este a[ezat naintea nceputului. Obiectivitatea perspectivei narative este realizat` prin modul n care naratorul prive[te lumea fic]ional` pe care o relateaz`: lumea aceasta exist` n mod independent de cel care o prive[te, e acolo dintotdeauna, e o prelungire a lumii reale. Intrarea n spa]iul romanesc, prin intermediul drumului de la nceputul romanului, presupune intrarea ntr-un univers deja existent, plasat in inima realului, dup` cum afirm` Nicolae Manolescu. Titlul romanului valideaz` condi]ia de personaj eponim a eroului (numele personajului se reg`se[te n titlul operei). El se leag` de titlurile capitolelor, sugernd traseul sinuos al destinului protagonistului. Incipitul este o descriere, prin tehnica focaliz`rii, a drumului, care intr` n Pripas, [i a a[ez`rii rurale. Tehnica focaliz`rii permite naratorului omniscient concentrarea aten]iei pe un element, care devine motiv anticipativ: Din [oseaua care vine de la Crlibaba, ntov`r`[ind Some[ul cnd n dreapta, cnd n stnga, pn` la Cluj [i chiar mai departe, se desprinde un drum alb mai sus de Armandia, trece rul peste podul b`trn de lemn, acoperit cu [indril` muceg`it`, spintec` satul Jidovi]a [i alearg` spre Bistri]a, unde se pierde n cealalt` [osea na]ional` care coboar` din Bucovina prin trec`toarea Brg`ului. L`snd Jidovi]a, drumul urc` anevoie pn` ce-[i face loc printre dealurile stmtorate, pe urm` ns` nainteaz` vesel, neted, mai ascunzndu-se printre fagii tineri ai P`durii Domne[ti, mai poposind pu]in la Ci[meaua-Mortului, unde picur` ve[nic ap` de izvor r`coritoare, apoi cote[te brusc pe sub Rpele-Dracului, ca s` dea buzna n Pripasul pitit ntr-o scrntitur` de coline. La marginea satului te ntmpin` din stnga o cruce strmb` pe care e r`stignit un Hristos cu fa]a sp`l`cit` de ploi [i cu cununi]` de flori ve[tede ag`]at` de picioare. Sufl` o adiere u[oar`, [i Hristos [i tremur` jalnic trupul de tinichea ruginit` pe lemnul mncat de carii [i nnegrit de vremuri. Satul parc` e mort. Z`pu[eala ce plute[te n v`zduh ]ese o t`cere n`bu[itoare. Doar n r`stimpuri f[ie alene frunzele adormite prin copaci. Un fuior de fum alb`strui se opinte[te s` se nal]e dintre crengile pomilor, se b`l`b`ne[te ca o matahal` ame]it` [i se pr`vale peste gr`dinile pr`fuite, nv`luindu-le ntr-o cea]` cenu[ie. [...] Casa nv`]`torului este cea dinti, t`iat` adnc n coasta unei coline, ncins` cu un pridvor, cu u[a spre uli]`, [i cu dou` ferestre care se uit` tocmai n inima satului, cercet`toare [i dojenitoare. Naratorul construie[te cadrul ini]ial al universului fic]ional, din care, de[i eponim, personajul principal lipse[te. Este prezent, n schimb, cronotopul: topografia imaginar` n care se circumscrie satul (drumul, crucea, casa, [i toponimele Ci[meaua-Mortului,

1 Ibidem. 2 Ibidem. 75

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Rpele-Dracului, Pripas, Jidovi]a) statund impresia de verosimilitate. Timpul, suspendat n secven]a descriptiv`, impune o pauz` pentru ca cititorul s` vad` locul. Lectura, n cheie simbolic`, a incipitului, aduce lectorului semnifica]ii suplimentare, privind lipsa de omogenitate a lumii rurale [i complexitatea ei: c`ldura se identific` cu mnia ini]ierilor r`zboinice, legat` de ob]inerea unei anumite puteri psiho-fizice.; balaurul un simbol al r`ului [i al tendin]elor demoniace.; crucea crucea simbolizeaz` p`mntul, fiind ns` expresia aspectelor intermediare, dinamice [i subtile ale acestuia, baza tuturor simbolurilor de orientare, la diferitele niveluri de existen]` ale omului; cas` ca [i cetatea, ca [i templul, casa se afl` n centrul lumii, este imaginea universului.1, drum ngem`neaz` simbolul liniei, leg`turii, accesului cu cel al mi[c`rii n timp, cu toate ntmpl`rile previzibile sau imprevizibile ale c`l`toriei. Este asociat cunoa[terii, ini]ierii, transform`rii, destinului.2 Ac]iunea romanului se desf`[oar` pe dou` planuri narative: unul urm`re[te via]a ]`ranilor, avnd n centru povestea tn`rului s`rac, Ion Pop al Glaneta[ului, care, pentru a intra in posesia p`mnturilor lui Vasile Baciu, pune la cale un plan de seducere a Anei, fiica acestuia; cel`lalt plan reflect` condi]ia intelectualului romn n Ardealul ocupat de austro-ungari [i are n centru conflictul dintre nv`]`torul Herdelea [i preotul Belciug. Cele dou` planuri se influen]eaz` reciproc, comunicnd la nivelul personajelor. Coeren]a succesiunii secven]elor narative se realizeaz` printr-o tehnic` a contrapunctului (prezentarea aceleia[i teme n planuri diferite). Astfel, nun]ii ]`r`ne[ti, a lui Ion cu Ana, i corespunde nunta intelectualilor, a tn`rului teolog George Pintea cu fiica mai mare a nv`]`torului, Laura Herdelea; conflictului dintre Ion [i Vasile Baciu pentru p`mnt i corespunde conflictul dintre preotul Belciug [i nv`]`torul Zaharia Herdelea; petrecerii de la hora desf`[urat` n curtea v`duvei lui Maxim Oprea i corespunde balul anual din Armadia. Subiectul romanului este construit n mod clasic. n expozi]iune, sunt precizate spa]iul, timpul ac]iunii [i principalele personaje. Scena reprezentativ` este aceea a horei de duminic`, la care particip` to]i locuitorii din comuna Pripas. Stratificarea social` este evident`: s`racii [i bogotanii satului reuni]i doar n focul some[anei [i intelectualii, marca]i distinct de narator: Deodat` toat` lumea se ntoarse spre uli]`. To]i b`rba]ii scoaser` p`l`riile, iar cei de pe prisp` se scular` n picioare... Venea preotul Belciug cu d-na Maria Herdelea, so]ia nv`]`torului, cu domni[oara Laura [i cu Titu. Primarul [i frunta[ii satului ie[ir` n poart` ntru ntmpinarea domnilor. Scena este important` [i pentru conturarea conflictelor din roman, a naturii lor. Astfel observ`m un conflictul exterior, care desemneaz` un dezacord, o opozi]ie, o disput`, o lupt` ntre dou` sau mai multe personaje dintr-o oper` epic` sau dramatic`, reprezentnd diverse sentimente, opinii, ra]iuni. Conflictul exterior al romanului se caracterizeaz` prin simetrie [i angreneaz` conflicte secundare. Ion rvne[te la p`mnturile lui Vasile Baciu [i vede n seducerea Anei mijlocul de a le ob]ine; el nu o iube[te pe Ana, ci pe Florica, aceste dou` personaje feminine fiind construite simetricAna este urt`, dar bogat`, Florica este frumoas`, dar s`rac`: Dar Florica era mai s`rac` dect dnsul, iar Ana avea locuri [i case, [i vite multe.... Vasile Baciu, ca [i Florica, sunt piedici n calea ob]inerii p`mntului mult rvnit, iar Ana devine un obstacol n mplinirea iubirii. Conflictul cu George Bulbuc, fl`c`ul bogat cu care Vasile Baciu
1 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dic]ionar de simboluri, Ed. Artemis, Bucure[ti, 1995 2 http://arts. iasi. roedu. net/draga/gallery/calea/ 76

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

voia s`-[i m`rite fata, este unul secundar, ce va declan[a un alt conflict n planul intelectualit`]ii: preotul se ceart` cu nv`]`torul, pentru c` acesta din urm` ia partea lui Ion, iar el pe a lui George. George va deveni, n partea a doua a romanului, un obstacol pentru Ion n calea iubirii. Conflictul se poate desf`[ura [i ntre dou` idei, sentimente opuse, n planul con[tiin]ei aceluia[i personaj conflictul interior, psihologic. Conflictul interior al personajului principal constituie un semn de modernitate n roman, ilustrnd interesul pentru analiza psihologic`. Cele dou` glasuri, p`mntul [i iubirea, care r`zbat succesiv n sufletul lui Ion, sunt de fapt dou` chem`ri l`untrice de mplinire a fiin]ei sale. Intensitatea acestor glasuri este foarte puternic`, ele ac]ioneaz` ca trebuin]e vitale ale eroului [i l transform` ntr-un personaj stihial, care va devenio victim` m`rea]` a fatalit`]ii.1 Mai nti, se arat` mai puternic glasul p`mntului, iar chemarea iubirii revine n partea a doua. Tragismul conflictului interior provine tocmai din for]a acestor glasuri l`untrice, care l st`pnesc [i l transpun ntr-o situa]ie-limit` a confrunt`rii cu o for]` mai presus de el, a p`mntului: Glasul p`mntului p`trundea n`valnic n sufletul fl`c`ului, ca o chemare, cople[indu-l. Se sim]ea mic [i slab, ct un vierme pe care-l calci n picioare, sau ca o frunz` pe care vntul o vltore[te cum i place. Suspin` prelung, umilit [i nfrico[at n fa]a uria[ului: Ct p`mnt, Doamne!... n acela[i timp ns` iarba t`iat` [i ud` parc` ncepea s` i se zvrcoleasc` sub picioare. Un fir l n]epa n glezn`, din sus de opinc`. Brazda culcat` l privea neputincioas`, biruit`, umplndu-i inima deodat` cu o mndrie de st`pn. {i atunci se v`zu crescnd din ce n ce mai mare. Vjiturile stranii p`reau ni[te cntece de nchinare. Sprijinit n coas` pieptul i se umfl`, spinarea i se ndrept`, iar ochii i se aprinser` ntr-o lucire de izbnd`. Se sim]ea att de puternic nct s` domneasc` peste tot cuprinsul. (cap. Zvrcolirea) Secven]a se continu` cu intriga nfruntarea dintre Vasile Baciu [i Ion, apoi b`taia dintre George Bulbuc [i Ion, dou` momente cheie, care con]in manifest`ri violente ale unor oameni st`pni]i de patimi. Desf`[urarea ac]iunii alterneaz` evenimente care au l au ca protagonist pe Ion cu altele, la care iau parte intelectualii satului. Obsedat de p`mnt, Ion caut` o solu]ie de a-l convinge pe Vasile Baciu s`-i dea fata. De[i n sufletul s`u, chipul rumen al Floric`i se statornice[te, fl`c`ul lupt` pentru a-[i g`si un loc respectat n cadrul colectivit`]ii rurale: M` mole[esc ca o bab` neroad`. Parc` n-a[ mai fi n stare s` m` scutur de calicie... . Las c`-i bun` Anu]a! A[ fi o n`t`flea]` s` dau cu piciorul norocului pentru ni[te vorbe... Incursiunea n istoria personajului, din partea a doua a capitolului Zvrcolirea, poten]eaz` [i motiveaz` dragostea de p`mnt: ntre Ion [i p`mnt exist` o coeziune afectiv-organic` [i s-a demonstrat c` tainica solidarizare izvor`[te dintr-un fond sufletesc primar. 2 O seduce pe Ana, a[teptnd apoi s`-i fie date ca zestre loturile, iar, ntre timp, intr` cu plugul n delni]a lui Simion Lungu [i-i fur` cteva brazde. Simion l d` n judecat`, fiind sprijinit [i de preotul Belciug, care l nvinuie[te pe Ion de violen]` [i obr`znicie [i-l afurise[te n biseric`, f`cndu-l de ru[ine n sat. Pentru c` a r`mas ns`rcinat` f`r`
1 Nicolae Manolescu, op. cit. 2 Liviu Rebreanu, Ion, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1994. Prefa]`, tabel cronologic, comentarii literare, referin]e critice [i bibliografie de Ion B`lu, 77

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

so], Vasile Baciu o bate des pe Ana, aproape l`snd-o f`r` suflare, mai ales dup` ce n]elege c` tat`l copilului e Ion [i nu George Bulbuc, cum sperase el. n timp ce Ana a[tepta s` fie cerut` de nevast`, ceea ce se ntmpl` dup` mult` suferin]`, cu sprijinul preotului Belciug, n casa nv`]`torului Herdelea, se preg`tea nunta Laurei cu George Pintea, un teolog dintr-o familie cu tradi]ie. Ion se tocme[te cu socrul s`u n privin]a zestrei [i nunta are loc, na[ii fiind domnul [i doamna Herdelea. Nunta lui Ion cu Ana este descris` ca un moment important n via]a satului, la care petrec to]i locuitorii, timp de trei zile, de smb`t` pn` luni. Nunta Laurei are loc la ber`ria Rahova, din Armadia, unde sose[te domnimea. Un moment semnificativ n evolu]ia conflictelor romanului este reliefat n partea a opta a capitolului Nunta. Acum protagonistul trece de la dorin]a de p`mnt la iubire, iar Ana intuie[te c` necazurile ei nu s-au sfr[it, anticipndu-se, astfel, moartea ei: Pe la miezul nop]ii urma s` joace pe bani mireasa. Fiindc` Ana, cu sarcina ei, s-ar fi ostenit prea tare, i ]inu locul dru[ca nti, adic` Florica. Mirele o nvrti de cteva ori voinice[te [i arunc` apoi un zlot de argint n strachina nflorit`. Herdelea scoase o hrtie de dou`zeci de coroane, dar puse pe Titu s` joace. Pe urm` venir` to]i oaspe]ii, pe rnd, d`ruind fiecare dup` cum l l`sa inima [i pungan vremea asta Ana [edea pe lavi]`, ru[inat` c` n-a putut juca ea, geloas` pu]in c` Ion ar fi strns pe Florica mai tare ca ceilal]i [i totu[i mul]umit`, plutind parc` ntr-un nour de fericire att de mare c` se sim]ea r`spl`tit` pentru toate suferin]ele. Cnd se ispr`vi jocul miresei, Briceag ncepu o Some[an` pip`rat`, n care se amestecar` b`trnii cu tinerii. Ion juc` iar cu Florica [i-n v`lm`[agul asurzitor se pomenir` curnd aproape de u[`, unde era mai ntuneric. Nu deschise gura nici unul din ei; fata chiar nici nu ndr`znea s`-l priveasc` n ochi; el ns` fierbea [i-[i ncle[tase degetele n [oldurile ei pline, uitnd de tot pe Ana, nchipuindu-[i c` Florica e mireasa luiDeodat` apoi i [opti r`gu[it, cu ochii nfl`c`ra]i: Numai tu mi-e[ti drag` n lume, Floric`, auzi tu?Auzi? O strnse n`valnic la piept, cr[nind din din]i nct fata se sp`imnt` [i se uit` ru[inat` mprejur. n aceea[i clip` Ana tres`ri ca mu[cat` de viper`. Sim]i c` n`dejdile ei de fericire se risipesc [i c` ea se pr`vale iar furtunos n aceea[i via]` nenorocit`. Se porni deodat` pe un plns amar care s`-i alunge presim]irile nemiloaseCine ia ns` n seam` lacrimile unei mirese?Ion a[ezndu-se mai trziu lng` ea, i zise nep`s`tor: Amu ce te mai boce[ti? C` doar nu mergi la spnzur`toare La doar dou` s`pt`mni dup` nunt`, Ion afl` c` Vasile Baciu nu vrea s`-[i onoreze cuvntul [i s`-i dea toate p`mnturile. Se r`zbun` pe Ana, pe care o bate cumplit, pn` obose[te, de[i era ns`rcinat`. Ana va na[te un b`iat, pe cmp, n dricul verii, dar inima lui Ion nu se mblnze[te, pentru c` n]elege c` acum e legat de so]ie [i mai mult. Punctul culminant al subiectului se afl` n capitolul S`rutarea, partea a opta. Iarna, s`tul de scandaluri, Vasile Baciu l ia pe Ion la Jidovi]a, la notarul Stoessel, unde-i trece ginerelui toate loturile [i casele. n apropierea prim`verii, Ion se duce s`-[i vad` p`mntul [i, cople[it de sentimentele n`valnice din sufletul lui, l s`rut` ca pe o ibovnic`: Apoi ncet, cucernic, f`r` s`-[i dea seama, se l`s` n genunchi, [i cobor fruntea [i-[i lipi buzele cu voluptate de p`mntul ud. {i-n s`rutarea aceasta gr`bit` sim]i un fior rece, ame]itor... Scena are semnifica]ii simbolice, indicnd faptul c` rela]ia omului cu p`mntul frizeaz` patologicul: p`mntul ia locul iubitei, iar s`rutarea induce ideea mor]ii.
78

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

ntre Ana [i Ion se statornice[te acum r`ceala [i, dup` ce asist` la dou` mor]i premonitorii, a lui Avrum [i a lui Dumitru Moarc`[, Ana se spnzur`. Ion este judecat pentru brazdele furate de la Simion Lungu, dar [i pentru c` a ndr`znit s` reclame un judec`tor [i st` o lun` la pu[c`rie, n Armadia, timp n care, fiul s`u, ultimul garant al averii, se mboln`ve[te [i, dup` eliberarea lui, la scurt timp, moare. Deznod`mntul este construit ntr-o logic` a organiz`rii evenimentelor, de la cauz` la efect, avnd conota]ii tragice. Ion vrea s`-[i reg`seasc` iubita pierdut`, pe Florica, fata s`rac` a v`duvei lui Maxim Oprea, care se m`ritase cu un ]`ran bogat, George Bulbuc. Avertizat de Savista, George vine pe nepreg`tite acas` [i-l omoar` cu sapa. George este ridicat de autorit`]i, iar p`mntul lui Ion r`mne bisericii, conform n]elegerii f`cute cu preotul Belciug. n cel`lalt plan al ac]iunii, se prezint` via]a intelectualilor satului, preotul Ion Belciug, r`mas v`duv [i, de aceea, pu]in posac [i nr`it [i familia nv`]`torului Zaharia Herdelea, cu cei trei copii Laura, Ghighi [i Titu, un alter-ego al autorului. Adversitatea dintre cele dou` familii, pe fondul prieteniei nv`]`torului cu Ion, se ascute pe parcursul derul`rii ac]iunii. Herdelea intr` n conflict cu autorit`]ile austro-ungare [i accept` s`-l voteze pe candidatul maghiar la alegeri. Finalul nchide cercul, restaurnd ordinea [i conturnd imaginea universului sferoid: Drumul trece prin Jidovi]a, pe podul de lemn, acoperit, de peste Some[, [i pe urm` se pierde n [oseaua cea mare [i f`r` nceput.... Personajul principal al romanului este Ion Pop al Glaneta[ului, tipul generic al ]`ranului romn1, avnd ca prototip figura unui ]`ran din satul Prislop. Construc]ia personajului ilustreaz` estetica realist`, fiind un personaj-tip, reprezentativ pentru lumea satului: ]`ranul romn, obsedat de ideea de a avea p`mnt. Faptul c` este un personaj exponen]ial este observat de criticul literar George C`linescu: To]i fl`c`ii din sat sunt variet`]i de Ion. 2 Filosofia de existen]` a lui Ion are n centru verbul a avea, instinctul de posesiune determinnd toate ac]iunile personajului din prima parte a romanului. Personajul se define[te, n mod esen]ial, n rela]ie cu p`mntul, care este privit ca o fiin]` vie, cu care intr` n dialog. Exist` n roman dou` scene relevante pentru rela]ia personajului cu p`mntul: una plasat` n capitolul Zvrcolirea dinGlasul p`mntului[i alta, n capitolul S`rutarea din Glasul iubirii. n prima scen`: glasul p`mntului p`trundea n`valnic n sufletul fl`c`ului, ca o chemare, cople[indu-l, personajul apare n ipostaza de rob al p`mntului: Ct p`mnt, Doamne!... A doua scen`, cea din capitolul S`rutarea inverseaz` raporturile, omul devine uria[, iar p`mntul sclav, de data aceasta fiind vorba de p`mntul-proprietate. Secven]a n care Ion ngenuncheaz` [i s`rut` p`mntul reprezint` un ritual parcurs de erou, o tr`ire supraindividual`, o expresie a instinctului ancestral. Omul vede, n p`mnt, femeia iubit`. Comunicarea cu p`mntul ibovnic` aduce, pentru scurt timp, mp`carea celor dou` glasuri contrare din sufletul lui Ion. Despre Ion, afl`m c` era harnic [i priceput [i c`, de mic, a iubit p`mntul: Iar p`mntul i era drag ca ochii din cap. Nici o brazd` de mo[ie nu s-a mai nstr`inat de
1 Z. Ornea, op. cit. 2 G. C`linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn` n prezent, E. Minerva, Bucure[ti, 1982 79

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

cnd s-a f`cut dnsul stlpul casei. Tat`l lui Ion, Alexandru Glaneta[ul, s`rac iasc` [i lenevior de n-avea pereche, mncase repede zestrea Zenobiei, fiindc` toate cr[mele le b`tea ct e Armadia de mare. La [coala din sat, Ion a fost cel mai iubit elev al nv`]`torului Herdelea, fiindc` era silitor [i cuminte. Dar i era mai drag s` p`zeasc` vacile pe cmpul ple[uv, s` ]ie coarnele plugului, s` coseasc`, s` fie ve[nic nso]it cu p`mntul. Prin tehnica monologului interior, p`trundem n intimitatea personajului, pentru a observa latura moral` [i natura obsesiei sale: Dojana preotului l [fichiuia ca un bici de foc. Numai tic`lo[ii sunt astfel lovi]i n fa]a lumii ntregi. Dar el de ce e tic`los? Pentru c` nu se l`sa c`lcat n picioare, pentru c` vrea s` fie n rndul oamenilor. i ardeau obrajii [i tot sufletul de ru[ine [i de necaz. Gndurile ns` l fr`mntau mereu. [i zicea din ce n ce mai des c`, robotind orict, nu va ajunge s` aib` [i el ceva. Va sa zic` va trebui s` fie ve[nic slug` la al]ii, s` munceasc` spre a mbog`]i pe al]ii. Toat` iste]imea lui nu pl`te[te o ceap` degerat`, dac` n-are [i el p`mnt mult, mult. Ion este, n acela[i timp, un personaj-individualitate, un destin, ceea ce l umanizeaz` [i i confer` complexitate fiind glasul iubirii. Chemarea uman` a erosului va birui chemarea mitic` a p`mntului. Critica literar` a instituit cel pu]in trei coordonate ale analizei eroului: Eugen Lovinescu: Ion este expresia instinctului de st`pnire a p`mntului, n slujba c`ruia pune o inteligen]` ascu]it`, o cazuistic` strns`, o viclenie procedural`, [i, cu deosebire, o voin]` imens`. 1
G. C`linescu: L`comia lui de zestre e centrul lumii [...]. Nu din inteligen]` a ie[it ideea seducerii ci din viclenia instinctual`, caracteristic` fiin]ei reduse. 2 Nicolae Manolescu: Ion este victima inocent` [i m`rea]` a fatalit`]ii biologice.3 George C`linescu constata c`, n romanul Ion, Liviu Rebreanu construie[te [i o fresc` social` cu aspecte monografice, ale c`rei dimensiuni complexe se pot, totu[i, reduce la cteva aspecte esen]iale: Condi]ia femeii. Ana [i Florica sunt personaje secundare, feminine, antitetice, construite pentru a ilustra obsesiile protagonistului: p`mntul [i iubirea. Ana este ur]ic`, dar bogat`, iar Florica-frumoas`, dar s`rac`. Niciuna nu poate, singur`, s` corespund` dorin]ei atavice, instinctului de posesiune al lui Ion. Amndou` sunt victime sigure ale societ`]ii rurale, dure [i neiert`toare: Ana ndur` b`t`i de la tat` [i de la so], este certat` de soacr`, nu are parte de iubirea familiei [i se spnzur`, chiar numele ei n ebraic` nseamn` favoare, mil`; Florica nu se m`rit` cu fl`c`ul iubit, ci cu fiul unui bogotan, caut` mplinire al`turi de Ion, dar r`mne singur`, dup` ce Ion este omort, iar so]ul este ntemni]at. Analiznd condi]ia femeii, descris` n roman, George C`linescu afirm`: n societatea ]`r`neasc` din romanul lui Rebreanu, femeia reprezint` dou` bra]e de
1 E. Lovinescu, op. cit. 2 G. C`linescu, op. cit. 3 Nicolae Manolescu, op. cit. 80

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

munc`, o zestre [i o produc`toare de copii. O dat` criza erotic` trecut`, ea nceteaz` de a mai nsemna ceva pentru feminitate. Zenobia, mama lui Ion, repet`, dar nu cu accente att de grave, destinul Anei, dar Florica, de[i frumoas`, de[i c`s`torit` cu nst`ritul George nu-[i poate totu[i mplini destinul pentru c` nu d` curs iubirii. n roman, ntlnim stereotipul de gen, conservat [i ntre]inut de personaje, la nivelul con[tiin]ei, ca expresie a valorilor [i credin]elor dintr-o societate tradi]ional` [i religioas`. Cnd o scap` de b`taie pe Ana, o vecin`, nevasta lui Macedon Cerceta[u, formuleaz` o judecat` ce sugereaz` condi]ia grea a femeii: Taci, draga lelii! Taci [i rabd`, c` femeia trebuie s` sufere dac-a[a a l`sat-o Dumnezeu... Condi]ia intelectualului. La un alt nivel este prezentat` condi]ia intelectualului: nv`]`torul Herdelea, preotul Belciug, poetul Titu Herdelea, avocatul Grof[oru [.a. Intelectualii sunt construi]i n rela]ie cu satul, cu ]`r`nimea, apoi cu statul austroungar. Intelectualii romni se bucur` de autoritate n sat, n schimb sunt trata]i discre]ionar de stat. Pentru c` nu-i nva]` pe copii limba maghiar`, nv`]`torul Herdelea este obligat s` se pensioneze. Condi]ia material` a familiei, datoriile la banc`, nelini[tea c` p`mntul pe care e construit` casa nu le apar]ine, grija copiilor zestre pentru fete, slujb` pentru Titu sunt doar cteva dintre aspectele care contureaz` condi]ia grea a intelectualului. Problema patriotismului/problema na]ional`. Romanul aduce n discu]ie [i problema na]ional`: impresia de nedreptate n leg`tur` cu judecarea lui Ion de c`tre un judec`tor maghiar, inspectorul Horvath [i evaluarea din perspectiva limitelor impuse de statul austro-ungar, alegerile libere, visul romnilor de tipul lui Titu Herdelea de a trece mun]ii n Romnia, refuzul preotului Belciug de a-i nv`]a pe copii Tat`l nostru n limba maghiar` sunt cteva dintre evenimentele care pot fi n]elese doar prin raportarea semnifica]iilor la epoca transpus` n oper`. Categorii sociale/problema p`mntului. Stratificarea societ`]ii/colectivit`]ii satului este eviden]iat` de la nceputul romanului, n scena horei. Exercitndu-[i func]ia de regie, naratorul prezint` personajele conform condi]iei lor materiale: ]`ranii s`raci ca degetul, precum Ion, Florica, Todosia v`duva lui Maxim Oprea; bogotanii, precum Toma Bulbuc [i Vasile Baciu; domnimea format` din Zaharia Herdelea [i preotul Ioan Belciug. Evolu]ia social`, dincolo de ancestrala problem` a p`mntului, este sugerat` prin categorii diverse: avoca]i, judec`tori, notari. Momente importante din via]a satului: hora, na[terea, nunta, moartea, muncile agricole. Hora este un dans ]`r`nesc, caracterizat prin faptul c` dansatorii se prind de mn` ntr-un cerc. De aici, s-au desprins semnifica]iile ei simbolice de imagine a vie]ii, a circularit`]ii universale. Pentru autor, descrierea horei este ocazia de a proiecta soarta lui Ion ntr-o zon` a autenticit`]ii folclorice [i etnografice. Na[terea pune mai ales problema grea a femeii, silit` s` munceasc` pn` aproape s` nasc`. Pentru o femeie de la ]ar`, na[terea unui copil este un moment pe ct de dureros, pe att de important pentru structura familiei. Ostilitatea naturii din scena n care na[te Ana, indiferen]a so]ului fa]` de starea sa [i a copilului prevestesc sfr[itul tragic.
81

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Nunta ]`r`neasc` ntrege[te dimensiunea monografic` a romanului. n]elegerea celor dou` familii n privin]a zestrei fetei, pe]itul, ritualul nun]ii [i ceremonialul religios sunt aspecte inserate n roman n acela[i scop al prezent`rii satului ntr-o manier` verosimil`, al cre`rii iluziei realiste, accentund importan]a func]iei referen]iale a limbajului. Moartea apare ca un fenomen dublu: firesc, n cazul lui Dumitru Moarc`[, care moare de b`trne]e, dup` ce se statornice[te n casa Glaneta[ilor [i nefiresc, n cazul lui Avrum, al Anei [i al lui Ion. Moartea este, de multe ori, violent`, n acord cu via]a frust`, aspr` a personajelor. n concluzie, romanul Ion de Liviu Rebreanu asimileaz` elementele definitorii ale esteticii realiste: obiectivitatea perspectivei narative, omniscien]a si omniprezen]a naratorului, caracterul impersonal al nara]iunii, relatarea la persoana a treia, veridicitatea, problematica de ordin social, transfigurarea realit`]ii n totalitatea [i diversitatea ei, autenticitatea personajelor [i a ntmpl`rilor, complexitatea intrigii, simetria compozi]ional`, crearea unor personaje-tip, reprezentative pentru lumea din care provin.

IV. Repere critice


Constantin Ciopraga, Personalitatea literaturii romne, Institutul European, 1997: e o a ae ea o e Arhitectul se dovede[te un dialectician al tragicului, fenomen a c`rui necesitate nu este ca la antici de ordinul transcenden]ei, ci un final logic, determinat de structura societ`]ii. Vasile Lovinescu, Eu, personajul, Ed. Cartea Romneasc`, Bucure[ti, 1988: Locul e o a din care se face descrierea peisajului, locul nara]iunii la Rebreanu este, frecvent, incon[tientul personajului. Rebreanu se poate lipsi de discursul indirect liber, fiindc` are la ndemn` un alt mijloc de intruziune: viziunea din abis. Cornelia {tef`nescu, Momente ale romanului, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1973: o e e e o a Exist` n art` o simplitate care nu ucide via]a, ci, dimpotriv`, o spore[te, mbog`]indo cu nea[teptate n]elesuri. Este simplitatea pe care o ilustreaz` operele capitale ale o e z a o o a lui Liviu Rebreanu, Ion, P`durea spnzura]ilor, R`scoala, cuprinznd adev`ruri grave despre om [i tragedia lui, exprimate clar f`r` nicio urm` de pedanterie. Solid construite, articulate n sensul tradi]ional al romanului, aceste opere se afl` n contrast izbitor cu tendin]ele heterodoxe ale romanului francez post-proustian, care instaureaz` o viziune eterogen` att n ac]iune [i conflicte, ct [i n modul de structurare a personajelor. Nicolae Balot`, De la Ion la Ioanide, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1974: O fic]iune e a o a o e devine un loc abisal al tragicului atunci cnd fatalitatea, deosebit de activ-ap`s`toare, [i g`se[te eroi pe potriv`. Avem, oare, eroi tragici n romanele lui Rebreanu? Nu, fire[te, n sensul oarecum clasic al termenului. Nu avem eroi tragici, de[i catastrofele abund`, ci victimele unei tragedii care dep`[e[te individualul. Rebreanu a intuit perfect patosul secret al unei umanit`]i tr`ind sub o zodie inclement`, dar avnd
82

energia revoltei. {-apoi exist` pn` [i n satul plin de urme ale atemporalului o con[tiin]`, obscur`, n formare din care izbucnesc fl`c`ri uneori ce lumineaz` totul. Or, tragedie nu este dect acolo unde este con[tiin]`.

Romanul obiectiv, de analiz` psihologic`

P~DUREA SPNZURA}ILOR
de Liviu Rebreanu

P`durea spnzura]ilor dezvolt` un caz de con[tiin]`, ilustrnd formula unui roman e z a o o a realist psihologic (N. Manolescu). Interesat deopotriv` de cadrul care genereaz` e oo fr`mnt`rile personajului ct [i de meandrele suflete[ti ale protagonistului, autorul pune totu[i accentul asupra acestora din urm`. Romanul apare n 1922, ca o necesar` continuare a experien]ei de investigare a o o mediului social [i a psihologiei umane, nf`ptuit` n Ion (1920). Dac` Ion r`mne, n e z a o esen]`, un roman de evenimente, P`durea spnzura]ilor se ocup`, n special, de examinarea interioar` a eroului, pus ntr-o situa]ie limit`. Tema este r`zboiul, cu mutil`rile suflete[ti pe care acesta le produce, anun]at` de aa oa ] e o cteva proze scurte ale autorului, precum Catastrofa [i I]ic {trul, dezertor. Apostol Bologa se situeaz` mai nti n ipostaza lui David Pop, eroul din prima nuvel` amintit`, un om care lupt` f`r` s`-[i pun` probleme de con[tiin]`, din reflexul de obedien]` fa]` de o instan]` superioar`, cum este statul. Ajunge apoi, n chip simbolic, dincolo de nenum`ratele diferen]e de situa]ie, ca [i I]ic, un vinovat f`r` vin`, prins n angrenajul monstruos al istoriei. ns` I]ic este silit s` devin` dezertor [i, refuznd dezonoarea, se spnzur`. Apostol accept` s` dezerteze, pentru a evita crima ndreptat` asupra cona]ionalilor, dar este prins [i spnzurat. Viziunea despre lume. Cartea se deschide cu o dedica]ie care eviden]iaz` tragicul suport real al fic]iunii rebreniene: n amintirea fratelui meu Emil, executat de austroungari, pe frontul romnesc, n anul 1917. Dar romanul contope[te aceast` ntmplare familial` zguduitoare cu drama genera]iei nse[i a lui Rebreanu, dup` cum chiar autorul m`rturise[te, drama de a apar]ine unui neam [i de a fi silit s` lupte n armata advers`, a statului multina]ional (Imperiul austro-ungar). Acestor surse ale romanului ]innd de experien]a direct` a prozatorului li se adaug` cteva fotografii v`zute de Rebreanu cu nfiorare, nf`]i[nd o p`dure de spnzura]i, din spatele frontului italian. Avnd o att de puternic` leg`tur` cu via]a, cartea este [i un document artistic despre absurdul [i suferin]ele antrenate de Primul R`zboi Mondial. Viziunea despre lume a romancierului nsumnd protestul mpotriva r`zboiului, condamnarea nep`s`rii fa]` de individ, dezaprobarea abuzurilor exercitate asupra con[tiin]ei soldatului, n general, se las` dedus` din ntregul roman, dar este exprimat`, secven]ial, [i de locotenentul evreu Gross: Statul! Statul care ucide! n spate statul nostru, n fa]` statul du[man [i la mijloc noi, cei osndi]i s` murim ca s` asigur`m huzureala ctorva tlhari care au pus la cale m`celul milioanelor de robi incon[tien]i.
84

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Tema [i viziunea despre lume a autorului se dezvolt` ntr-o nara]iune focalizat` asupra unui singur destin, cel al lui Apostol Bologa, cu rol de nsumare ns`. Zguduirea sufleteasc` a romnului este reprezentativ` [i pentru spaimele cehului Klapka, pentru fr`mnt`rile evreului ungur Gross, pentru durerea ruteanului Cervenco. Nara]iunea este pres`rat` cu elemente simbolice, de o mare putere de sugestie, a[a cum este spnzur`toarea. Prin mijlocirea ctorva calific`ri (epitete, personificare) spnzur`toarea dezv`luie pozi]ia autorului fa]` de realitatea frontului: nou` (de fiecare dat` alta, pentru c` fiecare dram` este unic` n felul ei), sfid`toare (expresie a unei autorit`]i inflexibile), al c`rei bra] parc` amenin]a (ntrupare a terorii). Titlul este nominal, alc`tuit din dou` substantive concrete, ceea ce i poten]eaz` capacitatea de a realiza o vizualizare sumbr`. Imaginea apare prima dat`, n roman, n evoc`rile nfrico[ate ale lui Klapka, apoi n experien]a concret` a lui Bologa, care nregistreaz`, aproape f`r` s` se uite, dar re]innd cu o claritate nsp`imnt`toare chipurile [i ve[mintele celor [apte spnzura]i care atrn` de copacii p`durii din Lunca. Cnd nu e prezentat` direct, se face o trimitere, prin asociere, la aceast` realitate instalat` de legile nemiloase ale r`zboiului: Apostol, cu ochii n fundul c`ru]ii, z`ri printre scnduri, pe [oseaua care fugea napoi, un g`tej strmb, ntocmai forma crengii de pe copacul cu spnzuratul singuratec, n stnga. P`durea este un simbol al vie]ii care se regenereaz` continuu, ns`, prin asociere cu termenul spnzura]ilor, ea devine un spa]iu c`ruia i se perverte[te func]ia primordial`, sintagma din titlu numind o asociere nefireasc`, brutal` a vie]ii n plenitudinea ei, cu moartea ca act punitiv, provocat de o voin]` tutelar`, infernal`. Combina]ia lexical` din titlu sugereaz` [i propor]iile infinite, nem`surabile pe care moartea le cap`t` n perioadele de r`zboi, [irul imens de vie]i curmate, de sacrificii. Semnifica]ia acestei embleme a r`zboiului absurd [i nimicitor se dezv`luie [i prin reac]iile personajelor. Klapka este ngrozit [i capabil de orice la[itate pentru a nu ajunge s` atrne n [treang, Bologa este cuprins de o spaim` ciudat` [i ncepe s` murmure, ma[inal, o rug`ciune, numai sublocotenentul care l conduce pe Bologa n arest, cu c`ru]a, l roag` pe vizitiu s` mne caii mai ncet, ca s` se desfete cu priveli[tea spnzura]ilor, nemaiputndu-[i st`pni uimirea [i chiar o bucurie. Moartea prin spnzurare este, n lumea militarilor, cea mai dezonorant`, cuvenit` tr`d`torilor [i dezertorilor, ns`, n roman, ea nu apare dect cu semnifica]ia de act criminal [i abuziv, ca form` de reprimare brutal` a tendin]elor de trezire [i de manifestare a con[tiin]ei na]ionale, a patriotismului, a gestului moral ntr-un combatant pus n mi[care de un stat multina]ional, uciga[. Replica lui Gross: Nimic nu e mai presus de om face ca vorbe precum vin`, tr`dare, stat s`-[i piard` n]elesul. P`durea spnzura]ilor nu poate ap`rea dect acolo unde individul nceteaz` s` mai fie un docil instrument de lupt`, un simplu executant. Compozi]ia. Romanul este alc`tuit din patru c`r]i, fiecare cuprinznd 11 capitole, mai pu]in ultima, care are doar opt capitole, fapt ce poate sugera o ncheiere brusc`, o curmare nefireasc` [i nea[teptat` a unei vie]i. Prima carte prezint` evolu]ia lui Apostol Bologa, de la momentul spnzur`rii lui Svoboda, pn` la dezl`n]uirea atacului rusesc care face s` e[ueze planul dezert`rii ofi]erului romn, grav r`nit. A doua carte este istorisirea convalescen]ei lui Bologa [i a rentoarcerii, n concediu de refacere, acas`, dup` o a doua pl`nuire de a dezerta la romni, z`d`rnicit` de febr`. Apostol rupe logodna cu Marta [i simte c` l redobnde[te pe Dumnezeu n sine.
85

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Cartea a treia nf`]i[eaz` logodna cu Ilona, fiica groparului Vidor, dar [i convocarea locotenentului ca membru al Cur]ii Mar]iale, pentru a judeca doisprezece romni, civili, b`nui]i de tr`dare, precum [i tentativa lui Apostol de a trece linia frontului la romni. Cartea a patra aduce evenimentele la punctul ultim: arestarea lui Apostol de c`tre locotenentul Varga, condamnarea la moarte [i execu]ia lui, prin spnzurare. Romanul are o structur` echilibrat`. n cele patru p`r]i alterneaz` momentele de echilibru cu acelea de tensiune [i de surescitare. Dramatismul ncerc`rilor, la care este supus protagonistul, cre[te, g`sindu-[i punctul maxim n partea de final. Subiectul este relativ simplu, dar zguduitor, n nc`rc`tura lui emo]ional`: un ofi]er romn, nrolat n armata austro-ungar`, autorul mai multor fapte de vitejie r`spl`tite cu medalii, se mut` mpreun` cu regimentul din care f`cea parte, pe frontul din Ardeal. Pus n imposibilitatea de a lupta contra celor de un neam cu el, locotenentul ncearc` s` treac` la a[a-zisul inamic, dar este prins [i spnzurat. Expozi]iunea fixeaz` cadrul, localitatea Zirin, pe frontul rusesc [i las` s` se deduc` timpul: perioada Primului R`zboi Mondial. Ea se ntrep`trunde, n capitolul I al primei c`r]i, cu intriga ce integreaz` scena execu]iei ofi]erului ceh Svoboda, nvinuit de a fi ncercat s` treac` la inamic, cu h`r]i [i cu planuri de lupt`. Bologa f`cuse parte din completul de judecat` [i votase f`r` ezitare, n favoarea pedepsei cu moartea. Desf`[urarea ac]iunii acumuleaz`, prin derulare relativ lent`, o multitudine de fapte. Bologa l cunoa[te pe c`pitanul nou venit, ceh [i el, Otto Klapka, ulterior prietenul lui cel mai devotat. Distruge reflectorul rusesc, fapt` de mare bravur`, [i este propus pentru decorare, felicitat de generalul Karg nsu[i. Auzind vestea c` divizia sa va trece pe frontul romnesc, locotenentul ndr`zne[te s`-i cear` generalului s`-l lase pe un alt cmp de lupt`, rug`minte acceptat` formal, dar care va displ`cea v`dit superiorului s`u. Bologa a[teapt` zorii, pentru a trece la inamic, dar armata rus` atac` [i el este r`nit foarte grav. Dup` o perioad` lung` de spitalizare, pentru a avea r`gazul s` se refac`, este trimis s` lucreze n spatele frontului, la biroul coloanei de muni]ii din satul Lunca. [i face din nou un plan de a dezerta, de data aceasta la romni, dar este dobort de febr` [i trimis, n concediu, acas`, n trgu[orul Parva, pentru o lun`. Aici rupe logodna cu Marta, fiica avocatului Dom[a, dintr-un motiv mai mult nchipuit [i intr` n conflict cu un fost coleg de [coal`, ajuns acum un renegat. Rechemat la divizie, se logode[te cu Ilona, fiica groparului Vidor, la care st` n gazd` [i, curnd, afl` c` este rechemat s` fac` parte din tribunalul militar, spre a judeca pe doisprezece romni care au trecut linia frontului, b`nui]i de tr`dare. Aproape halucinat, f`r` s` fi avut timp s` se preg`teasc`, se ndreapt` spre liniile romnilor. Prinderea lui de c`tre Varga, odinioar` bun prieten al s`u, ofi]er de carier` extrem de zelos, reprezint` punctul culminant [i marcheaz` finalul c`r]ii a treia. Deznod`mntul prezint` refuzul lui Apostol de a se l`sa ap`rat [i moartea lui, prin spnzurare, n zori. De[i mijlocul preferat de Rebreanu este naintarea liniar` a nara]iunii, exist` n roman [i cteva momente de retrospec]ie, cel mai important fiind acela al reconstituirii biografiei lui Bologa, plasat imediat dup` deschiderea ac]iunii, n capitolul al doilea. Acesta are rolul de a facilita n]elegerea reac]iilor protagonistului, incapacitatea lui de a se fixa asupra unui ideal, asupra unui ]el. Conflictul se instaleaz` nc` din deschiderea romanului, sugerat de efectul imaginii spnzur`torii asupra celor ce o contempl` [i, pu]in mai trziu, de cel al privirii spnzuratului asupra lui Bologa. El r`mne latent, cunoa[te momente de intensificare,
86

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

apoi de atenuare, pn` la manifestarea acut` din scena judec`rii protagonistului de c`tre Curtea Mar]ial`. n general, Apostol [i m`rturise[te tulbur`rile [i dorin]a de a face pace cu propria con[tiin]` doar lui Klapka, n ochii celorlal]i p`strnd un relativ echilibru. Doar n final, n fa]a comisiei de judecat`, el r`bufne[te revoltat [i mnios, exteriorizndu-[i toate frustr`rile n`bu[ite: Mai repede, mai repede, pentru Dumnezeu... [i apoi r`gu[it: Omor]i-m`! Conflictul interior al eroului vine din inconsecven]ele acestuia, din graba cu care [i asum` ni[te principii de via]`, str`ine configura]iei lui suflete[ti. Este de multe ori exagerat n atitudini: verific` t`ria [treangului lui Svoboda, trimite caporalul n sat s` aduc` un scaun pe care s` se urce cel ce va fi spnzurat, de[i nimeni nu-i ceruse s` se ocupe de aceste detalii; renun]` la angajamentul de c`s`torie cu Marta, fiic` de avocat, logodindu-se prea curnd cu Ilona, fata analfabet` a unui ]`ran [.a.Dep`[e[te un impas cauzator de suferin]` [i face o nou` alegere, radical deosebit`, provocatoare a noi dureri [i regrete. De cele mai multe ori, Rebreanu alege detaliul fizic, pentru a dezv`lui tr`irile intense ale eroului s`u: ... Bologa, cu buzele albe [i cu ochii aprin[i, parc-ar fi avut friguri. Mai rar, apeleaz` la monologul interior, surprinzndu-i fr`mnt`rile: Ce ridicol am fost cu concep]ia de via]`! se gndi apoi deodat`. Cum nu mi-am dat oare seama c` o formul` neroad` nu poate ]ine piept vie]ii niciodat`? Chiar [i conflictele exterioare (cu Varga, cu Gross, cu generalul Karg, cu notarul P`l`gie[u) sunt tot o form` de manifestare a conflictului sufletesc. Principiile inflexibile ale celorlal]i sunt, pentru o anumit` perioad`, ale eroului nsu[i, dar dep`[ite, dup` un moment de criz`. Opozi]ia fa]` de ei este chiar r`zvr`tirea fa]` de sine, de pe o alt` treapt` de n]elegere a lumii. Structural, romanul se organizeaz` pe dou` planuri: cel al evenimentelor [i cel al ecourilor n con[tiin]`, acesta din urm` avnd prioritate. Ca n orice roman de tip doric e z a o (N. Manolescu), n P`durea spnzura]ilor autorul alege pentru eroul s`u doar acele evenimente care pot deveni cauze precise ale unor efecte sigure. Spnzurarea lui Svoboda genereaz` obsesia vinov`]iei lui Apostol, iubirea abia nfiripat` pentru Ilona determin` ruptura de Marta, reg`sirea lui Dumnezeu face ca Apostol s` primeasc` moartea cu sete de lumin` etc. Cele dou` planuri fuzioneaz`, compunnd un destin tragic. o e z a o Ca [i n Ion, P`durea spnzura]ilor este un corp sferoid, incipitul [i finalul fiind realizate simetric. Incipitul construie[te o imagine sumbr`, a sfr[itului unei zile mohorte de toamn`, ntr-o cmpie neagr`, devitalizat`, n]epat` ici-colo cu arbori ar`mii. Cenu[iul cerului, negrul p`mntului, ro[ul bolnav al copacilor se completeaz` cromatic cu rana p`mntului din care doi gropari arunc` lut galben, lipicios. Albul crucilor din cimitirul militar este, n acest peisaj, aproape violent, reamintind for]a mereu proasp`t`, nes`tul` a mor]ii. Cmpul semantic al extinc]iei domin` n chip absolut descrierea am`nun]it`, realizat` lent, cu o tehnic` cinematografic`: satul Zirin st` sub o pnz` de fum [i de pcl`, pomii sunt desfrunzi]i, turnul bisericii e spintecat de un obuz, se disting, spre miaz`noapte, ruinele g`rii, cmpul e devastat de toamn` [i de semnele unui r`zboi care pare f`r` sfr[it. Aceast` nregistrare ap`s`toare a mprejurimilor include [i imaginea celor dou` cimitire: al satului cu cruci rupte, putrezite, rare, f`r` poart`, ca [i cnd moartea ar
87

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

fi aici un fenomen izolat, aproape uitat [i cel militar cu crucile albe, proaspete, s`la[ nenc`p`tor pentru attea vie]i sacrificate. {i deasupra tuturor acestor repere pe care alunec` privirea se nal]` spnzur`toarea nfipt` la marginea satului, amenin]`toare, ce ntindea bra]ul cu [treangul spre cmpia neagr`. Impresia creat` de acest peisaj macabru e sintetizat` ntr-o replic` a caporalului care supravegheaz` preg`tirile pentru uciderea [i ngroparea lui Svoboda: Ce via]` mai e [i asta... ncotro te ui]i, numai moarte, [i morminte, [i mor]i... Dup` execu]ia cehului, ntunericul invadeaz` cuprinsul [i sufletele, dup` cum remarc`, nfiorat, Bologa nsu[i: Ce ntunerec, Doamne, ce ntunerec s-a l`sat pe p`mnt... Printr-un violent contrast, numai spnzur`toarea albea nep`s`toare, mprejmuit` de crucile albe din cimitirul militar. Albul devine spectral, o sugestie a primejdiilor infinite, mereu treze [i de nenl`turat. n tot acest peisaj dominat de tenebre persist` o lumin`, str`lucirea nsufle]it` din ochii condamnatului la moarte, imposibil de nimicit chiar de c`tre moartea atotst`pnitoare. Finalul exploateaz` acela[i motiv al spnzur`torii/ spnzur`rii, numai c` momentul ales pentru executarea pedepsei capitale este sfr[itul nop]ii. Cteva detalii reamintesc scena ini]ial` a romanului: spnzur`toarea este un stlp alb [i lucios, p`mntul gropii se nf`]i[eaz` deschis ca o ran` urt`, g`lbuie. Spre deosebire de incipit, aceast` ultim` secven]` are un puternic caracter de irealitate. La lumina f`cliilor, Apostol nu mai recunoa[te chipurile [i nici glasurile, [i z`re[te numele scris pe crucea de lemn, dar nu-l mai asociaz` cu sine. Dac`, asistnd la moartea lui Svoboda, [i sim]ea creierii clocotind [i [i auzea b`t`ile inimii, ca ni[te ciocane, n preajma propriei dispari]ii [i plimba lini[tit privirea peste mul]imea strns` [i, ntre hohotele de plns ale lui Klapka, fu cuprins de un val de iubire izvort` parc` din r`runchii p`mntului. n chiar clipa cnd [i potrive[te singur [treangul, se veste[te r`s`ritul soarelui. Evolu]ia personajului este echivalent` cu o parcurgere a unui traseu labirintic al con[tiin]ei. Ca s` poat` ajunge de la ntuneric la lumin`, eroul traverseaz` experien]a redobndirii propriului suflet, a iubirii, a lui Dumnezeu, a propriei identit`]i. Personajele sunt de factur` realist` [i, n consecin]`, devin tipuri: Bologa indecisul, Klapka la[ul, Varga zelosul, Marta cocheta etc. Construirea lor pe o dominant` caracterial` nu le face schematice ns`. Preotul Constantin Boteanu, ca [i Klapka, are mereu n fa]` spectrul nenorocirii familiale, ceea ce l face extrem de prudent, chiar la[. Cu toate acestea, cei doi nu-[i pierd doza de nsufle]ire care i face oameni [i i mpinge s` se expun` totu[i pericolului pe care au vrut cu orice chip s`-l evite. Boteanu este att de nfrico[at de pedeapsa care se ab`tuse asupra lui, din pricina sentimentelor sale patriotice, nct se teme s` vorbeasc` romne[te cu Apostol [i refuz` s`-i asculte spovedania n care locotenentul include planurile lui de trecere a liniei frontului la romni. Klapka, la rndul s`u, se ngroze[te n fa]a dezv`luirilor lui Bologa despre planurile lui de a dezerta [i ncearc` din r`sputeri s`-l conving` s` renun]e la gndul periculos. ns` tot Boteanu este acela care l cunun` cu Ilona pe locotenentul suspect, n ochii generalului Karg, pentru scrupulele sale patriotice [i tot el l ncurajeaz` n clipele dinaintea mor]ii. Klapka se ofer` s`-l apere pe Bologa la proces [i o face mpotriva voin]ei acestuia, iar scena final` consemneaz` [i reac]ia
88

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

nest`pnit` a cehului care plnge, b`tndu-se cu pumnii n piept, nesocotind astfel orice b`nuial` de mp`rt`[ire a sentimentelor celui spnzurat, care ar putea c`dea asupra sa. Camarazii de front ai lui Apostol reprezint` un subcon[tient satelit, exterior al o a oo o e protagonistului (Al. Protopopescu, Romanul psihologic romnesc ). Concep]ia lui Gross despre stat ca despre un mecanism strivitor, uciga[, viziunea umanist`, ndatorat` iubirii fa]` de cel`lalt a lui Cervenco, mentalitatea rigid`, de soldat care e dator s` execute ordinele, f`r` s` le cnt`reasc`, a lui Varga reprezint` laolalt` idei care se ciocnesc n mintea lui Bologa nsu[i, sf[iat ntre op]iuni sau convingeri divergente. Aceste personaje devin voci ale con[tiin]ei romnului care tatoneaz` c`ile spre un adev`r stabil, situat dincolo de circumstan]e. n general, rostul celorlalte personaje este s` lumineze anumite fa]ete ale personalit`]ii protagonistului. Apostol Bologa este un tn`r ofi]er romn din armata austro-ungar`, nrolat dintr-o hot`rre pripit`, care a curmat studiile sale de filosofie de la Universitatea din Budapesta. Fiul unui avocat memorandist, scump la vorb` [i ve[nic serios [i al unei tinere sfioase, delicate [i c`s`torite la numai [aptesprezece ani, Apostol se vede, nc` din copil`rie, mbr`]i[at de o dragoste matern` idolatr`, resim]ind totodat` adnc atmosfera grav` pe care o impusese tat`l s`u n cas`. Educa]ia pe care o prime[te stimuleaz` n el dou` direc]ii ale dragostei [i ale responsabilit`]ii: Dumnezeu (prin influen]a mamei sale) [i neamul (prin ndemnurile [i exemplul personal al tat`lui dar [i prin pildele eroice ale str`mo[ilor s`i att pe linie patern` ct [i matern`). b Utiliznd tehnica flash-backului, Rebreanu realizeaz` un sumar biografic pentru Bologa, amintind transa mistic` a b`iatului de [ase ani care, n biseric`, este martor la ntruparea lui Dumnezeu, apoi criza sufleteasc` a adolescentului care, pierzndu-[i tat`l, simte cum se pr`bu[e[te n el credin]a divin`. Momentul de la care porne[te ac]iunea propulseaz` n prim-plan o con[tiin]` eliberat` de idolii familiei [i ai copil`riei sale. Conceptul de dumnezeire [i acela de neam sunt nlocuite cu cel al statului, al colectivit`]ii organizate n afara c`reia omul singur nu e cu nimic mai mult dect un vierme. Portretul fizic al personajului cumuleaz` cteva tr`s`turi aspectuale completate cu detalii despre st`rile l`untrice: n ochii lui Apostol Bologa, alba[tri [i adnci]i n cap se aprinse o mndrie stranie sau: Pe buzele sub]iri, cu col]uri supte ale locotenentului r`s`ri un amestec de ironie [i de dispre]. Este n`ltu], foarte zvelt, cu o frunte alb` [i foarte fr`mntat`. Apostol, cel din postura ini]ial`, de robot al datoriei fa]` de stat, izbucne[te foarte nervos [i cu vocea zgrietoare n preajma spnzur`torii ce se nal]` pentru Svoboda, dup` ce constat` attea neglijen]e n preg`tirea execu]iei. Eroul este un personaj rotund, a c`rui evolu]ie const` ntr-o repetare a triunghiului: e z a o eveniment-revela]ie, criz`, solu]ie. Nu exist` n P`durea spnzura]ilor dect acest conflict f`r` armisti]iu.1 Autocaracterizndu-se, i se prezint` lui Klapka, chiar de la prima lor ntlnire, drept s o fire excesiv de [ov`itoare, care are ns` con[tiin]a pe deplin mp`cat`, absolut pe deplin, n privin]a condamn`rii lui Svoboda. E de ajuns totu[i s` surprind` privirea scnteietoare [i mndr` a celui de sub [treang [i s` afle detaliul care favorizase gestul
1 N. Manolescu, Arca lui Noe, vol. I, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1980 89

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

sublocotenentului ceh, [i anume uciderea tat`lui s`u de membrii aceleia[i armate sub al c`rei steag luptau cu to]ii, ca lini[tea lui s` se tulbure definitiv. Intrat ntr-o criz` adnc`, Apostol se salveaz` momentan, ag`]ndu-se de un reper salvator: neamul. Se simte fericit, o dragoste mare i nfiora sufletul. Prin monolog interior, Rebreanu reveleaz` reliefurile suflete[ti ale personajului: De acum ncepe o via]` nou`! [...] n sfr[it, mi-am g`sit calea... Au trecut [ov`irile [i ndoielile! De acuma, nainte! Imediat dup` constatarea acestei schimb`ri de stare, apare vestea c` regimentul lui Bologa va fi mutat pe frontul din Ardeal [i ciclul spaimelor [i al nelini[tilor eroului se reia. Aflat acas`, dup` o lung` perioad` de convalescen]` petrecut` n spital, Bologa [i redobnde[te echilibrul, reintegrndu-l n sine pe Dumnezeu [i l`sndu-se cuprins de o nesfr[it` iubire fa]` de oameni. Este starea care i permite s` ia, f`r` zvrcoliri inutile, hot`rrea de a rupe logodna cu Marta [i apoi de a se logodi cu Ilona. n acest moment, Apostol [i-a asumat din nou idealurile n numele c`rora fusese crescut, respinse pe rnd, ca fiind false, de c`tre ambi]iosul student la filosofie. Dar [i aceast` stare e provizorie, echilibrul i este curmat de numirea a doua oar` la Curtea Mar]ial` [i de recomandarea generalului Karg de a-i pedepsi exemplar pe romnii acuza]i de tr`dare, cu alte cuvinte de a vota n favoarea vinov`]iei lor. Ie[irea din aceast` nou` criz` nu se mai poate face dect n moarte. Reac]iile psihologice ale lui Bologa, urm`rite constant, dezv`luie un caracter ezitant: exaltare, apoi nesiguran]`, disperare, reechilibrare, ntr-un ciclu care se reia. Caracterizarea prin gesturi a personajelor, asociat` celei prin vorbe, devine uneori emblematic`: n ne[tire, ca un copil lacom, ntinse amndou` minile spre lumin`, murmurnd cu gtul uscat: Lumina!... Lumina!... Lumina este aici un simbol al adev`rului absolut, al mp`c`rii dintre gnd, vorb` [i fapt` c`tre care l ndemnase din copil`rie tat`l, al armoniei l`untrice depline, pe care Apostol n-o va putea atinge niciodat`. Numele protagonistului se leag` de ideea credin]ei [i a sacrificiului, exprimat` de Apostol nsu[i ntr-un dialog cu Klapka: Suferin]ele mi-au nfrnt mndria, nct azi [tiu bine c` numai credin]a c`reia i jertfe[ti f`r` [ov`ire ns`[i via]a ta, numai aceea te poate mntui! Traseul psihologic oscilant al lui Bologa devine tipic pentru fiin]a avntat`, inapt` s` cnt`reasc` suficient urm`rile faptelor sale, ajuns`, dup` cum m`rturise[te chiar eroul, o juc`rie neputincioas`, f`r` voin]` adev`rat`, mergnd ncotro l mn` puteri [i hot`rri str`ine de fiin]a lui. Perspectiva narativ` par derrire (dind`r`t) face ca naratorul s` [tie totul despre personajele sale, n orice moment. Nota]ia exact` despre procesele lor suflete[ti valorific` puterea clarificatoare a compara]iei [i dezv`luirea psihologic` f`cut` prin am`nuntul fizic: ... se ridic` n picioare ca mu[cat de [arpe; apoi deodat` i plesni auzul o voce cunoscut` sau Apostol sim]ea toate privirile ca ni[te s`ge]i drept n inim`. n surprinderea tr`irilor confuze ale lui Apostol, Rebreanu se folose[te [i de stilul indirect liber, insernd n discursul narativ gndurile [i vorbele personajului: Klapka?... Cine [tie dac` nu Klapka e pricina pr`bu[irii. El a venit cu p`durea spnzura]ilor [i i-a picurat n inim` ndoielile. Naratorul este o con[tiin]` exterioar` (extradiegetic) [i relateaz` la persoana a treia, neimplicat (heterodiegetic). Urm`rindu-se un caz de con[tiin]`, misiunea
90

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

fundamental` a naratorului este s` releve un traseu psihologic sinuos. Povestirea evenimentelor antreneaz` obligatoriu [i nsemnarea despre oglindirea lor n con[tiin]`. Dezertarea e[uat` a lui Bologa [i a[teptarea verdictului comisiei de judecat` sunt faptele care genereaz` gnduri precum: Toat` via]a lui trecut` a crescut dintr-o r`d`cin` bolnav`, pe care trebuie s` [i-o smulg` din suflet chiar de-acuma. Alt suflet i trebuie, ferit de ve[nicele ezit`ri [i chibzuiri... Nara]iunea se completeaz` astfel firesc cu descrierea de cadru exterior sau de st`ri emo]ionale. Ea se desf`[oar` cronologic, cu excep]ia secven]elor de retrospec]ie privind copil`ria, adolescen]a lui Bologa, anii de facultate petrecu]i la Budapesta, logodna cu Marta [i nrolarea. Monologul interior c[tig` propor]ii nsemnate, de[i, de cele mai multe ori, gndurile personajului central sunt prezentate nu prin vorbirea l`untric`, ci prin consemn`rile naratorului auctorial. Ponderea monologului interior este impresionant` n cartea a patra, cnd ac]iunile exterioare se comprim`, dilatndu-se evenimentele petrecute n planul con[tiin]ei. Dialogul are o frecven]` semnificativ` de-a lungul ntregii opere, avnd n principal rolul de a exterioriza st`ri suflete[ti, de a impune psihologii veridice. Totodat` el exteriorizeaz` conflicte (Bologa/ Klapka; Bologa/ generalul Karg; Bologa/ Varga), fiind de multe ori tensionat [i contribuind la men]inerea atmosferei sumbre pe care o degaj` ntreg romanul. P`durea spnzura]ilor este un roman realist psihologic, obiectiv, reie[it din e z a o n`zuin]a mai general` de a realiza stilul major al culturii noastre. (T. Vianu)

Repere critice
a o o o o T. Vianu, Arta prozatorilor romni, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1981: Rebreanu un analist al st`rilor de subcon[tien]`, al nv`lm`[elilor de gnduri, al obsesiilor tiranice. P`durea spnzura]ilor este construit` n ntregime pe schema unei obsesii, dirijnd e z a o eroul din adncurile subcon[tientului. a o N. Manolescu, Arca lui Noe, vol. I, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1980: ... Sunt n definitiv trei imperative care strnesc mereu n Bologa libertatea de op]iune sau, mai bine, care se nf`]i[eaz` con[tiin]ei neclare a eroului ca fiind propriile lui convingeri: sentimentul datoriei fa]` de stat, ideea na]ional` [i credin]a n Dumnezeu. Statul, neamul [i religia alc`tuiesc tot timpul un trio represiv. Bologa are orgoliul individualit`]ii [i caut` un acord cu aceste instan]e supraindividuale, nu pe calea obedien]ei oarbe, ci pe aceea a con[tiin]ei lucide. Le accept` convins de fiecare dat` c` sufletul s`u i-o cere; descoper`, f`r` ntrziere, c` a fost manipulat. ea a o e ee o z o e o ae Ov. S. Crohm`lniceanu, Literatura romn` ntre cele dou` r`zboaie mondiale, vol. I, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1972: Fiecare am`nunt re]inut n con[tiin]` face parte dintr-un anumit complex sufletesc, reconstituit cu tot adev`rul s`u omenesc. St`rile de vid interior, actele ma[inale, mecanismele asociative involuntare sunt surprinse dintr-o perspectiv` surprinz`tor de modern`, anticipnd o ntreag` literatur` analitic`, nou` la noi. o a o e e e Pompiliu Constantinescu, Romanul romnesc interbelic, Ed. Minerva, 1977: Romanul e de o concentrare strns` n compozi]ie; cu nensemnate devieri de st`ri extatice, de misticism subiectiv, peste care flutur` umbra uria[` a lui Dostoievski, [i ncordeaz` apoi ritmul alert, halucinant, de pr`bu[ire iremediabil` n haosul unei voin]e disolute.
91

Romanul modern subiectiv, de analiz` psihologic`

I. Disocieri teoretice
Romanul de analiz` psihologic` a luat na[tere din interesul special al scriitorilor pentru via]a interioar` a fiin]ei umane. Gnduri, sentimente, st`ri suflete[ti confuze, conflicte ireconciliabile [i crize ale eului n c`utarea propriei identit`]i au fost observate de psihologi [i psihiatri [i au fost transfigurate de scriitori n romanele de analiz` psihologic`. Adoptarea acestei formule de roman nseamn`, implicit, producerea unor modific`ri n structurile tradi]ionale romane[ti. Arti[tii au n]eles c` un tip uman, un caracter nu poate fi cunoscut, pn` n cele mai profunde resorturi ale sale, privindu-l doar din exterior. Formulele clasice de construc]ie a personajelor prin eviden]ierea unor tr`s`turi dominante nu mai corespund estetic [i, de aceea, se impun metode noi, moderne, de investigare am`nun]it` a con[tiin]ei. Personajul devine, astfel, imprevizibil, [i, uneori, ilogic. Intriga sau elementul care declan[eaz` ac]iunea n romanul tradi]ional trece n plan secund comparativ cu analiza psihologic`. Autori precum Marcel Proust, Stendhal, Andre Gide, F. M. Dostoievski, Tolstoi [.a.dizolv` romanul clasic prin multiplicarea perspectivelor narative, prin identificarea personajului cu naratorul, prin anularea dimensiunii cronologice a ac]iunii [i instaurarea domina]iei memoriei involuntare. Prin intermediul operei lui Marcel Proust, p`trund n domeniul literaturii [i ideile filozofice ale lui Henri Bergson, privind intui]ionismul.

II. Contextualizarea operei


n perioada interbelic`, romanele lui Marcel Proust au produs o impresie deosebit` criticilor literari [i scriitorilor romni. Analiznd fenomenul, Cornelia {tef`nescu opineaz`: Noutatea viziunii proustiene s-a impus pe dou` planuri-acela al filozofiei desf`[urate pe cont propriu de autorul nsu[i n leg`tur` cu timpul [i memoria, iar pe de alt` parte, prin descoperirea aspectului realist al operei. Mai ales aceast` tr`s`tur` a fost pus` n eviden]` de c`tre comentatorii romni, care v`d n opera lui Proust, mai mult dect criticii francezi, nu numai o introspec]ie redus` la problemele eului n timp, ci o vast` fresc` social`, n care, cu alte mijloace dect acelea ale lui Saint-Simon ori Balzac, el reconstituie tabloul societ`]ii franceze. 1 Concep]ia despre literatur` a lui Camil Petrescu se cristalizeaz` n volumul de eseuri Teze [i antiteze din 1936, n care semnificativ este eseul Noua structur` [i opera lui Marcel Proust. Ideile care structureaz` concep]ia scriitorului sunt:
1 Cornelia {tef`nescu, Momente ale romanului, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1973 92

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

- corelarea literaturii cu [tiin]a, filozofia [i psihologia epocii: {i r`spunsul ar putea s` fie c` literatura epic` de pn` la Proust nu se mai integra structurii culturii moderne, iar fa]` de evolu]ia realizat` de [tiin]` [i filozofie n ultimii patruzeci de ani, aceast` literatur` epic` r`m`sese anacronic`.; Dac` afirm`m c` literatura unei epoci este n corela]ie cu psihologia acelei epoci, [i dac` st`ruim s` ar`t`m c` psihologia ns`[i este n func]ie de explica]ia filozofic` a timpului, ne rentoarcem cu [i mai mult` ndrept`]ire la afirma]ia c` o literatur` trebuie s` fie sincronic` structural, filozofiei [i [tiin]ei ei...1 - cunoa[terea nemijlocit` a realit`]ii de c`tre artist, autenticitatea: [...] ca s` evit arbitrariul de a pretinde c` ghicesc ce se ntmpl` n cugetele oamenilor, nu e dect o singur` solu]ie: S` nu descriu dect ceea ce v`d, ceea ce aud, ceea ce nregistreaz` sim]urile mele, ceea ce gndesc euAceasta-i singura realitate pe care o pot povestiDar aceasta-i realitatea con[tiin]ei mele, con]inutul meu psihologic. . Din mine nsumi, eu nu pot ie[i. . Orice a[ face eu nu pot descrie dect propriile mele senza]ii, propriile mele imagini. Eu nu pot vorbi onest dect la persoana nti.2 - povestirea pe baza fluxului con[tiin]ei, a memoriei afective involuntare: n constitu]ia prezentului, ca atare, n fluxul con[tiin]ei mele, n acea curgere de gnduri, ndoieli, imagini, n`zuin]e, afirma]ii, neg`ri absolute, intr` [i amintirile. [...] Amintirile fac parte din fluxul duratei, dar nu amintirile voluntare, abstrase, ci numai cele involuntare.3 Alte idei camilpetresciene, privind arta romanului, pot fi extrase din operele sale beletristice: - luciditatea autoanalizei este exprimat` de {tefan Gheorghidiu, protagonistul a o e e a o e a o e e z o romanului Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r`zboi: Aten]ia [i luciditatea nu omoar` voluptatea real`, ci o sporesc, a[a cum de altfel aten]ia spore[te [i durerea de din]i. Marii volupto[i [i cei care tr`iesc intens via]a sunt, neap`rat, [i ultralucizi. - anticalofilismul este definit n romanul Patul lui Procust: Un scriitor e un om care exprim` n scris cu o liminar` sinceritate ceea ce a sim]it, ceea ce a gndit, ceea ce i s-a ntmplat n via]`, lui [i celor pe care i-a cunoscut, sau chiar obiectelor nensufle]ite. F`r` ortografie, f`r` compozi]ie, f`r` stil [i chiar f`r` caligrafie. Reprezentan]i ai romanului modern subiectiv, de analiz` psihologic` n literatura romn` interbelic` sunt: Camil Petrescu, Mircea Eliade, Anton Holban, Max Blecher [.a.

1 Camil Petrescu, Noua structur` [i opera lui Marcel Proust, apud Poetica romanului romnesc, p Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1987, pag. 158, antologie, note [i repere bibliografice de Mircea Regneal` 2 Idem. 3 Idem. 93

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

III. Ilustrarea tipului de roman modern, subiectiv, de analiz` psihologic`

ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE, NTIA NOAPTE DE R~ZBOI


de Camil Petrescu Romanul Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r`zboi a fost publicat n anul 1930, la zece ani dup` capodopera lui Liviu Rebreanu, Ion. Geneza operei st` sub semnul biograficului, pentru c` unele pagini din jurnalul de campanie al lui Camil Petrescu au fost utilizate n oper`. Dup` cum m`rturise[te scriitorul, a vrut s` scrie o nuvel` despre r`zboi, dar, fiind prea ampl`, a devenit punctul de plecare pentru roman. n acela[i scop, al transfigur`rii artistice, timp de zece ani a strns materiale: c`r]i, articole din ziare, fotografii, tot ceea ce putea s` ajute la reconstruirea atmosferei unei epoci [i a alc`tuit fi[e pentru personajele sale, adev`rate dosare de documentare. Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r`zboi este un roman modern, a o e e a o e a o e e z o subiectiv, n care se construie[te un personaj inteligent [i lucid. Accentul cade, n aceast` oper`, pe tr`irile interioare ale eroului principal, analizate prin tehnica introspec]iei. Discursul epic este scris la persoana nti, ca o confesiune a protagonistului, {tefan Gheorghidiu, confesiune sus]inut` [i de notele de subsol, dar [i de alternarea planului interior, al reflec]iei [i al tr`irilor, cu cel exterior, al societ`]ii bucure[tene din preajma Primului R`zboi Mondial [i al frontului. Relatarea evenimentelor se face prin rememorarea evenimentelor tr`ite, a iubirii matrimoniale. Nara]iunea la persoana I presupune identitatea naratorului cu personajul [i, prin urmare, perspectiva unic` asupra evenimentelor, a atitudinilor [i a comportamentelor, prezentate sub forma analizei lucide prin reflectarea n propria con[tiin]`. Tema romanului se raporteaz` la tr`irea a dou` evenimente majore din via]a unui om-sentimentul erotic [i experien]a mor]ii, n fa]a c`rora omul simte efectul nstr`in`rii sau cum spunea Camil Petrescu nsu[i: n fa]a mor]ii [i n dragoste, omul apare n autenticitatea lui. Titlul este format dintr-o metafor`, sugernd cele dou` experien]e existen]iale [i reflexive, pe care le tr`ie[te {tefan Gheorghidiu iubirea [i r`zboiul, adic` chiar tema romanului . Simbolul primei nop]i din titlu ar putea fi cel sugerat de Ov. S. Crohm`lniceanu: Dragostea devine astfel un act acaparator, devorant, care tinde s` anihileze personalitatea partenerului.1, iar cel de-al doilea substantiv noapte din titlu joac` rolul unui simbol al mor]ii. ntre ultima noapte de dragoste [i ntia noapte de r`zboi, se scrie istoria unui intelectual care aspir` la cunoa[tere absolut`, la ideile pure, la libertate. Titlul sus]ine [i structura romanului, cele dou` planuri pe care se dezvolt` ac]iunea [i se construie[te personajul principal, reprezentate de cele dou` p`r]i ale operei: Cartea ntia [i Cartea a doua. Textura intern` a textului este sus]inut` de capacitatea reflexiv` a eroului de a se privi pe sine din dou` perspective, ca subiect al cunoa[terii [i ca obiect al cunoa[terii, rezultat al autoanalizei [i al introspec]iei.

1 Ov. S. Crohm`lniceanu, Literatura romn` ntre cele dou` r`zboaie mondiale, vol. I, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1972 94

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Din punct de vedere compozi]ional, se constat` echilibrul [i unitatea formei, ob]inute prin cele [ase capitole ale fiec`rei p`r]i, [i un epilog numit: Comunicat apocrif.La acestea se adaog` unitatea perspectivei, artificiul compozi]ional care leag` prima parte de cea de-a doua, prin plasarea n incipit a unei scene, care, din punct de vedere cronologic, apar]ine celei de-a doua p`r]i, n care este prezentat r`zboiul. Ac]iunea romanului este discontinu`, ca urmare a mpletirii timpului prezent cu rememorarea trecutului. ncepe ex-abrupto, n prezent (realitatea frontului): n prim`vara anului 1916, ca sublocotenent proasp`t, ntia dat` concentrat, luasem parte, cu un regiment de infanterie din capital`, la fortificarea v`ii Prahovei, ntre Bu[teni [i Predeal. [i face un salt, prin mijlocirea memoriei afective, n trecut (povestea de dragoste): Eram nsurat de doi ani [i jum`tate cu o coleg` de la Universitate [i b`nuiam c` m` n[al`. {tefan Gheorghidiu, personajul principal, asist` la o discu]ie, despre dragoste, ntre ofi]eri, pornind de la un articol de ziar, n care se men]iona c` un b`rbat a fost achitat, dup` ce [i-a ucis so]ia, care-l n[elase. Discu]ia are loc la popot`, care, de[i este descris` ca un loc auster: Popota unde suntem acum e ntr-o odaie mic`, s`teasc`, mai sus dect toate satele romne[ti din munte. E abia mai mare ca o colib`, varuit` n alb, cu dou` paturi nguste la perete, acoperite cu velin]e vechi, [i care acum ne slujesc [i drept scaune de masa. O lamp` de gaz d` o lumin` g`lbuie, aproape la fel de le[inat` ca a vinului, din paharele mari de ap`, de dinainte. Masa e, fire[te, de brad, ca la crciumile de drum mare [i acoperita cu pnz` ]`r`neasc`. devine un spa]iu colocvial, ce dezv`luie lumea, pornind de la faptul divers: ... iar discu]ia e la fel cu toate discu]iile literare, filozofice, artistice, politice, militare, religioase ale oamenilor care, n saloane, n restaurante, n tren, n sala de a[teptare a dentistului, [i spun p`rerea lor cu convingerea nenduplecat` [i matematic` cu care larvele [i ]es n jur gogo[i. Un timp, eroul nu intervine n discu]ie, ascultnd doar p`rerile unor ofi]eri precum Floroiu, Corabu [i Dimiu, pentru c` vrea s` ob]in` o permisie. Tr`ie[te sentimente intense [i dramatice la gndul c` nu va putea s`-[i vad` so]ia aflat` la Cmpulung: n mine era o foial` de [erpi..., iar, cnd nu i se acord` permisia, [i exprim` brutal p`rerea despre superficialitatea celor care discutau: Discu]ia dumneavoastr` e copil`roas` [i primar`. Nu cunoa[te]i nimic din psihologia dragostei. Folosi]i un material nediferen]iat. Discu]ia de la popot` constituie cauza declan[`rii memoriei afective a personajuluinarator [i al rememor`rii pove[tii de dragoste cu Ela, so]ia sa. {tefan Gheorghidiu, student la filozofie se c`s`tore[te din dragoste cu Ela, o student` de la Litere. De[i erau s`raci, cei doi se iubeau [i lumea lor mic` p`rea perfect`. Dintr-un capitol cu nume balzacian, Diagonalele unui testament, n care, nc` o dat` se dezv`luie natura ideal` a protagonistului, afl`m c` {tefan mo[tene[te, dup` moartea unchiului s`u, b`trnul avar Tache Gheorghidiu, o avere care-i schimb` destinul. Tinerii c`s`tori]i p`trund n cercurile mondene ale capitalei, abandonndu-[i treptat vechii prieteni. Via]a lor se compune acum din participarea la ceaiuri dansante, excursii n band`, vizionarea tuturor premierelor de la teatru [i nu doar a spectacolelor bune, cum f`ceau nainte. La insisten]a altui unchi al s`u, deputatul Nae Gheorghidiu [i a omului de afaceri analfabet T`nase Vasilescu Lumn`raru, dar [i a Elei, {tefan intr` n afaceri, n industria metalurgic`. neavnd spirit practic, ns`, pierde o sum` [i se retrage din asocia]ie.
95

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

n capitolul E tot filozofie..., sunt surprinse aspecte din via]a de intelectual a lui {tefan, dar [i din via]a casnic`. Personajul se construie[te sub ochii no[tri, ca intelectual preocupat de specula]iile privind concep]iile lui Kant [i a lui Schopenhauer. ncearc`, ntr-o scen` sugestiv`, s`-i explice [i Elei problema cunoa[terii prin sim]uri [i prin ra]iune, lec]ia de filozofie fiind, de fapt, un pretext pentru prezentarea unui episod erotic. Curnd, {tefan are b`nuiala c` Ela nu mai este fata de care s-a ndr`gostit [i tr`ie[te un tulbur`tor sentiment de ndoial`, care d` na[tere unui conflict interior. Evenimente [i ntmpl`ri, aparent inocente, cap`t` n con[tiin]a lui dimensiunile unei adev`rate catastrofe pasionale. Analiznd modul n care romancierul prezint` disolu]ia e o ] e iubirii, Tudor Vianu consider`: [] ceea ce izbute[te mai bine autorul Ultimei nop]i de dragoste... , nu este att afundarea n regiunile obscure ale con[tiin]ei, ct exactitatea a o e aproape [tiin]ific` n despicarea complexelor suflete[ti tipice. 1 Eroul consider` c` toat` suferin]a lui a nceput din cauza unui domn G. , pe care lau cunoscut la o petrecere. n timpul unei excursii, organizate de Ani[oara, veri[oara lui {tefan, la Odobe[ti, Ela i-a acordat o aten]ie prea mare lui G. , ceea ce a trezit n sufletul so]ului o suferin]` crncen`: Fiecare credem c` femeia care ne iube[te are, p`strate pentru noi, anumite mici gesturi de mngiere [i frumuse]e, gesturi c`rora noi le d`m un anume n]eles [i ne e o suferin]` crncen` s` vedem c` le are [i pentru altul. Parc` o alt` Ela se afla n fa]a lui, iar aceast` nou` imagine i producea o durere fizic` [i psihic`. A ncercat s` cear` explica]ii, dar Ela nu a recunoscut nimic, mai mult, a ncercat s`-l conving` de faptul c` acestea sunt regulile n societatea monden`: A[a sunt petrecerile astea. O dat` acas`, niciuna nu se mai gnde[te la cuno[tin]ele [i ntmpl`rile de aci. Pentru el, ns`, momentul era grav, iar cuvintele ei ascundeau, n loc s` dezv`luie adev`rul: Cuvntul e oricnd un mijloc imperfect de comunicare. Tot ce e sens, tot ce e adev`r, tot ce e con]inut real scap`, printre silabe [i propozi]iuni, ca aburul prin ]evile plesnite. La ntoarcerea de la Odobe[ti, {tefan face un bilan] sinistru[i compar` turnirurile medievale, care de multe ori se sfr[eau cu aducerea acas` pe scut a unora, cu propria situa]ia: A[a cum m` ntorceam eu cu imaginea femeii iubite, ucis`. Momentele de suferin]`, provocate de gelozie, dar [i de repetatele desp`r]iri, dup` excursia de la Odobe[ti sau cnd, venind pe nea[teptate, n-o g`se[te acas` (capitolul ntre oglinzi paralele), i provoac` lui {tefan chinul unei analize, pe ct de lucide, pe att de dureroase: Am suferit din nou mistuitor. Ziua [i noaptea (literalmente), nu puteam gndi dect la ea.La dou` s`pt`mni dup` cea de-a doua mp`care, {tefan este concentrat [i aranjeaz` ca ea s` plece la Cmpulung. A doua experien]`, decisiv`, n planul cunoa[terii o reprezint` r`zboiul. Imaginea r`zboiului este demitizat`, transformat` fa]` de aceea eroic` pe care i-o consacrase clasicismul. nc` din primul capitol, personajul-narator are o atitudine critic` [i ironic` la adresa preg`tirilor de r`zboi, a fortifica]iilor de pe Valea Prahovei: Ni[te [`n]ule]e ca pentru scurgere de ap`, acoperite ici [i colo cu ramuri [i frunzi[, nt`rite cu p`mnt ca de un lat de mn`, erau botezate de noi tran[ee [i ap`rau un front de vreo zece kilometri. Peste aceast` slab` preg`tire se suprapun atacurile furibunde ale du[manilor, care seam`n` haos, moarte, mutilare fizic` [i psihic`. Secven]ele, din roman, n care este descris r`zboiul sunt sus]inute de pagini din jurnalul de campanie
1 Tudor Vianu, Arta prozatorilor romni, Ed. Hyperion, Chi[in`u, 1991 96

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

al autorului, accentund impresia de autenticitate. Capitolul Ne-a acoperit p`mntul lui Dumnezeu con]ine unele dintre cele mai cutremur`toare imagini ale r`zboiului din literatura romn`. Pe front, n preajma mor]ii [i al`turi de solda]ii s`i, eroul are parte de experien]e unice: comuniunea cu simplitatea sufleteasc` a poporului prin receptarea doinei, pe drumul spre Ruc`r: Aci, la r`spntia de drum mare, mi simt tot sufletul deschis ca o ran`. E o ntlnire cu cntecul p`mntului, [i stranie transpunere ntre chinurile iubirii mele de ora[ [i chinurile adunate, ca o drojdie, n sufletul `sta ob[tesc de r`spntie., apropierea de oameni ca elementar` solidaritate: Acum oamenii de aici... mi sunt singurii aproape [i sunt mai aproape de ei dect de mama [i de surorile mele. [i descoperirea universului infinit: [...] n-a[ vrea s` existe pe lume o experien]` definitiv`, ca aceea pe care o voi face, de la care s` lipsesc, mai exact, s` lipseasc` ea din ntregul meu sufletesc. [...] cu un eu limitat n infinitul lumii, niciun punct de vedere, nicio stabilitate de raporturi nu mai era posibil`, [i deci nicio putin]` de realizare sufleteasc`. Spectacol terifiant, ordine contradictorii, spaima de moarte, imagini vizuale [i auditive hiperbolizante sunt liniile de for]` ale viziunii artistice. Ac]iunea este dinamic`, precipitat`, cu ritm sus]inut. Abund` verbele de mi[care la timpul prezent [i interjec]iile verbale. n mijlocul Apocalipsei, {tefan simte responsabilitate fa]` de oamenii din plutonul s`u [i, mai ales, mult` compasiune. Are, de asemenea, impresia c` se deta[eaz` de realitate [i reflecteaz` asupra ei precum unii dintre condamna]ii la moarte, c`ci r`zboiul pare o nesfr[it` noapte. n ciuda ororilor, r`zboiul l ajut` s` se reg`seasc`, s` descopere adev`rurile majore ale existen]ei. Este r`nit [i, dup` o perioad` de spitalizare, se ntoarce acas`. Dup` experien]a r`zboiului, rentlnirea cu Ela nu-i mai produce emo]ie [i suferin]`. Observ` cu ironie semnele mb`trnirii pe chipul [i pe trupul ei [i, brusc, decide s` se despart` de ea. Finalul este deschis: A doua zi m-am mutat la hotel pentru s`pt`mna pe care aveam s-o mai petrec n permisie. I-am d`ruit nevesti-mi nc` o sum` ca aceea cerut` de ea la Cmpulung [i m-am interesat s` v`d cu ce formalitate i pot d`rui casele de la Constan]a. I-am scris c`-i las absolut tot ce e n cas`, de la obiecte de pre] la c`r]i... de la lucruri personale, la amintiri. Adic` tot trecutul. mbog`]it prin experien]a r`zboiului [i eliberat de limit`rile unei iubiri care i-a produs o suferin]` profund`, {tefan este preg`tit pentru o alt` etap` a existen]ei sale. Fundalul romanului este realizat ca fresc` social`, a[a cum se ntmpl` n romanele realiste. Este conturat spa]iul citadin, n care tr`ie[te o lume eterogen`, mediocr`, perfect adaptat`: boga]i avari, afaceri[ti analfabe]i, politicieni abili. }elul suprem este banul, care se poate ob]ine prin afaceri, precum Vasilescu Lumn`raru sau printr-o c`s`torie convenabil`, cum a f`cut unchiul Tache. Mo[tenirea este vnat` de to]i, ca la Balzac. Familia nu are r`d`cini afective [i, tocmai de aceea, pare s` se ndep`rteze de rosturile ei tradi]ionale. Apar un tip nou, politicianul consacrat: ... Nae Gheorghidiu e unul din cei mai de[tep]i [i mai periculo[i oameni din ]ara romneasc`. [i noi teme de dezbatere: politica [i r`zboiul. Via]a monden` a capitalei este descris` prin obiceiurile celor boga]i: serate, petreceri, distrac]ii superficiale, la limita moralit`]ii. Armata este ilustrat` prin tipuri [i ipostaze de ofi]eri [i solda]i, dar [i prin descrierea detaliat` a frontului [i a r`zboiului.
97

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

n acest context, personajul principal, ilustrnd tipul intelectualul pare desprins de realitate [i tr`ie[te o dram` a cunoa[terii absolute. {tefan Gheorghidiu este un narator-actor, adic` ndepline[te att func]ia de personaj principal, ct [i pe aceea de reprezentare a lumii fic]ionale, fiind un alter-ego al autorului nsu[i. Ordonarea [i coeren]a materialului epic se fac din perspectiva con[tiin]ei sale. El ilustreaz` intelectualul nonconformist, inadaptat ntr-o societate dominat` de bani [i de snobism, dezinteresat de latura material` a existen]ei, adept al filozofiei idealiste, pe care o aplic` asupra realit`]ii imperfecte. Personajul aproape nu are portret fizic, ns` nu-i lipsesc datele de identitate/stare civil`: tn`r student la filozofie, la Universitatea din Bucure[ti, provenind dintr-o familie s`rac`, al c`rui tat`, Corneliu Gheorghidiu, profesor universitar [i publicist recunoscut, murise de tn`r l`snd familia cu datorii. Mama sa [i cele dou` surori alc`tuiau familia. Avea doi unchi, b`trnul avar Tache [i deputatul Nae, apreciat liberal. Se c`s`tore[te, din dragoste, cu Ela, o coleg` de facultate. Devine [i el profesor universitar, este concentrat [i pleac` pe front, n Primul r`zboi Mondial. Tr`ie[te intens sentimente contradictorii, b`nuind c` so]ia l n[al` [i, dup` o dureroas` experien]` a r`zboiului, revine n capital` [i se desparte de ea. Portretul moral al personajului este impresionant. El se contureaz` prin tehnici ale analizei psihologice: introspec]ia, sondarea psihicului omenesc pn` la limita subcon[tientului, monologul interior, prin care sunt surprinse, cu luciditate, st`ri psihice tensionate, aduse n planul scriiturii prin fluxul con[tiin]ei. Caracterul reflexiv al personajului reiese din primele pagini ale romanului, n scena de la popot`, cnd [i dezv`luie concep]ia despre iubire. G`sim, n monologul interior, argumentele aspira]iei sale c`tre absolut: O iubire mare e mai curnd un proces de autosugestie... [...]Orice iubire e ca un monoideism, voluntar la nceput, patologic pe urm`. [...] Trebuie s` se [tie c` [i iubirea are riscurile ei. c` acei care se iubesc au drept de via]` [i de moarte, unul asupra celuilalt.Analiznd sentimentul pn` n cele mai adnci resorturi ale sale, {tefan concluzioneaz` c` a iubit nti din orgoliu, pentru ca, ulterior, s` ajung` s` nu mai poat` tr`i f`r` Ela: Sim]eam c` femeia aceasta era a mea n exemplar unic, a[a ca eul meu, ca mama mea, c` ne ntlnisem de la nceputul lumii, peste toate devenirile, amndoi, [i aveam s` pierim la fel amndoi. Personalitatea complex` a personajului se completeaz` cu alte tr`s`turi, ce reies din evenimentele ce au succedat c`s`toriei [i din analiza acestora. Masa luat`, mpreun` cu familia, la unchiul Tache este construit` din motive [i tehnici balzaciene (mo[tenirea, avarul, orfanul, tehnica detaliului semnificativ). Cu aceast` ocazie, {tefan ap`r` onoarea tat`lui s`u, acuzat de unchii s`i c` fusese nepractic [i neserios, dezv`luindu-[i dezinteresul total fa]` de condi]ia material` a existen]ei, dar [i aprecierea pentru tipul de inteligen]` analitic`. Dac` respectatul deputat Nae Gheorghidiu, critic` gndirea filozofic`: Cu Kant `la al dumitale [i cu Schopenhauer nu faci n afaceri nicio brnz` ., {tefan comenteaz` avizat: E gre[it s` soco]i c` la firile mediocre inteligen]a r`mne deasupra intereselor. La origin` (Bergson are nendoios dreptate) inteligen]a n-a fost dect un mod practic, un instrument de adaptare la mediu, un mijloc pentru ap`rarea intereselor. La imensa majoritate a oamenilor ea a r`mas [i azi acela[i lucru. Dintr-o asemenea concep]ie, s-a n`scut [i ironia mu[c`toare a unui r`spuns decisiv, formulat n ap`rarea memoriei tat`lui: De cele mai multe ori p`rintele care las` avere copiilor le transmite [i calit`]ile prin care a f`cut averea: un obraz mai gros,
98

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

un stomac n stare s` digere [i ou` clocite, ceva din ur]enia nevestei luate pentru averea ei, neap`rat o [ir` a spin`rii flexibil` ca nuiaua (dac` nu cumva rahitismul nevestei milionare n-a nzestrat-o cu cocoa[` rigid` ca o buturug`). Orice mo[tenire e, s-ar putea zice, un bloc. Luciditatea analizei [i superioritatea reflec]iilor apar [i n pasajele monologate, privind sentimentul de triste]e datorat distrugerii iubirii [i dec`derii persoanei fa]` de care [i manifestase afec]iunea: Era o suferin]` de nenchipuit, care se hr`nea din propria ei substan]`. Analiznd modul n care personajul-narator prezint` disolu]ia iubirii, Tudor Vianu e o ] e a o e consider`: [] ceea ce izbute[te mai bine autorul Ultimei nop]i de dragoste... , nu este att afundarea n regiunile obscure ale con[tiin]ei, ct exactitatea aproape [tiin]ific` n despicarea complexelor suflete[ti tipice.1 Astfel, dup` p`rerea lui Vianu, exist` cteva etape ale analizei: Compara]ia fizic` este primul simptom al iubirii care se ndep`rteaz`2, argument dedus dintr-o replic` a Elei, dup` ce l-a cunoscut pe elegantul domn G.: N-ar fi bine s`-]i comanzi azi sau mine dou` costume noi? Refuzul intimit`]ii este al doilea simptom.3 trimitere la dorin]a Elei de a-l avea n ma[in` pe domnul G.; Cochet`ria intr` n scen`4 aluzie la comportamentul Elei, n timpul excursiei de la Odobe[ti; {i deodat` iubirea care suferea se transform` n dispre]ul lucid.5 Realitatea cumplit` a r`zboiului produce n sufletul lui {tefan alte ecouri. Relativitatea vie]ii, teama de moarte [i de suferin]` fizic`, solidaritatea cu semenii pe front conduc la o cunoa[tere superioar`, la o redescoperire a sinelui n raport cu o lume alienat`. La acest nivel al con[tientiz`rii, {tefan poate s` renun]e la Ela, femeia superficial`, adaptat` n societate, caracterizat` prin inteligen]` practic`. Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r`zboi de Camil Petrescu este un a o e e a o e a o e e z o roman n care experien]ele personale se mbin` cu fic]iunea prin moduri [i tehnici interesante ale prozei moderne, de analiz` psihologic`. Combinnd perspectivele temporale asupra evenimentelor, simultan` [i ulterioar`, mpletind timpul cronologic cu acela psihologic, autorul reu[este s`-[i demonstreze teoria despre roman: Eram ca ntr-o zi imens` [i ntmpl`rile acestea mici, am`nun]ite pn` n frac]ii de impresie, erau printre cele mai importante din via]a mea. Ast`zi, cnd le scriu pe hrtie, mi dau seama, iar [i iar, c` tot ce povestesc nu are importan]` dect pentru mine, c` nici nu are sens s` fie povestite[... .]c`ci singura existen]` real` e aceea a con[tiin]ei.

1 2 3 4 5

Tudor Vianu, Arta prozatorilor romni, Ed. Hyperion, Chi[in`u, 1991 Idem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. 99

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Repere critice:
o a o e e e Pompiliu Constantinescu, Romanul romnesc interbelic, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1977: Exist` o psihologie profesional` a r`zboiului, pe care d. Camil Petrescu o descifreaz` cu st`pnire de sine, cu obiectivitate rece, n scene caracteristice, n ntmpl`ri tr`ite, cu febrilitate [i dramatism. E o ncordare patetic`, un nerv vibrant, o plasticitate sclipitoare, prins` n formule pregnante, n acest jurnal de campanie, care un ascunde nimic din ororile [i r`sturnarea moral` a r`zboiului. e o a ae ea o e Constantin Ciopraga, Personalitatea literaturii romne, Institutul European, 1997: Nu materia romanesc` e nou` la el, ci poetica romanului, mai precis regia comunic`rii, aspira]ia de a urca de la individual la general, la esen]a ultim` a fenomenelor. [...] n personajul-pivot, la Camil, e de fapt acela[i personaj dezolat, mereu n criz`, mereu n variante complementare, intelectual de o relevan]` superioar` n planul ideilor, dar e[und lamentabil n ordine pragmatic`. o o e e e Ovid S. Crohm`lniceanu, Cinci prozatori n cinci feluri de lectur`, Editura Cartea a o e e a o e Romneasc`, 1984: Camil Petrescu ne mp`rt`[e[te n Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r`zboi o experien]` proprie, nemijlocit`. Cel pu]in a doua parte din a o e e z o roman (Jurnalul de front) ]ine s` ne fac` a uita c` naratorul e un personaj literar ({tefan Gheorghidiu), vocea autorului nsu[i amestecndu-se adesea cu a lui, pn` la confundare. o e o a e Mario Vargas Llosa, Scrisori c`tre un tn`r romancier, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 2003: De[i tema timpului, care a fascinat at]ia gnditori [i creatori (printre ei pe Borges, cel ce a fantazat multe texte despre el), a dat na[tere la multiple teorii, diferite [i divergente, totu[i cred c` to]i putem fi de acord cel pu]in cu aceast` simpl` deosebire: exist` un timp cronologic [i un altul, psihologic. Primul exist` obiectiv, independent de subiectivitatea noastr`, [i este cel pe care l m`sur`m dup` mi[carea astrelor n spa]iu [i dup` diversele pozi]ii ocupate ntre ele de planete, acel timp ce roade din noi de cum ne na[tem pe lume pn` cnd disp`rem [i st`pne[te curba fatidic` a vie]ii tuturor existen]elor. Dar mai este [i un timp psihologic, de care sntem con[tien]i n func]ie de ce facem sau nu facem [i care graviteaz` ntr-un fel foarte diferit n emo]iile noastre. Acest timp trece repede cnd ne bucur`m de ceva [i ne cufund`m n experien]e intense [i exaltante, care ne farmec`, ne distrag [i ne absorb. Dimpotriv`, se amplific` nem`surat [i pare nesfr[it secundele trec ca minutele, iar acestea ca orele cnd a[tept`m [i suferim, cnd mprejurarea sau situa]ia noastr` anume (singur`tatea, a[teptarea, catastrofa care ne nconjoar`, expectativa a ceva ce trebuie ori nu s` se ntmple) ne d` o con[tiin]` acut` a acestei scurgeri care, tocmai fiindc` am dori s` se iu]easc`, pare a se ncetini, a se mpotmoli, a se opri.

100

Romanul realist-balzacian b

I. Disocieri teoretice
Scriitorul francez Balzac a impus n literatura universal` un model de roman, prin care a dorit: ... s` scrie o istorie a moravurilor [i s` descrie cu minu]iozitate diferitele tipuri umane [...] Inten]ia lui Balzac este deci de a crea un roman totalizant, pe drumul deschis de W. Scott. F`cnd concuren]` St`rii Civile, conform celebrei sale formule, Balzac a extins considerabil sfera de influen]` a romanului: pe de o parte, a multiplicat tehnicile uzitate (dialoguri, descrieri, conflicte), iar pe de alt` parte, a consolidat valoarea filozofic` a genului. 1 El a descris, n romanele sale Eugnie Grandet, Mo[ Goriot, Iluzii pierdute [.a., tipurile umane n mediul lor caracteristic [i a cercetat psihologia [i comportamentele umane. Balzacianismul este un concept ce define[te maniera de a scrie prin utilizarea unor tehnici specifice autorului francez. Scriitorul este un pictor al moravurilor unei epoci, el creeaz` o tipologie de personaje prin raportarea la mediul social (personajul este construit n strns` leg`tur` cu lumea n care tr`ie[te, caracterul lui este determinat de aceasta, el este un produs al mediului s`u de via]`), Descrie-mi vizuina [i o s`-]i spun cine este animalul care o locuie[te. (Balzac)?, utilizeaz` prototipuri reale, tehnica detaliului semnificativ, folose[te documentele n sprijinul imagina]iei, fresca social` etc.

II. Contextualizarea operei


n cronici [i articole teoretice privitoare la proz`, G. C`linescu judec` romanul din perspectiva creatorului, optnd pentru modelul balzacian, care nu sparge tiparele tradi]iei, pentru c`: ... are o adev`rat` alergie fa]` de romanul de introspec]ie.2 C`linescu afirm`: Romanul este expresia direct` a vie]ii f`r` ac]iuni personale [i f`r` obliga]iuni de originalitate temperamental` [i verbal` [i, ca atare, cere n primul rnd o mare experien]` de via]`.3 El refuz` formula reprezentat` de romanele lui Marcel Proust, considernd c` nu existau condi]iile realiz`rii introspec]iei, prin urmare: Tipul firesc de roman romnesc este deocamdat` acela obiectiv.4 {i ader` la Balzac, ale c`rui romane: a[a de documentate, n aparen]`, sunt pline de [...] nalt` semnifica]ie uman`.5

1 2 3 4 5

Gilles Philippe, Romanul, de la teorii la analize, Institutul European, Ia[i, 2002 p D. Micu, ntre Apollo [i Dionysos, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1979. G. C`linescu, Ulysse, E. P. L. , Bucure[ti 1967. ibidem ibidem 101

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

III. Ilustrarea tipului de roman realist-balzacian b

ENIGMA OTILIEI
de George C`linescu George C`linescu (1899-1965) instituie, n perioada interbelic`, formula romanului realist obiectiv de factur` balzacian`, prin care a dorit s` dea o replic` literaturii subiective [i cu accente lirice. Proza sa cuprinde volumele: Cartea nun]ii (1933), Enigma Otiliei (1938), Bietul Ioanide (1953) [i Scrinul negru (1965). Enigma Otiliei de George C`linescu ilustreaz` specia roman prin faptul c` are o a e dimensiune mare, ac]iune complex` desf`[urat` pe mai multe planuri grupate n jurul unui nucleu, care presupune prezen]a mai multor personaje, ce tr`iesc conflicte puternice interioare [i/sau exterioare. Opera corespunde estetic unei concep]ii realiste a autorului, care transfigureaz` realitatea n art` printr-o tehnic` balzacian`. Perspectiva narativ` este caracterizat` prin situarea naratorului n spatele personajelor [i a evenimentelor, extradiegetic, un narator omniscient [i obiectiv. Timpul diegezei (al relat`rii evenimentelor) este evident anterior istoriei (al producerii lor), ceea ce sus]ine ipostaza naratorului auctor, care relateaz` evenimente ntr-un discurs la persoana a treia. Problematica romanului este dat` de patru teme evidente: cea social`, particularizat` n manier` balzacian` ca fresc` a societ`]ii bucure[tene de la nceputul secolului al XX-lea, a paternit`]ii [i a mo[tenirii, tot o tem` balzacian`, cu filia]ii pe linia puterii nefaste a banului asupra individului [i a stratific`rii sociale cu repercusiuni privind rela]iile interumane, tema iubirii corespunznd evolu]iei cuplului Felix-Otilia [i tema form`rii, care-l vizeaz` pe Felix, erou de bildungsroman. Structura romanului este reprezentat` de evolu]ia ac]iunii pe trei planuri narative: un plan al destinului lui Felix Sima, adolescentul orfan care vrea s`-[i fac` o carier` la Bucure[ti bildungsroman, legat de cel al Otiliei M`rculescu, al doilea plan al luptei clanului Tulea pentru averea lui Costache Giurgiuveanu [i al treilea al evolu]iei arivistului St`nic` Ra]iu, personaj tipic pentru epoca de ascensiune a burgheziei bucure[tene dintre cele dou` r`zboaie mondiale. Cele trei planuri principale se mpletesc cu altele, secundare, n care sunt descrise scene importante pentru conturarea unei veritabile fresce sociale. Compozi]ional, romanul se caracterizez` prin existen]a celor XX de capitole, n care evenimentele [i episoadele narative sunt nl`n]uite cronologic, liniar. Inser]ia unor elemente de modernitate ntre care analiza psihologic`, prin intermediul c`reia pesonajele au via]` interioar`, apropiindu-se de persoana real`, iar unele dintre ele se caracterizeaz` prin devia]ii psihice datorate eredit`]ii [i/sau mediului ce eviden]iaz` stilul c`linescian sparge uneori cronologia faptelor. De asemenea, se observ` caracterul scenic al multor fragmente, realizat prin dialog, prin tehnica restrngerii treptate a focaliz`rii, prin detaliile didascalice care accentueaz` dramatismul vie]ii. n acela[i sens, analepsa (evocarea), prolepsa (anticiparea)[i elipsa unor evenimente din diegez` sunt m`rci ale modernit`]ii romanului. Titlul romanului incit` la reflec]ie: femeia surs` a frumuse]ii, a misterului, ncifrare a vie]ii. Otilia este, conform titlului, personajul principal, eponim, ilustrnd, din perspectiva autorului, sufletul complicat al femeii, imposibil de ncadrat n canoanele unei epoci dominate de mediocritate [i avari]ie. n subtext, titlul trimite [i la tipologia
102

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

feminin` propus` de C`linescu, de la femeia defeminizat`, gen Aurica [i Aglae, la femeia curtezan` precum Georgeta [i pn` la femeia-copil-mister, Otilia. Titlul se oglinde[te n con]inut, n tehnica poliedric` a construc]iei personajului eponim, care devine modern, complex [i contradictoriu, multiplicat n ochii celorlal]i, dar mai ales n reprezentarea lui Felix: Felix se nchise n biroul lui [i scoase vechea fotografie pe care i-o d`duse Otilia. Ce deosebire!Unde era Otilia de alt`dat`? Nu numai Otilia era o enigm`, ci [i destinul nsu[i. ] e De re]inut este [i faptul c`, ini]ial, romanul s-a numit P`rin]ii Otiliei, sugestie a e balzacian` a paternit`]ii; ulterior, editorii au ales Enigma Otiliei. Incipitul fixeaz` coordonatele spa]io-temporale ale ac]iunii. Naratorul [i asum` un rol de analist [i de critic rafinat. Limbajul lui [i dezv`luie func]ia referen]ial` [i se deosebe[te de limbajul unor personaje, cum ar fi cel al Aglaei: ntr-o sear` de la nceputul lui iulie 1909, cu pu]in nainte de orele zece, un tn`r de vreo optsprezece ani, mbr`cat n uniform` de licean, intra n strada Antim, venind dinspre strada Sfin]ii Apostoli cu un soi de valiz` n mn`, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindc`, obosit o trecea des dintr-o mn` ntr-alta. Strada era pustie [i ntunecat` [i, n ciuda verii, n urma unor ploi generale, r`coroas` [i fo[nitoare ca o p`dure. ntr-adev`r, toate cur]ile [i mai ales ograda bisericii erau pline de copaci b`trni, ca de altfel ndeob[te e a a aa cur]ile marelui sat ce era atunci Capitala. Vntul scutura, dup` popasuri egale, coamele pomilor, f`cnd un tumult nev`zut, [i numai ntunecarea [i reaprinderea unui lan de stele d`dea trec`torului b`nuiala c` mari vrfuri de arbori se mi[cau pe cer.; De unde s` m` cunoasc`? ntreb` Aglae. Cnd a murit m`-sa, era numai att [] Subiectul romanului se construie[te clasic prin articularea celor cinci momente, expozi]iunea, intriga, desf`[urarea ac]iunii, punctul culminant [i deznod`mntul, ntr-o perfect` coeren]` epic` [i estetic`. Expozi]iunea se contureaz` din incipit, unde se precizeaz` timpul [i locul ac]iunii: 1909, n Bucure[ti. Descrierea str`zii Antim, a casei lui Costache Giurgiuveanu, a salonului, unde p`trunde Felix prima oar` ofer` detalii concrete pentru imaginarea locului ac]iunii. P`trunderea cititorului n acest spa]iu se face treptat, prin tehnica focaliz`rii [i prin multiplicarea rolurilor naratoriale: auctor, comentator al evenimentelor [i al tipurilor umane reprezentate, regizor care controleaz` traiectul existen]ial al personajelor, analist al snobismului burghezilor boga]i, al kitschului realizat n domeniul arhitecturii, mobilierului [i al aranjamentelor interioarelor. Gustul estetic al naratorului se manifest` critic [i n privin]a vestimenta]iei [i a machiajului unor personaje. Efectul de kitsch/ amestecul de stiluri [i impresia de nengrijit, surprinse n manier` balzacian`, indic` tr`s`turi ale personajelor: Casa avea un singur cat, a[ezat pe un scund partersoclu, ale c`rui geamuri p`trate erau acoperite cu hrtie translucid`, imitnd un vitraliu de catedral`. Partea de sus privea spre strad` cu patru ferestre de o n`l]ime absurd`, formnd n vrful lor cte o rozet` gotic`, de[i deasupra lor zid`ria scotea tot attea mici frontoane clasice, sprijinite pe cte dou` console. La fa]ad`, acoperi[ul c`dea cu o strea[in` lat`, rezemndu-se pe console desp`r]ite de casetoane, totul n cel mai antic stil, dar console, frontoane [i casetoane erau vopsite cu un ulei cafeniu. Zid`ria era cr`pat` [i scorojit` n foarte multe locuri, [i din cr`p`turile dintre fa]ada casei [i trotuar ie[eau ndr`zne] buruienile. Expozi]iunea cuprinde [i o scen`, a jocului de c`r]i din casa lui Giurgiuveanu, la care particip` principalii actan]i ai romanului: clanul Tulea, reprezentat prin Aglae, sora lui mo[ Costache, Aurica, fata de m`ritat [i Simion; Otilia M`rculescu, fiica vitreg` a lui
103

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

mo[ Costache;mo[ierul Leonida Pascalopol, prieten [i pretendent la mna Otiliei; mo[ Costache Giugiuveanu [i Felix Sima, adolescentul orfan, venit din Ia[i la tutorele lui. Scena are un puternic caracter vizual, fiind construit` prin ochii lui Felix, cu multe am`nunte semnificative. Aici se contureaz` [i principalele conflicte ale romanului: lupta pentru mo[tenirea lui mo[ Costache [i iubirea dintre Felix [i Otilia. Incursiunea n istoria personajului Felix, din expozi]iune, realizeaz` identitatea acestuia dup` modelul st`rii civile (identificarea persoanei fizice), iar ca modalitate a nar`rii este un rezumat: Uimirea liceanului va p`rea nu se poate mai ndrept`]it`, dac` vom [ti cine era. Se numea Felix Sima [i sosise cu o or` nainte n Bucure[ti venind din Ia[i, unde fusese elev n clasa a VIII-a a Liceului Internat. Sfr[ise liceul, trecnd [i examenul de capacitate, [i acum venea n Bucure[ti la tutorele s`u, Costache Giurgiuveanu. n fragmentul citat, se observ` capacitatea naratorului de a se manifesta demiurgic, auctorial, l`snd impresia c` [tie mai multe dect cititorul. Intriga, privind planul ac]iunii, n care se prezint` istoria unei mo[teniri, se cristalizeaz` ntr-o replic` a Otiliei, care preia rolul de narator, oferind explica]ii pentru Felix, dar [i pentru lector: Ei, da, tanti Aglae [i cu Aurica nu pot s` m` sufere, fiindc` le e team` c` au s` piard` mo[tenirea... Aurica [i nchipuie c` o s` se m`rite spunnd c` are un unchi bogat... O pocit`... Papa, vezi tu, nu mi-e tat` bun. . Mama a mai fost c`s`torit` nainte, [i cnd a luat pe papa, eu eram de c]iva ani[...]Dar papa m` iube[te, [i apoi... e ndatorat s` aib` grij` de mine, fiindc` mama i-a dat o mul]ime de bani f`r` niciun act, pe care papa i-a vrt n afacerile lui... Dac` nu murea pe nea[teptate mama, ar fi fost altfel. . papa voia s` m` adopteze. . {i acum ar voi, nu-l las` tanti Aglae... Desf`[urarea ac]iunii este marcat` de raportarea naratorului la ordinea temporal`, ceea ce creeaz` provoc`ri continue adresate lectorului. De[i, n linii mari, ac]iunea este organizat` cronologic, se constat` unele discontinuit`]i, realizate prin descrieri ale mediului sau analize psihologice, prin regresii n trecut pentru refacerea istoriei unor personaje, prin rezumarea unor fapte sau prin anticiparea altora, ori prin simultaneitatea unor fapte petrecute n planuri diferite: Aceste purt`ri schimbar` ntratt opinia lui Simion despre St`nic`, nct cnd Otilia [i Felix porneau la mo[ia lui Pascalopol, toat` lumea n casa Tulea vorbea de cununia Olimpiei ca de un eveniment iminent. Dup` ce a p`truns n casa lui mo[ Costache, Felix ia cuno[tin]` cu i]ele nclcite ale luptei pentru averea acestuia, avere rvnit` de clanul Tulea, mai ales de Aglae [i de cele dou` fete, Aurica [i Olimpia, dar [i de St`nic` Ra]iu, so]ul Olimpiei, elemente ce intr` n paradigma conflictului exterior. n apropierea Otiliei, tn`rul descoper` [i iubirea inocent`, dar [i gelozia fa]` de poten]ialul candidat la mna fetei, Leonida Pascalopol, ceea ce conduce la un conflict interior, erotic: Felix [i d`dea seama c` iube[te pe Otilia, f`r` s` poat` determina con]inutul acestui sentiment.; Cnd ns` Pascalopol sosea seara, ntmpinat de rsetele vioaie ale fetei, omagiat cu furtuni de execu]ii la pianoforte, mngiat, r`spl`tit cu bucurii naive pentru cel mai mic dar, Felix se ntuneca din nou de gelozie [i-i ura mo[ierului o moarte repede. Aurica ncearc` s`-l atrag` pe Felix n mrejele c`s`toriei, jucnd pentru el rolul fetei de m`ritat, gospodin`, cu educa]ie bun` [i cu profund dispre] fa]` de Otilia, pe care o consider` o fat` de moravuri u[oare. Ea se nscrie, n comportament, n linia descris` de Otilia, manifestnd un mare interes, ntre]inut [i de mama acesteia, fa]` de Felix, n
104

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

care vede un viitor so]. Cnd Felix n]elege strategia ei [i n-o mai viziteaz`, afl`: ... Aurica s-a plns lui mo[ Costache c` el, Felix, n-a fost cavaler cu ea, c` i-a dat bra]ul n v`zul tuturor pe strad` [i a intrat de attea ori n odaia ei, nducnd-o n eroare c` ar avea inten]ii serioase. Vizitele n casa Tulea, cu scopul de a-l medita pe corigentul Titi, i-au permis, pe de alt` parte, lui Felix s`-i cunoasc` mai bine pe membrii familiei. Pe Simion, tat`l, suferind de nervi, despre care se spunea c`: ... fusese n tinere]e alt om dect cel care se vedea, avusese o via]` agitat`, aventuri de dragoste, scandaluri., l-a recunoscut dup` faptul c` broda pe etamin`. Mai trziu boala, de care sufer` Simion, se agraveaz`, el crezndu-se Dumnezeu, de aceea Aglae l duce la ospiciu. Titi are o pasiune de a copia c`r]i po[tale ilustrate, ntr-o manier` ridicol`, de a-[i ordona lucrurile cu o grij` milit`reasc` [i de a se leg`na pe muchia mesei, sugernd un psihic labil. Trece printr-o criz` erotic` avnd-o ca obiect al adora]iei pe Otilia, apoi se c`s`tore[te, pe furi[, cu Ana Soha]chi, spre disperarea Aglaei. Ana se plictise[te ns` repede de Titi, care: ... picta, se leg`na lng` sob`, [edea nemi[cat pe marginea patului, cnd era plictisit, [i refuza orice abatere de la acest program, acuznd prin posomorre [i nc`p`]nare antipatia fa]` de spiritul independent al Anei [...] [i-[i p`r`se[te so]ul, ulterior divor]nd. Titi r`mne un aspirant la c`s`torie, ca form` de mplinire n plan social. Olimpia, fata cea mare a familiei Tulea, este cerut` n c`s`torie de avocatul St`nic` Ra]iu, c`ruia i se promite ceva zestre, pe care, ulterior Simion nu o mai d`, strignd c` Olimpia nu e fata lui. Cei doi au un copil, care moare ns` din lipsa de ngrijire. n schimb, St`nic` e un veritabil tr`g`tor de sfori, colportnd [tiri [i pndind banii lui mo[ Costache, iar, ntre timp, profitnd de to]i pentru a cere bani. Lui Pascalopol i trimite chiar o scrisoare, stilul epistolar eviden]iind caracterul lui negativ [i imprimnd ac]iunii efecte comice. St`nic` se amestec` n treburile tuturor, n c`s`toria lui Titi, n formarea erotic` a lui Felix, c`ruia i-o recomand` pe Georgeta, o curtezan`, [i pe Lili, o nepoat` mai de departe, n casa lui mo[ Costache, spionndu-i pe cei doi tineri [i ]esnd intrigi fa]` de Aglae, cu scopul de a ob]ine ceva din banii b`trnului. Scenariile lui St`nic`, privind ncercarea lui mo[ Costache de a trece toat` averea pe numele Otiliei, o nver[unez` pe Aglae, care crede c` ginerele ei este de[tept [i lupt` pentru binele Olimpiei [i al ntregii familii. ntre timp, mo[ Costache este obsedat de ideea c` l urm`resc ho]ii [i vrea s` ]in` totul nchis, de[i el nsu[i l p`c`le[te pe Felix, lundu-i din banii ncredin]a]i ca tutore [i amn`, de frica Aglaei, adoptarea legal` a Otiliei, cu toate c` pl`nuie[te s`-i fac` o cas` din materiale provenite de la demol`ri, pe care le cump`r` [i le depoziteaz` n gr`dina casei sale. n planul form`rii adolescentului Felix, sunt prezentate evenimente din via]a cotidian`, pagini din via]a de student, rela]ia cu mo[ Costache [i, nu n ultimul rnd, aventura erotic` a personajului. ndr`gostit de Otilia, c`reia i [i m`rturise[te sentimentul puternic [i tulbur`tor, gelos, din cauza apropierii dintre Otilia [i Pascalopol, Felix accept` totu[i s`-i vad` casa din Bucure[ti, de pe Calea Victoriei a contracandidatului s`u, apoi face chiar o c`l`torie la mo[ia acestuia. Iluzia realist`, verosimilitatea sunt create n aceste episoade narative, pentru cititor, ca [i la Rebreanu, prin detalii topografice. Astfel, mo[ia lui Pascalopol este situat`: . . la vreo
105

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

cincisprezece kilometri dep`rtare spre Ciulni]a, n direc]ia Dun`rii, departe de linia ferat`, fiind cam la jum`tatea distan]ei dintre C`l`ra[i [i Fete[ti. Via]a interioar` a lui Felix este analizat` pe un spa]iu ntins, aten]ia cititorului fiind atras` deopotriv` de suferin]a din dragoste [i de reflec]iile despre dragoste ale acestuia: ns` Felix era ntunecat dintr-o obscur` gelozie. Nu-i pl`ceau demonstra]iile de simpatie fa]` de Otilia, nici m`car sub forma paternit`]ii., Prin educa]ia [i citirile lui de pn` aici n]elese c` iubirea e un sentiment care se nf`ptuie[te la to]i oamenii n acela[i chip: prin c`s`torie. Tehnica monologului interior este utilizat` pentru a demonstra latura profund moral` a personalit`]ii tn`rului: Felix admir` pe Pascalopol [i gndi c` era un om superior, vrednic de imitat. Se c`dea ca [i el s` fie la n`l]imea mo[ierului [i s` dea dovezi de aceea[i demnitate. O ndoial` l chinuia. La cine f`cuse aluzie Pascalopol?Evident, i atr`sese aten]ia lui s` nu aib` nicio b`nuial` asupra Otiliei, ns` vorbise de calomnie. n acela[i timp, Felix se dovede[te credincios idealului s`u de a[i face o carier`, urmndu-l pe tat`l s`u, doctorul Felix Sima: A[tepta cu ner`bdare s` se deschid` universitatea, pentru a se pune cu aprindere pe munc`, voind s`-[i fac` o carier` solid` ct mai curnd. Momentul cnd mo[ Costache se mboln`ve[te, f`cnd un atac: Pe la nceputul lui septembrie, ntr-o zi de ar[i]` tardiv`, cu vnt uscat nec`cios, mo[ Costache se mpletici din mers, pe cnd cotrob`ia n curte printre c`r`mizile lui, [i c`zu moale jos. accentueaz` dimensiunea conflictului exterior. Clanul Tulea pune st`pnire pe cas`, sub pretextul de a avea grij` de b`trn, spre disperarea Otiliei. Am`nunte ridicole [i chiar grote[ti se petrec sub ochii celor doi tineri, care sufer` sincer pentru b`trn, n scena unui nou joc de c`r]i. Replicile participan]ilor se construiesc ca n teatrul absurdului, fiecare dintre personaje referindu-se la propriile interese, f`r` s` construiasc` o comunicare autentic`: St`nic`: Parc-a[ mnca ceva bun, ceva rar. mi vine un miros cunoscut n n`ri, de la bufetul `sta, [i nu [tiu ce. Aurica: Dac` n-ai noroc, e degeaba. Po]i s` fii frumoas`, po]i s` ai zestre, po]i s` a ie[i n lume [i b`rba]ii nu se uit` la tine. Pentru asta trebuie s` te na[ti. Mai sper [i eu ct`va vreme [i pe urm`, adio. Nu mai sunt nici b`rba]i cavaleri, ca nainte, azi te invit`, ies cu tine n lume [i apoi se fac c` nu [tiu. St`nic`: Am p`zit odat` un unchi trei zile [i trei nop]i n [ir, pn` am picat to]i jos de oboseal`, [i bolnavul nu mai murea. Cnd ne-am sculat, a patra zi, l-am g`sit rece. n mod surprinz`tor, mo[ Costache [i revine [i, cu sprijinul lui Pascalopol, vrea s` asigure, din punct de vedere material, viitorul Otiliei, ns` nu-[i concretizeaz` dorin]a. Tot Pascalopol face acest lucru, punnd pe numele fetei o sum` suficient` pentru ca aceasta s` poat` c`p`ta independen]`. Punctul culminant al ac]iunii este constituit de moartea b`trnului Costache Giurgiuveanu. Profitnd de faptul c` b`trnul este singur, St`nic` Ra]iu, nelipsit din preajma lui, caut` cu for]a sub saltea [i g`se[te banii. Mo[ Costache face un efort supraomenesc s`-[i apere avutul, ceea ce-i produce un nou atac, de data aceasta mortal. Deznod`mntul vizeaz` distinct planurile ac]iunii. Otilia l p`r`se[te pe Felix, l`sndu-l s`-[i finalizeze cariera visat` [i se c`s`tore[te cu Pascalopol, scriindu-i: Cine a fost n stare de atta st`pnire e capabil s` nving` [i o dragoste nepotrivit` pentru marele lui viitor.
106

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

St`nic` divor]eaz` de Olimpia [i, al`turi de Georgeta, face avere prin rela]ii, considerate de unii cercuri de morfinomani, iar Felix: Dup` ncheierea p`cii fu aproape numaidect profesor universitar, specialist cunoscut, autor de memorii [i comunic`ri [tiin]ifice, colaborator la tratate de medicin` cu profesori francezi. Se c`s`tori ntr-un chip care se cheam` str`lucit [i intr`, prin so]ie, ntr-un cerc de persoane influente. Finalul romanului, simetric cu incipitul, este nchis, conflictul s-a rezolvat [i nu se poate imagina o alt` rezolvare. Reluarea descrierii casei lui mo[ Costache [i a vorbelor lui din incipit, ca [i reunirea a dou` dintre personajele importante n ac]iunea romanului reprezint` elementele de simetrie: Casa lui mo[ Costache era leproas`, nnegrit`. Poarta era ]inut` cu un lan], [i curtea toat` n`p`dit` cu scae]i. Nu mai p`rea s` fie locuit`. Cele patru ferestre din fa]`, de o n`l]ime absurd`, n`l]au rozetele lor gotice pr`fuite, iar marea u[` gotic` avea geamurile plesnite. Felix [i aduse aminte de seara cnd venise cu valiza n mn` [i tr`sese de schel`l`itorul clopo]el. I se p`ru c` ]easta lucioas` a lui Mo[ Costache apare la u[` [i vechile vorbe i r`sunar` limpede n ureche: Aici nu st` nimeni! Finalul con]ine [i un epilog despre soarta Otiliei. ntlnindu-se cu Pascalopol ntmpl`tor, n tren, Felix afl` c` acesta a divor]at de Otilia, l`snd-o liber`: Eram prea b`trn, vedeam c` se plictise[te, era o chestiune de umanitate s-o las s`-[i petreac` liber` anii cei mai frumo[i. n roman, se dezv`luie [i o impresionant` fresc` a societ`]ii burgheze din Bucure[ti, la nceputul secolului al XX-lea, creat` prin viziunea critic` [i caricatural` a autorului. Maniera de figurare a lumii apar]ine tot tehnicii balzaciene, critica literar` vorbind chiar despre o comedie uman` c`linescian`, ale c`rei elemente structurante sunt: arhitectura, interioarele, vestimenta]ia personajelor, mentalitatea epocii etc. Astfel, arhitectura caselor, care apare chiar din incipit, caracterizat` prin amestecul de stiluri [i forme [i prin o anume del`sare, ilustreaz` o lume a snobismului, a unei grandori jucate, a avari]iei [i a kitsch-ului: Nici o cas` nu era prea nalt` [i aproape nici una nu avea cat superior. ns` varietatea cea mai neprev`zut` a arhitecturii (oper` ndeob[te a zidarilor italieni), m`rimea neobi[nuit` a ferestrelor, n raport cu forma scund` a cl`dirilor, ciubuc`ria, ridicul` prin grandoare, amestecul de frontoane grece[ti [i chiar ogive, f`cute ns` din var [i lemn vopsit, umezeala care dezghioca varul [i usc`ciunea care umfla lemn`ria, f`ceau din strada bucure[tean` o caricatur` n moloz a unei str`zi italice. n apropierea mn`stirii [i peste drum de ea, o cas` cu ferestre nalte era nc` luminat`. Camerele, interioarele, descrise n detaliu, exprim` caracterul personajelor [i statutul social. Salonul din casa Aglaei, n care este invitat Felix, ilustreaz` perfect caracteristicile oamenilor care locuiesc acolo, lipsa de afectivitate, mimarea bog`]iei, meschin`ria: Apoi intrar` ntr-o sal` [i de aici ntr-o odaie, care trebuia s` fie un soi de salon, n care se afla o sofa larg` cu prea multe perne [i un num`r de fotolii de rips verde, de stil vechi [i neprecis, cu bra]ele deasemeni nc`rcate de perne. O cur`]enie [i o ordine de sanatoriu nghe]au totul, iar atmosfera era nc`rcat` de un miros p`trunz`tor de ulei. Pe de alt` parte, interiorul casei lui Pascalopol, descris prin intermediul aceluia[i personaj-reflector, Felix, sugereaz` caracterul blazat [i sofisticat al mo[ierului, ascuns de o masc` a polite]ii [i a civilit`]ii necesare: Interiorul i se p`ru lui Felix cu mult mai
107

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

rafinat dect [i-ar fi putut nchipui, cunoscnd numai omul, a[a de rezervat [i conven]ional. n loc de pat n dormitor, avea o sofa joas` enorm`, care ocupa o por]iune de odaie. Un mare chilim vechi, de bun` calitate, n culori dulci de otav` o acoperea. Peretele din fund era nvelit ntr-un vast ca[mir de care atrnau arme vechi: iatagane, pistoale cu mnere sidefate, o tolb` de s`ge]i exotice. Camera Otiliei deconspir` firea ei juc`u[` [i contradictorie, ca [i am`nunte de cochet`rie feminin`: n apropierea ferestrei se afla o mas` de toalet` cu trei oglinzi mobile [i cu multe sertare. n fa]a ei se vedea un taburet rotativ de pian. Sertarele de la toalet` [i de la dulapul de haine erau trase afar` n felurite grade, [i-n ele se vedeau, ca ni[te intestine colorate, ghemuri de panglici, c`m`[i de m`tase mototolite, batiste de broderie [i tot soiul de nimicuri de fat`. Fresca social` se completeaz` cu prezentarea mentalit`]ii epocii transpuse n fic]iunea literar`. Concep]ia despre via]` a personajelor, ipocrizia care domin` n rela]iile interumane, chiar n cele de rudenie, institu]ia c`s`toriei, care pune problema domina]iei sau a libert`]ii n interiorul cuplului, rela]ia dintre p`rin]i [i copii [i, nu n ultimul rnd, problema orfanilor [i, implicit, a paternit`]ii contureaz` un univers verosimil, prin care cititorul este plasat ntr-un analogon al realit`]ii. Un exemplu edificator, n privin]a descrierii mentalit`]ii vremii, este reprezentat de St`nic` Ra]iu. Avocat f`r` procese, vneaz` o zestre care s`-i asigure intrarea n cercurile celor boga]i. C`s`torit cu Olimpia, fata mai mare a familiei Tulea, mimeaz` fidelitatea [i responsabilitatea ce decurg din statutul de so] [i de tat` ntr-o scrisoare tragi-comic`, c`tre Pascalopol, care aminte[te de presta]ia personajului Ric` Venturiano din comedia O noapte furtunoas` a lui I. L. Caragiale: Existen]a mea este un martiriu nchinat la dou` fiin]e dragi: Olimpia [i fiul meu. O fatalitate nemiloas` mi-a stat mpotriv` de ct`va vreme, nct acum sunt n postura tragic` de a nu-mi putea hr`ni familia anemiat` [i debil`. Fii a[a de bun s`-mi mprumu]i o sut` de franci, pe care i voi restitui la prima ocazie. n caz de refuz, sunt decis s` termin cu aceast` mizerabil` existen]` [i te rog s` ocrote[ti familia mea. La nmormntarea copilului, care, r`mas singur, f`r` supravegherea p`rin]ilor, s-a zbuciumat mult [i a c`zut, murind din cauza aceasta, Olimpia fu nep`s`toare [i plictisit`, iar St`nic`: ... plnse cu hohote, c[tigndu-[i simpatia femeilor care se g`sesc mai tot timpul prin cimitire. Cabotinismul lui St`nic`, adic` urm`rirea unor efectelor teatrale cu mijloace facile, de prost gust, este accentuat n anun]ul din ziarul Universul, n care men]iona data nmormnt`rii [i care, desigur, fusese compus de el: De-a pururi sf[ia]i suflete[te, plini de revolt` n contra cerului nemilos: St`nic` [i Olimpia Ra]iu, p`rin]i; Simion [i Aglae Tulea, bunici; Aurica Tulea, m`tu[`; precum [i familiile nrudite: Giurgiuveanu, M`rculescu, Sima au nem`rginita durere de a v` anun]a ridicarea la ceruri a unicului lor fiu, AUREL RA}IU (Reli[or) n vrst` de dou` luni r`pus de o ngrozitoare boal`, care a istovit trupu[orul lui mic, l`snd pe t`ticu [i m`mica lui f`r` niciun sens n via]`. n curnd, vor fi [i ei lng` tine, ngera[ scump! Trista solemnitate a nmormnt`rii va avea loc etc. , To]i cei care l-au cunoscut [i pre]uit sunt implora]i s` asiste. Personajele din romanul Enigma Otiliei subliniaz` realismul clasic balzacian, sunt purt`toare ale unei tr`s`turi dominante de caracter, formeaz` o tipologie realistclasic`: mo[ Costache Giurgiuveanu-avarul, St`nic` Ra]iu-arivistul: ... erou balcanic, bucure[tean, St`nic` Ra]iu, personajul exemplar al romanului, merit` s` fie considerat o crea]ie de prim rang, pe linia epicii romne[ti, n galeria noastr` na]ional`, al`turi de
108

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Dinu P`turic` [i Lic` Trubaduru.1. Ca erou balcanic, St`nic` Ra]iu se define[te prin inconstan]` [i lipsa valorilor morale, susceptibil de o prea mare adaptabilitate la mediu. Aglae baba absolut` f`r` cusur n r`u, Aurica-fata b`trn`, de m`ritat mbog`]esc galeria tipurilor balzaciene. Personaje moderne, comportnd fenomene psihice deviante, ar putea fi Simion Tulea-b`trnul decrepit [i Titi Tulea retardatul. Felix Sima, tipul adolescentului n formare, este personajul-reflector, care ofer` o imagine par]ial` [i subiectiv` asupra evenimentelor prin tehnica focaliz`rii [i actor, n acela[i timp, fiind participant la ac]iune. Orfan ca [i Otilia, inocent, avnd o educa]ie s`n`toas`, Felix oscileaz` ntre mplinirea erotic` [i des`vr[irea sa n cariera visat`. Portretul fizic este realizat n incipit, cnd personajul ilustreaz` motivul str`inului: Fa]a i era ns` juvenil` [i prelung`, aproape feminin` din pricina [uvi]elor mari de p`r ce-i c`deau de sub [apc`, dar culoarea m`slinie a obrazului [i t`ietura elinic` a nasului corectau printr-o not` voluntar` ntia impresie. Otilia este construit` prin cele mai moderne mijloace epice, de relativizare a unei eroine [i a[a ambigue, prin defini]ie: fata ingenu`, student` la Conservator, capabil` de tr`iri nea[teptate [i neobi[nuite, o enigm` pentru Felix [i pentru Pascalopol. nsu[irile Otiliei sunt suma unor perspective ale altor personaje (reflectare poliedric`): pentru Aglae [i Aurica este o fat` de moravuri u[oare; pentru St`nic` o partid` bun`, o femeie care [tie s` se descurce; pentru mo[ Costache Otilia este un copil, pe carel iube[te [i vrea s`-l nfieze. Felix are pentru ea sentimente contradictorii: Nici eu nu [tiu cum te iubesc, ca pe o logodnic`, ca pe o mam` a[ zice, dac` n-ai fi mai tn`r` dect mine. Prin caracterizarea direct` f`cut` de narator se completeaz` personalitatea ei incitant`: Ea visa viitorul ca un [ir de explozii neprev`zute. Putea so r`peasc` un englez s-o duc` n Indii, putea s`-l roage pe Pascalopol s-o duc` n Rusia, dar s` se fixeze pe jum`tate din gr`dina lui mo[ Costache i era odios. Ra]ional, n]elegea planul, ns` sufletul ei era invadat de nelini[tea copilului c`ruia i se preg`te[te plecarea ntr-un orfelinat. Otilia este personajul principal, eponim, identificndu-se drept fiica celei de-a doua so]ii a lui Costache Giurgiuveanu. Statutul moral [i psihologic o define[te ca adolescent` inteligent`, contradictorie n comportament, amestec fermec`tor de inocen]` [i maturitate. Portretul ei se articuleaz`, nti, prin comportamentism (fapte, gesturi, replici), apoi prin tehnica poliedric`. Autorul folose[te, n construc]ia portretelor fizice ale personajelor, [i tehnica balzacian` a detaliului semnificativ, care trimite la o tr`s`tur` psihic`. De exemplu, n scena jocului de c`r]i din incipit, prin ochii lui Felix, ca personaj-reflector, descoperim portretele personajelor [i coresponden]a lor cu dominanta caracterologic`: Otilia: Fata, sub]iric`, mbr`cat` ntr-o rochie foarte larg` pe poale, dar strns` tare la mijloc [i cu o mare coleret` de dantel` pe umeri, i ntinse cu franche]e un bra] gol [i delicat. Mo[ Costache [i avari]ia lui exprimat` prin defectul de vorbire: Omul spn p`ru tot a[a de plictisit de ntrebare, clipi de cteva ori din ochi, bolborosi ceva, apoi cu un glas nea[teptat de r`gu[it, aproape [optit, duhnind a tutun, r`spunse repede: Nu-nu-nu [tiu. nu-nu st` nimeni aici, nu cunosc Leonida Pascalopol: Era un om cam de vreo cincizeci de ani, oarecum voluminos, totu[i evitnd impresia de exces, c`rnos la fa]` [i rumen ca un negustor, ns` elegant
1 I. Negoi]escu, Istoria literaturii romne, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1991. 109

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

prin fine]ea pielii [i t`ietura englezeasc` a must`]ii c`runte. P`rul rar, dar bine ales ntro c`rare care mergea din mijlocul frun]ii pn` la ceaf`, lan]ul greu de aur cu breloc la vest`, hainele de stof` fin`, parfumul discret n care intra [i o nuan]` de tabac, toate acestea reparau cu des`vr[ire, n apropiere, neajunsurile vrstei [i ale corpolen]ei. Aglae Tulea: Era o doamn` cam de aceea[i vrst` cu Pascalopol, cu p`rul negru piept`nat bine ntr-o coafur` japonez`. Fa]a i era g`lbicioas`, gura cu buzele sub]iri, acre, nasul ncovoiat [i acut, obrajii br`zda]i de cteva cute mari, acuznd o sl`bire brusc`. Ochii i erau bulbuca]i ca [i aceia ai b`trnului, cu care sem`na pu]in, [i avea dealtfel aceea[i mi[care moale a pleoapelor. Era mbr`cat` cu bluz` de m`tase neagr` cu numeroase cercule]e, strns` la gt cu o mare agraf` de os [i sugrumat` la mijloc cu un cordon de piele, n care se vedea, prins` de un l`n]i[or, urechea unui cesule] de aur. Aurica: Era o fat` cam de treizeci de ani, cu ochii proeminen]i ca [i ai Aglaei, cu fa]a prelung`, sfr[ind ntr-o b`rbie ca un ac, cu tmple mari ncercuite de dou` [iruri de cozi mpletite. {edea cu coatele pe mas` [i cu capul ntre palme, privind jocul celor doi. Simion: Un b`rbat n vrst`, cu papuci verzi n picioare [i cu o broboad` pe umeri mi[ca minile asupra mesei, ]intind atent. Avea must`]i pleo[tite [i un mic smoc de barb`. [] domnul cu broboad` broda cu ln` de felurite culori o bucat` de etamin` ntins` pe un mic gherghef. Mo[ Costache: . un omule] sub]ire [i pu]in ncovoiat. Capul i era atins de o calvi]ie total`, [i fa]a p`rea aproape spn` [i, din cauza aceasta, aproape p`trat`. Buzele i erau ntoarse n afar` [i galbene de prea mult fumat, acoperind numai doi din]i vizibil, ca ni[te a[chii de os. Omul, a c`rui vrst` desigur naintat` r`mnea totu[i incert`, zmbea cu cei doi din]i, clipind rar [i moale, ntocmai ca bufni]ele sup`rate de o lumin` brusc`, privind ntreb`tor [i profund contrariat. Arta narativ` a lui C`linescu se caracterizeaz` prin combinarea, dozarea elementelor ce ]in de curente artistice diferite. Astfel, predominant, realismul clasic balzacian are ca pilon formula romanului realist, de observa]ie social`, la care se adaug` tema operei, portretele personajelor, descrierile detaliate, tipologiile de personaje. Realismul balzacian este ns` de multe ori subminat de metode [i tehnici ale modernit`]ii: personaje moderne, prezent`ri ale unor cazuri psihiatrice, deviante, parodierea lumii descrise, tehnici dramatice prin care romanul devine teatrum mundi, limbaje diferite folosite n descrieri, care tr`deaz` pe naratorul cu expertiz` [tiin]ific`1. Romantismul este sus]inut de figura sugestiv` a antitezei, utilizat` n portretele lui Felix [i al lui St`nic`, al Otiliei [i al Auric`i, de motivul ruinelor, care apare n descrierea peisajului de la mo[ia lui Pascalopol: Totul ar`ta ca o ruin` trist`, prin materialul ei, un Pompei de lut, imposibil de a fi gndit cu oameni ntr-nsul, confundndu-se cu p`mntul, p`rnd o ran` a lui, o mu[uroire de furnici gigantice. De asemenea, descrierea subiectiv` a B`r`ganului [i a cavalcadei turmei de bivoli este construit` n formula estetic` a romantismului, de proiectare a realit`]ii n fantastic: Cmpia era a[a de plat` [i de ntins`, nct nu i se z`rea nicio margine. F[ii enorme de p`mnt, care fuseser` lanuri de gru, erau acum numai ni[te ntinse miri[ti ispr`vite spre orizont, din care se ridica un bzit formidabil, f`r` oprire de
1 Nicolae Manolescu, Istoria critic` a literaturii romne, Ed. Paralelea 45, Bucure[ti 2008 110

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

cosa[i, v`rsa]i n atta cantitate pe cmp, nct la trecerea tr`surii, s`reau ca ni[te stropi m`run]i de noroi [. .], zarea era astupat` cu des`v[ire. Nu se vedea niciun om, nicio vietate, afar` de insecte [i de stoluri de vr`bii; Colbul crescu ca o furtun` [i nnegri totul. n inima lui se z`riser` ntile vite lungi, bituminoase, cu capul aplecat [i adulmec`tor, ca al unor rinoceri, mergnd ondulat, ca o barc` infernal` pe Styx. Enigma Otiliei r`spunde unui proiect al lui George C`linescu de a scrie un roman balzacian, care ajunge s` se apropie de paradigma modernit`]ii: Dac` Enigma Otiliei e mai modern, faptul se explic` prin aceea c` n loc s` mearg` n sensul con]inutului realist-documentar, merge n sensul conven]iei balzaciene: pe care o ngroa[`, punnd-o n eviden]`.1

IV. Repere critice


Ov. S. Crohm`lniceanu, Literatura romn` ntre cele dou` r`zboaie mondiale, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1972: Via]a social` e studiat` n spiritul [tiin]elor naturale cu sentimentul unit`]ii ansamblului [i cu inten]ia clasific`rii indivizilor pe specii. Se face descrierea animalului n mediul ambiant, acordndu-se o mare aten]ie vizuinei, din al c`rei aspect se pot deduce obiceiurile f`pturii ad`postite de ea. De aici limbajul mobilelor, al cl`dirilor, str`zilor [i cartierelor. e o a ae ea o e Constantin Ciopraga, Personalitatea literaturii romne, Institutul European, 1997: Suntem, n fapt, ntr-un cadru de comedie, dac` prin comedie se n]elege dislocarea aparen]elor n vederea descoperirii fondului autentic. Rsul nu trece, n roman, dincolo de anumite limite, dar nso]e[te permanent expozi]ia de m`[ti. e e o e ] Matei C`linescu, Cinci fe]e ale modernit`]ii, Ed. Polirom, Ia[i, 2005: Indiferent de clasificarea contextelor n care apare, kitsch-ul implic` ntotdeauna no]iunea de nepotrivire estetic`. O asemenea nepotrivire apare adeseori n cazul unor obiecte separate, ale c`ror calit`]i formale (material, form`, dimensiune etc.) nu se potrivesc cu con]inutul lor cultural sau inten]ional. e a o a o e Nicolae Balot`, De la Ion la Ioanide, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1974: Grotescul este o dimensiune estetic` pe care o ntlnim constant n romanele lui C`linescu, de la formele sale joase, primitive sau vulgare, pn` la cele superioare, nobile [...] Dou` procedee frecvent folosite n romanele lui C`linescu implic` prezen]a deform`rii grote[ti. Un asemenea procedeu este brfa [...] Un alt element al satiricon-ului este farsa, ca [i ntreaga gam` a rizibilului (burlescul, bufoneria, umoristicul, comicul ca atare).

1 Ibidem. 111

Romanul experien]ei

I. Disocieri teoretice
]o a a o e Cf. Dic]ionarului explicativ al limbii romne, 1998: AUTNTIC, -~, autentici, -ce, adj. Care este conform cu adev`rul, a c`rui realitate ~ nu poate fi pus` la ndoial`; recunoscut ca propriu unui autor sau unei epoci. Din fr. authentique, lat. authenticus. EXPERIN}~, experien]e, s. f. 1. Totalitatea cuno[tin]elor pe care oamenii le dobndesc n mod nemijlocit despre realitatea nconjur`toare n procesul practicii social-istorice, al interac]iunii materiale dintre om [i lumea exterioar`. 2. Verificare a cuno[tin]elor pe cale practic`, prin cercetarea fenomenelor din realitatea nconjur`toare. Experiment. Expr. A face o experien]` = a face o ncercare. Din fr. exprience, lat. experientia. Autenticitatea define[te o norm` estetic` ap`rut` la sfr[itul secolului al XIX-lea, care se fundamenteaz` pe cteva idei [i atitudini specifice. Astfel, Adrian Marino sintetizeaz` cteva dintre tr`s`turile acestei formule artistice: - Autenticitatea tinde s` devin` adev`rata realitate artistic`, supremul atribut al artei, esen]a [i specificul artei. - Opera autentic` ofer` documente de orice tip; - Autenticitatea d` expresie unor con]inuturi substan]iale. - Autenticitatea extrage esen]e, cristalizeaz` tipuri, ridic` particularul la general. - Autenticitatea reprezint` triumful naturii asupra culturii [i civiliza]iei... . - Constituind o energie spontan`, profund genuin`, autenticitatea nu poate fi dect riguroas`, exigent` cu sine ns`[i, imperioas`. - Autenticitatea nseamn` originalitate; - Autenticitatea presupune anticalofilism (mpotriva scrisului frumos).1

II. Contextualizarea operei


Experien]a st` la baza cunoa[terii. Ea reprezint` aventuripersonale ale fiin]ei n via]a social`, psihologic`, pe baza c`rora se produc acumul`ri de informa]ii, sediment`ri, transform`ri, avnd drept finalitate cunoa[terea n planul general-uman. Pentru Mircea Eliade, experien]a este condi]ia de exprimare a autenticit`]ii n art`: Eu iubesc [i sus]in o anumit` autenticitate [i cred c` literatura personal` are mai multe [anse s` surprind` sufletul unei epoci. De altfel, cam tot ce scriu este personal; chiar cnd scriu lucr`ri [tiin]ifice. Pentru mine, ntreaga cultur` trebuie s` fie personal`, visceral`, cum i spuneam, pentru c` la baza oric`rui organism cultural exist` o intui]ie ira]ional`, care nu se poate observa, nu se poate deduce nici coordona, nu poate fi transmis` prin experien]ele altora, nu poate fi nv`]at`.2
1 Adrian Marino, Dic]ionar de idei literare, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1973 2 Romanul romnesc n interviuri, apud Poetica romanului romnesc, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1987, antologie, note [i repere bibliografice de Mircea Regneal` 112

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

De asemenea, el consider` c` scriitorii trebuie s` exploreze, prin personajele lor, experien]ele unice, decisive din perioada tinere]ii, care conduc la cunoa[terea de e e sine: Eu nu trag nicio concluzie (n romane subl. n. ), nu prezic nimic, nu ndemn la nimic;eroii mei se lupt` pentru o concluzie, pentru un sens al existen]ei, [i eroii mei [i strig`, dincolo de carte, ndemnurile pe care le-au ghicit cu experien]a [i cu tinere]ea lor.1 Romanul experien]ei este subsumat, de criticul literar Nicolae Manolescu, ionicului, dar [i, par]ial, corinticului, avnd urm`toarele tr`s`turi: Autorul a fost detronat [i a cedat personajelor prerogativele puterii, locul i l-a luat naratorul. Romanele acestea par a fi scrise pe m`sur` ce se desf`[oar` ac]iunea; sunt o spovedanie, nu o crea]ie senin`. Naratorul este, de data aceasta, fie un personaj n carne [i oase, cu biografie [i psihologie proprie, cu un punct de vedere clar definit asupra lucrurilor (persoana nti ca narator);fie o voce neutr`, asem`n`toare cu aceea impersonal`, dar care [i nsu[e[te pn` la identificare punctul de vedere al cte unui personaj (persoana a treia ca protagonist).2 Alte tr`s`turi ale romanului experien]ei sunt: folosirea tehnicii jurnalului [i a inser`rii, n opera de fic]iune, a unor documente, scrisori, acte (A. Gide, Marcel Proust); mpletirea experien]ei sociale [i personale cu mitul [i cu revela]iile mistice; utilizarea unui limbaj alchimic, prin care se ncifreaz` realitatea; personajul este problematizat, tr`ie[te experien]e existen]iale definitorii.

1 Idem. 2 Nicolae Manolesu, Arca lui Noe, Ed. 100+1 Gramar, Bucure[ti, 2000 113

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

III. Ilustrarea tipului de roman al experien]ei

MAITREYI
de Mircea Eliade n lucrarea Mircea Eliade, spirit al amplitudinii, Eugen Simion face urm`toarele delimit`ri (etape/faze) tematice [i estetice la nivelul prozei lui Mircea Eliade: faza indic` (Izabel [i apele diavolului, Maitreyi, {antier), proza de tip existen]ialist, tr`irist (ntoarcerea din Rai, Huliganii), romanul aproape joycian (Lumina ce se stinge), proza fantastic` (Domni[oara Christina, Nop]i la Serampore etc.), proza mitic`. 1 La 24 aprilie 1933, vede lumina tiparului romanul Maitreyi, cel mai izbutit dintre textele adunate n ciclul indian, un roman exotic, inedit ca formul` narativ` (tehnica jurnalului A. Gide, M. Proust n literatura universal`) [i ca atmosfer`, inclus de criticul literar Ov. S. Crohm`lniceanu n cadrul literaturii autenticit`]ii [i experien]ei. n ton cu gustul vremii, Eliade a adoptat genul diaristic, ]innd, ct a stat n India, un Jurnal, pe care l valorific` n proza sa autenticist`, nct se poate afirma: [] ntmpl`rile, tipologia, chiar [i datele topografice din romanele indice [...] pot fi rentlnite n jurnal.2 Romanul poate fi considerat unul al experien]ei: [...] experien]` erotic` ce reveleaz` un destin [i nu consecin]ele sale sociale3 o Pentru Nicolae Manolescu, Maitreyi este un roman ionic: Ionicul romanului nsemn` psihologism [i analiz`: iar reflec]ia ncepe s` trag` via]a de mnec`.4 Tema romanului este iubirea ini]iatic`, imposibil`, form` de cunoa[tere spiritualizat`, dezvoltat` ntr-un cadru pitoresc oferit de India, ]ar` pe care Eliade a admirat-o constant. Doi tineri, un european [i o indianc` tr`iesc o tulbur`toare experien]` de dragoste, care nu se mpline[te din cauze diverse (mentalitate, religie, istorie etc. ), dar care le marcheaz` existen]a prin modul n care cele dou` fiin]e se mplinesc, sufer` [i-[i asum` sentimentul. Titlul este reprezentat de numele personajului principal al romanului, personaj eponim, avnd ca prototip pe Maitreyi Devi, fiica profesorului de sanscrit` al lui Mircea Eliade, Dasgupta. Titlul atrage aten]ia cititorului, prin elementul onomastic, asupra personalit`]ii exotice a eroinei. Compozi]ia romanului articuleaz` epic elementele autobiografice din genul diaristic (jurnal intim), cu nota]iile analitice ale diaristului, cu fic]iunea romanului de dragoste [i cu texte epistolare. Romanul are XV capitole, incipit confesiv [i final deschis. Rela]ia spa]iu-timp este nuan]at`, deoarece ac]iunea, din roman, se desf`[oar` anterior tr`irii evenimentelor [i consemn`rii lor n jurnal, timpul m`rturisirii urmeaz` timpului tr`irii. 5 Naratorul actor men]ioneaz` ca timp al diegezei anul 1929 [i precizeaz` c` pe Maitreyi o ntlnise cu zece luni mai nainte. Ac]iunea se petrece n India, o ]ar` exotic` [i incitant` pentru un european care manifest` curiozitate intelectual`. Perspectiva narativ` este subiectiv`, conform` cu programul estetic al autenticit`]ii propus de Mircea Eliade, naratorul este [i personaj, iar discursul epic este construit la
1 Eugen Simion, Mircea Eliade, spirit al amplitudinii, Ed. Demiurg, 1995 p p 2 Eugen Simion, Fic]iunea jurnalului intim, Ed. Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 2001 3 Ion Lotreanu, Introducere n opera lui Mircea Eliade, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1980 p 4 Nicolae Manolesu, op. cit. p 5 Eugen Simion, Timpul tr`irii, timpul m`rturisirii, jurnal parizian, Ed. Cartea Romneasc`, 1966 p p 114

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

persoana I. M`rcile lexico-gramaticale de validare a naratorului sunt pronumele de persoana I (ne, cu mine, lng` mine, m`, eu) [i verbele de persoana I (nu puteam, iubeam, purtam, credeam): Acum ne logodim, Allan, mi spuse ea, privind nainte spre ap`. nceputul acesta solemn m` irit` pu]in. Nu puteam sc`pa de luciditate. ({i o iubeam, Dumnezeule, ct o iubeam!) Mi se p`rea c` va fi o scen` din romane, din baladele acelui ev mediu indian, cu dragoste legendare [i demente. Purtam cu mine spaima [i supersti]iile unei ntregi literaturi, pe care, dac` nu o cetisem, o v`zusem evolund lng` mine, n adolescen]` [i n cei dinti ani ai tinere]ii. M` stingherea, ca pe orice civilizat (eu, care credeam c` m` pot dispensa de civiliza]ie, o pot dezr`d`cina din mine), fiece gest solemn, fiece cuvnt responsabil, fiecare f`g`duin]`. Tehnicile narative analepsa: procedeu compozi]ional prin care ordinea cronologic` a evenimentelor povestite este afectat` printr-o ntoarcere inten]ionat` a autorului n trecut1 [i prolepsa: procedeu compozi]ional ntlnit n nara]iune care afecteaz` ordinea cronologic` a evenimentelor povestite printr-o proiectare inten]ionat` pe care autorul o face n viitor [i prin istorisirea unui episod ulterior firului narativ principal.2, dubla perspectiv` temporal` conduc la trei niveluri ale scriiturii: jurnalul, nota]iile ulterioare ale diaristului [i confesiunea naratorului3: Nu mai m-am putut st`pni [i, pentru c` nu puteam plnge, am scos carnetul din buzunar [i am nceput s` scriu, numai pentru mine. (Recitesc ast`zi acele nsemn`ri scrise cu snge, [i mi se par att de reci, att de oarecare. De pild`: De ce-au trecut toate? Un pustiu imens n mine. Nimic nu mai are sens. Cnd aud un cntec bengalez, sus la math, mi vine s` plng. Maitreyi, Maitreyi, Maitreyi. Nu o voi mai vedea niciodat`... Ct de incapabili suntem s` red`m, chiar atunci, substan]a unei bucurii sau unei dureri prea mari. Am ajuns s` cred c` pentru aceasta numai memoria, numai distan]a le poate da via]`. Jurnalul e sec [i nesemnificativ. ) Incipitul: Am [ov`it atta n fa]a acestui caiet, pentru c` n-am izbutit s` aflu nc` ziua precis` cnd am ntlnit-o pe Maitreyi. n nsemn`rile mele din acel an n-am g`sit nimic. Numele ei apare acolo mult mai trziu, dup` ce am ie[it din sanatoriu [i a trebuit s` m` mut n casa inginerului Narendra Sen, n cartierul Bhowanipore. Dar aceasta s-a ntmplat n 1929, iar eu ntlnisem pe Maitreyi cu cel pu]in zece luni mai nainte. {i dac` suf`r oarecum ncepnd aceast` povestire, e tocmai pentru c` nu [tiu cum s` evoc figura ei de-atunci [i nu pot retr`i aievea mirarea mea, nesiguran]a [i turburarea celor dinti ntlniri. se raporteaz` la concep]ia lui Eliade despre roman, la autenticitate, la conservarea timpului concret. Obsesia de a-[i aduce aminte ziua n care a v`zut-o pe Maitreyi tr`deaz` o alt` preocupare de tehnic`.4 Subiectul romanului Allan, un tn`r inginer englez, vine la Calcutta atras de mirajul Indiei, dar [i pentru a-[i face o carier`. Este angajat ca desenator tehnic pe un [antier pentru canalizarea deltei, la Tamluk, condus de inginerul indian Narendra Sen. Ca instan]` a comunic`rii n roman, Allan are func]ie narativ` dubl`, de narator [i de personaj, de aceea, [i

1 2 3 4

Mihaela Popescu, Dic]ionar de stilistic`, Ed. ALL EDUCATIONAL, 2007. Idem. p p Eugen Simion, Mircea Eliade, spirit al amplitudinii, Ed. Demiurg, 1995 Pompiliu Constantinescu, Romanul romnesc interbelic, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1977. 115

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

prezint`, de la nceput, condi]ia social`, moral`, afinit`]ile [i mentalitatea-elemente importante n imagologia, propus` de text, la ntlnirea cu cel`lalt (european-indian): Venisem cu o sum` de supersti]ii, eram rotarian, foarte mndru de cet`]enia [i descenden]a mea continental`, citeam mult despre fizica matematic` (de[i n adolescen]` voisem s` m` fac misionar) [i scriam aproape zilnic n jurnal. Lui Allan i place munca pe [antier [i are, fa]` de peisajul autohton, pe care-l contempl` din tren, tr`iri complexe de exaltare [i de empatie, ca valen]e ale experien]ei profunde pe care o va tr`i aici [i pe care, ntr-un fel, o anticipeaz`: Priveam pe fereastr` cmpiile Bengalului niciodat` cntate, niciodat` plnse [i r`mneam apoi mut fa]` de mine, f`r` s`-mi spun nimic, f`r` s`-mi cer nimic.Iubeam bucata aceasta de p`mnt aproape de mare, cmpia aceasta plin` de [erpi [i dezolat`, n care palmierii erau rari [i tufele parfumate. Iubeam dimine]ile, nainte de r`s`ritul zorilor, cnd t`cerea m` f`cea s` chiui de bucurie; o singur`tate aproape uman`, pe acest cmp att de verde [i att de p`r`sit, a[teptndu-[i c`l`torul sub cel mai frumos cer care mi-a fost dat s`-l v`d vreodat`. El locuie[te la Ripon Mansion, n Wellesley Street, al`turi de un eurasian prost [i fanatic Harold Carr, pe care l accept` ca prieten, pentru c` are rela]ii printre familiile din Calcutta. Cu Harold, discut` prima dat` despre femeile bengaleze, scena se leag` de prima ntlnire cu Maitreyi, [i este amuzat de imaginea critic` a prietenului s`u despre indience: Nu z`u, Allan, cum de-]i poate pl`cea ]ie o bengalez`? Sunt dezgust`toare. M-am n`scut aici, n India, [i le cunosc mai bine dect tine. Sunt murdare, crede-m`., dar nu este foarte atent la un am`nunt strecurat n replica lui Harold, poate f`r` voie, care disociaz` clar la nivelul celor dou` tipuri de mentalit`]i, european` [i indian`: {i apoi, nu e nimic de f`cut, nici dragoste. Fata aceea n-are s`]i ntind` niciodat` mna... Allan [i aminte[te c`, atunci cnd a v`zut-o prima oar` pe Maitreyi, i s-a p`rut urt`: Mi se p`rea urt` cu ochii ei prea mari [i prea negri, cu buzele c`rnoase [i r`sfrnte, cu snii puternici, de fecioar` bengalez` crescut` prea plin, ca un fruct trecut n copt., dar a fost atras, n mod misterios, de bra]ul ei gol, de pielea brun`. Imaginea bra]ului l-a lovit, dup` cum afirm` eroul, privirea avnd n aceast` secven]` [i, ulterior, un rol foarte important n comunicarea direct` a tr`irilor personajului n fa]a cititorului, dar [i n comunicarea afectiv` a celor doi ndr`gosti]i. ntr-o zi, l rentlne[te pe Lucien Metz, un gazetar incult [i impertinent, care dore[te s` scrie o carte despre India modern` [i, cum i lipseau informa]iile despre femeile bengaleze, l ia la Narendra Sen, n vizit`. Din perspectiva lui Allan, Sen este cel dinti inginer laureat la Edinbourough, Brahman veritabil, dar ctu[i de pu]in ortodox. E membru fondator la Rotary Club, e membru la Calcutta Club, joac` tenis perfect, conduce automobilul, m`nnc` pe[te [i carne, invit` europeni la el n cas` [i i prezint` nevesti-si., iar casa lui are un farmec exotic aparte, care i trezesc admira]ia [i interesul, deopotriv`. n atmosfera casei p`rinte[ti, al`turi de familie, Maitreyi pare mai frumoas`, iar Allan este fermecat de misterul care o nconjoar`: Maitreyi mi s-a p`rut, atunci, mult mai frumoas`, n sari de culoarea ceaiului palid, cu papuci albi cusu]i n argint, cu [alul asemenea cire[elor galbene, [i buclele ei prea negre, ochii ei prea mari, buzele ei prea ro[ii creau parc` o via]` mai pu]in uman` n acest trup nf`[urat [i totu[i transparent, care tr`ia, s-ar fi spus, prin miracol nu prin biologie. Un joc al privirilor se nfirip` ntre ei, de altfel privirea va fi mereu men]ionat` n evolu]ia iubirii lor, deoarece Lucien
116

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

ntreprinde un demers analitic prea insistent, stnjenind-o pe fat`, iar Allan o lini[te[te: [...] Maitreyi nu mai [tia unde s` se uite [i tremura toat`, palid`, nsp`imntat`, pn` ce mi-a ntlnit ochii, [i eu i-am zmbit, [i atunci parc` ar fi g`sit un ostrov pe care s` se odihneasc` [i [i-a fixat privirile n ochii mei, lini[tindu-se lin, f`r` spasme, firesc. Nu [tiu ct a durat privirea aceea, dar ea nu se asem`na cu nici o privire ntlnit` [i mbr`]i[at` pn` atunci [...] Secven]a este realizat` prin prisma personajului-narator, cu ajutorul descrierii subiective. Figurile de stil (epitetele cromatice culoarea ceaiului palid, albi, cusu]i cu argint, negre, prea ro[ii, compara]ia cu o ]ig`ncu[`, enumera]ia pulpele [i bra]ele ei goale, [i fa]a ei oache[`, frumoas`) sunt coroborate cu nuan]ele magico-reflexive ale imperfectului verbelor: Cum stam [i-l priveam a[a, intr` aducnd cu ea o atmosfer` stranie de c`ldur` [i panic` so]ia inginerului [...]. La plecarea din casa lui Narendra Sen, Allan tr`ie[te un alt moment important, de cristalizare a impresiilor [i tr`irilor fa]` de Maitreyi, moment care declan[eaz` conflictul interior. O vede n curte, relaxat`, rznd cu poft`, ntr-o desc`tu[are total` de constrngerile de amfitrion, anterioare: Nu m` s`turam privind-o, iar acele cteva minute mi s-au p`rut nesfr[ite. Nu [tiu ce spectacol sacru mi ap`rea mie rsul ei [i s`lb`ticia acelui trup aprins. Aveam sentimentul c` s`vr[esc un sacrilegiu privind-o, dar nu g`seam puterea s` m` despart de fereastr`. {i de data aceasta privirea, un element de comunicare nonverbal`, are rol de cunoa[tere, de informare pentru cititor, deoarece ea nseamn` atrac]ie [i valoare. La scurt timp dup` aceast` vizit`, Allan este mutat la Assam, cu scopul: ... s` inspecteze terasamentul [i podurile pe linia Lumding-Sadyia [i, nainte de plecare, d` o petrecere, este v`zut de Narendra Sen, care formuleaz` o judecat` cu un n]eles ascuns pentru erou: Dumneata, Allan, ai alte drumuri nainte. Via]a anglo-indienilor `[tia nu e demn` de dumneata. Eu a[ crede c` ]i stric` mult faptul de a tr`i ntr-o pensiune anglo-indian`; n-ai s` iube[ti niciodat` India al`turi de ei... La Assam, tn`rul ]ine un jurnal, n care noteaz` toate ntmpl`rile [i impresiile de peste zi. Tr`ie[te sentimente noi, de pionierat, [i exploreaz`, cu un interes nedisimulat, jungla [i India, pe care o descoper` acum altfel dect n c`r]ile de reportaje [i n romane. C`ldura ns` [i umiditatea l mboln`vesc de malarie [i, astfel, luna august l prinde n spital, nti la Shillong, apoi la Calcutta. Narendra Sen [i Maitreyi l viziteaz` la spital [i l invit` la ei n perioada de convalescen]`. Allan nu b`nuie[te planul inginerului bengalez de a-l infia [i, de aceea, consider` c` toate demersurile urm`resc s`-l apropie de Maitreyi. n casa lui Sen, Allan traverseaz` o experien]` total`, care-i schimb` fundamental imaginea despre India, despre modelul cultural reprezentat de aceasta pentru europeni, despre iubire. O sum` de elemente vin s` contureze diferen]ele [i s` nt`reasc` interesul pentru cunoa[tere: sp`latul diminea]a, culoarea pielii, mncarea primeam la fiecare ceas pr`jituri [i fructe, ceai cu lapte sau nuci de cocos bine cur`]ite, biblioteca bogat`, regulile casei, pe care nu le cuno[tea suficient de bine. n afara observ`rii mediului [i a familiei sau a servitorilor din cas`-domnul Sen, so]ia, sora mai mic` Chabu, v`rul Mantu, Lilu, Khokha, Allan este preocupat [i de Maitreyi, care continu` s`-l intrige prin reac]ia pe care i-o provoac` la fiecare ntlnire: M` ntrebam cteodat` ce crede ea despre mine, ce fel de suflet ascunde sub expresia aceea att de schimb`toare a fe]ei (c`ci erau zile cnd se ur]ea [i zile cnd era frumoas` de nu m` puteam s`tura privind-o). M` ntrebam, mai ales, dac` e stupid` ca toate celelalte
117

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

fete sau dac` e, ntr-adev`r, simpl` ca o primitiv`, a[a cum mi nchipuiam eu c` sunt indiencele. Intimitatea casei bengaleze ofer` tinerilor prilejul particip`rii comune la unele evenimente [i al dezvolt`rii unor discu]ii diverse, de cunoa[tere a celuilalt, punnd fa]` n fa]` reprezent`ri, uneori, prejudec`]i, mentalit`]i, valen]e ale unei ontologii indiene [i experimentarea ntlnirii cu cel`lalt ca realitate etic`.1 n romanul lui Mircea Eliade, descoperirea celuilalt plaseaz` eroii pe urm`toarele coordonate: pentru familia Sen, cel`lalt este str`inul, oaspetele, fiin]a venit` de departe, iar, pentru Allan, cel`lalt este tot str`inul, dar descoperit la el acas` [i, mai ales, este Maitreyi ca simbol al Indiei, fa]` de care personajul manifest` o mare curiozitate reflexiv` . n aceast` perioad` ct locuie[te n casa lui Sen, Allan ]ine un jurnal intim, despre iubirea lui cu Maitreyi, care, ulterior, va fi folosit n roman, genernd ceea ce Nicolae Manolescu nume[te dubla perspectiv` temporal`: [...] contemporan` [i ulterioar`. [...]cnd scrie n jurnal ntmpl`rile fiec`rei zile, nu [tie cum se va sfr[i totul, dar cnd rescrie jurnalul sub forma unui roman, cunoa[te acest sfr[it.2 n afara impresiilor [i a observa]iilor ob]inute printr-o rela]ie direct` cu Maitreyi, Allan afl` de la [eful familiei c` ea are 16 ani, c`: ... trecuse examenul de matricula]ie la Universitate, [i se preg`tea pentru Bachelor of Arts. [i c`: Scrie poeme filozofice, care i plac foarte mult lui Tagore... Capitolul al V-lea debuteaz` cu o alt` confesiune a naratorului-personaj, complicat` cu aceea a autorului implicat: A[ vrea s` m`rturisesc de la nceput [i r`spicat c` niciodat` nu m-am gndit la dragoste n cele dinti luni petrecute n tov`r`[ia Maitreyiei. M` ispitea mai mult faptul ei, ceea ce era sigilat [i fascinant n via]a ei. Dac` m` gndeam adesea la Maitreyi, dac` n jurnalul meu din acel timp se g`sesc notate o seam` din cuvintele [i ntmpl`rile ei, dac`, mai ales, m` turbura [i m` nelini[tea, aceasta se datora straniului [i nen]elesului din ochii, din r`spunsurile, din rsul ei. Este adev`rat c` spre fata aceasta m` sim]eam atras. Nu [tiu ce farmec [i ce chemare aveau pn` [i pa[ii ei. Dar a[ min]i dac` n-a[ spune c` ntreaga mea via]` din Bhowanipore nu numai fata mi se p`rea miraculoas` [i ireal`. Fragmentul con]ine m`rcile autenticit`]ii prin evocarea, la persoana I, a unor gnduri [i proiecte, a unor certitudini care adncesc dimensiunea analizei psihologice, a iubirii. Perioada taton`rilor, a nedumeririlor [i a ambiguit`]ii se sfr[e[te cnd Maitreyi i propune s` ia lec]ii mpreun`, ea s`-l ajute s` nve]e bengaleza, iar el s`-i predea franceza, chiar n odaia lui, dup` cum le spusese inginerul. Lec]iile se transform`, ns`, dintr-un joc nevinovat al privirilor, n unul al gesturilor tandre, apoi ntr-unul erotic, lucru analizat cu luciditate de Allan n jurnalul s`u: O observam [i m` l`sam prins de privirile mele, de acea voin]` fluid`, care nu are nimic de-a face cu ochii, de[i porne[te prin ei.; [...] sim]eam c` voi putea r`mne deasupra jocului, implicat n eventuala ei pasiune, dar liber fa]` de mine nsumi. Jurnalul acelor s`pt`mni dovede[te ndeajuns aceasta. Eroul afl` c` Maitreyi este o fat` rafinat` [i cu un mare poten]ial intelectual, ]ine o conferin]` despre esen]a frumosului, dar nu este n]eleas` de auditoriu pentru c`, dup` cum spune tat`l ei: A fost prea profund`, a vorbit de lucruri prea intime: despre
1 Gilles Ferreol, Guy Jucquois, Dic]ionarul alterit`]ii [i al rela]iilor interculturale, Ed. Polirom, 2005 2 Nicolae Manolescu, op. cit. p 118

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

crea]iune [i emo]ie, despre interiorizarea frumosului, [i publicul n-a putut-o urm`ri ntotdeauna. A doua zi, dup` conferin]`, fata l invit` n camera ei [i con[tiin]a lui ia n primire un spa]iu al intimit`]ii pe ct de auster, pe att de sugestiv: Odaia p`rea mai degrab` o celul`. De[i era tot att de mare ca [i a mea, nu avea dect un pat, un scaun [i dou` perne. n balcon mai era o m`su]` de scris, care apar]inea probabil tot od`ii ei. Nici o cadr` pe pere]i, nici un dulap, nici o oglind`. n paginile urm`toare, sfr[itul capitolului al VI-lea [i capitolul al VII-lea, autenticitatea se accentueaz` prin inserarea unor pagini din jurnal, care produc, ca fenomen al intertextualit`]ii, acordarea planurilor, dnd cititorului impresia de timp concret. De asemenea, prin sublinierea traseului sinuos al tr`irilor interioare, al con[tientiz`rii iubirii [i, prin nota]iile ulterioare, prin care se marcheaz` dubla perspectiv`, se creeaz` iluzia unei tr`iri autentice. Jurnalul pare [i o radiografie cultural` europeano-indian`; al`turi de men]ionarea poemelor lui Tagore se afl` opere de Walt Whitman, Swinburne, Paul Valery, Papini, Kalidasa ca pretexte pentru discu]ii pe teme diverse, literare, filosofice, religioase, care eviden]iaz` cele dou` tipuri/modele culturale [i umane. n capitolul al VIII-lea, se g`se[te cea mai sugestiv` etap` a iubirii lor, dup` cum constat` Nicolae Manolescu: Momentul cel mai semnificativ n evolu]ia acestei dragoste se afl` n capitolul al optulea al romanului. i vedem pe cei doi protagoni[ti n bibliotec`, unde catalogheaz` c`r]ile lui Sen. Scena care urmeaz` este la fel de esen]ial` n destinul lor ca [i aceea din biblioteca marchizului de La Mole, din Le Rouge et le Noir, n care Mathilde aude f`r` s` vrea pe Julien Sorel plngndu-se de plictiseala din palat [i-[i schimb` p`rerea despre el [...]1 Ceea ce m`rturise[te acum eroul, corespunde, ntr-o morfologie a iubirii, cu teoria magnetic` a dragostei2: [...] ne priveam fix, fermeca]i, st`pni]i de acela[i fluid suprafiresc de dulce, incapabil s` ne mpotrivim, s` ne scutur`m de farmec, de[teptndu-ne. Mi-e greu s` descriu emo]ia. O fericire calm` [i n acela[i timp violent`, n fa]a c`reia sufletul nu opunea nici o rezisten]`; o beatitudine a sim]urilor care dep`[ea senzualitatea, ca [i cum ar fi participat la o fericire cereasc`, la o stare de har. La nceput, starea se sus]inea numai prin priviri. Apoi am nceput s` ne atingem minile, f`r` a ne desp`r]i totu[i ochii. Strngeri barbare, mngieri de devot. Iubirea, ca form` de cunoa[tere, se manifest` plenar [i pune n lumin` diferen]ele dintre cei doi: ea iube[te c`r]ile, are o gndire matur`, profund` pentru vrsta ei, convingerile religioase se manifest` n via]a cotidian`, consider` c` e p`cat s` se d`ruiasc` fizic f`r` acordul p`rin]ilor. Sentimentul erotic are [i o dimensiune mistic`, de aceea fata are gesturi ale tandre]ii necunoscute lui Allan, cum ar fi atingerea picioarelor, a gleznei [i a pulpei, n timpul c`reia: [...] am tr`it mai mult [i am n]eles mai adnc fiin]a Maitreyiei dect izbutisem n [ase luni de eforturi, de prietenie, de nceput de dragoste. Niciodat` n-am [tiut mai precis ca atunci c` posed ceva, c` posed absolut. Pe de alt` parte, el a tr`it doar iubiri pasagere, care nu l-au marcat spiritual. n privin]a comportamentului ndr`gosti]ilor, consider` c`, dup` o perioad` de nel`muriri [i de c`ut`ri, poate s`-[i m`rturisesc` dragostea Maitreyiei [i apoi p`rin]ilor ei; ca

1 Nicolae Manolescu, op. cit. p 2 Julius Evola, Metafizica sexului, Ed. Humanitas, edi]ia a II-a, 2002 119

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

occidental nu ntrevede niciun obstacol n calea finaliz`rii rela]iei [i nu [tie c` o c`s`torie cu o indianc` dintr-o cast` superioar` este interzis`. Maitreyi nc` lupt` cu iubirea fa]` de str`in, punnd sentimentul pe seama prieteniei recomandate chiar de tat`l ei, care dorea s`-l nfieze pe Allan. Dup` cteva experien]e erotice, care ilustreaz` faptul c` ea concepe iubirea ca pe o form` de spiritualizare (pomul [apte frunze, cu care: Stam ziua ntreag` mbr`]i[a]i, [i-i vorbeam, l s`rutam, plngeam. i f`ceam versuri, f`r` s` le scriu, i le spuneam numai lui; cine altul m-ar fi n]eles? {i cnd m` mngia el, cu frunzele pe obraz, sim]eam o fericire att de dulce, nct mi pierdeam r`suflarea, poetul Robi Thakkur, gurul ei de la vrsta de treisprezece ani, tn`rul de la marele templu de la Puri, care i-a d`ruit [ase ghirdande de flori) fata declar` c` toate celelalte pasiuni au p`lit n fa]a iubirii pe care o simte pentru el: Acum sunt a ta, numai a ta, izbucni Maitreyi, nl`n]uindu-m`. Numai tu m-ai nv`]at ce este dragostea. Suferin]a fetei e autentic`, ea se gnde[te la felul n care s-a ab`tut de la sfaturile p`rinte[ti, iubindu-l, nu ca pe un frate, ci ca pe o persoan` cu care i-a fost dat s` alc`tuiasc` un cuplu: Ei mi-au spus mie: Maitreyi, o s` ai de acum un frate, pe Allan. Cat` s`-l iube[ti, va fi fratele t`u, [i bab l va nfia, [i la ie[irea la pensie ne vom duce cu to]ii n ]ara lui; acolo, cu banii no[tri, vom tr`i ca un rajah; acolo nu e cald [i nu e revolu]ie, [i albii nu sunt r`i ca englezii de aici [i ne vor socoti fra]ii lor... {i eu, acuma, ce-am f`cut? Cum te iubesc eu acum, tu n]elegi cum te iubesc eu acum? n capitolul al X-lea, preocuparea eroului este orientat` spre cunoa[terea tot mai accentuat` a lumii c`reia i apar]ine Maitreyi [i, poate, de aceea, ajunge, n demersul s`u, la o respingere a propriei culturi [i a propriei religii [i la dorin]a de a se converti, de a trece la hinduism ca o ncercare la care-l supune dragostea. Problematica analizei lucide f`cute de erou pune n lumin` complexitatea iubirii, dar [i dimensiunea conflictului moral, etic [i religios: {i m` ntrebam a[a: dac` e adev`rat c` toate religiile sunt bune, c` acela[i Dumnezeu se manifest` n fiecare din ele, atunci de ce n-a[ putea mbr`]i[a credin]a Maitreyiei? Nu-mi lep`d legea din spaim` sau de pofta c[tigului, ci pentru c` dragostea m` pune la aceast` ncercare. Dac` o dogm` moart` poate st`vili o dragoste vie, ce fel de dragoste e aceea? Dac` sunt convins c` adev`rul e pretutindeni, n toate credin]ele, de ce nu schimb n fapte convingerea aceasta? ntr-o discu]ie cu Harold, Allan afirm`: Pentru mine, cre[tinismul nu s-a n`scut nc`. N-au fost dect biserici cre[tine, dogme [i rituale. Cre[tinismul se na[te aici, n India, pe p`mntul cel mai mp`cat cu D-zeu, unde oamenii sunt nseta]i de iubire, de libertate [i de n]elegere. Nu concep un cre[tinism f`r` libertate [i f`r` primatul spiritualit`]ii.... Capitolul al XI-lea aduce, n evolu]ia subiectului, momentul de apogeu al experien]ei iubirii, prin logodna mistic` a celor doi, consfin]it` printr-un jur`mnt al Maitreyiei. Scena este construit` pe baza unor elemente de simbologie indian`: inelul parte din: ceremonialul c`s`toriei indiene din fier [i aur ca doi [erpi ncol`ci]i, unul ntunecat [i altul galben, cel dinti reprezentnd virilitatea, cel`lalt feminitatea.; jur`mntul: M` leg pe tine, p`mntule, c` eu voi fi a lui Allan, [i a nim`nui altuia. Voi cre[te din el ca iarba din tine. {i cum a[tep]i tu ploaia, a[a i voi a[tepta eu venirea, [i cum ]i sunt ]ie razele, a[a va fi trupul lui mie. M` leg n fa]a ta c` unirea noastr` va rodi, c`ci mi-e drag cu voia mea, [i tot r`ul, dac` va fi, s` nu cad` asupra lui, ci asupr`mi, c`ci eu l-am ales. Tu m` auzi, mam` p`mnt, tu nu m` min]i, maica mea. Dac` m`
120

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

sim]i aproape, cum te simt eu acum, [i cu mna [i cu inelul, nt`re[te-m` s`-l iubesc totdeauna, bucurie necunoscut` lui s`-i aduc, via]` de rod [i de joc s`-i dau. S` fie via]a noastr` ca bucuria ierburilor ce cresc din tine. S` fie mbr`]i[area noastr` ca cea dinti zi a musonului. Ploaie s` fie s`rutul nostru. {i cum tu niciodat` nu obose[ti, maica mea, tot astfel s` nu oboseasc` inima mea n dragostea pentru Allan, pe care cerul l-a n`scut departe, [i tu, maic`, mi l-ai adus aproape. Invocarea p`mntului este expresia concep]iei [i a viziunii despre lume [i despre dragoste a fetei, o paradigm` a iubirii indiene, care valorific`, pe de o parte, credin]ele despre P`mntul-Mam`: Femeia este a[adar legat` n chip mistic de P`mnt; z`mislirea apare ca o variant`, la scar` uman`, a fertilit`]ii telurice. Toate experien]ele religioase legate de fecunditate [i na[tere au o structur` cosmic`. Sacralitatea femeii depinde de sanctitatea P`mntului. Fecunditatea feminin` are un model cosmic;Terra Mater, universala Genitrix.,1 iar, pe de alt` parte, ideile despre unire [i armonie asociate de Eliade conceptului de coincidentia oppositorum, asem`n`toare cu semnifica]iile androginului din filosofia lui Platon. Logodna aduce cumva lini[tea sufleteasc` [i, dup` unirea spiritual`, eroii cunosc [i unirea fizic`, atribuit` de Maitreyi voin]ei divine: Unirea noastr` a fost poruncit` de Cer. Nu vezi c` ast`zi, n ziua inelului, Chab n-a dormit cu mine? Dup` momentul logodnei, lucrurile se precipit`. Chabu se mboln`ve[te grav, medicii nu-i pot pune un diagnostic: Probabil nebunie precoce, credeau unii; al]ii, o nevroz` sexual`, provocat` de o deplasare a uterului., domnul Sen sufer` de ochi [i trebuie operat, doamna Sen este tot mai trist` [i mai obosit`, Maitreyi ns`[i are, n zilele umede, dureri de picioare. n aceast` atmosfer` agitat`, Allan tr`ie[te momente de dragoste profund`, dar [i de gelozie nebun`, n timpul c`rora mediteaz` cinic asupra instinctului masculin de posesiune: n acele clipe de gelozie transformat` n ur` uitam toat` experien]a mea din ultimele [apte-opt luni, uitam inocen]a aproape supersti]ioas` a Maitreyiei [i le consideram pe toate am`giri. Atunci am n]eles c` nimic nu dureaz` n suflet, c` cea mai verificat` ncredere poate fi anulat` de un singur gest, c` cele mai sincere posesiuni nu dovedesc niciodat` nimic, c`ci [i sinceritatea poate fi repetat`, cu altul, cu al]ii, c`, n sfr[it, totul se uit` sau se poate uita, c`ci fericirea [i ncrederea adunat` n attea luni de dragoste, n attea nop]i petrecute mpreun`, pieriser` acum ca prin miracol, [i nu supravie]uiser` n mine dect un ntrtat orgoliu masculin [i o cumplit` furie mpotriva mea nsumi. Capitolul al XII-lea con]ine punctul culminant al ac]iunii. De ziua Maitreyiei, Chabu a avut o criz` puternic` [i a spus mamei ceea ce v`zuse n timpul ct a stat cu sora ei [i cu Allan dada. Domnul Sen decide c` Allan trebuie s` p`r`seasc` familia [i-i d` o scrisoare prin care l anun]` sec de ruperea rela]iilor amicale de pn` atunci, ceea ce marcheaz` adncirea conflictului exterior. Dac` pn` aici romanul a curs n direc]ia afirm`rii iubirii n ciuda opozi]iilor existente, acum se realizeaz` o radiografie a suferin]ei din iubire, prin urmare conflictul interior este [i el la apogeu. Allan se ntoarce la vechea gazd`, f`r` s-o fi v`zut pe Maitreyi. ncearc` s` fie discret n privin]a plec`rii din casa lui Sen, a[a cum i se ceruse, durerea ns` l cople[e[te, se mboln`ve[te, face, uneori, ca [i Maitreyi, gesturi necugetate, din dorin]a de a o revedea. Khokha joac` acum rolul personajului informator, povestindu1 Mircea Eliade, Sacrul [i profanul, Ed. Humanitas, 1995 121

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

i evenimentele petrecute n casa Sen, dup` plecarea lui: ncercarea de a o m`rita pe Maitreyi [i m`rturisirea ei c` a avut o rela]ie cu Allan; pedepsirea ei aspr`, atacul suferit de domnul Sen, urmat de opera]ie; doamna Sen pune [oferul s-o bat` pe Maitreyi cu vergile pn` cade n nesim]ire; ncercarea de sinucidere a lui Chabu [i, ulterior, moartea ei. Toate aceste l ntristeaz` pe Allan [i-i nt`resc convingerea c` trebuie s` plece ca s-o uite. Se retrage n Himalaya, ntr-un bungalow, din octombrie pn` n februarie. Aici are vise, halucina]ii n care el [i Maitreyi se reg`sesc [i sunt ferici]i: Asistam ziua ntreag` la desf`[urarea aceluia[i vis fantastic, care ne izola pe noi doi, pe mine [i pe Maitreyi, de cealalt` lume. n singur`tatea muntelui (capitolul al XIV-lea), Allan are tr`iri metafizice, de iubire: {tiam c` [i Maitreyi, acolo, n celula ei din Bhowanipore, se gnde[te tot att de adnc la mine, la via]a noastr` mpreun`, [i comuniunea aceasta n nchipuire ne lega parc` pe deasupra evenimentelor, ne lega n ciuda desp`r]irii [i a mor]ii. de care, ns`, ncearc` s` se vindece prin real, refuznd lucid ideea iubirii absolute, a contopirii mitice, spirituale, a[a cum a aflat c` a f`cut Maitreyi: Pe mine m` chinuia tocmai amintirea ei carnal`, tocmai ceea ce era viu [i imediat, [i nenlocuibil n f`ptura ei, [i pe aceast` Maitreyi, de suflet [i carne, o doream, pe ea o ntlneam n filmul meu de toate zilele. Nu voiam cu nici un pre] s` dispar, n dragostea ei, nlocuit fiind de o idee, de un mit. Nu voiam s` m` consolez, cu o dragoste etern` [i cereasc`; dragostea mea cerea mplinire, vie]uire pe p`mnt, nu pereche ngereasc`... Are o nou` experien]` erotic` al`turi de Jenia Isaac, o evreic` din Cape-Town, Africa de Sud, care a venit n India cu scopul m`rturisit: Vreau s` g`sesc absolutul!... Eroul ncearc` s` scape de amintirea grea a fostei iubiri prin experimentarea alteia, inferioare, oricum, pentru c` Jenia nu este la fel de feminin` ca Maitreyi [i nu-i treze[te patima de alt`dat`: Priveam iar`[i pe Jenia, [i nu sim]eam fa]` de ea nici o turburare, nici un gnd p`tima[, nici o libertate mental`... Dup` ce Jenia pleac`, brusc, dup` multe demersuri analitice, de n]elegere, de confirmare [i de acceptare a realit`]ii interioare [i exterioare, Allan se elibereaz`, iese luminat din ncercarea labirintului, reprezentat de evolu]ia propriului eu ca urmare a parcurgerii etapelor unei experien]e unice, de dragoste magic` [i cutremur`toare: {i parc` totul a trecut ntr-o singur` clip`, de[teptndu-m` o dat` diminea]a ceva mai devreme, privind surprins soarele drept n fa]`, lumina, verdea]a. Sc`pasem de ceva greu, de ceva ucig`tor. mi venea s` cnt, s` alerg. Nu [tiu cum s-a ntmplat aceasta. Se coborse ceva n mine, m` n`p`dise ceva. {i atunci m-am ntors. n ultimul capitol, al XV-lea, discursul epic cap`t` aspectul unor flashuri, semn al unei existen]e care [i-a pierdut coeren]a, de[i [i urmeaz` cursul monoton: serviciu, gazd`, femei, cearta cu Harold etc. Afl` c` Maitreyi s-a compromis definitiv, d`ruinduse unui vnz`tor de fructe. Finalului deschis: Sunt ceasuri de cnd m` gndesc. {i nu pot face nimic. S` telegrafiez lui Sen? S` scriu Maitreyiei? Simt c` a f`cut asta pentru mine. Dac` a[ fi citit scrisorile aduse de Khokha... Poate pl`nuise ea ceva. Sunt foarte turbure, acum, foarte turbure. {i vreau totu[i s` scriu aici tot, tot. ... {i dac` n-ar fi dect o p`c`leal` a dragostei mele? De ce s` cred? De unde [tiu? A[ vrea s` privesc ochii Maitreyiei. i s-au atribuit semnifica]ii generale, desprinse din
122

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

finalitatea experien]ei: ndoiala e semnul refacerii din combustia pasional`, iar dorin]a este certitudinea c` experien]a uman` se purific` n contempla]ie.1 Personajele Allan este protagonistul romanului, un alter ego al autorului, ndeplinind ca instan]` a comunic`rii intratextuale, rol de narator [i de personaj. Occidental ra]ional [i lucid, se confeseaz` n leg`tur` cu experien]a sa erotic`, tr`it` pasional [i retr`it` n imagina]ie2, ntr-o paradigm` complex`, care s` mbine diferen]ele culturale cu sentimentul sincer, de o dens` substan]` omeneasc`.3 Portretul eroului se contureaz` aproape exclusiv sub latura moral`, prin autocaracterizare, multe pagini fiind ocupate de introspec]ie, de analiza [i de interpretarea lucid` a tr`irilor. Raportarea acestor tr`iri la dubla perspectiv` temporal` presupune [i construc]ia a dou` planuri narative: unul al sentimentelor, al evenimentelor [i al impresiilor de atunci [i al doilea, al retr`irii, al rememor`rii lor cu ocazia scrierii romanului, ca mijloc de construc]ie a personajului modern. Luciditatea analitic` a eroului-narator se manifest` [i n compararea argumentat` a celor dou` tipuri de mentalit`]i, de culturi [i chiar a celor dou` tipuri umane, respectiv occidentalul [i indianul, reprezentate de el [i de Maitreyi: Nu mai eram de mult tn`rul vnjos [i optimist, [tiind ce vrea [i ce poate, europeanul ndr`gostit de tehnic` [i pionierat, care debarcase cndva n India ca s-o civilizeze.; (Judecam [i sufeream ca un civilizat, ca unul care prefer` ntotdeauna s` uite [i s` acopere cu cenu[`, s` ignore sau s` tolereze, numai lini[tea [i confortul lui s` nu-i fie stingherite. ) Allan traverseaz` experien]a iubirii gradual, de la apari]ie, evolu]ie, apogeu la disolu]ie, distrugere. Fiecare etap` este descris` minu]ios, ca reac]ii ale fiin]ei la situa]ia creat`, dar [i n contextul mai larg al concep]iilor diferite, al mentalit`]ilor [i al tradi]iilor, care impun reguli ce ngr`desc afirmarea liber` a iubirii. Protagonistul este con[tient de urmele l`sate n personalitatea sa de tr`irea intens` a iubirii, lucru afirmat ulterior: M` minunai descoperind pe fa]a mea o hot`rre viril` [i putere de a ac]iona, nsu[iri pe care le pierdusem de mult. (De atunci nu mai cred n expresia oamenilor. Mi se pare c` regulile schimb`rii fe]ei nu au nimic de-a face cu adev`ratele experien]e suflete[ti. Poate numai ochii, singurii, pot tr`da un om. ) Maitreyi este personajul eponim al romanului, ilustreaz` tipul orientalului, al indianului. Ca statut social, eroina este o adolescent` de 16 ani, care apar]ine unei caste bogate, bengaleze. P`rin]ii ei i o ofer` o educa]ie superioar`, concretizat` n faptul c` are informa]ii culturale impresionante, scrie poezii [i eseuri [i ]ine conferin]e despre frumos. Portretul fizic este conturat printr-o tehnic` a detaliului gradat, n mod direct, de c`tre naratorul-personaj. Se eviden]iaz`, astfel, tr`s`turile fizice (culoarea pielii, p`rul, buzele senzuale etc.), elementele vestimentare specifice unei femei din India, gesturile copil`re[ti sau erotice. Prin caracterizare indirect`, se define[te statutul ei psihologic, moral pe parcursul ncerc`rii de a-[i afirma dreptul la dragoste, liber` de constrngeri familiale, de cast`, de etnie. Este un tip de femeie, dar [i un simbol: Maitreyi este o femeie [i un mit. Este
1 Pompiliu Constantinescu, op. cit. p 2 Idem. 3 Ov. S. Crohm`lniceanu, Literatura romn` ntre cele dou` r`zboaie mondiale, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1972 123

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

mai ales un simbol al sacrificiului n iubire, tr`ind cu o intensitate [i un farmec de substan]` tare, aromitoare ca nse[i parfumurile orientale.1 Maitreyi [i iube[te familia, manifest` n]elegere [i respect fa]` de p`rin]i [i are, pentru sora ei Chabu, sentimente aproape materne. n plin` epoc` adolescentin`, tr`ie[te o mare pasiune pentru occidentalul Allan, c`ruia i se d`ruie[te cu tot sufletul. n tr`irea iubirii, se dezv`luie alte tr`s`turi psihologice: inteligen]a, sensibilitatea metafizic`, capacitatea ludic` [i reflexiv`. Chabu este sora mai mic` a Maitreyiei, un copil cu o sensibilitate boln`vicioas`, care, f`r` s` vrea, i deconspir` pe ndr`gosti]i. Este singurul personaj din roman, care, dup` o criz` moral`, f`r` leac, moare. Narendra Sen, tat`l Maitreyiei, este un inginer din Calcutta, din casta aristocra]ilor. l apreciaz` pe Allan, [i, neavnd fii, dore[te s`-l nfieze. Se simte tr`dat de acesta [il alung` din cas`, ar`tndu-se ostil rela]iei dintre Allan [i Maitreyi. Este intransigent cu fiica mai mare, pe care o pedepse[te [i fizic, r`mnnd credincios codului moral bengalez. Mihai Ralea propunea urm`toarea schem` a celor dou` profiluri psihologice: Orientalul resemnare pasiv` e e ae a Dac` occidentalul impune mediului, orientalul se supune. For]a naturii l z`p`ce[te, l zdrobe[te, l apas`. Ordinea evenimentelor i se pare mai dinainte stabilit` de un zeu infailibil. Fatalismul, [...], i se pare singura solu]ie. Totul e acceptat a[a cum se prezint`. Filozofia vie]ii e supunerea, resemnarea la for]ele care ne dep`[esc [i pe care nu le putem schimba Idealul e confundarea n masa anonim`, n colectivitatea absorbant`. Occidentalul aptitudine creatoare [] occidentalul e spirit activ mai nainte de toate. El preface ambian]a, sfin]e[te locul c`ruia i impune legea [i ideea sa []. Apuseanul e st`pnul voin]ei sale elastice [i ferme n acela[i timp [i pentru aceasta e [i st`pnul lucrurilor nconjur`toare. Curajul s`u e cnd temerar, cnd rezonabil. {tie s` ri[te [i s` fie n acela[i timp prudent. El subjug` for]ele naturii, anotimpurile, fauna [i flora. Dar mai ales a inventat tehnica, care i-a devenit aliat` ascult`toare. [...] filozofia sa nu poate fi dect voluntarist`. El crede c` totul e posibil, e optimist n ncrederea pe care o acord` for]elor sale, crede n libertate, mai mult n liber arbitru [...] Individualismul e f`r` ndoial`, idealul s`u ultim.2 Punnd n valoare interioritatea individului, importan]a experien]ei personale pentru cunoa[terea de sine [i pentru cunoa[terea celuilalt, folosind tehnici ale prozei moderne, subiective, de analiz` psihologic`, Mircea Eliade realizeaz`, prin romanul Maitreyi: [...] una din acele c`r]i cu destin de miracol n cariera unui scriitor [i chiar a unei genera]ii.3
1 Pompiliu Constantinescu, op. cit. 2 Mihai Ralea, Fenomenul romnesc, apud Frumosul romnesc n concep]ia [i viziunea p poporului, editura Eminescu, 1977 p 3 Pompiliu Constantinescu, op. cit. 124

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

IV. Repere critice


Jose Ortega y Gasset, Studii despre iubire, Ed. Humanitas, 2007: [...] rezum`m e e e atributele iubirii a[a cum ni s-au relevat, vom spune c` e un act centrifug al sufletului care se deplaseaz` c`tre obiect ntr-un flux constant [i-l nv`luie ntr-o sus]inere cald`, unindu-se cu el [i afirmndu-i, cu promptitudine [i eficacitate, fiin]a. Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Ed. 100+1 Gramar, 2000: ... dublarea perspectivei a o tr`ite (a jurnalului) de aceea prelucrat` (a romanului) conduce la o reconsiderare a nse[i structurii romane[ti (romanul Maitreyi subl. n.). Rolul autorului implicat const` n definitiv ntr-o luminare diferit`, mai bun`, a faptelor pe care naratorul jurnalului lea consemnat cum s-a priceput: luminare care-i permite s` reintroduc` n aceste fapte o ierarhie de semnifica]ie. Petru Ursache, Camera Sambo. Introducere n opera lui Mircea Eliade, Ed. Coresi, a ea a o o ee ea e a e Bucure[ti, 1993: ntr-o discu]ie cu Rocquet, autorul romn [i dezv`luia dubla structur` spiritual`, adic` aderen]a deopotriv` la regimul diurn, ca [i la cel nocturn. Ca savant, spunea Mircea Eliade, apar]ine diurnului: prin luciditate, spirit de aventur`, reflexivitate, capacitatea de a-[i domina impresiile [i tr`irile. [...] Ca artist, se sim]ea supus nocturnului [i predestinat unei existen]e tragice; purta n con[tiin]` trauma unei culpe, a unei erori de destin care se refuza unei examin`ri lucide. Ion Lotreanu, Introducere n opera lui Mircea Eliade, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1980: o ee ea e a e n Maitreyi se ntlnesc [i, n aparen]`, se acomodeaz` dou` moduri de a concepe iubirea. Dragostea spiritualizat` se apropie de modul carnal de eros, n vreme ce patima posesiv` aproximeaz` dimensiunile unui extaz pe care b`trnul continent nu-l cunoa[te dect foarte vag.

125

Romanul postbelic

5
MOROME}II
de Marin Preda Romanul contemporan reune[te tendin]e diverse, ndatorate fie tradi]iei literare, fie tendin]elor artistice mai noi. Pe linia realismului interbelic, dar cu note particulare, se e o e oo e o a situeaz` Bietul Ioanide de George C`linescu, Morome]ii de Marin Preda, Groapa de Eugen Barbu. La interferen]a realit`]ii cu mitul se plaseaz` romanele lui D. R. Popescu o e e a o e a o a e (Vn`toarea regal`), sau ale lui F`nu[ Neagu (Frumo[ii nebuni ai marilor ora[e). Al. Ivasiuc, Constantin }oiu [i Augustin Buzura se orienteaz` c`tre romanul psihologic, Octavian Paler cultiv` formula romanului eseistic [i a celui existen]ialist. Optzeci[tii Mircea C`rt`rescu, Gh. Cr`ciun, Mircea Nedelciu, Nicolae Iliescu, Ioan Gro[an, Ioan Bogdan Lefter se deschid c`tre experien]ele postmoderniste, repunnd n discu]ie toate conven]iile romanescului. Morome]ii ilustreaz` un fenomen de continuitate cu romanul realist interbelic, n oo e spe]` cu cel al lui Rebreanu, dar, dac` orizontul investigat r`mne n linii mari acela[i (lumea satului, psihologia ]`ranului), metodele de abordare sunt altele, tehnicile narative se nnoiesc, naratorul [i schimb` par]ial atributele, temele c[tig` n complexitate, personajele p`streaz`, n multe cazuri, o adncime sufleteasc` insondabil`, ceea ce le face greu de redus la o schem` comportamental`, la o anumit` tipologie. Romanul este compus din dou` volume, primul ap`rut n 1955 [i al doilea, n 1967. El reprezint` un triumf estetic n sine, dar [i raportat la literatura timpului, strivit` sub imperativele realismului socialist, fals`, ideologizat`, prosl`vind izbnzile proletariatului [i construirea omului nou. Desprins` din acest context social-politic [i cultural viciat, opera lui Preda st` sub semnul unui talent viguros, al unei puteri de observa]ie a lumii dar [i de inven]ie, remarcabile. Valorificnd cteva scene de via]` surprinse n schi]ele [i n nuvelele din volumul ntlnirea din p`mnturi (1948, anul debutului editorial al lui Preda), autorul realizeaz` e o fresc` a satului romnesc din preajma celui de-al Doilea R`zboi Mondial. Fiecare e a roman al lui Preda se leag` de un anumit cadru istoric relevant: Intrusul [i Cel mai iubit dintre p`mnteni de perioada abuzurilor comuniste din anii 50, Delirul de momentul e e e rebeliunii legionare etc. Faptul se datoreaz` credin]ei autorului c` literatura trebuie s` fie fundamentat` pe no]iuni precum istorie [i adev`r. oo e n concep]ia scriitorului, Morome]ii trebuia s` alc`tuiasc` o tetralogie mpreun` cu Delirul (volumul al doilea al acestui roman a r`mas n stadiu incipient) [i Marele e a ee singuratic, surprinznd destinul membrilor acestei familii [i al unor rude colaterale, ntra o perioad` de cteva decenii.
126

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Tema acestei crea]ii fundamentale din opera lui Preda este deruralizarea satului (N. Manolescu) sau, dintr-o alt` perspectiv`, libertatea moral` n lupt` cu fatalit`]ile istoriei (E. Simion). Primul volum urm`re[te dec`derea satului patriarhal sub legile nemiloase ale capitalismului, care a[az` banul mai presus de orice valoare moral`, iar cel de-al doilea dispari]ia clasei ]`r`nimii tradi]ionale, n urma unor lovituri istorice: reforma agrar` din 1945 [i transformarea socialist` a agriculturii, nceput` n 1949, adic` desfiin]area propriet`]ii individuale asupra p`mntului. Prin Ilie Moromete se prezint`, simbolic, un destin tragic, al omului confruntat cu o istorie absurd`, monstruoas`, n fa]a c`reia ncearc` s`-[i p`streze libertatea de gndire, libertatea moral`. Titlul romanului, reprezentat de un substantiv propriu, articulat, trimite la ideea de familie. La lectur`, se v`de[te faptul c` Morome]ii sunt un grup lipsit de coeziune. Criza familiei este adncit` de contextul socio-politic al vremii, de dorin]a copiilor de a tr`i altfel dect p`rin]ii, de a nu mai fi ]`rani, n sensul modelului pe care l reprezint` tat`l lor. Titlul Morome]ii evoc` o lume patriarhal` zguduit` din temelii, un univers uman o a sf[iat de aspira]ii divergente, de nen]elegere [i de ur`. Ca [i n cazul nuvelei Moara cu noroc a lui Slavici, titlul [i dezv`luie valoarea de antifraz`. Morome]ii nu sunt dect oo un grup de persoane care tr`iesc laolalt`, sus]inute, aproape artificial, de leg`turile de snge. Ruptura lor irevocabil` este nscris` n datele personalit`]ii fiec`ruia, att de diferite de a celorlal]i. n afar` de temele tradi]ionale precum via]a satului, istoria, familia, iubirea (ilustrat` prin cuplul Polina-Biric`), Preda trateaz` [i alte aspecte ale realit`]ii, surprinse de o literatur` mai nou`, ce pune accentul pe drama omului modern: criza comunic`rii, individul ca juc`rie a sor]ii, nstr`inarea. Viziunea despre lume Preda, copil fiind spunea el n confesiunile sale literare [i-a dorit cu patim` s` nu mai fie ]`ran. Dorin]a lui aprig` de a nv`]a carte [i de a p`r`si satul, comun` cu a eroului s`u, Niculae, l arat` de o alt` constitu]ie sufleteasc` dect aceea caracteristic` unui ]`ran adev`rat. n Convorbiri cu Marin Preda, volum scos de poetul Florin Mugur, este inclus` o relatare a prozatorului despre o ntmplare petrecut` la vrsta de 8-9 ani. Fusese trimis de tat`l s`u, Tudor C`l`ra[u (prototipul real al lui Ilie Moromete), la cmp, cu caii. La ntoarcere, pe cnd ncerca s` ncalece, fiind prea scund [i animalele avnd p`rul lucios, a alunecat [i, c`znd, a f`cut o entors`. Durerile puternice [i faptul c` [i-a purtat toat` vara mna legat` de gt n-au impresionat pe nimeni. Aceasta este lumea evocat` n roman [i cunoscut` ndeaproape de Preda. O lume aspr` n care copilul cel mic (Niculae) este nv`]at de fratele mai mare (Achim) s`-[i c[tige demnitatea, n fa]a b`ie]ilor din sat, cu pumnii; n care femeia ndur` furia b`rbatului rev`rsat` n lovituri asupra ei (Catrina, Polina, Aristi]a B`losu, so]ia lui Bo]oghin`), f`r` s` se mpotriveasc`; n care mezinul este considerat [i el o for]` important` de munc` [i luat la seceri[, chiar cu riscul de a-[i t`ia picioarele; n care p`rin]ii, prea absorbi]i de nevoile zilnice, nu-[i cunosc, mai adnc, copiii (Moromete crede c` Niculae va r`mne repetent) [i nu se preocup` prea mult de existen]a lor (Niculae este singurul care nu are scaun la mas`); n care cel mai puternic se impune (mncndu-se dintr-o singur` strachin`, copilul cel mai mic nu ajunge suficient de repede s`-[i strecoare lingura printre ale fra]ilor [i se ridic` de cele mai multe ori fl`mnd de la mas`) etc.
127

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Semnul eliber`rii lui Preda de aceast` lume dur`, cauza multor suferin]e ale copil`riei sale, evocate n special prin intermediul personajului Niculae, este ns`[i oo e scrierea romanului Morome]ii. Prin aceast` oper`, ar`ta autorul, [i pl`tise datoriile fa]` de sat [i se considera liber s` se dedice altor teme, ceea ce a [i f`cut n celelalte romane ale sale. oo e Dar satul nf`]i[at n Morome]ii are [i frumuse]ea lui sus]inut` de un cod moral str`vechi ce r`zbate din comportamentul ctorva personaje [i c`tre care se ndreapt` admira]ia scriitorului. Ilie Moromete ilustreaz`, n bun` parte, acest cod, prin concep]ia sa despre via]`, care exclude l`comia, r`utatea, invidia [i impune omenia, n]elepciunea, bucuria contempla]iei, ca valori umane fundamentale. Impresionante sunt totodat` grija [i devotamentul fetelor din familia lui Biric` pentru fratele lor Ion, dragostea nep`s`toare de avere a Polinei pentru b`iatul s`rac, afec]iunea [i n]elegerea lui Vatic` Bo]oghin` pentru sora lui mai mic`, Irina, n absen]a tat`lui. Deasupra tuturor acestor pasiuni n mi[care ce clocotesc n via]a satului, se afl` ns` o entitate de temut, nenduplecat`: timpul. Insidios, el las` impresia c` avea cu oamenii nesfr[it` r`bdare, ca, mai trziu, s` se n`pusteasc` nemilos asupra lor. n contextul acestei mi[c`ri perfide a timpului, Ilie Moromete pare un erou de tragedie mpotriva c`ruia se adun` lent [i irevocabil for]e obscure ce l pndesc de mult, din umbr`: impozitele, datoriile, revolta fiilor mai mari, ura Guic`i. Tragedia nu este doar a lui Moromete, ci [i a altora care crezuser` n ordinea [i stabilitatea lumii lor: Dumitru a lui Nae redus la t`cere, nfrnt; Bo]oghin` r`mas f`r` o bun` parte din p`mnt [i r`pus de boal`; }ugurlan arestat pentru a-l fi nfruntat pe Tache, fiul lui Aristide, n leg`tur` cu ho]ia de la moar`. Subminat de legile capitalismului brutal, satul patriarhal, pentru care Ilie Moromete, Coco[il`, Dumitru a lui Nae reprezint` ni[te simboluri ale frumuse]ii morale [i ale libert`]ii de gndire, va intra ntr-un proces de disolu]ie, prin actul colectiviz`rii for]ate. n felul lor, cei trei sunt ultimii ]`rani. Omul, se sugereaz` n roman, [i poate alege o conduit`, dar nu-[i poate domina destinul. n acela[i timp, via]a dus` al`turi de ceilal]i poate fi cea mai dureroas` form` de singur`tate [i de nstr`inare, idee sugerat` prin intermediul lui Ilie Moromete, cel care se retrage n fundul gr`dinii [i vorbe[te singur, atunci cnd temerile l cople[esc. Compozi]ia romanului denot` leg`turile operei cu genul dramatic. Cele dou` volume prezint` ntmpl`ri numeroase din via]a eroilor, delimitate din punct de vedere temporal dar [i din perspectiva impactului lor, c`p`tnd valoarea a dou` acte dintr-o dram`. O cortin` imaginar` se ridic` brusc peste o scen` de via]` obi[nuit`, cu protagoni[ti care se nf`]i[eaz` lectorului cu identit`]i precise [i cu personalit`]i gata formate. Ac]iunea se desf`[oar` n Sili[tea-Gume[ti, un sat din Cmpia Dun`rii n care existen]a decurge, de genera]ii ntregi, f`r` conflicte mari. Apropierea celui de-al Doilea R`zboi Mondial nu-i las` pe oameni s` intuiasc` marile schimb`ri ce vor avea loc n via]a lor. Moromete, Coco[il`, Dumitru a lui Nae [i al]i c]iva s`teni se ntlnesc duminica, n poiana fierarului Iocan [i fac politic`, citesc ziarul, comenteaz` cu bunsim] ]`r`nesc [i cu ironie discursurile regelui sau ale parlamentarilor. Dar statul, o entitate ndep`rtat` [i abstract`, devine dintr-odat` amenin]`tor [i rapace, nedispus s` le mai tolereze taxele nepl`tite. Grul, dintr-o recolt` foarte bogat`, se vinde cu pre] mic [i speran]ele multor familii de a ie[i din impas se n`ruie. Lui Moromete copiii cei
128

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

mari i fur` oile, caii [i zestrea fetelor [i fug la Bucure[ti, s`-[i fac` un rost. R`mn de pl`tit taxele [colare ale fiului celui mic, Niculae [i trebuie p`strat` zestrea ce se m`soar` n pogoane, a fetelor. Moromete nu are alt` solu]ie dect s` vnd` o parte din p`mnt, pentru a sc`pa de datorii. Cu aceast` culmina]ie dramatic` se ncheie primul volum. Mitul paternit`]ii este distrus, ca [i acela al echilibrului peren al lumii s`te[ti. De Moromete, centrul de interes al adun`rilor din poian`, nu mai aminte[te dect capul lui de hum` ars`, f`cut odat` de Din Vasilescu [i uitat pe o poli]` a fier`riei. Volumul al doilea actul secund al dramei prezint` satul [i protagoni[tii dup` un interval de trei ani. Faptele petrecute anterior determin` un curs de neoprit al celor de acum. Paraschiv, Nil` [i Achim refuz` s` se ntoarc` acas`. Catrina ncepe s`-l priveasc` pe Ilie cu o ur` neascuns` pentru tentativa lui de a-i readuce pe b`ie]i n sat, promi]ndu-le lor casa [i, n plus, partea cuvenit` din p`mntul rentregit de tat`, prin nego]ul cu cereale. Niculae este retras de la [coal`, dup` trei clase de liceu, pe motiv c` nu aduce casei niciun beneficiu. Destr`marea familiei continu`, ca o fatalitate. Ilie Moromete nu mai este o prezen]` nsemnat` n sat [i nici n snul familiei. Satul nsu[i devine de nerecunoscut, sub conducerea comuni[tilor, prins ntr-o ]es`tur` de intrigi pentru putere. Pierderea prestigiului lui Ilie [i moartea sa sunt evenimente cu o v`dit` coresponden]` n lumea din afar`. Odat` cu Moromete se degradeaz` [i dispare chiar clasa ]`r`neasc`. Incipitul [i finalul primului volum se realizeaz` simetric, prin referire la istorie: ... cu c]iva ani naintea celui de-al doilea r`zboi mondial/ Trei ani mai trziu, izbucnea cel de-al doilea r`zboi mondial [i la timp: ... se pare c` timpul avea cu oamenii nesfr[it` r`bdare/ Timpul nu mai avea r`bdare. Timpul apare aidoma unei zeit`]i insuficient cunoscute, conduse de legit`]i care scap` ra]iunii umane. n incipit, el este nf`]i[at n imobilitate, ca for]` pasiv` [i, prin aceasta chiar, l`snd impresia de r`bdare. n concordan]` cu imaginea liminar` asupra timpului, ritmul narativ al primului volum este foarte lent. Cele trei p`r]i care l compun prezint` evenimente desf`[urate de-a lungul unei veri. n prima parte, pentru a face loc ct mai multor personaje [i scene de via]`, se istorisesc fapte petrecute de smb`t` dup`-amiaz` pn` duminic` noaptea: cina Morome]ilor, t`ierea salcmului, ntlnirea din poiana lui Iocan, hora, fuga Polinei B`losu cu Ion Biric`. Partea a doua evoc` un interval de dou` s`pt`mni, de la plecarea lui Achim cu oile, la Bucure[ti, pn` la criza de friguri a lui Niculae, n timpul serb`rii [colare. Partea a treia se deschide cu scena seceri[ului [i se ncheie cu fuga de acas` a fra]ilor vitregi. Finalul primului volum anun]` o precipitare a ac]iunii, prin tehnica rezumativ`. n cteva fraze, Preda surprinde att m`surile luate de Ilie Moromete pentru a asigura supravie]uirea familiei, dup` lovitura necru]`toare a fiilor celor mari, ct [i transformarea sufleteasc` ireversibil` a eroului. Ultima propozi]ie devine un avertisment pentru prefacerile uluitoare ale satului patriarhal, relatate n volumul al oo e doilea: Timpul nu mai avea r`bdare. Morome]ii II reconstituie istoria satului romnesc din perioada 1938-1962 [i este constituit din cinci p`r]i. Ritmul narativ este mai alert, Preda recurge la elips` (eliminarea unor fapte, omiterea unor perioade) [i la tehnica decupajului, pentru a sugera iure[ul istoriei noi: moartea lui Nil` n r`zboi, boala fatal` de pl`mni a lui Paraschiv, statutul de mic comerciant al lui Achim, ini]ierea erotic` a lui Niculae, c`s`toria Titei, accidentul mortal al so]ului ei, plecarea Catrinei de acas`,
129

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

perioada scurt` petrecut` la conducerea satului de c`tre }ugurlan, predarea cotelor de gru c`tre stat, cedarea p`mnturilor de c`tre ]`rani, n numele colectiviz`rii etc. Dac` simetria incipit/final din primul volum d` experien]ei tragice a lui Moromete o aur` de m`re]ie, rela]ia dintre nceputul celui de-al doilea volum (n bine sau n r`u, se schimbase Moromete?) [i sfr[itul s`u (... l-a auzit [so]ia lui Niculae] pe el, pe Niculae de al`turi, cum rdea n somn... ) opereaz` o desolemnizare a situa]iilor de via]` prezentate, inclusiv a mor]ii lui Ilie. De altfel, n volumul secund, Preda nici nu-l mai p`streaz` ca protagonist pe tat`, ci pe fiu. Via]a este continu` trecere, prefacere, Morome]ii las`, n istorie, locul unul altuia. P`rintele, cu viziunea lui despre p`mnt [i despre familie, reprezint` o etap` ncheiat`. Dup` m`rturisirea autorului, nceputul [i ncheierea romanelor sale trebuie s` fie memorabile, s` atrag` aten]ia, direc]ionnd lectorul c`tre o moral`, c`tre o filosofie de via]`. Subiectul une[te, n primul volum, mai multe planuri narative. Cel principal urm`re[te via]a familiei Moromete, un grup eterogen [i numeros. Ilie are trei fii din prima c`s`torie Paraschiv, Nil` [i Achim , iar Catrina o fiic` l`sat` n cre[tere fostului s`u socru. Din aceast` a doua c`s`torie a lor s-au n`scut dou` fete Tita [i Ilinca [i un b`iat Niculae. Copiii cei mari [i ur`sc mama vitreg` (mai ales Paraschiv) [i sunt nvr`jbi]i cu fra]ii lor mai mici. Tensiunile dintre membrii familiei sunt intensificate de brfele [i de uneltirile Mariei (Guica), sora lui Ilie, care [i-ar fi dorit ca fratele ei s` nu se rec`s`toreasc` [i s`-i creasc` ea pe b`ie]i, dar [i de nemul]umirile Catrinei fa]` de promisiunea nc`lcat` a lui Ilie de a trece casa pe numele ei, ca o recompens` pentru vnzarea unui pogon n timpul secetei. Paraschiv, Nil` [i Achim sunt ndemna]i de Guica s` cread` c` munca lor n familie se face doar n folosul surorilor vitrege, care-[i procur` zestrea necesar` m`riti[ului, n timp ce ei umbl` petici]i [i murdari [i n avantajul lui Niculae, nscris la [coala din Cmpulung, pentru a se face boier. A[a c` mpreun` cu m`tu[a lor b`ie]ii pun la cale un plan distructiv pentru restul familiei mpov`rate de mari datorii la banc` (din suma mprumutat` cump`raser` oi) [i de fonciire. Achim pleac` la Bucure[ti cu oile, avnd nvoirea tat`lui, spre a ob]ine un profit mai mare, n capital`, din vnzarea laptelui [i a brnzei. Numai c` el vinde turma [i-i a[teapt` pe Paraschiv [i pe Nil` s` fug` [i ei, cu caii familiei, naintea seceri[ului, pentru a le da celorlal]i de acas` lovitura de gra]ie. Nil` nu este de acord s`-[i lase tat`l f`r` sprijin la seceri[, dar, mai apoi, n urma unui conflict violent cu el, cei doi fur` caii, covoarele de zestre ale fetelor [i banii din cas` [i pleac` la Bucure[ti. Moromete vinde o parte din p`mntul familiei pentru a-[i achita toate datoriile, r`mnnd ca necunoscut` solu]ia acestor probleme pentru viitor. n plan secundar, prin alternan]`, sunt prezentate [i alte familii: cea a bogatului Tudor B`losu care nu accept` ca fiica lui, Polina, s` se m`rite cu un b`iat foarte s`rac, dar fata se va r`zvr`ti [i-[i va cere dreptul la zestre, mergnd cu revolta [i ura pn` la a da foc casei p`rin]ilor; cea a lui Vasile Bo]oghin`, bolnav de pl`mni, nevoit s` vnd` din p`mnt, pentru a-[i pl`ti tratamentele la sanatoriu; cea a ]`ranului s`rac }ugurlan, nchis pentru a se fi b`tut cu fiul primarului, din pricina unor nereguli la moar`; cea a fierarului Iocan, mbog`]it [i intrat n politic`. Ca [i Rebreanu, Preda construie[te o monografie a satului romnesc, dar n alt` perioad` istoric`, ilustrnd tradi]ii (c`lu[arii, obiceiurile de Rusalii, nmormntarea [i
130

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

parastasul), ritualuri (masa, seceri[ul), mentalit`]i (autoritatea patern`) ale unei comunit`]i care a mo[tenit din genera]ie n genera]ie ni[te valori morale [i ni[te principii de convie]uire armonioas`. Volumul al doilea se caracterizeaz` printr-o dispersie a epicului. Al`turi de prezentarea succint` a destinului personajelor din primul volum (Moromete [i revine financiar [i [i schimb` prietenii, Guica moare, Tudor B`losu devine binevoitor fa]` de vecinul s`u, Nil` este ucis n lupta de la Cotul Donului, Paraschiv se mboln`ve[te de pl`mni [i-[i afl` astfel sfr[itul, Catrina l p`r`se[te pe Ilie [i se mut` la Mari]a, zis` Alboiaca, fata ei din prima c`s`torie, Niculae urmeaz` o [coal` de activi[ti, fiind nscris n Partidul Comunist, Tita [i Ilinca se c`s`toresc etc. ) se reg`sesc relat`ri despre schimbarea radical` a vie]ii satului care ajunge o groap` f`r` fund, din care nu mai ncetau s` ias` at]ia necunoscu]i. Destinul Sili[tei-Gume[ti este condus de diver[i indivizi caracteriza]i de dorin]a oarb` de putere, de r`utate [i de viclenie: Vasile al Moa[ei, Zdroncan, Mantaro[ie, Isosic`, Bil` etc. Discu]iile dintre Niculae ce reprezint` istoria care se face [i Ilie Moromete care poart` n sine ntreaga istorie, experien]a secular` pe care o simbolizeaz` tat`l, modul tradi]ional de a fi al gospod`riei ]`r`ne[ti1 pun n lumin` contrastul ireductibil dintre dou` epoci, dintre dou` tipuri de gndire. Moartea lui Moromete, plasat` n finalul romanului, cap`t` un sens amplificat. mpreun` cu el pier o concep]ie [i un stil de via]`, clasa ]`r`nimii nse[i. Exist` n roman cteva scene reprezentative pentru universul patriarhal reconstituit de prozator. Una dintre ele este cea a mesei, prilej, pentru Preda, de a realiza o analeps` (prezentare a unui moment anterior faptelor consemnate) referitoare la via]a lui Moromete [i a Catrinei dinainte de aceast` a doua c`s`torie. Ritualul se desf`[oar` n tind`, la o mas` joas` [i rotund`, avnd n jurul ei ni[te sc`unele ct palma. Forma mesei evoc` simbolistica ei str`veche: unitate, armonie, ciclul unei existen]e previzibile, normate de legi str`mo[e[ti. Cteva detalii despre pozi]ia membrilor familiei las` s` se ntrevad` ruptura lor sufleteasc`, destr`marea iminent` a grupului. Copiii sunt a[eza]i dup` fire [i neam, ca recunoa[tere tacit` a rivalit`]ii dintre ei. Cei trei b`ie]i din prima c`s`torie a lui Ilie stau unul lng` altul, ca [i cnd ar fi fost gata s` se scoale de la mas` [i s` plece afar`, Catrina, lng` vatr`, i are al`turi pe ai ei [...], copii f`cu]i cu Moromete. n timp ce to]i ceilal]i m`nnc` um`r lng` um`r, nghesui]i, tat`l ocup` pragul celei de-a doua od`i, de unde putea s` se mi[te n voie [i-i st`pnea cu privirea pe fiecare. Niculae, singurul care nu are scaun, se a[az` turce[te pe p`mnt. Cina Morome]ilor este reprezentativ` pentru o familie de ]`rani care urmeaz` un cod comportamental exterior, f`r` convingere, n absen]a unor solu]ii de moment pentru criza traversat`. Tat`l se nchin` ma[inal, nainte de mas`, dar gestul lui r`mne f`r` semnifica]ie, nefiind urmat de ceilal]i care schimb` ns` priviri du[m`noase [i replici pline de ur`. Lini[tea care se instaleaz` o clip`, cnd fiecare mnca repede, nsufle]it pe nea[teptate, t`cut [i nemaisim]ind pe cel de al`turi este tulburat` de plnsul lui Niculae care rvne[te nu la fiertura de ierburi pus` pe mas`, ci la bucata de brnz` nfulecat` de cine. Agita]ia care domin` scena sugereaz` c` autoritatea tat`lui care i admonesteaz` sau i ironizeaz` pe to]i, din pozi]ia lui privilegiat`, este un atribut temporar [i iluzoriu.

1 Nicolae Manolescu, Literatura romn` postbelic`. Proza. Teatrul, Ed. Aula, Bra[ov, 2001. 131

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

O alt` secven]` de mare for]` artistic` este aceea a t`ierii salcmului. Moromete l treze[te, de cu noapte, pe Nil`, cel mai docil dintre b`ie]ii mai mari, f`r` s`-i spun` motivul [i l ia cu sine n gr`din`. Cteva detalii de atmosfer` dau momentului o gravitate tulbur`toare, valoarea unei premoni]ii sumbre: luna r`s`rise dup` ploaie [i fiindc` nici diminea]` [i nici noapte nu era, sem`na cu un soare mort, ciuntit [i rece, iar Vaierul cimitirului r`zb`tea acum printre salcmi att de aproape nct se p`rea c` bocetele ies chiar din p`mnt. Pe acest fundal este plasat` doborrea salcmului celui mai falnic din sat, loc de ntlnire [i de joac` pentru copii. Scena este nf`]i[at` cu minu]iozitate, nara]iunea avanseaz` lent, n combina]ie cu descrierea simbolic` [i cu fragmentele de dialog tensionat dintre tat`l hot`rt s` renun]e la aceast` podoab` a gr`dinii sale [i fiul uluit de nea[teptata decizie. Salcmul prime[te nsu[iri umane. Lovit din ambele p`r]i se cl`tin`, se mpotrivi, apoi se pr`bu[i [i mbr`]i[` gr`dina cu un zgomot asurzitor. Raportat` la ntregul roman, secven]a concentreaz`, simbolic, toat` istoria ulterioar` acestui episod, att a lui Moromete [i a familiei lui, ct [i a ntregului sat. O feti]` de prin vecini ndr`zne[te s` i se adreseze lui Ilie cu porecla Pa]anghel, prevestire a pierderii reputa]iei acestuia ntre s`teni, toat` priveli[tea se mic[oreaz`, oamenii, locurile, gr`dina, caii, Moromete nsu[i ar`tau bicisnici. Istoria n`v`le[te amenin]`toare din toate p`r]ile. Ironiile tat`lui care r`spunde la ntreb`rile pline de a perplexitate ale lui Nil`: Salcmul `sta? De ce s`-l t`iem? cum s`-l t`iem? De ce?!... cu replica: ntr-adins, Nil` l t`iem, n]elegi? A[a, ca s` se mire pro[tii exteriorizeaz` o am`r`ciune grea, o suferin]` a nfrngerii c`reia b`rbatul este totu[i incapabil s`-i anticipeze adev`ratele dimensiuni. Totu[i B`losu nu are, la cump`rarea salcmului, bucuria de a citi pe chipul vecinului s`u strmtorat semnele neputin]ei [i ale triste]ii. Conflictul oo e n Morome]ii, un roman de evenimente [i nu unul psihologic, accentul cade asupra conflictelor exterioare. Tehnica utilizat` este a acumul`rii treptate, iar climaxul ncord`rii este atins n finalul volumului nti, n scena pedepsirii cu parul a lui Paraschiv [i a lui Nil`, fiii r`zvr`ti]i mpotriva autorit`]ii tat`lui. Ilie Moromete este centrul de iradiere a nemul]umirilor. B`ie]ii lui din prima c`s`torie l acuz` de lipsa sim]ului practic, a voca]iei capitaliste de mbog`]ire, sesizat` n schimb la vecinul lor, Tudor B`losu, care nu se mul]ume[te s` aib` p`mnt, ci se str`duie[te s`-l sporeasc`, ob]innd bani mul]i din vnzarea cerealelor la munte, nendur`tor, cu un pre] exagerat de mare. n opinia tat`lui, ei sunt ns` ni[te bezmetici care nu n]eleg c` via]a nu se rezum` la avere, la profit. Fuga lor la Bucure[ti [i ncercarea de a-[i face un rost acolo, vnznd oile, caii [i bunurile furate de acas` nu i vor ndep`rta de statutul lor de fiin]e mediocre, conduse de o ur` visceral`, de porniri ira]ionale. Despre reu[itele lor (Nil` ajunge portar la un bloc, Paraschiv sudor, iar Achim comerciant) tat`l va vorbi mereu cu dispre], sanc]ionnd utopia vie]ii lor or`[ene[ti. Catrina vorbe[te despre so]ul ei folosind cel mai adesea pronumele `la, semn al distan]ei suflete[ti [i al nencrederii n Ilie, atitudine justificat` de refuzul acestuia de a trece casa [i pe numele ei, dup` ce, pentru a-i putea cre[te pe Paraschiv, Nil` [i Achim, vnduser` din p`mntul de zestre, pe vremea secetei, un pogon. Conflictul cu Ilie atinge punctul culminant dup` ntoarcerea b`rbatului de la Bucure[ti, cnd ea afl` de promisiunea f`cut` b`ie]ilor de a le da lor casa, p`rin]ii mul]umindu-se cu o
132

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

co[melie n`l]at` al`turi. Consecin]a este c` [i p`r`se[te so]ul [i se mut` la Mari]a Alboaica fiica ei din prima c`s`torie. O alt` surs` de tensiune o reprezint` Maria, sora lui Moromete, poreclit`, din pricina gurii sale rele, Guica. Ea [tie s` speculeze frustr`rile nepo]ilor, nver[unndu-i mpotriva tat`lui lor, a mamei [i a fra]ilor vitregi [i i ndeamn` s` fug` de acas` cu acea parte din averea familiei ce li s-ar fi cuvenit de drept. Murindu-i, n tinere]e, copilul [i fiind alungat` de b`rbat, ea ndreapt` spre fiii cei mari ai lui Moromete o energie matern` pervertit`. Visul ei de a-i avea al`turi, la b`trne]e, ca sprijin, se spulber`. Guica moare singur` [i Ilie refuz` s` mearg` la nmormntarea ei. {i Niculae vede n p`rintele s`u o pricin` de nefericire. Nu are manuale, deci nu poate nv`]a [i nu mai frecventeaz` [coala, c`ci, pentru Ilie, nv`]`tura i este folositoare omului numai pn` deprinde s` citeasc` [i s` se isc`leasc`. Insistent, copilul [i convinge nti mama, apoi tat`l, s` fie l`sat s` termine cursurile [colii din sat [i apoi s` mearg` s` studieze la Cmpulung, cedndu-le surorilor sale p`mntul ce i revenea, ca nimeni din familie s` nu se opun` pl`tirii taxelor lui [colare. Cnd se mbog`]e[te, paradoxal, Moromete l retrage pe Niculae de la cursuri [i l pune s` munceasc` n gospod`rie. nscriindu-se n Partidul Comunist, Niculae pleac` din sat [i urmeaz` o [coal` de activi[ti. Conflictul dintre el [i tat`, dizolvat abia n visul tn`rului, dup` dispari]ia lui Ilie, este datorat incapacit`]ii lor de comunicare, orgoliului fiului de a-[i c`uta eul, mndriei tat`lui de a avea ultimul cuvnt. n esen]`, ei reprezint` noul [i vechiul, dou` fe]e ale istoriei, particulare [i generale. Conflictele interioare se plaseaz` n plan secund [i sunt dezv`luite fie prin complicitatea naratorului cu personajele, ntr-un discurs care are rolul de a relativiza grani]a dintre cele dou` instan]e narative, fie prin intermediul monologului. Prima modalitate este folosit` n cazul lui }ugurlan [i al Catrinei. Valurile de gnduri sunt surprinse ntr-un limbaj care tope[te vorbirea personajului n relatarea auctorial`, f`cnd loc stilului indirect liber: ... seara cnd se culc` ntrzie cteva clipe s` adoarm`. Ani n [ir }ugurlan se sim]ise bine cu starea lui: el de o parte [i to]i ceilal]i n afar`; nici o apropiere [i nici o ncredere. Dar de ast` dat` un gnd str`in l ntreba: de ce i njurase pe oameni la fier`rie? C` de njurat i njurase, asta era adev`rat. Monologul adresat unui interlocutor imaginar, cu inflexiuni dramatice, dezv`luie procesele de con[tiin]` ale lui Ilie Moromete, nevoia lui acut` de clarificare asupra rostului s`u n lume [i al clasei pe care o reprezint`: Fiindc` s` nu-mi spui tu mie cum e omul, eu l cunosc cum e f`cut [i de cte ori trebuie s` se loveasc` cu capul de pragul de sus ca s`-l vad` pe `la de jos! De-attea ori c` n timpul `sta neomul ncalic` pe umerii lui [i el l duce [i pn` [i d` seama c` la urma-urmei cu ce drept st` `la pe umerii lui, i trece via]a [i abia de mai apuc` s` le spun` [i el copiilor lui c` a[a n-a fost bine, [i moare. Iar copiii, care [i mai aduce aminte, b`, tata a zis a[a, bine, care nu, care pe unde apuc` o ia de la cap sau nva]` de la altul cum nu e bine, c` de la ta-s`u nu s-a priceput... C` tu vii [i-mi spui c` noi suntem ultimii ]`rani de pe lume [i c` trebuie s` disp`rem... {i de ce crezi c` n-ai fi tu ultimul prost de pe lume [i c` mai degrab` tu ar trebui s` dispari, nu eu?... Aceste popasuri meditative ale personajelor ca [i perspectiva filosofic` asupra oo e rela]iei omului cu timpul [i cu istoria fac ca romanul Morome]ii s` deschid` un drum larg prozei analitice de inspira]ie rural` (Dumitru Micu). Pozi]ia naratorului certific` [i ea apartenen]a acestei opere a lui Marin Preda la o alt` vrst` a romanului realist-obiectiv. Exterior evenimentelor, deci extradiegetic, o
133

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

naratorul poveste[te la persoana a treia (heterodiegetic) istoria dec`derii unei familii [i a civiliza]iei rurale. El [tie mai mult dect personajele sale (focalizare zero): Fiindc` pe jum`tate din acel loc se afla casa p`rinteasc` [i gospod`ria [i pentru c` trecuser` aproape cincisprezece ani f`r` ca gospod`ria s` fie mp`r]it`, mo[tenirea n cazul casei [i locului trecea de drept celui care o folosea. Maria Moromete nu [tiuse [i nici acum nu [tia acest lucru. Nici Moromete nu [tia... Asumndu-[i, n consecin]`, atributele omniscien]ei [i ale ubicuit`]ii oo e (omniprezen]ei), naratorul din Morome]ii iese totu[i din tiparele tradi]ionale. Preda i limiteaz` puterile demiurgice, introducnd dou` tipuri de personaje care v`desc o cunoa[tere din interior a unor evenimente, inaccesibil` n totalitate sau par]ial naratorului: reflectorii (Ilie n volumul I [i, ntr-o anumit` m`sur`, [i n volumul al doilea [i Niculae, n volumul secund) [i informatorii (Parizianu, din perspectiva c`ruia este istorisit` ntlnirea de la Bucure[ti a lui Moromete cu fiii s`i mai mari [i Ilinca, relatnd lui Niculae ultimele zile din via]a tat`lui lor, apoi Alboaica, ducnd mai departe povestea). Uneori rolul de narator este cedat unui personaj care se transform` el nsu[i ntrun narator [i-[i creeaz` un personaj, cum se ntmpl` n scena n care Moromete, ridicnd n picioare gardul cel nou, poveste[te n fa]a unui auditoriu improvizat despre traiul familiei lui Traian Pisic`. n volumul al doilea, strategia narativ` urm`re[te relativizarea oric`rui adev`r de e via]`. Formulele care spulber` orice judecat` definitiv` asupra evenimentelor sunt: Se spunea despre ei doi c` sunt prieteni [Niculae [i Iosif, un alt activist de partid]...; e e a oa e e e Astfel disp`ru Niculae din sat [...], dup` cum declar` notarul.; Se dusese pe atunci zvonul...; A[a se afl` la un moment dat...; ... f`r` s` ntrebe nimic aflaser` [Tita [i o e a e a a e Alboaica] numaidect din gura mamei ce se ntmplase. N. Manolescu vede n acest procedeu ultima vrst` a romanului doric, cnd naratorul nu mai cunoa[te finalitatea ultim` a actelor umane, el avnd sub ochi o via]` care curge parc` la ntmplare [i ntr-o direc]ie care i scap`. 1 Personajele oo e De[i Morome]ii este un roman realist, asocierea eroilor cu anumite tipuri umane, posibil` n fapt, nu este totu[i suficient` pentru a le cataloga. A afirma despre Ilie c` reprezint` tat`l autoritar, despre Niculae c` este ambi]iosul, despre B`losu c` este o ntrupare a parvenitului, despre Polina c` ilustreaz` tipul femeii voluntare nu nseamn` a epuiza calificativele ce li se cuvin. Preda construie[te chiar [i n cazul unor fiin]e cu sentimente [i manifest`ri primitive cum sunt Paraschiv [i Nil` un halou al personalit`]ii pe care nu-[i propune s`-l cuprind` n explica]ii, s`-l elucideze. Fire nev`zute pun oamenii n mi[care [i i motiveaz` obscur n faptele lor. O doz` de neprev`zut survine continuu, chiar [i n comportamentul unor personaje ce par previzibile: Ilie l retrage pe Niculae de la [coal` cnd se mbog`]e[te din nego], dup` ce f`cuse mari eforturi s`-i pl`teasc` studiile ntr-o vreme de s`r`cie; Catrina [i p`r`se[te familia, dar se rentoarce, mnat` de acela[i instinct imprevizibil; tat`l tr`ie[te, la [aizeci de ani, o idil` cu fosta sa cumnat` [i lipse[te nop]ile de acas`; Ilinca [i Tita intr` n conflict din pricina zestrei primite din partea p`rin]ilor etc. Numeroaselor prezen]e umane care umplu paginile romanului (mai ales n volumul al doilea) ofer` sugestia infinit`]ii [i variet`]ii nesfr[ite a lumii.
1 Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, vol. I, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1980. 134

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Protagonistul, Ilie Moromete, este un ]`ran mijloca[, surprins ntr-un moment de criz` adnc` [i prelungit` att a satului romnesc, ct [i a istoriei contemporane. Caracterizarea direct`, f`cut` de narator, l nf`]i[eaz` la acea vrst` ntre tinere]e [i b`trne]e cnd numai nenorociri sau bucurii mari mai pot schimba firea cuiva. Absen]a unui portret fizic veritabil al eroului sugereaz` caracterul lui exponen]ial de ultim ]`ran, reprezentat al unei lumi arhaice care se scufund` dramatic. Portretul moral al personajului scoate la iveal` o serie de contradic]ii. Inteligent, cu o mare putere de p`trundere a oamenilor [i a faptelor, Ilie dovede[te totu[i naivit`]i de neiertat. Crede c` poate ]ine sub control tensiunile vechi [i crescnde din familie, ignor` puterea de a face r`u a Guic`i, amn` trecerea casei pe numele Catrinei, batjocorindu-i temerile de a fi alungat` de fiii lui cei mari, ironizeaz` suferin]a lui Niculae de a merge cu oile [i de a nu fi trimis la [coal`. St`pn iluzoriu pe un regat fragil familia divizat` , tat`l [i pune speran]ele ntro n]elegere tacit` de c`tre ai s`i a neajunsurilor suportate mpreun` [i ntr-o tolerare complice, de c`tre supraindividualitatea care este statul, a datoriilor lui mereu amnate. Nefiind preocupat doar de p`mnt [i bani, cuvinte pe care Polina le aude repetate ntruna de tat`l ei, Tudor B`losu [i de fratele ei, Victor, Moromete tr`ie[te bucuria contempl`rii lumii de pe st`noaga podi[tei, n a[teptarea unui partener inteligent de conversa]ie. Comportamentul s`u divulg` o mare putere de disimulare, ca n scena n care agen]ii fiscali vin s` ncaseze fonciirea [i Ilie se preface c` nu-i vede, strig` la so]ie [i la copii, st` cu spatele, ca mai apoi s` se ntoarc` brusc [i s` le strige teatral: Nam! Jocul continu`, c`ci Jupuitu scrie o chitan]` pentru plata a trei mii de lei, Moromete nu obiecteaz`, dar o ntoarce pe ambele p`r]i [i apoi roste[te cu inocen]`: P`i nu ]i-am spus c` n-am?! Fiindc` practic` aceast` strategie a amn`rii datoriilor, nc` de la mpropriet`rirea de dup` r`zboi, adic` de 17 ani, Moromete nu ia n serios amenin]`rile la adresa averii sale. El sper` ntr-o [tergere a datoriilor c`tre stat, fapt pe care l-a mai tr`it o dat`. Cele 14 pogoane i dau siguran]a unei vie]i f`r` risip` dar [i f`r` mari primejdii. Fiecare copil [i poate primi lotul de p`mnt cuvenit [i via]a familiei se poate desf`[ura n pace, vreme ndelungat`. Aici se face sim]it` utopia gndirii eroului. Pentru el, lumea ]`r`neasc` este un teritoriu al stabilit`]ii [i al ordinii de neclintit. Feciorii s`i nu pot s` tr`iasc` altcumva dect au f`cut-o el nsu[i [i str`mo[ii lui. Numai c` nici Paraschiv, Nil` [i Achim [i nici Niculae nu se mul]umesc cu modul de via]` patriarhal. Feciorii cei mari viseaz` s` c[tige mul]i bani, la ora[, Niculae vrea s` nve]e carte [i s` plece din sat. Caracterizat direct, de c`tre Catrina, b`rbatul apare ca o fire atras` de magia vorbei [i nu de a faptei imediate: Lovi-o-ar moartea de vorb`, de care nu te mai saturi, Ilie! Toat` ziua stai de vorb` [i beai la tutun... n viziunea lui Niculae, el este un om sucit, imprevizibil: ... ct am tr`it r`u, tata, am ]inut to]i la el [i a f`cut ce a putut pentru fiecare. Ct s-a nst`rit, n-a mai fost capabil de nimic [i nu pentru c` nu mai putea... Rela]iile cu celelalte personaje subliniaz` oscila]ii de atitudine. Prieten bun cu Coco[il`, ntr-un moment de tensiune sufleteasc` este r`u impresionat de njur`turile inofensive ale acestuia, se sup`r` [i nu se mai mpac` niciodat` cu el. Fa]` de Niculae este cnd n]eleg`tor, cnd aspru [i opac la dorin]ele lui. De[i Paraschiv, Nil` [i Achim l aduc n pragul pr`bu[irii interioare [i financiare, prin fuga lor la Bucure[ti cu o bun`
135

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

parte din averea familiei, i absolv` [i caut`, cu orice pre], s`-i aduc` acas`, promi]ndu-le drepturi mai mari dect celorlal]i fra]i, ceea ce va spori animozit`]ile existente pn` atunci. Nici pe Guica n-o poate ierta pentru r`utate [i, de aceea, nici nu se duce la nmormntarea ei. Puterea lui de a face haz de necaz devine incomod` uneori ([i batjocore[te fiul mijlociu care vrea s` [tie de ce taie acel anume salcm), alteori strne[te hohotele celor din jur, cum se ntmpl` n scena de la cmp, cnd se ofer`, grijuliu, s`-i dea ap` lui Paraschiv, dup` ce acesta [i arsese limba cu fasolea ncins`, tat`l fiind primul care ncercase mncarea [i nu spusese nimic, spre a se delecta cu reac]ia urm`torului p`c`lit. Pl`cerea de a povesti, reie[it` din caracterizarea prin vorbe, li se impune celorlal]i ca un dar de a surprinde [i de a putea integra n limbaj lucruri care lor le scap`. Niculae este fascinat de istorisirea p`rintelui s`u despre c`l`toria cu B`losu, la munte, spre a vinde porumb. Atunci cnd i se ofer` ocazia s` fac` mpreun` acela[i drum, este dezam`git c` nu reg`se[te n oamenii [i n locurile evocate nicio lumin` din relatarea seduc`toare. Semnul pre]uirii de care se bucur` n sat este c` adun`rile din poiana lui Iocan nu ncep f`r` omul lor. Citind din ziar, Moromete g`se[te nuan]e ascunse [i face comentarii pline de miez pentru s`tenii strn[i la fier`rie. Acele clipe de duminic` sunt manifestarea eliber`rii lor de necazurile zilnice, expresia pl`cerii gratuite de a sta de vorb`, de a practica o joac` de oameni mari (Valeriu Cristea). Caracterizarea prin reac]ii psihologice este magistral surprins` n finalul volumului nti, dup` fuga b`ie]ilor cu caii, banii [i covoarele de zestre ale fetelor, cnd Moromete renun]` la formele cele mai dragi de exteriorizare a libert`]ii sale spirituale: ... Moromete nu mai fu v`zut stnd ceasuri ntregi pe prisp` sau la drum pe st`noag`. Nici nu mai fu auzit r`spunznd cu multe cuvinte la salut. Nu mai fu auzit povestind. Autocaracterizarea memorabil` plasat` spre sfr[itul volumului al doilea: ... eu totdeauna am dus o via]` independent`, situeaz` personajul n sfera oamenilor superiori, capabili de reflec]ie, de interoga]ie asupra individului [i a rosturilor lumii. Ilie Moromete este construit ca o replic` polemic` la o ntreag` serie de personaje ilustrative pentru universul satului. El este un ]`ran filosof, disimulant [i ironic, o prezen]` inedit` ntr-o proz` modern`, neorealist`, cu tematic` rural`. Rela]ia Ilie Moromete-Catrina C Cele dou` personaje reprezint` o fa]et` a cuplului nchegat n lumea satului, foarte asem`n`toare cu aceea ilustrat` prin Aristi]a [i Tudor B`losu sau prin Anghelina [i Vasile Bo]oghin`. B`rbatul este capul familiei [i hot`rrile lui, chiar discutabile, r`mn de neclintit, impuse uneori cu violen]`. O alt` ipostaz` a rela]iei so]-so]ie apare prin intermediul proasp`t c`s`tori]ilor Polina B`losu [i Ion Biric`, Polina fiind aceea care l instig` pe b`rbat pentru ob]inerea cu for]a a drepturilor ei de zestre [i deciziile sale se transform` obligatoriu n fapt`. Dar cei doi sunt o genera]ie mai nou`, gata s` nfrunte formele tradi]ionale de autoritate din familie. Att Ilie ct [i Catrina au avut o c`snicie anterioar`. Moromete a r`mas de tn`r v`duv, cu trei b`ie]i. Catrinei i-a murit b`rbatul curnd dup` c`s`torie [i fiica ei, adus` pe lume ulterior, a r`mas s` fie crescut` de socru. n urma unei aventuri cu primarul satului, ea mai na[te un b`iat, dar familia lui, foarte bogat`, n-o accept` de nor` [i i ia copilul, l`snd-o liber` s` se rec`s`toreasc`.
136

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Catrina prime[te, n urma acestei ntmpl`ri, un lot de opt pogoane, c`ci primarul ndr`gostit odinioar` de ea, l trecuse pe fostul ei b`rbat ntre eroii c`zu]i pe front [i o mpropriet`rise. Cu aceast` zestre se m`rit` ea cu Ilie, abia ntors din r`zboi [i avnd copiii n grija surorii lui, Maria. n timpul secetei, Catrina vinde un pogon, pentru a-i putea cre[te pe b`ie]ii lui Moromete, dar so]ul nu-[i respect` promisiunea ca, n schimbul acestui sacrificiu, s` treac` pe numele ei casa. Acesta este unul din factorii de tensiune nediminuat` din familie. Cu timpul, se adaug` lipsa de respect [i chiar ura lui Paraschiv, a lui Nil` [i a lui Achim mpotriva mamei vitrege. n situa]iile conflictuale cotidiene, Moromete este de obicei de partea fiilor mai mari, apostrofnd-o pe Catrina pentru ie[irile ei necugetate: Taci, fa, din gur`, n-auzi?! sau: Pune, fa, mncarea [i mai trage-te pe f`lcile alea c` te-or fi durnd de cnd vorbe[ti! Femeia l nfrunt` cu privirea [i chiar cu vorba: Veni]i de la deal [i v` lungi]i ca vitele... [i eu s` ndop singur` o ceat` de haidamaci..., dar [tie cnd s` se opreasc`, pentru a evita accesele de furie ale b`rbatului. Mai atent` la fr`mnt`rile suflete[ti ale lui Niculae, mama i sus]ine cauza n fa]a so]ului nep`s`tor la plnsetele copilului care vrea s` nve]e mai departe [i este dispus, pentru aceasta, s`-[i cedeze partea de p`mnt cuvenit`, din averea familiei, surorilor, spre a nu strni protestele celorlal]i. Ea pune la cale, mpreun` cu Niculae, planul de a-i aduce acas` pe preot [i pe nv`]`tor, f`r` [tirea lui Ilie, ca s`-l nduplece n privin]a viitorului copilului. Tat`l vede n fiul cel mic un executant greoi al muncilor care i se ncredin]eaz`, nc`p`]nat, cu o dorin]` ciudat`, de neluat n seam`, de a merge la [coal`. n timp ce Catrina se las` nduio[at` de rug`min]ile mezinului, Ilie l batjocore[te, nev`znd n nv`]`tur` vreun folos: Alt` treab` n-avem noi acuma! Ne apuc`m s` studiem. So]ii Moromete ajung s` duc` vie]i aproape separate. Femeia este subjugat` de treburile gospod`re[ti [i, uneori, pentru a-[i opri gndurile rele din timpul zilei, care i se amplific` n somn [i se manifest` ca vise greu de suportat, face [i muncile celorlal]i. ndemnat` de o vecin`, caut` s`-[i g`seasc` lini[tea n rug`ciuni sau n slujbele de duminic`, de la biseric`. B`rbatul o dispre]uie[te pentru bigotismul ei [i simte, la venirea unui preot mai tn`r n sat, c`, de fapt, Catrina este atras` mai mult de farmecul slujitorului Domnului dect de serviciul religios. Consolarea lui o reprezint` ie[irile pe st`noag`, n fa]a por]ii, discu]iile politice din poiana lui Iocan, taifasurile cu prietenii. Dar pe Catrina gndurile pioase nu o ]in mult [i nu o mpiedic` s` schimbe replici t`ioase cu Paraschiv, cu Nil` [i cu Achim, mai ales n absen]a tat`lui. n scena final` din primul volum, a revoltei lui Paraschiv [i a lui Nil`, Ilie o pedepse[te mai nti pe Catrina, repezind de trei ori, ndesat, pumnul asupra capului ei. Identific` n ea voin]a conflictual` mai slab` [i pe aceasta vrea s-o n`bu[e f`r` z`bav`, ca mai apoi s` se confrunte cu agresivitatea f`]i[` a b`ie]ilor. B`taia cu parul i cople[e[te fizic pe fiii r`zvr`ti]i, ns` nu poate nmuia n ei sentimentul pietrificat de ur`. Autoritatea patern` se afl` la crepuscul. Secven]e din volumul al doilea consemneaz` gesturi de neconceput alt`dat`: Catrina l ignor`, fetele i ntorc spatele, Niculae refuz` s`-i r`spund` la ntreb`ri. Dintr-o lips` crescnd` de considera]ie fa]` de so]ul ei, dar mai ales din aversiune, Catrina l p`r`se[te pe Ilie, la b`trne]e, mutndu-se la fiica ei din prima c`s`torie.
137

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Rentoars` acas`, se confrunt` din nou cu replicile ustur`toare ale so]ului care, la [aizeci de ani, a redescoperit dragostea al`turi de sora fostei sale so]ii, Fica. i r`mne al`turi pn` n clipa mor]ii, dar leg`tura lor sufleteasc` nu se va mai reface. Din perspectiva finalului, rela]ia dintre Ilie [i Catrina dezv`luie criza comunic`rii, nstr`inarea, teme ale literaturii moderne. Morome]ii reprezint` un roman de referin]` pentru proza contemporan`, de o mare oo e densitate epic`, n care socialul [i psihologicul concur` la realizarea unei monografii a satului romnesc aflat la r`scrucile istoriei.

Repere critice
a e a o a e a e M. Ungheanu, Marin Preda, Voca]ie [i aspira]ie, Ed. Amacord, 2002: Dac` Rebreanu reu[ise s` dovedeasc` c` materia lumii rurale poate procura substan]a unei remarcabile crea]ii obiective, Marin Preda descoper` acestei lumi, mult hulit` de moderni[ti, intelectualitatea. a a ae Eugen Simion, Un portret n fragmente, n volumul Timpul n-a mai avut r`bdare, Ed. ae Cartea Romneasc`, Bucure[ti: Vorbind de r`bdarea lui Marin Preda am [i definit unul dintre termenii demersului s`u epic. [...] Modul lui lent, ocolit, ezitant de a asuma lucrurile, nencrederea structural` n strategia rapidit`]ii. R`bdarea nc` o dat`, pe care o pune n a descrie o mas` (celebra cin` a Morome]ilor), [ederea familiei pe prisp` n timpul unei ploi de var` sau efortul pe care l depune un b`trn ]`ran s` sape un [an] pentru a ocroti o biat` [ir` de paie... Este o strategie epic` la mijloc, neobi[nuit` n proza romn`. Ea angajeaz` sintaxa frazei, vocabularul, angajeaz` [i un mod de a fi, o rela]ie cu lumea dinafar`. Marin Preda ajunge totdeauna la inima obiectului, dar niciodat` n linie dreapt`. Sunt ocoluri necesare, ezitarea face posibil` medita]ia, a[teptarea este o condi]ie a cunoa[terii. a a ae G. Dimisianu, Marin Preda [i I. L. Caragiale, n volumul Timpul n-a mai avut r`bdare: Caragiale n epoca lui, iar Marin Preda n contemporaneitate au fost marii auditivi ai literaturii romne, con[tiin]e nregistratoare des`vr[ite ale vorbirii vii. eae Silvian Iosifescu, Drumuri literare, E.S.P.L.A., Bucure[ti, 1957: Termenii ace[tia timpul r`bd`tor sau ner`bd`tor n care scriitorul comenteaz` grav impresiile [i n`dejdile personajului s`u sunt la antipodul unei perspective biologice asupra existen]ei ]`ranului. Poruncile timpului n-au n romanul lui Marin Preda sensul de dependen]` strict` [i aproape exclusiv` a vie]ii de marile ritmuri ale naturii [...]. Marin Preda [i urm`re[te personajele cu n]elegerea vremii noastre.

138

III. EVOLU}IA POEZIEI

Poezia romantic`

1
I. Disocieri teoretice
Termenul romantism provine din fr. romantisme ]o a a o e Termenul are, cf. Dic]ionarului explicativ al limbii romne, dou` accep]ii / sensuri: 1. Sens larg nclinare spre lirism, spre visare, spre individualism, spre melancolie, aspecte care definesc estetica romantic`. 2. Sens restrns mi[care literar` [i artistic`, ap`rut` n Europa la nceputul sec. al XIX-lea ca o reac]ie mpotriva clasicismului, a regulilor lui stricte formale, care a preluat tradi]iile na]ionale [i populare, promovnd cultul naturii, lirismul, fantezia [i libertatea de expresie. 1 Romantismul are note comune cu modernismul: [...]dep`[irea schemelor clasice, a imobilismului, n primul rnd, prin apropierea de natur`, de sensibilitatea vie [i de individualitate;solitudinea moral`, atmosfera stranie, insolit`; oniricul [i, n general, vizionarismul subiectiv;n sfr[it, antimimesisul [i cultivarea sufletului muzical [i liric.2 Teoreticianul romantismului european este considerat Victor Hugo, care, prin Prefa]a de la drama Cromwell (1827), a realizat un veritabil program. Romantismul s-a manifestat n toate artele: muzic`, pictur`, literatur` etc. Romantismul a fost anticipat de mi[carea Sturm und Drang (literal, furtun` [i imbold), din Germania. Johann Wolfgang von Goethe creeaz` romanul Suferin]ele tn`rului Werther, oper` care dezvolt` tema iubirii irealizabile. Cu acest roman, scriitorul devine un important reprezentant al orient`rii estetice romantice.

II. Contextualizarea operei


Nicolae Manolescu sus]ine: Romantismul constituie un preludiu al modernit`]ii [i este, dintre toate mi[c`rile literare, cea mai apropiat` de noi.3 n literatura romn`, romantismul [i face sim]it` prezen]a n epoca pa[optist`. n revista Dacia literar` ap`rut` n 1840, Mihail Kog`lniceanu scrie o Introduc]ie, care este considerat` programul romantismului romnesc. Literatura romn` cunoa[te trei etape n evolu]ia romantismului: 1 Preromatismul [i romantismul scriitorilor de la 18481870 romantism profetic, vizionar [i patriotic, care valorific` istoria neamului, folclorul [i tradi]iile. Reprezentan]ii de marc` sunt: I. H. Radulescu, V. Crlova, N. B`lcescu, C. Negruzzi, M. Kog`lniceanu, D. Bolintineanu, V. Alecsandri, Al. Russo, Andrei Mure[anu, Al. Odobescu, B. P. Hasdeu. Doctrina acestei epoci este semnat` de
1. Dic]ionarul explicativ al limbii romne, Ed. Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 1998 p 2 .Nicolae Manolescu, Despre poezie, Ed. AULA, 2002 p 3 ibidem 139

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Mihail Kog`lniceanu [i con]ine, printre altele, cteva recomand`ri, privind sursele de inspira]ie: Istoria noastr` are destule fapte eroice, frumoasele noastre ]`ri sunt destul de mari, obiceiurile noastre sunt destul de pitore[ti [i de poetice, pentru ca s` putem g`si [i la noi sujeturi de scris, f`r` s` avem pentru aceasta trebuin]` s` ne mprumut`m de la alte na]ii.1 2 Romantismul eminescian sau momentul de apogeu al curentului, n contextul culturii romne[ti: ntr-adev`r, prin el romantismul romnesc dep`[e[te faza sentimentalismului elegiac [i a acelei pietas eroice, pentru a deveni expresia unei exigen]e propriu-zis metafizice: problem` ce se converte[te n phatos, nelini[te ce se domole[te n glasul poeziei.2 3 Romantismul posteminescian, manifestat n sem`n`torism [i simbolism (prelungiri ale clasicismului [i ale romantismului, la sfr[itul secolului al XIX-lea [i nceputul secolului al XX-lea): Al. Macedonski, O. Goga, St. O. Iosif, B. St. Delavrancea [. a. Virgil Nemoianu, n lucrarea mblnzirea Romantismului, dezvolt` conceptul de romantism Biedermeier, ce define[te particularit`]ile curentului n ]`rile r`s`ritene. Romantismul Biedermeier sau al doilea romantism3 este raportat la perioada pa[optist`, pentru a denumi dimensiunea estetic` a formelor hibride ale civiliza]iei romne[ti de la mijlocul secolului al XIX-lea.

1 Mihail Kog`lniceanu, Introduc]ie, Dacia literar` 2 Rosa Del Conte, Eminescu sau despre Absolut, Ed. Dacia, Cluj, 1990 p 3 Nicolae Manolescu, Istoria critic` a literaturii romne, Ed. Paralela 45, Bucure[ti, 2008 140

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

III. Ilustrarea conceptulului de art` poetic` romantic`:

EPIGONII
de Mihai Eminescu Cnd privesc zilele de-aur a scripturelor romne, M` cufund ca ntr-o mare de vis`ri dulci [i senine {i n jur parc`-mi colind` dulci [i mndre prim`veri, Sau v`d nop]i ce-ntind deasupr`-mi oceanele de stele, Zile cu trei sori n frunte, verzi dumbr`vi cu filomele, Cu izvoare-ale gndirii [i cu ruri de cnt`ri. V`d poe]i ce-au scris o limb`, ca un fagure de miere: Cichindeal gur` de aur, Mumulean glas de durere, Prale firea cea ntoars`, Daniil cel trist [i mic, V`c`rescu cntnd dulce a iubirii prim`var`, Cantemir croind la planuri din cu]ite [i pahar`, Beldiman vestind n stihuri pe r`zboiul inimic. Lir` de argint, Sihleanu, - Donici cuib de-n]elepciune, Care, cum rar se ntmpl`, ca s` mediteze pune Urechile ce-s prea lunge ori coarnele de la cerb; Unde-i boul lui cuminte, unde-i vulpea diplomat`? S-au dus to]i, s-au dus cu toate pe o cale nenturnat`. S-a dus Pann, finul Pepelei, cel iste] ca un proverb. Eliad zidea din visuri [i din basme seculare Delta biblicelor sunte, profe]iilor amare, Adev`r sc`ldat n mite, sfinx p`truns` de-n]eles; Munte cu capul de piatr` de furtune detunat`, St` [i azi n fa]a lumii o enigm` nexplicat` {i vegheaz-o stnc` ars` dintre nouri de eres. Bolliac cnta iobagul [-a lui lan]uri de aram`; L-ale ]`rii flamuri negre Crlova o[tirea cheam`, n prezent vr`je[te umbre dintr-al secolilor plan; {i ca Byron, treaz de vntul cel s`lbatic al durerii, Palid stinge-Alexandrescu sunta candel-a sper`rii, Descifrnd eternitatea din ruina unui an. Pe-un pat alb ca un lin]oliu zace leb`da murind`, Zace palida vergin` cu lungi gene, voce blnd` Via]a-i fu o prim`var`, moartea-o p`rere de r`u; Iar poetul ei cel tn`r o privea cu mb`tare, {i din lir` curgeau note [i din ochi lacrimi amare {i astfel Bolintineanu ncepu cntecul s`u. Mure[an scutur` lan]ul cu-a lui voce ruginit`, Rumpe coarde de aram` cu o mn` amor]it`, Cheam` piatra s` nvie ca [i miticul poet, Smulge mun]ilor durerea, brazilor destinul spune, {i bogat n s`r`cia-i ca un astru el apune,
141

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Preot de[tept`rii noastre, semnelor vremii profet. Iar Negruzzi [terge colbul de pe cronice b`trne, C`ci pe mucedele pagini stau domniile romne, Scrise de mna cea veche a-nv`]a]ilor mireni; Moaie pana n coloarea unor vremi de mult trecute, Zugr`ve[te din nou, iar`[i pnzele posomorte, Ce-ar`tau faptele crunte unor domni tirani, vicleni. {-acel rege-al poeziei, vecinic tn`r [i ferice, Ce din frunze ]i doine[te, ce cu fluierul ]i zice, Ce cu basmul poveste[te - veselul Alecsandri, Ce-n[irnd m`rg`ritare pe a stelei blond` raz`, Acum secolii str`bate, o minune luminoas`, Acum rde printre lacrimi cnd o cnt` pe Dridri. Sau visnd o umbr` dulce cu de-argint aripe albe, Cu doi ochi ca dou` basme mistice, adnce, dalbe, Cu zmbirea de vergin`, cu glas blnd, duios, ncet, El i pune pe-a ei frunte mndru diadem de stele, O a[eaz`-n tron de aur, s` domneasc` lumi rebele, {i iubind-o f`r` margini, scrie: visul de poet. Sau visnd cu doina trist` a voinicului de munte, Visul apelor adnce [i a stncelor c`runte, Visul selbelor b`trne de pe umerii de deal, El de[teapt`-n snul nostru dorul ]`rii cei str`bune, El revoac`-n dulci icoane a istoriei minune, Vremea lui {tefan cel Mare, zimbrul sombru [i regal. ........................... Iar` noi? noi, epigonii?... Sim]iri reci, harfe zdrobite, Mici de zile, mari de patimi, inimi b`trne, urte, M`[ti rznde, puse bine pe-un caracter inimic; Dumnezeul nostru: umbr`, patria noastr`: o fraz`; n noi totul e spoial`, totu-i lustru f`r` baz`; Voi credea]i n scrisul vostru, noi nu credem n nimic! {i de-aceea spusa voastr` era sunt` [i frumoas`, C`ci de min]i era gndit`, c`ci din inimi era scoas`, Inimi mari, tinere nc`, de[i voi sunte]i b`trni. S-a ntors ma[ina lumii, cu voi viitorul trece; Noi suntem iar`[i trecutul, f`r` inimi, trist [i rece; Noi n noi n-avem nimica, totu-i calp, totu-i str`in! Voi, pierdu]i n gnduri sunte, convorbea]i cu idealuri; Noi crpim cerul cu stele, noi mnjim marea cu valuri, C`ci al nostru-i sur [i rece - marea noastr`-i de nghe], Voi urma]i cu r`pejune cuget`rile regine, Cnd, plutind pe aripi sunte printre stelele senine, Pe-a lor urme luminoase voi asemenea merg]i.
142

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Cu-a ei candel` de aur palida n]elepciune, Cu zmbirea ei regal`, ca o stea ce nu apune, Lumina a vie]ii voastre drum de roze sem`nat. Sufletul vostru: un nger, inima voastr`: o lir`, Ce la vntul cald ce-o mi[c` cnt`ri molcome respir`; Ochiul vostru vedea-n lume de icoane un palat. Noi? Privirea scrut`toare ce nimica nu viseaz`, Ce tablourile minte, ce sim]irea simuleaz`, Privim reci la lumea asta - v` numim vizionari. O conven]ie e totul; ce-i azi drept mine-i minciun`; A]i luptat lupt` de[art`, a]i vnat ]int` nebun`, A]i visat zile de aur pe-ast` lume de amar. Moartea succede vie]ii, via]a succede la moarte, Alt sens n-are lumea asta, n-are alt scop, alt` soarte; Oamenii din toate cele fac icoan` [i simbol; Numesc sunt, frumos [i bine ce nimic nu nsemneaz`, mp`r]esc a lor gndire pe sisteme numeroase {i pun haine de imagini pe cadavrul trist [i gol. Ce e cugetarea sacr`? Combinare m`iestrit` Unor lucruri nexistente; carte trist` [i-nclcit`, Ce mai mult o ncifreaz` cel ce vrea a descifra. Ce e poezia? nger palid cu priviri curate, Voluptos joc cu icoane [i cu glasuri tremurate. Strai de purpur` [i aur peste ]`rna cea grea. R`mne]i dar` cu bine, sunte firi vizionare, Ce f`cea]i valul s` cnte, ce punea]i steaua s` zboare, Ce crea]i o alt` lume pe-ast` lume de noroi; Noi reducem tot la pravul azi n noi, mini n ruin`, Pro[ti [i genii, mic [i mare, sunet, sufletul, lumin`, Toate-s praf... Lumea-i cum este... [i ca dnsa suntem noi.

o o o eae Poemul Epigonii, ap`rut la 15 august 1870, n revista Convorbiri literare poate fi ncadrat n categoria artelor poetice de factur` romantic`, al`turi de alte poezii scrise a o o e o a o de Mihai Eminescu: Numai poetul, Criticilor mei, Icoan` [i privaz, Odin [i poetul [.a.. Epigonii [i trage seva din decant`rile inflexiunilor lirice romne[ti, cucerite de poet prin o lectura operelor nainta[ilor [i prin descoperirea romantismului german (Heine, Novalis [.a.), n timpul studiilor de la Viena [i Berlin. Literatura romn` a epocii, n care apare poemul, era sub valoarea celei precedente, pa[optiste-Costache Negruzzi nu mai scria, Alexandrescu era, din 1860, bolnav, Bolintineanu sc`zuse etc. , jurnalele [i revistele erau e eae pline de pseudolitera]i critica]i, de altfel, de Titu Maiorescu n studiile sale O cercetare o a e ]e e z a o critic` asupra poeziei romne de la 1867 [i n contra direc]iei de ast`zi n cultura romn`. a o e o e e a Epigonii este o sintez` a ideilor poetice eminesciene, iar reflec]iile teoretice, pu]ine, o f`cute n scrisoarea c`tre Iacob Negruzzi, care nso]e[te poemul, au rolul de a le completa, demonstrndu-le modernitatea romantic`: Predecesorii no[tri credeau n ceea ce scriau, cum Shakespeare credea n fantasmele sale; ndat` ns` ce con[tiin]a
143

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

vine c` imaginile nu sunt dect un joc; atuncea dup` p`rerea mea se na[te nencrederea sceptic` n propriile sale crea]iuni. Compara]iunea din poezia mea cade n defavorul genera]iunii noi [i-cred cu drept . o Negruzzi noteaz`, n Amintirile sale: Epigonii iar`[i a f`cut mare efect n societatea noastr`, din cauza frumuse]ii versurilor [i originalit`]ii cuget`rii. o Poemul Epigonii de Mihai Eminescu este o art` poetic`, deoarece scriitorul [i dezv`luie concep]ia despre procesul de crea]ie, despre condi]ia creatorului [i a operei sale, despre rela]ia artistului cu lumea, despre modul particular n care artistul recreeaz` lumea prin limbaj. Utiliznd procedee [i mijloace de transfigurare artistic`, idei, convingeri [i sentimente proprii autorului se transmit cititorului prin intermediul textului. Este o art` poetic` romantic` [i pentru c` se ncadreaz` cronologic n cea dea doua etap` a romantismului romnesc [i se concentreaz` pe dimensiunile ideatice, de con]inut, dar [i de form` specifice acestui curent. Tema poeziei este ars poetica nscris` n linia tradi]iei na]ionale, cu deschidere spre e a romantismul occidental. Dezvoltnd tema, poetul pune fa]` n fa]`, prin planuri antitetice, nainta[ii cu urma[ii lor nevrednici, cu epigonii. Eminescu afirm` suprema]ia imagina]iei [i a fanteziei creatoare, exprim` dragostea fa]` de valorile trecutului [i critic` prezentul, concepe artistul ca pe un creator de mituri [i ca pe un vizionar, promoveaz` desc`tu[area sensibilit`]ii [i expansiunea eului, folose[te un limbaj preponderent metaforic, construie[te structuri antitetice, potrivit concep]iei sale. Titlul provine de la romanul Die Epigonen al germanului Karl Immerman, termenul epigon nsemnnd urma[ lipsit de valoare, de n]eles. Cf. DEX, EPIGN, epigoni, s. m. Scriitor (de valoare minor`) care imit` mijloacele de expresie specifice unui mare scriitor, unui curent sau unei [coli literare de prestigiu. Urma[, succesor (lipsit de valoare). La Eminescu, termenul epigon devine metafor`, sugernd dec`derea [i demagogia contemporanilor, fa]` de genera]ia pa[optist`, precedent`, pentru care poetul este inspirat [i profet. Prin extensie semantic`, titlul trimite la vizionarismul eminescian de tip romantic. Incipitul fixeaz` premisa reflec]iilor din poemul Epigonii creatorul adev`rat o sondeaz` adncurile fiin]ei sale, iar rodul acestei forme de cunoa[tere este poezia ca produs al fanteziei creatoare. Regresiunea n trecut Cnd privesc zilele de-aur a scripturelor romne, n arhaitate, sugereaz` asumarea demersului liric, fiind, n acela[i timp, [i un gest romantic de renun]are la o lume insensibil` [i de c`utare, cu ajutorul artei, a sensului [i semnifica]iilor ascunse ale universului. Dintre cele trei z modele incon[tiente ale timpului propuse de Lucian Blaga, n Orizont [i stil, n Epigonii c se manifest` timpul-cascad`, care: [...] reprezint` orizontul unor tr`iri pentru care accentul supremei valori zace pe dimensiunea trecutului. Timpul, prin el nsu[i, [i deci cu att mai mult prin ceea ce se petrece n el, nseamn` c`dere, devalorizare, decaden]`. Clipa, ce vine, este, prin faptul doar c` bate mai trziu, oarecum inferioar` clipei antecedente. Timpul-cascad` are semnifica]ia unei necurmate ndep`rt`ri n raport cu un punct ini]ial, nvestit cu accentul maximei valori. Timpul e prin ns`[i natura sa un mediu de fatal` pervertire, degradare [i destr`mare. Discursul liric este organizat n dou` unit`]i, reprezentnd trecutul [i prezentul. Procedeul utilizat pentru construc]ia poemului este antiteza romantic`, potrivit concep]iei eminesciene privind unitatea contrariilor. Prima parte (strofele 1-11) surprinde, prin note de od`, viziunea poetului asupra trecutului, ilustrat` prin lucrarea m`iastr` a nainta[ilor, contribuind la dezvoltarea limbii artistice: V`d poe]i ce-au scris o limb` ca un fagure de miere [i prin numele metaforice ale acestora: Cichindeal gur` de aur, / Mumulean glas cu durere, /Prale firea cea
144

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

ntoars`, Daniil cel trist [i mic, /V`c`rescu cntnd dulce a iubirii prim`var`, /Cantemir croind la planuri din cu]ite [i pahar`, /Beldiman vestind n stihuri pe r`zboiul inimic. Din lungul [ir al nainta[ilor, un loc aparte le revine poe]ilor Vasile Alecsandri [i Ion Heliade R`dulescu: {-acel rege-al poeziei vecinic t?n`r [i ferice, /Ce din frunze ]i doine[te, ce cu fluierul ]i zice, /Ce cu basmul poveste[te veselul Alecsandri, ; Eliad zidea din visuri [i din basme seculare/Delta biblicelor snte, profe]iilor amare, /Adev`r sc`ldat n mite, sfinx p`truns` de-n]eles. . Aminte[te apoi de poe]ii care au valorificat literatura popular`, la nivelul speciilor, al formelor [i al con]inuturilor (Sihleanu, Donici, Anton Pann, Alecsandri): S-a dus Pann, finul Pepelei, cel iste] ca un proverb., de cnt`re]ii idealurilor na]ionale, pre]uite [i de Eminescu. Demersul acestor poe]i este stilizat n imagini vizuale [i auditive, dar [i prin folosirea simbolic` a numelor proprii (Bolliac, Crlova, Mure[an, Alexandrescu): Bolliac cnta iobagul [-a lui lan]uri de aram`;/L-ale ]`rii flamuri negre Crlova o[tirea cheam`, . Ca romantic, Eminescu este interesat de valorizarea literaturii istoriografice, prin decant`ri ale lecturilor f`cute nc` din perioada gimnaziului, dar [i prin r`spunsuri metaforice oferite direc]iilor teoretice ale vremii: Iar Negruzzi [terge colbul de pe cronice b`trne, / C`ci pe mucedele pagini stau domniile romne. Dezvoltarea temei iubirii [i a naturii marcheaz`, nc` o dat`, destinul asumat de poet romantic: V`c`rescu cntnd dulce a iubirii prim`var`, . Aceste teme sunt nuan]ate [i particularizate prin motive romantice precum: motivul ruinei, motivul umbrei, al visului, motivul orfic [.a. Partea a doua a poemului are forma unei satire la adresa poe]ilor contemporani. Poetul se ncadreaz`, prin utilizarea pronumelui personal noi, n categoria epigonilor, de[i, prin maturitatea concep]iei, se eviden]iaz` o con[tiin]` cu mult deasupra epocii. n opozi]ie cu trecutul, prezentul se caracterizeaz` prin imita]ie steril`: Noi crpim cerul cu stele, noi mnjim marea cu valuri, , prin renun]area la idealuri [i prin incapacitatea de a urma calea cuget`rilor regine: Iar` noi? noi, epigonii?... Sim]iri reci, harfe zdrobite, /Mici de zile, mari de patimi, inimi b`trne, urte, / M`[ti rznde, puse bine pe-un caracter inimic;. Adev`ratul poet este, pentru Eminescu, vizionar [i profet, credincios idealurilor na]ionale [i, n acela[i timp, ars de nostalgia absolutului [i de aspira]ia spre reintegrarea n armonia pierdut` a lumii, n arhetipuri: ... snte firi vizionare, /Ce f`cea]i valul s` cnte, ce punea]i steaua s` zboare, /Ce crea]i o alt` lume pe-ast` lume de noroi;. Ultimele trei strofe ale poemului con]in defini]ii metaforice ale poeziei [i ale filozofiei, indicnd, prin aceast` al`turare, preferin]a lui Eminescu pentru discursul liric reflexiv, not` dominant` a romantismului, n cadrul c`ruia s-a dezvoltat specia medita]ie. Defini]ia liric` a poeziei: Ce e poezia? nger palid cu priviri curate, /Voluptos joc cu icoane [i cu glasuri tremurate. /Strai de purpur` [i aur peste ]`rna cea grea. sugereaz` capacitatea acesteia de a re-crea, prin cuvnt, un alt univers, o lume ideal` care s-o nlocuiasc` pe aceea imperfect`, real`. Arta transfigureaz` realul printr-un joc, unul secund ca la Ion Barbu, care induce ideea de cunoa[tere [i de pl`cere. n acela[i timp, capacitatea ludic`, voluptatea tr`irii coroborat` cu mistica icoanei [i a ngerului vorbesc despre gratuitatea artei, despre autonomia ei estetic`. Elementele de recuren]` din partea a doua sunt pronumele personale noi [i voi ca metafore simboluri ale trecutului [i ale prezentului, n jurul c`rora se construie[te universul ideatic romantic. Antiteza romantic` trecut-prezent este marcat` la nivelul organiz`rii discursului liric p prin conjunc]ia adversativ`iar`, cu care se deschide partea a doua a poemului [i printr-o serie de structuri lingvistice antonimice: Voi, pierdu]i n gnduri sunte,
145

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

convorbea]i cu idealuri;/-Noi? Privirea scrut`toare ce nimica nu viseaz`; Voi urma]i cu r`pejune cuget`rile regine, Noi n noi n-avem nimica, totu-i calp, totu-i str`in! Eminescu alege [i procedeul grad`rii tensiunii lirice realizat prin interoga]ii retorice, metafore hiperbolizante (cuib de-n]elepciune) [i metafore simbolice (semnelor vremii profet) [i numele scriitorilor prezenta]i), epitete morale (cel trist [i mic, firea cea ntoars`), epitete metaforice (fagure de miere), compara]ii inedite (iste] ca un proverb, ca un fagure de miere), invoca]iile (R`mne]i dar` cu bine, snte firi vizionare), sintaxa afectiv` (dativul adnominal: Preot de[tept`rii noastre, semnelor vremii profet), exclama]iile (Voi credea]i n scrisul votru, noi nu credem n nimic), semnele de punctua]ie etc. Strofa este complex`, de [ase versuri, cu rima mbr`]i[at` (versul 3 cu 6, [i versul 4 cu 5). M`sura versurilor este de 15-16 silabe, iar ritmul iambic. Limbajul poetic inedit, u[or arhaizant, cmpurile semantice ale reflec]iei poetice (cugetare, n]elepciune, izvoare ale gndirii, ruri de cnt`ri) ale frumosului (idealuri, aripi snte, stelele senine) explic` efortul poetului de a nnoi limba romn` literar`. o Poemul Epigonii de Mihai Eminescu este o art` poetic` romantic`, deoarece dezvolt` convingerile autorului despre arta literar` sau despre aspectele esen]iale ale acesteia-defini]ia poeziei, rolul scriitorului, caracteristile limbajului artistic. Tipul de creator construit, vizionar [i profet, orfismul, temele [i motive specifice, interesul pentru filozofie, limbajul metaforic, procedeul antitezei, compozi]ia ampl` sunt elemente care ncadreaz` poezia n curentul romantic.

Repere critice
Constantin Ciopraga, Personalitatea literaturii romne, Institutul European, Ia[i, e o a ae ea o e 1997: [...]precum la marii poe]i ai lumii, crea]ia sa n ansamblu este o recompunere a universului, medita]ie asupra vie]ii [i mor]ii, un mod al ie[irii din durata individual`, act de integrare ntr-un timp al misterului [i revela]iilor succesive. Alexandru Melian, Eminescu univers deschis, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1987: e e e Exist` n crea]ia lui Eminescu sublimarea unor adnci aspira]ii care confer` operei identitatea de labirint al c`ut`rii [i invoca]iei. Una din aceste propensiuni, poate cea mai obsedant`, o reprezint` setea de nem`rginit [i, n mod corelativ, oroareaconvertit` n suferin]` a limit`rii. Pe mai toate c`ile, pornit s` le str`bat`, de la iubire [i art` pn` la cunoa[tere [i existen]` social`, mirajul nemarginilor i-a fascinat gndirea [i i-a cotropit lini[tea. Cei mai mul]i dintre eroii s`i-proiec]ii ale propriului eusunt cuprin[i de ispitele dezm`rginirii [i ap`sa]i de tirania limitelor. Ioana Bot, Eminescu [i lirica romneasc` de azi:, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1990: e a o e e Dialogul poeziei contemporane cu universul crea]iei sale demonstreaz` att actualitatea lui Eminescu, ct [i statutul s`u de model. Adesea-se va vedea-poe]ii i vor converti universul ntr-unul cu valoare de mit, dovedind c` (situa]ie aparte a recept`rii Tradi]iei) contactul cu opera eminescian` este la fel de important ca marile experien]e existen]iale. Monica Spiridon, Eminescu [i discursul european despre misiunea poeziei [i a e o e e e e o e poetului, n revista Limb` [i literatur`, vol. I-II, Societatea de {tiin]e Filologice din o Romnia, Bucure[ti, 2000: Privit` ntr-un asemenea orizont integrator, concep]ia lui Eminescu despre poezie [i despre poet ne apare ca parte a unei op]iuni de sintez`, numit` de el nsu[i n jurnalistic` re-ac]ionarism-un sinonim inedit al capacit`]ii de a se situa n replic`-conceput` drept expresie a continuit`]ii. n sfera strict creatoare, estetic`, Eminescu ntreprinde o re-lectur` de tip particular a predecesorilor s`i, pe care i continu` n timp ce se distan]eaz` de ei. [...] Aceast` dialectic` a continuit`]ii [i a reac]iei este esen]ial` pentru n]elegerea romantismului romnesc. Tot ce manevreaz` teoretic [i ntreprinde practic Eminescu are ca scop umplerea golurilor.
146

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

LUCEAF~RUL
de Mihai Eminescu A fost odat` ca-n pove[ti, A fost ca niciodat`, Din rude mari mp`r`te[ti, O prea frumoas` fat`. {i era una la p`rin]i {i mndr`-n toate cele, Cum e Fecioara ntre sfin]i {i luna ntre stele. Din umbra falnicelor bol]i Ea pasul [i-l ndreapt` Lng` fereastr`, unde-n col] Luceaf`rul a[teapt`. Privea n zare cum pe m`ri R`sare [i str`luce, Pe mi[c`toarele c`r`ri Cor`bii negre duce. l vede azi, l vede mni, Astfel dorin]a-i gata; El iar, privind de s`pt`mni, i cade drag` fata. Cum ea pe coate-[i r`zima Visnd ale ei tmple, De dorul lui [i inima {i sufletu-i se mple. {i ct de viu s-aprinde el n ori[icare sar`, Spre umbra negrului castel Cnd ea o s`-i apar`. * {i pas cu pas pe urma ei Alunec`-n odaie, }esnd cu recile-i scntei O mreaj` de v`paie. {i cnd n pat se-ntinde drept Copila s` se culce, I-atinge mnile pe piept, I-nchide geana dulce; {i din oglind` lumini[ Pe trupu-i se revars`, Pe ochii mari, b`tnd nchi[i Pe fa]a ei ntoars`. Ea l privea cu un surs, El tremura-n oglind`, C`ci o urma adnc n vis De suflet s` se prind`. Iar ea vorbind cu el n somn, Oftnd din greu suspin`: O, dulce-al nop]ii mele domn, De ce nu vii tu? Vin` ! Cobori n jos, luceaf`r blnd, Alunecnd pe-o raz`, P`trunde-n cas` [i n gnd {i via]a-mi lumineaz` ! El asculta tremur`tor, Se aprindea mai tare {i s-arunca fulger`tor, Se cufunda n mare; {i apa unde-au fost c`zut n cercuri se rote[te, {i din adnc necunoscut Un mndru tn`r cre[te. U[or el trece ca pe prag Pe marginea ferestei {i ]ine-n mn` un toiag ncununat cu trestii. P`rea un tn`r voievod Cu p`r de aur moale, Un vn`t giulgi se-ncheie nod Pe umerele goale. Iar umbra fe]ei str`vezii E alb` ca de cear` Un mort frumos cu ochii vii Ce scnteie-n afar`. Din sfera mea venii cu greu Ca s`-]i urmez chemarea, Iar cerul este tat`l meu {i mum`-mea e marea. Ca n c`mara ta s` vin, S` te privesc de-aproape, Am cobort cu-al meu senin {i m-am n`scut din ape. O, vin` ! odorul meu nespus, {i lumea ta o las`; Eu sunt luceaf`rul de sus, Iar tu s`-mi fii mireas`.
147

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Colo-n palate de m`rgean Te-oi duce veacuri multe, {i toat` lumea-n ocean De tine o s-asculte. O, e[ti frumos, cum numa-n vis Un nger se arat`, Dar` pe calea ce-ai deschis N-oi merge niciodat`; Str`in la vorb` [i la port, Luce[ti f`r` de via]`, C`ci eu sunt vie, tu e[ti mort, {i ochiul t`u m`-nghea]`. * Trecu o zi, trecur` trei {i iar`[i, noaptea, vine Luceaf`rul deasupra ei Cu razele-i senine. Ea trebui de el n somn Aminte s`-[i aduc` {i dor de-al valurilor domn De inim-o apuc`: Cobori n jos, luceaf`r blnd, Alunecnd pe-o raz`, P`trunde-n cas` [i n gnd {i via]a-mi lumineaz` ! Cum el din cer o auzi, Se stinse cu durere, Iar ceru-ncepe a roti n locul unde piere; n aer rumene v`p`i Se-ntind pe lumea-ntreag`, {i din a chaosului v`i Un mndru chip se-ncheag`; Pe negre vi]ele-i de p`r Coroana-i arde pare, Venea plutind n adev`r Sc`ldat n foc de soare. Din negru giulgi se desf`[or Marmoreele bra]e, El vine trist [i gnditor {i palid e la fa]`; Dar ochii mari [i minuna]i Lucesc adnc himeric, Ca dou` patimi f`r` sa] {i pline de-ntuneric.
148

Din sfera mea venii cu greu Ca s` te-ascult [-acuma, {i soarele e tat`l meu, Iar noaptea-mi este muma; O, vin` odorul meu nespus, {i lumea ta o las`; Eu sunt luceaf`rul de sus, Iar tu s`-mi fii mireas`. O, vin`, n p`rul t`u b`lai S-anin cununi de stele, Pe-a mele ceruri s` r`sai Mai mndr` dect ele. O, e[ti frumos cum numa-n vis Un demon se arat`, Dar` pe calea ce-ai deschis N-oi merge niciodat` ! M` dor de crudul t`u amor A pieptului meu coarde, {i ochii mari [i grei m` dor, Privirea ta m` arde. Dar cum ai vrea s` m` cobor? Au nu-n]elegi tu oare, Cum c` eu sunt nemuritor, {i tu e[ti muritoare? Nu caut vorbe pe ales, Nici [tiu cum a[ ncepe De[i vorbe[ti pe n]eles, Eu nu te pot pricepe; Dar dac` vrei cu crez`mnt S` te-ndr`gesc pe tine, Tu te coboar` pe p`mnt, Fii muritor ca mine. Tu-mi cei chiar nemurirea mea n schimb pe-o s`rutare, Dar voi s` [tii asemenea Ct te iubesc de tare; Da, m` voi na[te din p`cat, Primind o alt` lege; Cu vecinicia sunt legat, Ci voi s` m` dezlege. {i se tot duce... S-a tot dus. De dragu-unei copile, S-a rupt din locul lui de sus, Pierind mai multe zile. *

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

n vremea asta C`t`lin, Viclean copil de cas`, Ce mple cupele cu vin Mesenilor la mas`, Un paj ce poart` pas cu pas A-mp`r`tesii rochii, B`iat din flori [i de pripas, Dar ndr`zne] cu ochii, Cu obr`jei ca doi bujori De rumeni, bat`-i vina, Se furi[eaz` pnditor Privind la C`t`lina. Dar ce frumoas` se f`cu {i mndr`, arz-o focul; Ei C`t`lin, acu-i acu Ca s`-]i ncerci norocul. {i-n treac`t o cuprinse lin ntr-un ungher degrab`. Da` ce vrei, m`ri C`t`lin? Ia du-t` de-]i vezi de treab`. Ce voi? A[ vrea s` nu mai stai Pe gnduri totdeauna, S` rzi mai bine [i s`-mi dai O gur`, numai una. Dar nici nu [tiu m`car ce-mi ceri, D`-mi pace, fugi departe O, de luceaf`rul din cer M-a prins un dor de moarte. Dac` nu [tii, ]i-a[ ar`ta Din bob n bob amorul, Ci numai nu te mnia, Ci stai cu bini[orul. Cum vn`toru-ntinde-n crng La p`s`rele la]ul, Cnd ]i-oi ntinde bra]ul stng S` m` cuprinzi cu bra]ul; {i ochii t`i nemi[c`tori Sub ochii mei r`mie... De te nal] de subsuori Te-nal]` din c`lcie; Cnd fa]a mea se pleac`-n jos, n sus r`mi cu fa]a, S` ne privim nes`]ios {i dulce toat` via]a;

{i ca s`-]i fie pe deplin Iubirea cunoscut`, Cnd s`rutndu-te m`-nclin, Tu iar`[i m` s`rut`. Ea-l asculta pe copila[ Uimit` [i distras`, {i ru[inos [i dr`g`la[, Mai nu vrea, mai se las`, {i-i zise-ncet: nc` de mic Te cuno[team pe tine, {i guraliv [i de nimic, Te-ai potrivi cu mine... Dar un luceaf`r, r`s`rit Din lini[tea uit`rii, D` orizon nem`rginit Singur`t`]ii m`rii; {i tainic genele le plec, C`ci mi le mple plnsul Cnd ale apei valuri trec C`l`torind spre dnsul; Luce[te cu-n amor nespus, Durerea s`-mi alunge, Dar se nal]` tot mai sus, Ca s` nu-l pot ajunge. P`trunde trist cu raze reci Din lumea ce-l desparte... n veci l voi iubi [i-n veci Va r`mnea departe... De-aceea zilele mi sunt Pustii ca ni[te stepe, Dar nop]ile-s de-un farmec sfnt Ce nu-l mai pot pricepe. Tu e[ti copil`, asta e... Hai [-om fugi n lume, Doar ni s-or pierde urmele {i nu ne-or [ti de nume, C`ci amndoi vom fi cumin]i, Vom fi voio[i [i teferi, Vei pierde dorul de p`rin]i {i visul de luceferi. * Porni luceaf`rul. Cre[teau n cer a lui aripe, {i c`i de mii de ani treceau n tot attea clipe.
149

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Un cer de stele dedesupt, Deasupra-i cer de stele P`rea un fulger nentrerupt R`t`citor prin ele. {i din a chaosului v`i, Jur mprejur de sine, Vedea, ca-n ziua cea denti, Cum izvorau lumine; Cum izvornd l nconjor Ca ni[te m`ri, de-a-notul... El zboar`, gnd purtat de dor, Pn` piere totul, totul; C`ci unde-ajunge nu-i hotar, Nici ochi spre a cunoa[te, {i vremea-ncearc` n zadar Din goluri a se na[te. Nu e nimic [i totu[i e O sete care-l soarbe, E un adnc asemenea Uit`rii celei oarbe. De greul negrei vecinicii, P`rinte, m` dezleag` {i l`udat pe veci s` fii Pe-a lumii scar`-ntreag`; O, cere-mi, Doamne, orice pre], Dar d`-mi o alt` soarte, C`ci tu izvor e[ti de vie]i {i d`t`tor de moarte; Reia-mi al nemuririi nimb {i focul din privire, {i pentru toate d`-mi n schimb O or` de iubire... Din chaos, Doamne,-am ap`rut {i m-a[ ntoarce-n chaos... {i din repaos m-am n`scut, Mi-e sete de repaos. Hyperion, ce din genuni R`sai c-o-ntreag` lume, Nu cere semne [i minuni Care n-au chip [i nume; Tu vrei un om s` te soco]i, Cu ei s` te asameni? Dar piar` oamenii cu to]i, S-ar na[te iar`[i oameni.

Ei numai doar dureaz`-n vnt De[erte idealuri Cnd valuri afl` un mormnt, R`sar n urm` valuri; Ei doar au stele cu noroc {i prigoniri de soarte, Noi nu avem nici timp, nici loc, {i nu cunoa[tem moarte. Din snul vecinicului ieri Tr`ie[te azi ce moare, Un soare de s-ar stinge-n cer S-aprinde iar`[i soare; P`rnd pe veci a r`s`ri, Din urm` moartea-l pa[te, C`ci to]i se nasc spre a muri {i mor spre a se na[te. Iar tu, Hyperion, r`mi Oriunde ai apune... Cere-mi cuvntul meu dent`i S`-]i dau n]elepciune? Vrei s` dau glas acelei guri, Ca dup-a ei cntare S` se ia mun]ii cu p`duri {i insulele-n mare? Vrei poate-n fapt` s` ar`]i Dreptate [i t`rie? }i-a[ da p`mntul n buc`]i S`-l faci mp`r`]ie. ]i dau catarg lng` catarg, O[tiri spre a str`bate P`mntu-n lung [i marea-n larg, Dar moartea nu se poate... {i pentru cine vrei s` mori? ntoarce-te, te-ndreapt` Spre-acel p`mnt r`t`citor {i vezi ce te a[teapt`. * n locul lui menit din cer Hyperion se-ntoarse {i, ca [i-n ziua cea de ieri, Lumina [i-o revars`. C`ci este sara-n asfin]it {i noaptea o s`-nceap`; R`sare luna lini[tit {i tremurnd din ap`

150

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

{i mple cu-ale ei scntei C`r`rile din crnguri. Sub [irul lung de mndri tei {edeau doi tineri singuri: O, las`-mi capul meu pe sn, Iubito, s` se culce Sub raza ochiului senin {i negr`it de dulce; Cu farmecul luminii reci Gndirile str`bate-mi, Revars` lini[te de veci Pe noaptea mea de patimi. {i de asupra mea r`mi Durerea mea de-o curm`, C`ci e[ti iubirea mea dent`i {i visul meu din urm`. Hyperion vedea de sus Uimirea-n a lor fa]`; Abia un bra] pe gt i-a pus {i ea l-a prins n bra]e... Miroase florile-argintii {i cad, o dulce ploaie, Pe cre[tetele-a doi copii Cu plete lungi, b`laie.

Ea, mb`tat` de amor, Ridic` ochii. Vede Luceaf`rul. {i-nceti[or Dorin]ele-i ncrede: Cobori n jos, luceaf`r blnd, Alunecnd pe-o raz`, P`trunde-n codru [i n gnd, Norocu-mi lumineaz` ! El tremur` ca alte d`]i n codri [i pe dealuri, C`l`uzind singur`t`]i De mi[c`toare valuri; Dar nu mai cade ca-n trecut n m`ri din tot naltul: Ce-]i pas` ]ie, chip de lut, Dac-oi fi eu sau altul? Tr`ind n cercul vostru strmt Norocul v` petrece, Ci eu n lumea mea m` simt Nemuritor [i rece.

Poemul Luceaf`rul a fost publicat pentru prima dat` n Almanahul Societ`]ii Academice Social Literare Romnia Jun`, n aprilie 1883, apoi n revista Convorbiri literare [i n volumul Poezii, din 1883. Pn` la forma final`, textul a suferit mai multe transform`ri, n faz` incipient` el fiind o simpl` versificare a basmului lui Kunisch, ap`rut` n volumul Literatura popular`, din 1903, al lui Ilarie Chendi. Tudor Vianu consider` poemul o sintez` a categoriilor lirice mai de seam` pe care poezia lui Eminescu le-a produs mai nainte,1 dar [i ca poem al contrariilor reunite sub semnul universalit`]ii2. Dincolo de orice defini]ie, se [tie faptul c` Luceaf`rul eminescian a generat o multitudine de interpret`ri critice [i c` s-a scris despre el mai mult dect despre orice alt` crea]ie din literatura romn`.

Genez`
n manuscrisul 2275, pe fila 56 (Perpessicius, Opere, vol. II, 1943, p. 403), Eminescu noteaz`: n descrierea unui voiaj n }`rile Romne, germanul K. Poveste[te legenda Luceaf`rului. Aceasta e povestea. Iar n]elesul alegoric ce i l-am dat este c` dac` geniul nu cunoa[te nici moarte [i numele lui scap` de noaptea uit`rii, pe de alt` parte aici pe p`mnt nici e capabil a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc. Mi s-a p`rut c` soarta Luceaf`rului din poveste seam`n`
1 Vianu, Tudor, Mihai Eminescu, Ed. Junimea, Ia[i, 1974 2 idem 151

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

mult cu soarta geniului pe p`mnt [i i-am dat acest n]eles alegoric. Citatul se refer` la germanul Richard Kunisch, autorul memorialului de c`l`torie Bucarest und Stambul, Skizzen aus Ungarn, Rumnien und der Turkei, pe care l scrie n 1861, n urma unei c`l`torii n }`rile Romne. Aici exist` [i dou` basme muntene[ti, Das Mdchen im goldenen Garten [i Die Jungfrau ohne Krper, pe care Eminescu le-a cunoscut din vremea studen]iei. Pe amndou` le traduce [i le versific`, n variantele Fata din gr`dina de aur [i Miron [i frumoasa f`r` corp. Rezumnd, basmul lui Kunisch se prezint` astfel: un mp`rat are o fat` foarte frumoas` pe care, pentru a o feri de ochii muritorilor, o nchide ntr-un castel de aur. Fata reu[e[te s` nduplece slugile s`-i deschid` larg ferestrele, moment n care este z`rit` de un zmeu, iar acesta se ndr`goste[te de ea. Zmeul se metamorfozeaz` n stea, apoi n ploaie pentru a-i m`rturisi iubirea [i-i cere fetei s`-l urmeze n lumea lui. Fata de mp`rat, pentru a-i pune la ncercare dragostea, i cere s` se lepede de nemurire [i s` devin` muritor ca [i ea, iar zmeul pleac` la Demiurg pentru a ob]ine dezlegarea, ns` este refuzat [i sf`tuit s` se ntoarc` pe p`mnt, spre a se convinge de vremelnicia [i nestatornicia oamenilor. n timpul acesta, un fiu de mp`rat se ndr`goste[te [i el de frumoasa fat` [i , ajutat de Sfnta Miercuri, Sfnta Vineri [i Sfnta Duminic` intr` n palat, se face iubit de tn`r` [i mpreun` fug n lume urm`ri]i de tat`l ei. Zmeul vede cuplul de ndr`gosti]i [i, cu lacrimi n ochi, pentru a se r`zbuna, pr`vale peste fat` o stnc`, omornd-o. R`mas singur, feciorul de mp`rat se stinge [i el de dor n Valea Amintirii. Din versiunea lui Kunisch, Eminescu p`streaz` cadrul specific basmului, tema iubirii dintre o p`mntean` [i o fiin]` nemuritoare, rug`mintea Zmeului ca Dumnezeu s`-l dezlege de nemurire, refuzul Demiurgului, scena de dragoste dintre Florin [i fata de mp`rat, care [i uit` f`g`duielile. Plecnd de la pretextul narativ, Eminescu construie[te o impresionant` alegorie compozi]ional` n care pot fi identificate toate motivele [i temele majore ale crea]iei sale, dar [i concep]ia filosofic` [i [tiin]ific` despre lume [i univers. Filonul mitic [i folcloric al genezei poemului este ilustrat de mitul zbur`torului, ca simbol al vis`rii, aspira]iei [i revela]iei. Zbur`torul este o semidivinitate erotic` de tipul incubilor, un daimon arhaic de tip malefic [...]. Mitul erotogonic al Luceaf`rului de Mihai Eminescu, f`ptur` nemuritoare care iube[te astral o f`ptur` muritoare, printr-o mezalian]` neng`duit` ordinii divine, repet? la modul transsimbolic mitul sexogonic al Zbur`torului1 De asemenea, descntecul fetei este o modalitate de transpunere artistic` a practicilor, credin]elor, magiilor [i tradi]iilor populare. La aceasta se adaug` [i viziunea mitologic` a na[terii lumii [i a originii elementelor primordiale. Sursele de inspira]ie filosofice trimit la filosofia antic` (Platon, Aristotel [i Socrate) din care preia conceptul de tip stoic nosce te ipsum (cunoa[te-te pe tine nsu]i) la filosofia indian`, n special Imnurile Vedice, [i la filozofia romantic` -german` (Kant, Hegel [i Schopenhauer). Eminescu [i-a nsu[it din romantismul german teme [i motive literare precum [i teoria romantic` a geniului din lucrarea Lumea ca voin]` [i reprezentare a lui Arthur Schopenhauer. n concep]ia filosofului german, omul de geniu se deta[eaza de omul comun prin aspira]ia spre absolut, prin capacitatea de a-[i
1 Romulus Vulc`nescu, Mitologie romn`, Ed. Academiei, Bucure[ti, 1985 152

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

dep`[i interesele, de a armoniza contrariile, prin capacitatea de sacrificiu pentru atingerea scopului obiectiv, prin izolare [i solitudine. n opozi]ie cu acesta, omul comun se define[te prin instinctualitate, prin incapacitatea de a-[i dep`[i condi]ia [i prin dorin]a de a se mplini ntr-o existen]` mediocr`. De fapt ne afl`m n fa]a unui nou moment creator n care fuzioneaz`, la cele mai nalte temperaturi, pn` la nerecunoa[tere, detaliul biografic, inspira]ia folcloric` [i ideea filozofic`, mpreun` cu o ntreag` serie de motive predilecte poetului1

ncadrarea estetic`
Luceaf`rul este, ca specie literar`, un poem n care se valideaz` lirismul obiectiv, al vocilor lirice. Criticul Nicolae Manolescu identific` n poem vocile lirice ale Luceaf`rului, ncadrnd astfel textul n lirica m`[tilor de care aminte[te [i Tudor Vianu Dac` examin`m acum, mai ndeaproape, vorbirea presupuselor personaje ale pove[tii, descoperim c` ea este vorbirea poetului nsu[i, n diferite registre lirice. Ceea ce a p`rut doar o coinciden]` izolat`, este, n fond, secretul cel mai tulbur`tor al Luceaf`rului, sintez` de moduri poetice eminesciene. n orice clip`, personajului care e vorbe[te i se poate substitui poetul, c`ci C`t`lin, C`t`lina, nu n mai mic` m`sur` dect Demiurgul, sunt voci ale poetului. P`trunznd n adncul ultim [i misterios al poemului, nu ne afl`m fa]`-n fa]` cu ni[te personaje concrete, independente, care joac` o poveste de dragoste, nici cu ni[te simboluri abstracte (filosofice ori teologice), dar cu aceste voci extraordinare al c`ror timbru ne este cunoscut, c`ci l-am auzit de attea ori, n poezia erotic` sau filosofic` a lui Eminescu. Sunt convocate la un loc, spre a ntreba [i a r`spunde, o parte din vocile lirice esen]iale ale poetului2. A[adar, Hyperion, C`t`lin, C`t`lina [i Demiurgul sunt m`[ti ale eului liric eminescian: Hyperion este geniul atras de lumea aparen]elor; C`t`lina este fiin]a care se nal]` din subspecie prin aspira]ia c`tre eternitate [i care n registrul diurn r`spunde chem`rii lui C`t`lin, iar n cel nocturn r`spunde chem`rii Luceaf`rului; Demiurgul l reprezint` pe poet n ipostaza lui cea mai nalt`, iar C`t`lin este ilustrarea omului comun. Pe de alt` parte, poemul Luceaf`rul este o medita]ie filozofic` de tip romantic asupra condi]iei omului de geniu, schema epic` fiind doar scheletul pe care se construie[te alegoria. n consecin]`, textul contope[te cele trei genuri literare: epic, liric [i dramatic, interferen]a lor (o caracteristic` a curentului romantic) confer` textului o maxim` profunzime [i, n acela[i timp, multiple posibilit`]i de interpretare.

Tematic`. Structur`. Compozi]ie


De[i critica literar` a dezb`tut timp ndelungat tema poemului, se consider` c` acesta este o alegorie care are n centru destinul geniului n lume. Dincolo de aceasta, se pot identifica mai multe subteme: iubirea mplinit` [i imposibil`, aspira]ia c`tre un alt univers, cosmogonia, cunoa[terea prin Eros. Titlul avertizeaz` asupra celui care devine ntrupare a geniului nemuritor, poetul realiznd o fuziune a dou` mituri: unul romnesc, cel legat de cunoscuta stea a
1 Zoe Dumitrescu-Bu[ulenga, Eminescu, col. Oameni de seam`, Ed. Tineretului, Bucure[ti, 1964 2 Nicolae Manolescu, Vocile lirice ale Luceaf`rului, Editura Cartea Romneasc`, Bucure[ti, 1971 153

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

ciobanului, [i unul grecesc. n mitologia romneasc` Luceaf`rul, ocrotitorul p`storilor romni, este planeta Venus, planeta care poart` numele Sukra (Usanas) n sanscrit`, iar n mitologia iranian`, planeta Venus este identificat` cu Anahita, zei]a dragostei [i a fecundit`]ii, numele personajului nsemnnd , str`lucirea pur`. Cuvntul luceaf`r provine din latinescul lucifer, cel ce luce[te. Hyperion, (din gr. , cel care merge pe deasupra; cel care este deasupra), este unul din cei [ase Titani n`scu]i de Geea, sora [i so]ia lui Uranus, socotit de c`tre Hesiod tat`l lui Helios (Soarele) [i al zei]elor Eos [i Selene, iar de c`tre Homer, Soarele nsu[i. C`s`torit cu Theia, a fost considerat uneori tat`l tuturor a[trilor, zeul care f`cea leg`tura ntre Cer [i P`mnt, ntuneric [i Lumin`, Moarte [i Via]`1. Poemul este alc`tuit din 98 de strofe de tip catren, cu m`sura versurilor de 7-8 silabe [i ritm iambic combinat cu un amfibrah. De asemenea, textul con]ine patru tablouri construite pe alternan]a a dou` planuri: terestru uman [i cosmic universal, aflate n antitez`, procedeu de construc]ie specific romantic. Tabloul nti (strofele 1-43), cel mai amplu, alterneaz` planul terestru cu cel cosmic. ntr-un decor tipic romantic, se va nfiripa povestea de iubire a celor dou` fiin]e apar]innd unor lumi opuse, desp`r]ite de oglind`. ntlnirea lor se produce ntr-un spa]iu oniric, punnd fa]` n fa]` dorin]a de absolut a fetei [i de ie[ire din absolut a Luceaf`rului. Incipitul poemului con]ine formula specific` basmului prin care cititorul este avertizat asupra structurii narative: A fost odat` ca-n pove[ti / A fost ca niciodat`. ntmpl`rile sunt puse sub semnul unui timp nedeterminat (illo tempore) n care faptele sunt unice [i irepetabile. n aceste condi]ii, fata de mp`rat va avea atributele unei fiin]e ie[ite din limitele comunului, singular` n lumea c`reia i apar]ine. Dualitatea P`mnt Cer este sugerat` n descrierea pe care o realizeaz` un narator anonim: O prea frumoas` fat` // {i era una la p`rin]i / {i mndr`-n toate cele / Cum e fecioara ntre sfin]i / {i luna ntre stele. Descrierea spa]iului fetei de mp`rat semnific` universul limitat: Din umbra falnicelor bol]i, dar [i dorin]a acesteia de a-l dep`[i: Ea pasul [i-l ndreapt` / Lng` fereastr`, unde-n col]/ Luceaf`rul a[teapt`. Motivul ferestrei sugereaz` spa]iul de trecere dintre cele dou` lumi: terestru / cosmic, real /ireal. Portretul fizic al fetei este completat de tr`s`turi morale, care au ca fundament predispozi]ia spre visare: De dorul lui [i inima / {i sufletu-i se mple. Men]inerea n atmosfera de basm este realizat` [i prin descrierea castelului, ns` ideea claustr`rii fiin]ei ntr-o existen]` strmt` este doar sugerat`, fiindc` totul se integreaz` n armonia cosmic`. Privea n zare cum pe m`ri / R`sare [i str`luce, / Pe mi[c`toarele c`r`ri/ Cor`bii negre duce Pot fi identificate n aceste prime strofe patru motive majore ale liricii eminesciene: motivul privirii: Privea n zare cum pe m`ri, l vede azi, l vede mni, El iar privind de s`pt`mni, care define[te cunoa[terea prin contemplare: cei doi se ndr`gostesc printr-un fel de comunicare aproape hipnotic`; motivul luminii: {i ct de viu s-aprinde el, O mreaj` de v`paie, ... lumini / Pe trupu-i se revars`, lumina fiind un atribut exclusiv al Luceaf`rului, fapt care l plaseaz` ntr-un plan superior. El i lumineaz` fetei lumea, dar, apropiindu-se de ea, se va pune sub zodia timpului omenesc, limitat. Un al treilea este motivul oglinzii, ca singura modalitate posibil` pentru ntlnirea celor doi
1 Victor Kernbach, Dic]ionar de mitologie general`, Ed Albatros, Bucure[ti, 1983 154

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

ndr`gosti]i, al`turi de spa]iul oniric. Pe de alt` parte, oglinda poate semnifica o reflectare a celuilalt n propriul eu: {i din oglind` lumini[ / Pe trupu-i se revars`, El tremura-n oglind`. Pentru a sugera apari]ia erosului, poetul apeleaz` la termeni populari: i cade drag` fata, De dorul lui [i inima / {i sufletu-i se mple. Astrul devine, din acest moment, st`pn peste existen]a nocturn` a fetei [i toate mi[c`rile ei se deruleaz` sub str`lucirea lui intens`. Motivul visului, element specific romantismului, faciliteaz` ntlnirea dintre cei doi reprezentan]i ai unor lumi diferite [i reprezint` instrumentul care-l poate lega pe Luceaf`r de p`mntul [i iubirea muritorilor dup` care tnje[te sau modalitatea singurei comunic`ri posibile de sus n jos, ntre dou` lumi altfel nchise, punte unic` a unei imposibile leg`turi1 Cele dou` invoca]ii ale fetei au structur` identic` [i devin un descntec stilizat. Sintagma cobori n jos este un simbol pentru coborrea fiin]ei superioare, nemuritoare, n planul inferior, al materiei determinate n primul rnd temporal. De aceea Luceaf`rul este cel care P`trunde-n cas` [i n gnd / {i via]a-mi lumineaz`, spa]iul (casa) [i limitarea uman` (gndul) pot fi astfel dep`[ite. Pentru dialogul care se nfirip` acum n mod firesc n spa]iul visului ca [i pentru cele care vor urma func]ia principal`, dup` cum afirm` Marin Mincu2, nu este aceea de a dramatiza, ci de a amplifica dimensiunea liric`, idee sus]inut` [i de D. Caracostea: ... La Eminescu dialogul are, pe lng` func]ia de a dramatiza conflictul, [i pe aceea de a fi purt`torul unei vibra]ii lirice.3 R`spunznd chem`rii fetei, Luceaf`rul apare mai nti n ipostaz` neptunian`: S-arunca fulger`tor / Se cufunda n mare. El se va ivi din mare, simbol al apei primordiale, cercurile rotitoare sugernd ideea genezei: {i apa unde-au fost c`zut / n cercuri se rote[te. . Luceaf`rul se ntrupeaz` din elementele primordiale: fiu al cerului [i al m`rii coboar` cu-al s`u senin, mereu con[tient de identitatea sa spiritual`: Eu sunt Luceaf`rul de sus / Iar tu s`-mi fii mireas` [i intr` n spa]iul intim al fetei asemenea unui nger protector. ntruparea sa este asociat` cu mitul Zbur`torului: U[or el trece ca pe prag / Pe marginea fere[tii, [i cu cel al mortului frumos: Iar umbra fe]ei str`vezii / E alb` ca de cear` / Un mort frumos, cu ochii vii / Ce scnteie-n afar`. Limbajul stereotip n care se exprim` cele dou` personaje se justific` prin faptul c` dialogul se deruleaz` n vis, ceea ce nseamn` c` este numai o aparen]` de comunicare. Luceaf`rul o invit` pe fat` n lumea lui, i propune a[adar o metamorfozare, desf`[urndu-i n fa]` mp`r`]ia adncurilor, dar este refuzat, c`ci ea recunoa[te atributele caracteristice ale lipsei de via]`: Str`in la vorb` [i la port / Luce[ti f`r` de vi]`, / C`ci eu sunt vie, tu e[ti mort, /{i ochiul t`u m`-nghea]`. A doua metamorfozare a astrului este mai violent`, concordant` cu tensiuni din ce n ce mai mari pe care Luceaf`rul le acumuleaz`. El se desprinde mai greu dintre a[tri: Iar ceru-ncepe a se roti / n locul unde piere [i apare n ipostaz` plutonic` de fiu al Soarelui [i al nop]ii primordiale: Pe negre vi]ele-i de p`r / Coroana-i arde pare / Venea plutind n adev`r /Sc`ldat n foc de soare. F`ptura sa nepieritoare se concentreaz` n ochii care Lucesc adnc, himeric / Ca dou` patimi f`r` sa] / {i pline de-ntuneric. De data aceasta, el nu mai are v`lul angelic n[el`tor, ci apare asemenea unui nger al
1 Zoe Dumirescu Bu[ulenga, idem op. cit. 2 Marin Mincu, Mihai Eminescu, Luceaf`rul, Texte comentate, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1978 3 Dumitru Caracostea, Creativitatea eminescian`, Funda]ia pentru literatur` [i art`, Bucure[ti, 1943 155

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

mor]ii. Epitetele cromatice negru giulgi, marmoreele bra]e, dar [i cele calificative trist [i gnditor constituie elemente de portret fizic, dar [i moral. Aceste ntrup`ri succesive, n nger [i demon, sunt elemente care sugereaz` faptul c` Luceaf`rul este o fiin]` din prima crea]ie. Din aceast` construc]ie dual` se justific` [i dramatica atrac]ie a teluricului [i a iubirii, ceea ce echivaleaz` cu o adev`rat` c`dere din matricea originar`, descifrndu-se f`r` echivoc sensul sintagmei cobori n jos (motivul ngerului c`zut). De[i cu p`rere de r`u, fata l refuz` nc` o dat`, pentru c` se teme de moarte [i nu este capabil` s`-[i dep`[easc` limitele: M` dor de crudul t`u amor / A pieptului meu coarde, / {i ochii mari [i grei m` dor / Privirea ta m` arde. Ea va r`mne cantonat` n condi]ia de fiin]` efemer` [i nu va putea niciodat` s` comunice cu Absolutul: De[i vorbe[ti pe n]eles / Eu nu te pot pricepe. Pe de alt` parte, i cere lui s` devin` muritor: Tu te coboar` pe p`mnt / Fii muritor ca mine, lucru pe care l accept` f`r` ezitare, ceea ce valideaz` capacitatea de sacrificiu a geniului, de[i implica]iile sunt tragice: renun]area la nemurire, coborrea din lumea Absolutului n cea a omului efemer: Da, m` voi na[te din p`cat / Primind o alt` lege / Cu ve[nicia sunt legat / Ci voi s` m` dezlege. Tabloul al II-lea cuprinde strofele 44-64, se deruleaz` n plan terestru [i surprinde l idila dintre C`t`lin [i C`t`lina. Leg`tura cu tabloul anterior se realizeaz` printr-o strof` intermediar` ce recupereaz` vocea liric` narativ`: {i se tot duce... S-a tot dus. / De dragu-unei copile, / S-a rupt din locul lui de sus, / Pierind mai multe zile Povestea se mut` simultan n lumea muritorilor [i este o idil` n registru minor. C`t`lin este portretizat prin utilizarea termenilor din limbajul popular: Cu obr`jei ca doi bujori / De rumeni, bat`-i vina, devenind astfel o antitez` a Luceaf`rului. El este un exponent al lumii comune, al modelului inferior, fapt sugerat prin originea comun`: B`iat din flori [i de pripas, prin ocupa]ie: Ce mple cupele cu vin / Mesenilor la mas` // Un paj ce poart` pas cu pas / A-mp`r`tesei rochii, prin tr`s`turi: Viclean copil de cas`, prin stereotipii de limbaj de factur` popular`: arz-o focul, acu-i acu, s`-mi dai o gur`, din bob n bob, [i prin aspira]iile m`runte: Vom fi voio[i [i teferi. La acestea se adaug` [i spa]iul limitat n care el evolueaz`, sugerat de gesturi se furi[eaz` pnditor [i monologul interior realizat la persoana a II-a: Ei, C`t`lin, acu-i acu. El o cuprinde pe fat` ntr-un ungher [i i propune un destin comun: Hai [-om fugi n lume / Doar ni sor pierde urmele / {i nu ne-or [ti de nume, n total` antitez` cu oferta Luceaf`rului. De[i fata nc` simte dragoste pentru cel din urm`, recunoa[te potrivirea ei cu C`t`lin, ca exponen]i ai aceluia[i univers supus limitelor: {i guraliv [i de nimic / Te-ai potrivi cu mine, originea lor comun` fiind sugerat` [i prin nume: C`t`lin / C`t`lina. Pajul cu ndeletniciri m`runte [i nedemne pentru un b`rbat, [i dep`[e[te ns` condi]ia social` modest` prin curajul de a-[i m`rturisi dragostea [i de a o ini]ia pe fat` ntr-un adev`rat ritual erotic: Dac` nu [tii, ]i-a[ ar`ta / Din bob n bob amorul. C`t`lina se las` ademenit`, n cele din urm`, n acest joc, de[i resimte dureros dorul pentru cel ce se nal]` tot mai sus. Lamentoul fetei se deruleaz` n dou` registre stilistice: registrul popular, colocvial, atunci cnd se adreseaz` lui C`t`lin: D`-mi pace, fugi departe, [i unul metaforic, solemn, cnd se refer` la dragostea ei pentru Luceaf`r, sugerndu-se [i prin acest mijloc dualitatea fiin]ei umane (apolinic [i dionisiac) Dar un luceaf`r, r`s`rit / Din lini[tea uit`rii, / D` orizont nem`rginit / Singur`t`]ii m`rii. n tabloul al III-lea (strofele 65-85) planul este cosmic, tonul solemn, prezentnd l c`l`toria intergalactic` [i dialogul cu Demiurgul. Luceaf`rul devine un fulger
156

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

nentrerupt, care parcurge un spa]iu stelar: Un cer de stele dedesupt / Deasupra-i cer de stele, unde clipa [i ve[nicia se contopesc [i se confund`: {i c`i de mii de ani treceau / n tot attea clipe. C`l`toria sa reface geneza universului, dar n sens invers, pn` la lumina primordial`: Vedea, ca-n ziua cea denti / Cum izvorau lumine. T`rmul str`b`tut cu o vitez` ame]itoare, nct mi[carea devine imagine luminoas`, este cel al genezelor. Luceaf`rul nsu[i se dematerializeaz`, devenind gnd purtat de dor. Descrierea spa]iului se realizeaz` cu o maxim` economie a mijloacelor stilistice. Accentul cade pe ideea de gol, de absen]`, fiindc` neantul nu poate fi redat sau exprimat prin cuvinte. Datele sunt identice cu cele din Scrisoarea I, ambele poeme avnd aceea[i surs` de inspira]ie, Imnul Crea]iunii din Rig-Veda. Ceea ce define[te locul ]int` al c`l`toriei sale, centrul crea]iei, este absen]a spa]iului [i timpului, pentru ntregirea atributelor care circumscriu aceast` nou` ordine transcendent` n care devenirea se opre[te.1 Urm`toarele strofe construiesc un alt dialog, cel de-al treilea, de data aceasta dintre Luceaf`r [i Demiurg. Substantivele n vocativ: P`rinte, Doamne aduc m`sura respectului pe care Luceaf`rul l poart` Creatorului, dar [i o recunoa[tere a statutului superior, de esen]` imuabil`. nc` p`truns de dragostea fetei de mp`rat care l cheam` cu o for]` irezistibil`, el i adreseaz` p`rintelui ceresc dorin]a de a fi dezlegat de greul negrei ve[nicii [i de a dobndi calit`]i de muritor, f`r` a aminti [i adev`ratul motiv al acestei cereri. Rug`mintea este exprimat` ntr-un ton solemn, cuvntul iubire ap`rnd o singur` dat` n versul metafor` O or` de iubire. R`spunsul Demiurgului se deschide prin numirea eroului cu apelativul Hyperion care i descifreaz` adev`rata esen]`, amintindu-i totodat` natura lui superioar`. Demiurgul i ofer` o adev`rat` lec]ie existen]ial`. i reveleaz` astfel lui Hyperion c` el este nen`scut, e f`r` nceput [i sfr[it, negarea lui nsemnnd ns`[i negarea lumii, c`ci este purt`torul unei ntregi lumi. Pentru Demiurg, cererea lui Hyperion nseamn` semne [i minuni / Care n-au chip [i nume, i ofer` n]elepciune Vrei s` dau glas acelei guri, har poetic Ca dup`-a ei cntare, spirit justi]iar Dreptate [i t`rie, putere asupra destinelor umane }i-a[ da p`mntul n buc`]i / S`-l faci mp`r`]ie, dar i refuz` moartea: Dar moartea nu se poate. i aminte[te c` oamenii sunt fiin]e nensemnate, de aceea moartea lor nu stric` ordinea universal`, tot ceea ce ei construiesc este efemer [i st` sub semnul norocului (motivul fortuna labilis). n antitez`, fiin]ele superioare (geniul, prin extensie) nu cunosc limit`ri, nici spaime de moarte, definindu-se prin eternitate [i statornicie: Noi nu avem nici timp, nici loc / {i nu cunoa[tem moarte. n finalul lec]iei de cunoa[tere, Hyperion n]elege c` oamenii sunt a[eza]i sub semnul nestatorniciei, al ciclicit`]ii existen]iale, al unui timp care curge f`r` oprire: Ei numai doar dureaz`-n vnt / De[erte idealuri / Cnd valuri afl` un mormnt, / R`sar n urm` valuri. Pentru a-[i des`vr[i lec]ia, Demiurgul l ndeamn` pe Hyperion (sugestive fiind verbele la imperativ ntoarce-te, te-dreapt`) s` priveasc` spre p`mnt, pentru a se convinge de faptul c` sacrificiul s`u ar fi fost inutil. Astrul revine n locul lui menit din cer, indicii temporali certificnd faptul c` evenimentele (p`str`m termenii narativi) s-au derulat ntre un r`s`rit [i un apus, sau poate doar att ct a durat visul.
1 Zoe Dumitrescu Bu[ulenga, idem , op. cit. 157

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Tabloul al IV-lea (strofele 86-98) este construit simetric cu primul, alternnd planul l terestru cu cel cosmic. Vocea liric` narativ` configureaz` un pastel teluric n care pot fi identificate elementele specifice cadrului erotic eminescian: clar-obscurul, luna, apa, natura ocrotindu-i pe cei doi ndr`gosti]i: C`ci este sara-n asfin]it / {i noaptea o s`nceap` / R`sare luna lini[tit / {i tremurnd din ap` // {i mple cu-ale ei scntei / C`r`rile din crnguri... / Sub [irul lung de mndri tei / {edeau doi tineri singuri. Interven]ia lui C`t`lin demonstreaz` schimbarea major` a acestuia, nnobilat fiind de iubirea pe care i-o poart` C`t`linei. De data aceasta, el este cel care aspir` la o dragoste nalt` [i-i construie[te iubitei o imagine idealizat`: {i de asupra mea r`mi / Durerea de mi-o curm` / C`ci e[ti iubirea mea denti / {i visul meu din urm`.. Cuvintele lui C`t`lin au n ele ceva impersonal, ele apar]in de fapt poetului nsu[i, care, cum am v`zut, se proiecteaz` pe rnd n fiecare din cele patru ipostaze.1 Imaginea cuplului din acest tablou este n consonan]` cu aceea din alte poezii de dragoste eminesciene: Lacul, Dorin]a, Sara pe deal. C`t`lina, acceptndu-[i condi]ia de fiin]` efemer`, se adreseaz` din nou astrului, dar invoca]ia fetei nu mai este o chemare a unei iubiri aprinse, ci doar pentru a-i ncredin]a dorin]ele [i pentru a deveni steaua protectoare a iubirii ei: Cobori n jos, Luceaf`r blnd, / Alunecnd pe-o raz`, / P`trunde-n codru [i n gnd, / Norocu-mi lumineaz`! De[i se schimb` u[or con]inutul chem`rii, fa]` de primul tablou, sintagma luceaf`r blnd reface, pentru moment perechea ini]ial` fata de mp`rat [i Luceaf`rul. Finalul poemului ilustreaz` condi]ia geniului ca erou romantic, dar, n acela[i timp, descifreaz` [i ceea ce poetul nume[te sensul alegoric al pove[tii, [i anume faptul c` geniul nu cunoa[te moarte, dar nu are nici noroc. Ce-ti pas` ]ie, chip de lut, / Dac-oi fi eu sau altul? / Tr`ind n cercul vostru strmt / Norocul v` petrece / Ci eu n lumea mea m` simt / nemuritor [i rece Atitudinea deta[at`, distant` a lui Hyperion este specific` omului de geniu [i nu mai permite un dialog ntre astru [i C`t`lina, deoarece ei apar]in unor lumi incompatibile ntre care nu este posibil` o comunicare. Metaforele: chip de lut, cercul strmtsugereaz` existen]a limitat`, efemeritatea fiin]ei umane, omul fiind doar o copie infidel` a dumnezeirii. Mai mult, oamenii stau sub zodia norocului (fortuna labilis), a[adar mereu sub semnul hazardului. Prin antitez`, marcat` [i la nivel morfologic prin conjunc]ia adversativ` ci, Hyperion [i-a n]eles menirea [i [i asum` condi]ia, nu f`r` triste]e, c`ci n lumea lui, cea a cunoa[terii absolute, el r`mne nemuritor [i rece. Cele dou` epitete, vizeaz` ataraxia stoic`, atitudinea apolinic`, respectiv n`l]area spiritual`, deta[area de tot ceea ce este spectacolul mizer al lumii, ideal spre care aspir` doar geniul. n concluzie, prin ultima interven]ie, Hyperion separ` definitiv cele dou` lumi, cea a omului comun [i cea a omului superior, fixnd n acela[i timp dimensiunea geniului care va r`mne pentru totdeauna acolo sus, n solitudinea condi]iei sale. Prin aceast` revenire n locul s`u menit din cer, geniul eminescian reface n sens invers drumul ngerului c`zut care rec[tig` cerul.

Repere critice
G. C`linescu, Opera lui Mihai Eminescu, Editura pentru Literatur`, Bucure[ti, 1964: Asupra filosofiei Luceaf`rului se cade s` ne oprim o clip`. Acest poem a fost socotit e de to]i ca inima gndirii poetului. Luceaf`rul este pentru mul]i un tratat de metafizic`
1 Marin Mincu, idem, op. cit. 158

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

abstrus`, acoperit n ce]urile miturilor, o stea r`sturnat` n apa tremur`toare a unui pu] adnc, ce nu poate fi scoas` dect cu iscusite la]uri metodice. Oricare cercet`tor al lui Eminescu simte o datorie de onoare s` dea o interpretare a poemului, fire[te, mereu alta, [i a[a se ntmpl` c` n jurul acestei presupuse fntni de n]elepciune s-au ridicat schelele nalte ale unei exegeze talmudice . Zoe Dumitrescu Bu[ulenga, Eminescu, Ed. Tineretului, col. Oameni de seam`, Bucure[ti, 1964: Slujit de o enorm` acumulare de cultur` romneasc` [i str`in`, de un gust f`r` gre[, format la [coala lui Homer, Shakespeare [i Goethe, precum [i la aceea a clasicului folclor romnesc, Eminescu a realizat o oper` de sintez` a tuturor tradi]iilor populare [i culte na]ionale, dep`[indu-le prin geniul [i munca sa neprecupe]it` [i ntrupndu-le n f`uriri de fond [i forme admirabile, lucrate n atelierul s`u de titan neobosit. . Tudor Vianu, Studii de literatur` romn`, Editura Didactic` [i Pedagogic`, Bucure[ti, 1965: Luceaf`rul nu mai r`mne o esen]` de-a pururi identic` cu sine nsu[i, fixat` n destinul [i locul pe care l ocup`, n acea a[ezare static` a lumii, a c`rei structur` este tripartit`: om, stea, Dumnezeu. . Ioana Em. Petrescu, Eminescu poet tragic, Eminesciana, Ed. Junimea, Ia[i, 1994: Citit tradi]ional ca o imagine schopenhauerian` a geniului (conform adnot`rilor e manuscrise eminesciene), Luceaf`rul e interpretat, mai nou, ca un basm al fiin]ei, ca o conjugare poetic` a verbului a fi sau ca expresia unei vagi filozofii a fiin]ei [i a neantului. ntruchipare a gndirii ce sus]ine , prin identitate cu sine, lumile n fiin]`, Hyperion cel condamnat la existen]a ve[nic`, Hyperion cel ndr`gostit, n C`t`lina, de imaginea nefiin]ei sale, Hyperion care aspir` zadarnic la lini[tea uit`rii, apare ca un intermediar ntre chipurile de lut ale umanit`]ii risipite n timp [i ntre eternitatea divinit`]ii lipsite de chip. Astru sau gnd purtat de dor, nger sau demon, imagine glacial` sau incandescent`, Hyperion apare de fiecare dat` altfel, par]ializnd prin determin`ri antinomice natura sa supracategorial`

159

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

OD~ (n metru antic)


de Mihai Eminescu Nu credeam s`-nv`] a muri vreodat`; Pururi tn`r, nf`[urat n manta-mi, Ochii mei n`l]am vis`tori la steaua Singur`t`]ii. Cnd deodat` tu r`s`ri[i n cale-mi, Suferin]` tu, dureros de dulce Pn`-n fund b`ui voluptatea mor]ii Ne-ndur`toare. Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus, Ori ca Hercul nveninat de haina-i; Focul meu a-l stinge nu pot cu toate Apele m`rii. De-al meu propriu vis mistuit m` vaiet, Pe-al meu propriu rug, m` topesc n fl`c`ri Pot s` mai re-nviu luminos din el ca Pas`rea Phoenix? Piar`-mi ochii tulbur`tori din cale, Vino iar n sn, nep`sare trist`; Ca s` pot muri lini[tit, pe mine Mie red`-m`!

Genez`
Od` (n metru antic) este un poem ce apar]ine perioadei de maturitate a crea]iei lui Mihai Eminescu [i a fost publicat n primul [i singurul volum ap`rut n timpul vie]ii poetului, sub ngrijirea lui Titu Maiorescu. Procesul de elaborare a poemului a durat aproape nou` ani, textul cunoscnd, n tot acest timp, peste zece variante. Inten]ia poetului a fost de a crea o od` lui Napoleon, eroul de tip romantic, structura cunoscnd la nceput 11 versuri, apoi 13. Proiectul va fi abandonat, pentru ca n final, printr-un proces de subiectivizare, s` piard` caracterul de od` (specie a genului liric n care sunt exprimate sentimente de admira]ie pentru o persoan`, o idee,un sentiment, folosind un ton solemn, maiestuos)1 si va deveni o elegie (specie a liricii confesive n care eul liric exteriorizeaz` sentimente de triste]e, ntr-un crescendo afectiv, de la melancolie [i regret, la durere)2 cu o structur` n 5 catrene. Pe de alt` parte, a[a cum observa Ioana Em. Petrescu n Eminescu [i muta]iile poeziei romne[ti, poemul nc` poate fi interpretat ca od` n sensul clasic al termenului, dar o od` nchinat` suferin]ei, ea, suferin]a, fiind singura care asigur` deplin`tatea fiin]ei [i a lumii n care tr`im.
1 D. Zaharia, C. Zaharia, Dic]ionar de terminologie literar`, Casa Editorial` Demiurg, Ia[i, 2002 2 idem 160

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Tematic`. Structur`. Compozi]ie. Semnifica]ii


Titlul, con]innd o structur` nominal`, trimite prin substantivul od` la specia literar` cu o vechime considerabil` n literatura lumii, iar apozi]ia dintre paranteze con]ine un dublu mesaj: este o m`rturie a admira]iei poetului pentru literatura antichit`]ii grecolatine [i o trimitere c`tre particularitatea metric` a textului strofa safic`. Tema este filozofic` problematica omului de geniu (tem` specific` romantismului), c`reia i se circumscriu tema iubirii [i a mor]ii, dezvoltnd un discurs liric reflexiv, lirismul subiectiv fiind eviden]iat prin m`rcile lexico-gramaticale ale eului liric: pronume [i adjective pronominale la persoana I, verbe la persoana I: - mi, mie , pe mine ochii mei, focul meu, nu credeam, b`ui, n`l]am. Formele verbale la imperativ sau la conjunctiv cu valoare de imperativ (vino, piar`) [i pronumele personale de persoana a II-a singular (tu) valideaz` structura de monolog adresat a textului. Poezia este structurat` n cinci strofe de tip safic, versurile f`r` rim`, n care alterneaz` troheul [i dactilul, conferind textului o muzicalitate aparte [i o tonalitate solemn`, n acord perfect cu tematica dezvoltat`. Valorile temporale ale formelor verbale [i con]inutul ideatic delimiteaz` poemul n trei secven]e poetice. a n secven]a I strofele I [i a II-a, verbele sunt la modul indicativ, timpul imperfect, respectiv perfect simplu: nu credeam, n`l]am, r`s`ri[i, b`ui, discursul liric configureaz` portretul tn`rului artist, surprins ntr-o ipostaz` contemplativ`: Pururi tn`r, nf`[urat n manta-mi/ Ochii mei nl]am vis`tori la steaua/ Singur`t`]ii. Incipitul, reprezentat de primul vers al textului, are un impact n`ucitor . E o declara]ie nea[teptat`, de o profunzime extraordinar`, un strig`t zguduitor care atinge direct sufletul: Nu credeam s` nv`] a muri vreodat`. nl`n]uirea de trei verbe: nu credeam modul indicativ, imperfect, aspect negativ, s` nv`] conjunctiv prezent, aspect afirmativ, a muri infinitiv, creeaz` certitudinea c` poetul a nv`]at s` moar`. Ceea ce moare ns`, din perspectiva filozofiei indiene de care Eminescu a fost atras, este eul trec`tor, permi]nd astfel eului spiritual s` se nasc` [i s` devin` nemuritor. Ne afl`m n fa]a unui scenariu, ce se realizeaz` n text, pe de o parte prin jocul timpurilor verbale [i al modurilor verbale, pe de alt` parte prin ipostazele pe care un eu generic [i le asum`. Definit` printr-un imperfect care poate dura la infinit, asociat` chiar semnelor eternit`]ii (pururi tn`r), situa]ia ini]ial` a eului e una de plenar` identitate cu sine, ntr-o izolare nefisurat`, ca atare sustras` devenirii [i nv`]`rii mor]ii1. Steaua singur`t`]ii este o sublim` metafor` a aspira]iei spre absolut, spre perfec]iune, c`ci n aceast` chemare de reconstituire a Unit`]ii, n]elegem aceea[i dorin]a de a atinge nemurirea. Imaginea poetului nf`[urat n mantaua ini]iatic` a nemuririi este statuar` , n ciuda privirii vis`toare. Ochii vis`tori ai poetului devin, prin analogie, o oglind` a Cosmosului, acest motiv al privirii revenind n finalul textului ntr-o construc]ie circular`. Strofa a II-a surprinde suferin]a cauzat` de pierderea lini[tii interioare,de pr`bu[irea a idealului, ie[irea din starea contemplativ`, crendu-se [i antiteza ntre omul de geniu, guvernat de ra]iune [i omul comun, dominat de instincte.Dac` strofa I sugereaz` starea apolinic`, a echilibrului [i a contempla]iei superioare (iluzia vie]ii eterne), strofele urm`toare reflect` etapa cunoa[terii dionisiace.
1 Ioana Em. Petrescu, Eminescu [i muta]iile poeziei romne[ti, Ed. Viitorul Romnesc, Bucure[ti, 1998 161

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Primul vers Cnd deodat` tu r`s`ri[i n cale-mi creeaz` o opozi]ie dramatic`, starea de visare, de reverie fiind brusc nl`turat` de invazia suferin]ei. Verbul la perfect simplur`s`ri[i [i adverbul deodat` marcheaz` for]a cu care suferin]a cotrope[te sufletul eului liric. Pronumele personal tu,repetat n dou` versuri distincte, amplific` aceast` tensiune dramatic` [i n]elegem c` suferin]a dureros de dulce este provocat` de iubirea care i-a tulburat fiin]a [i care l nva]` a muri. Se remarc` prezen]a epitetului recurent, n lirica eminescian`, dulce, n construc]ia oximoronic` Suferin]` tu, dureros de dulce , dar [i o interesant` asociere ntre Eros [i Thanatos, moartea ns`[i devenind voluptoas` (construc]ie, de asemenea, oximoronic`) prin atrac]ia tainic` a infinitului, aflat` intr-o antitez` tipic romantic` cu existen]a limitat`. Extinznd sensurile n interpretarea poemului ca o art` poetic`, suferin]a dureros de dulce este chiar actul creator, c`ci, a[a cum remarca S. Freud n lucrarea Scriitorul [i activitatea fantasmatic`, travaliul scriiturii presupune o desprindere [i o pierdere, o ran` [i un doliu. Secven]a a II-a strofele a III-a [i a IV-a construie[te imaginea unei adev`rate a combustii interioare a eului liric. Perspectiva temporal` se modific`, verbele fiind la indicativ prezent [i se inscriu n cmpul semantic al arderii [i al chinului: ard, focul, m` vaiet, chinuit. Dubla compara]ia cu cele dou` personaje mitologice, Nessus [i Hercule, amplific` intensitatea suferin]ei [i a focului interior. Legenda spune c` Hercule (Heracles), cel mai important erou mitic grec, dup` ce l nvinge pe zeul acvatic Aheloos pentru ob]inerea Deianeirei, cu care se va c`s`tori, este pedepsit cu exilul pentru aceast` fapt`. n drum , centaurul Nessus vrea s` o violeze pe Deianeira, Hercule l ucide, iar Nessus, murind, i d`ruie[te femeii un filtru magic cu care ea [i-ar putea aduce so]ul napoi ,ori de cte ori i-ar fi infidel. Deianeira mbib` c`ma[a lui Hercule cu sngele otr`vit al centaurului, c`ma[a se aprinde,iar cnd Hercule ncearc` s`-si smulg` de pe trup c`ma[a n fl`c`ri, ea se smulge odat` cu carnea, pentru c` se lipise de corp. Chinuit ngrozitor, eroul [i construie[te un rug pentru a pune cap`t suferin]ei, dar chiar n clipa final`, un nor l ridic` n Olimp, printre zei, devenind el nsu[i nemuritor. 1

Articulat` disjunctiv, cele dou` ipostaze mitologice actualizeaz` de fapt din nou, n spa]iul acestei duble compara]ii, o ntreag` dialectic` a identit`]ii [i alterit`]ii: Nessus, centaurul, este ucis de Hercule, las` mo[tenire du[manului s`u victorios propria sa moarte- propriul s`u snge impregnat n c`ma[a care, mbr`cat` de nving`tor, devine inseparabil` de trupul acestuia ca o piele de foc; sngele centaurului v`rsat de erou, devine a[adar parte integrant` [i ucig`toare a trupului lui Hercule, a propriei sale fiin]e, condamnat` astfel la o agonie perpetu`2 Eminescu recurge la mitologie pentru a cre[te for]a de sugestie a imaginii, exprimarea metaforic` sugernd faptul c` aceea care i provoac` poetului o suferin]` att de intens` este o femeie. Ni se ofer` astfel dubla cheie de lecturare a textului: pe de o parte actul creator este generator de suferin]`, dar una dureros de dulce, pe de alt` parte, iubirea este generatoare de suferin]`, dar ea deschide calea spre nemurire. Indiferent de cheia aleas`, cele dou` personaje, Nessus [i Hercule devin simboluri ale uria[ei suferin]e umane, dezvoltnd motivul sacrificiului.
1 Victor Kernbach, Dic]ionar de mitologie general`, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1983 2 Ioana Em. Petrescu - ibidem 162

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Poetul se declar` incapabil s` sting` focul acesta devorator: Focul meu a-l stinge nu pot cu toate/ Apele m`rii, metafora hiperbolizant` anun]nd un dezechilibru al fiin]ei. Repetarea adjectivului pronominal posesiv meu: focul meu, de-al meu propriu vis, pe-al meu propriu rugare menirea de a sugera c` nimic nu-l mai poate salva din aceast` cumplit` combustie. Cele dou` verbe m` vaiet, m` topesc construiesc un geam`t prelung ,n`scut dintr-o durere f`r` leac. Interoga]ia din finalul strofei vine ca o ultim` speran]`, ns` amplific` drama existen]ial`: Pot s` mai re-nviu luminos ca/ Pas`rea Phoenix?. Se face din nou trimitere la mitologie, de data aceasta la mitologia egiptean`, dovedindu-se nc` o dat` extraordinara deschidere cultural` a lui Eminescu. n mitologia egiptean`, Phoenix-ul este o pas`re fabuloas` care are nsu[irea de a arde periodic [i de a se regenera din propria cenu[`1. Renvierea din propria cenu[`, asemenea p`s`rii Phoenix, reflect` speran]a dobndirii ve[niciei prin cunoa[terea de sine. a a Cea de-a III-a secven]`, corespunznd ultimei strofe, se construie[te n jurul a trei verbe la modul imperativ sau conjunctiv cu valoare de imperativ (piar`, vino, red`m` ), exprimnd o rug` de mntuire, de reg`sire a Sinelui. Poetul renun]` la formele n[el`toare ale lumii, r`mne surd la cntecul ei de siren` [i, cople[it de triste]e, nu[i mai dore[te dect s`-[i reg`seasc` echilibrul: Ca s` pot muri lini[tit pe mine/ Mie red`-m`. Dorita stare de lini[te, deta[area, n`l]area spiritual`, refacerea echilibrului sunt atributele atitudinii apolinice. Principiul apolinic, opus celui dionisiac, reprezint` atitudinea contemplativ`, gndirea senin`, ntemeiat` pe echilibru, armonie [i m`sur`. Ultimul vers reprezint` o concluzie, revenindu-se astfel rotund, prin verbul a muri, la ideea din incipit: s` nv`] a muri, c`ci moartea este, potrivit poetului, o ultim` etap` de cunoa[tere, o ultim` condi]ie a mor]ii v`zut` ca mplinire, o hierofanie,o des`vr[ire n plan spiritual.

Glosar
strofa safic` denumirea provine de la numele poetei Sappho care a condus o [coal` de poezie n insula greceasc` Lesbos. Metru al poeziei antice grece[ti, endecasilab (vers de 11 silabe) alc`tuit din doi trohei [i un dactil cu al]i doi trohei, cezura cade naintea dactilului. Strofa safic` este alc`tuit` din trei versuri safice [i un adoneu. Adonic/adoneu denumirea versului provine din faptul c` era folosit la nceput pentru invocarea lui Adonis, zeul care moare [i rena[te (dup` unele surse, fiul p`s`rii Phoenix). n versifica]ia antic`, vers scurt, alc`tuit din cinci silabe, grupate n dou` picioare metrice: un dactil [i un troheu. Versul adonic ncheie strofa safic`. Apolinic [i dionisiac (de la numele zeilor Apollo [i Dionysos) categorii estetice formulate de filozoful german Nietzsche (1844-1900) n lucrarea Na[terea tragediei din spiritul muzicii, n leg`tur` cu arta greceasc`, ns` cele dou` atitudini pot fi aplicate [i la alte crea]ii artistice din toate timpurile. Principiul apolinic reprezint` atitudinea contemplativ`, gndirea senin`, ntemeiat` pe echilibru, armonie [i m`sur`, n opozi]ie cu principiul dionisiac, principiu dinamic [i de tr`ire dezl`n]uit` a for]elor incon[tiente, desc`tu[are a instinctului.

1 Victor Kernbach, idem 163

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Repere critice:
Ioana Em. Petrescu Modele cosmologice [i viziune poetic`, edi]ia a II-a, Ed. Paralela 45, Pite[ti, 2000: Refacerea armoniei originare a eului risipit, prin simplul fapt al existen]ei, n lumea pe care el e chemat s-o ntemeieze, este, asfel, obiectul acestei ode care e, totodat`, o elegie a risipirii n timp [i o rug`ciune a rentregirii fiin]ei prin moarte. Eroul liric al acestei ode-rug`ciune nu mai e nici Napoleon Cezarul, nici Poetul, adic` nu mai e o fiin]` cu destin romantic de excep]ie; n varianta definitiv`, Od` nu mai e expresia condi]iei eroului sau geniului, ci expresia pur` a condi]iei umane. {i, poate de aceea, de[i pare o rug`ciune de intrare n nefiin]`, ea r`mne, de fapt, o Od` fiin]ei, celebrat` prin destinul de pas`re Phoenix al existentului. Perpessicius - Studii eminesciene, Ed. Muzeul Literaturii Romne, Bucure[ti, 2001: e ) Od` (n metru antic), se [tie, este poate cea mai tulbur`toare dintre cristalele eroticii eminesciene, att de impecabil este tiparul hora]ian n care l-a mulat ([i ntru aceasta Maiorescu avea perfect` dreeptate), att de dureros geam`tul iubirii torturate, att de omenesc strig`tul final, de eliberare. Dumitru Cracostea Arta cuvntului la Eminescu, Eminesciana, Junimea, Ia[i, 1980: e ) Od` (n metru antic) care n-a fost rotunjit` definitiv de Eminescu nu s-a n`scut din sentimentul clipei. Dimpotriv`, izvor`[te din sentimentul celor ve[nice, nega]iunea clipei. Dinamismul ei vine din ncordarea dintre patima care ar vrea s` se permanentizeze, cu suferin]a ei, [i dintre nemurirea nativ` la care aspir` s` se ntoarc`. De aici opozi]ia dintre imagini. De o parte pururi tn`r, n`l]nd ochii la steaua singur`t`]ii, de alt` parte, voluptatea mor]ii ne-ndur`toare. Romulus Vulc`nescu Mitologie romna, Ed. Academia Romn`, Bucure[ti, 1985: Steaua singur`t`]ii, potrivit etnoastronomiei pelasgo/dacice/valahice, este steaualogostea/ [...] este o stea purt`toare de noroc, p`zind destinul stabilit de urse (ursitoare) fiec`rui ins .

164

Prelungiri ale romantismului [i ale clasicismului

2
I. Disocieri teoretice
1. Defini]ia conceptului Clasicismul este un curent literar care apare n Fran]a, n secolul al XVII-lea, sus]innd urm`toarele principii estetice: echilibrul, m`sura, ordinea (ca tr`s`turi ale operei, dar [i ale individului modelat de ea); primatul ra]iunii; mbinarea utilului cu pl`cutul; scopul educativ al artei; rigoarea compozi]iei; puritatea genurilor [i a speciilor. Romantismul este un curent literar care apare n Fran]a, n prima jum`tate a secolului al XIX-lea, ca reac]ie mpotriva stricte]ii regulilor clasicismului. i sunt caracteristice urm`toarele principii estetice: fantezia, subiectivitatea, spontaneitatea ca factori ordonatori ai crea]iei artistice; refuzul oric`ror reguli n construirea operei; spiritul reflexiv, pasionat, aspira]ia nem`surat`; ncadrarea omului n natur`; l`rgirea categoriei frumosului, n care se vor include urtul, macabrul, grotescul; amestecul genurilor [i al speciilor. Prelungirile clasicismului [i ale romantismului sunt desemnate, n general, prin termenii neoclasicism [i neoromantism ce desemneaz` tendin]ele de promovare a principiilor estetice caracteristice celor dou` curente literare, dup` epoca n care ele au fost active. 2. Reprezentan]i n literatura romn`, prelungirile romantismului [i ale clasicismului se nregistreaz` n ultimul deceniu al secolului al XIX-lea [i n primul deceniu al secolului urm`tor. Aflat` n impas, dup` moartea lui Mihai Eminescu, poezia noastr` e marcat` de fenomenul numit epigonism (epigon = urma[ nedemn al unui nainta[ ilustru), ilustrat de o serie de autori cople[i]i de modelul maestrului, precum Al. Vlahu]` . Solu]ia regener`rii lirismului romnesc vine din partea a doi poe]i ardeleni: George Co[buc [i Octavian Goga, care promoveaz` arta cu tendin]` [i se dedic` plini de rvn` nf`ptuirii unei monografii lirice a satului romnesc, cu o viziune [i cu un limbaj artistic sensibil diferite de cele ale lui Eminescu. George Co[buc (1866-1918) scrie o poezie romantic` prin tematic` (natura, iubirea, istoria na]ional`, aspecte sociale), dar clasic` prin viziune (echilibru, ra]iune) [i prin versifica]ie. Este un spirit optimist, senin. Octavian Goga (1881-1938) este un poet al celor mul]i, care cnt` ntr-o tonalitate grav`, chiar sumbr`, durerile unui neam ngenuncheat [i ale unei naturi solidare, mb`trnite n suferin]`, ca [i omul. Poezia lui Goga cultiv` mai ales temele romantice (aspectele sociale, natura, istoria), folosind un limbaj profetic cu accente religioase, marcat de prezen]a a numeroase regionalisme [i arhaisme. Imaginea general` a satului romnesc este completat`, n spirit clasic, de cteva portrete-efigie: dasc`lul, d`sc`li]a, preotul, l`utarul. Poezia promovat` de Co[buc [i de Goga va sta la baza direc]iei tradi]ionalismului interbelic.
165

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

II. Contextualizare/ ilustrare:

DE DEMULT...
de Octavian Goga Tot mai rar s-aud n noapte clopotele de la strung`... Patru in[i la popa-n cas` ]in azi sfat de vreme lung`. ntr-un sfe[nic ard pe mas` dou` lumn`ri de cear`, Plin de grije, pean` nou` moaie popa-n c`limar`: Patru juzi din patru sate, de la Mur`[ mai la vale, Cu supunere se-nchin` ast`zi n`l]imii-tale, Luminate mp`rate! Scriem carte cu-ntristare, Ne-au luat p`[unea domnii, f`r` lege [i-ntrebare... Semne-avem, [i-n miezuine le-au fost pus de mult b`trnii, De pe cnd n ]ara asta numai noi eram st`pnii... Nu mai sunt acum pe cmpuri, toate le-a sf`rmat du[manul, {i pe Ionu] al Floarii ni l-au pr`p`dit, s`rmanul. Ne mor vitele-n ograd` [i ni-e jale nou` foarte {i,-n`l]ate mp`rate, noi n-am vrea s` facem moarte! Dar ne vrem mo[ia noastr`, vrem [i pentru mort dreptate! Ale n`l]imii-tale slugi supuse [i plecate, Am trimis aceast` carte [i, precum ca s` se [tie, Scris-am eu, popa Istrate, n ziua de Sfnt-Ilie. Iar noi patru juzi cu to]ii nu [tim slova [i scrisoarea, Punem degetul pe cruce [i-nt`rim [i noi plnsoarea. .......................... La fereastr`-s zori de ziu` [i p`trund ncet n cas`, Juzii, treji de gnduri grele, stau cu coatele pe mas`. O n`dejde lumineaz` fe]ele nemngiete; A-nt`rit scrisoarea popa: la tot col]ul o pecete. Mo[ Istrate se ridic` [i, cu mna tremurat`, Pune cartea n n`fram`, de trei ori mp`turat`... n]olit de drum, jitarul Radu Roat` se ive[te, Vechi c`prar din c`t`nie, [tie carte pe nem]e[te. El a[az`-n sn r`va[ul [i s`rut` mna popii, Juzii strng o dat` mna, le mijesc n gene stropii. Stau cu popa-n pragul por]ii, ochii lor spre drum se-ndreapt` Cnd, cu traista subsuoar` [i toiagu-n mna dreapt`, n sclipirea dimine]ii, care rumene[te satul, Radu Roat` pleac`-n lume, cu scrisoare la-mp`ratul. Autorul unei opere poetice cu rezonan]` grav`, care exprim`, aproape n totalitate, un destin colectiv nefericit, acela al romnilor din Ardeal afla]i de veacuri sub st`pnire str`in`, Octavian Goga se individualizeaz` n literatura noastr`, ca voce liric`, nc` de la debutul s`u cu volumul Poezii, ap`rut n 1905. Volumele urm`toare: Ne cheam` p`mntul (1909), Din umbra zidurilor (1913), Cntece f`r` ]ar` (1916) sunt fie nuan]`ri ale unor teme anterioare pe acela[i ton [i cu acela[i limbaj, fie ncerc`ri de cuprindere a unor orizonturi noi (ora[ul), cu mijloace de expresie primenite de experien]a simbolist`.
166

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Goga reu[e[te s` g`seasc` alte resurse ale lirismului dect acelea descoperite [i cultivate de Eminescu, f`cnd posibil mersul nainte al liricii romne[ti, desprinderea de modelul tutelar, strivitor al marelui poet romantic. Privirea lui coboar`, de cele mai multe ori, la orizontul satului romnesc, absorbind de acolo frumuse]ea miraculoas` a naturii aflate n contrast cu dramele oamenilor care o locuiesc, ap`sa]i de o istorie nedreapt`. Opozi]ia dintre natura paradiziac`, dar al lui Dumnezeu [i omul nstr`inat n propria ]ar`, rob al unor st`pni venetici [i cruzi, alc`tuie[te substan]a celor mai multe poezii ale sale. De demult apar]ine volumului Ne cheam` p`mntul [i ilustreaz` interferen]a e e romantismului cu clasicismul, n coordonate noi, caracteristice autorului posteminescian. Opera este o elegie cu tem` social`, surprinznd dorin]a de dreptate a romnilor din Ardealul aflat, la nceputul secolului al XX-lea sub domina]ie austroungar`. Tema asupririi sociale [i na]ionale se dezvolt` cu ajutorul ctorva motive cu tent` romantic`: noaptea (timp al reflec]iei [i al unui sfat de vreme lung`), lumnarea, triste]ea, umbrele trecutului (nsemne vechi ale st`pnirii p`mnturilor, oameni care sau stins), mesianismul (ncrederea ntr-un timp al izb`virii s`vr[ite de un Mesia). Titlul este alc`tuit dintr-o prepozi]ie [i un adverb, urmate de puncte de suspensie. Aceast` construc]ie dobnde[te semnifica]ia unui suspin f`r` alinare, continuu, atemporal. Dintr-o ndep`rtat` vreme, aproape imposibil de precizat, oamenii locurilor [i plng soarta, dar nu nceteaz` s` cread` ntr-o vreme mai dreapt`. n acela[i timp, titlul impune ideea de evocare. Viziunea despre lume este ndatorat` sentimentului na]ional. Folosindu-se de formula lirismului obiectiv, poetul evit` confesiunea, dar, prin intermediul personajelor construite, exprim` suferin]e [i idealuri care sunt deopotriv` ale neamului [i ale sale, n calitate de con[tiin]` [i de voce a colectivit`]ii. Lumea este Ardealul nrobit [i acesta este privit ca un spa]iu ntunecat (noapte, lumn`ri, mort) care se desface ncet c`tre lumin` (n sclipirea dimine]ii, care rumene[te satul). Cmpul lexical al suferin]ei, cultivat statornic de c`tre poet, nvedereaz` un destin nemilos (ntristare, jale, gnduri, stropii). Al]i c]iva termeni, apar]innd cmpului lexical al drumului (pragul, por]ii, scrisoare) realizeaz` o contrapondere, sugernd speran]a, nevoia de libertate. Simbolic, misiunea scrisorii a[ternute de preot pe hrtia mp`turit` cu grij` [i ncredin]at` jitarului care pleac`-n lume, la-mp`ratul, este asumat` de opera poetului. Astfel, crea]ia artistic` prime[te, ca [i n cazul lui Arghezi, un rol justi]iar. Ea denun]` strmb`tatea lumii [i a ntocmirilor acesteia, devine un act acuzator: Ne-au luat p`[unea domnii, f`r` lege [i-ntrebare. ntr-una din m`rturisirile sale literare, O. Goga nt`re[te ideea rolului de document al poeziei: B`trnii ne-au l`sat alc`tuirile lor, care poate s-au d`r`p`nat, ne-au l`sat mo[iile lor care poate s-au nstr`inat, dar nee au l`sat sufletul lor, care tr`ie[te prin noi n[ine [i cere cuvnt. Din punct de vedere compozi]ional, textul este alc`tuit din 17 distihuri ce compun patru secven]e lirice inegale. Prima, constituit` din cele patru versuri ini]iale, are rolul de a construi un cadru: n noapte, patru in[i la popa-n cas` se strng la sfat [i chibzuiesc o plngere c`tre mp`rat. A doua, cuprinznd versurile 6-20, este ns`[i scrisoarea ie[it` din nemul]umirile lor, ca reprezentan]i ai ob[tii. n aceast` parte a textului, persoana a treia, utilizat` n scena-cadru, este nlocuit` cu persoana nti plural, ca form` gramatical` nglobatoare [i cu persoana a doua singular, ca expresie
167

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

a monologului adresat. Dac` secven]a prim` are caracter obiectiv, a doua las` loc manifest`rii subiectivit`]ii, dar nu celei individuale, preotul [i juzii ncercnd s` cuprind` n cuvinte toat` suferin]a [i jalea poporului lor oprimat. Epistola, ca element de factur` clasic`, integreaz` forme solemne ale vorbirii de tip popular (Luminate mp`rate!, n`l]imii-tale), adic` romantic`, n esen]a ei. Secven]a a treia (versurile 21-24) marcheaz` rentoarcerea la cadrul ini]ial, n care, treptat, lumina, att exterioar` (La fereastr`-s zori de ziu`), ct [i l`untric` (O n`dejde lumineaz` fe]ele nemngiete) se nst`pne[te. ntunericul se converte[te ntr-o firav` speran]` de mntuire. Ultima parte prezint` nceputul drumului n lume al scrisorii ncredin]ate jitarului care [tie carte pe nem]e[te [i va trebui s` o poarte cu grij` [i cu dragoste printre str`ini, pn` la naltul ei destinatar. Incipitul introduce lectorul ntr-o atmosfer` semiobscur` (ntr-un sfe[nic ard pe mas` dou` lumn`ri de cear`) ce aminte[te de tehnica lui Rembrandt. n spa]iul lini[tit al casei preotului, se ghicesc chipurile ngndurate ale celor strn[i la sfat. Portretele lor, neconturate fizic, se mplinesc prin detaliile psihologice surprinse de-a lungul ntregii poezii. Sunt oameni maturi [i chibzui]i, responsabili de soarta comunit`]ii, de prezentul, dar, mai ales, de viitorul ei. Scrisoarea devine simbolul central al operei. Ea ilustreaz` leg`tura oamenilor cu spa]iul, cu istoria, cu viii [i cu mor]ii acelor locuri. Importan]a ei determin` reac]iile celor care o z`mislesc [i o nmneaz` unui vechi c`prar n c`t`nie, bun cunosc`tor al rnduielilor de dincolo de zarea satului. n imaginarul poetic, epistola c`tre mp`rat devine un obiect de pre], dovad` ceremonialul scrierii ei (ce dureaz` ntreaga noapte, ca o veghe sfnt`), al mp`turirii de trei ori (cifr` magic`), al primirii ei cu evlavie (El a[az`-n sn r`va[ul [i s`rut` mna popii), al petrecerii la poart` (Stau cu popa-n pragul por]ii, ochii lor spre drum se-ndreapt`; le mijesc n gene stropii). Ea este un document de via]` png`rit` de domnii f`r` lege. n cuprinsul s`u sunt n[iruite toate nedrept`]ile de pe cnd n ]ara asta numai noi eram st`pni, pn` la ultimele suferin]e: Ne mor vitele-n ograd`. Un alt simbol important, n text, este focul. R`va[ul este conceput la plpirea lumn`rilor [i trimis n lume, n sclipirea dimine]ii, care rumene[te satul. Opozi]iile: noapte/zi, lic`rire/lumin` incendiar` sus]in ideea mesianic`, de factur` romantic`, a operei. Textul se ncheie cu aceast` sugestiv` imagine vizual`, ca o prefigurare a mplinirii drept`]ii mult rvnite. Ziua de Sfnt-Ilie, cnd se scrie plnsoarea are o puternic` rezonan]` afectiv`. Prorocul Ilie, n carul s`u de foc, este vestitorul drept`]ii [i f`c`tor de minuni. Numele proprii folosite de poet (Ionu] al Floarei, popa Istrate, Radu Roat`, mo[ Istrate) relev` cufundarea n istoria particular` a neamului s`u (aspect romantic), dar nu elimin` valoarea general` a aspira]iilor nf`]i[ate (latur` clasic`). Chiar [i sentimentele [i atitudinile juzilor [i ale preotului, dezv`luite n scrisoare, ilustreaz` interferen]a clasicismului (chibzuin]`, echilibru: Ale n`l]imii-tale slugi supuse [i plecate) cu romantismul (ardoare, revolt`, ...vrem [i pentru mort dreptate!). Figura preotului, emblematic` n ntreaga crea]ie liric` a lui Octavian Goga, ]ine de clasicismul viziunii poetului care distinge n aceast` personalitate de apostol al satului ardelenesc un ndrum`tor de con[tiin]e, o f`ptur` n]eleapt` [i responsabil`
168

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

(Au trimis aceast` carte [i, precum ca s` se [tie, / Scris-am eu, popa Istrate, n ziua de Sfnt-Ilie), identificat` cu ntreaga ob[te [i cu n`dejdile ei.

Caracteristici ale limbajului poetic


Limbajul poetic este adecvat temei tratate [i tonalit`]ii grave a sentimentelor exprimate. Elementele de limb` popular` (s`rmanul, au pr`p`dit, popa) se mbin` cu cele regionale (jitar) [i arhaice (pecete, c`prar, c`t`nie, juzi), cu termenii biserice[ti (cruce). Aceste registre stilistice coexist` armonios, conferind exprim`rii o solemnitate liturgic`. Simplitatea [i sobrietatea stilului definesc un discurs poetic n care emo]ia este re]inut` cu greu. Punctele de suspensie [i construc]iile exclamative sunt semnul unor mari fr`mnt`ri suflete[ti ]inute mult timp n taini]ele sufletului [i gata s` izbucneasc` (Ne-au luat p`[unea domnii, f`r` lege [i-ntrebare...; Dar ne vrem mo[ia noastr`, vrem [i pentru mort dreptate!). Folosirea cu prec`dere a timpului prezent une[te toate cele patru secven]e poetice, sugernd, pe de o parte, vitregia necurmat` a istoriei ardelenilor [i, pe de alt` parte, puterea oamenilor [i a naturii solidare de a rezista tuturor vr`jm`[iilor sor]ii [i a ntmpina viitorul cu n`dejde (imaginea plasat` n finalul textului este cea a r`s`ritului). e e Dominat` de un puternic sentiment patriotic, poezia De demult... prezint` o scen` dramatic` de istorie na]ional`, ntr-o combina]ie inedit` de liric [i epic, de elemente romantice [i clasice. Titu Maiorescu, adeptul primatului esteticului [i al gratuit`]ii actului artistic se vedea nevoit s` recunoasc` n poezia angajat` social, a lui O. Goga, dovezi ale marii arte, observate n aducerea [i descrierea unor figuri obi[nuite din via]a poporului care ns` c[tig` deodat` pe lng` valoarea [i menirea lor normal` o nsemn`tate, am putea zice o iluminare [i o str`lucire extraordinar`.

Repere critice
o a ea o e e a e G. C`linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn` n prezent, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1986: n poezia lui Goga d`m de structura poeziei lui Eminescu, astfel acoperit` nct abia se bag` de seam`. Goga a intuit mai bine dect oricare geniul o e poetului Doinei [i a [tiut s`-l continue cu materie nou`. {i Eminescu [i Goga cnt` un inefabil de origine metafizic`, o jale nemotivat`, de popor str`vechi, mb`trnit n experien]a crud` a vie]ii, ajuns la bocetul ritual, transmis f`r` explicarea sensului. De aceea poezia lui Goga este greu de comentat, fiind cu mult deasupra goalelor cuvinte, de un farmec tot att de straniu [i zguduitor. o a ea o e e a e G. C`linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn` n prezent: F`r` ndoial` c` p`timirea nu-i dect robirea subt unguri, iar mntuirea, unitatea politic` a neamului. Poetul se ridic` totu[i cu mult deasupra simplei compozi]ii conspirative. Ca la lectura blestemelor [i profe]iilor din Biblie, oricine se simte cutremurat de vestirea unor bucurii [i r`zbun`ri f`r` nume. e e e ee o e V. Fanache, Eseuri despre vrstele poeziei, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1982: Dorurile, atmosfera cernit`, tonalitatea de bocet, cu un cuvnt p`timirea aproape ireal` degajat` de o bun` parte a poeziei lui Goga, proiecteaz` o vrst` tragic` a lumii, am zice vrsta nenorocului, care ns` nu se confund` cu sfr[itul.

169

Poezia simbolist`

3
I. Disocieri teoretice
1. Definirea conceptului Conform DEX, termenul simbolism (din fr. symbolisme) nseamn`: 1. Sistem de simboluri, reprezentare prin simboluri spec. Totalitate a simbolurilor proprii unei religii, reprezentare a dogmelor, a preceptelor religioase prin simboluri. 2. Curent pragmatic n literatura [i arta universal`, constituit la sfr[itul secolului XIX, potrivit c`ruia valoarea fiec`rui obiect [i fenomen din lumea nconjur`toare poate fi exprimat` [i descifrat` cu ajutorul simbolurilor; mod de exprimare, de manifestare propriu acestui curent. Simbolism fonetic = capacitatea structurii fonetice a unui cuvnt sau a unui grup de sunete de a sugera sau de a nt`ri no]iunea pe care o desemneaz` sau o anumit` atitudine fa]` de ea; leg`tur` dintre un sunet sau un grup de sunete [i o anumit` idee. Simbolismul este un curent literar manifestat ca reac]ie mpotriva romantismului, la care condamn` retorismul [i verbalismul, caracterul explicativ al versurilor; mpotriva naturalismului, refuznd ancorarea programatic` n realitatea brutal`; mpotriva parnasianismului, acuzat de sus]inerea unei poezii lipsite de fiorul tr`irii. Diacronia doctrinei literare Simbolismul ia na[tere la sfr[itul secolului al XIX-lea, n Fran]a [i n Belgia, apoi se r`spnde[te n ntreaga Europ` [i chiar pe continentul american, unde l are ca reprezentant de seam` pe Edgar Allan Poe. Este o formul` estetic` activ` pn` n preajma Primului R`zboi Mondial. Manifestul s`u este reprezentat de articolul Le symbolisme publicat de poetul francez Jean Moras, n 1886. Principii estetice: folosirea simbolurilor; exprimarea unor st`ri de spirit, vagi, a unor emo]ii fluide; muzicalitatea, ob]inut` prin diverse procedee: refren, poezie cu form` fix`, titluri preluate din sfera muzicii (ex.: cntec, roman]`, cantilen`), folosirea, ca motive poetice, a unor instrumente muzicale (ex.: pian, vioar`, mandolin`, harp`, trmbi]` etc.); cultivarea sugestiei, for]a unui poem stnd n capacitatea lui de a vr`ji [i nu de a numi; principiul coresponden]elor (leg`turi tainice ntre om [i natur`, microcosmos [i macrocosmos, culori [i sunete, sunete [i sentimente etc.). Teme: spa]iul citadin, t`rmurile ndep`rtate, exotice; paradisurile artificiale (alcoolul, opiul); iubirea; natura; trecerea timpului; condi]ia artistului etc. Motive: singur`tatea, melancolia, nevroza, spleenul (plictiseal`, insatisfac]ie, abandon), mahalaua, parcul desfrunzit, metalele [i pietrele pre]ioase, ploaia, marea, corabia, boala, havuzul (fntn` artezian` cu bazin), cromatica. Procedee: - sinestezia imagine artistic` ce se adreseaz` mai multor sim]uri deodat` (ex: pictur` parfumat` cu vibr`ri de violet G. Bacovia). - metaforele cu valoare de simbol (ex: plumbul, ploaia etc.).
170

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Din simbolism se desprinde, ca variant`, instrumentalismul lansat de belgianul Ren Ghil. Aceast` direc]ie vizeaz` suprema]ia muzicii n vers, ob]inut` cu ajutorul sunetelor care se comport` n cuvnt precum instrumentele ntr-o orchestr`. Reprezentan]i n literatura universal`: Stephane Malarm (sus]in`torul poeziei ermetice, enigmatice), Arthur Rimbaud (stabile[te culoarea vocalelor) Paul Verlaine (emite ideea c` poezia trebuie s` fie muzic`, nainte de toate); Gustave Kahn (adeptul versului liber); Rollinat (viziune macabr`, morbid`) etc. Reprezentan]i n literatura romn`: Alexandru Macedonski teoreticianul curentului care publica, n revista sa Literatorul, articolul Poezia viitorului, n 1892, unde fixa principiile noii orient`ri lirice: Rolul de c`petenie n poezia modern` l are poezia simbolist` complicat` de instrumentalism...; Simbolismul [...] este numele modului de a se exprima prin imagini spre a da na[tere, cu ajutorul lor, ideii; Poezia viitorului nu va fi dect muzic` [i imagine.... Macedonski este autorul unor experimente instrumentaliste (n arcane de p`dure, Ecourile nop]ii, nmormntarea [i toate sunetele clopotului) dar [i al unor poezii rafinate [i muzicale precum Rondelurile rozelor. Prin ciclul Nop]ilor el face trecerea de la romantism la simbolism. Al]i reprezentan]i din literatura romn`: Dimitrie Anghel, {tefan Petic`, Iuliu Cezar S`vescu, Dumitru Iacobescu, Ion Minulescu etc. Cel mai important autor simbolist romn este George Bacovia, care debuteaz` n 1916, cu volumul Plumb. Celelalte volume ale sale sunt: Scntei galbene (1926); Cu voi (1930); Comedii n fond (1936); Stan]e burgheze (1946). Ceea ce l leag` de simbolism sunt teme precum: ora[ul de provincie, iubirea, natura, condi]ia artistului, moartea sau motive ca: spleenul, nevroza, cromatica obsesiv`, triste]ea, monotonia etc. Accentele grave, tragice ale viziunii sale despre lume l apropie de expresionism. T. Vianu distinge n lirica bacovian` dou` etape, dou` tendin]e care uneori se ntrep`trund. Prima se caracterizeaz` prin generalizarea unei singure impresii, prin configura]ii decorative, stilizate, cu o larg` ntrebuin]are a refrenului (ex: poeziile Plumb, Lacustr`, Decor etc.), printr-un lexic neologic. A doua tinde c`tre o individualizare a impresiilor, c`ci poetul dore[te s` noteze senza]ia sa nemijlocit`, ingenu` [i dureroas`. Vocabularul devine mai familiar, prime[te mperecheri de cuvinte ale vorbirii curente. (ex: Cuptor, Nocturn`, Nervi de toamn`), ca un mijloc de a sugera cititorului lipsa de artificiu n exprimarea emo]iei directe. Uneori versul ia forma unei nseil`ri de gnduri, produsul unei dezorganiz`ri logice a gndirii (ex: Requiem). Bacovia face transla]ia poeziei romne[ti c`tre z`rile modernismului.

II. Contextualizare/ ilustrare:

171

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

PLUMB
de George Bacovia Dormeau adnc sicriele de plumb, {i flori de plumb [i funerar vestmnt Stam singur n cavou... [i era vnt... {i scr]iau coroanele de plumb. Dormea ntors amorul meu de plumb Pe flori de plumb... [i-am nceput s`-l strig Stam singur lng` mort... [i era frig... {i-i atrnau aripile de plumb. Poezia Plumb deschide volumul cu acela[i titlu, ap`rut n 1916. Pozi]ia ei privilegiat` n cadrul acestei c`r]i a debutului bacovian i relev` importan]a de text programatic, cheie de interpretare a unui univers liric monocord, singular n ntreaga literatur` romn`. Textul este o confesiune elegiac` pe tema neputin]ei nfrunt`rii destinului [i a inadapt`rii artistului care, n calitate de fiin]` superioar`, hipersensibil`, deci vulnerabil`, nu-[i g`se[te locul n lumea pustie [i rece ca un cavou. Este nvederat faptul c` orice creator, indiferent de epoc`, [i simte, ntr-un anumit moment, harul ca pe o povar`, ca pe o condamnare la singur`tate [i nefericire. Dar Bacovia proiecteaz` aceast` tr`ire la dimensiuni infernale, demonstrnd, cu mijloace lirice, ceea ce contemporanii i repro[au lui Cioran ca minciun`: c` se poate tr`i, constant, pe culmile disper`rii. Cteva motive cu valoare de simbol sprijin` conturarea unei viziuni despre lume, unice prin tragismul s`u: plumbul, cavoul, vntul, somnul, frigul, singur`tatea. Toate acestea alc`tuiesc un unic cmp semantic, al mor]ii atotcuprinz`toare care nghite lent, r`bd`tor, fiin]e (mort), obiecte (sicriele de plumb), sentimente (amorul meu). Lumea nu este dect un spa]iu nchis n care se pr`bu[esc, de-a valma, cu sunet sec, de plumb, sicrie, flori, coroane, amor, aripi; adic`, n transpunere metaforic`, ceea ce este deja nchistat, neviabil dar [i alc`tuiri pure, pline de sev`, sentimente sublime, aspira]ii, elanuri. Poetul este o f`ptur` captiv` mediului (Stam singur n cavou) sau propriei voin]e, aflat` n postura de contemplator al acestui spectacol macabru: mineralizarea viului. Verbele la imperfect fac ca discursul liric s` capete aspectul fluid al unei viziuni halucinante, n care co[marul se instaleaz` tiranic. n acest univers terifiant, poetul este parc` ultimul supravie]uitor, un trubadur al extinc]iei universale. Ce r`mne din iminenta metamorfozare n plumb a toate cte exist` este doar poezia. Titlul este redus la un substantiv nearticulat, ceea ce l face potrivit pentru e e determin`ri: sicriu de plumb, flori de plumb etc. [i i acord` rolul de cuvnt-sentin]`. El prefigureaz` o confesiune poetic` [i o ncheie, fiind plasat [i n finalul ultimului vers. Se creeaz` astfel o circularitate dramatic` a discursului poetic, ce exprim` redundant sentimentul de c`dere sub o greutate strivitoare. Plumbul este un metal cenu[iu, asociat cu st`ri negative precum triste]e, nevroz`, oboseal`, ap`sare. Metaforic, el sugereaz` o existen]` tern`, f`r` orizont, tr`it` f`r` speran]` dar [i f`r` convulsii. Poetul [i m`rturisea consonan]a l`untric` deplin` cu plumbul [i cu asocierile lui cromatice: n plumb v`d culoarea galben`. Compu[ii lui dau precipitat galben. Temperamentului meu i convine aceast` culoare [...]. Plumbul ars e galben. Sufletul ars e galben.
172

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Titlul exprim` o viziune individual` despre destinul uman, n general [i despre soarta artistului, n special. Utilizarea formelor pronominale (adjectivul pronominal posesiv meu) [i verbale (am nceput, s` strig, stam) de persoana nti ncadreaz` opera n categoria lirismului subiectiv. Un sine alienat este surprins n rela]iile sale cu o lume c`reia nu i-a reu[it opera]ia alchimist` de transformare a plumbului n aur [i se vede acum invadat` de aceast` materie grea. Unicul element pronominal ilustrativ pentru persoana nti este un indiciu al posesiei: amorul meu. Dar amorul se dovede[te mort [i atunci posesia eului se exercit` dramatic [i iluzoriu doar asupra neantului. Textul poetic este o m`rturisire cutremur`toare n simplitatea ei despre inconsisten]a vie]ii, a iubirii [i a idealurilor. Din punct de vedere compozi]ional, poezia este organizat` n dou` catrene realizate ntr-o riguroas` simetrie, ceea ce, n viziunea lui Tudor Vianu, este caracteristic unei prime etape din crea]ia bacovian`. Organizarea n replic` fidel` a celei de-a doua strofe fa]` de prima este vizibil` nu numai la nivelul construc]iei sintactice (Dormeau adnc sicriele de plumb.../ Dormea ntors amorul meu de plumb...) dar [i n distribu]ia cuvintelor la final de vers, pentru ob]inerea rimei (versurile 1 [i 4 din ambele strofe se ncheie cu termenul plumb) sau n utilizarea semnelor de punctua]ie (versul 2 este separat printr-o linie de pauz`, versul 3 este ntrerupt [i apoi urmat de puncte de suspensie). Obsesia detaliului de construc]ie nu dovede[te un efort extrem de cizelare a textului poetic, ci este semnul unei mecanici interioare, al unui automatism al vorbirii care [i are originea ntr-o stereotipie existen]ial`. Tiparul expresiei, repeti]ia sunt procedeele fundamentale ale liricii poetului din aceast` dinti perioad`, deoarece impresia poetic` se creeaz` prin revenire [i accentuare, nu prin diversificare. De altfel ... ceea ce-l singularizeaz` pe Bacovia ntre poe]ii romni nu este s`r`cia, ci austeritatea mijloacelor; o austeritate autoimpus`, care a dus la deta[area, dintr-un cor numeros, a unei voci lirice inconfundabile1. Cele dou` strofe eviden]iaz` dou` planuri ale nregistr`rii realit`]ii: unul exterior, constituit dintr-un num`r redus de elemente: cavoul, sicriele, coroanele [i unul interior, reprezentat de sentimentul singur`t`]ii [i de cel al iubirii pierdute. Laitmotivul Stam singur pune n rela]ie tabloul sumbru al cimitirului cu cel sufletesc. Verbul stam trimite la ideea de nemi[care [i implicit de contempla]ie, de cuprindere cu privirea a unui spa]iu nconjur`tor; adjectivul singur comunic` un act de reflec]ie, de autoconsiderare. Omul care nregistreaz` pustiul din jurul s`u se cufund` apoi n golul din sine. ntreaga construc]ie poetic` st` sub semnul unei maxime concentr`ri; expresia suferin]ei de a exista ntr-un cadru cople[it de semnele mor]ii exterioare [i interioare devine astfel memorabil`. Imaginarul poetic Ilustrnd o excep]ional` capacitate de vizualizare, cu ajutorul unui lexic restrns, textul poetic se deschide cu imaginea sicrielor de plumb, pr`bu[ite ntr-un somn adnc. Incipitul se p`streaz` n limitele logicii realului pn` la cezur` (dormeau adnc) [i trece n logica poetic` (la modul sublim nelogic`, dup` cum observa [i poetul Alexandru Macedonski) n a doua parte a primului vers: Dormeau adnc sicriele de plumb. Incipitului i este conferit` sarcina de a introduce lectorul ntr-un univers straniu, r`sturnat, n care obiectele cap`t` propriet`]i umane [i se substituie omului, a[a cum se observ` chiar din strofa nti. St`rile nefire[ti ale lucrurilor sicriele se odihnesc, florile au consisten]a plumbului sunt semnalate de o con[tiin]`-martor care le nregistreaz` n acest fel, printr-o deplasare a privirii din afar` (funerar vestmnt) spre n`untru (singur) [i iar`[i n afar` (coroanele).
1 Mircea Scarlat, Istoria poeziei romne[ti, vol. II, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1984. 173

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Dar, cum sicriele, ca [i florile [i coroanele sunt de plumb, se poate deduce c` percep]ia asupra realit`]ii este fundamental alterat`. Opozi]ia afar`/n`untru se dovede[te fals`. Bacovia populeaz` spa]iul cu fantasmele sale c`rora le d` o materialitate grea. Chiar versul autoreferen]ial Stam singur n cavou pretinde o recitire [i, implicit, o renvestire semantic`. n fapt, ca n orice crea]ie simbolist`, poetul opereaz` cu simboluri. ntreaga nve[mntare n gri-negru a naturii/lumii, ca [i abandonul de sine ntr-un cavou necesit` un alt cifru de lectur`: semantismul limbii naturale e treptat destr`mat [i textul prime[te o semnifican]` proprie, poetic`, independent` de sensurile par]iale [i care devine din ce n ce mai evident`...1. Plumbul, somnul, vntul sunt simboluri ale degrad`rii, ale minusului vital, ale vitregiei unui univers n care nimic nu tr`ie[te cu adev`rat. A vie]ui ntr-un cavou r`mne o reprezentare legat`, n lirica romneasc`, de numele lui Bacovia. Spa]iul strmt, mortuar este echivalentul transfigurat al tuturor limit`rilor, al condi]ion`rilor n fa]a c`rora artistul se simte obosit, singur [i nefericit. Sugestia insinueaz` tr`irile ap`s`toare ale eului liric, coresponden]ele inerente ntre micro- [i macrounivers. Vntul este expresia exterioar` a dizarmoniei l`untrice, la fel ca [i scr]itul coroanelor de plumb. Muzicalitatea grav` a versurilor ncorporeaz` plnsul unui suflet ars, dezn`d`jduit. Fiecare dintre termenii plasa]i n rima primului catren poart` o mare greutate consonantic`: plumb/ vestmnt/ vnt/ plumb, aspect care sugereaz` o nchidere irevocabil` de orizont. Sonoritatea sumbr` a acestor vocabule favorizeaz` receptarea mesajului poetic [i pe cale auditiv`. {i vizual [i sonor textul bacovian r`spnde[te semnale ale tragismului existen]ial, ceea ce l mpinge mai departe de estetica simbolist` a melancoliei u[oare [i cantabile, spre zarea expresionismului. Strofa a doua este un ecou sf[ietor al celei dinti, o prelungire a paradigmei impuse ini]ial, cu modificarea ctorva constituen]i. Sicrielor cufundate n somn le ia locul amorul meu de plumb, imaginea cavoului este substituit` de aceea a mortului, vntul vr`jma[ este nlocuit cu senza]ia generat` frigul, iar aripile de plumb acoper` imaginea coroanelor de plumb. n cazul acestei ultime secven]e poetice, codul simbolic al lecturii este deja fixat. Ruptura logic` dintre p`r]ile versului: Dormea ntors [i amorul meu de plumb reia schema construc]iei din incipit, adncind confesiunea liric`. Prima strof` este o situare ireal` ntr-un cadru, cea final` este o ancorare, ce dep`[e[te semnul mimetic (N. Manolescu), n stratul afectiv. Ambiguitatea textului poetic spore[te prin ntrebuin]area epitetului ntors [i a metaforei aripile de plumb. La simboli[ti, dragostea apare ca des`vr[ire neatins`, ca emo]ie muzical`, melancolic`. Bacovia, care nu este un poet al iubirii, evoc` sentimentul ca pe un nger de plumb sacralitate dec`zut` (ntors), imaterialitate pr`bu[it` fatal din nalt, n spa]iul mundan amorf (aripile de plumb). Epitetul ntors asociat verbului dormea [i corelat cu substantivul mort poate sugera [i o iubire pierdut`, iar sintagma aripile de plumb chiar incapacitatea de a iubi [i de a visa. Criticul Nicolae Balot` observ` c` insul bacovian, de obicei abulic, nu s`vr[e[te niciodat` un gest ca expresie a unei inten]ii precise, a unui scop urm`rit cu voin]` [i cu luciditate, ci lui doar i se ntmpl` ceva, ca prezen]` pasiv`, dezorientat`. Din aceast` perspectiv`, emistihul ... [i-am nceput s`-l strig [i dezv`luie trista semnifica]ie. ndr`gostitul nu are fervoarea arghezian`, nu este un lupt`tor, ci un resemnat. Ac]iunea abia nfiripat` (am nceput) nu are o continuare, se stinge la fel de repede pe ct a nceput. Zgomotul vocii umane se pierde n neant.
1 N. Manolescu, Despre poezie, Ed. Aula, Bra[ov, 2002. 174

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Caracteristici ale limbajului poetic


La nivel stilistic, poezia Plumb se caracterizeaz` prin simplitate [i expresivitate. Simplitatea este ob]inut` prin folosirea n num`r mare a termenilor din vocabularul fundamental (dormeau, sicrie, flori, stam, singur, vnt etc. ) dar [i prin economia mijloacelor de expresie ce conduce la frecvente repeti]ii [i la elips` (absen]a verbului-predicat din versul al doilea: {i flori de plumb [i funerar vestmnt). Repeti]ia pune n mi[care simbolurile cu puterea lor evocatoare, capabile s` instituie un alt referent al textului poetic dect cel aparent. Poezia nu descrie o experien]` macabr` ntr-un cimitir, ci este un strig`t cutremur`tor, repede n`bu[it, al unei con[tiin]e care asimileaz` lumea unui cimitir. Reluarea simbolului central, plumbul (termenul apare n poezie de [ase ori), d` imaginilor vizuale valoare de obsesie. Dar expresivitatea [i afl`, n aceast` oper` bacovian`, mai multe surse. La nivel fonetic, se remarc` frecven]a consoanelor ocluzive surde (p, b) [i sonore (t, d), a consoanelor lichide (l, r) [i a celor constrictive: s, [, f, v precum [i prezen]a, ntr-o m`sur` semnificativ`, a vocalelor nchise: u, i, . Stratul sonor al poeziei este unul grav, de cntec trist pe care poetul l motiva, ntr-un interviu, astfel: Scriu precum vorbesc cu cineva, pentru c` mi place aceast` ndeletnicire. Tr`ind izolat, neputnd comunica prea mult cu oamenii, stau de vorb` adesea cu mine nsumi, fac muzic` [i, cnd g`sesc ceva interesant, iau note pentru a mi le reciti mai trziu. Nu-i vina mea dac` aceste simple noti]e sunt n form` de versuri [i cteodat` par vaiete. Rimele masculine, cu accentul pe ultima silab` a cuvntului aflat la sfr[it de vers, aduc o greutate suplimentar` n respira]ia versului. Ritmul predominant iambic [i m`sura de zece silabe sus]in gravitatea rostirii. Num`rul mare de substantive devine o caracteristic` major`, la nivel morfologic. Ca orice autentic poet modernist, Bacovia are capacitatea de a determina vizualizarea morbidului tablou nchipuit [i, n aceast` privin]`, substantivele concrete: sicriu, flori, cavou, plumb cap`t` un rol esen]ial, poten]at [i de construc]ia nominal` cu rol de calificare, de plumb, ce ]ine loc de adjectiv. Verbele, n majoritate la timpul imperfect, creeaz` impresia de durat` suspendat`, de timp ncremenit n co[mar, cu att mai mult cu ct ele sunt statice [i se reiau, n pozi]ii simetrice, n cele dou` strofe: dormeau/dormea; stam/stam etc. Singurele verbe care exprim` ac]iuni sunt: am nceput (verb incoativ) [i s` strig, primul reducnd intensitatea actului desemnat prin cel din urm`, pn` la a-l face derizoriu. Paradoxal, verbul fiin]`rii nu este pus n leg`tur` cu omul, ci cu manifest`rile ea ea naturii (era vnt/era frig), situa]ie n care este folosit impersonal. Omului i este asociat` nu o ac]iune, ci o unic` stare (stam), aceea de abandon. Din punct de vedere sintactic, se re]ine paralelismul, procedeu dominant de structurare a textului poetic, prin care catrenul final reia, nuan]nd, atmosfera [i sentimentele emanate de prima strof`. Tiparul sintactic al frazelor reflect` preferin]a pentru coordonarea copulativ` prin conjunc]ia [i, ceea ce las` impresia unei aglomer`ri strivitoare a impresiilor. Propozi]iile sunt toate dezvoltate, afirmative [i nonadresate, ca un semn al accept`rii destinului, al primatului unei st`ri de nfrico[are, f`r` ie[ire. De[i topica pune n eviden]` verbele-predicat, cu care se deschid versurile 1, 3 [i 4, tabloul este ncremenit. Singura mi[care se nregistreaz` la nivelul naturii stihiale (era vnt), de sfr[it de lume. Poezia Plumb este o crea]ie n care st`rile vagi [i emo]iile fluide, muzicale ale simbolismului cap`t` coloratura tragic` a viziunii expresioniste.

175

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

SONET
de George Bacovia E-o noapte ud`, grea, te-neci afar`. Prin cea]` obosite, ro[ii, f`r` zare Ard, afumate, triste felinare Ca ntr-o cr[m` umed`, murdar`. Prin m`h`l`li mai neagr` noaptea pare, {ivoaie-n case triste inundar`, {-auzi tu[ind o tus`-n sec, amar` Prin ziduri vechi ce stau n d`rmare. Ca Edgar Poe m` rentorc spre cas` Ori ca Verlaine topit de b`utur` {i-n noaptea asta de nimic nu-mi pas`. Apoi, cu pa[i de-o nostim` m`sur`, Prin ntuneric bjbiesc prin cas`, {i cad, recad, [i nu mai tac din gur`.

o e Poezia Sonet este inclus` n volumul Plumb, ap`rut n 1916, care impune, prin toate piesele sale, o viziune unic` n literatura romn`, denumit` cu termenul bacovianism. Via]a provinciei romne[ti, trist` [i banal`, este o realitate a nceputului de secol XX pe care ns` poetul, resim]ind-o att de dramatic, o supradimensioneaz` n ceea ce are ea mai urt [i mai tern. Sonet abordeaz` tema creatorului inadaptat, f`cnd loc [i reprezent`rii artistice a o e ora[ului de provincie, cuprins ntre cimitir [i abator, cu c`su]ele scufundate n noroaie eterne, cu gr`dina public` r`v`[it`..., cu un peisagiu de mahala (E. Lovinescu). n fapt, cea de-a doua tem` este suportul celei dinti, justificnd-o. Simboli[tii aleg, ca decor pentru st`rile lor suflete[ti nedefinite, ora[ul tentacular, natura transformat` de civiliza]ie, ordonat` n parcuri [i gr`dini, dar str`in` [i nstr`inat` totodat`. Bacovia nu se abate nici el de la aceast` direc]ie, ns` ac]iunea lui asupra cadrului dezv`luie un efort deformator m`rit. Spa]iul citadin bacovian este irespirabil, nociv pentru frumuse]e [i pentru vigoare, ostil idealurilor artistului, dar, tocmai prin aceste nsu[iri, inepuizabil` surs` de poezie. Tema este sus]inut` de cteva motive specific simboliste: mahalaua, boala, paradisurile artificiale (n text alcoolul), singur`tatea, nevroza. Ele se asociaz` firesc n semnifica]iile lor, reliefnd o viziune ntunecat` despre lume. Timpul interior predilect este noaptea [i nu corespunde neap`rat celui obiectiv. Rev`rsarea timpului m`surabil, cauzator de suferin]`, n durata sufleteasc` infinit`, aparent insuportabil`, dar acceptat` cu resemnarea ducerii unei cruci, este sugerat`, n text, prin verbul pare: Prin m`h`l`li mai neagr` noaptea pare.... Oricare ar fi momentul zilei, el pare noapte, iar cnd obscuritatea din afar` se suprapune cu tenebrele l`untrice, ea pare [i mai terifiant`. Cmpul semantic acaparator este cel al ntunericului [i el reune[te substantive care exprim` sau fac trimitere, indirect, la absen]a luminii: noapte,
176

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

cea]`, f`r` zare. Lor li se al`tur` combina]ii lexicale precum: afumate felinare, cr[m` murdar`, case triste, ziduri vechi, ndeplinind aceea[i func]ie, de sugestie a contopirii culorilor n negru. Pentru poet, nu exist` cale de ie[ire din acest noian de negru care n`p`de[te ora[ul, mahalaua, strada, propria locuin]`, sinele. Salvarea prin licoarea bahic` e a iluzorie [i efemer`: {i-n noaptea asta de nimic nu-mi pas`. Crea]ia nu mai are putere mntuitoare, idee nt`rit` de rela]ionarea celebrelor modele literare, Edgar Allan Poe [i Paul Verlaine, cu nevoia uit`rii de lume [i de sine prin alcool [i nu cu poezia. o e Dac` Sonet este, ca [i alte crea]ii bacoviene, o negare total` a vreunui sens al vie]ii, nu este mai pu]in adev`rat c` scrierea ei l afirm`. n poezie, neantul triumf`, dar ns`[i existen]a poeziei l anuleaz`. Titlul este rematic (G. Genette), stabilind specia literar`. Sonetul este o poezie cu form` fix`, ap`rut` n perioada Rena[terii, cultivat` de Dante n forma pe care o reg`sim [i n crea]ia autorului simbolist romn: dou` catrene [i dou` ter]ine. Catrenele au numai dou` rime (mbr`]i[ate) iar ter]inele sunt legate printr-o rim` comun`. Construc]ia rigid` [i unitatea rimei sporesc muzicalitatea ntregului poetic, fiind vorba, totu[i, de aceea[i melodie t`r`g`nat` [i sf[ietoare ce face inconfundabil` opera bacovian`. Onomatextul (numele textului, n formularea lui Jean Piaget) poate confirma ideea c` poezia, ca rezultat al efortului artistic, r`zbun` poezia ca mesaj. S-a remarcat adeseori c`, din lirica autorului simbolist lipse[te magicul t`rm compensatoriu (V. Fanache), fie el iubirea, visul, trecutul sau crea]ia. Dar, dac` ideea poetic` a textelor sale poate genera o asemenea concluzie, faptul c` ele exist`, c` au fost scrise dovede[te c` Bacovia a nfruntat absurdul existen]ial [i, f`cndu-l poezie, l-a nvins. o e Universul evocat n Sonet e dezordine, disolu]ie a materiei, noapte a spiritului. Titlul trimite la un tip de poezie care se supune ordinii, regulii, spiritului. Cu alte cuvinte, onomatextul, n aparenta lui neutralitate, prelunge[te sensurile operei ntr-o direc]ie divergent`, reconfigurndu-le. Utilizarea m`rcilor verbale [i pronominale de persoana nti (m` rentorc, mi, bjbiesc, cad, recad, nu tac) determin` ncadrarea poeziei n sfera lirismului subiectiv. O individualitate r`nit`, ntr-o lume agonic`, se exprim`, prin mijlocirea o e simbolurilor, [i n Sonet.

Compozi]ia
Cele patru strofe, cu distribu]ia caracteristic` sonetului [i avnd m`sura de 11 silabe, construiesc dou` planuri n completare. Catrenele propun un plan al observa]iei, iar ter]inele unul al autoobserva]iei/ introspec]iei. Primul cadru, citit n cod referen]ial, este imaginea unei nop]i reci [i ce]oase de toamn` ntr-o mahala desfundat` de ultimele ploi. Prin manifestarea inten]iei reflexive (Tudor Vianu) a limbajului, versurile se coloreaz` cu nota]ii subiective: o noapte ud`, grea, triste felinare. Ceea ce p`rea s` fie strict o descriere a nop]ii de toamn` se e e e a o dovede[te ns` o reprezentare individual`: Ard, afumate, triste felinare, / Ca ntr-o cr[m` umed`, murdar`. Spa]iul acordat impresiei l ntrece pe cel afectat e a consemn`rii faptului. Planul exterior nu mai are autonomie, nu mai este mimetic, deci observa]ia contope[te lumea care se vede cu individul/ con[tiin]a care o contempl`. Ter]inele se focalizeaz` asupra st`rilor [i gesturilor eului poetic care se urm`re[te pe sine ca ntr-o oglind` exterioar` (cad, recad) sau interioar` (nu-mi pas`).
177

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Spa]iul ora[ului, n spe]` al mahalalei, este nlocuit cu cel intim (casa), f`r` s` se poat` semnala vreo opozi]ie semnificativ` de atmosfer` sau de stare sufleteasc`. Linia de pauz`, frecvent folosit`, ntrerupe discursul poetic pe secven]e mici, reliefate prin acest procedeu: Prin cea]` obosite, ro[ii, f`r` zare / Ard, afumate, triste felinare.... Totu[i, prin apari]ia sa repetat`, nu se creeaz` simetrii grafice ca n Plumb. Incipitul, cu rol descriptiv, fixeaz` un cadru cu dubl` referin]`: la realitate [i la tr`irea ei, ntr-un joc permanent de situare n`untru n afar`. Primul emistih: E-o noapte ud`, grea stabile[te premisa st`rii numite n al doilea emistih: te-neci afar` [i mpreun` devin nucleul semantic al ntregii poezii. Imaginarul poetic propune dou` spa]ii care se determin` reciproc (ora[ul ntr-o noapte cu cea]` [i casa cufundat` n ntuneric) [i se ntlnesc ntr-unul mai cuprinz`tor: spiritul contemplativ/ autocontemplativ ce le subordoneaz` pe amndou`. Ora[ul este sugerat prin cteva elemente disparate: felinare, m`h`l`li, case, ziduri vechi inapte s` construiasc` singure o imagine. Ele sunt creatoare de o o e o e atmosfer` prin asocieri lexicale cu valoare sinonimic` precum: obosite, ro[ii, f`r` zare / Ard, afumate, triste felinare sau ziduri vechi ce stau n d`rmare. Sugestia triste]ii ae e e e a ae incurabile, a lipsei de orizont a vie]ii se ob]ine prin insisten]a asupra detaliului dar [i prin cromatica maladiv`. Ro[ul felinarelor afumate se las` cuprins n matricea universal` a negrului ca [i casele inundate, igrasioase sau zidurile n ruin`. Bacovia lucreaz` cu pete de culoare, nu cu linie. Subtilitatea autorului este att de mare, nct el creeaz` efectul desenului f`r` a apela la mijloacele tradi]ionale ale acestuia1. Desenul ora[ului, incomplet [i dezolant, este schi]at n primele dou` strofe, dezv`luindu-se mai pu]in ca realitate [i mai mult ca stare nevrotic`. Bacovia nu este un peisagist. Ceea ce vede el este reflectarea supradimensionat` a ceea ce simte. Din acest tablou umed, murdar lipse[te omul. Existen]a lui e amintit` doar de o manifestare a vie]ii subminate de boal`: o tuse. {i spa]iile care se leag` de prezen]a [i de ac]iunea uman` sunt depopulate (mahalaua), urgisite (casele), supuse eroziunii timpului (gr`dinile nconjurate de ziduri). Orice loc al stabilit`]ii [i al ordinii este supus deconstruc]iei [i iminentei dispari]ii. Ca [i n Plumb, nu numai fiin]a st` sub aripa mor]ii, ci [i obiectele. n acest regim de lectur`, noaptea, tusea, casele devastate de [ivoaie, zidurile gata s` se pr`bu[easc`, cea]a, felinarele afumate devin toate simboluri ale lumii degradate [i ale unei triste]i devoratoare. Ultimele dou` strofe fixeaz` un traseu spa]ial spre cas` [i un nucleu de via]` intim` prin cas`. Numai c` direc]ia spre cas` nu se leag` de un scop definit, ci de gestul reflex al c`ut`rii unui loc uscat ntr-o noapte ud`, iar spa]iul intim e definit printr-un unic lexem cu valoare simbolic` ntuneric. Casa nu mai presupune, ca n Sonetul eminescian, lumina focului, lectura scrisorilor din roase plicuri, cufundarea n o e amintirea unei iubiri. Ea [i reveleaz` doar func]ia de ad`post precar, ca [i lacustra. Pustietatea ora[ului se prelunge[te n golul casei [i ambele spa]ii sunt proiec]ii ale vidului l`untric. Versul care ncheie prima ter]in`: {i-n noaptea asta de nimic nu-mi pas` surprinde iluzia desprinderii de sub co[marul existen]ial, autoam`girea care, n punctul ei cel mai nalt (topit de b`utur`) nu ndr`zne[te totu[i s`-[i acorde un r`gaz
1 Mircea Scarlat, Istoria poeziei romne[ti, vol. II. 178

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

mai mare (doar noaptea asta). Legea sfr[itului continuu (Ion Caraion), organic` n cazul lui Bacovia, este inexorabil`. ntr-o lume n care totul decade, modelele culturale (Poe, Verlaine) sunt simple cli[ee. Din poet nu r`mne dect omul care nu are nimic n`l]`tor, dimpotriv`, este o apari]ie grotesc`: Apoi cu pa[i de-o nostim` m`sur`, / Prin ntuneric bjbiesc prin cas`, / {i cad, recad [i nu mai tac din gur`. Vorbele lui f`r` [ir nu mai au putere ntemeietoare, nu se mai cristalizeaz` n limbaj poetic. Acestei con[tiin]e dezabuzate, ce distruge mitul poetului, i apar]ine [i viziunea sumbr` a spa]iilor exterioare. Natura, ntregul univers sunt imagini despre sine. Creatorul este incarnarea unei sensibilit`]i extreme; lumea exist` parc` anume pentru a-l r`ni sau a-l deziluziona. n leg`tur` cu statutul special al poetului n lume, Bacovia se confesa ntr-un interviu: Din jocul de-a poetul nu po]i ie[i niciodat` teaf`r. Mul]imea [i tr`ie[te via]a n felul ei [i face bine. Cine trece dincolo [i arde aripile, [i scurge tot sngele.

Caracteristicile limbajului poetic


La nivel stilistic, poezia Sonet se caracterizeaz` prin simplitate [i expresivitate. o e Simplitatea este rezultatul folosirii majoritare a cuvintelor din vocabularul fundamental: noapte, ud`, ard, umed`. Un neologism plasat n finalul textului [i cu valoare autoreferen]ial`, nostim`, pare s` fac` not` discordant`, dar este explicabil ca prezen]`, n contextul unei st`ri euforice, stimulate artificial. For]a expresiv` a textului vine din utilizarea simbolurilor precum: cea]a, noaptea, felinarele. Caracteristic poeziei moderne, obiectele/ fenomenele nconjur`toare devin reprezent`ri ale st`rilor [i ale sentimentelor, contribuind la traducerea prin imagini a unui con]inut sufletesc, n cazul lui Bacovia a ap`s`rii [i neputin]ei. Imaginile vizuale, de un cromatism intens (mai neagr` noaptea pare), cele auditive realizate prin termeni cu aceea[i r`d`cin` (tu[ind o tuse) sau cu sugestie onomatopeic` ([ivoaie) [i cele dinamice sugernd deruta (bjbiesc, cad, recad) contribuie la evocarea unei lumi agonice. La nivel fonetic, textul construie[te o armonie grav`, ntre]inut` prin alitera]ie ({auzi tu[ind o tuse-n sec amar`), prin rima mbr`]i[at` a catrenelor [i prin unificarea sonor` final` a ter]inelor (cas`/ pas`/cas`; b`utur`/m`sur`/gur`). M`sura endecasilabic` (11 silabe) ofer` spa]iu larg de respira]ie confesiunii poetice. Num`rul mare de substantive concrete care primesc, aproape toate, determinan]i adjectivali, reprezint` o tr`s`tur` fundamental` a poeziei, la nivel morfologic. Vizualizarea devine astfel mai pregnant` [i face s` creasc` impactul imaginii artistice. Adjectivele n perechi (obosite, ro[ii; afumate, triste; umed`, murdar`) dau na[tere epitetelor duble, semnificnd o nevoie acut` de clarificare a impresiei. Ca [i n Plumb, verbul fiin]`rii e folosit impersonal (E o noapte...), omului fiindu-i asociate ac]iuni inconsistente: m` ntorc, bjbiesc, cad, recad. Drept semn al depersonaliz`rii, discursul poetic mbr`]i[eaz` forme pronominale [i verbale de persoana a doua: te-neci, auzi. Te-neci este construc]ia cu cea mai mare for]` de sugestie a tr`irilor eului poetic [i rela]ia semantic` instituit` cu adverbul afar` pune sub semnul rupturii definitive fiin]a [i lumea, interioritatea [i exterioritatea. Timpul prezent al verbelor rennoie[te ideea de eternizare a chinului de a tr`i f`r` vreun ]el, sub amenin]area nesl`bit` a mor]ii.
179

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Structura stau n d`rmare indic`, prin oximoron, nsu[i statutul lumii nf`]i[ate de Bacovia: vie [i moart` n acela[i timp, ca [i sufletul poetului. La nivel sintactic, se fac remarcate frazele lungi, cu propozi]ii n raport de coordonare acumul`ri de senza]ii [i de sentimente pustiitoare. Cele mai multe sunt afirmative. Excep]ie fac propozi]iile finale din ter]ine ({i-n noaptea asta de nimic nua a mi pas`/ ... [i nu mai tac din gur`) care lumineaz` gestul unei opozi]ii nensemnate, caduce. Topica este afectiv` [i contribuie la realizarea reliefului subiectiv al exprim`rii. Sonet este o crea]ie simbolist` autentic`, n care tema condi]iei artistului, sprijinit` o e pe motive precum singur`tatea, nevroza, paradisurile artificiale, cap`t` dimensiuni tragice. Poetul Bacovia este rodul imposibilit`]ii lui George Vasiliu [numele adev`rat al scriitorului] de a practica poezia drept simpl` conven]ie. Masca s-a integrat fe]ei, devenind o protuberan]` a obrazului. 1

Repere critice
N. Manolescu, prefa]` la volumul Plumb, E. P. L. , Bucure[ti, 1965: Dintre poe]ii romni, Bacovia e singurul care s-a cobort n infern. e e e e Irina Petra[, Un veac de nemurire, Ed. Dacia, 1989: Eminescu convocase o orchestr` imens` pentru a-[i plnge durerea, Bacovia se va limita la o singur` coard`. Amndoi ating ambitusuri inegalate ale durerii. o a o e o e Mircea Scarlat, Istoria poeziei romne[ti, vol. II, Ed. Minerva, 1986: La limitele ee reprezent`rilor spa]iale ale lui Bacovia se afl` sicriul (marcnd nchiderea deplin`) [i e e pustiul (ca materializare a deschiderii maxime). [...] Groaza de pustiu este, pentru Bacovia, o for]` irezistibil`; solu]iile sunt dou`: moartea sau nebunia. Dac` n ultima vedem o moarte a spiritului, solu]ia se dovede[te unic`. o o o e Pompiliu Constantinescu, Poe]i romni moderni, Bucure[ti, Ed. Minerva, 1974: ... eul bacovian este-nfipt pe loc, ca un pom, ca o piatr`. Z`rile lui morale se cuprind ntre cazarm`, crcium`, cafeneaua sordid`, parcul ora[ului provincial, blciuri, iar peisajul familiar sunt ploaia, ninsoarea, noroiul, o cangren` a universului i otr`ve[te [i-i roade fiin]a, o solitudine maniacal` l mpinge la un solilocviu pe muche de cu]it, ntre luciditate [i demen]`; ca [i pe marii romantici, amorul [i moartea l obsedeaz`, dar f`r` patetism retoric, f`r` elanuri zgomotoase spre fericire [i f`r` filozofare grandilocvent`.

1 Mircea Scarlat, Op. cit. 180

Modernismul

4
I. Disocieri teoretice
1. Definirea conceptului Conform DEX, termenul modernism (din fr. modernisme) nseamn`: 1. nsu[irea de a fi modern, caracterul a ceea ce este modern; atitudine modern`; preferin]` (exagerat`) fa]` de tot ceea ce este nou, modern. 2. curent sau tendin]` din arta [i literatura sec. XX care neag` tradi]ia [i sus]ine principii de crea]ie noi. Prin modernism se desemneaz`, n general, orient`rile diverse ale literaturii dup` ncheierea experien]ei estetice romantice, adic`: simbolismul, expresionismul, avangardismul, poezia pur`, estetica urtului etc. Accep]iile particulare pe care conceptul le prime[te din partea diferi]ilor teoreticieni p`streaz` ca note comune negarea tradi]iei [i spiritul inovator. Modernismul [i tradi]ionalismul sunt termeni ce definesc principalele direc]ii ale literaturii noastre interbelice: ata[amentul predilect fa]` de experien]ele literare europene ale timpului sau fa]` de temele [i modalit`]ile artistice consacrate de uz, de mo[tenirea artistic`. 2. Diacronia doctrinei Doctrina estetic` a modernismului este promovat` de Eugen Lovinescu prin intermediul revistei Sbur`torul [i al cenaclului cu acela[i nume. Ideile sale sunt exprimate n dou` lucr`ri fundamentale: Istoria civiliza]iei romne moderne (19241925) [i Istoria literaturii romne contemporane (1926-1929). n viziunea criticului, exist` un spirit al veacului numit [i saeculum care produce sincronizarea culturilor, prin circula]ia rapid` a informa]iei. Popoarele cu o cultur` mai puternic dezvoltat` le influen]eaz` pozitiv pe cele cu o cultur` aflat` la un nivel inferior. Lovinescu dezvolt` teoria imita]iei, preluat` de la sociologul francez Gabriel Tarde, sus]innd c` popoarele urmeaz` aceea[i cale a evolu]iei, a progresului, ca [i copilul, n faza lui de formare. A[a cum copilul i imit` pe adul]i ntr-o prim` etap` a dezvolt`rii sale, popoarele copiaz` modelele mai avansate de cultur` [i de civiliza]ie, pn` cnd ajung s`-[i creeze un fond propriu. Conceptul de sincronism are la baz` teoria imita]iei [i se aplic` necesit`]ii capt`rii influen]elor fertile pentru cultura noastr`, pentru modernizarea ei. Modernismul literar nseamn`, pentru Lovinescu: citadinizarea (transformarea ora[ului ntr-o surs` de inspira]ie), cultivarea prozei obiective, evolu]ia poeziei de la epic la liric, promovarea prozei de analiz` psihologic` [i preferin]a pentru personajul selectat din categoria intelectualilor, nnoirea mijloacelor de exprimare liric`. Modernismul poetic interbelic i are ca reprezentan]i de frunte pe George Bacovia (liant, n poezia romneasc`, al simbolismului cu expresionismul), Tudor Arghezi
181

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

(promotor al esteticii urtului), Lucian Blaga (cel mai de seam` poet expresionist romn), Ion Barbu (adeptul poeziei pure). Prin ace[ti autori, lirica noastr` interbelic` se sincronizeaz` cu cea european`, p`strndu-se intacte coordonatele valorii [i ale originalit`]ii. Modernismul acut (M. Scarlat) ]ine de manifest`rile avangardei. Estetica urtului este definit` [i cultivat`, n literatura francez`, de Charles Baudelaire, autorul celebrului volum Les fleurs du mal (Florile r`ului): ... e un miraculos privilegiu al artei c` oribilul, artistic exprimat, devine frumuse]e [i c` durerea ritmat` [i caden]at` umple spiritul cu o bucurie lini[tit`. Ca [i autorul francez, Arghezi l`rge[te sfera esteticului, f`cndu-l s` asimileze [i alte categorii dect frumosul: grotescul, macabrul, trivialul, abjectul, monstruosul. Expresionismul este o mi[care artistic` ap`rut` n Germania, n primele decenii ale secolului al XX-lea, desprins` din orient`rile avangardei. Se caracterizeaz` prin proiectarea subiectiv` a receptorului n realitatea receptat`, printr-un acut sentiment al tragicului [i al absurdului existen]ial, prin elanul vitalist, dionisiac, prin sondarea subcon[tientului, prin reducerea lumii nconjur`toare la esen]e [i la tipare mitice. Criticul Marin Mincu distinge n opera lui L. Blaga toate elementele programului expresionist: sentimentul absolutului, isteria vitalist`, exacerbarea nitzcheean` a eului creator, retr`irea autentic` a fondului mitic primitiv, interiorizarea [i spiritualizarea peisajului, tensiunea vizionar` maxim` etc. Formula poeziei pure se desprinde, n concep]ia lui Ion Barbu, din nrudirea liricii cu geometria, n sferele nalte ale abstrac]iunii, ale spiritului. Poetul modernist refuz` biografismul, sentimentalismul, aspectul de confiden]` al textului poetic, admirnd experien]a liric` a francezului Stphane Mallarm, ale c`rui versuri se plaseaz` ntrun Absolut, ntr-un fel de antihistorism, dup` cum declar` Barbu ntr-un interviu. Dificult`]ile de receptare a poeziei pure care devine ermetic` prin cultivarea unui limbaj sibilinic, prin datele mitologice dar [i printr-o sintax` mai dificil` sau printr-o concentrare maxim` a ideii o ndep`rteaz` de cititorul obi[nuit, pretinznd un receptor ini]iat, select. Prin Arghezi, Blaga [i Barbu, lirica noastr` interbelic` se sincronizeaz` cu cea european`, p`strndu-[i intacte coordonatele valorii [i ale originalit`]ii. n operele acestor autori se pot distinge tr`s`turi care sunt ale poeziei moderne, n general, identificate de Hugo Friedrich, n lucrarea sa Structura liricii moderne: stranietatea, disonan]a, depersonalizarea, cre[tinismul n ruin`, timpul crepuscular, transcenden]a goal`, irealitatea lumii, anormalitatea, metafora cel mai fecund mijloc stilistic al fanteziei nelimitate. Dac` interven]ia lui E. Lovinescu n cultura noastr` ]ine de modernismul programatic, crea]ia poetic` a autorilor romni men]iona]i ilustreaz` modernismul moderat, iar manifest`rile avangardei dezv`luie un modernism acut (delimitare f`cut` de Mircea Scarlat n Istoria poeziei romne[ti).

II. Contextualizare/ ilustrare:

182

Particularit`]i ale modernismului \n opera lui Lucian Blaga


EU NU STRIVESC COROLA DE MINUNI A LUMII
de Lucian Blaga Eu nu strivesc corola de minuni a lumii [i nu ucid cu mintea tainele, ce le-ntlnesc n calea mea n flori, n ochi, pe buze ori morminte. Lumina altora sugrum` vraja nep`trunsului ascuns n adncimi de ntuneric, dar eu, eu cu lumina mea sporesc a lumii tain` [i-ntocmai cum cu razele ei albe luna nu mic[oreaz`, ci tremur`toare m`re[te [i mai tare taina nop]ii, a[a nbog`]esc [i eu ntunecata zare cu largi fiori de sfnt mister [i tot ce-i nen]eles se schimb`-n nen]elesuri [i mai mari sub ochii meic`ci eu iubesc [i flori [i ochi [i buze [i morminte.

Etape ale crea]iei blagiene


Lucian Blaga (1895-1961) poet interbelic, reprezentant al direc]iei moderniste, al curentului expresionist, este o figur` aparte n peisajul liricii interbelice. Volumele sale marcheaz` o deta[are att de tematica rural` social` specific` poe]ilor ardeleni precum Octavian Goga sau George Co[buc, ct [i de linia simbolist` deschis` de Macedonski, de la care se revendic` ceilal]i poe]i moderni interbelici, cum ar fi Bacovia sau Arghezi. For]a inovatoare a poeziei lui Blaga vine, prin urmare, din p`r`sirea vechilor teme [i motive ale literaturii ardelene [i din afilierea la curentele de acut` sensibilitate european`: Adev`rul este c` Blaga [i-a g`sit climatul poetic n atmosfera literar` a expresionismului pentru care de altfel a militat. Dar [i-a creat expresionismul s`u propriu, potrivit sensibilit`]ii, nclina]iilor poetice [i convingerilor sale filozofice [] nimeni din cuprinsulmi[c`rii expresioniste germane n-a pl`smuit o oper` att de vast` [i de o asemenea profunzime ca Blaga al nostru1
1 Victor Iancu, Lucian Blaga [i expresionismul german, n Studii de literatur` comparat`, Ed. p Academiei, Bucure[ti, 1968 183

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Chiar Blaga a ncercat s` defineasc` expresionismul: De cte ori un lucru este astfel redat, nct puterea, tensiunea sa interioar` l transcende, tr`dnd rela]iuni cu cosmicul, cu absolutul, cu ilimitatul, avem de-a face cu un produs artistic expresionist1 Lucian Blaga este primul poet romn care reu[e[te s` sincronizeze n mod definitiv formele poetice romne[ti cu cele europene. Este cunoscut ca poet, filozof [i dramaturg, ntre filozofia [i poezia lui existnd leg`turi profunde. Gndirea lui Blaga poate fi mp`r]it` n filozofia propriu-zis` , care devine o o a o e cunoa[tere a lumii, a formelor ei, reprezentativ` fiind lucrarea Trilogia cunoa[terii [i filozofia culturii, o ncercare a definirii stilurilor culturale, reprezentativ fiind volumul Trilogia culturii. o a Ca filozof, Blaga se nscrie n idealismul obiectiv (consider` c` lumea este creat` o e a de o entitate metafizic`) [i a fost preocupat de dou` mari probleme: problema cunoa[terii [i problema culturii. o e o e a o o o e Filozoful Blaga poate numit mai curnd un mitosof, iar filozofia lui o mitisofie, ntruct reflect` gnditorul pe podi[uri metafizice se face o enorm` risip` de sensuri, de noime, de gnduri liminare, de presim]iri, care nu ng`duie o formulare la rece, pur conceptual`. Pe la aceste r`spntii clar-obscure, filosoful devine un mitosof2 El a mpins obiectul cunoa[terii mai departe de lumea palpabil`, pe t`rmuri metafizice: Orice metafizic` este un mit dezvoltat cu mijloace filosofice3, preciznd c` filozofia sa este: un fel de pozitivism al misterelor4 [i ca filozof, autorul unei lumi singulare, iar ca poet, autorul mai mulrot lumi, ntruct fiecare poezie luat` n parte este o lume. o ee e n ceea ce prive[te problema cunoa[terii, Blaga distinge ntre cunoa[terea luciferic`, o ee aa a poetic`, intuitiv` [i cunoa[terea paradisiac`, conceptual`, de tip logic, ra]ional`. Cunoa[terea luciferic` apreciaz` obiectul despicat n dou`: parte care se arat` o ee e a (fanicul) [i partea care se ascunde (cripticul). Acest tip de cunoa[tere are drept scop amplificarea misterului, nu revelarea lui. Filozoful este adeptul cunoa[teii luciferice, c` numai prin intermediul misterelor fiin]a omeneasc` poate lua contact cu realitatea ns`[i. o ee aa a n opozi]ie, cunoa[terea paradisiac`, suficient` sie[i, are drept scop s` lumineze misterele, s` le reveleze [i astfel s` le reduc`, ins`, n felul acesta, fiin]a nu se mbog`]e[te, ci dimpotriv`. Opera liric` a lui Blaga se define[te ca succesiune a ipostazelor eului ce reflect` raportul dintre sine [i lume eul stihial/ eul expresionist exterior, eul problematizant /eul anonim, eul reconciliant.5 Cele trei etape din lirica sa sunt subordonate celor trei ipostaze ale eului liric: o ee a oe Primele dou` volume Poemele luminii, 1919, [i Pa[ii profetului, 1921, ilustreaz` prima ipostaz` eul stihial, caracterizat prin voin]a de cuprindere, de contopire cu taina [i de dep`[ire a individualit`]ii. ntre eul liric [i univers exist` un echilibru dat de sentimentul apartenen]ei la marele mister cosmic, la care fiin]a particip` frenetic. ae e ee a o n volumele n marea trecere , 1924, [i Laud` somnului, 1929, se oglinde[te eul anonim. Raportul eul liric - univers este anulat, individul resim]ind acut ndep`rtarea de condi]ia adamic` a fiin]ei, devenind, a[a cum remarc` I. Pop poetul triste]ii metafizice.6
1 Lucian Blaga, Noul stil, Opere, vol. 7, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1980 2 Lucina Blaga, Pietre pentru templul meu, Ed. Cartea Romneasc`, Bucure[ti, 1920 p 3 Idem, op. cit. 4 Idem, op. cit. 5 M. Mincu, Introducere n poezia lui Lucian Blaga, n vol.Lucian Blaga. Poezii, Ed. Albatros, 1983 6 I. Pop, Lucian Blaga- universul liric, Ed. Cartea Romneasc`, 1976 184

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

e ee e e n volumul Neb`nuitele trepte,1943, dar [i n postume se descoper` ultima ipostaz` a eului- eul reconciliant. Volumul aduce mp`carea cu sine [i resemnarea. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii face parte din volumul Poemele luminii, fiind e o oa e o ee cunoscut` ca art` poetic`. Poezia [i spore[te n]elesul privit` n ansamblul operei. Valoarea ei este dat` de textul propriu-zis, dar [i ca pies` introductiv` n universul poetic blagian. Textul este o art` poetic`, deoarece prezint` crezul artistic al lui Lucian Blaga, concep]ia lui despre poezie [i menirea artistului n rela]ie direct` cu misterul cosmic, astfel nct tema poemului este definirea unui raport ntre eul liric [i univers. Blaga modific` esen]ial nsu[i conceptul de act poetic, care nu mai este n]eles ca me[te[ug, ci ca modalitate fundamental` de situare a eului n univers, ca modalitate de a fi n [i prin poezie1. Titlul con]ine o metafor` revelatorie prin care este definit universul ca o mare tain`, ca o entitate des`vr[it`: corola de minuni trimite la ideea de perfec]iune, prin raportarea la forma circular`, dar [i la mister, prin con]inutul semantic al substantivului minuni, fenomene inexplicabile pe cale ra]ional`. De asemenea, titlul cuprinde [i m`rci ale eului liric: pronumele [i verbul la persoana I eu nu strivesc, astfel nct poezia se ncadreaz` n tipul de lirism subiectiv. Se remarca drept elemente de modernitate, la nivel formal, absen]a organiz`rii strofice, a elementelor de prozodie [i tehnica ingambamentului. Cea dinti secven]` poetic` este format` din primele cinci versuri, ce definesc cunoa[terea de tip luciferic, prin deta[area de un demers opus, raportat la ra]ional. Se remarc` reluarea titlului n versul ini]ial [i preferin]a pentru verbe la forma negativ` nu strivesc, nu ucid pentru a accentua opozi]ia ntre cele dou` tipuri de cunoa[tere luciferic`/ paradisiac` . Poetul trebuie s` cunoasc` lumea / misterele f`r` a le strivi, e aa a f`r` a le nimici frumuse]ea, a[a cum, de altfel, [i sus]inecteodat` datoria noastr` n fa]a unui adev`rat mister nu e s`-l l`murim, ci s`-l adncim a[a de mult nct s`-l prefacem ntr-un mister [i mai mare2. El trebuie s` g`seasc` mijloacele cele mai adecvate, deoarece corola de minuni este esen]a ultim` a lumii la care are acces doar poezia. Metaforele plasticizante ochi, flori, buze, morminte reprezint` manifest`ri ale tainelor n univers. Florile sunt elemente vegetale simboliznd o existen]` ingenu`, ochii devin simboluri ale con[tiin]ei umane reflexive, buzele sugereaz` gura care roste[te cuvntul, dar [i s`rutul, iar mormintele oglindesc marea tain` a mor]ii. n cea de-a doua secven]` este dezvoltat` opozi]ia dintre cunoa[terea de tip a luciferic/poetic` [i cea de tip paradisiac/[tiin]ific`, opozi]ie accentuat` prin cele dou` metafore lumina mea/ lumina altora, dar [i prin compara]ia ampl` cu luna, motiv literar ce nu mai reprezint` astrul tutelar, protector al cuplului din poezia romantic`, ci un simbol care poten]eaz` misterul [i-ntocmai cum cu razele ei albe luna/ nu mic[oreaz`, ci tremur`toare/ m`re[te [i mai tare taina nop]ii,/a[a mbog`]esc [i eu ntunecata zare/cu largi fiori de sfnt mister. Lucian Blaga (trebuie s`) se disociaz` orgolios de al]i creatori de frumos, c`ci, potrivit concep]iei sale, cunoa[terea lumii nu se face prin ra]iune, aceasta desfigurnd frumosul: Lumina altora/ sugrum` vraja nep`trunsului ascuns. Vraja, misterul nu trebuie sugrumate, ci protejate, de aceea poetul refuz` cunoa[terea paradisiac`. La
1 M. Mincu, op. cit. 2 L. Blaga, Pietre pentru templul meu, 1919 p 185

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

modul poetic, el opteaz` pentru poten]area misterului, pentru amplificarea lui prin imagina]ie. Lumina mea este simbolul ambivalent al cuvntului poetic [i al inteligen]ei care nfiin]eaz` lumi, ns` lumina altora desfigureaz` lumea, pentru c`, n loc s` creeze, cuvntul acestora distruge. O serie de motive se reg`sesc n cmpul semantic al ideii de tain`: vraja nep`trunsului ascuns, adncimi de ntuneric, taina nop]ii, ntunecata zare, sfnt mister, c`ci eul liric refuz` claritatea regimului diurn n favoarea regimului nocturn, ntruct i permite integrarea fiin]ei individuale n Totul cosmic. Misterul lumii st` n asocierea n]elesului cu nen]elesul, Blaga nsu[i ntrebndu-se: este ceva mai plin de n]eles ca ne-n]elesul? Ultima secven]`, avnd rol conclusiv, cuprinde motiva]ia cunoa[terii luciferice, respectiv iubirea c`ci eu iubesc/ [i ochi [i flori [i buze [i morminte. Poetul consider`, a[adar, iubirea un instrument suprem de cunoa[tere, repetarea adverbului [i, egaliznd simbolurile, care, nsumate, formeaz` corola de minuni a lumii. Expresivitatea poetic` se realizeaz` printr-o mbinare de tehnici [i mijloace: Rela]ia de opozi]ie este vizibil` n raport cu ideea principal` a poemului - diferen]a dintre cele dou` tipuri de cunoa[tere - [i se realizeaz` prin formele verbelor alese (grada]ia nu strivesc, nu ucid, sporesc, mbog`]esc, iubesc pentru cunoa[terea luciferic`, strivesc, ucid, sugrum` pentru cea paradisiac`), prin determinan]ii substantivului lumin` (lumina mea - lumina altora), dar [i prin prezen]a conjunc]iei adversative dar ce cap`t` valoare stilistic`, marcnd antiteza. Recuren]a metaforelor flori, ochi, buze, morminte,ce surprind teme fundamentale n crea]ia lui Blaga, dar [i a laitmotivului luminii, ce semnific` n acest poem cunoa[terea. Rela]ia de simetrie se realizeaz` prin repeti]ia seriei de metafore plasticizante (ochi,flori, buze, morminte), ca [i prin titlul care se reia n primul vers. Regimul verbelor verbele la modul indicativ, timp prezent cap`t` valoarea prezentului etern/ al prezentului gnomic. Figuri de stil se cultiv` compara]ia ampl`, metafora revelatorie, metafora plasticizant` [i enumera]ia. Printre elementele expresioniste din poezie se numar` raportarea eului la perspectiva cosmic`, metafora revelatorie ce domin` imaginarul poetic, libertatea prozodic`, [i nu n ultimul rnd natura decorativ`, emblematic`. Viziunea despre lume a poetului Lucian Blaga reflect` dorin]a de poten]are a misterului cosmic. Prin iubire, omul poate restabili coresponden]e ntre Univers [i sine, sim]indu-se un fragment dintr-un mister ce se autoregenereaz` continuu. Astfel, poetul devine el nsu[i o form` de manifestare a tainei. e o oa e n concluzie, poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga ilustreaz` direc]ia modernist` prin atitudinea poetic` n fa]a marilor taine ale universului, prin ilustrarea raportului eu lume, prin problematica abordat` [i prin cultivarea formelor de prozodie moderne. Ion Pop l consider` pe Blaga poet al nop]ii, cel pu]in tot att ct poet al luminii, nc` de le nceputurile crea]iei sale. (...) c`ci dac` lumina altora era menit` s` sugrume vraja nep`trunsului ascuns n ad`ncimi de ntuneric, poetul se voia agent al mbog`]iriintunecatei z`ri, definindu-se drept purt`tor al unei lumini selenare, ambigue, participnd deopotriv` la nalt [i adnc. 1
1 I. Pop, op. cit. 186

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Repere critice
o a ea o e o e oa e E.Lovinescu,Istoria literaturii romne contemporane, Ed.Minerva, Bucure[ti, 1981: Poezia lui nu izvor`[te att dintr-o emo]ie profund`, ci din regiunea senza]iei sau din domeniul cerebralit`]ii; am numi-o impresionism, dac` prin faptul dep`[irii obiectivului nu i s-ar cuveni mai degrab` titulatura de expresionism. Din contactul liber al sim]urilor cu natura g`sim n poezia lui Blaga nu numai o impresie de prospe]ime, ci [i un fel de bucurie de a tr`i, un optimism [i chiar un fel de frenezie aparent`, nietzscheian`, cu r`suflarea scurt`, limitat` la senza]ie sau spijinit` pe considera]ii pur intelectuale. o a e e o o ea z Ov. S. Crohm`lniceanu, Poezia sentimentului cosmic [i a fiorului metafizic n Literatura romn` ntre cele dou` r`zboaie mondiale, II, Ed. Minerva,Bucure[ti, ea a o e ee o z o e o ae 1974:Lirismul primelor poeme ale lui Blaga are dou` surse principale. Una apar]ine expansiunii vitale juvenile, care r`spunde nevoii sufletului tn`r de a se cheltui n cuprinderi frenetice, alta e a interioriz`rii, datorit` spiritului care descoper` necontenit rela]ii tainice n jurul s`u [i le nregistreaz` tulburat. Poetul oscileaz` ntre instinct [i reflec]ie. o a o e o e M. Scarlat, Istoria poeziei romne[ti, Bucure[ti, Editura Minerva,1985: Titu Maiorescu vorbise despre o dezbinare ntre minte [i inim`, pe care s-ar ntemeia clasificarea obiectelor gndirii n obiecte ale ra]iunii reci sau logice [i obiecte ale sim]`mntului sau pasionale. Blaga nu mai este att de drastic n privin]a distinc]iei ntre cele dou` sfere, creznd n complementaritatea lor (...) El stabile[te un raport de complementaritate ntre statutul gnoseologic al artei [i cel al [tiin]ei. Tocmai acest am`nunt esen]ial a f`cut din el un mare poet. a a a e e a e Ioan Alexandru, Lucian Blaga, Iubirea de patrie, Ed Dacia, Cluj-Napoca, 1978:L-am cunoscut ntr-o prim`var`, pu]in` vreme nainte de a se ntoarce n Lancr`m, pentru somnul de veac. Era un b`rbat mai degrab` nalt, pu]in adus de umeri, cu fa]a prelung`, nas roman, frunte nalt` fugind spre cre[tetul privegheat de argintul p`rului scurt [i des nc`, urechi mari ciulite c`tre cap, buze delicate, gur` prelung`, buza de sus mai groas`, falca puternic` [i b`rbia potrivit`, mna cu degete prelungi [i mersul de om a[ezat. Ochii erau deosebi]i, scrut`tori, ageri verzui, odihnind asupra ta pn` primeau r`spunsul la care se a[teptau. Locuia ntr-o cas` modest`, ntre gr`dini, pe o strad` lini[tit`, pe drumul ce ducea c`tre Dealul Feleacului, ca ntr-un sat.

187

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

DA}I-MI UN TRUP, VOI MUN}ILOR M


de Lucian Blaga Numai pe tine te am, trec`torul meu trup, [i totu[i flori albe [i ro[ii eu nu-]i pun pe frunte [i-n plete, c`ci lutul t`u slab mi-e prea strmt pentru stra[nicul suflet ce-l port. Da]i-mi un trup, voi mun]ilor, m`rilor, da]i-mi alt trup s`-mi descarc nebunia n plin! P`mntule larg, fii trunchiul meu, fii pieptul acestei n`prasnice inimi, pref`-te-n l`ca[ul furtunilor cari m` strivesc, fii amfora eului meu nd`r`tnic! Prin cosmos auzi-s-ar atuncea m`re]ii mei pa[i [i-a[ apare n`valnic [i liber cum sunt, p`mntule sfnt. Cnd as iubi, mi-a[ ntinde spre cer toate m`rile ca ni[te vnjoase, s`lbatice bra]e fierbin]i, spre cer, s`-l cuprind, mijlocul s`-i frng, s`-i s`rut sclipitoarele stele. Cnd a[ ur, a[ zdrobi sub picioarele mele de stnc` bie]i sori c`l`tori [i poate-a[ zmbi. Dar numai pe tine te am, trec`torul meu trup.

a m o ] o Poezia Da]i-mi un trup, voi mun]ilor de Lucian Blaga face parte din volumul Pa[ii profetului (1921), n care poetul pune problema raportului eului cu lumea ntr-o conjunctur` existen]ial` caracterizat` prin dezm`rginire [i voin]` de cuprindere a universului,de participare la tainele lui. Poetul-filozof dezv`luie nc` o dat` consubstan]ialitatea ideei cu misterul atotcuprinz`tor. Poezia [i trage seva dintr-un complex de motive [i reflec]ii privind dualitatea trup [i suflet, tipurile de cunoa[tere paradisiac` [i luciferic` [i/ sau tipologia psihologic` propus` de Nietzsche, apolinic [i dionisiac.
188

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Modernismul expresionist al operei se nutre[te din condi]ia frenetic`, dionisiac` a eului poetic, dominat de vitalism [i de o energie debordant`, care-l apropie de Marele Anonim, dar [i din forma poeziei, caracterizat` de strofe polimorfe, versuri albe [i vers liber [i, mai ales, de prezen]a ingambamentului, considerat: [...] acea ruptur` dintre metru [i sintax` prin care o fraz` nceput` ntr-un vers, n loc s` se opreasc` la sfr[itul acestuia, este continuat` la nceputul celui urm`tor. 1 Viziunea despre lume a poetului se nutre[te dintr-o concep]ie, pe care Eugen Todoran o define[te astfel: n poezia lui Blaga din primele cicluri aceast` prelungire a cosmosului prin mi[c`rile sufletului este o explozie a sentimentului, care d` omului for]a demiurgic` a reintegr`rii lui n propria sa demnitate [i spiritualitate. Spa]iul naturii exterioare, v`zut din interiorul sufletului, devine spa]iu imaginar, dizolvat de expresionismul poetului n con]inut prin nlocuirea formei cu mi[carea, ntr-o viziune care, ca viziune a absolutului, se suprapune cu imagina]ia mitic`.2 Tema poeziei este constituit` de strig`tul, de aspira]ia sufletului dominat de impulsuri stihiale, primare de a se armoniza cu trupul. n dezvoltarea temei, se recunosc inflexiuni ale miturilor arhaice, dar [i ale filozofiei lui Friedrich Nietzsche (cunoa[tere apolinic` dominat` de senin`tate, de echilibru tipul ra]ional [i cunoa[tere dionisiac`, caracterizat` prin be]ie a sim]urilor, prin gustul mor]ii [i al tragicului-tipul ira]ional) sau ale filozofiei proprii (cunoa[tere luciferic` [i cunoa[tere paradisiac`). Titlul dezvolt` conota]ii luciferice sau dionisiace, definind un tip de creator dominat de instinctul vitalist, care instituie o nou` ordine, cosmic`, a existen]ei omului n natur`. Titlul are o structur` propozi]ional`, imperativ`. Accentul semantic cade pe substantivul n vocativ mun]ilor, pentru c` deschide seria sugestiilor simbolice despre ee munte. Astfel, Ivan Evseev consider`: Muntele este opus monotoniei [esului, adncimii v`ilor [i instabilit`]ii apelor, muntele s-a constituit ntr-un simbol arhetipal cu multiple semnifica]ii mitico-religioase, morale [i estetice. Valorile sale graviteaz` n jurul unui nucleu semantic care valorific`, nainte de toate, verticalitatea muntelui. El reprezint` un Axis Mundi (Ax` a Lumii) sau o scar`, ce nlesne[te ascensiunea omului spre naltele valori spirituale, al c`ror simbol [i sediu este cerul. Pe de alt` parte, muntele este centrul care organizeaz` nu numai un spa]iu geografic, ci [i diferite fenomene [i procese macrocosmice [i microcosmice. Loc de ntlnire dintre cer [i p`mnt, muntele este un canal de comunicare dintre cele dou` stihii sau nivele ale cosmosului. n vechile credin]e el este l`ca[ul zeilor sau spa]iul predilect unde se oficiaz` diverse rituri , menite s` atrag` asupra gliei [i asupra locuitorilor ei influen]ele benefice ale cerului. [...] n mentalitatea oamenilor trecutului, urcarea unui munte era ntotdeauna o ac]iune cu caracter ritual, iar pe plan psihologic semnific` ncercarea omului de a-[i dep`[i propriile limite, o ascensiune spiritual`, o ridicare prin cunoa[tere de sine. Contemplarea muntelui ne provoac` un elan spre piscuri, ne ndeamn` la o participare activ` la o simfonie a vie]ii cosmice [i ne insufl` speran]a eternit`]ii.3 Discursul liric este format din 33 de versuri, organizate n patru secven]e lirice (I versurile 2-6, prima strof`; II versurile 7-20, a doua strof`; III versurile 21-27, a treia strof`; IV versurile 28-32, a patra strof`), un incipit [i un vers liber final. Incipitul poeziei Numai pe tine te am, trec`torul meu trup,con]ine o constatare reflexiv`, aceea c` eul e con[tient de sine ca trup trec`tor, supus silniciei timpului. n prima secven]` liric`, se sugereaz` na[terea unei tensiuni dramatice, marcate de
1 Val. Panaitescu, coordonator, Terminologie poetic` [i retoric`, Editura Universit`]iiAl. I. Cuza, Ia[i, 1994 2 Eugen Todoran, Lucian Blaga. Mitul poetic, Ed. Facla, Timi[oara, 1981, pag. 157 3 Ivan Evseev, Dic]ionar de simboluri [i arhetipuri culturale, Ed. AMARCORD, Timi[oara, 1994 p 189

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

opozi]ia trup-lutul t`u slab [i stra[nicul suflet. Poetul [i manifest`, n secven]a a doua, dorin]a de armonizare a celor dou` componente ale fiin]ei, prin contopirea dionisiac` a omului cu ilimitatul, identificat aici cu muntele. Dezm`rginirea stihial` a eului cap`t` conturul unui spectacol cosmogonic, n care omul preia forme [i dimensiuni din natur`: Da]i-mi un trup,/ voi mun]ilor/ m`rilor,/ da]i-mi alt trup s`-mi descarc nebunia/ n plin!/ P`mntule larg, fii trunchiul meu,/. {i, la fel ca n credin]ele str`vechi, noul trup urie[esc are nevoie de o inim` pe m`sur`: fii pieptul acestei n`prasnice inimi. Ivan Evseev crede: Inima considerat` organ central n corpul fiin]ei umane [i a sediu al sentimentelor, are valen]ele simbolice ale unui Centru macrocosmic, pus n rela]iile de similitudine [i interdependen]` cu toate elementele ce alc`tuiesc modelul lumii n culturile tradi]ionale. Semnific` bun`tate, dragoste, via]`, curaj, onoare [i intui]ie. Marile idei-consider` Pascal ne vin din inim`. Este sediul func]iei intelectuale la greci, la vechii indieni, la musulmani. Este punctul de ntrep`trundere a spiritului [i materiei, l`ca[ (templu) al lui Dumnezeu, n acest sens, e perceput` ca un vas (cup`) care se umple de harurile cerului. Acest lucru este reflectat n hieroglifia egiptean`, n simbolistica vest-european` a Graalului, cupa cu sngele lui Isus, n triunghiul cu vrful n jos din simbolistica geometric` a multor popoare. Pe plan social, inima (marele monarh al organismului) reprezint` regele,autoritatea central`, centrul administrativ (capitala = inima ]`rii). Inima (Anima) este un simbol feminin att n mitologie, ct [i n psihologia abisal` a lui C. G. Jung. Pe plan macrocosmic, ea a fost asociat` Soarelui, n timp ce creierul a fost pus n rela]ie cu Luna, despre care se credea pn` n Evul Mediu trziu c` ngroa[` apa [i r`ce[te creierul (Paracelsius). Dubla mi[care a inimii, sistolic` [i diastolic`, a fost asemuit` cu pulsa]ia universului, cu fluxul [i refluxul.1 A treia [i a patra secven]` liric` sugereaz` capacitatea omului de a tr`i sentimente complexe, antitetice: Cnd a[ iubi [i Cnd a[ ur, dar [i de a aspira spre absolutul vie]ii, construit n imagini metaforice grandioase: mi-a[ ntinde spre cer toate m`rile/ ca ni[te vnjoase, s`lbatice bra]e fierbin]i,/ spre cer,/ s`-l cuprind,/ mijlocul s`-i frng, s`-i s`rut sclipitoarele stele. Imaginarul poetic se mbog`]e[te acum cu motive artistice ale demitiz`rii [i ale desacraliz`rii: a[ zdrobi sub picioarele mele de stnc`/ bie]i sori / c`l`tori Finalul poeziei este construit simetric cu incipitul: Dar numai pe tine te am, trec`torul meu trup. Poetul ajunge, cu triste]e rafinat`, la o concluzie similar` cu premisa. Concep]ia greceasc`, formulat` de Platon, c` trupul este temni]a unui zeu ascuns, pare s`-l fi inspirat [i pe Blaga n specula]iile sale lirico-filozofice. Limbajul extrem de expresiv intr` n alc`tuirea metaforelor revelatorii amfora eului meu nd`r`tnic, bie]i sori, a hiperbolelor-Prin cosmos auzi-s-ar atuncea m`re]ii mei pa[i,pref`-te-n l`ca[ul furtunilor cari m` strivesc, a invoca]iilor [i a exclama]iilor retorice: Da]i-mi un trup,/ voi mun]ilor,/ m`rilor,/ da]i-mi alt trup s`-mi descarc nebunia/ n plin!; trec`torul meu trup, m`rilor etc. Prozodia modern` concretizat` n versuri libere, cu num`r inegal de silabe [i cu ritm interior acordat sensibilit`]ii poetice blagiene sus]ine universul ideatic [i afectiv al textului. Poezia Da]i-mi un trup, voi mun]ilor ilustreaz` ideea c`: Spaima de anulare provoac` afirmarea violent` a eului, expansiunea, gestul de cuprindere frenetic` a lumii.2[i statueaz` un raport specific al poetului cu universul, de revelare a modului n care acesta poate participa la existen]a cosmic`.
1 Idem, ibidem. 2 George Gan`, Opera literar` a lui Lucian Blaga, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1976 190

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Repere critice
ea a o e ee o z o e o ae Ov. S. Crohm`lniceanu, Literatura romn` ntre cele dou` r`zboaie mondiale, vol. I, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1974: E foarte greu, dac` nu imposibil, de judecat opera poetului f`r` o referire permanent` la sistemul s`u filozofic. Lirica lui Blaga transcrie st`ri suflete[ti care, neavnd nimic conceptual, se amestec` totu[i intim cu preocup`rile speculative ale gnditorului. El [i tr`ie[te plenar ideile, de unde ecoul lor adnc n lumea sentimentelor. Pe de alt` parte, fiorul liric ia na[tere la Blaga din reflexivitate [i nso]e[te pas cu pas mi[c`rile unui spirit scormonitor. e o a ae ea o e Constantin Ciopraga, Personalitatea literaturii romne, Institutul European, 1997: [...] Blaga se pronun]` pentru o ntoarcere regeneratoare la izvoarele primordiale, invocnd orizonturile incon[tientului, formulele ini]iatice uitate, explornd straturi arhaice. Creeaz` el nsu[i mituri, n prelungirea celorlalte, v`znd n cultura nceputurilor o mare capacitate de reprezentare esen]ial` a lumii. ]o a o o Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, coordonatori, Dic]ionarul scriitorilor romni, A-C, Editura Funda]iei Culturale Romne, Bucure[ti, 1995: ntre ipoteza o C eului integrat [i a celui nstr`inat de realit`]ile originare, obsedat de reg`sirea Totalit`]ii, Blaga va construi o biografie exemplar`, ca parte a unui mit poetic deplin nchegat. [...] Substan]a romantic` a unei asemenea viziuni este evident` [i ea va cunoa[te fertile dezvolt`ri expresioniste, de la afirmarea elanului vitalist-nietzscheean din primele poeme, viznd contopirea frenetic` cu viforul nebun de lumin` sau cu noaptea primordial`, pn` la sf[ierile de mai trziu ale eului vinovat de tr`darea obr[iilor [i suferind de r`ul civiliza]iei moderne, v`zute apocaliptic. e o e e e o Nicolae Balot`, Arte poetice ale secolului XX, Ed. Minerva,Bucure[ti, 1976: Pentru Lucian Blaga, leg`tura dintre t`cere [i cuvinte, n cuprinsul poeziei, este de natur` orfic`. n t`cerea poetului care suspend` lumea cuvintelor obi[nuite, banale, unelte tocite ale sensibilit`]ii comune, s-a refugiat cuvntul dinti, esen]ial, izvorul cuvintelor. [...] n aceast` t`cere a poe]ilor, cuvntul originar a[teapt` orfica mntuire care l va readuce n lumea muritorilor. Poezia e un asemenea discurs orfic, o izb`vire a cuvntului, nu de t`cere, c`ci doar din t`ceri e alc`tuit, ci de cuvinte, de arta g`unoas` a retoricii umane de toate zilele.

191

Particularit`]i ale modernismului \n opera lui Tudor Arghezi


TESTAMENT
Nu-]i voi l`sa drept bunuri, dup` moarte Dect un nume adunat pe-o carte. n seara r`zvr`tit` care vine De la str`bunii mei pn` la tine, Prin rpi [i gropi adnci, Suite de b`trnii mei pe brnci, {i care, tn`r, s` le urci te-a[teapt`, Cartea mea-i, fiule, o treapt`. A[eaz-o cu credin]` c`p`ti. Ea e hrisovul vostru cel dinti, Al robilor cu saricile, pline De osemintele v`rsate-n mine. Ca s` schimb`m, acuma ntia oar`, Sapa-n condei [i brazda-n c`limar`, B`trnii-au adunat, printre pl`vani, Sudoarea muncii sutelor de ani. Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite Eu am ivit cuvinte potrivite {i leag`ne urma[ilor st`pni. {i, fr`mntate mii de s`pt`mni, Le-am pref`cut n versuri [i-n icoane. F`cui din zdren]e muguri [i coroane. Veninul strns l-am preschimbat n miere, L`snd ntreag` dulcea lui putere. Am luat ocara, [i torcnd u[ure Am pus-o cnd s`-mbie, cnd s`-njure. Am luat cenu[a mor]ilor din vatr` {i am f`cut-o Dumnezeu de piatr`, Hotar nalt, cu dou` lumi pe poale, P`zind n piscul datoriei tale. Durerea noastr` surd` [i amar` O gr`m`dii pe-o singur` vioar`, Pe care ascultnd-o a jucat St`pnul ca un ]ap njunghiat. Din bube, mucegaiuri [i noroi
192

de Tudor Arghezi

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Iscat-am frumuse]i cu pre]uri noi. Biciul r`bdat se-ntoarce n cuvinte {i izb`ve[te-ncet pedepsitor Odrasla vie-a crimei tuturor. E-ndrept`]irea ramurei obscure Ie[it` la lumin` din p`dure {i dnd n vrf ca un ciorchin de negi Rodul durerii de vecii ntregi. ntins` lene[` pe canapea, Domni]a sufer` n cartea mea. Slova de foc [i slova f`urit` mperechiate-n carte se m`rit`, Ca fierul cald mbr`]i[at n cle[te, Robul a scris-o, Domnul o cite[te, F`r-a cunoa[te c`-n adncul ei Zace mnia bunilor mei.

Creator de excep]ional` vigoare, Arghezi produce n poezia romneasc` interbelic` o revolu]ie estetic` de propor]iile aceleia nf`ptuite de Eminescu n veacul anterior. Testament deschide cel dinti volum al autorului, Cuvinte potrivite (1927), e a e impunnd o concep]ie [i un limbaj poetic de flagrant` noutate. Ea este o reflec]ie n versuri pe tema crea]iei [i a artistului, deci o art` poetic`. o Artele poetice apar n literatura romn` odat` cu opera eminescian` (Epigonii, Criticilor mei, Numai poetul etc. ), exterioriznd fr`mnt`ri legate de raportul dintre idee o e a o [i limbaj, dintre sim]ire [i imagine artistic` sau legate de oper` [i de receptarea ei ori de singularitatea poetului ca fiin]` creatoare. Medita]ia liric` arghezian` abordeaz` semnifica]ia c`r]ii ca rod spiritual, resursele poeziei [i ale limbajului artistic, rela]ia dintre talent [i inspira]ie n realizarea produsului estetic. Opera dezv`luie un crez artistic particular. Dat fiind c` poetul se nchipuie pe sine ca o verig` ntre genera]ii [i [i n]elege opera ca un receptacul al suferin]elor [i al n`dejdilor unui lung [ir de robi ai p`mntului, e a e n fa]a c`rora se pleac` n semn de respect [i de recuno[tin]`, Testament cumuleaz` [i note de poezie social`. Motivele prezente n acest text liric programatic: cartea, cuvintele potrivite, poeta faber (poetul f`uritor, me[te[ugar, cel care cizeleaz` lexicul poetic), inspira]ia (slova de foc), truda artistic` (slova f`urit`), cititorul (Domnul) sunt specifice trat`rii dintr-o perspectiv` unic`, individual` a aspectelor caracteristice procesului/ universului crea]iei. Aceast` art` poetic` apar]ine modernismului prin dimensiunea sa reflexiv` (ilustreaz` lirica de medita]ie filosofic`), prin ineditul metaforei, prin cultivarea esteticii urtului, prin sensibilitatea artistic` nou` ce produce inedite resurse ale lirismului, prin sintaxa poetic` mai dificil`, prin reformarea unit`]ilor strofice. Registrul lexical att de variat al poemului, bazat pe contraste puternice, sus]ine viziunea despre lume a unei personalit`]i energice, pentru care via]a, opera, rela]ia cu materia brut` ce trebuie s` devin` limbaj artistic, raporturile cu receptorii crea]iei sale nseamn` confruntare, mistuire l`untric`, sfidare a prejudec`]ilor, gest distructiv [i de rentemeiere totodat`.
193

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Ivit la lumin`, din p`dure, dintr-un neam de lucr`tori ne[tiu]i ai p`mntului, poetul le p`streaz` atitudinea. Pentru el, ca [i pentru cei cu osemintele v`rsate-n mine, existen]a se m`soar` n fapt`. Str`mo[ii au ncercat s` mblnzeasc` p`mntul pentru a-i lua roadele, artistul se str`duie[te s` domesticeasc` graiul, s`-i nfrng` s`lb`ticia, pentru a-l face expresie poetic`. Creatorul uman dobnde[te virtu]i aproape demiurgice (F`cui din zdren]e muguri [i coroane) iar capacitatea sa constructiv` se reflect` ntr-o bibliogenez` prezentat` posterit`]ii cu limpedea con[tiin]` a valorii (Cartea mea-i, fiule, o treapt`). Titlul, un substantiv abstract, are, prin multitudinea de consoane, o sonoritate grav`, iar prin semnifica]ie (act juridic de voin]` unilateral`, prin care o persoan` [i exprim` dorin]ele ce urmeaz` a-i fi mplinite dup` moarte, n special n leg`tur` cu transmiterea averii sale) o aur` solemn`. Vocativul fiule, din cuprinsul primei strofe, pune testatarul (autorul testamentului) n leg`tur` cu fiul, mo[tenitorul averii spirituale concentrate ntr-o carte. Fiul devine, simbolic, primitorul [i p`zitorul comorii ncredin]ate prin document, receptorul operei de art`, f`r` de care valorile nchise n tezaur s-ar irosi. ntre tat` (artistul) [i fiu (lectorul) se creeaz` o leg`tur` peste timp, care sfideaz` moartea. Titlul poate face trimitere [i la o pozi]ie ferm`, n fapt la o atitudine estetic` tran[ant`, de la care autorul nu accept` s` fac` abatere. n aceast` situa]ie, s-ar putea vorbi despre atitudinea de recuperare a urtului, de metamorfozare a lui n valori ale artei eterne. Termenul testament ofer` [i sugestii religioase, evocnd textele sacre: Vechiul [i Noul Testament, m`rturii despre credin]`, de dinainte [i dup` na[terea lui Hristos. Devo]iunea ia, n opera arghezian`, form` statuar` (Am luat cenu[a mor]ilor din vatr`/ {i am f`cut-o Dumnezeu de piatr`). ntruct un act cum este testamentul se ntocme[te, n general, la vrsta maturit`]ii [i dup` o perioad` de acumul`ri, mo[tenirea l`sat` de poet implic` ideea unei cristaliz`ri artistice depline, a unei izbnzi creatoare ce poate fi d`ruit` posterit`]ii. e a e Caracterul de art` poetic` al Testamentului arghezian, unicitatea viziunii estetice exprimate fac din aceast` poezie o ilustrare a lirismului subiectiv. Autorul se suprapune eului poetic, ntr-o tentativ` de autodefinire memorabil`, n care se reg`sesc m`rcile lingvistice ale implic`rii (pronume [i verbe la persoana I). Din punct de vedere compozi]ional, textul este un monolog adresat. Mesajul este transmis de o instan]` generic`, testatarul, c`tre alt` instan]` generic`, fiul, pe un ton nfl`c`rat, plin de patim`. Incipitul stabile[te contactul ntre cei doi poli ai comunic`rii, eu-tu, determinnd instantaneu un nalt nivel al emo]iei lirice: Nu-]i voi l`sa drept bunuri, dup` moarte, / Dect un nume adunat pe-o carte. El deschide calea confesiunii poetice, precizndui cursul simbolic: discursul autoreferen]ial vizeaz` destinul unui creator [i al unei opere. Poezia este alc`tuit` din cinci strofe inegale, n care tensiunea exprim`rii ideilor [i a sentimentelor r`mne la fel de puternic`. Primele dou` stabilesc tipul mo[tenirii spiritual` [i obliga]iile succesorului/ lectorului. Strofele a treia [i a patra dezv`luie rela]ia dintre poet [i str`mo[i, sursele crea]iei sale, metamorfoza cuvntului obi[nuit sau nepoetic ntr-un instrument vr`jit, rolul purificator al artei. Ultima strof` cuprinde m`rturisirea arghezian` despre actul creator care este, n egal` m`sur`, talent [i trud`
194

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

dar [i despre specificul poeziei: art` a sim]irii tumultuoase, ridicat` mpotriva tuturor prejudec`]ilor literare. Simbolul central al textului este cartea. Acesta apare, simetric, de cte dou` ori, n prima [i n ultima strof`, dnd rotunjime discursului liric [i accentundu-i semnifica]iile. El devine [i un element de recuren]`. Seva acestei poezii este alimentat` de numeroase opozi]ii precum: sap`/condei, brazd`/c`limar`, graiul lor cu-ndemnuri pentru vite/cuvinte potrivite, zdren]e/muguri, venin/miere. Toate acestea sugereaz` att progresul cultural al umanit`]ii de-a lungul timpului ct [i puterea transformatoare a artei. Caracterul oximoronic al unor structuri (Din bube, mucigaiuri [i noroi/ Iscat-am frumuse]i [i pre]uri noi) scoate n eviden]` personalitatea creatoare excep]ional` a celui care se define[te pe sine n calitate de con[tiin]` [i de sensibilitate artistic` modern`. Imaginarul poetic Celebra art` poetic` arghezian` se folose[te de metafora testamentului pentru a ilustra istoria operei de art` de la stadiul incipient (graiul lor cu-ndemnuri pentru vite) pn` la [lefuirea ei definitiv` (n versuri [i-n icoane), avnd un rol bine determinat n lume (E-ndrept`]irea ramurei obscure/ Ie[it` la lumin` din p`dure), desp`r]indu-se n cele din urm` de creator (Robul a scris-o, Domnul o cite[te) pentru a ajunge o mo[tenire spiritual` de mare pre] (Cartea mea-i, fiule, o treapt`. / A[eaz-o cu credin]` c`p`ti), pentru multe genera]ii. Atitudinea poetului oscileaz` ntre modestie [i con[tientizarea deplin` a propriei valori rev`rsate n oper`. Echivalarea averii agonisite ntr-o via]` doar cu un nume adunat pe-o carte poate p`rea expresia unei judec`]i despre sine mult prea severe sau m`rturisirea risipei. n fapt, aceast` mo[tenire, aparent m`runt`, compus` fiind din semne semnele numelui, semnele c`r]ii integreaz` un ntreg univers, care, prin esen]a lui, nu este perisabil precum bunurile materiale. Numele [i cartea nainteaz` mpreun`, n timp, solidar, fiind prelungirile imateriale [i indestructibile ale f`pturii de hum` din care s-au desprins. Postura de rob supus unui Domn (cititorul) nu reprezint` dect unul dintre rolurile pe care [i le asum` artistul. El se arat` totodat` ca ziditorul unei uria[e trepte de progres social [i cultural, treapt` ce preschimb` munca brut` a cmpului n trud` intelectual`; este necesarul liant al genera]iilor, me[te[ugarul de cuvinte leag`ne ale sensibilit`]ii urma[ilor st`pni; prime[te atributele alchimistului (F`cui din zdren]e muguri [i coroane) dar [i ale unei instan]e justi]iare (Biciul r`bdat se-ntoarce n cuvinte). Toate aceste roluri semnaleaz` o cuprinz`toare [i responsabil` n]elegere a misiunii sale. Poetul nu este un ego care se exhib` orgolios n fa]a contemporanilor. Personalitatea sa absoarbe valorile morale [i idealurile str`mo[ilor (osemintele v`rsate-n mine), le d` nf`]i[area estetic` necesar` [i le transmite posterit`]ii. El este spa]iul fertil n care trecutul ntunecat (rpi, gropi) se face viitor lipsit de orice amenin]are (... s` le urci te-a[teapt`). n vocea poetului r`sun` glasurile r`mase neauzite ale attor oameni care s-au stins n durere, sacrifica]i, n sudoarea muncii e a e o sutelor de ani [i de aceea Testamentul s`u cap`t` valen]e colective (Durerea noastr` surd` [i amar`/ O gr`m`dii pe-o singur` vioar`). Procesul creator, diferit de munca aspr` a predecesorilor, este simbolizat prin alte unelte: condeiul [i c`limara. Totu[i efortul ndelungat, nd`r`tnic r`mne, c`ci e nevoie s` fie fr`mntate mii de s`pt`mni substan]ele amorfe din care se va na[te poezia.
195

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Pentru Arghezi, nu exist` cuvinte nepoetice. Cmpul lexical al materiilor infame: zdren]e, bube, mucigaiuri, noroi sugereaz` atitudinea de frond` a creatorului fa]` de conven]iile poetice artificiale, respinse cu fermitate. Ca [i autorul francez Charles Baudelaire, ntemeietorul direc]iei lirice a reabilit`rii urtului, Arghezi crede c` apoeticul trebuie s` fie considerat unul dintre mijloacele fire[ti ale poeziei care, mai mult dect oricare alt` art`, are putere transfiguratoare. Totul e sacru n minile artistului, declara el ntr-un articol, [i opera]ia de a scoate perle acolo unde vulgul nu vede dect musc`rie e dumnezeiasc`. Cu mult` trud` [i cu har, noroiul, veninul ajung s` primeasc` str`lucirea [i noble]ea ve[mintelor poetice, dovedind c` poezia e pretutindeni [i c` artistul e cu att mai mare, cu ct [tie s-o descopere mai adnc, n straturi neumblate, resping`toare la prima vedere. Crea]ia e inspira]ie (slova de foc) dublat` de [lefuire trudnic` a materialului lingvistic brut (slova f`urit`), iar rezultatul sublim sunt cuvintele potrivite. A face poezie este o angajare fundamental` [i nu instinctul de a urma o mod` literar`, dup` e a e cum afirm` nsu[i autorul Testamentului: Cnd m-am ivit incidental printre scriitori, veneam cu totul din alt` parte, din p`r]i n care nu pusese nc` nici un scriitor calificat piciorul. {i miroseam a s`lb`ticie, ca un lup intrat din eroare n cetate. Scriam f`r` s` e o e vreau s` fiu ceea ce se nume[te un scriitor, lucrul se simte clar din Cuvinte potrivite, care nu m`gulesc falsific`rile intelectuale [i artistice ale nici unui gen de a mnji hrtia.1 Caracteristici ale limbajului poetic Tr`s`turile cele mai izbitoare ale limbajului poetic arghezian sunt expresivitatea [i ambiguitatea, caracteristici ale poeziei moderniste. s Expresivitatea este produs`, la nivel lexico-semantic, de asocierile surprinz`toare de cuvinte (seara r`zvr`tit`, slova de foc, ciorchin de negi) de procedeul realiz`rii seriilor sinonimice din metafore (graiul lor cu-ndemnuri pentru vite = zdren]e = venin sau bube = mucigaiuri = noroi), procedeu urmat [i n construirea antonimiei (venin miere; zdren]e muguri [i coroane). n prima strof`, n care se stabile[te rela]ia autor-cititor, predomin` termenii din vocabularul fundamental (bunuri, moarte, nume, carte, str`bunii, tn`r etc.) folosi]i, n cea mai mare parte cu sens figurat, situa]ie care se repet` n ultima strof` (lene[`, sufer`, fier, cle[te, a scris-o etc.), unde se face din nou raportarea autorului [i a operei sale la receptorul de art`. Strofele intermediare, de reliefare a leg`turilor trecutului (reprezentat de b`trni) cu prezentul (exprimat de poet) [i cu viitorul (ntrupat n fiu), timpuri pe care poezia le contope[te prin ideatic` [i prin limbaj, fac loc unor categorii diferite de cuvinte. Ceea ce define[te laolalt` termenii/ expresiile populare (c`p`ti/ pe brnci), regionalismele (gr`m`dii), arhaismele (hrisovul, condei), vocabulele considerate pn` la Arghezi antipoetice (s`-njure, negi), terminologia religioas` (icoane, Dumnezeu), neologismele (crimei, obscure) este capacitatea lor unic` de armonizare. Intensitatea tr`irilor artistului care se prezint` ca o con[tiin]` reunit` a trecutului [i a prezentului, aflat` n pragul judec`]ii morale [i estetice a viitorului, face ca nicio not` discordant` a rostirii poetice s` nu se strecoare. Suavitatea [i brutalitatea exprim`rii coexist` n acela[i vers sau n versuri consecutive, semn al unei extraordinare capacit`]i de nuan]are a atitudinii/ ideii/ sentimentului.

1 Apud Mircea Scarlat, Istoria poeziei romne[ti, vol. III. Ed. Minerva, Bucure[ti, 1986. 196

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Poetul alege de obicei cuvinte concrete, cu mare for]` evocatoare: muguri, ]ap njunghiat, fierul cald mbr`]i[at n cle[te, preocupat fiind s` dea limbajului, dup` cum el nsu[i afirmase n presa vremii, nsu[iri materiale. La nivel stilistic, frecven]a metaforei, pe care G. C`linescu o considera drept un poem mic, o structur` cu o tem` dominant` genereaz` adeseori ambiguitatea sensurilor, ca n versurile: ntins` lene[` pe canapea, / domni]a sufer` n cartea mea, n care metafora domni]ei poate evoca tenta]ia reprimat` a afectului artistic facil sau impulsul alinierii scriitorului la o matrice de concep]ie [i de stil care s` fie a timpului sau, dimpotriv`, prejudecata estetic` a receptorilor de poezie etc. Omniprezen]a acestei figuri de stil determin` o lectur` literal` [i o relectur` n cheie simbolic`. Metaforele creeaz` imagini vizuale (cenu[a mor]ilor din vatr`), auditive (Durerea [...] o gr`m`dii pe-o singur` vioar`), gustative (veninul strns l-am preschimbat n miere), dar, cel mai des, alerteaz` mai multe sim]uri n acela[i timp a o (Durerea noastr` surd` [i amar`/ O gr`m`dii pe-o singur` vioar`, / Pe care ascultnda a o a jucat/ St`pnul ca un ]ap njunghiat). Dup` cum se poate remarca, metafora este acaparatoare [i, n albia ei de semnifica]ie, sunt atrase [i alte figuri de stil precum e a epitetul simplu (torcnd u[ure), epitetul dublu (Durerea noastr` surd` [i amar`), oximoronul (izb`ve[te pedepsitor), enumera]ia (bube, mucegaiuri [i noroi), inversiunea (iscat-am) etc. n constituirea metaforelor intr` termeni din variatele registre ale limbii, ca ntr-o concludent` demonstra]ie artistic` despre for]ele uria[e de sugestie ale limbajului uzual sau frust, [ocant, aparent apoetic, dar [i despre capacitatea transfiguratoare nelimitat` a poeziei. e a e Harta gndirii poetice din Testament se dezvolt` pornind de la cteva repere metaforice fundamentale: cartea (ca laitmotiv), bube, mucegaiuri, noroi metamorfozate n frumuse]i [i pre]uri noi, slova de foc [i slova f`urit`, n jurul c`rora se organizeaz` crezul poetic arghezian. e a e Limbajul artistic utilizat n Testament scoate n eviden]`, la nivel morfologic, preferin]a pentru substantive, ceea ce determin` prezen]a masiv` a concretului (Mircea Scarlat) care nu este ns` dect incarnarea imperceptibilului, n imagina]ia poetului. P`durea, ramura, ciorchinul de negi sunt termeni/ structuri cu valoare de reprezent`ri ale opozi]iei ntuneric/lumin`, durere infernal`/speran]` [i nu semnele lingvistice corespunz`toare unei realit`]i exterioare, identificabile. Verbele [i pronumele cunosc, derutant, dese schimb`ri de persoan`. Eul poetic se desemneaz` prin formele de persoana nti, singular a unor verbe sugestive pentru actul creator: (am preschimbat, f`cui etc. ) dar [i prin cele de persoana nti, plural (s` schimb`m), integrndu-se n rndul arti[tilor contemporani c`rora le revine sarcina de a p`stra memoria trecutului [i de a nu-i njosi mo[tenirea. Persoana a doua, singular a verbelor [i a pronumelor (a[eaz (-o), tine, te) introduce n text interlocutorul, fiul, tratat cu afec]iune [i avertizat asupra nsemn`t`]ii averii primite. Dar [i robii de odinioar` ai p`mntului sunt convoca]i la acest dialog cu o urma[ul, a[a cum o arat` forma adjectivului posesiv (Ea e hrisovul nostru cel dinti, / Al robilor cu saricile pline/ De osemintele v`rsate-n mine). Persoana a treia e utilizat` att ca substitut pentru persoana nti (robul = poetul) ct [i ca referire la un locutor absent (Domnul). Alternan]a timpurilor verbale (perfect simplu: gr`m`dii; perfect compus: a jucat; prezent: izb`ve[te; viitor: nu voi l`sa) simbolizeaz` momentele diferite parcurse de crea]ia artistic`, de la stadiul laboratorului poetic, pn` la confruntarea cu receptorul contemporan [i mai apoi cu posteritatea, cnd ea devine
197

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

bun al tuturor. Uneori, timpul prezent impune judec`]i atemporale despre poezie: Seara de foc [i slova f`urit`/ mp`rechiate-n carte se m`rit`, / Ca fierul cald mbr`]i[at n cle[te. e a e Din punctul de vedere al construc]iei frazelor, Testament solicit` lectorul printr-o topic` nea[teptat`, prin disloc`rile sintactice: {i care, tn`r, s` le urci te-a[teapt`, / cartea mea-i, fiule, o treapt`. Frazele sunt, n general, lungi, enun]iative, caracteristice unei confesiuni/ autodefiniri. Caracterul adresat al primelor dou` strofe le sus]ine patosul. Patru versuri consecutive din strofa a treia se deschid cu verbul-predicat, dezv`luind o atitudine energic` [i accentund caracterul de poezie programatic` al textului: Am luat.../ Am pus.../ Am luat.../ {i am f`cut... Arghezi se dovede[te un autor inovator [i la nivelul organiz`rii strofice [i la cel al prozodiei. Strofele inegale (8 versuri octav`; 4 versuri catren; 18 versuri strof` polimorf`; 13 versuri strof` polimorf`; 8 versuri octav`) sugereaz` st`ri emo]ionale diferite, frngeri bru[te ale discursului poetic [i continu`ri largi, explicative, de mare vibra]ie sufleteasc`, tonalit`]i variate ale frazei. Rima, mperecheat`, este cnd masculin` (accentul cade asupra ultimei silabe), cnd feminin` (cuvintele de la sfr[itul versului primesc accent pe silaba penultim`) stabilind [i ele un joc ntre asprime [i suavitate, iar ritmul variabil. Testament este o art` poetic` reprezentativ` pentru direc]ia modernist` interbelic`, e a e o explicitare a rolului artistului [i al poeziei, ce nu-[i propune epuizarea subiectului: a o e Robul a scris-o, Domnul o cite[te, / F`r-a cunoa[te c`-n adncul ei/ zace mnia bunilor mei. Poezia r`mne s` tr`iasc` n sfera inefabilului, folosind orice resurse ale limbii, n`l]nd urtul, prin me[te[ug [i sim]ire, la noble]ea diamantului.

198

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

PSALM
de Tudor Arghezi Nu-]i cer un lucru prea cu neputin]` n recea mea-ncruntat` suferin]`. Dac`-ncepui de-aproape s`-]i dau ghes, Vreau s` vorbe[ti cu robul t`u mai des. De cnd s-a ntocmit Sfnta Scriptur` Tu n-ai mai pus picioru-n b`t`tur` {i anii mor [i veacurile pier Aci sub tine, dedesubt, sub cer. Cnd magii au purces dup` o stea, Tu le vorbeai [i se putea. Cnd fu s` plece [i Iosif, Scris l-ai g`sit n catastif {i i-ai trimis un nger de pova]` {i ngerul st`tu cu el de fa]`. ngerii t`i grijeau pe vremea ceea {i pruncul [i b`rbatul [i femeea. Doar mie, Domnul, ve[nicul [i bunul, Nu mi-a trimis, de cnd m` rog, nici-unul... Psalmul este o crea]ie de factur` religioas`, un omagiu adresat divinit`]ii, care poate lua forma rug`ciunii. Ap`rut n Antichitatea ebraic` [i legat n mod special de numele regelui-poet David (cei 151 de psalmi din Vechiul Testament), psalmul devine n literatura modern` cult` o specie a liricii filosofice, de interoga]ie asupra umanului, prin raportare la transcendent. Cele mai cunoscute abord`ri ale speciei sunt, n a a literatura romn`, Psalmii arghezieni [i Psalmul lui Lucian Blaga. Psalmii arghezieni, n num`r de cincisprezece, din care nou` se afl` n volumul Cuvinte potrivite (1927) pot fi rodul experien]ei de via]` monahal` a autorului, retras, pentru cinci ani, la m`n`stirea Cernica, n vremea primei tinere]i. n acela[i timp, ei pot fi lega]i de preocuparea omului timpurilor moderne de a se r`zboi cu cerurile reci, ncremenite n t`cere, de a provoca un r`spuns la ntreb`rile sale mistuitoare. Atitudinile poetului lumineaz` diverse fa]ete ale rela]iei cu divinul: nencredere, provocare, blasfemie, c`in]`, smerenie, a[teptare febril`, imputare, sco]nd n eviden]` tot attea posturi ale omului care a pierdut sentimentul autentic al sacrului [i, pentru a-[i p`stra credin]a, are nevoie de o epifanie (manifestare, ntrupare a divinului). Psalmul VI din volumul de nceput al lui Arghezi surprinde ipostaza unui Deus a absconditus, surs` continu` de suferin]` pentru omul r`mas singur sub cerul pustiu. Motivele literare ce nso]esc aceast` tem` sunt: vn`toarea, [oimul, a[teptarea, c`utarea, revolta. Titlul este rematic (G. Genette) [i face trimitere la specie. Substantivul comun care l compune, prin num`rul mare de consoane, denot` sobrietate, iar prin absen]a articolului, refuz` individualizarea. Acesta este un psalm ce surprinde o reflectare din multele posibile ale raportului om/divinitate.
199

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Spre deosebire de eul poetic bacovian, eul liric arghezian nu cunoa[te dect prin excep]ie apatia, abandonul, asaltul nendur`tor al altor voin]e asupra sa ori teroarea obiectelor. El se define[te prin ac]iune, prin nevoia de confruntare, prin asumarea riscurilor faptei; este la fel de p`tima[ cnd iube[te [i cnd ur`[te; l caracterizeaz` mai degrab` patosul romantic dect melancolia muzical` a simboli[tilor, de[i autorul nu teoretizeaz` [i a nici nu profeseaz` fidel vreo doctrin` literar`. Viziunea despre lume transmis` de Psalmul VI (Te dr`muiesc n zgomot [i-n t`cere) define[te ntru totul personalitatea unui lupt`tor gata s` dea piept cu oricine, chiar [i cu Fiin]a Suprem`. n absen]a revel`rii Creatorului, omul tr`ie[te n ncordarea pndei. Fiindc` Dumnezeu nu se afl` n sine, el l caut` n afar`, precum Dionis, personajul eminescian. Dorin]a p`tima[` [i lacom` de a-L capta omene[te, adic` prin sim]uri, este sugerat` prin intermediul a dou` verbe ce exprim` ac]iuni din sfera concretului: s` v`d, s` pip`i. Psalmistul [i socote[te asaltul cerurilor drz [i f`r` de folos, reliefndu-[i neputin]a. Asiduitatea lui ncrncenat` nu este de ajuns, toate eforturile sale (Te dr`muiesc n zgomot [i-n t`cere), mobilizarea extrem` a fiin]ei, desemnat` prin metafora taurului s`lbatic, au totu[i o m`sur` uman`. Afirmarea impetuoas` a voin]ei, prin verbul la indicativ prezent, ca o sugestie a unui continuum sufletesc, vreau, nu determin` [i transformarea n act a cererii sale. V`zduhul r`mne nchis, cu tainele ferecate, exercitndu-[i ns` necontenit fascina]ia asupra omului: E[ti visul meu din toate cel frumos. Discursul poetic scoate la iveal` o tensiune interioar` dureroas`, n exprimarea c`reia sunt antrenate forme verbale [i pronominal-adjectivale de persoana nti (dr`muiesc, pndesc, s` ucid, s`-ngenunchi, m`, meu) dar [i de persoana a doua (e[ti, Te, Tine). Tot fluidul emo]ional al textului se scurge ntre un eu concret, asiduu, vehement [i un tu f`r` form`, f`r` glas, ceea ce d` lirismului subiectiv al operei un caracter accentuat dramatic. Compozi]ia. Psalm VI cuprinde patru catrene ce reprezint` tot attea nuclee de a fr`mntare l`untric`, n expansiune. Fiecare strof` aduce cu sine un alt argument al nelini[tii, al nemp`c`rii, care l prelunge[te pe cel anterior [i l intensific`. Primul catren echivaleaz` pozi]ia omului cu a vn`torului [i pe a divinit`]ii cu a Marelui Vnat; al doilea este o m`rturisire a atitudinii oscilante n credin]` dar [i a iubirii [i a sfielii n fa]a Ziditorului; strofa a treia aduce f`ptura sacr` la limita dintre fire [i nefire, ultima situeaz` omul [i divinul pe o pozi]ie de confruntare. Incipitul surprinde un conflict psihologic deja instalat, aspect semnalat prin folosirea verbului la prezent (Te dr`muiesc n zgomot [i-n t`cere), sugestie a unei st`ri continue de ncordare. Surescitarea, contradic]iile din sine [i din afar`, sui[urile [i cobor[urile suflete[ti se exprim` printr-un larg sistem de opozi]ii ntlnite nc` din versul prim: zgomot/ t`cere; s` Te ucid? Sau s`-ngenunchi...; credin]`/ t`gad`; Pari cnd a fi, pari cnd c` nu mai e[ti; F`r` s` vreau/ Vreau... etc. Organizat ca un monolog al disper`rii, al ndoielii [i al sfid`rii, textul poetic se dezvolt` n albia suferin]ei nver[unate, primind ca marc` stilistic` antiteza. Rolul acestui procedeu este de a sublinia condi]ia tragic` a omului modern, o con[tiin]` scindat` [i nelini[tit`, deoarece Omul profan este descendentul lui homo religiosus [i nu poate anula propria sa istorie, comportamentele str`mo[ilor s`i religio[i, care l-au f`urit a[a cum este el ast`zi...1 Elemente de recuren]` devin dou` structuri cu o putere covr[itoare de a a e semnifica]ie: Pari cnd a fi, pari cnd c` nu mai e[ti [i F`r` s` vreau s` ies biruitor/ Vreau s` Te pip`i [i s` urlu: Este!. Cea dinti structur` se constituie dintr-un verb al e
1 M. Eliade, Sacrul [i profanul, Ed. Humanitas , Bucure[ti, 1995. 200

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

iluziei, al inconsisten]ei hieratice pari [i dintr-un adverb cu valoare conjunc]ional` cnd, echivalent al conjunc]iei disjunctive ba. Ambele elemente surprind caracteristica fundamental` a percep]iei sacrului de c`tre om: aproximarea, c`ci ceea ce este realitate suprasensibil` nu poate fi descoperit prin sim]uri. Cea de-a doua structur` une[te contradic]iile inerente umanului, negarea (f`r` s` vreau) [i afirmarea (vreau), indicnd totodat` patima c`ut`rii unicului leac al ndoielii, [i anume ntruparea divinului. Imaginarul poetic valorific` scenariul vn`torii, avnd puterea, caracteristic` poeziei moderniste, de a concretiza abstrac]iuni. Cele dou` ipostaze, vn`torul [i vnatul sunt corporaliz`ri cu func]ie de simbol. Simbolismul vn`torii se prezint` destul de firesc sub dou` aspecte: omorrea animalului, adic` distrugerea ignoran]ei, a tendin]elor nefaste; [i c`utarea vnatului, mersul dup` urmele lui, ce reprezint` c`utarea spiritual`1. Este v`dit c`, n cazul operei lui Arghezi, vn`torul este c`ut`torul de adev`r, de n]elepciune [i de credin]`. Vnatul se identific`, metaforic, cu hrana lui, cu energia vital` a f`pturii sale. Distribu]ia formelor pronominale [i verbale de persoana nti [i a doua care apar de-a lungul textului poetic, cu tot atta insisten]`, indic` importan]a egal` a celor dou` posturi. C`ut`torul se justific` prin fervoarea urm`ririi pr`zii, iar vnatul [i reveleaz` nsemn`tatea prin patima trezit` n urm`ritorul s`u. A[teptarea [i pnda se desf`[oar` ntr-un timp concret limitat [i devin constante ale manifest`rii omului aflat n iure[ul lumii (n zgomot) sau n singur`tate ([i-n t`cere). El ncearc` s` dobndeasc` adev`rul absolut, provocnd revelarea Celui care nu cunoa[te timpul [i nu se supune legit`]ii: n viziunea arghezian` par s` coexiste dou` moduri ale transcenderii: unul, prin contemplare, n pasivitatea a[tept`rii unei revel`ri, altul prin asaltul impetuos, prin trecerea violent` dincolo. n mitologia biblic`: visul cu scara la cer, pe de o parte, lupta cu ngerul pe de alta. 2 M`surarea for]elor creaturii cu ale Creatorului nu este dect un gest de provocare a sacrului ntru ar`tare, ntru manifestare: Vreau s` te pip`i [i s` urlu: Este!. Sf[iat ntre credin]` [i t`gad`, psalmistul vrea s`-i smulg` cerului dovada suprem` a existen]ei f`pturii de lumin` care-l locuie[te. Spiritul lui r`zvr`tit parcurge, f`r` odihn`, cu o iu]eal` ame]itoare, treptele atitudinilor extreme: S` Te ucid? Sau s`-ngenunchi a cere.; R`mn cu tine s` m` mai m`sor/ {i nu-ndr`znesc s` Te dobor din cer gr`mad`. Cel neaflat [i f`r` trup este desemnat prin metafora [oimului, prin]ul p`s`rilor, principiu ceresc (Dic]ionarul de simboluri), prin echivalen]a cu visul meu din toate cel frumos [i prin simbolistica apei-oglind` (Ca-n oglindirea unui drum de ap`, / Pari cnd a fi, pari cnd c` nu mai e[ti). Toate aceste identific`ri se fac n nchipuirea uman` [i nu n afar`, ca existen]` obiectiv`, tangibil`. ntrez`rit printre pe[ti, el este o reflectare din stele. Divinul nseamn`, n fapt, reuniunea unor concepte: naltul (eticul), frumosul (esteticul), absen]a devenirii (eternitatea). Dac` sfera uman` se las` cuprins` prin verbe ce indic` ac]iuni (pndesc, s` ucid, s`-ngenunchi, caut etc. ), semne ale inconstan]ei n atitudini, ale unei perpetue e e fr`mnt`ri n sine, sacrul se define[te invariabil prin verbul existen]ei (e[ti [oimul; e[ti e visul; pari cnd a fi, pari cnd c` nu mai e[ti; Este!), ca o dovad` a egalit`]ii cu sine. ns` existen]a Sa nu este o certitudine, ci o conjectur`. Structura e[ti somnul face
1 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dic]ionar de simboluri, vol. 3. 2 Nicolae Balot`, Opera lui Tudor Arghezi, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1979. 201

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

parte dintr-o interoga]ie, e[ti visul este o impresie cristalizat` n str`fundurile subiectivit`]ii umane, iar ultima construc]ie l asociaz` pe a fi cu a p`rea, relativizndu-i radical n]elesul. Cu valoare peremptorie, sporit` [i de folosirea semnului exclam`rii, apare numai ultima form`: Este!, numai c` ea exprim` o concluzie c`tre care tnje[te sufletul psalmistului [i nu confirmarea definitiv` pe care o a[teapt`. Caracteristici ale limbajului poetic Reformator de nalt` ]inut` al limbajului poetic romnesc, Arghezi [i dovede[te [i a n acest Psalm capacitatea extraordinar` de a mnui limba. s La nivel lexico-semantic, se remarc` folosirea exclusiv` a termenilor din vocabularul fundamental. Caracterul unitar al lexicului face ca discursul poetic s` capete coeren]` [i for]`. Prezen]a, ntr-o propozi]ie nsemnat`, a cuvintelor concrete sprijin` constituirea imaginilor, mai ales n situa]iile n care reprezentarea fixeaz`, fulgurant, inimaginabilul: Dumnezeu e [oim ce s-ar putea pr`bu[i din cer gr`mad`, e oglindirea unui drum de ap`. Abstrac]iuni precum raportul om-divinitate [i setea de absolut a fiin]ei m`rginite iau [i ele o nf`]i[are, compunnd o scen`: taurul s`lbatec se adap` [i, printre pe[ti, r`sturnat` din stele, z`re[te umbra lui Dumnezeu. e o o Sensul figurat pune n mi[care seva cuvintelor, din incipit (Te dr`muiesc n zgomot ee o [i-n t`cere) [i pn` la final (R`mn cu tine s` m` mai m`sor). La nivel stilistic, textul poetic se caracterizeaz` prin expresivitate [i ambiguitate. Ambele tr`s`turi sunt sus]inute de frecven]a metaforei atopice, procedeu descris de N. Manolescu astfel: Metafora atopic`, n schimb [spre deosebire de cea topic` ce are precedent [i un n]eles stabil, indiferent de context], con]ine un drum analogic, nestr`b`tut nainte de alt poet [i care nu e repetabil [...], este f`r` preceden]` [i are un n]eles contextual1. n aceast` categorie stilistic` intr` metafore nominale precum: visul meu din toate cel frumos, [oimul, vnat, oglindirea unui drum de ap` etc. dar [i metafore verbale ca: s-adap`, s` (te) ucid, s`-ngenunchi etc. care compun o viziune unic` n literatura romn` despre singur`tatea omului n univers: Dumnezeu ascuns, mut, inexistent nseamn` singur`tate radical` a omului1. Constituit` din attea metafore, poezia ns`[i devine o ampl` metafor` cumulativ`, la generarea sensului c`reia contribuie [i compara]iile: Ca-n oglindirea unui drum de ap`, / Pari cnd a fi, pari cnd c` nu mai e[ti [i Te-ntrez`rii [...] ca taurul s`lbatic..., epitetele: ([oimul) cel c`utat, (taurul) s`lbatec, (caut) drz, interoga]iile retorice: S` te ucid? etc. a ae z a Limbajul artistic al Psalmului VI v`de[te, la nivel morfologic, preferin]a pentru verb, plasat, de obicei, la nceputul fiec`rui vers. Multitudinea de ac]iuni evocate (dr`muiesc, pndesc, s` v`d, s` ucid, s`-ngenunchi etc. ) sugereaz` o adev`rat` furtun` interioar`, ciocniri de st`ri emo]ionale, incapacitatea de a atinge un liman. Versul ultim, care instituie un climax al tensiunii lirice, con]ine patru verbe [i un pronume personal cu referire la sacru (Te). El sintetizeaz`, cu o impresionant` for]` dramatic`, mesajul textului: nevoia de certitudine asupra existen]ei divine care ar a putea salva omul, dup` cum poetul nsu[i afirm` ntr-un alt Psalm, de bezn` [i putregai. Timpul prezent al tuturor verbelor face ca marea poveste a omului [i a lui Dumnezeu s` capete atributul eternit`]ii ca derulare [i ca impact psihologic. Substantivele, n num`r mare [i ele, anun]` prezen]a masiv` a concretului (M. Scarlat): vnat, [oim, cer, stele, pe[ti etc. Rolul lor este s` dea corporalitate variatelor tr`iri ale omului aflat n a[teptarea semnului divin.
1 Nicolae Manolescu, Despre poezie, Ed. Aula, Bra[ov, 2002. 2 Nicolae Balot`, op. cit. 202

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

e o Un singur adjectiv re]ine aten]ia, n text: (visul meu din toate) cel frumos, numind o nsu[ire a Sacrului. n aparen]` banal, ntre attea cuvinte ale asprimii [i ale ncord`rii suflete[ti (pndesc, s` ucid, drz etc.) el construie[te n poezie o oaz` de lini[te [i de frumuse]e, fiind echivalentul lingvistic al unui gest de adorare. e e Cteva adjective posesive, cu form` identic`: ([oimul) meu, (visul) meu releveaz` caracterul subiectiv [i pasional al confesiunii lirice. Jocul pronumelor personale eu/Tu ajut` la surprinderea unor situa]ii arhetipale ale omului n fa]a divinului. (Nicolae Balot`) La nivel sintactic, se remarc` fraza ampl`, adresat`, cu o curgere tensionat`, aspect dovedit [i de varia]iile intona]iei: enun]iativ` interogativ` exclamativ`. Raportul de coordonare este predominant, discursul poetic c`p`tnd astfel fluen]a suferin]ei ncercate, a nefericirii m`rturisite. Paralelismul sintactic (Pari cnd a fi, pari cnd c` nu mai e[ti) spore[te impresia de neputin]` a omului, f`ptur` a sim]urilor failibile. St`rile contradictorii tr`ite de psalmist au drept corespondent, la nivel prozodic, ritmul variabil [i alternan]a rimelor masculine, mai aspre (cuvintele din finalul versurilor primesc accent pe ultima silab`: vnat/c`utat; folos/frumos) cu cele feminine, mai luminoase (cuvinte accentuate pe silaba penultim`: t`cere/cere; t`gad`/gr`mad`). Psalm VI este o crea]ie reprezentativ` pentru concep]ia [i pentru stilul unui artist a complex. Cre[tinismul n ruin` (Hugo Friedrich), con[tiin]a damn`rii, sentimentul tragic al nsingur`rii la nivelul con]inutului [i ineditul metaforei, resursele nea[teptate ale lirismului, sintaxa poetic` mai dificil` la nivelul expresiei fac din aceast` poezie o oper` modernist`.

Repere critice
o o o e Pompiliu Constantinescu, Poe]i romni moderni, Bucure[ti, Ed. Minerva, 1974: Temperamentul s`u poetic e construit pe contrast: nota grav`, sever`, [i mbin` reflexele de plumb cu nota gra]ioas`, de o linie supl` [i simpl` n puritatea ei; o ciudat` mbinare de virilitate [i gra]ie feminin`, de dur [i melodios fuzioneaz` ntr-o singur` tonalitate o o e o Tudor Vianu, Scriitori romni din secolul XX, Bucure[ti, Ed. Minerva, 1986: [Arghezi] a distrus conven]ia poetic`, locurile comune ale limbajului frumos [...]. Lexicul poetului deschide por]ile termenilor proscri[i, chiar locu]iunilor triviale; cuvintele metaforelor sale sunt nc`rcate de o materialitate palpabil`, pline de o via]` arz`toare care acapareaz` toate sim]urile omului. ]o a e ]a o o o Mircea Zaciu, Dic]ionarul esen]ial al scriitorilor romni, Bucure[ti, Ed. Albatros, 2000: Poet profund religios, Arghezi se afl` ns` ntr-o paradoxal` condi]ie: aceea de a nu accepta dogma [i, n acela[i timp, dndu-[i seama de imposibilitatea tr`irii autentic religioase n afara dogmei ea o e Nicolae Balot`, Opera lui Tudor Arghezi, Bucure[ti, Ed. Eminescu, 1974: n to]i Psalmii poetului r`sun` acela[i apel, aceea[i chemare c`tre cel nenumit. A[teptarea, a pnda, asaltul sunt ipostaze ale acestui apel. Cel ce cheam` este omul cuvntului, al e e logosului, deci al cunoa[terii. Aceasta ne ajut` s` interpret`m patosul vederii, att de specific poetului nostru, ca pe o voin]` de cuprindere cognitiv`. A crede nseamn` ns` a recunoa[te, a n]elege, a accepta f`r` s` vezi. Or, ceea ce pretinde Psalmistul arghezian nu este harul spiritual al credin]ei, ci faptul material, nemijlocit al vederii, al pip`irii. Nicio religiozitate speculativ` la acest spirit ateologic, nicio mistic` a afectelor, a asentimentului. n schimb, o pietate organic`, o nevoie a comunic`rii directe, a leg`turii placentare, a n-fiin]`rii.
203

Particularit`]i ale modernismului \n opera lui Ion Barbu

Poetul Ion Barbu, al`turi de Tudor Arghezi [i de Lucian Blaga, d` conceptului de poezie modern` noi valen]e, fiind creatorul unei poezii cu totul originale. ncifrarea lirismului vine dintr-o permanent` oscilare ntre [tiin]` [i literatur`, dup` cum el nsu[i m`rturisea: Orict ar p`rea de contradictorii ace[ti doi termeni la prima vedere, exist` undeva, n domeniul nalt al geometriei, un loc luminos unde se ntlne[te cu poezia [...]. Pentru mine, poezia este o prelungire a geometriei, a[a c`, r`mnnd poet, n-am p`r`sit niciodat` domeniul divin al geometriei.1 o ee ea o n 1935, n primul studiu consacrat operei poetului, Introducere n opera lui Ion Barbu, Tudor Vianu propune trei etape ale crea]iei poetului: etapa parnasian`, etapa a baladic`-oriental` [i etapa ermetic`. o Prima etap`, cea parnasian`, cuprins` ntre anii 1919-1920, se caracterizeaz` prin rigoarea formei, poeziile fiind structurate n 3-4 catrene, abordarea unor teme cu valoare generalizatoare, cultivarea unui lirism obiectiv (f`r` implicarea eului liric), preferin]a pentru metafora-simbol. Este a[adar o poezie rece, pictural` ce respir` o atmosfer` a a ] a z e o a a e filozofic`. Poezii reprezentative: Lava, Mun]ii, Banchizele, Copacul, Panteism etc. Cea de-a doua etap`, baladic` [i oriental`, cuprinde poeziile publicate ntre 1920 a [i 1924. Domin` poemele epico-lirice, a[adar cu o structur` narativ` asemenea baladelor, n care se evoc` o lume de inspira]ie autohton` sau balcanic`. Inova]ia poetic` rezult` din mbinarea elementelor populare cu cele savante. Poemul a o emblematic este Dup` melci, alte texte apar]innd acestei etape sunt: Riga Crypto [i lapona Enigel, Domni[oara Hus, Isarlk etc. a o a e o o a a k A treia etap` ermetic` reprezentat` de poezii precum Oul dogmatic, Ritmuri o a pentru nun]ile necesare, Uvendenrode, Din ceas dedus... , Timbru etc. include nou` e ] e e e ae e e o e e e poezii, aluzie la cele nou` trepte ini]iatice. Poeziile apar]innd acestei perioade se caracterizeaz` prin revenirea la perfec]iunea clasic` a formei, prin abstractizarea mesajului. Limbajul poetic este alchimic, cu simboluri ermetice, temele preferate condi]ia uman` [i condi]ia poeziei, multe dintre aceste texte fiind arte poetice. Pot fi identificate mituri fundamentale: al soarelui, al oglinzii, al nun]ii, dar [i simboluri: cercul, [arpele, roata, triunghiul, grupul. Ermetismul presupune, dup` I. Barbu, nl`turarea din poezie a tot ceea ce este inutil, avnd ca rezultat o formulare ermetic`, ncifrat`, capabil` s` produc` un joc secund mai pur, cel al Ideii pure. G: C`linescu remarca: Prin cultura lui, Ion Barbu are obsesia matematic` [i n paginile sale se adun` toate figurile [i expresiile specialit`]ii: durerea divizat`, capetele ovaluri, ochii n virgin triunghi, p`tratul zilei, unghi ocolit de praf, conul acesta de sear`, ceasuri verticale.1
1 Ion Barbu Poezii. Proz`. Publicistic`. Confesiuni, n vol. , Ed. Minerva, Bucure[ti, 1987 204

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Ion Barbu propune trei c`i de cunoa[tere: prin eros (planeta Venus); prin ra]iune (planeta Mercur) prin poezie (patronat de Soare)

Ilustrare/ Contextualizare

RIGA CRYPTO {I LAPONA ENIGEL


de Ion Barbu Menestrel trist, mai aburit Ca vinul vechi ciocnit la nunt`, De cuscrul mare d`ruit Cu pungi, panglici, beteli cu funt`, Mult nd`r`tnic menestrel, Un cntec larg tot mai ncearc`, Zi-mi de lapona Enigel {i Crypto, regele-ciupearc`! Nunta[ frunta[! Osp`]ul t`u limba mi-a fript-o, Dar, cntecul, tot zice-l-a[, Cu Enigel [i riga Crypto. Zi-l menestrel! Cu foc l-ai zis acum o var`; Azi zi-mi-l strns, ncetinel, La spartul nun]ii, n c`mar`. * Des cercetat de p`dure]i n pat de ru [i-n hum` uns`, mp`r`]ea peste bure]i Crai Crypto, inim` ascuns`, La vecinic tron, de rou` parc`! Dar printre ei brfeau bure]ii De-o vr`jitoare mn`tarc`, De la fntna tinere]ii. {i r`i ghioci [i topora[i Din gropi ie[eau s`-l oc`rasc`, Sterp l f`ceau [i n`r`va[, C` nu voia s` nfloreasc`. n ]`ri de ghea]` urgisit`, Pe-acela[i timp tr`ia cu el, Lapon` mic`, lini[tit`, Cu piei, pre nume Enigel. De la iernat, la p`[unat, n noul an, s`-[i duc` renii, Prin aer ud, tot mai la sud, Ea poposi pe mu[chiul crud La Crypto, mirele poienii. Pe trei covoare de r`coare Lin adormi, torcnd verdea]`: Cnd lng` sn, un rig` spn, Cu eunucul lui b`trn, Veni s-o-mbie, cu dulcea]`: Enigel, Enigel, }i-am adus dulcea]`, iac`. Uite fragi, ]ie dragi, Ia-i [i toarn`-i n puiac`. Rig` spn, de la sn, Mul]umesc Dumitale. Eu m` duc s` culeg Fragii fragezi, mai la vale.

1 G. C`linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn` n prezent Ion Barbu, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1985 205

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Enigel, Enigel, Scade noaptea, ies lumine, Dac` pleci s` culegi, ncepi, rogu-te, cu mine. Te-a[ culege, rig` blnd Zorile ncep s` joace {i e[ti umed [i pl`pnd: Team` mi-e, te frngi curnd, Las`. A[teapt` de te coace. S` m` coc, Enigel, Mult a[ vrea, dar vezi, de soare, Visuri sute, de m`cel, M` despart. E ro[u, mare, Pete are fel de fel; Las`-l, uit`-l, Enigel, n somn fraged [i r`coare. Rig` Crypto, rig` Crypto, Ca o lam` de blestem Vorba-n inim`-ai nfipt-o! Eu de umbr` mult m` tem, C` dac`-n iarn` sunt f`cut`, {i ursul alb mi-e v`rul drept, Din umbra deas`, desf`cut`, M`-nchin la soarele-n]elept. La l`mpi de ghea]`, supt z`pezi, Tot polul meu un vis viseaz`. Greu taler scump cu margini verzi De aur, visu-i cerceteaz`. M`-nchin la soarele-n]elept, C` sufletu-i fntn`-n piept, {i roata alb` mi-e st`pn`, Ce zace-n sufletul-fntn`. La soare, roata se m`re[te; La umbr`, numai carnea cre[te {i somn e carnea, se dezumfl`, Dar vnt [i umbr` iar o umfl`

Frumos vorbi [i sub]irel Lapona dreapt`, Enigel, Dar timpul, vezi, nu ad`sta, Iar soarele acuma sta Svrlit n sus, ca un inel. Plngi, preacuminte Enigel! Lui Crypto, regele-ciupearc`. Lumina iute cum s`-i plac`? El se desface u[urel De Enigel, De partea umbrei moi, s` treac` Dar soarele, aprins inel, Se oglindi adnc n el; De zece ori, f`r` sfial`, Se oglindi n pielea-i cheal`. {i sucul dulce n`cre[te! Ascunsa-i inim` plesne[te, Spre zece vii pece]i de semn, Venin [i ro[u untdelemn Mustesc din funduri de blestem; C`-i greu mult soare s` ndure Ciupearc` crud` de p`dure, C` sufletul nu e fntn` Dect la om, fiar` b`trn`, Iar la f`ptur` mai firav` Pahar e gndul, cu otrav`, Ca Ce De Cu la nebunul rig` Crypto, focul inima i-a fript-o, a r`mas s` r`t`ceasc` alt` fa]`, mai cr`iasc`:

Cu Laurul-Balaurul, S` toarne-n lume aurul, S`-l toace, gol la drum s` ias`, Cu m`s`lari]a-mireas`, S`-i ]ie de mp`r`teas`.

Riga Crypto [i lapona Enigel apar]ine celei de-a doua etape de crea]ie baladic` a o a o a e [i oriental`. Din poemele fabulative cu elemente de figura]ie din natur`, capodopera r`mne Riga Crypto [i lapona Enigel, balada nchipuit` de Ion Barbu ca zis` de un menestrel la spartul nun]ii, n c`mar`. Asist`m de ast` dat` la o dram` liric` a c`rei
206

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

desf`[urare are loc n lumea vegetal` a climatului boreal, implicnd erosul n forma unei conjuncturi extraordinar plasticizate.1 Poemul este o poveste de dragoste imposibil`, tragic`, desf`[urat` n lumea vegetal`, ntlnirea avnd loc n plan oniric ca n Luceaf`rul lui M. Eminescu. Titlul este construit n maniera altor opere din literatura universal` care relateaz` o poveste de dragoste nemplinit` (Romeo [i Julieta, Tristan [i Isolda). Pe de alt` parte, avertizeaz` asupra dimensiunii narative a poemului, completat [i de subtitlul balad`, amintind de cntecele b`trne[ti de nunt`. Structura textului permite interferen]a genurilor epic, liric [i dramatic. Scenariul epic este dublat de dimensiunea dramatic` [i de lirismul m`[tilor, personajele alegorice reprezentnd ni[te simboluri ale diferitelor ipostaze ale eului liric. De asemenea, poemul este construit pe baza unor elemente mitice: drumul ini]iatic, probele ini]iatice, motivul mezinului etc. Fiind o alegorie pe tema aspira]iei spre absolut, a dep`[irii limitei, firul epic este doar un pretext pentru dezvoltarea dimensiunii lirico-filozofice. La nivelul compozi]iei, textul este alc`tuit din dou` p`r]i, fiecare reprezentnd cte o nunt`: una consumat`, formnd cadrul pentru cealalt` nunt`, ini]iatic`, tehnica fiind cea a povestirii n ram` sau a povestirii n povestire. Primele patru strofe, rama viitoarei pove[ti, prezint` dialogul menestrelului cu nunta[ul frunta[. Menestrelul (cnt`re] la cur]ile medievale) e rugat s` cnte la finalul unei nun]i, despre nunta nemplinit` dintre Enigel [i Riga Crypto. Menestrelul este descris prin trei epitete: trist, mai aburit ca vinul vechi, mult nd`r`tnic. Compara]ia menestrelului cu vinul vechi eviden]iaz` talentul acestuia, iar enumera]ia cu pungi, panglici, beteli cu fund` puncteaz` podoabele stilistice cu care [tie s`-[i mbrace cntecul, povestea pe care o spune. El se las` greu convins, con[tient de valoarea lui [i a cntecului larg/ a pove[tii exemplare. Spunerea cntecului presupune un ritual, dar [i desprinderea de lumea cotidian` [i intrarea ntr-un spa]iu izolat: Zi-l menestrel/ Cu foc l-ai zis acum o var`;/ Azi zi-mi-l stins, ncetinel, / La spartul nun]ii, n c`mar`. Partea a doua se constituie din mai multe secven]e: portretul lui Crypto, descrierea regatului acestuia, portretul laponei Enigel, ]inuturile acesteia, drumul ini]iatic ntlnirea dintre riga Crypto [i Enigel, cele trei chem`ri ale lui Crypto [i refuzurile laponei, surprinznd [i diferen]ele ireductibile dintre cele dou` lumi. Finalul vine cu pedepsirea lui Crypto care [i dep`[e[te limitele. n deschiderea p`r]ii a doua, se schi]eaz` portretul craiului Crypto. Numele acestuia Crypto, asociat cu metafora inim` ascuns`, sugereaz` faptul c` e st`pnul unei lumi obscure, a ntunericului (criptic, ascuns), [i apartenen]a la familia ciupercilor, a f`pturilor inferioare, din regnul vegetal. Asupra lui planeaz` suspiciunea c` ar fi fost vr`jit s` r`mn` ve[nic tn`r: La vecinic tron de rou` parc`/Dar printre ei brfeau bure]ii/ De-o vr`jitoare mn`tarc`, / De la fntna tinere]ii. n spa]iul s`u, al lumii vegetale, Crypto se deta[eaz` de ceilal]i, fiindc` e sterp [i nu [i-a g`sit perechea, denotnd o existen]` tragic`: {i r`i ghioci [i topora[i/ Din gropi ie[eau s`-l oc`rasc`, / Sterp l f`ceau [i n`r`va[/ C` nu voia s` nfloreasc`. Prin antitez`, Enigel este simbolul fiin]ei evoluate, spa]iul de unde coboar` (]inuturile nghe]ate) reprezentnd t`rmul gndirii. Numele Enigel are sonoritate
1 Dinu Pillat, Prefa]` [i tabel cronologic la vol. Ion Barbu versuri [i proz`, Biblioteca pentru to]i, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1984 207

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

nordic`, sus]ine originea ei, sugernd, prin apropierea nger angel, aspira]ia spre dimensiunea solar`. Lapona Enigel parcurge un drum ini]iatic, nso]it` de reni, animale c`l`uz`: De la iernat, la p`[unat, / n noul an s`-[i duc` renii. Ea popose[te n regatul lui Crypto, ntlnirea dintre cei doi petrecndu-se n spa]iul oniric. Ca [i n poemul Luceaf`rul, visul devine liantul dintre cele dou` lumi [i faciliteaz` comunicarea altfel imposibil`. Aceast` ntlnire este o prob` ini]iatic` pe care ambii protagoni[ti ar trebui s` o treac`. Pentru Crypto, ie[irea din spa]iul s`u [i intrarea n alt regn nseamn` moarte. Nerealiznd capcana, Crypto [i dep`[e[te condi]ia [i, pentru acest lucru, va fi pedepsit. Pentru Enigel, trecerea n lumea vegetal` a lui Crypto nseamn` o coborre n jos; ea va realiza ns` capcana [i va refuza chem`rile pline de dragoste ale craiului. Crypto o mbie pe Enigel cu ceea ce are mai de pre] n lumea lui, dulcea]` [i fragi. Chem`rile lui cap`t` valoarea unui descntec, a unei incanta]ii (ca n poemul Dup` melci sau n Luceaf`rul lui Eminescu): Enigel, Enigel, /}i-am adus dulcea]`, iac`. / Uite fragi, ]ie dragi/ Ia-i [i toarn`-i n puiac` Enigel respinge categoric darurile lui Crypto. Ea [tie c` lumea lui este una a instinctelor [i c` pentru crai maturizarea nseamn` moarte: Team` mi-e, te frngi curnd, / Las`. A[teapt` de te coace. Se observ` cteva serii antonimice: copt/ necopt; soare/ umbr` prin care se sugereaz` incompatibilitatea dintre cele dou` lumi [i pe care niciunul dintre protagoni[ti n-o poate reduce. Fragilit`]ii lui Crypto, lapona i opune cunoa[terea absolut`. Metafora c` sufletu-i fntn`-n piept vizeaz` capacitatea conferit` individului care accede la acest` form` de cunoa[tere. Se valideaz` acum concep]ia autorului privind cele trei trepte de cunoa[tere: prin eros, prin ra]iune [i parasenzorial`. Enigel respinge lumea profan`, n ciuda faptului c` tenta]ia iubirii este cople[itoare, ns` ea se nchin` la soarele n]elept cea de-a treia treapt` de cunoa[tere. Soarele este simbolul intelectului, al dimensiunii apolinice, spre care aspir` [i Crypto, reprezentant al lumii sim]urilor, al dimensiunii dionisiace. {irul de metafore: c` sufletul nu e fntn`/ Dect la om, fiar` b`trn`, / Iar la f`ptur` mai firav`/ Pahar e gndul cu otrav` creeaz` o nou` antitez`: omul superior prin extensie, geniul / omul comun, dominat de afect. n final, rama se nchide prin recuperarea vocii narative care prezint` sfr[itul tragic al regelui Crypto. ncercnd s` intre ntr-o lume care i este inaccesibil`, distrus de propriul vis, Crypto se transform` ntr-o ciuperc` otr`vitoare, fiind obligat a se nunti cu m`selari]a, simbol al unei lumi degradate: Ca la nebunul rig` Crypto/ Ce focul inima i-a fript-o, / De a r`mas s` r`t`ceasc`/ Cu alt` fa]` mai cr`iasc`: / Cu Laurul-Balaurul, / S` toarne-n lume aurul, / S`-l toace, gol la drum s` ias`, / Cu m`selari]a-mireas`, / s`-i ]ie de mp`r`teas`. Riga Crypto [i lapona Enigel este un poem modern prin construc]ia textului a o a o a e (povestire n ram`, mbinarea genurilor literare, epicul reprezint` scheletul narativ, dramaticul reiese din pasajele dialogate, lirismul m`[tilor se valideaz` n chem`rile incantatorii ale lui Crypto, n monologul lui Enigel, n versurile senten]ioase), prin simbolurile dezvoltate (al soarelui, al cercului, al nun]ii, al oglizii), prin trimiterile folclorice. Propria afirma]ie a poetului c` poemul este un Luceaf`r ntors poate trimite c`tre modernitatea textului, fiind n]eleas` ca un romantism ntors, alegoria creat` putnd fi descifrat` prin cheia ermetismului.
208

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Glosar
Ermetismul: (fr. hermetisme) este o tendin]` manifestat` n literatura modern` de ncifrare a mesajului artistic, prin folosirea unui stil obscur, greu de decodat. Aceast` tendin]` ncepe nc` din epoca romantic`, prin efuziune [i patos sau apeten]` pentru oniric. Ca no]iune, ermetic define[te, a[adar, o entitate greu accesibil` n]elegerii comune, al c`rei sens se descoper` prin ini]iere [i revela]ie. Raportat la poezie, implic` ideea de ncifrare, de expresie abscons` sau comunicare sibilinic`.1 Parnasianism: (fr. parnassianisme) curent literar, ap`rut n ultimele decenii ale sec. al XIX-lea n Fran]a, care cultiv` o poezie pictural`, cu o construc]ie impersonal`, obiectiv`, rece [i savant`. [...] Imixtiunea sentimentului n textul literar este evitat`, iar accentul este pus pe contempla]ie, descriere [i comentariu. Inspira]ia savant` [i intelectual` se va r`sfrnge asupra tematicii (descrierea unor opere de art` sau obiecte de pre], repovestirea unor mituri sau legende, uneori medita]ia filozofic`), dar [i la nivel stilistic (un stil pre]ios, [lefuit, un vocabular ales, cizelat, c`utat)

Repere critice
Mircea Scarlat Ion Barbu poezie [i deziderat, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1981: E u[or s` mergi pe c`i b`tute, dup` cum, n unele privin]e, e facil s` fii precursor. Ion Barbu a reu[it lucrul cel mai important: s` fie contemporan cu cei mai ilu[tri dintre contemporanii lui. Gndea n spiritul timpului s`u [i atitudinea fa]` de memoria cultural` i indic` foarte clar atitudinea fa]` de prezent Nicolae Manolescu, Teme, Ed. Carte Romneasc`, Bucure[ti, 1971: Eclectismul este indiciul cel mai bun c` un poet face din idei, din mituri concrete, din ritualuri, simple suporturi metaforice. Neoplatonismul lui Barbu e mai curnd poetic dect filozofic [i n orice caz el poate fi l`rgit de cea mai sumar` analiz` a motivelor Tudor Vianu, Introducere n opera lui Ion Barbu, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1970: Povestea cere deci s` fie transportat` [i n]eleas` ntr-un plan simbolic. {i de fapt nsu[i numele personajului principal con]ine o aluzie de acest` natur`. Riga Crypto este cel t`inuit (cryptos), cugetul nchis n sine, inim` ascuns`, cum poetul nsu[i l denume[te. Nu este desigur o ntmplare c` personajul este o ciuperc`. Faptul de a fi pus sufletul lui Crypto n trupul pl`pnd al unei criptograme este rezultatul uneia din acele intui]ii delicate n via]a naturii, capabil` s` surprind` coresponden]ele ei cele mai misterioase, cum numai poe]ilor le e ng`duit. Ct despre lapona Enigel, ea poart` frumosul nume t`t`resc al rului Ingul, afluentul Bugului rusesc [i justific`, pn` la un punct, reprezent`rile asociative ale acestor regiuni nordice, din care eroina este presupus` a descinde. nso]irea trec`toare a craiului Crypto este a unei con[tiin]e care prefer` a se retrage n sine, n acel univers ideal, care va r`mne deaici nainte al poeziei lui Barbu. Am spune c` odat` cu Riga Crypto se produce separarea de lumea exterioar`, luminat` de clarit`]ile soarelui [i se deschide poarta c`tre un univers att de interior nct orientarea n mijlocul lui devine plin` de dificult`]i.

1 Daniela Zaharia, Cezar Zaharia, Dic]ionar de terminologie literar`, Casa Editorial` Demiurg, Ia[i, 2002 209

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

JOC SECUND
I. Disocieri teoretice

de Ion Barbu

1. art` poetic` (fr. poetique, lat. poetica, gr.poietiki) : termenul desemneaz` o lucrare teoretic` referitoare la principiile, limitele, legile esen]iale ale artei literare, n general, ale poeziei, n special. Poetica poe]ilor are ndeob[te caracterul unei justific`ri a propriei arte [i o marcat` tendin]` programatic` [i polemic`. 2. Apolinic [i dionisiac (de la numele zeilor Apollo [i Dionysos) categorii estetice formulate de filozoful german Nietzsche (1844-1900) n lucrarea Na[terea tragediei din spiritul muzicii, n leg`tur` cu arta greceasc`, ns` cele dou` atitudini pot fi aplicate [i la alte crea]ii artistice din toate timpurile. Principiul apolinic reprezint` atitudinea contemplativ`, gndirea senin`, ntemeiat` pe echilibru, armonie [i m`sur`, n opozi]ie cu principiul dionisiac, principiu dinamic [i de tr`ire dezl`n]uit` a for]elor incon[tiente, desc`tu[are a instinctului. 3. ermetism / hermetism (fr. hermetisme): este o tendin]` manifestat` n literatura modern` de ncifrare a mesajului artistic, prin folosirea unui stil obscur, greu de decodat. Din punct de vedere etimologic, termenul ermetism trimite c`tre mitologia greac`, mai precis c`tre reprezentarea zeului Hermes Trismegistul, de]in`torul secretelor din domeniul magiei [i al astrologiei, zeu al cuvntului, dar al cuvntului cu propriet`]i. Raportat la poezie, implic` ideea de ncifrare, de expresie abscons` sau comunicare sibilinic`. Creatorul poeziei ermetice moderne r`mne poetul Stephane Mallarme, iar pentru literatura romn` este Ion Barbu care, prin volumul Joc secund, propune o ermetizare a liricului trecnd prin matematici. 4. catharsis (gr. katharsis, purificare): concept estetic formulat pentru ntia oar` de Aristotel, exprim` purificarea sufletului spectatorilor de orice pasiune, de orice ata[ament la contingent / purificarea sufletului prin art`

II. Contextualizarea operei


n 1930 i apare lui Ion Barbu singurul volum de poeme care s-a dovedit a fi un o e adev`rat moment de cotitur` n poezia romneasc`, intitulat Joc secund. De[i nu con]ine dect 38 de poezii, cele mai multe de dou` sau trei strofe, acest volum a fost suficient pentru a-l impune definitiv pe Ion Barbu printre cei mai mari poe]i ai literaturii romne. Noutatea viziunii artistice, limbajul metaforizat, expresia ermetic` au generat numeroase reac]ii din partea criticii literare, toate acestea nsumate dnd imaginea rotund` asupra unei c`r]i nc` nedescifrate n toat` profunzimea ei. Poetul, dar [i matematicianul Ion Barbu / Dan Barbilian nu se revendic` din modernism, c`ci inten]ia sa este aceea de a impune o formul` original` a unui nou umanism, avnd ca punct de plecare viziunea geometric` apolinic`: Totu[i gndirea greac` se exprim` nu numai mitic, n fabul`, dar [i direct, n teoreme. Poarta prin care po]i aborda lumea greac` f`r` de a c`rei cunoa[tere, dup` p`rerea mea, cultura cuiva nu poate fi socotit` complet` nu este obligatoriu Homer. Geometria greac` e o poart` mai larg` din care ochiul cuprinde un peisaj auster, dar esen]ial1
1 Dan Barbilian, Forma]iunea matematic`, n Opera matematic` Geometrie, vol.I Ed. Didactic` [i Pedagogic`, Bucure[ti, 1967 210

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Apreciind originalitatea poeziei lui Ion Barbu n contextul literaturii europene, criticul Marin Mincu1 realizeaz` o interesant` discu]ie pe marginea a dou` concepte aparent identice: ermetism / hermetism. Dac` ermetismul construie[te un mesaj poetic lipsit de lirism, a[a cum se ntlne[te n poezia lui Stephane Mallarme, hermetismul presupune un mesaj care nu se comunic` direct, ci se ncifreaz` prin simbol [i metafor`. Descifrarea acestuia impune o ini]iere n domeniul Cunoa[terii. Chiar dac` se ob]ine o concentrare maxim` a formulei poetice, hermetismul devine punctul de plecare al unor interpret`ri multiple: Dac` o poezie admite o explica]ie, ra]ional admite o infinitate. O exegez` nu poate fi deci n nici un caz absolut`.2 Unul dintre exege]ii operei barbiene, Basarab Niculescu3, cel care realizeaz` a doua monografie dedicat` lui Ion Barbu la mai bine de treizeci de ani de cea a lui Tudor Vianu4, identific` n volumul Joc secund o adev`rat` cosmologie sus]inut` de trei grupuri de simboluri pe care le nume[te ternare: - ternarul miturilor fondatoare: Oglinda , Soarele [i Nunta; - ternarul culorilor asociate celor trei mituri: albastrul, galbenul [i verdele; - ternarul etapelor de autocunoa[tere: Mercur, Venus,Soare. Aceste ternare, apreciaz` criticul, faciliteaz` ntlnirea poeziei cu matematica:Orict ar p`rea de contradictorii ace[ti doi termeni la prima vedere, exist` undeva, n domeniul nalt al geometriei, un loc luminos unde se ntlne[te cu poezia5. n literatura universal` doar Omar Khayyam (1050-1123), matematician [i poet genial, n rubaiatele sale a mai reu[it aceast` simbioz` ntre matematic`, astronomie [i poezie. Tot Basarab Niculescu, ntr-un articol intitulat Ion Barbu Aspecte transdisciplinare ale operei6 remarca faptul c` volumul Joc secund este o bijuterie a transdisciplinarit`]ii, Ion Barbu realiznd proiectul unui nou umanism [i al unei noi culturi. Din p`cate, volumul apare prea devreme pentru a fi receptat la adev`rata dimensiune cultural`, fiindc` transdisciplinaritatea este o teorie relativ recent`, problematica fiind formulat` cu claritate abia n 1968, primul care a folosit termenul fiind Jean Piaget (1896 1980)

1 Marin Mincu, Opera literar` a lui Ion Barbu, Ed. Cartea Romneasc`, Bucure[ti, 1990 2 Ion Barbu, Pagini de proz`, cap. Note pentru o m`rturisire literar`, Editura pentru Literatur`, Bucure[ti, 1968 3 Basarab Niculescu, Ion Barbu Cosmologia Jocului secund, Editura pentru Literatur`, Bucure[ti, 1968 4 Tudir Vianu, Ion Barbu, Ed Cultura Na]ional`, Bucure[ti, 1935 5 Ion Barbu, Pagini de proz`, cap. De la geometrie la poezie, Editura pentru Literatur`, Bucure[ti, 1968 6 Comunicare prezentat` la Colocviul Interna]ional Romanite et Roumanite, Paris, Sorbona, 22-26 apr. 1991, text publicat n Caiete Critice, Bucure[ti, nr.5, 2004, versiune romneasc`, Pompiliu Cr`ciunescu. 211

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

III. Ilustrarea modernismului

DIN CEAS, DEDUS...


Din ceas, dedus adncul acestei calme creste, Intrat` prin oglind` n mntuit azur, T`ind pe necarea cirezilor agreste, n grupurile apei, un joc secund, mai pur. Nadir latent! Poetul ridic` nsumarea De harfe resfirate ce-n zbor invers le pierzi {i cntec istove[te: ascuns, cum numai marea Meduzele cnd plimb` sub clopotele verzi. Poezia Din ceas dedus... deschide volumul Joc secund [i este, al`turi de Timbru [i Grup, o art` poetic`, nchiznd n cele opt versuri ntreaga concep]ie a lui Ion Barbu despre menirea poetului [i rolul poeziei.A[a cum observa Mihail Sebastian, arta poetic` barbian` pleac` de la o n]elegere abstract` a lumii. [...] Ea nu [tie s` prind` [i nici nu se sile[te s` prind` imaginea direct` a vie]ii, trecerea dezordonat` a clipelor, nv`lm`[ela lucrurilor [i a sentimentelor. Nu [tie s` prind`, adic`, nimic din ceea ce ar putea numi jocul prim al existen]ei. [].Poezia d-sale caut` coheren]`, caut` unitatea, caut` principiul. Via]a e o ntmplare, arta e o disciplin` 1 n viziunea artistului, orice poet trebuie s` fie, n egal` m`sur`, un magician [i un tehnician al cuvntului, a[adar s` st`pneasc` arta de a crea [i s` fie con[tient de travaliul actului poetic. n m`rturisirile sale literare, Ion Barbu nota faptul c` poezia trebuie s` treac` deasupra oric`rui accident iar stilul ei trebuie s` fie intemporal [i ceresc. De aceea idealul s`u poetic a fost acela ca n versurile sale s` redea echivalentul unor st`ri absolute ale intelectului [i viziunii. Din acest punct de vedere Barbu se situeaz` n descenden]a unor poe]i precum Ch. Baudelaire, A. Rimbaud, Edgar Allan Poe. ntregul efort creator al poetului a avut drept scop final ridicarea la modul intelectual al Lirei, a[a cum i scria prietenului s`u, Tudor Vianu: M` hot`ri, eu sunt un mare poet. A[teapt`. Nu n sensul curent de versificator. Cuvntul m` stinghere[te, l mnuiesc cu prea mari timidit`]i sau prea mari ndr`zneli, nu am sentimentul just al valorii muzicale [i nu parvine s`-mi acopere inten]ia. F`r` un anumit noroc, ceva sinceritate [i abilitate de disociator, a[ fi sigur un poet-fetus. Materialul meu veritabil e Actul. Aici evoluez ca un vultur, snt un maestru2. Se observ` c` Barbu scrie Actul cu majuscul`, referindu-se, fire[te, la Crea]ie (n latin` ago, agere,egi, actum a face, a crea, sinonim cu poeo din greac`). El se confeseaz` prietenului s`u, spunndu-i c` la acest nivel al Cunoa[terii va evolua ca un maestru, fapt care se va concretiza prin ntreaga sa oper`. Tema poemului este Crea]ia, imaginea unei lumi purificate prin reflectarea n oglind`. G. C`linescu apreciaz` c` textul care deschide programatic volumul esteo cugetare clar`, n limbaj dificl, arta poetic` a liricului: Poezia (adncul acestei calme
1 Mihail Sebastian, Cuvntul, an IV, nr.1763 /19.03.1930 2 Ion Barbu, Scrisoare din Gottingen, 18 mai 1922. 212

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

creste) este o ie[ire (dedus) din contingent (din ceas) n pur` gratuitate (mntuit azur), joc secund, ca imaginea cirezii resfrnt` n ap`. E un nadir latent, o oglindire a zenitului n ap`, o sublimare a vie]ii prin retorsiune 1. Titlul Din ceas dedus... sau Joc secund, dup` al]ii (poetul nu i-a dat un titlu, inten]ia sa fiind de a-i l`sa cititorului libertate deplin` n a explora acest univers unic pe care il dedic`), reflect` un adev`rat program ideatic subordonat misterului artei v`zut` ca joc neprih`nit ( secundavi, n latina cult`, nseamn` care urmeaz`, trimitere la imaginea pur` a lumii reflectate). Poezia este structurat` n dou` catrene cu m`sura versurilor de 14 silabe [i rim` ncruci[at` (a,b,a,b), limbajul poetic metaforizat ncifrnd ideile [i simbolurile. Incipitul textului, Din ceas dedus... con]ine o metafor` construit` cu un termen matematic (dedus) care ns` dezvolt` un sens conotativ. Poetul anun]` astfel un univers al esen]elor, dezvoltat pe alternan]a Real Abstract. Dincolo de text, intuim influen]a filozofiei platoniciene lumea ideilor fiind tocmai aceast` lume reflectat` n oglind`. Simbolul oglinzii, foarte bogat n cultura lumii, este pus n leg`tur` cu revelarea adev`rului, a purit`]ii: Aceste r`sfrngeri ale Inteligen]ei sau Cuvntului ceresc fac din oglind` simbolul ce reflect` Inteligen]a creatoare. [...] Pe plan mai general ea este consecin]a celei mai nalte experin]e spirituale2
Prin actul creator, poetul iese din temporalitate [i intr` n atemporalitate (Din ceas dedus), se nal]` c`tre Frumosul artistic, calmul fiind sinonim cu extazul estetic: Din ceas dedus, adncul acestei calme creste, / Intrat` prin oglind` n mntuit azur, / T`ind pe necarea cirezilor agreste, / n grupurile apei, un joc secund mai pur. Poarta magic` dintre realitate [i iluzie, oglinda, filtreaz` imperfec]iunile lumii reale [i faciliteaz` construc]ia unei alte lumi simetrice, dar mntuit`, purificat`, o lume eliberat` de timp. Poetul se elibereaz` el nsu[i de tr`irea instinctual`, dionisiac` (agrest s`lbatic, din lat. agrestum) spre a atinge o nou` dimensiune, cea a Intelectului pur, apolinicul. Se configureaz` astfel o serie de antiteze: temporal / atemporal; apolinic /dionisiac. Atitudinea ludic` nu implic` doar ideea de joc al cuvintelor, ci mult mai mult. Plecnd de la Aristotel care sesizeaz` nc` din Antichitate c` arta, prin faptul c` trasfigureaz` via]a, e un joc, Ion Barbu consider` c` via]a e jocul prim, iar crea]ia e joc secund: n grupurile apei, un joc secund mai pur. Eliminnd tot ceea ce nseamn` sentiment, poezia devine act intelectual, atinge starea de chatarsis :Poetul asociaz` crea]ia cu un act de tripl` modificare a realit`]ii: imaginea real` e receptat` subiectiv, apoi transfigurat` artistic [i nc` o dat` modificat` prin imagini voit criptice3. Cea de-a doua strof` se deschide cu o construc]ie exclamativ` cu valoare de invoca]ie:Nadir latent, prin care se sugereaz` concep]ia matematic` a lui Ion Barbu despre crea]ia liric`. Dac` avem n vedere defini]ia astrologic` a nadirului punctul imaginar cel mai nalt pe bolta cereasc`, diametral opus zenitului - n]elegem c` poezia se reg`se[te doar n acest spa]iu infinit, nadirul devenind astfel puntul nalt al Intelectului pur.

1 G. C`linescu, Istoria literaturii romne de la origini [i pn` n prezent, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1985 2 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dic]ionar de simboluri, Ed. Artemis, Bucure[ti, 1995 3 Doina Ru[ti, Dic]ionar de teme [i simboluri din literatura romn`, Ed. Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 2002 213

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Epitetul latent, surprinz`tor asociat nadirului, [i descifreaz` semnifica]ia prin etimologie lateo, latere (lat.)= a ascunde reveleaz` acum sensul oglindirii, eliberarea de spaima dublului. n fiecare dintre noi exist` ntr-o form` latent`, ascuns` aceast` aspira]ie spre nalt, ns` lumea dedus`, intuit` se reveleaz` doar Ini]iatului, doar celui care, printr-un [ir de oglinzi, recompune armonia universului: Poetul ridic` nsumarea / De harfe r`sfirate ce-n zbor invers le pierzi / {i cntec istove[te. Numai puritatea numerelor, nsumarea(Pitagora spunea c` universul ntreg [i toate p`r]ile lui se abstractizeaz` n numere Totul este num`r -), asociat` cu muzica:harfe r`sfirate, cntec istove[te, mai poate armoniza esen]ele [tiute [i ne[tiute ale universului. De[i s-a disociat de Arghezi pe care l-a numit poet refuzat de Idee, Barbu se ntlne[te cu acesta n linia artei v`zut` ca trud`, ca jertfire, metafora cntec istove[te nsumnd [i sensul des`vr[irii actului creator. Poezia este, de asemenea, pentru Ion Barbu [i o experin]` deschis` zborului, ns` calea ei se reveleaz` doar celor care pot s` se desprind` de contingent, altfel, ceea ce ar trebui s` devin` n`l]are, devine zbor invers, sinonim mesajului criptic (care se refuz` descifr`rii). Metafora din ultimul vers nchide rotund concep]ia poetului despre menirea poeziei: ea trebuie s` sintetizeze esen]ele, s` nsumeze att fenomenele concrete, ct [i semnifica]iile lui abstracte [i s`-[i conserve ceea ce i este propriu inefabilul. Asemenea meduzelor, ca ni[te clopote verzi, care [i p`streaz` frumuse]ea doar n lumea lor, crend o alternativ` a cerului cu stele, tot astfel poezia transpune artistic realitatea, atr`gnd privirile pn` n adncurile-i misterioase. Esen]ializarea percep]iei lirice, transcederea realului n spa]iul Cunoa[terii Pure,stilizarea imaginii poetice pn` ce ajunge s` exprime ideea n forma cea mai pur` reprezint` elementele particulare ale discursului liric barbian. A[adar, Ion Barbu pledeaz` pentru rentoarcerea poeziei la func]ia sa originar` pe care o avea n Antichitate, aceea de a contura o viziune asupra unit`]ii universului, r`spunznd la ntreb`rile esen]iale ale omenirii: n poezia mea, ceea ce ar putea trece drept modernism, nu este dect o nnodare cu cel mai ndep`rtat trecut al poeziei: oda pindaric`1

Repere critice
Radu Gyr, Calendarul meu: prietenii, momente [i atitudini literare, edi]ie ngrijit` , cu ae a e ee o e e eae o prefa]` biobibliografic` de Ion Popi[tenu, Ed. ExPonto, Constan]a, 1996: nalt, cu umerii pu]in apleca]i, Barbu avea figur` levantin`, de negustor armean; musta]a, an de an mai stufoas`, [i l`sa col]urile peste marginile gurii; fruntea mare, de savant, i lumina ns` chipul oache[ [i auster.[] n cercul familiei, matematicianul algebric, adesea, chiar n lirica sa, - devenea, surpriz`!, un pl`cut [i volubil convorbitor; gravul [i distantul cap[ist se transforma ntr-o rud` amabil` [i tandr`. Din prima zi a familialei ntlniri, pretinsul [i binevoitorul meu v`r mi-a pledat, cu o nepre]uit` nfl`c`rare, cauza poeziei pure, c`utnd s` m` converteasc` [i s` m` fac` adeptul lui Mallarme [i Paul Valery. I-am r`spuns, cu oarecare sfial`, c` poezia pur`, n ciuda muzicalit`]ii vocabulelor [i a celestei ei frumuse]i diamantine, mi se pare, totu[i, rece [i necomunicativ`. Prea cerebral`, prea lucrat` n atelier. M-a privit ndelung,
1 Ion Barbu, op cit. 214

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

oglindind n ochi deopotriv` mirare, comp`timire [i dojan`, fa]a i s-a n`sprit u[or, apoi mi-a ntors spatele [i, cteva minue nu mi-a mai adresat un singur cuvnt. Dup` ce, prin t`cerea de ghea]`, mi ar`tase totala dezaprobare, marele [i capriciosul meu v`r m-a privit din nou, de data aceasta ng`duitor [i afabil, abandonnd iritantul subiect al poeziei pure, a nceput s`-mi vorbeasc` despre elevatele zone ale matematicilor...tot pure. Marian Papahagi, Eros [i utopie, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999: Deschidem aici o o o e parantez` privitoare la noul umanism bazat pe matematici n care credea Ion Barbu (Se poate vorbi de un umanism modern, de un sistem complet de cuno[tin]e capabil s` formeze omul, bazat ns` pe matematici? Sunt convins, c` da). Forma]ia intelectual` nu trebuie s` aib` neap`rat ca fundament clasic pe Homer, ea poate pleca [i de la Euclid [i Arhimede.C[tigul pe aceast` cale e al esen]ializ`rii: Geometria greac` e o poart` mai larg`, din care ochiul cuprinde un peisagiu auster, dar esen]ial. Dar nu e mai pu]in adev`rat c` l caracterizeaz` pe Ion Barbu o pendulare ntre geometrie [i poezie ([i nu o sintez`, orice s-ar spune). Ambele nu sunt ns` n]elese ca simple, trivializate ocupa]ii, ci ca necesit`]i (eventual databile) ale cunoa[terii: f`cndu-[i autobiografia intelectual`, el poate spune la un moment dat: ...matematicile mi devin tot mai mult o hran` nendestul`toare [i interesul pentru literatur` se de[teapt`. Anii tulburi ai r`zboiului fixeaz` acest` stare.[] M`rturisirii dinti i poate corespunde accep]ia poeziei ca o sperat` poart` spre cunoa[tere, a[a cum geometria greac` era o alt` poart` mai larg` [i mai sigur` Mircea Scarlat, Ion Barbu poezie [i deziderat, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1981: Din o a o e e ea ceas dedus.... este o defini]ie a poeziei [i a actului poetic. n poetica metaforic e e exprimat` de Ion Barbu se face aluzie la o sum` de virtualit`]i cufundate ntr-un punct diametral opus zenitului. Aceast` sum` este contingentul perceptibil senzorial. Dar poezia e sublimarea vie]ii (G. C`linescu), deoarece :Poetul ridic` nsumarea / De harfe r`sfirate ce-n zbor invers le pierzi / {i cntec istove[te... [...] P`mntul nsu[i proclam`, veste[te, gnde[te [i vegheaz` nsumarea virtualit`]ilor (harfe r`sfirate) poetice existente care, n lipsa artistului s-ar pierde (n veac) din cauza dispers`rii lor. Rostul poetului ar fi deci surprinderea [i act deliberat organizarea n rostire a acestor virtualit`]i. De subliniat ns` c` nu e vorba de sum`, ci de omogenizare intuitiv`, a c`rei obiectivare n scris este rodul unui efort deliberat. Ioana Em. Petrescu, Configura]ii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981: n absolut, o a Universul nu cunoa[te sus [i jos, nalt [i adnc. Dep`[ind iluzia antropocentrist`, gndirea (gndirea matematic` sau cea poetic`) va construi o natur` secund`, cogital`, care e un model inteligibil al lumii. n acest model barbian, lumea e gndit`, la modul matematic, n modul adic` n valorile absolute ale m`rimilor reale, f`r` a se lua n considerare semnul lor algebric.

215

Poezia tradi]ionalist`

5
I. Disocieri teoretice
Termenul tradi]ionalism provine din fr. tradi]ionalisme. ]o a a o e Termenul are, cf. Dic]ionarului explicativ al limbii romne, dou` accep]ii / sensuri: 1. Sens larg Ata[ament (exagerat) fa]` de tradi]ie; atitudine dictat` de acest ata[ament. 2. Sens restrns (n mi[carea cultural` [i literar`) Tendin]` excesiv` spre folclor, istorie etc., care se opune modernismului [i respinge ideea de civiliza]ie, supraevaluare a tradi]iei. Tradi]ionalismul se define[te drept o mi[care literar`, care s-a manifestat n perioada interbelic` [i a c`rei doctrin`/ideologie s-a structurat n paginile revistei Gndirea.

II. Contextualizare
Tradi]ionalismul interbelic este anticipat de dou` curente de la nceputul secolului al XIX-lea - s`m`n`torismul [i poporanismul, care au fost promovate de revistele S`m`n`torul (1901) [i Via]a romneasc` (1906). Revista Gndirea a v`zut lumina tiparului la Cluj, sub coordonarea lui Cezar Petrescu [i D. I. Cucu, iar din 1922 s-a mutat la Bucure[ti. Apare, cu mici ntreruperi, pn` n 1944. Cel care confer` revistei adev`rata dimensiune de tribun` a tradi]ionalismului este Nichifor Crainic, directorul acesteia, din 1926. Ideile promovate de colaboratorii revistei se opun ideilor moderniste formulate n paginile altei reviste importante din epoc`, Sbur`torul, conduse de criticul [i istoricul literar Eugen Lovinescu. Ele se refer`, n principal la delimitarea conceptului de specific na]ional, precum [i la afirmarea acestuia n literatur`, n cultur`. Revolta fondului nostru nelatin de Lucian Blaga, Isus n ]ara lui (1923), Parsifal (1924) e o a o o ea a a a e a ]e [i Sensul tradi]iei (1929) de Nichifor Crainic pot fi considerate articole programatice. n e a ]e articolul Sensul tradi]iei, autorul subliniaz` particularit`]ile culturii romne[ti, printre care autohtonismul [i ortodoxia: Peste p`mntul pe care am nv`]at s`-l iubim din Sem`n`torul noi vedem arcuindu-se coviltirul de azur al Bisericii ortodoxe. Noi vedem substan]a acestei Biserici amestecat` pretutindeni cu substan]a etnic`. n viziunea lui Ion Pillat, tradi]ia dezv`luie complexitatea originii unui popor [i confer` timbru autentic unei opere, promovnd valoarea na]ional` la dimensiunea celei universale. El afirm`, printre altele: Exist` o tradi]ie vie, o tradi]ie dinamic`, creatoare [i comprehensiv` [] [i o tradi]ie moart`, o tradi]ie static`, steril` [i nen]eleas`. Una e original` ntotdeauna, fiindc` porne[te din fundul sufletului nostru; alta nchis` inova]iilor celor mai fire[ti, nu face dect s` prelungeasc`, osificnd-o, o imita]ie luat` cndva de la str`ini.1
1 Ion Pillat, Tradi]ie [i literatur`, n Opere I-IV 216

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Reprezentan]ii tradi]ionalismului: n poezie: George Co[buc, Octavian Goga, Aron Cotru[, {t. O. Iosif, Aron Cotru[, Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Nichifor Crainic, Adrian Maniu, Radu Gyr; n dramaturgie: Barbu {tef`nescu Delavrancea, Nicolae Iorga; n proz`: Constantin Stere, Calistrat Hoga[, Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu [.a.

III. Ilustrarea tradi]ionalismului

ACI SOSI PE VREMURI


de Ion Pillat La casa amintirii cu-obloane [i pridvor, P`ienjeni z`brelir` [i poart`, [i z`vor. Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc De cnd luptar`-n codru [i poteri, [i haiduc. n drumul lor spre zare mb`trnir` plopii. Aci sosi pe vremuri bunica-mi Calyopi. Ner`bd`tor bunicul pndise de la scar` Berlina leg`nat` prin lanuri de secar`. Pie-atunci nu erau trenuri ca azi, [i din berlin` S`ri, sub]ire,-o fat` n larg` crinolin`. Privind cu ea sub lun` cmpia ca un lac, Bunicul meu desigur i-a recitat Le lac. Iar cnd deasupra casei ca umbre berze cad, i spuse Sbur`torul de-un tn`r Eliad. Ea-l asculta t`cut`, cu ochi de peruzea... {i totul ce romantic, ca-n basme, se urzea. {i cum [edeau... departe, un clopot a sunat, De nunt` sau de moarte, n turnul vechi din sat. Dar ei, n clipa asta sim]eau c`-o s` r`mn`... De mult e mort bunicul, bunica e b`trn`... Ce straniu lucru: vremea! Deodat` pe perete Te vezi aievea numai n [tersele portrete. Te recuno[ti n ele, dar nu [i-n fa]a ta, C`ci trupul t`u te uit`, dar tu nu-l po]i uita... Ca ieri sosi bunica... [i vii acuma tu: Pe urmele berlinei tr`sura ta st`tu. Acela[i drum te-aduse prin lanul de secar`. Ca dnsa tragi, n dreptul pridvorului, la scar`. Sub]ire, calci nisipul pe care ea s`ri. Cu berzele ntr-nsul amurgul se opri... {i m-ai g`sit, zmbindu-mi, c` prea naiv eram Cnd ]i-am [optit poeme de bunul Francis Jammes. Iar cnd n noapte cmpul fu lac ntins sub lun` {i-am spus Balada lunei de Horia Furtun`, M-ai ascultat pe gnduri, cu ochi de ametist, {i ]i-am p`rut romantic [i poate simbolist. {i cum [edeam... departe, un clopot a sunat. Acela[i clopot poate . n turnul vechi din sat... De nunt` sau de moarte, n turnul vechi din sat.
217

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Etape ale crea]iei pillatiene


Ion Pillat (1891-1945) str`bate ca artist un drum lung, al c`ut`rii de sine, al descoperirii formelor, temelor [i motivelor poetice, care s`-l exprime direct [i total. Poet [i c`rturar, colec]ionar pios de poezie, bibliofil [i bibliograf nfrigurat, mereu n curent cu progresele specialit`]ii.1 el [i-a rotunjit crea]ia poetic`, relund [i regrupnd succesiv poemele. Astfel, a devenit evident` substan]a ciclic` a viziunii sale. Potrivit propriilor m`rturisiri, opera sa str`bate trei mari etape: 1. Debuteaz` editorial, aproape concomitent, cu dou` volume, n 1912, unul n proz` o e e e (un poem n proz`), Povestea celui din urm` sfnt, scos la Paris, a la Belle e Edition, [i altul, de versuri, Vis`ri p`gne, la Minerva. Peste c]iva ani, n 1914, Eternit`]i de-o clip`, apoi Am`giri (1916) [i Gradina intre ziduri (1919). Aceste e ] eo a a e apar volume ilustreaz` etapa de tinere]e, parnasiansimbolist`, a[a cum noteaz` poetul ntr-o diagram` poetic`, raportndu-se la direc]iile poeziei romne[ti din preajma e e a e r`zboiului. Volumele de maturitate Pe Arge[ n sus, 1923, Satul meu, 1925, Biserica de alt`dat`, 1926, Limpezimi, 1928 - cuprind poezii din puritatea e a e a e p`mntului spiritualizat n vreme, a timpului materializat n amintire, (Ion Pillat, M`rturisiri literare, organizate de D. Caracostea, Buc, Ed. Minerva, 1971). eae ae e e e e o e u e 2. n volumele Caietul verde (1932), Scutul Minervei (1933), Poeme ntr-un vers e a a e (1935) }`rm pierdut (1937) Umbra timpului (1940), Balcic, (1940), mplinire (1942) etc. ncearc` o experien]` liric` pe t`rmul clasicismului, cu largi ecouri n arta sa. Era firesc, pentru un artist cu structura lui, ca valorile clasice s` fie un model, dar [i o surs` de mprosp`tare a lirismului. Poetul se redescoper` pe sine n inflexiunile armoniilor grece[ti. Aci sosi pe vremuri face parte din volumul Pe Arge[ n sus (1923), volum cu care o e e e e Ion Pillat se nscrie n valorile/tr`s`turile tradi]ionale: tema [i motivele poetice, imaginarul poetic constituit din viziunea asupra spa]iului autohton, rustic (imaginea casei amintirii con]ine elemente de arhitectur` popular`, cmpia, lanul de secar`), din iriz`rile folclorice [i istorice (poteri [i haiduc); sensibilitatea metafizic`, religioas` (... un clopot a sunat,/ De nunt` sau de moarte...). Poetul recruteaz`, aproape insesizabil, din straturile folclorice (factor tradi]ional de baz`) exact elementele care trimit la spiritualitatea creatorului popular {i totul [...] ca-n basme se urzea, la zonele obscure, ambigue, de natur` s` comunice un etimon muzical: [...] departe, un clopot a sunat. Inflexiunile de mare puritate liric` ale textului cresc [i din aceste sugestii tradi]ionale pentru care poetul a nutrit o statornic` admira]ie. Adeziunea poetului la un astfel de tip de poezie este semnificativ` pentru n]elegerea liricii sale n totalitate. De altfel, G. C`linescu noteaz`:Originalitatea, e e savoarea acestei poezii nu pot fi contestate [i Pe Arge[ n sus este unul din momentele lirice fundamentale de dup` r`zboi.2, iar Nicolae Manolescu sus]ine ideea valoroas` a consonan]ei, n poezia lui Pillat, a tradi]ionalismului cu modernitatea: e e Tradi]ionalismul din Pe Arge[ n sus a fost definit ca o autohtonizare a simbolismului. Este ns` n egal` m`sur` [i o modernizare a tradi]iei.3 o e e Poezia Aci sosi pe vremuri dezvolt` tema medita]iei, cu accente elegiace, asupra curgerii ireversibile a timpului sau, cum spune poetul nsu[i, a: [...] p`mntului spiritualizat n vreme, a timpului materializat n amintire. Poetul particularizeaz` tema
1 G. C`linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn` n prezent, Ed. Minerva, 1982 2. G.C`linescu, op.cit. 3. Nicolae Manolescu, Despre poezie, Ed.Aula, 2002 p 218

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

printr-o figur` de construc]ie-paralelismul, care situeaz` cele dou` cupluri pe dimensiunea iubirii ca ordo amoris [i prin motive poetice, specifice universului patriarhal. Cuplurile, care fac [i re-fac lumea, prin gesturi arhetipale, instrumentate de Eros, cap`t` coeren]` estetic` prin formula lirismului obiectiv (utilizarea unor m`[ti lirice-bunicul [i bunica, surprinse n tr`irile lor: Ner`bd`tor bunicul pndise de la scar`; Ea-l asculta t`cut`, cu ochi de peruzea) combinat` cu lirismul subiectiv, care presupune confesiune [i implicare afectiv` [i este subliniat prin m`rcile gramaticale ale persoanei nti. O micropoveste, cu sonorit`]i [i imagini simbolice, se deruleaz` prin interven]ia unei instan]e a comunic`rii(eu liric)care, plasndu-se ntr-un plan poetic profund, contempl` trecerea timpului [i presimte moartea: De nunt` sau de moarte, n turnul vechi din sat. Eul enun]`tor nu se confeseaz` romantic, ci [i proiecteaz` emo]iile [i gndurile, adic` viziunea despre lume, n mit sau n legend`. Viziunea despre lume a lui Pillat se concretizeaz` ntr-un cronotop, n care reflec]ia trist` asupra vremelniciei umane tope[te trecutul n prezent, iar spa]iul se temporalizeaz`. Timpul este caracterizat de circularitate: Ca ieri sosi bunica [i vii acuma tu, are un contur arhetipal tocmai prin recuren]a pove[tilor de dragoste, iar spa]iul are contur afectiv, este interiorizat [i marcat cel mai bine de casa amintirii, care: [...] este, pentru Pillat, l`ca[ul afec]iunii primare, derivat al arhetipului incintei intime, [i spunnd aceasta lumin`m firul antropologic al imaginarului.1 Ion Pillat concepe spa]iul [i timpul att n linia tradi]iei cu iz folcloric (paseism, rusticitate, autohtonism, istorie) ct [i n direc]ia modernit`]ii - evitarea idealiz`rii prin medita]ia nostalgic` [i, uneori, ironic` asupra acestor categorii pe care se nscrie existen]a uman`, dar [i asupra iubirii. Substratul reflexiv al poeziei i ofer` eului liric posibilitatea de a se pozi]iona, n prima parte a poeziei, ntr-un fel de transcenden]` sau obiectivare. Ca un demiurg, el poate vedea, n timp [i spa]iu, imagini ale unei tradi]ii paradisiace, recuperate prin spirit, prin imagina]ie poetic`: La casa amintirii cuobloane [i pridvor,/P`ienjeni z`brelir` [i poart` [i z`vor. //Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc/De cnd luptar`-n codru [i poteri [i haiduc. Structural, opera se dezvolt` pe dou` planuri, trecutul (bunicul [i bunica) [i prezentul, unite prin amintire [i prin medita]ia asupra timpului. Structura de adncime a textului se reflect` perfect n paralelismul situa]iilor, n rela]iile de opozi]ie, marcate de adverbe de timp precum atunci, ieri acum, clipa asta [i de simetrie, n prezentarea celor dou` pove[ti de iubire:Ca ieri sosi bunica [i vii acuma tu. Compozi]ia poeziei este realizat` din [aptesprezece distihuri, un catren [i un vers final, liber, organizate n trei p`r]i (prima parteprimele zece distihuri, a doua parte catrenul intermediar, meditativ [i a treia parteultimele [apte distihuri). Versul final are rol de laitmotiv. Titlul poeziei are aspectul unui enun] propozi]ional Aci sosi pe vremuri [i sus]ine tema poeziei, oferind, n acela[i timp, o cheie de lectur` cititorului. Elementele deictice, spa]iale, temporale [i, chiar, sociale (aci, persoana a III-a [i timpul perfect simplu al verbului [i structura pe vremuri) sunt simbolice [i contribuie la realizarea acelei atmosfere de ambiguitate [i de vraj` specifice poeziei lirice. Secven]ele lirice ale poeziei con]in o succesiune de imagini poetice vizuale [i/sau auditive: casa amintirii proiectat` n timpul str`vechi, ncremenit` ntr-un spa]iu al uit`rii [i al t`cerii, al unei lumi apuse, cnd luptar`-n codru [i poteri, [i haiduc, La casa amintirii cu-obloane [i pridvor,/P`ienjeni z`brelir` [i poart` [i z`vor. Casa
1 Cristian Livescu, Introducere n opera lui Ion Pillat, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1980 p 219

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

reprezint` centrul lumii: [] casa este simbolul centrului existen]ial al omului devenit statornic..1 P`ianjenul, prin ac]iunea lui de a ]ese pnza fin`, aproape invizibil`, n care [i prinde du[manul, sugereaz` curgerea, fragilitatea fiin]ei umane n raport cu timpul: [...] timpul care ucide pe nesim]ite.2 Pnza simbolizeaz` lumea aparen]ei, a iluziei, opus` realit`]ii [i esen]ei. sosirea bunicii Calyopi [i sosirea iubitei preg`tite de semnele mb`trnirii [i ale schimb`rii naturii: n drumul lor spre zare mb`trnir` plopii, Sub]ire, calci nisipul pe care ea s`ri./ Cu berzele ntr-nsul amurgul se opri. Structurile lingvistice plopii mb`trni]i [i amurgul se opri sunt frumoase personific`ri ale naturii [i ale timpului. a[teptarea ner`bd`toare a bunicului simetric` a[tept`rii eului liric, dup` modelul ritualului erotic eminescian din idile: Ner`bd`tor bunicul pndise de la scar`/Berlina leg`nat` prin lanuri de secar`. A[teptarea este [i o tem` liric`, care asociaz` sentimente [i tr`iri, uneori, contradictorii. rostirea poeziei: Privind cu ea sub lun` cmpia ca un lac,/Bunicul meu desigur ia recitat Le Lac. //Iar cnd deasupra casei ca umbre berze cad, i spuse Sbur`torul de-un tn`r Eliad.//; Iar cnd n noapte cmpul fu lac ntins sub lun`/ {i-am spus Balada lunei de Horia Furtun`//, {i m-ai g`sit, zmbindu-mi, c` prea naiv eram/Cnd ]i-am [optit poeme de bunul Francis Jammes.// Apelul la poezie n poezie sugereaz` evolu]ia formulelor estetice, dar [i importan]a artei n des`vr[irea pove[tii de dragoste. Ironia fin` existent` n versurile citate tempereaz` lirismul tr`irii, ferindu-l de exager`ri. sosirea iubitei, pe acelea[i locuri: Acela[i drum te-aduse prin lanul de secar`,/Ca dnsa tragi, n dreptul pridvorului, la scar`. De[i cuplul este altul, casa [i drumul sunt acelea[i, sugestie reflexiv` a transform`rilor produse n sufletul omului de succesiunea etapelor existen]iale. Drumul nu poate fi dect o nuan]` a evolu]iei sufletului, spirala melcului n care se solidific`, pe scara universului, timpul. El conduce la casa amintirii, topos romantic situat ntr-o geografie cosmicizat` [i ntr-un timp circular, etern. clopotul: [...] este un emi]`tor de unde modulate care posed` o valoare liric` excep]ional` [...]3 Clopotul are rolul de a unifica imaginile trecutului cu cele ale prezentului, potrivit unei viziuni a unit`]ii poetice proprii lui Ion Pillat. Este un simbol al statorniciei, stabilind o rela]ie ntre cer [i p`mnt: [] risipe[te limit`rile condi]iei temporale.4 r Dintre versurile cu o mai mare nc`rc`tur` meditativ-reflexiv`, re]inem: Dar ei, n clipa asta sim]eau c`-o s` r`mn`, care sus]ine iluzia eternit`]ii omului prin iubire. Versul asociaz` imaginea cuplului mitic cu sentimentul ve[niciei [i ncorporeaz` mitul n poezie. Versurile: Ce straniu lucru: vremea! Deodat` pe perete/ Te vezi aievea numai n [tersele portrete./ /Te recuno[ti n ele, dar nu [i-n fa]a ta,/ C`ci trupul t`u te uit`, dar tu nu-l po]i uita, argumenteaz` cu rafinat` eleva]ie ideea c` omul are con[tiin]a timpului ireversibil, ceea ce este marcat n planul expresiei cu sugestiile persoanei a II-a. Versul final, izolat laitmotivul poeziei: De nunt` sau de moarte, n turnul vechi din sat accentueaz` dramatismul vie]ii, acela[i sunet poate trimite la un nou nceput sau la extinc]ie.
1 Hans Biedermann, Dic]ionar de simboluri, Ed. Saeculum I.O., Bucure[ti, 2002 2 Doina Ru[ti, Dic]ionar de teme [i simboluri din literatura romn`, Ed. Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 2002 3 G. C`linescu, Universul poeziei, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1973 4 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dic]ionar de simboluri, vol.I-III, Ed.Artemis, Bucure[ti, 1995 220

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Elementele de versifica]ie [i de prozodie contribuie la realizarea muzicalit`]ii textului. Sonorit`]ile vagi, ambigue sunt bazate pe strofele formate din dou` versuri, pe ritmul iambic [i pe rima mperecheat`. Expresivitatea poetic` se realizeaz` printr-o mbinare de tehnici [i mijloace: limbajul clasicizat, u[or arhaic [i regional atunci cnd este evocat cuplul bunicul [i bunica (ciubuc, poteri, haiduc, berlin`, crinolin`); elemente de onomastic` [i titluri de opere literare care nuan]eaz` tr`irile [i le coloreaz` afectiv: Eliad, Horia Furtun`, Francis Jammes [i Sbur`torul, Le Lac, Balada lunei; cuvinte [i structuri lingvistice cu o mare nc`rc`tur` simbolic` ce denumesc elementele componente ale imaginarului poetic pillatian: casa amintirii, clopot, drumul, cmpia etc. regimul verbelor: alternarea timpului trecut (imperfectul - asculta, urzea, perfectul simplu - sosi, s`ri, perfectul compus - a recitat, a sunat) al verbelor cu prezentul (trage, cad, recuno[ti) are rolul de a sugera c`, de[i timpul este ireversibil, iubirea face posibil accesul spre ve[nicie. paralelismul [i simetria situa]iilor descrise contureaz` o veritabil` ontologie liric`; figurile de stil: epitetul berlina leg`nat`, personificarea Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc, metafora casa amintirii, compara]ia ca-n basme se urzea etc. o e e n concluzie, poezia Aci sosi pe vremuri de Ion Pillat ilustreaz` direc]ia tradi]ionalist` formulat` de ideologii grupa]i n jurul revistei Gndirea, prin medita]ia liric`, trist` asupra trecerii timpului, prin tendin]a de a induce cititorului st`ri de reflec]ie [i de reverie, prin valorificarea inflexiunilor metafizice oferite de domeniul religios, prin utilizarea unui limbaj popular [i regional, prin mbinarea formelor lirismului obiectiv cu cele ale lirismului subiectiv [i, nu n ultimul rnd, prin cultivarea formelor de prozodie tradi]ionale. Poetul, n mod con[tient, se a[az` n linia unei genera]ii de arti[ti pentru care tradi]ia are un sens: n raport cu istoria romneasc` tradi]ia noastr` etern` [i are sediul n popor [i n expresia lui multipl` care e cultura popular` ca produs etnic. Ea st` ntr-un anume fel de a poetiza, ntr-un anume fel de a plasticiza, ntr-un anume fel de a cnta, ntr-un anume fel de a filosofa, ntr-o anume atitudine fa]` de natura [i fa]` de Dumnezeu.1

Repere critice
e e o e Nicolae Manolescu, Despre poezie:, Ed. Aula, Bra[ov, 2002: Ion Pillat este, n liric`, un autor de tablouri; are o imagina]ie plastic` [i decorativ`, n al doilea rnd, poezia lui este totdeauna clar`, la vedere, nepierznd leg`tura cu sentimentul comun [i cump`tat al naturii legale; n fine, este scris` aproape exclusiv n vers regulat [i are deseori form` fix`. a ]o a o e ae e e e e Z. Ornea, Tradi]ionalism [i modernitate n deceniul al treilea, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1980: Melancolia lui Pillat e a unui clasic care aspir` spre fundamentele e eterne. Trecutul devine, prin transfigurare, prezent [i cele mai durabile tablouri din Pe Arge[ n sus sunt create din aceast` izbnd` a prezentului asupra trecutului. e e o e e eo Nicolae Balot`, Arte poetice ale secolului XX:, Ed. Minerva, 1997: n realitate, con[tiin]a lui Ion Pillat ne apare nzestrat`, nainte de toate, cu o apeten]` spre ordine. [...]Pillat e departe de a fi un r`zvr`tit. Spiritul de revolt`, cu anarhia spre care tinde avangarda contemporan`, i repugn`. o e o o Vladimir Streinu, Poezie [i poe]i romni:, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1976: ...n volumul Pe Arge[ n sus, care ne ncredin]eaz` n chip deosebit de renun]area poetului la e e hoin`real` exotic`, lirismul lui Pillat are tocmai aceste dou` izvoare mai de pre]: sentimentul hora]ian al scurgerii vremii [i acela al copil`riei pierdute, care curg cnd mpreun`, cnd deosebit.
1 Nichifor Crainic, Sensul tradi]iei n Puncte cardinale n haos, Bucure[ti, Editura ,,Cugetarea 221

Poezia neomodernist`

6
I. Disocieri teoretice
1. Defini]ia conceptului Conceptul de neomodernism se refer` la orient`rile din poezia romneasc`, sus]inute de autorii al c`ror debut literar se face n jurul anului 1960. Ceea ce se dezv`luie ca tendin]` estetic` opus` ideologiz`rii comuniste a literaturii [i se manifest` n intervalul 1960-1980 prime[te, n general, acest nume. 2. Diacronia doctrinei literare Refuzul steriliz`rii literaturii de ceea ce i este caracteristic gratuitatea ei sublim`, imagina]ia, ndr`zneala inova]iei ca viziune [i limbaj, rela]ia insurgent` sau polemic` ntre]inut` cu realitatea define[te spiritul genera]iei de poe]i care se afirm` acum, n plin` manifestare a realismului socialist. Criticul Eugen Simion l consider` pe Nicolae Labi[ buzduganul unei genera]ii, cel ce redeschide calea poeziei spre sim]irea autentic` [i spre expresia nnoitoare. Fenomenul artistic cunoscut sub numele de neomodernism ilustreaz` un raport de necesar` continuitate cu marea tradi]ie literar` romneasc` [i cu valorile liricii moderniste. Poezia neomodernist` nsumeaz` orient`ri din cele mai diferite. Cteva caracteristici generale sunt: rentoarcerea la marile teme ale literaturii; reafirmarea primatului esteticului; adncirea n metafizic; reinterpretarea miturilor; caracterul provocator al abord`rii/ limbajului artistic; ironia; spiritul ludic; cultivarea aspectelor banale ale existen]ei; varietatea stilistic`. 3. Reprezentan]i: Nichita St`nescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Cezar Baltag, Ioan Alexandru, Ion Gheorghe etc. Nichita St`nescu (1933-1983) este al treilea mare spirit revolu]ionar din istoria poeziei romne[ti, dup` Eminescu [i Arghezi. C`ut`rile lui n materie de limbaj poetic iau forme dramatice. Artistul se str`duie[te s` dea cuvintelor atributele vie]ii: trup, hran`, timp, destin. El creeaz` un cosmos al vorbirii. Prima etap` a liricii sale cuprinde volumele Sensul iubirii (1960) [i O viziune a sentimentelor (1964) care impun imaginea unei fiin]e nsetate de iubire, tr`ind plenar starea de armonie cu sine [i cu universul. Etapa a doua se define[te printr-un lirism
222

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

reflexiv ce investigheaz` rela]ia omului cu lumea, cu timpul, cu limbajul [i cuprinde volumele: Dreptul la timp (1965), 11 elegii (1966), Oul [i sfera (1967), Ro[u vertical [i Laus Ptolemaei (1968), Necuvintele (1969), n dulcele stil clasic (1970). Trecerea la a treia etap` de crea]ie se face prin volumul M`re]ia frigului (1972) [i acestuia i urmeaz`: Epica Magna (1978), Opere imperfecte (1979) [i Noduri [i semne (1982). Principalele teme abordate sunt: actul crea]iei, timpul, moartea. Aceste volume de maturitate artistic` exprim` deconstruc]ia eului [i sentimentul tragic al existen]ei. Nichita St`nescu [i define[te crea]ia ca fiind o form` de poezie metalingvistic`, nf`ptuit` dincolo de cuvinte.

II. Contextualizare/ ilustrare:

C~TRE GALATEEA
de Nichita St`nescu ]i [tiu toate timpurile, toate mi[c`rile, toate parfumurile, [i umbra ta, [i t`cerile tale, [i snul t`u ce tremur au [i ce culoare anume, [i mersul t`u, [i melancolia ta, [i sprncenele tale, [i bluza ta, [i inelul t`u, [i secunda [i nu mai am r`bdare [i genunchiul mi-l pun n pietre [i m` rog de tine, na[te-m`. {tiu tot ce e mai departe de tine, att de departe, nct nu mai exist` aproape dup`-amiaza, dup`-orizontul, dincolo-de-marea... [i tot ce e dincolo de ele, [i att de departe, nct nu mai are nici nume. De aceea-mi ndoi genunchiul [i-l pun pe genunchiul pietrelor, care-l ngn`. {i m` rog de tine, na[te-m`. {tiu tot ceea ce tu nu [tii niciodat`, din tine. B`taia inimii care urmeaz` b`t`ii ce-o auzi, sfr[itul cuvntului a c`rui prim` silab` tocmai o spui, copacii umbre de lemn ale vinelor tale, rurile mi[c`toare umbre ale sngelui t`u, [i pietrele, pietrele - umbre de piatr` ale genunchiului meu, pe care mi-l plec n fa]a ta [i m` rog de tine, na[te-m`. Na[te-m`.

223

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Apar]innd genera]iei [aizeciste, prin anul debutului s`u literar dar [i prin caracteristicile viziunii [i ale limbajului poetic, Nichita St`nescu este un alt excep]ional reformator al concep]iei despre poezie, n general [i despre felul n care aceast` art` se folose[te de cuvnt pentru a exprima necuprinsul gndului [i inefabilul emo]iei. Pentru el, ca [i pentru genialii s`i nainta[i, Eminescu [i Arghezi, autorii nnoirilor radicale din lirica noastr`, poezia este mirajul totalit`]ii, rostire din interior n afar`, dup` ce formarea subiectului creator a parcurs traiectul invers, de progresiv` interiorizare1. Interiorizarea sus]ine dimensiunea reflexiv` a textelor lirice [i genereaz` adeseori nevoia autodefinirii prin arte poetice. C`tre Galateea este o art` poetic` inserat` n Dreptul la timp (1965), volum ce e aae anun]` o alt` percep]ie asupra lumii [i a sentimentelor, marcat` de fiorul metafizic, de obsesia finitudinii [i a neputin]ei revel`rii sinelui n limbaj. Poezia apar]ine neomodernismului prin reflec]ia filosofic`, prin ilustrarea contradic]iilor interioare, prin reconsiderarea miturilor, prin combina]iile nea[teptate de concret [i abstract, prin ambiguitatea limbajului, prin insolitul metaforelor [i al imaginilor artistice, prin refuzul conven]iilor prozodice. Tema creatorului [i a operei de art` este dezvoltat` cu ajutorul unor motive literare comune, cu o nf`]i[are spectaculos nou`: rug`ciunea (motiv ntlnit [i la Eminescu ori la Octavian Goga), comuniunea om-natur` (cu o frecven]` remarcabil`, de la poezia popular`, la lirica romantic`, pn` la cea simbolist`), logosul, na[terea. ntruct rela]ia acestui poet neomodernist cu limbajul este una necanonic`, motivele amintite se particularizeaz` nu numai prin contextul liric care le g`zduie[te, ci [i prin expresia artistic` nou`, cu aspect de incanta]ie magic`. Viziunea despre lume pe care o transmite aceast` oper` dovede[te importan]a pe care Nichita St`nescu o acord` problemei poeziei/cuvntului, n fapt actului de ntemeiere prin cuvnt. Poezia este, n concep]ia autorului, hemografie (scriere cu snge), adic` scrierea cu tine nsu]i care se practic` astfel: Te scrii pe tine pe din`untrul sufletului t`u mai nti, ca s` po]i la urm` s` scrii pe dinafar` sufletele altora2. Ea este a[adar o form` de autocunoa[tere [i de cunoa[tere, tot att de necesar`, pentru poet, ca [i lichidul vital, pentru om. Existnd a[a de adnc n sinele creator, ca orice organ anatomic, separa]ia creator-crea]ie este de neconceput. Condi]ia vie]uirii artistului este ns`[i opera. Dac` ntr-unul din eseurile sale, N. e aae St`nescu afirma c` un poet este acela care na[te, n C`tre Galateea el schimb` perspectiva. Opera principiu fertil este aceea care l z`misle[te, n pntecele ei, pe creator. R`sturnarea de roluri propune o viziune inedit` asupra operei care nceteaz` s` mai fie un obiect, intrnd n rndul fiin]elor cu existen]` autonom`, cu trup, voin]` [i sentimente proprii. Poetul [i asum` ipostaza f`tului nen`scut, a laten]ei ce tinde c`tre manifestare, e aae c`tre ntrupare, de aici [i titlul: C`tre Galateea. Este evident faptul c` autorul neomodernist d` na[terii alte semnifica]ii dect, bun`oar`, L. Blaga, cel ce vedea n ivirea pe lume primul semn al nefericirii, sentin]a devenirii [i a mor]ii [i se lamenta astfel: De ce m-ai trimis n lumin`, mam`, / De ce m-ai trimis?. N. St`nescu n]elege prin na[tere, simbolic, nvestirea ca poet.
1 Maria-Ana Tupan, Scenarii [i limbaje poetice, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1989 2 Nichita St`nescu, Respir`ri, Ed. Sport-Turism, Bucure[ti, 1982 224

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Titlul reliefeaz` ambiguitatea, ca tr`s`tur` fundamental` a poeziei neomoderniste [i este alc`tuit dintr-o prepozi]ie [i un nume propriu. C`tre face o trimitere spa]ial`, permi]nd n]elegerea onomatextului n dou` moduri: adresare c`tre Galateea sau ndreptare/ drum c`tre Galateea. Numele propriu resusciteaz` lumea miturilor grece[ti. Pygmalion, rege al Ciprului [i sculptor, misogin d`ruit pl`smuirilor min]ii [i bra]elor sale, construie[te o statuie de filde[, Galateea, prototip al frumuse]ii feminine, de care, spectaculos, se ndr`goste[te. Zei]a Afrodita o nsufle]e[te [i din unirea artistului cu femeia/oper` se na[te un fiu. Ambivalen]a muz`/iubit` face ca [i textul st`nescian s` poat` fi citit n dou` registre: ca art` poetic` sau ca poezie erotic`. n ambele coduri Galateea este cea adorat`, desf`tare a trupului [i a spiritului (... [tiu ... snul t`u ... [i inelul t`u ...), spre ea se direc]ioneaz` rug`ciunea eului poetic. Cel`lalt sens al titlului cale c`tre Galateea d` numelui propriu valoare de reper toponimic [i accentueaz` n]elesurile mitului: artistul se va afla mereu n c`utarea des`vr[irii. C`tre Galateea apar]ine lirismului subiectiv, fiind un monolog adresat n care e aae formele pronominale [i verbale de persoana nti ([tiu, mi, pun, m` rog etc. ) sunt constant dublate de cele de persoana a doua (tine, nu [tii, auzi), fapt ce sus]ine, la nivel gramatical, ideea poetic`, de leg`tur` placentar` a artistului cu Opera. Compozi]ional, se disting trei secven]e poetice c`rora le corespund cele trei strofe. Monologul [i spore[te patosul de la o unitate de con]inut la alta [i este organizat simetric. Fiecare strof` debuteaz` cu verbul [tiu [i se ncheie cu laitmotivul: [i m` rog de tine, / na[te-m`. Prima con]ine [apte versuri, a doua [i a treia nou` versuri, ultima instituind prin repeti]ia din final (na[te-m`. Na[te-m`.) un climax al emo]iei poetice. Amploarea strofelor [i tiparul construc]iei lor sugereaz` o tr`ire cristalizat` [i puternic`, dezv`luit`, n ardoarea ei, prin revenire [i insisten]`. Incipitul, realizat n spirit neomodernist, este provocator: ]i [tiu toate timpurile, toate mi[c`rile, toate parfumurile, / [i umbra ta [i t`cerile tale, [i snul t`u.... El se constituie dintr-o enumera]ie derutant` asociat` cu repeti]ia, a unor termeni concre]i [i abstrac]i ce mpiedic` stabilirea referin]ei mimetice. Cuvinte precum: timpurile, mi[c`rile, parfumurile [i dovedesc apartenen]a la clasa simbolurilor [i impun un alt regim de lectur`. Dup` cum observ` [i M. Riffaterre n Semiotique de la poesie, un poem ne spune un lucru [i semnific` un altul1, fenomen curent n poezia modern`, ce ]ine de: subminarea reprezent`rii realit`]ii prin cuvinte2. Prima strof` fixeaz` cele dou` instan]e ale comunic`rii poetice [i schi]eaz` dou` portrete: al zei]ei [i al idolatrului ngenuncheat. A doua [i a treia cuprind un con]inut sufletesc n rev`rsare peste care se nal]` aceea[i statuie aplecat` a celui aflat n rug` (strofa median`) [i mai apoi umbra eteric` a divinit`]ii invocate poezia, proiectat` peste natur` (strofa ultim`). Imaginarul poetic face loc suprapunerilor real-real, palpabil-imaterial, aproapedeparte, existent-inexistent. Caracteristicile poeziei, reliefate n prima strof`, sunt voit construite ca o sum` de ambiguit`]i. {tiute doar de artist, ele devin, pentru cititor, doar fulgura]ii: cutremur, o e culoare, melancolie, secund` etc. Adjectivele pronominale nehot`rte (toate o e o e a timpurile, toate mi[c`rile, toate parfumurile) precum [i cele posesive (umbra ta,
1 Cf. Nicolae Manolescu, Despre poezie, Ed. Aula, Bra[ov 2 Idem 225

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

ae t`cerile tale, snul t`u etc. ) indic`, prin repeti]ie, intimitatea absolut` a creatorului cu opera. Ceea ce define[te via]a ei tainic` r`mne f`r` ascunzi[uri pentru el. Metaforele folosite n aceast` prim` secven]`, ntr-o n[iruire larg` ce las` impresia de inepuizabil, desemneaz` delicate]ea (parfumurile), vitalitatea (snul), insondabilul poeziei (umbra) ce nu i se dezv`luie cu adev`rat dect lui, artistului. Capacitatea ziditoare de lumi a poeziei este att de mare, nct ea ajunge s` se substituie realului [i s`-i dea acestuia statutul de umbr`, de copie a vie]ii: copacii umbre de lemn ale vinelor tale, / rurile mi[c`toare umbre ale sngelui t`u. Corporalizat`, dominatoare, poezia se nst`pne[te n timp, acoperind secunda, tr`ie[te din b`taia inimii, preia func]ia logosului ntemeietor prim` silab` tocmai o spui). Cunoscut` ({tiu tot ceea ce tu nu [tii niciodat`, din tine), ea r`mne totu[i un spa]iu vital al misterului etern. Dar [i poetul este o for]` creatoare magnific`, ale c`rei resurse f`r` sfr[it sunt sugerate printr-o enumera]ie ce al`tur` realul [i irealul, suspend` timpul [i spa]iul, mpinge existentul c`tre o hart` necunoscut` a fiin]`rii: {tiu tot ce e mai departe de tine, / att de departe, nct nu mai exist` aproape/ dup`-amiaza, dup`-orizontul, dincolo-de-marea... / [i tot ce e dincolo de ele, / [i att de departe, nct nu mai are nici nume. Puterea lui aproape divin` cunoa[te, paradoxal, o limitare: dreptul la timp ob]inut prin na[tere. Caracterul de rug` al textului poetic este subliniat de revenirea obsesiv` la imaginea celui ngenuncheat n fa]a altarului zeit`]ii cu atribute materne precum [i de o prezen]a laitmotivului [i m` rog de tine, / na[te-m`. Brutalitatea imperativului este atenuat` de asocierea cu verbul reflexiv-dinamic m` rog. n imaginarul poetic st`nescian, poezia apare ca o entitate suprauman`, de[i n`scut` de om, inflexibil`, de[i iubit`, aflat` aproape, adic` descifrabil`, dar ntr-un inevitabil departe, adic` inefabil`. Contradic]ia logic` poetul a[teapt` s` fie n`scut de poezie [i trimis n lume, sub e aae timp nu este dect aparent`. n fapt, C`tre Galateea surprinde doar un moment din drumul artistului c`tre perfec]iune. Ca [i Me[terul Manole, el poate cl`di mai departe, att de departe, nct nu mai are nici nume. ndemnul na[te-m`, repetat n final, poate fi expresia dorin]ei de a-[i mprosp`ta for]ele pentru o nou` ncercare. Poetul z`misle[te opera, ea i ofer` e e temeliile fiin]ei, justificndu-l n univers: De aceea-mi ndoi genunchiul [i-l pun/ pe genunchiul pietrelor, care-l ngn`. / {i m` rog de tine, / na[te-m`. Ren`scndu-l, poezia l preg`te[te pe artist pentru o nou` oper` [i ciclul se reia la nesfr[it. Interesant este faptul c` poetul se desemneaz` pe sine printr-o sinecdoc`: genunchiul. Acest element de recuren]` [i poten]eaz` semnifica]ia prin asocierea e e celor dou` imagini vizuale: ... ndoi genunchiul... / pe genunchiul pietrelor. Ruga nu este doar a artistului/ omului ci [i a naturii/realului, ambele entit`]i rvnind cu aceea[i patim` la ntrupare, prin poezie. Caracteristici ale limbajului poetic C`tre Galateea se caracterizeaz`, la nivel lexico-semantic, printr-un limbaj poetic e aae s nnoitor care asociaz`, provocator, cuvinte concrete [i abstracte ([i mersul t`u, [i melancolia ta [i inelul t`u, [i secunda), puncte de sprijin ale unor imagini artistice tulbur`toare. Termenii antinomici familiari (departe/aproape), cei inventa]i de poet (dup`-orizontul, dincolo-de-marea) dup` un model reperabil n interiorul limbii
226

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

(dup`-amiaza) creeaz` o tensiune semantic` nea[teptat`, produc`toare de noi n]elesuri, pe deasupra celor consacrate de uz. Ambiguitatea este principala tr`s`tur` a textului poetic, la nivel stilistic. Ea este produsul utiliz`rii constante a metaforei, a construc]iilor plurisemnificante, precum este [i cea din titlu, a motivelor cu valoare de simbol (rug`ciunea, na[terea). Strofele inegale, versul liber, absen]a majusculei la nceputul versurilor ilustreaz` libert`]ile prozodice specifice poeziei moderne. Aceste procedee atrag aten]ia asupra faptului c` opera st`nescian` [i descoper` alte surse de ordine [i de armonie dect poezia tradi]ional`. C`tre Galateea este o ilustrare a neomodernismului, a formulei lirismului reflexiv, e aae interiorizat, marcat de obsesia rupturii (Maria-Ana Tupan).

227

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

ALT~ MATEMATIC~
de Nichita St`nescu Noi [tim c` unu ori unu fac unu, dar un inorog ori o par` nu [tim ct face. {tim c` cinci f`r` patru fac unu, dar un nor f`r` o corabie nu [tim ct face. {tim, noi [tim c` opt mp`r]it la opt fac unu, dar un munte mp`r]it la o capr` nu [tim ct face. {tim c` unu plus unu fac doi, dar eu [i cu tine, nu {tim, vai, nu [tim ct facem. Ah, dar o plapum` nmul]it` cu un iepure face o roscovan`, desigur, o varz` mp`r]it` la un steag fac un porc, un cal f`r` un tramvai face un nger, o conopid` plus un ou, face un astragal Numai tu [i cu mine nmulti]i [i mp`r]i]i aduna]i [i sc`zu]i r`mnem aceia[i Pieri din mintea mea! Revino-mi n inim`! Poezia lui Nichita St`nescu urmeaz`, de-a lungul timpului, un traseu continuu de abstractizare [i conceptualizare. Preocupat n permanen]` de a stabili limitele lirismului, el s`vr[e[te experien]e ndr`zne]e, mpingndu-l c`tre teritorii din ce n ce mai ndep`rtate, c`tre vecin`t`]i considerate, pn` la el, prozaice, seci ori incompatibile. Expresia poetic` se ncifreaz`, termenii uzuali sunt deposeda]i de sensul curent [i renvesti]i semantic, ntr-o vorbire febril` cu sinele real, cu sinele inventat, cu un interlocutor abstract, somat n fiecare clip` s` renun]e la prejudec`]ile lui literare [i s`-i iubeasc` pe vis`tori. 1 Alt` matematic` apar]ine volumului M`re]ia frigului, ap`rut n 1972, grupaj de opere n ae a care nnoirea limbajului poetic, pe direc]iile amintite, devine radical`, poetul dovedindu-se fidel concep]iei: Limba cea vie, vorbirea cea tr`it` nu ncape nici n gramatici consfin]ite de Academie [i nici nu se potrive[te cu ce a pierdut fluturele de pe aripa sa. 2
1 Eseul S`-i iubim pe vis`tori, vol. Respir`ri, Ed. Sport-Turism, Bucure[ti, 1982 2 Eseul De fapt, ce este limba romn`?, idem 228

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

ae a mbr`cnd ve[mintele vorbirii tr`ite, Alt` matematic` este o poezie pe tema cunoa[terii [i a iubirii, o medita]ie insolit` despre caracterul failibil al ra]iunii ca mijloc de p`trundere n tainele universale. Paralela cu viziunea blagian` despre cunoa[terea paradisiac`, prin mijlocirea gndirii [i despre cunoa[terea luciferic`, prin intermediul iubirii, al intui]iei, al miturilor se impune de la sine. Autorul neomodernist Nichita St`nescu [i cel modernist Lucian Blaga dau problemei aceea[i rezolvare: mintea nu poate r`zbate departe, n misterele firii, pe cnd iubirea une[te fiin]a cu lumea, reintegrnd-o armoniei primare. Calitatea limbajului artistic este cea care stabile[te diferen]a ntre cele dou` vrste ale literaturii, ntre cele dou` scriituri poetice. Cteva motive lirice particularizeaz` opera scriitorului contemporan, l`snd impresia unor asocieri paradoxale: opera]iile matematice, diversitatea lumii, cuplul, suferin]a, superioritatea sentimentului fa]` de ra]iune. Titlul este alc`tuit dintr-un adjectiv pronominal nehot`rt alt` [i un substantiv ce denume[te [tiin]a care studiaz` m`rimile, rela]iile cantitative [i formele spa]iale, prin ra]ionament deductiv matematic`. Primul termen relativizeaz` n]elesul celui de-al doilea, trimi]nd la ideea de reconsiderare a ceea ce este doar n aparen]` fix, stabil, cert. Sintagma alt` matematic` afirm` o perspectiv` nou` asupra realit`]ii [i echivaleaz` cu ncercarea de cuprindere a unei revela]ii ce nu poate fi desemnat` cu un cuvnt anume, fie pentru c` acesta nu exist` nc`, fie pentru c` semnifica]ia este mult prea cuprinz`toare/ diferit` pentru a fi redat` prin orice echivalen]` sinonimic`. Lumea nu poate fi descoperit` n esen]a ei, dar poate fi aproximat` prin alt` matematic`. Textul apar]ine lirismului subiectiv, prin dezvoltarea unei inedite demonstra]ii despre limitele cunoa[terii logice, formulate la persoana nti plural (noi [tim, nu [tim, facem) sau n disocierile ei (eu, tine, tu, mine, pieri, revino, mea, mi). Viziunea despre lume se contureaz`, ca n cazul multor poezii neomoderniste, dup` lectura literal`, prin g`sirea cifrului simbolic [i acceptnd ideea c` logica poeziei este, a[a cum afirma [i Al. Macedonski, nelogic` la modul sublim. Afirma]ia ce deschide textul: Noi [tim... las` impresia rostirii unui adev`r peremptoriu, repede contrazis ns`: nu [tim.... Poezia st`nescian` este o persiflare a suficien]ei umane, a arogan]ei de subiect cunosc`tor ntr-un univers a c`rui diversitate de manifestare [i de semnifica]ii (nor, munte, capr`, nger, ou) scap` min]ii, formulelor, clasific`rilor, n fapt, oric`rei ncerc`ri de cuprindere a ceea ce, infinit fiind, r`mne de necuprins. n aceea[i zon` de mister abisal se situeaz` [i iubirea: dar eu [i cu tine/ nu [tim, vai, nu [tim ct facem. Interjec]ia vai poate fi semnul suferin]ei ndr`gostitului de a nu putea p`trunde taina sublim` a acestui sentiment. Compozi]ia relev` stilul derutant al poetului, aspect caracteristic neomodernismului. Incipitul, tulbur`tor, introduce lectorul ntr-un univers de semne contradictorii: Noi [tim c` unu ori unu fac unu, / dar un inorog ori o par`/ nu [tim ct face., n care devine evident c` deplasarea sensului [i distorsiunea1, adic` ambiguitatea, devin norme ale stilului nichitast`nescian. Alt` matematic` este alc`tuit` din patru strofe inegale (13/9/4/2 versuri). ae a Prima strof` reliefeaz` un tipar de construc]ie bazat pe simetrii [i pe elemente de recuren]`. Versul nti afirm`: Noi [tim..., al doilea introduce opozi]ia: dar..., al treilea neag`: nu [tim, iar schema aceasta se reia, subliniind incapacitatea omului de a se afla n posesia adev`rului ultim.
1 Cf. Nicolae Manolescu, Despre poezie, Ed. Aula, Bra[ov, 2002 229

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

a Strofa a doua semnaleaz` opozi]ia: Ah, dar... [i con]ine o serie de afirma]ii absurde pe care le nt`re[te ironic: Ah, dar o plapum`/ nmul]it` cu un iepure/ face o e ro[covan`, desigur.... Aceast` secven]` st` sub semnul ludicului [i al refuzului integr`rii expresiei poetice ntr-un cod cunoscut [i acceptat n mod automat de c`tre cititor. Poetul las` fantezia pur` s` se reverse n limbaj. Strofa a treia este un catren n care limba [i rec[tig`, treptat, capacitatea referen]ial`, oprindu-se asupra cuplului surprins n dimensiunea lui ideal`, atemporal`: r`mnem aceia[i. Distihul din final con]ine un elogiu indirect adus sentimentului iubirii (inima). Imaginarul poetic Revolta mpotriva cunoa[terii cu instrumentele min]ii se exprim`, n aceast` poezie, prin ridiculizarea modelului opera]iilor aritmetice: nmul]irea (dar un inorog ori o par`/ nu [tiu ct face), sc`derea (dar un nor f`r` o corabie/ nu [tim ct face), mp`r]irea (dar un munte mp`r]it la o capr`/ nu [tim ct face), adunarea (dar eu [i cu tine/ nu [tim, vai, nu [tim ct facem). Fiecare asemenea constatare este precedat` de un o calcul aritmetic ce debuteaz` cu o formul` devenit` laitmotiv: Noi [tim c` unu ori unu o fac unu; {tim c` cinci f`r` patru fac unu; {tim, noi [tim c` opt/ mp`r]it la opt fac unu; {tim c` unu plus unu fac doi. Discursul liric este alimentat de o tensiune sporit` progresiv, dup` parcurgerea de c`tre lector a fiec`rui ciclu al demonstra]iei: [tim... / dar... / nu [tim. Opozi]iile nsumate sugereaz` faptul c` omul ini]iaz` demersuri de cunoa[tere artificiale [i nefolositoare, desf`[urnd energii care l pun ntr-o lumin` deopotriv` ridicol` (Ah, dar o o a e a o plapum`/ nmul]it` cu un iepure/ face o ro[covan`, desigur) [i tragic` (nu [tim, vai, nu [tim ct facem). Marile nen]elesuri, dup` expresia lui Blaga, se ndep`rteaz` definitiv de orizontul uman, umbra lor r`sfrnt` peste lume l`snd semne caricaturale: o varz` mp`r]it` la un steag/ face un porc... Preten]ia de a de]ine un adev`r pe cale matematic`, prin determinarea cantitativ`, i se pare poetului barbar`1. Pentru el adev`rul adev`rat pare a fi de natur` calitativ`2, umplut cu via]`, clocotitor. Esen]a acelui unu aparent descoperit` (cinci f`r` patru fac unu, opt/ mp`r]it la opt fac unu etc. ) este sortit` s` r`mn` neposedabil`, dup` cum m`rturise[te nsu[i poetul ntr-unul din eseurile sale: Adunare [i sc`dere, nmul]ire [i mp`r]ire, iat` erorile cardinale, proliferate de cantitate, afl`toare numai n cantitate, acte ale geloziei abisale fa]` de unicul neposedabil.3 Cea mai apropiat` de unu, de starea genuin` de frumuse]e [i de armonie a lumii, neintegrabil` n calcule [i formule, este totu[i iubirea: Numai tu [i cu mine/ nmul]i]i [i mp`r]i]i/ aduna]i [i sc`zu]i/ r`mnem aceia[i.... Pentru a se p`stra n orizontul privilegiat al poeziei [i al mitului, al esen]elor inefabile, ea nu trebuie s` fie gndit`, ci tr`it`, exaltat`: Pieri din mintea mea!/ Revino-mi n inim`!
Caracteristici ale limbajului poetic Limbajul poetic al acestei opere ilustreaz` str`dania continu` a autorului de mutare a zidurilor cuvntului mai aproape de via]`, de real. Aplicarea opera]iilor matematice la reperele lumii concrete, precum: nor, corabie, munte, capr` produce efecte
1 N. St`nescu, Lauda abecedarului [i detestarea aritmeticii, vol. Respir`ri 2 idem. 3 idem. 230

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

[ocante asupra cititorului, strategie cunoscut` a neomodernismului. Procedeul nu urm`re[te dect s` dea for]` ideii c` nu mintea, ci inima trebuie s`-l c`l`uzeasc` pe om n drumul lui spre cunoa[tere. s La nivel lexico-semantic, se remarc` faptul c` majoritatea termenilor apar]in vocabularului fundamental. Cu toate acestea, expresia artistic` este fundamental nou`, rolul esen]ial, n aceast` transformare, avndu-l contextul nea[teptat, asocierile surprinz`toare: o conopid` plus un ou/ face un astragal.... Ambiguitatea [i expresivitatea caracterizeaz` nivelul stilistic al operei. Sursele lor sunt multiple, dar cele mai importante r`mn: fantezia combina]iilor lexicale; renvestirea semantic` a cuvintelor, pn` la transformarea lor n simboluri (unu ori unu fac unu); repeti]ia/ paralelismul sintactic, generatoare de n]elesuri noi (nu [tim ct face... / nu [tim ct face... / nu [tim ct facem.); utilizarea interjec]iilor care schimb` registrul emo]iei de a la dramatismul autentic (nu [tim, vai, nu [tim ct facem) la grotescul regizat (Ah, dar o plapum`/ nmul]it` cu un iepure/ face o ro[covan`, desigur...). Strofele inegale, versul liber, absen]a majusculei la nceputul versurilor sunt aspecte prozodice caracteristice modernit`]ii care nu reduce armonia liric` la procedeele conven]ionale de ob]inere a muzicalit`]ii [i caut` s` dea poeziei respira]ia fireasc` a ideii [i a sentimentului. Alt` matematic` define[te vrsta maturit`]ii artistice a autorului [i exprim` revolta ae a mpotriva n]elegerii lumii prin intermediul formulelor impuse de ra]iune. Pentru N. St`nescu, doar iubirea, participarea afectiv` la via]a misterioas` a universului, reveleaz` taine. Aceast` poezie apar]ine neomodernismului prin caracterul reflexiv al lirismului, prin insolitul limbajului artistic, prin ambiguitate [i stil derutant, prin refuzul conven]iilor prozodice.

Repere critice
e e o e N. Manolescu, Despre poezie, Ed. Aula, Bra[ov, 2002: Nichita St`nescu a inventat un limbaj abstract, de semne pure, cel mai abstract din poezia noastr`, n care subiectivul [i obiectivul se confund`, lucrul [i numele lui fac una, iar simbolul nu e mai mult dect semn. Antimimetismul triumf`... a e o {tefania Mincu Nichita St`nescu. Poezii, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1987: Abia aici n Dreptul la timp ncepe a[a-zisul dialog al poetului cu miturile; un dialog original, deoarece mitul nu este adus doar ca m`rturie, p`strndu-[i semnifica]ia conservat` de tradi]ie, ci interogat de poet [i interpretat n sensul experien]ei proprii. e a ae o e Maria-Ana Tupan, Scenarii [i limbaje poetice, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1989: Nichita St`nescu are tendin]a de a comunica prin supracuvinte sau necuvinte, adic`, mai curnd, printr-un proiect semantic dect prin structurile concrete ale limbii... o ee ea a e Alexandru {tef`nescu, Introducere n opera lui Nichita St`nescu, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1996: Nichita St`nescu este, mai mult dect al]i poe]i ai no[tri, un iubitor de abstrac]ii. O simpl` opera]ie statistic` demonstreaz` c` n versurile sale abstrac]iile apar cu frecven]a cu care apar n versurile lui Vasile Alecsandri diminutivele. Cifre [i litere, infinitive lungi, figuri geometrice, no]iuni din diferite [tiin]e intr` n mod curent, ca ni[te fire transparente, n ]es`tura poeziei sale [i lor li se adaug` numeroase cuvinte obi[nuite, golite de orice concrete]e pas`re, frunz`, cal, capr`, nor, floare de parc`, nainte de utilizare, ar fi fost ]inute n spirit.
231

Poezia postmodern`

7
I. Disocieri teoretice
1. Defini]ia conceptului Termenul postmodernism a fost folosit, pentru prima oar`, la sfr[itul secolului al XIX-lea, n SUA, cu aplicabilitate la domeniile arhitecturii [i picturii. Dup` cel de-al Doilea R`zboi Mondial, p`trunde n limbajul filosofiei [i al criticii literare, numind o diferen]iere, o etap` n evolu]ia societ`]ii [i a culturii, deosebit` de modernism. 2. Diacronia doctrinei n cultura romn`, termenul ncepe s` fie folosit n anii 80 [i legat de concep]iile [i de practica actului artistic promovate de cenaclurile filosofico-literare din Bucure[ti (Cenaclul de Luni) [i din Cluj (Echinox). Conceptul a fost apoi legat de specificul viziunii [i al stilului autorilor care debuteaz` editorial n 1980. Mircea C`rt`rescu, n calitate de scriitor, dar [i de teoretician [i de analist al fenomenului postmodern, afirm` n lucrarea sa numit` Postmodernismul romnesc (1999) c` acest concept se refer` la ... o ntrerupere a acelei ordini culturale n care este posibil` evolu]ia formelor [i curentelor literare, o convalescen]` dup` iluzia modernist`, considernd c` o nnoire fundamental` a literaturii, cel pu]in la nivelul con]inutului, nu mai este posibil`. De aceea, unii autori considera]i postmoderni (Michel Tournier, Italo Calvino, Umberto Eco [i chiar C`rt`rescu nsu[i n epopeea Levantul) rescriu literatura deceniilor/ secolelor anterioare, dar ntr-o not` ironic`. Dup` teoreticianul de origine arab` Ihab Hassan, citat de Mircea C`rt`rescu, pot fi considerate tr`s`turi ale postmodernismului: fragmentarismul; decanonizarea (desfiin]area canonului, adic` a regulilor); inexisten]a referentului (absen]a raport`rii la realitate); ironia; intertextualitatea (leg`tura afirmat` a textului cu alte opere prin pasti[`, parodie, citat ascuns, aluzie etc. ); metatextualitatea (textul devine autoreferen]ial, se expliciteaz` el nsu[i); hipertextualitatea (un text se scrie hipertextul, pornind de la un alt text, ca surs` de baz` hipotextul). Diferen]a dintre atitudinea poetului modern (modernist) [i cea a poetului postmodern este stabilit` de Nicolae Manolescu, n lucrarea sa Despre poezie: Poetul modern este de obicei inocent n raport cu tradi]ia: se scutur` de ea ca de o povar` inutil`. Vrea s` fac` altceva dect nainta[ii s`i. Sentimentul lui este unul de libertate mpins` pn` la anarhie. Postmodernul nu e anarhic. Pentru el tradi]ia este o povar` purtat` cu gra]ie, asumat` critic sau ironic. Subcon[tientul s`u este nc`rcat de bog`]ia [i de varietatea literaturii anterioare [i, nu n ultimul rnd, ale aceleia moderne. [...] Postmodernii au ntotdeauna ceva de mp`r]it cu nainta[ii lor.
232

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Poezia postmodernist` se caracterizeaz` prin: narativizare; biografism (coborrea poetului n sfera existen]ei personale, a eului empiric); apropierea de existen]a cotidian`, nespectaculoas`, prozaic`; desolemnizarea discursului poetic; refuzul metaforei ca semn al poeticit`]ii; ironie [i autoironie; spirit ludic; demontarea articula]iilor poemului n fa]a lectorului, dezv`luirea tehnicilor folosite; amestecul de stiluri (solemn, colocvial, stilul reclamei etc.), de specii, de genuri; intertextualitate; metatextualitate. Reprezentan]i ai postmodernismului: Mircea C`rt`rescu, Alexandru Mu[ina, Mircea Nedelciu, Gh. Cr`ciun, Bogdan Ghiu, Florin Iaru, Cristian Popescu, Simona Popescu, Ion Bogdan Lefter etc.

II. Contextualizare/ ilustrare:

POEMA CHIUVETEI
de Mircea C`rt`rescu ntr-o zi chiuveta c`zu n dragoste iubi o mic` stea galben` din col]ul geamului de la buc`t`rie se confes` mu[amalei [i borcanului de mu[tar se plnse tacmurilor ude. n alt` zi chiuveta [i m`rturisi dragostea: stea mic`, nu scnteia peste fabrica de pine [i moara dmbovi]a d`-te jos, c`ci ele nu au nevoie de tine ele au la subsol centrale electrice [i sunt pline de becuri te risipe[ti punndu-]i auriul pe acoperi[uri [i paratr`znete. stea mic`, nichelul meu te dore[te, sifonul meu a bolborosit tot felul de cntece pentru tine, cum se pricepe [i el vasele cu resturi de conserv` de pe[te te-au [i ndr`git. vino, [i ai s` scnteiezi toat` noaptea deasupra regatului de linoleum cr`ias` a gndacilor de buc`t`rie. dar, vai! steaua galben` nu a r`spuns acestei chem`ri c`ci ea iubea o strecur`toare de sup` din casa unui contabil din pomerania [i noapte de noapte se chinuia sorbind-o din ochi. a[a c` ntr-un trziu chiuveta ncepu s`-[i pun` ntreb`ri cu privire la sensul existen]ei [i obiectivitatea ei [i ntr-un foarte trziu i f`cu o propunere mu[amalei. ... cndva n jocul dragostei m-am implicat [i eu, eu, gaura din perdea, care v-am spus aceast` poveste. am iubit o superb` dacie crem pe care nu am v`zut-o dect o dat`... dar, ce s` mai vorbim, acum am copii pre[colari [i tot ce a fost mi se pare un vis.
233

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

n cadrul poeziei [i al prozei contemporane, Mircea C`rt`rescu este un nume de rezonan]`. Pentru poezie, el este un reper de fantezie surprinz`toare [i de imagina]ie lexical` nesfr[it` (N. Manolescu). Poema chiuvetei apar]ine ciclului Idile din volumul Totul, ap`rut n 1985, fiind un o a ee text reprezentativ pentru viziunea [i stilul autorului, dar [i pentru direc]ia postmodernist`. Toate conven]iile literare anterioare sunt pulverizate n aceast` oper`provocare: poema este o proz` rea[ezat` n pagin`, procedeu ce reaminte[te de grila de lectur` poetic` aplicat` de Nichita St`nescu legendelor lui Ion Neculce, n volumul Respir`ri; n calitate de poezie epic`, impune prezen]a unui narator care se dovede[te a apar]ine lumii obiectelor, unde se nregistreaz` ns` ca absen]`, ca gol gaura din perdea; personajul liric este o chiuvet` ndr`gostit` de o stea; relatarea obiectiv` se transform`, spre final, n confesiune surs` de simulat lirism; nara]iunea face loc, pe spa]iu larg, dialogului [i apoi descrierii autoreferen]iale, determinnd o interferare nea[teptat` a epicului cu dramaticul [i cu liricul; limbajul este v`dit apoetic. Tema iubirii ia astfel o nf`]i[are [ocant`, necanonic`. Povestea de dragoste se desf`[oar` n lumea obiectelor, avnd ca protagoni[ti o chiuvet` bolnav` de dragostea pentru o stea atras`, la rndul ei, de o strecur`toare de sup`. Chiuveta deziluzionat` este nevoit` s` se consoleze cu o mu[ama. Recuzita romantic` a motivelor ce nso]esc tema iubirii este radical schimbat`. Nu plopii, luna, izvorul sau florile de tei compun acum decorul confesiunii sau cutia de rezonan]` a sentimentului erotic, ci elementele nensufle]ite ale celui mai prozaic spa]iu buc`t`ria. Plngerea chiuvetei se face c`tre mu[ama, c`tre borcanul cu mu[tar ori c`tre tacmurile ude. Compozi]ional, textul reprezint` o replic` umoristic` la tiparul povestirii n povestire. Gaura din perdea trece de la evocarea nefericitei ntmpl`ri str`ine de sine la m`rturisirea propriei suferin]e din dragoste, petrecute n tinere]e, cnd iubise n tain` o dacie crem. Incipitul este o formul` ini]ial` de conversa]ie uzual` [i reprezint` echivalentul desacralizat al lui a fost odat`. Cele dou` p`r]i ale poemei, delimitate grafic de c`tre autor, corespund strofelor polimorfe din arhitectura liric` tradi]ional`. Desp`r]ite prin conjunc]ia adversativ` dar, ele pot aminti de distinc]ia celor dou` planuri din poezia blagian` Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, planul nega]iei (lumea nu poate fi cunoscut` prin ra]iune) [i planul o a ee afirma]iei (lumea poate fi aproximat` prin iubire). Numai c` n Poema chiuvetei separa]ia celor dou` secven]e nu face dect s` permit` un nou acces de ironie: dar, vai! steaua galben` nu a r`spuns acestei chem`ri c`ci ea iubea o strecur`toare de sup`... n fapt, organizarea grafic` a textului n dou` module nu faciliteaz` sarcina recept`rii mesajului. Textul con]ine trei mari secven]e. Prima este reprezentat` de idila e[uat` a chiuvetei. Urm`toarea ]ine de apari]ia ca personaj a g`urii din perdea [i de scurta ei istorisire despre o iubire ratat` [i ea. Aceast` nou` unitate textual` este anun]at` prin puncte de suspensie [i deschis` prin adverbul cndva, substitut epigonic al nobilului a fost odat`. A treia secven]` are rol de concluzie [i se deruleaz` n acela[i spirit de fars`: dar, ce s` mai vorbim, acum am copii pre[colari/ [i tot ce a fost mi se pare un vis. Specia, hibrid`, are atingeri insolite [i comice cu poemul de medita]ie filosofic` ([i tot ce a fost mi se pare un vis), cu fabula (personajele neanimate sunt o replic` la
234

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

universul uman), cu idila (stea mic`, nichelul meu te dore[te) dar [i cu elegia (dar, vai!...), genul literar r`mnnd el nsu[i incert. Amestecul de genuri [i de specii este o tr`s`tur` caracteristic` postmodernismului. Titlul surprinde prin asocierea termenilor afla]i n cmpuri lexicale necontingente [i cu o nc`rc`tur` semantic` att de diferit`. Substantivul poem` trimite la ideea de art`, de rafinament al sentimentului [i al limbajului, pe cnd substantivul chiuvet` evoc` universul domestic, anost. Latura polemic` a textului se relev` din chiar aceast` prim` sintagm` prefa]atoare. Poezia este o pasti[` ce ridiculizeaz` temele nobile, ca [i limbajul academic, a[a-zis poetic. Viziunea despre lume este subordonat` ludicului. C`rt`rescu nsceneaz` dou` pove[ti de dragoste voit banale cu protagoni[ti nea[tepta]i, dintr-un univers strmt, cum este cel al buc`t`riei. Aceste personaje au sentimente [i apuc`turi omene[ti, mpinse de autor n sfera derizoriului: chiuveta c`zu n dragoste cu o stea z`rit` din col]ul geamului de la buc`t`rie, se confes`, se plnse, [i m`rturisi dragostea, fu respins`, i f`cu o propunere mu[amalei; gaura din perdea iubise o superb` dacie crem z`rit` doar o dat`, dar acum are copii pre[colari [i o existen]` conjugal` tern`. Jovialitatea care domin` discursul poetic, l`snd s` se ntrevad` bucuria jocului imagina]iei [i al limbajului cedeaz` locul, n cteva pasaje, spiritului critic. n treac`t, sunt men]ionate detalii despre mizeria, s`r`cia [i dezolarea caracteristice vie]ii din ultimii ani petrecu]i sub comunism: vasele cu resturi de conserv` de pe[te, regatul de linoleum [i al gndacilor de buc`t`rie, gaura din perdea, o superb` dacie crem pe care n-am v`zut-o dect o dat`... ntr-o asemenea lume valoarea fabula]iei spore[te. Jocul se situeaz` ntre pl`cerea gratuit`]ii [i imperativele supravie]uirii morale. Imaginarul poetic instituie un scenariu paralel cu cel dezvoltat de Eminescu n Luceaf`rul. Preafrumoasa fat` trece n ipostaza unei chiuvete de buc`t`rie, principiul masculin superior d`ruit cu atributele focului etern, n opera romantic`, este substituit cu o prezen]` feminin`, [tears`, inconsistent`: o mic` stea galben` din col]ul geamului de la buc`t`rie. Invoca]ia solemn` rostit` de fata de mp`rat c`tre astru ia forme colocviale ( Stea mic` [...]/ d`-te jos...), se impune ca voin]` de nega]ie a manifest`rii [i nu ca o afirmare a nevoii de absolut (... nu scnteia peste fabrica de pine [i moara Dmbovi]a). Spa]iul desf`[ur`rii idilei nu mai este cel al visului, n care terestrul [i cosmicul se unesc, ci acela al unei realit`]i casnice circumscrise spa]iului mai larg al unui Bucure[ti lipsit de orice poezie: te risipe[ti punndu-]i auriul pe acoperi[uri/ [i paratr`znete. Declara]ia de dragoste a frumoasei muritoare din Luceaf`rul se deformeaz` caricatural n poezia lui C`rt`rescu: Stea mic`, nichelul meu te dore[te, sifonul meu a bolborosit/ tot felul de cntece pentru tine... Eugen Simion distinge, n aceast` fals` fabul`, un subtil poem al incomunic`rii, o parodie a cunoscutului motiv romantic1. Poetul postmodernist polemizeaz` cu marile teme ale literaturii romantice (iubirea ca principiu unificator al lumilor, condi]ia omului de geniu, drama cunoa[terii) [i cu

1 Eugen Simion, Scriitori romni de azi, IV, Editura Cartea Romneasc`, Bucure[ti, 1989 235

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

motivele ei (visul, via]a ca vis). Modelul este surpat prin imita]ia grotesc`, iar miticul se destram`. Dar, dup` cum observ` acela[i critic Mircea C`rt`rescu este numai par]ial ironic atunci cnd [i intituleaz` un poem m`re]ia kitschului, pentru c`, v`zute dintr-un unghi favorabil liric, obiectele-kitsch, de[eurile civiliza]iei moderne, urtul cotidian particip`, repet, la un mare spectacol. Poezia este, desigur, a ochiului care [tie s` vad` [i s` dea o semnifica]ie mai nalt` acestor aglomer`ri de lucruri apoetice. Imagina]ia g`se[te rela]ii nea[teptate ntre ele [i le introduce ntr-un discurs fantezist, ironic [i cu premeditare paradoxal. 1 Intertextualitatea se face remarcat` prin aluzia la cteva opere poetice foarte cunoscute ale literaturii noastre. Motivul nun]ii e[uate evoc` balada lui Ion Barbu, Riga Crypto [i lapona Enigel; rela]ionarea adversativ`, prin conjunc]ia dar, a celor dou` mari unit`]i textuale aminte[te de construc]ia poeziei Eu nu strivesc corola de minuni a lumii a lui Lucian Blaga; formula produc`toare a inser]iei unei nara]iuni n alta (... cndva n jocul dragostei m-am implicat [i eu, / eu, gaura din perdea, care v-am spus aceast` poveste) p`streaz` rezonan]e cu O scrisoare de la Muselim Selo de George Co[buc (S` te mngie Dumnezeu/ C-a[a e la b`taie / {i-am scris aceast` carte eu, / C`prarul Nicolae ). Rescriind Luceaf`rul eminescian, transformat n hipotext, C`rt`rescu se folose[te de procedeul hipertextualit`]ii, pentru a sublinia ideea c`derii sacrului n profan [i a dec`derii miturilor sau poate pentru a for]a desolemnizarea unei literaturi considerate intangibil`, exemplar`, solemn`. Jocul [i arog` dreptul de a se exercita asupra oric`rui material, f`r` s` fie receptat ca blasfemie. Scriitorul postmodern pare a confirma observa]ia realistului Caragiale: doar cu oameni pro[ti nu se poate glumi. Caracteristici ale limbajului poetic Ca valorificare n spirit parodic a unor teme [i a unor modele literare grave, Poema chiuvetei ilustreaz` ndr`zneala lingvistic` a unui autor care, ca [i nainta[ii s`i o a ee celebri, precum Arghezi [i Nichita St`nescu, nu se teme s` foloseasc` registrele stilistice cele mai variate. Cuvintele prozaice (chiuvet`, strecur`toare) se al`tur` termenilor [tiin]ifici sau tehnici (nichelul, paratr`znete, centrale electrice) expresiilor populare (sorbind-o din ochi), calcului lingvistic (c`zu n dragoste, echivalentul englezescului fell in love), limbajului filosofic (cu privire la sensul existen]ei [i la obiectivitatea ei), structurilor colocviale (ce s` mai vorbim), construc]iilor onomatopeice (a bolborosit). Sensul denotativ (vasele cu resturi de conserv` de pe[te) coexist` cu cel conotativ (Te risipe[ti punndu-]i auriul pe acoperi[uri), metafora cade n derizoriu (regatul de linoleum, cr`ias` a gndacilor de buc`t`rie), fiind ntemeiat` pe termeni din cmpul lexical al existen]ei domestice, casnice. Stilul nalt este demolat, Ideea ns` (n]eleas` ca scop artistic con[tient) este un mortar eficient pentru cele mai eterogene materiale de construc]ie, indiferent de domeniul din care provin. 2 Poema chiuvetei este o crea]ie reprezentativ` pentru direc]ia poetic` a momentului, o a ee un spectacol provocator prin viziune [i prin limbaj.

1 Idem, p. 495. 2 Nicolae Manolescu, Literatura romn` postbelic`, 1. Poezia, Ed. Aula, Bra[ov, 2001 236

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Repere critice
o o e Eugen Simion, Scriitori romni de azi, IV, Ed. Cartea Romneasc`, Bucure[ti, 1989: n aceast` fantastic` viziune a cotidianului sau, mai bine zis, n aceast` mitologie a cotidianului intr`, cu drepturi egale, kitschul, derizoriul, apoeticul n viziuni, uneori, burle[ti, n desene de cele mai multe ori baroc-onirice. e a a e Nicolae Manolescu, prefa]` la antologia Aer cu diamante, Ed. Paralela 45, 2007: De la Nichita St`nescu, nici un poet nu este mai modern n limbaj dect C`rt`rescu. Rezervele, depozitele tradi]ionale de cuvinte poetice sunt nlocuite de altele, noi, din domeniul tehnicii [i al [tiin]elor exacte. Imagina]ia lexical` este la C`rt`rescu nesfr[it`. Sub apa [i focul cuvintelor, se ascunde ochiul vizionar, n care se formeaz` imaginile altei realit`]i dect aceea comun`. Eugen Simion, op. cit.: ... tinerii poe]i de azi se ntlnesc n cteva puncte capitale: refuzul grandilocven]ei, triumfalismului n poezie, refuzul poeziei abstracte, e e ermetizante, ini]iatice, [i cad de acord, aproape to]i, c` de la necuvinte poetul trebuie e s` revin` la cuvinte, de la ideea actului impersonal la realism, biografism, la o desolemnizare a lirismului. Eugen Simion, op. cit.: ... poetul optzecist nu exclude posibilitatea de a inspecta invizibilul, a asculta neauzitul... , dar nu-[i face un program strict din aceast` aventur`: aventura lui ncepe n realitatea imediat`, n cotidianul derizoriu; o poezie, a[adar, a concretului [i un limbaj care pune mare pre] pe formele oralit`]ii, valorific` prozaismul, inven]ia lexical` a str`zii [...]; poezia este [i o recuperare a diversit`]ii o realului, ea inten]ioneaz` s` cuprind` totul, sublimul [i detritusurile lumii materiale; aceast` aspira]ie nu exclude livrescul, intertextualitatea (transtextualitatea); convingerea poetului este c` orice text cuprinde o infinitate de alte texte [i c` literatura poate fi surs` de literatur` pentru c` literatura este un mod de a fi, o form` de existen]`...

237

IV. EVOLU}IA DRAMATURGIEI

Comedia

1
I. Disocieri teoretice
1. Definirea conceptului Comedia (fr. comdie) este o specie a genului dramatic, n versuri sau n proz`, n care se prezint` ntmpl`ri hazlii, cu personaje ridiculizate, antrenate ntr-un conflict derizoriu, cu un final fericit [i un sens moralizator. Caracteristici intriga este nensemnat`, eroii se confrunt` cu false probleme; personajele sunt, n general, fiin]e mediocre, cu multe defecte; ele au tr`s`turi ngro[ate pn` la caricatur` [i strnesc rsul; stilul este parodic; ridiculizeaz` aspecte sociale, morale, tipuri umane, tare de comportament; urm`re[te crearea unei atmosfere de bun` dispozi]ie; sus]ine, indirect, anumite valori morale. 2. Diacronia speciei Comedia este cultivat`, n literatura noastr`, n perioada pa[optist`, de Vasile Alecsandri (ciclul pieselor care o au n centrul lor pe Chiri]a) care i premerge lui Caragiale prin satira social` [i moral` precum [i prin cultivarea diferitelor tipuri de comic (de nume, de caracter, de situa]ie, de moravuri, de limbaj, de inten]ie). Contrastul ntre aparen]` [i esen]` define[te exemplar, n operele lui Alecsandri, o lume romneasc` neomogen`, atras` de splendorile Occidentului, mult ndatorat` obiceiurilor [i filosofiei de via]` orientale. n comediile lui Caragiale, a c`ror ac]iune se petrece cteva decenii mai trziu, apare o societate mai evoluat`, dar care odat` cu beneficiile progresului social [i cultural, [i diversific` [i strategiile de parvenire [i m`[tile.

238

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

II. Contextualizare/ ilustrare:

O SCRISOARE PIERDUT~
de Ion Luca Caragiale Teatrul lui Caragiale este o reflectare a epocii sale dar [i o circumscriere a particularului n universal, o subliniere adeseori caricatural` a defectelor unei anume societ`]i (cea romneasc`, de la sfr[itul secolului al XIX-lea) dar [i ale societ`]ii n general, ale unor anume indivizi ct [i ale omului dintotdeauna [i de pretutindeni. Cele patru comedii caragialiene prelungesc, cu mijloace mai rafinate, satira social` [i a caracterelor f`cut` de Alecsandri, ca ntemeietor al repertoriului teatral romnesc, n perioada pa[optist`. O noapte furtunoas` (1879), Conu Leonida fa]` cu Reac]iunea (1880), O scrisoare o e o o e a a e ] e o e pierdut` (jucat` n 1884, publicat` n Convorbiri literare n 1885), D-ale carnavalului e ae a a a (1885) realizeaz` laolalt`, o imagine a vie]ii sociale, politice, familiale, culturale a timpului, cu osatur` atemporal`, prin mijlocirea comicului. Comedia, ca specie, presupune o abordare dintr-un unghi vesel a unei problematici grave, tot att de importante ca [i aceea care face substan]a tragediei sau a dramei. Numai c` ea sus]ine indirect o moral`, ni[te principii de conduit`, un model de caracter. Situa]iile hazlii, personajele ridiculizate, conflictul nensemnat n esen]`, finalul fericit, stilul parodic sunt tr`s`turi ale speciei care propune o ndreptare, prin rs, a moravurilor. n viziunea lui Molire, marele comediograf francez al clasicismului, cele mai bune s`ge]i ale unei moraliz`ri posace sunt adesea mai pu]in puternice dect ale satirei [...]. E o lovitur` mare dat` viciilor, cnd le expui rsului ob[tii ntregi. Tema Scrisorii pierdute este social`, cu implica]ii politice. Autorul urm`re[te ironic o e e agita]ia provocat` de pierderea unei scrisori de dragoste compromi]`toare, ce devine instrument de [antaj politic [i de ascensiune social`. ntruct este expus` via]a intim` a prefectului, a liderului local al partidului liberal [i a so]iei sale, str`daniile de a recupera biletul dezonorant dezv`luie, n cercuri din ce n ce mai largi, care implic` n ac]iune [i alte personaje, o societate corupt`, la fel de murdar` n via]a public` [i n cea privat`. Bile]elul prin care prefectul {tefan Tip`tescu [i dezv`luia leg`tura amoroas` cu Zoe Trahanache, so]ia conduc`torului politic local, ajunge pentru liderul grupului independent, Nae Ca]avencu, o [ans` nesperat` de a fi ales deputat, cu sus]inerea partidului aflat la putere. n felul acesta se pun n lumin` diverse fa]ete ale vie]ii ora[ului de provincie [i nu numai: c`s`toria ca mijloc de acces n nalta societate, adulterul, falsa prietenie dintre capii puterii, [antajul, mita, nsu[irea fondurilor din banii publici, falsificarea listelor electorale, fraudarea alegerilor. Aceast` oper` este o comedie de moravuri care include o serie de motive literare larg r`spndite n commedia dellarte a Rena[terii dar [i n comedia francez` clasic`: p`c`litorul p`c`lit (Ca]avencu), amorezul (Tip`tescu), b`rbatul n[elat (Trahanache), sluga profitoare (Pristanda), pactul taberelor adverse etc. Modul de reflectare a temei este unul jovial, dramele, cte exist`, sunt atinse n treac`t, aten]ia lectorului este direc]ionat` c`tre latura comic` a faptelor/ situa]iilor. {erban Cioculescu (Caragialiana) este de p`rere c` n tot teatrul comic al lui Caragiale, numai Zoe tr`ie[te cu adev`rat o dram`. Compromiterea public`, pentru o femeie din secolul al XIX-lea, care a ajuns la o pozi]ie material` [i social` remarcabil`, prin c`s`toria cu un b`rbat zaharisit [i la un anumit confort sufletesc procurat de un
239

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

amant tn`r, n plin` ascensiune, ar fi nsemnat distrugerea ei, stigmatul moral definitiv. Lamenta]iile eroinei devin ns` hazlii prin repeti]ie, prin contextul n care se manifest` (naivitatea incredibil` a so]ului care nu observ` c` este n[elat/ ncrncenarea amantului de a g`si o solu]ie), prin asocierea cu alte reac]ii (le[in`, amenin]`, se indigneaz` etc. ). Viziunea despre lume a autorului se las` descifrat` cu destul` u[urin]`, c`ci lectorul simte zmbetul zeflemitor al comediografului, citind lista personajelor (Nae Ca]avencu, avocat, director proprietar al ziarului R`cnetul Carpa]ilor...) parcurgnd replicile (M` trag napoi, alunec de pe uluci [i caz pe maidan, peste un dobitoc, care pesemne trecea ori [edea lng` uluci. Dobitocul ncepe s` strige, to]i din cas` sar n`val` la fereastr`...) sau indica]iile scenice (Ca]avencu [tergndu-se repede la ochi [i remi]ndu-se d-odat`, cu tonul brusc, vioi [i l`tr`tor). n studiul dedicat comediilor lui Caragiale, Maiorescu observa c` nd`r`tul oric`rei comedii se ascunde o tragedie. Se n]elege de aici c` zmbetul dramaturgului este amar, iar situa]iile ilare construite de el, personajele [arjate, replicile stereotipe deconspir` un mecanism social grav avariat, o lips` acut` de principii morale ordonatoare, un vid sufletesc ngrijor`tor. Rsul devine, la Caragiale, o form` de protest, exprimarea unui dezacord tran[ant cu o lume romneasc` nea[ezat`, plin` de contraste, supus` interesului personal, cinismului [i vulgarit`]ii. Revolta scriitorului, dedus` din faptele, reac]iile [i vorbele eroilor s`i, c`ci n genul dramatic autorul se retrage n spatele personajelor, e de aceea[i vehemen]` cu cea afirmat` n articolele vremii, precum P`reri libere, publicat n 1900, n care Caragiale acuz`: Trecem pe lng` absurditate [i nu ridic`m m`car o sprncean` revoltat`; auzim neghiobia [i nu zbrcim m`car dintr-o nar` dezgustat`, vedem impostura [i tic`lo[ia, [i zmbim frumos, ca la ntlnirea celor mai bune cuno[tin]e. Dramaturgul nu-[i ur`[te personajele, dar le priveaz` cel mai adesea de substan]a care le face oameni cu adev`rat. Dandanache, Farfuridi, Brnzovenescu sunt mai degrab` ni[te marionete, Cet`]eanul turmentat e inconsistent, poli]istul Ghi]` e lacom [i servil, Ca]avencu un orgolios f`r` limite [i un [antajist f`r` noroc, Trahanache un om cu iner]ii de comportament [i de limbaj etc. Niciun personaj pozitiv nu lumineaz` scena. Firul evenimentelor nu face dect s` scoat` la lumin` un [ir nesfr[it de tare omene[ti. Este ceea ce-l face pe criticul Eugen Lovinescu s` sus]in` c` teatrul lui Caragiale e ntrist`tor ca un spital de infirmit`]i morale [i intelectuale. Mesajul umanist al comediei r`mne ns`, ncredin]at unui public responsabil [i grav, singurul cu care se poate stabili o fructuoas` rela]ie de complicitate. n definitiv, nu putem rde de toate personajele lui Caragiale [i nu putem r`mne perplec[i n fa]a versatilit`]ii lor morale, dect dac` suntem n posesia unui sistem normal de conduit`...1 Titlul este unul tematic (G. Genette) [i nume[te, n fapt, intriga. Substantivul scrisoare, primind articolul nehot`rt o face ca obiectul denumit s` capete valoare de generalitate. Scrisoarea pierdut` de Zoe [i ob]inut` de Ca]avencu este una ntre altele, fapt dovedit de propulsarea politic` a lui Dandanache, prin intermediul unui alt bilet amoros, devenit instrument de [antaj.
1 Florin Manolescu, Caragiale [i Caragiale, Ed. Cartea Romneasc`, Bucure[ti, 1983 240

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

A[adar pierderea unei scrisori de dragoste, ca fenomen repetitiv, ce sugereaz` neglijen]a, impruden]a aman]ilor, genereaz` acela[i impact psihologic (tenta]ia murdar`) [i acela[i efect social (parvenirea). Dac` o scrisoare de amor interzis, extraconjugal este un fapt curent, atunci ncercarea de a ob]ine t`cerea celui ce o g`se[te [i se consider` ndrept`]it s` profite de pe urma ei este iar`[i o situa]ie obi[nuit`, cum comun` ajunge [i promovarea unui astfel de individ ntr-o pozi]ie social` nsemnat`. Se observ` astfel c` un aspect ]innd de via]a privat` are nefaste reverbera]ii n via]a public`. Scrisoarea pierdut` cap`t` importan]a unui personaj, urm`rit cu asiduitate de ceilal]i (Tip`tescu, Zoe, Trahanache, Ghi]`, Ca]avencu), ap`rnd miraculos, apoi disp`rnd subit [i ndeplinindu-[i exemplar rolul de a ntre]ine tensiunea dramatic`. n viziunea lui {erban Cioculescu, scrisoarea este simbolul puterii. Ct` vreme Ca]avencu posed` scrisoarea prefectului c`tre Zoe, este sigur c` va fi sprijinit n alegeri, ceea ce l face nenduplecat la rug`min]i [i insensibil la alte oferte. Cnd o pierde, [i schimb` radical atitudinea, se las` batjocorit [i l mbr`]i[eaz` pe noul ales. Fermitatea lui Ca]avencu, dinainte de falimentul iluziei de a ajunge deputat, o tr`ie[te [i Dandanache, doar c` acesta o manifest` f`r` discontinuit`]i, c`ci nu numai c` se afl` nc` n posesia scrisorii, dar inten]ioneaz` s` o p`streze [i s` i valorifice n continuare foloasele. Pe m`sur` ce ac]iunea nainteaz`, scrisoarea [i asociaz` noi semnifica]ii. Ini]ial, ea este doar expresia unui sentiment intim. ndat` ce este pierdut`, ea nseamn` girul p`str`rii onorabilit`]ii (Zoe), tihna avantajelor func]iei [i a rela]iei amoroase (Tip`tescu), provocarea de a dobor, cu acelea[i mijloace cu care s-a ridicat, un adversar politic mi[el (Trahanache), [ansa unei ascensiuni politice rapide, prin presiune (Ca]avencu), dovada zelului de subaltern (Pristanda). Documentul ce tulbur` attea min]i [i na[te emo]ii att de puternice i serve[te lui Caragiale la ridicarea m`[tilor eroilor s`i, pentru a-i nf`]i[a lectorului n nuditatea lor sufleteasc`. Conflictul este, ca n cazul oric`rui text dramatic, axul vital al operei. El se contureaz` nc` din scena I, cnd Tip`tescu cite[te ziarul scos de Ca]avencu [i afl` c` a fost dat unul din cele mai frumoase jude]e ale Romniei prad` n ghearele unui vampir. Opozi]ia Tip`tescu (vampirul)/ Ca]avencu (mi[elul) deschide seria conflictelor exterioare care sunt ntr-un num`r semnificativ: Tip`tescu [i Trahanache/ Ca]avencu; Tip`tescu, Zoe [i Trahanache/ Ca]avencu; Farfuridi [i Brnzovenescu (agita]i de ideea tr`d`rii partidului)/ Tip`tescu; Zoe (hot`rt` s` lupte mpotriva guvernului [i a tuturor adversarilor redobndirii lini[tii ei)/ Tip`tescu; Zoe [i Tip`tescu (for]a]i s` accepte candidatura lui Ca]avencu)/ Trahanache; Farfuridi, Brnzovenescu [i grupul lor/ Ca]avencu [i grupul lui de sus]in`tori; Zoe (reaflat` n posesia scrisorii)/ Ca]avencu (neputincios) etc. Conflictul principal ]ine de nfruntarea celor dou` tabere politice, reprezentan]ii puterii Tip`tescu, Trahanache, implicit Zoe [i reprezentan]ii grupului independent Ca]avencu [i sus]in`torii. Toate celelalte conflicte deriv` din acesta [i i se subordoneaz`. Acumularea impresionant` [i relativ rapid` de opozi]ii poate p`rea paradoxal` n cazul unei comedii. Dar, dac` n plan familial, pierderea scrisorii de c`tre Zoe nu produce nicio tulburare, deoarece Zaharia Trahanache este convins c` documentul este un fals, n planul vie]ii publice se strne[te un adev`rat uragan. Aceast` ie[ire din imobilitate a attor personaje, reac]iile lor la noul stimul, nfl`c`rarea declara]iilor [i a gesturilor prin supradimensionare, devin comice, cu att mai mult cu ct rezolvarea tensiunilor create este nea[teptat`, vine din alt` parte dect
241

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

s-ar fi crezut (nu Ca]avencu restituie scrisoarea, ci Cet`]eanul turmentat) [i face ridicole toate animozit`]ile. Un fapt menit s` creeze discu]ii inflamate ntre so]i strne[te ambi]ii, frustr`ri, rivalit`]i ntr-un ora[ ntreg. Tehnica este aceea a bulg`relui de z`pad` care, prin rostogolire, cre[te spectaculos. s Conflictul se stinge treptat, prin introducerea ctorva elemente-surpriz`: poli]a falsificat` de Ca]avencu, ndep`rtat astfel de pe pozi]ia lui agresiv`; numirea, drept unic candidat al partidului, a lui Dandanache, ceea ce va lini[ti temerile lui Farfuridi [i ale lui Brnzovenescu. Dar Caragiale p`streaz` pn` spre final suspansul, amnnd reapari]ia n scen` a lui Ca]avencu, despre care Zoe crede c`, de[i nu e de g`sit nic`ieri, a ncredin]at redac]iei ziarului, spre publicare, scrisoarea compromi]`toare. Tensiunea care nc` plute[te ntre cele dou` tabere se explic` prin faptul c` Zoe nu [tie c` avocatul [antajist a pierdut scrisoarea iar Ca]avencu ignor` existen]a documentului falsificat, g`sit de Trahanache. Chiar [i cnd (n scena VII a ultimului act) Ca]avencu reintr` n ac]iune, m`rturisind crima de a fi pierdut el nsu[i scrisoarea, ncordarea se perpetueaz`, fiindc` biletul de amor ar putea suscita preten]ii n`ucitoare din partea altui oportunist. Acesta este totu[i momentul n care dramaturgul ncheie seria situa]iilor conflictuale. Cet`]eanul turmentat reg`se[te scrisoarea [i o nmneaz` Zoei. R`sturn`rile bru[te de situa]ie, caracteristice comediei, nlesnesc dep`[irea momentelor dificile, produc relaxarea atmosferei [i permit ac]iunii s` se reinstaleze ntr-o sfer` senin`, vesel`. Construc]ia subiectului Ac]iunea se desf`[oar` n capitala unui jude] de munte, n zilele noastre, dup` cum precizeaz` autorul nsu[i. Indicele spa]ial, destul de vag, face ca locul faptelor s` se dilate, prin posibile identific`ri. Indicele temporal, stricto sensu, trimite la contemporaneitatea lui Caragiale, iar n sens l`rgit la prezentul, mereu altul, al lectorului. Dac` timpul istoric al autorului se suprapune imediatului c`ruia i apar]ine cititorul, fiind tot n zilele noastre, atunci faptele nf`]i[ate cap`t` caracter de permanen]`. Timpul rotitor (C. Noica) e mereu acela[i, c`ci mobilurile oamenilor, pasiunile [i intrigile, suferin]ele [i izbnzile r`mn, n mare, neschimbate. De altfel realismul comediei, pe care [i Maiorescu l sesiza la vremea public`rii ei, impune caracterul reprezentativ al situa]iilor de via]` ilustrate. Toate evenimentele care compun ac]iunea se deruleaz` de-a lungul a trei zile, la finalul campaniei electorale [i n perioada desf`[ur`rii alegerilor din anul 1883. Fundalul interac]iunii personajelor devine astfel verosimil. Expozi]iunea face cunoscute lectorului dou` personaje, {tefan Tip`tescu, prefectul jude]ului [i Ghi]` Pristanda, poli]istul, care discut` despre un articol din ziarul R`cnetul Carpa]ilor editat de frac]iunea independent` condus` de avocatul Nae Ca]avencu. nsemn`rile din articol las` s` se ntrevad` rivalitatea politic` dintre Tip`tescu [i Ca]avencu, cel dinti fiind considerat de cel din urm` vampir local (no]iunea de vampir fiindu-i explicat` de Tip`tescu lui Pristanda cu formula unul care suge sngele poporului). Animozitatea dintre cei doi oameni politici, dezv`luit` nc` din prima fraz` a textului, anticipeaz` conflictul principal al comediei. Intriga este dozat` n scenele I [i II ale primului act [i revelat` treptat, pentru sporirea tensiunii dramatice. Ea este con]inut` par]ial n povestirea poli]aiului c`tre prefect, despre ceea ce ascultase pe furi[, c`]`rat pe ulucile casei lui Ca]avencu, la
242

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

fereastra deschis`. Avocatul vorbea despre o scrisoare care urma s` i aduc` voturile rvnite, dar nainte ca Ghi]` s`-i aud` con]inutul, cineva din`untru aruncase pe geam un chibrit aprins [i el se pr`bu[ise peste un trec`tor. Veriga lips` din relatarea lui Pristanda este cunoscut` n scena II, cnd Trahanache, pre[edintele organiza]iei locale a partidului de guvern`mnt [i prietenul prefectului, i aduce acestuia vestea c` a avut o ntrevedere cu Nae Ca]avencu [i a aflat c` de]ine o scrisoare de amor n toat` regula, adresat` de Tip`tescu so]iei sale, Zoe Trahanache. Biletul de dragoste urma s` fie publicat dou` zile mai trziu. Evenimentele se succed` ntr-un ritm alert [i de aceea expozi]iunea se intersecteaz` cu intriga, iar intriga antreneaz` instantaneu desf`[urarea ac]iunii. Trahanache vede n scrisoarea aflat` la Ca]avencu doar un fals josnic [i l roag` pe prietinul s`u s` nu se tulbure [i mai ales s` nu-i spun` nimic Zoei, consoarta prea sim]itoare. Tip`tescu ordon` arestarea mi[elului, dar Zoe i cere lui Ghi]` s`-l elibereze imediat, pentru a negocia cu el condi]iile redobndirii documentului incriminator. Ca]avencu solicit`, n schimbul scrisorii, s`-i fie sprijinit` candidatura ca deputat. Farfuridi [i Brnzovenescu, doi membri de frunte ai partidului de guvern`mnt, prind de veste despre contactele repetate cu adversarul lor politic [i se tem c` prefectul tr`deaz` interesele grupului lor, urm`rind s`-l sus]in` pe Ca]avencu drept candidat la colegiul al II-lea. Cu mari str`danii, Zoe [i convinge amantul s`-l sprijine pe Ca]avencu n alegeri [i amndoi ncearc` s`-l nduplece pe Trahanache, omul decis totu[i s` afle dedesubturile pozi]iei solide a adversarului [i s`-l distrug`. De la Bucure[ti, sose[te o depe[` care anun]` obliga]ia colegiului al II-lea de a-l alege cu orice pre], dar cu orice pre] pe Agamemnon Dandanache, un candidat necunoscut ce urmeaz` s` soseasc` din capital`. Zoe [i Tip`tescu sunt cople[i]i de situa]ie. n sala mare a prim`riei, unde se ]in discursurile electorale finale, Ca]avencu [i Farfuridi se confrunt` oratoric pentru ultima oar`, fiindc` pre[edintele Comitetului electoral, acela[i Zaharia Trahanache, anun]` solemn numele candidatului sus]inut de grupul liberal local. Zoe [i Tip`tescu sunt n[tiin]a]i de Zaharia c` a g`sit dou` giruri falsificate de Ca]avencu [i c` n felul acesta [antajistul va trebui s` renun]e la preten]iile anterioare. Proclamarea lui Agamemnon Dandanache produce o mare indignare n rndul sus]in`torilor lui Ca]avencu precum [i perplexitatea celui din urm`. ncercarea avocatului de a riposta, dezv`luind imoralitatea Zoei [i ridicolul posturii de so] n[elat a lui Trahanache, este curmat` de interven]ia prompt` a lui Ghi]` [i a oamenilor lui. Aceast` scen` reprezint` punctul culminant. Deznod`mntul, caracteristic comediei, este fericit. n nc`ierarea celor dou` tabere, Ca]avencu pierde scrisoarea. Dandanache este ales deputat [i Cet`]eanul turmentat care, providen]ial, reg`se[te documentul intim, ascuns n c`ptu[eala p`l`riei avocatului, l napoiaz` andrisantului, adic` Zoei. Aceasta l iart` pe Ca]avencu, dar i impune s` conduc` manifesta]ia public` [i banchetul popular din gr`dina prim`riei, organizate n cinstea proasp`tului deputat. o e e Ca orice text dramatic, O scrisoare pierdut` este astfel realizat`, nct s` poat` fi reprezentat` pe scen`. Pentru a p`stra tensiunea subiectului la nivelul necesar capt`rii continue a interesului cititorului/ spectatorului, Caragiale utilizeaz` mai multe procedee. Criticul Florin Manolescu remarc` plasarea, la finalul fiec`rui act, a cte unui fapt cu rol de obstacol creator de tensiune1 (pentru actul I anun]ul lui Trahanache cum c` l-a prins pe Ca]avencu, onorabilul, cu o plastografie; pentru actul II primirea depe[ei de
243

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

la Bucure[ti care solicit` sus]inerea altui candidat; pentru actul III nc`ierarea), un element-surpriz` care mpinge ac]iunea c`tre un orizont neanticipat de receptor. Suspansul este ntre]inut magistral [i prin amnarea introducerii n scen` a unor personaje-cheie, cum sunt Ca]avencu [i Dandanache. Despre Ca]avencu se vorbe[te nc` din scena I a primului act, dar el apare abia n scena VII din actul II, iar Dandanache, numit n ultima scen` a actului II, se ive[te abia n scena II a actului IV. Abia dup` ce lectorul/ spectatorul [i-a construit o imagine proprie despre ace[ti actan]i, bazat` pe comentariile celorlalte personaje, are loc includerea lor propriu-zis` n ac]iune. Conven]ia teatral` impune anumite limite de timp [i de spa]iu desf`[ur`rii dramatice, dar Caragiale [tie s` le dep`[easc`. n acest sens, Florin Manolescu nume[te procedeul l`rgirii scenei, folosit de autor pentru a l`sa impresia de via]` autentic`, nesfr[it` [i nestingherit` n curgerea ei. Astfel, prin relat`rile lui Ghi]`, sunt aduse n proximitatea spa]iului limitat al ac]iunii, so]ia lui, cei nou` copii ai s`i, popa Pripici, T`chi]`, Petcu[, Zapisescu acoli]ii lui Ca]avencu, ministrul care l cheam` la telegraf pe prefect; Trahanache l aminte[te pe fiul s`u de la facultate etc. Consecin]a utiliz`rii acestor procedee este de a pune scena n leg`tur` cu lumea2, de a face din fic]ional un afluent al realului. Particularit`]i ale compozi]iei textului dramatic e o eo Textul dramatic are o organizare particular` care include: lista persoanelor ce particip` la ac]iune; didascaliile indica]ii referitoare la diviziunile operei (acte, scene), la decor, la timp, la mi[carea personajelor, la gesturile, la mimica, la tonul, la sentimentele acestora etc.; gruparea ac]iunilor n acte [i scene; succesiunea de replici, ntruct dialogul devine modul de expunere dominant. o e e Pagina ini]ial` a Scrisorii pierdute este un fragment cu func]ie metatextual` n care sunt identificate specia (comedie), compozi]ia (n patru acte) [i participan]ii la ac]iune mpreun` cu func]iile lor ({tefan Tip`tescu, prefectul jude]ului), cu ndeletnicirile [i implic`rile lor (Tache Farfuridi, avocat, membru al acestor comitete [i comi]ii), cu automistific`rile lor (Agamemnon Dandanache, vechi lupt`tor de la 48 sau Nae Ca]avencu, avocat, director-proprietar al ziarului R`cnetul Carpa]ilor...), cu greutatea responsabilit`]ilor asumate (Zaharia Trahanache, prezidentul comitetului permanent, Comitetului electoral, Comitetului [colar, Comitetului agricol [i al altor comitete [i comi]ii), cu rela]iile dintre ele (Zoe Trahanache, so]ia celui de sus) etc. Acest prim contact cu personajele preia unul din rolurile expozi]iunii din textul epic, ndeplinind func]ia caracteriz`rii directe, de c`tre narator (autor). n cazul lui Ca]avencu, pozi]ia mali]ioas` a autorului se identific` prin denumirile bombastice, a ziarului [i a Societ`]ii Enciclopedice-Cooperative Aurora Economic`. n ceea ce-l prive[te pe Dandanache, abia n actul IV, dup` ce eroul [i face apari]ia [i [i dezv`luie obtuzitatea [i tic`lo[ia, se poate n]elege calificarea vechi lupt`tor de la 48 ca o etichetare batjocoritoare, n conflict radical cu esen]a patriotic` a personajului. n egal` m`sur`, abia pe parcursul lecturii se l`mure[te statutul echivoc al Zoei, de so]ie a celui de sus, n situa]ia n care, n capul listei, se afl` Tip`tescu. n consecin]`, n lista persoanelor Caragiale a[az` m`[ti personajelor (termenul personna nseamn` masc`) sau, dimpotriv`, face gestul de a le ridica, f`r` a-l duce pn` la cap`t, ntr-o complicitate vesel` cu cititorul.
1 Florin Manolescu, op. cit. 2 Idem 244

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

La finalul acestei dinti prezent`ri a eroilor, autorul plaseaz` nota]iile despre timpul [i spa]iul ac]iunii. Cum personajele au un nume (n general transparent, sugernd caracterul celui care l poart`), o identitate social`, ele sunt puse ntr-un sistem de interrela]ionare [i beneficiaz` de un cadru spa]io-temporal al mi[c`rii, prologul e ncheiat [i ac]iunea poate ncepe. Prin didascalii se numesc articula]iile mari ale textului: actele (actul fiind principala subdiviziune a textului dramatic, cu o ac]iune unitar`, delimitat` printr-o pauz` de celelalte p`r]i ale operei) [i scenele (scena reprezentnd o submp`r]ire a actului ce aduce o modificare la nivelul prezen]ei personajelor sau a timpului/ spa]iului ac]iunii). O scrisoare pierdut` este alc`tuit` din patru acte [i 44 de scene, grupate astfel: o e e actul I 9 scene; actul II 14 scene; actul III 7 scene; actul IV 14 scene. Actul I prezint` atacurile ziarului condus de Ca]avencu mpotriva lui Tip`tescu, exercitarea [antajului asupra grupului aflat la putere, prin mijlocirea scrisorii pierdute de Zoe [i dobndite de Ca]avencu, surescitarea Zoei [i a amantului s`u, nceputul b`nuielilor de tr`dare a partidului nutrite de Farfuridi [i de Brnzovenescu. Actul II surprinde tratativele cu Nae Ca]avencu, pentru recuperarea scrisorii [i, n cele din urm`, hot`rrea prefectului [i a Zoei de a-l sus]ine pe politicianul independent n alegeri; decizia abia luat` este minat` de telegrama sosit` de la centru care solicit` imperios alegerea lui Dandanache. Actul III se opre[te asupra zilei dinaintea vot`rii. Sunt prezentate discursurile electorale ale celor doi contracandida]i, Farfuridi [i Ca]avencu [i proclamarea numelui candidatului sus]inut de colegiul II: Agamemnon Dandanache. ntrunirea de la prim`rie sfr[e[te ntr-o confruntare fizic` a taberelor opuse. Actul IV aduce rezolvarea conflictului. Ca]avencu pierde scrisoarea [i aceasta, reg`sit` de Cet`]eanul turmentat, e redat` Zoei. Dandanache este ales deputat [i Ca]avencu l omagiaz`, conducnd festivitatea organizat` n cinstea lui. Actele II [i IV au un num`r mai mare de scene, fapt datorat importan]ei majore a ac]iunilor con]inute. Ele se afl` ntr-un raport de simetrie invers`. Actul II duce la complicarea maxim` a ac]iunii [i la un climax al tensiunii dramatice, actul ultim anuleaz` toate sursele conflictuale [i face s` descreasc` treptat ncordarea emo]ional`, aducnd-o la punctul zero. Dar didascaliile furnizeaz` [i informa]ii despre decor (casa lui Tip`tescu, sala cea mare a prim`riei, gr`dina casei lui Trahanache), schimbarea cadrului fiind [i o sugestie a trecerii timpului. Unele indica]ii scenice au o valoare strict func]ional`, fixnd, spre exemplu, pozi]ia unui personaj fa]` de celelalte [ex.: Farfuridi (de la tribun`)], n timp ce altele sunt studii psihologice n miniatur` [ex.: Pristanda (uitndu-se pe sine [i rznd): Curat condei! (lundu-[i numaidect seama, naiv) Adic`te, cum condei, coane F`nic`?...]. Retras n spatele personajelor, autorul se folose[te de indica]iile scenice spre a le defini caracterul [ex.: Ca]avencu (ntrerupndu-l l`tr`tor)]; procesele de con[tiin]` [ex.: Tip`tescu (n lupt` cu el nsu[i)]; sentimentele [ex.: Brnzovenescu (cu ndoial`)]; emo]iile [ex.: Zoe (necat`)] procednd precum naratorul omniscient c`ruia nu-i scap` nimic din existen]a eroilor s`i. Textul tr`ie[te din schimbul de replici, dialogul devenind o modalitate de organizare compozi]ional`. Replicile au un anumit ton [Farfuridi (grav)], sunt nso]ite de manifest`ri nonverbale [Cet`]eanul (sughite); Ca]avencu (plns cu hohot)], au reliefuri intona]ionale [Ca]avencu (ngra[` vorbele)] r`sun`, sunt vii, n ciuda faptului
245

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

c` personajele r`mn schematice, date fiind limitele de timp, de spa]iu, de ac]iune pe care le presupune genul dramatic n sine. Mai rar, Caragiale folose[te [i monologul scenic, precum n secven]a dest`inuirii lui Ghi]` n leg`tur` cu avantajele pozi]iei sociale a [efului s`u [i, n contrapondere, cu neajunsurile dintr-o famelie mare cum este a lui. Personajele. Construc]ia personajelor Pompiliu Constantinescu afirma: Ca orice scriitor clasic, Caragiale e creator de tipuri, unele mai adnci, altele profilate, altele mai schematice, dar toate de un omenesc autentic. Tipurile realizate de autor dovedesc capacitatea lui de a filtra detaliile care nso]esc particularul, accidentalul [i de a re]ine astfel esen]a uman`. Acela[i critic literar distinge n Ca]avencu demagogul, n Pristanda micul func]ionar prost pl`tit, g`inar, din cauza mizeriei, n Cet`]eanul turmentat omul f`r` opinie politic`, n Trahanache un ramolit n faz` benign` dar [i simbolul unui [ef de organiza]ie, cu fals prestigiu de autoritate, n Dandanache pelticul [i uitucul, b`trnul decrepit, un tip de profitor politic, n Tip`tescu micul satrap, n Farfuridi [i Brnzovenescu ni[te ramoli]i, incapabili, n Zoe femeia mai emancipat`, mai voluntar`, care une[te ambi]ia social` [i grija de reputa]ie cu amorul clandestin1. Aceste tipuri [i au un corespondent mai pu]in evoluat n celelalte comedii ale autorului, n care ac]iunea se o e e petrece ntr-un mediu social inferior, cel al mahalalei. n O scrisoare pierdut` lumea nf`]i[at` este cea a intelectualilor de provincie, zon` moral` care este un compromis ntre mentalitatea de mahala [i cea burghez`2. Totodat` universul uman construit de dramaturg are coordonatele lui eterne, ceea ce face ca opera autorului s` nu se perimeze, s` nu-[i piard` valoarea de document de via]` palpabil`. Eroii lui Caragiale, deveni]i memorabili [i atemporali, prin cteva schimburi de replici, prin orgoliul, prin ambi]iile, prin [iretlicurile, prin fixa]iile lor sunt pasiuni umane n mi[care. Scriitorul are capacitatea extraordinar` de a-i diferen]ia, chiar [i cnd con]inutul lor moral seam`n` izbitor, n ciuda faptului c` genul dramatic nu este att de bogat n posibilit`]i de caracterizare, precum genul epic. Dac` Trahanache, Farfuridi, Brnzovenescu sunt politicieni de aproximativ aceea[i vrst`, ramoli]i, incapabili, ei se individualizeaz` totu[i radical. Trahanache devine simpatic prin inocen]a manifestat` n fa]a dovezii limpezi de adulter [i prin dragostea patern` pentru Zoe, Farfuridi este maniac [i arogant, obositor n discursul s`u prolix [i ilogic, Brnzovenescu este un individ [ters [i la[. De asemenea, Farfuridi [i Ca]avencu ilustreaz` deopotriv` postura demagogului, dar sunt inconfundabili: cel dinti anchilozat n gndirea lui politic`, cel de-al doilea cameleonic, receptiv la orice schimbare, gata oricnd de compromis. n aceast` comedie nu se poate fixa cu certitudine personajul principal [i nici nu se poate vorbi despre un personaj pozitiv propriu-zis. Cea mai elocvent` caracterizare a umanit`]ii surprinse de dramaturg, n ntregul ei, o face Tip`tescu printr-o replic` succint`, dar ct se poate de gr`itoare: Ce lume!

1 Pompiliu Constantinescu, I. L. Caragiale, n volumul Studii despre opera lui I. L. Caragiale, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1976; passim. 2 Idem. 246

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

{tefan Cazimir men]ioneaz` ca modalitate de construire a personajelor caragialiene [i procedeul revela]iilor succesive, ca n cazul lui Pristanda, a c`rui evolu]ie perfect logic` [i unitar`, e pe alocuri imprevizibil`1. Spre exemplu, poli]istul care l aresteaz` abuziv pe Ca]avencu [i cere iertare mai apoi, i declar` c` n inima lui are alte sentimente, dar c` datoria i dicteaz` ac]iuni mpotriva considera]iilor personale. Servilismul manifestat n chip nea[teptat fa]` de cel ce devenise du[manul de moarte al lui Tip`tescu aduce astfel o confirmare neb`nuit` a esen]ei sale deja cunoscute2. Pristanda nu e doar sluga prefectului, e o slug` posibil` pentru orice posibil st`pn. n realizarea personajelor apar [i simetrii, opozi]ii, nuan]`ri. {i Ca]avencu [i Dandanache urm`resc ascensiunea politic`/ social` prin intermediul [antajului cu o scrisoare de amor, dar, n timp ce unul coboar` vertiginos treapta mult rvnit`, cel`lalt o urc` triumf`tor. Nuan]area poate fi ntrez`rit` n cazul personajelor Farfuridi [i Brnzovenescu. Unul exagereaz`, cel`lalt tempereaz`, primul este vocea, al doilea se transform` n ecou: Farfuridi Ei, pentru cine vot`m? Brnzovenescu Pentru cine vot`m? Organizarea personajelor n cupluri comice le reliefeaz` similitudinile de reac]ie sau automatismele (Farfuridi Brnzovenescu), discordan]ele n parcursul emo]ional (Zoe Tip`tescu), incompatibilitatea asocierii (Tip`tescu, amantul Trahanache, so]ul n[elat, uni]i ntr-o prietenie profitabil` pentru ambele p`r]i). Modalit`]i de caracterizare Primul contact al lectorului cu personajele se face cu ajutorul listei personajelor [i prin intermediul numelor. Caragiale m`rturisea c`, nainte de a imagina liniile directoare ale unei opere, avea nevoie s` stabileasc` numele eroilor s`i. Garabet Ibr`ileanu remarca: A[adar, n deosebire de via]a real`, unde numele e oricare, n literatur` personajul trebuie s` se nasc` odat` cu numele care convine naturii sale fizice [i morale3. n comedia lui Caragiale, numele dau impresia c` fac parte din personagiile pe care le denumesc4. Ele sugereaz` caracterul, cum este Pristanda (pristanda e un dans moldovenesc executat dup` comenzile unui conduc`tor de joc) sau Trahanache (trahanaua fiind o coc` moale) ori Brnzovenescu [i Farfuridi (de la brnz` [i farfurie, deci oameni meschini, inferiori) sau Ca]avencu (ca]` nsemnnd femeie brfitoare iar ca]aveic` hain` cu dou` fe]e). n unele situa]ii, cum este numele Tip`tescu, se face trimitere la recenta ascensiune social` (el este un tip care a parvenit) dar [i la tribula]iile lui sentimentale (este tipul amorezului). Alteori numele dezv`luie rolul personajului n ac]iune, cum este Dandanache cel ce produce ncurc`turi, dandanale. Un nume precum Zoe denot` distinc]ia [i, n epoc`, era scris Zo de purt`toarele din nalta societate. Cet`]eanul turmentat este singurul personaj care nu prime[te un nume propriu-zis, el fiind desemnat ca ins oarecare (cet`]ean), iluzionat de participarea real` la via]a jude]ului, prin calitatea lui de aleg`tor [i stigmatizat prin viciul s`u, turmentat, ce poate fi n]eles, n sens figurat, ca dezorientat sau manipulat. Contrastul dintre esen]` [i aparen]` devine transparent prin intermediul diminutivelor hipocoristice (hipocoristic = dezmierd`tor). {tefan (personaj impun`tor,
1 {tefan Cazimir, Comediile, n vol. Studii despre opera lui I. L. Caragiale 2 Idem. 3 Garabet Ibr`ileanu, Numele proprii n opera comic` a lui Caragiale, n vol. Studii despre opera lui I. L. Caragiale 4 Idem. 247

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

de istorie romneasc`) ajunge n via]a intim` F`nic`, Zoe (o doamn` cu preten]ii) e alintat` Joi]ica, iar teribilul Agamemnon, cuceritorul Troiei este anulat, n grandoarea lui, de formele Agami]` [i mai ales Gagami]`. Caracterizarea f`cut` de celelalte personaje propune oglindiri realiste, cum este aprecierea lui Trahanache despre Tip`tescu: E iute, n-are cump`t sau, din contra, false, dezv`luirea final` a personajului neavnd nc` loc, cum este catalogarea ini]ial` a lui Dandanache de c`tre Tip`tescu: E simplu, dar l prefer, cel pu]in e onest, nu e mi[el. Organizarea textului sub forma schimbului de replici face ca limbajul s` contribuie ntr-o m`sur` semnificativ` la construirea unei imagini asupra personalit`]ii eroilor. Caracterizarea prin vorbe dezv`luie un Ca]avencu l`tr`tor, un Dandanache blbit [i peltic, semn al incapacit`]ii mintale, un Trahanache mult prea lent n reac]iile lui (ca dovad`, ticul verbal Ai pu]intic` r`bdare), un Pristanda umil, constant aprobator al spuselor [efului s`u (curat mi[el, curat murdar etc.), un Farfuridi cu apuc`turi automate (la dou`sprezece trecute fix m` duc la tribunal), un Tip`tescu vulcanic (l mpu[c! i dau foc!). Datorit` faptului c` mai to]i eroii lui Caragiale tr`iesc cu obsesia p`str`rii unei anumite imagini despre sine, a fiin]ei demne, respectabile, ei se adreseaz` frecvent unii altora cu apelative precum: onorabile, stimabile. Folosite n exces [i n situa]ii nepotrivite, asemenea forme de polite]e devin ridicole [i subliniaz` comportamentul fals, ipocrit: Trahanache Stimabile! stimabile, rog, da]i afar` pe onorabilul! Faptele personajelor, atitudinile lor, reac]iile psihologice, gesturile ca modalit`]i de caracterizare indirect`, nu fac dect s` sublinieze tiparul moral [i comportamental liminar, dezv`luit prin nume sau prin pozi]ia social`, n lista personajelor, ntruct eroii nu evolueaz`. La finalul experien]ei care anim` attea voin]e, fiecare este mul]umit de rea[ezarea lucrurilor n albia lor lini[tit` [i, ceea ce este mult mai important, de conservarea propriului prestigiu, de satisfacerea orgoliului. Corup]ia, adulterul, minciuna, falsul, abuzul pot s`-[i urmeze cursul, deoarece n niciunul dintre eroi nu s-a nregistrat vreo tres`rire moral`. Andrei Ple[u explic` astfel acest fenomen caracteristic umanit`]ii, n orice epoc`: Singura autoritate pe care con[tiin]a individual` nu [i-o pune niciodat` sau aproape niciodat` la ndoial` e autoritatea moral`. Capacitatea de a distinge ntre bine [i r`u, ntre viciu [i virtute, dreptate [i nedreptate pare a fi la ndemna tuturor. n materie de etic`, func]ion`m constant printr-o nedemolabil` autocomplezen]`. Tr`im ntr-o infla]ie baroc` a competen]ei morale, ntr-o lume a c`rei principal` dezordine risc` s` fie faptul c` to]i membrii ei se simt moralmente n ordine a oa a sau c` to]i resimt dezordinea proprie drept neglijabil`. (Minima moralia). Zoe [i Tip`tescu se delimiteaz` de gestul de canalie al lui Dandanache, de a nu restitui scrisoarea ce i-a adus deput`]ia [i apreciaz`, indirect, josnicia mai atenuat` a lui Ca]avencu, plastograful care promisese a le napoia documentul def`im`tor. ns` nici ei nu-[i pot n]elege vina, a[a cum nici Trahanache nu se tulbur` de a-i fi asigurat abuziv candidatului venit de la centru unanimitatea promis`, n alegeri. Rela]ia Tip`tescu Zoe Tip`tescu [i Zoe ilustreaz` cuplul de amorezi din teatrul clasic, numai c` rela]ia lor sentimental` secret` este bazat` pe un adulter. Oficial, el este prefectul jude]ului, un om care a irosit [ansa unei cariere n capital`, r`mnnd n ora[ul de munte, la insisten]ele lui Trahanache [i mai ales ale Zoei, c`ci, dup` cum afirm` venerabilul prezident, la drept vorbind, Joi]ica a st`ruit mai mult. n via]a particular`, este
248

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

prietenul cel mai apropiat al lui Zaharia, ceea ce nu-l mpiedic` s` ntre]in`, duplicitar, o idil` cu mult mai tn`ra so]ie a acestuia. Prin autocaracterizare, Tip`tescu apare ca un ins capabil, un om de baz` al partidului, con[tient de propriile merite: ... mi-am sacrificat cariera [i am r`mas ntre d-voastr`, ca s` v` organizez partidul c`ci f`r` mine, trebuie s` m`rturisi]i, c` dvoastr` n-a]i fi putut niciodat` s` fi]i un partid... El este introdus n ac]iune nc` din prima scen`, pe cnd Zoe, despre al c`rei trecut nu se pomene[te niciun detaliu, apare n scena V a primului act, dup` ce mai multe personaje vorbesc despre ea. Tip`tescu aminte[te de plimb`rile lui cu Zoe [i cu Trahanache, prin ora[ [i de spiritul glume] al femeii care propune, n joac`, num`rarea steagurilor puse de Ghi]`. Poli]istul m`rturise[te c` este o persoan` de la care a[teapt` protec]ie, iar Trahanache evoc` firea ei sim]itoare [i i cere lui Tip`tescu s` nu-i spun` nimic despre [antajul lui Ca]avencu. Abia dup` ce i se construie[te astfel imaginea unei dame din lumea bun`, cu o fire generoas` [i sensibil`, Zoe [i face apari]ia, dezolat`, necat` de durerea de a se [ti la un pas de a pierde tot ce dobndise prin c`s`toria cu vrstnicul Zaharia: avere, pozi]ie social` nalt`, puterea de a influen]a via]a politic` [i social` din jude]. Chiar dac` prima ei replic` este: Sunt nenorocit`, F`nic`. [i, pn` spre sfr[itul ultimului act, este nf`]i[at` ntr-o stare de surescitare, de disperare, Zoe se arat`, n fapt, suficient de puternic` [i de lucid`, nct s`-i determine pe cei doi b`rba]i din via]a ei s` ac]ioneze dup` [i la ndemnurile ei. Tip`tescu este impulsiv. Lupta este disperat`. Vrea s` ne omoare, trebuie s`-l omorm, proclam` el nerealist, n absen]a unei solu]ii concrete de a-l reduce la t`cere pe Ca]avencu. Zoe se manifest` cu mai mult` cump`tare. Pe Ghi]` l-am trimis eu la Ca]avencu, s`-i cumpere scrisoarea cu orice pre], anun]` ea, demonstrnd o perfect` adaptare la situa]ie. Prefectul se gnde[te s` curme suferin]a iubitei sale dac` scrisoarea ajuns` la rivalul politic ar fi publicat` prin fuga lor n lume. Ea ns` respinge propunerea lui ca fiind imatur`, ntruct nu este deloc atras` de perspectiva romantic`. Firea ei pragmatic` i impune s` ncerce orice strategie i-ar permite s` p`streze tot ce are. Cnd Tip`tescu refuz` cu hot`rre compromisul politic de a-l sus]ine pe Ca]avencu, Zoe este indignat` de atitudinea lui [i i catalogheaz` principiile cu formula dispre]uitoare nimicurile tale politice. Nu poate exista ceva mai presus de aparen]a femeii de lume, onorabile [i din aceast` cauz` ea [i propune s` lupte mpotriva tuturor, chiar mpotriva guvernului, dac` ]elul s`u este amenin]at. Dar deliberarea amantului nu dureaz` mult. Sentimentul pentru Zoe ntrece responsabilit`]ile lui de cap al jude]ului, a[a c` [i el, sfidndu-i pe membrii partidului care l acuz` de tr`dare, decide s`-l sprijine pe avocatul [antajist, n alegeri. Ca orice ndr`gostit autentic, Tip`tescu are momente de intens` tr`ire, pe care nu le poate ascunde. Aflnd vestea c` Trahanache a g`sit poli]a falsificat` de Ca]avencu, adic` salvarea lor, el o s`rut` pe Zoe, n chiar clipa cnd so]ul abia se ntoarce cu spatele. Zoe este obi[nuit` s` disimuleze [i nu s`vr[e[te asemenea impruden]e. V`znd n ea femeia interesat` [i calculat`, {erban Cioculescu sus]ine c` iubirea ei este mai degrab` epidermic` dect pasional`. Totu[i Zoe are puterea de a-l ierta pe cel care i pricinuise attea spaime, dup` ce [i recupereaz` bile]elul de amor pierdut. Ca]avencu o nume[te un nger, iar Cet`]eanul turmentat vede n ea o dam` bun`.
249

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

Este de remarcat c` Tip`tescu [i Zoe sunt personaje pe care Caragiale nu le satirizeaz` prin comicul de limbaj [i nici prin cel de nume. Apelativele F`nic` [i Joi]ica au doar rolul de a trece eroii dincolo de cortina vie]ii lor publice, dezv`luindule sl`biciunile. Se poate deduce de aici o oarecare simpatie a autorului pentru ei, c`ci conjunctura e departe de a fi comic`, iar personajele nu au nimic ridicol1. Modalit`]ile comicului Comedia se folose[te de arma rsului pentru a sanc]iona diferite tare ale societ`]ii sau ale individului. Comicul semnaleaz` contrastul creat ntre aparen]` [i esen]`, ntre vorb` [i fapt`, ntre automatism [i natural, ntre scopuri [i mijloace, ntre efort [i rezultat etc. Comicul de moravuri dezv`luie o societate n care abaterea de la valorile morale devine norm`. Prefectul se folose[te de avantajele puterii de]inute pentru a r`scump`ra scrisoarea de la Ca]avencu; Trahanache, Farfuridi [i Brnzovenescu ntocmesc liste cu aleg`torii c`rora le pot influen]a votul; poli]istul se declar` n serviciul permanent al prefectului dar [i al Zoei [i al lui Trahanache, pe acesta din urm` ntmpinndu-l cu formula: S`rut mna, coane Zahario; so]ia lui l ndeamn` la o atitudine lipsit` de scrupule: Ghi]`, pup`-l n bot [i-i pap` tot, c` s`tulul nu crede la `l fl`mnd...; Dandanache ob]ine un loc n Parlament prin [antaj; Ca]avencu se extaziaz` n fa]a beneficiilor unui sistem constitu]ional [i plnge gndindu-se la ]`ri[oara lui; Tip`tescu, Zoe [i Trahanache ntre]in un triunghi conjugal. n[el`toria, minciuna, abuzul n func]ie, corup]ia, imoralitatea, demagogia ies la iveal` din re]eaua complicat` a rela]iilor ntre]inute de personaje. Replica lui Trahanache: A! ce corupt` so]ietate! Nu mai e moral, nu mai sunt prin]ipuri, nu mai e nimic; enteresul [i iar enteresul... ar putea deveni concluzia tuturor ac]iunilor s`vr[ite de el [i de ceilal]i. Numai c` Zaharia, rostind aceste cuvinte, se autoabsolv`, a[a cum fac [i Zoe [i Tip`tescu, atunci cnd [i manifest` oroarea fa]` de tic`lo[ia lui Dandanache. Incapacitatea de n]elegere a propriilor defecte determin` schimbarea extrem de rapid` a alian]elor. Ca]avencu nchin` n s`n`tatea iubitului nostru prefect, e ncurajat de Zoe pentru o viitoare Camer` [i felicitat de Trahanache: {i a[a zi, ai? dai no[tri, stimabile? Bravos! m` bucur. Comicul de situa]ie se manifest` plenar nc` din scena ini]ial` a stabilirii num`rului de steaguri puse n ora[ de Ghi]`. Tip`tescu este aici judec`torul amuzat [i Ghi]` incriminatul, concluzia reie[it` din examinare fiind: ... dac` nu curge, pic`. Plin` de umor este [i secven]a n care so]ul n[elat, dup` ce i s-a ar`tat docomentul tr`d`rii Zoei, ncearc` s`-l calmeze pe amantul turbat, cu argumentul c` nu trebuie s` se tulbure pentru fitece mi[elie. Confuzia pe care Dandanache o face ntre prefect [i venerabilul prezident, atribuindu-i-o ca so]ie pe Zoe celui dinti este savuroas` [i poten]eaz` imaginea de amnezic a personajului. Intr`rile [i ie[irile Cet`]eanului turmentat, petrecute de obicei n momente de tensiune dramatic` ridicat`, strnesc [i ele rsul, c`ci grija lui de a afla cu cine trebuie s` voteze le pare celorlal]i ridicol`, chiar vrednic` de dispre], pe lng` fr`mnt`rile lor aureolate de interesul personal. Dramaturgul exploateaz` [i comicul de nume, a[a cum o f`cuse, naintea sa, Alecsandri. Sufixele -ache (Trahanache, Dandanache) [i -idi (Farfuridi) sugereaz`
1 {tefan Cazimir, Comediile, n vol. Studii despre opera lui I. L. Caragiale 250

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

originea greceasc` a personajelor. Este [tiut faptul c`, la sfr[itul secolului al XIX-lea, clasa politic` romneasc` avea multe elemente alogene. Dar Caragiale nu se arat` xenofob. Pentru el p`tura politic` e la fel de putred`, indiferent din cine este constituit`. Ideea reiese din discursul ultim al lui Ca]avencu, din care r`zbate [i comicul de inten]ii al autorului: ... To]i ne iubim ]ara, to]i suntem romni!... mai mult sau mai pu]in one[ti! Numele eroilor este n strns` leg`tur` cu caracterul lor (Trahanache e precum o trahana, adic` lesne de modelat de c`tre Zoe) sau cu dominanta personalit`]ii (Ca]avencu este o adev`rat` ca]`, o fabric` de vorbe goale, un demagog prin excelen]`) etc. Prenumele lor F`nic`, Joi]ica, Ghi]`, Nae fac din ei oameni apropia]i lectorului, prezen]e familiare. Comicul de caracter las` s` se ntrevad` tiparul uman etern ct [i actualizarea lui ntr-un context istoric [i social concret. Farfuridi [i Ca]avencu sunt variante ale demagogului, dar cel dinti este [i o incarnare a prostului, pe cnd cel de-al doilea a ambi]iosului. Tip`tescu este amorezul dar [i conduc`torul abuziv, Trahanache ncornoratul zaharisit, Zoe adulterina, Dandanache parvenitul/ canalia politic`, Pristanda slugarnicul, Cet`]eanul turmentat viciosul. Dezordinea provocat` n via]a ora[ului de provincie se datoreaz` ambi]iosului [i preten]iei sale irepresibile: Vreau ce mi se cuvine [...]; vreau ceea ce merit n ora[ul `sta de gogomani, unde sunt cel dinti... ntre frunta[ii politici... Ie[irea lui n aren` antreneaz` reac]iile adverse [i, implicit, n lupta care se dezl`n]uie, identificarea fiec`rui erou cu un prototip uman. Comicul de limbaj are, n opera lui Caragiale, cele mai bogate resurse. Trahanache [i Pristanda sunt defini]i magistral, unul n ncetineala lui, cel`lalt n slug`rnicia sa prin ticurile verbale (ai pu]intic` r`bdare [i, respectiv, curat...). Demagogia lui Ca]avencu este relevat` prin truisme (... un popor care nu merge nainte, st` pe loc, ba chiar d` napoi), prin etimologia popular` (falit este asimilat cu sensul de fal`, iar capitalist cu n]elesul locuitor al capitalei), prin nonsens (Noi aclam`m munca, travaliul care nu se face deloc n ]ara noastr`), prin interferen]a stilurilor (ntr-un cadru neoficial, i se adreseaz` lui Ghi]` oratoric: Cet`]ene, nu uita condi]ia cu care am venit aici!), prin falsa citare (Scopul scuz` mijloacele, a zis nemuritorul Gambetta, cugetarea apar]inndu-i, de fapt, lui Machiavelli). Discursul lui electoral, studiat, dinamic, l`tr`tor indic` n el politicianul capabil s` manipuleze prin cuvinte poleite [i nesincere (Scopul so]iet`]ii este ca Romnia s` fie bine [i tot romnul s` prospere!) sau prin gesturi exagerate, artificiale (plnge cu hohote, reflectnd la fericirea [i progresul ]`ri[oarei lui). Limbajul preten]ios care tr`deaz` ruptura tragicomic` dintre vorbe [i fapte prime[te o replic` nea[teptat`, caricaturizant`, prin deformarea neologismelor, de la Cet`]eanul turmentat. Societatea Enciclopedic`-Cooperativ` Aurora Economic` Romn` fondat` de c`tre Ca]avencu, devine o al`turare ridicol` de vocabule, ntrerupt` de sughi]uri, n rostirea Cet`]eanului (Cioclopedic`! Comportativ`! Iconomie! So]ietate care va s` zic`...). Farfuridi prezint` n fa]a aleg`torilor un discurs marcat de incoeren]`, ct se poate mai scurt n inten]ii, dar prolix, supraabundent n realitate, sugestie a interminabilei vorb`rii politice. Opinia ilogic` a acestui membru de frunte al partidului liberal (Din dou` una, da]i-mi voie: ori s` se revizuiasc`, primesc! dar s` nu se schimbe nimica; ori s` nu se revizuiasc`, primesc! dar atunci s` se schimbe pe ici pe colo, [i anume n punctele...
251

Literatura romn` bacalaureat ghid de preg`tire

esen]iale...) referitoare la scopul desf`[ur`rii alegerilor, [i anume revizuirea Constitu]iei [i a Legii electorale, denun]` aspectul de fars` al ntregului proces electoral. Replicile lui Ghi]` [i ecourile vorbelor so]iei sale sunt hazlii prin folosirea termenilor colocviali/ populari: dou`spce, dobitocul, pup`-l n bot etc. Dar cel mai acid func]ioneaz` comicul de limbaj n cazul lui Dandanache. Acest personaj, definit de Caragiale nsu[i ca fiind mai prost dect Farfuridi [i mai canalie dect Ca]avencu, se pulverizeaz`, ca personalitate, prin vorbire. Defectele lui de pronun]ie (... nu f`]ea s` nu fa]em...), apelativele ridicole (neicusorule, puicusorule), excesul interjec]ional (hodoronc-hodoronc, sdroncasdronca), anacolutul (... eu, care familia mea de la patruzsopt n Camer`, [i eu ca rumnul impar]ial, care va s` zic`... cum am zi]e... n sfr[it s` tr`iasc`!) l transform` ntr-o creatur` dezarticulat`, racordat` la realitate doar printr-o viclenie instinctual`. Comicul de limbaj, ca modalitate de caracterizare indirect`, ndepline[te un cumul de func]ii. El dezv`luie mediul din care provine personajul (Ghi]`), identificarea omului cu scopul (Ca]avencu), dominanta comportamental` (Trahanache), nivelul de inteligen]` (Farfuridi, Brnzovenescu, Dandanache) etc. Este calea direct` de acces spre esen]a personalit`]ii. Comedia lui Caragiale produce rsul contagios, aruncnd totu[i o lumin` violent`, crud` asupra societ`]ii romne[ti contemporane autorului [i asupra defectelor umane atemporale. Rsul este cnd ng`duitor, cnd sarcastic, reliefnd, prin modula]iile lui, varietatea identific`rilor omului cu Omul.

Repere critice
e e ea Pompiliu Constantinescu, I. L. Caragiale, n volumul Studii despre opera lui I. L. Caragiale, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1976: Cu o mare intui]ie, Caragiale a surprins a a ae ntr-o oglind` rece, m`ritoare, tarele esen]iale ale burgheziei. [...] Integrarea psihologiilor individuale n sfera unei societ`]i este semnul realismului s`u, dovada unei intui]ii sociologice, sim]ul unei adev`rate comedii umane... a a ae V. Fanache, Caragiale, Ed. Dacia, Cluj, 1984: Opera lui Caragiale este simultan un semn al realului n desf`[urare [i o negare, prin ironie... a a ae e e e o e o e Ion Constantinescu, Caragiale [i nceputurile teatrului european modern, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1974: Veselia inept` a personajelor din finalul tuturor celor patru piese comice este semnul exterior al deriziunii absurdului. Personajele nu realizeaz` nonsensul existen]ei lor, singura reac]ie final` la aceast` absen]` a lor este veselia incon[tient`. Acest contrast este angoasant [i comic n acela[i timp, ducnd, nc` o dat`, cu gndul la Eugne Ionesco, la care deriziunea absurdului se produce, uneori, ntr-un fel asem`n`tor. a a ae a a ae Florin Manolescu, Caragiale [i Caragiale, Ed. Cartea Romneasc`, 1983: La Caragiale, observa]ia realist` este dublat` aproape ntotdeauna de observa]ia adnc` a unui moralist... o a ea o e o e e T. Vianu, Istoria literaturii romne moderne, n Opere 2, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1972: Nu va fi posibil s` se scrie istoria social` a veacului al XIX-lea, f`r` o continu` referin]` la opera lui Caragiale.

252

Forme ale dramaturgiei \n teatrul modern interbelic

2
I. Disocieri teoretice
EXPRESIONSM s. n. 1. Curent artistic [i literar modern, ap`rut n Germania la nceputul sec. XX, caracterizat printr-o puternic` tendin]` de exprimare spontan` a tr`irilor interioare (st`ri de spaim`, durere, uimire, exacerbare a sentimentelor), prin tensiune extatic`, punnd accent pe subiectivitate, pe ira]ional. 2. Orice form` de art` care vizeaz` intensitatea expresiei. Stil de arhitectur` care acord` prioritate expresiei prin stiliz`ri (exagerate) (din fr. expressionnisme) cf. DEX 1998. Expresionismul este un curent artistic, care a ap`rut la nceputul secolului al XXlea, nti n Germania, [i a cunoscut maximum dezvolt`rii sale ntre 1910 [i 1925, ca form` de manifestare a unei genera]ii traumatizate]n timpul Primului R`zboi Mondial [i ca protest fa]` de formele tradi]ionale ale artei. Expresionismul a ap`rut nti n pictur`, apoi n poezie [i n teatru. n formularea doctrinei expresioniste, se preiau idei din filozofia lui Spengler [i Nietzsche, de c`tre Worringer, prin referire la operele plastice ale lui Munch sau Van Gogh. n estetica expresionist`, artistul confer` realit`]ii o expresie nou`, prin raportarea lucrurilor la etern, prin eliberarea obiectelor de materialitate [i printr-o participare a eului dominat` de vitalism, de patos subiectiv [i de cunoa[tere ecstatic`. Fiin]a caut` s` descopere semnifica]ia fundamental` a universului, urm`rind sentimentele n profunzime, pn` la origini [i meditnd grav pe marginea unor probleme existen]iale, cum ar fi curgerea iremediabil` a timpului [i moartea. n teatru, reprezentativ` este drama de idei, cu personaje care reprezint` simboluri sau concepte [i nu individualit`]i umane distincte. Expresionismul redescoper` miturile, practicile magice [i misterele, promovnd revolta mpotriva civiliza]iei [i afirmarea sufletului primitiv, a pasiunii pentru elementar. Unul dintre cei mai importan]i poe]i expresioni[ti germani este Rainer Maria Rilke.

II Contextualizarea dramei n cadrul operei lui Lucian Blaga


Lucian Blaga este scriitorul n a c`rui oper`, filozofia [i literatura sunt consubstan]iale. Concepte filozofice, dezvol