Sunteți pe pagina 1din 14

Mimi Dumitrache

Dorica Boltagu Nicolae

Limba si literatura romana

t

- ghid complet pentru Bacalaureat -

rAJBooklet

Bucuregta,2017

rclTruNr TEoRETTGE

CUPRINS

TESTUL 1 Sll liricd simbolisti; Slll ldeologia

TESTUL 2 Sll text liric; Slll Caracterizarea

TESTUL 3 Sll text

TESTUL 4 Sll liricd eminesciand; Slll Construclia personajului intr-o nuveld (A/toara cu noroc, de loan Slavici - Ghite)

TESTUL 5 Sll text liric; Slll Tema gi viziunea despre lume intr-o nuveld studiatd (Moara cu noroc, de loan Slavici sau

promovatd de Dacia literard

" """""'38

""""40

"""""""42

""'44

unui personaj dintr-un basm studiat (Harap-Alb)

liric; Slll Relalia dintre doud personaje dintr-un basm studiat (Harap-Alb - Sp6nul)

TESTUL 6 Sll text dramatic; Slll construclia personajului intr-un roman de L. Rebreanu (personaiul lon)

TESTUL 7 Sll liricd simbolistd; Slll Relalia dintre doud personaje

"

"'.".""'48

intr-un roman modern subiectiv (ultima noapte de dragoste,

""""""50

intaia noapte de rdzboi, de Camil Petrescu sau Maitreyi,de

Mircea Eliade)

TESTUL g Sll liricd neomodernistd; Slll Tema gi

TESTUL 9 Sll text liric; Slll Relalia dintre doud

TESTUL 10 Sll text dramatic; Slll Tema gi viziunea despre lume intr-un roman de M. Sadoveanu (Baltagul)

TESTUL 11 Sll liricd modernistd; slll construclia personajului intr-un roman de M. Sadoveanu (vitoria Lipan)

TESTUL 12 Sll text dramatic; slll Tema gi viziunea despre lume intr-un roman postbelic (Moromefii, de Marin Preda) '.""""'60

TESTUL 13 Sll liricd tradilionalistd; slll construclia personajului intr-un roman de Marin Preda (llie Moromete)

TESTUL 14 Sll text epic; Slll Tema 9i viziunea despre lume intr-un text liric romantic (Luceafdrut, de Mihai Eminescu) TESTUL 15 Sll prozd romanticd; Slll Direclia modernista promovatd de Eugen Lovinescu, prin referire la un text studiat

'.""'66

" " "68

"""'64

viziunea despre lume intr-un roman de G. Cdlinescu (Enigma otiliei) """""52

personaje intr-un roman de G. Cdlinescu (Otilia 9i Felix)

intr-o comedie de l, L. Caragiale (Zoe Trahanache)

"""""54

""""""""""56

'.'.'

""""""58

'

'

'."

""'62

""""""'70

""""'72

TESTU L 1 6 Sll text epic; slll Tema gi viziunea despre lume intr-un text dramatic postbelic (tona, de Marin sorescu)

lume intr-o comedie (O scrisoare pierdutd, de l. L. Caragiale)

TESTUL 17 Sll text epic; Slll Tema 9i viziunea despre

TESTUL 18 Sll text epic; Slll Construclia personajului

TESTUL 1g* Sll text epic; Slll Tema 9i viziunea despre lume inir-un roman apa(in6nd perioadei postbelice, scris intre anii 1960

TESTUL 21 Sll liricd modernistd; Slll Condilia femeiiintr-un roman interbelic (Enigma Otitiei)

' """"""""'78

TESTUL 22 Sll text epic; Slll Tema si viziunea despre

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, deL. Blaga,

lume intr-un text liric interbelic (Flori de mucigai, de T. Arghezi,

iestament, de TudorArghezi sau Riga Crypto si lapona Enigel,de l. Barbu) "'80

TESTUL 23 Sll text epic; SlllArgumentarea apartenenlei la simbolism a unui text liric (Plumb, de G. Bacovia) '

TESTUL 24 Sl lirica romantica; slll Drama omului modern in dramaturgia postbelicd (tona, de Marin Sorescu)

TESTUL 25 Sll text dramatic;

TESTUL 26 Sll liricd

TESTUL 27 Sll text epic; Slll Tema 9i viziunea despre

TESTUL 2g Sll liricd simbolistd; Slll Tema 9i viziunea

TESTUL 2g Sll liricd tradilionalistd; slll Relatia dintre doud personaje intr-o nuveld (Moara cu noroc, de l. slavici)

""""""""'82

'

"""'84

""'86

Slll Tema gi viziunea despre lume intr-un text liric (odd (in metru antic), de M' Eminescu)

romanticd; Slll Condilia intelectualuluiintr-un roman ($tefan Gheorghidiu)

"" """"""""'88

lume intr-un roman al experienlei (Maitreyi, de M. Eliade) .""""" """'90

despre lume intr-un roman (/on, de Liviu Rebreanu)

"""'92

'.""""""94

TESTUL 30 Sll text dramatic; Slll Tema 9i viziunea despre lume intr-un text poetic studiat din opera lui Nichita Stdnescu

TESTUL 31 Sll text epic; slll

TESTUL 32* Sll text liric; Slll

TESTUL 33 Sll text liric; Slll rema

TESTUL 34* Sll text

TESTUL 35 Sll text epic (document); slll Tema gi viziunea despre lume intr-un text narativ apa(inand lui M. Sadoveanu (Hanu

Relalia dintre doui personaje intr-un text dramatic (o scrisoare pierdutd, de l.L. caragiale) '."'98

Tema gi viziunea despre lume intr-un roman scris dupd 1980 (Femeia in rogu)

""'100

gi viziunea despre

lume intr-un roman apa(indnd lui Camil Petrescu (Patul lui Procust) """102

""'104

epic; Slll Construclia personajului intr-o dramd studiatd (Megterut Manole, de L. Blaga)

TESTUL36SII textepic; SlllTemagi viziuneadesprelumeintr-untextpoetictradilionalist

(Aci sosi pevremuride lonPillat)."108

TESTUL 37 Sll text dramatic; SIll Tema gi viziunea despre lume intr-un basm cult aparlin6nd lui lon Creangd (Harap-Alb)

"110

TESTUL 3g Sll liricd simbolistd; slll Relalia dintre doud personaje intr-un roman apa(inand lui Liviu Rebreanu (lon 9i George) '112

TESTUL 3g* Sll text liric; slll Tema gi viziunea despre lume intr-un text apa(inand perioadei prelungiri ale romantismului 9i

TESTUL

40 Sll text epic; Slll Prezentarea unei arte poetice moderniste (Joc secund, de lon Barbu)

1

16

TESTUL 41 Sll liricd romanticd; Slll Modernismul lovinescian aplicat pe un text narativ, poetic sau dramatic TESTUL 42 Sll text dramatic; Slll Relalia intre doud personaje intr-un text de M. Sadoveanu

TESTUL 43 Sll liricd modernistS; Slll Relalia dintre incipit si final intr-un text narativ studiat, la alegere

TESTUL 44 sll text epic; SIll ldeologia promovatd de revista Dacia literard

TEsruL 45 sll text liric; Slll Relalia dintre doud personaje intr-un roman de M. preda

TESTUL

TESTUL 47 Sll liricd modernistd; Slll Tema si viziunea despre lume intr-un roman psihologic studiat

TESTUL

TESTUL 49 sll text dramatic; slll rema iubirii intr-un text narativ studiat

TESTUL 50 Slltext liric; Slll Condilia

TESTUL 51 Slltext liric;Slll Condilia omului modern intr-o dramd apa(indnd luiMarin Sorescu

TESTUL 52 sll liricd eminesciand; slll condilia femeiiintr-o comedie studiatd

TESTUL 53 Sll text dramatic; Slll Tema si viziunea despre lume intr-un text narativ realist interbelic

TESTUL 54 Sll text epic; Slll Tema 9i viziunea despre lume intr-un text poetic interbelic

TESTUL 55 Sll text epic; Slll Tema 9i viziunea despre lume intr-o artd poeticd interbelicd

TESTUL 56 sll text dramatic; Slll construclia unui personaj intr-un roman postbelic

TESTUL 57 Sll text epic; SlllTema gi viziunea despre lume intr-un text poetic studiat la clasd

TESTUL 58 sll text epic; slll rema iubirii intr-un text poetic studiat la clasd

TESTUL 59 Sll text dramatic; Slll Tema gi viziunea despre lume intr-un text epiciliric/dramatic din perioada pagoptistd

TESTUL 60 Sll text epic; Slll Tema gi viziunea despre lume intr-o artd poeticd interbelicd

TESTUL 61 Sll text

TESTUL 62* Sll text epic; Slll Tema gi viziunea despre lume intr-un text poetic din perioada prelungiri ale romantismului si

11g

120

122

124

126

12g

130

132

134

136

138

"

46 Sll text dramatic; Slll Construclia

personajului intr-un roman al experienlei

48 Sll liricd neomodernistd; Slll Condilia femeii intr-un roman interbelic studiat

intelectualului intr-un roman postbelic studiat

,

 

140

,

142

144

146

14g

,150

".1s2

154

156

1Sg

liric; Slll Tema 9i viziunea despre lume intr-o nuvelS

fantastica

TESTUL 63 Sll text dramatic; Slll Construcfia unui personaj intr-un text narativ de M. Sadoveanu

TESTUL 64 Sll text

TESTUL 65* Sll text epic; Slll Tema gi viziunea despre lume intr-un roman scris intre anii 1960 9i 1g80

TESTUL 66 Sll text epic; Slll Doud tiplogii feminine din doud romane din perioada postbelici studiate Ia clasd, prin raportare

162

164

166

liric; Slll Relafia dintre doud personaje intr-un roman al experienlei

TESTUL 67 Sll text liric; Slll Relalia dintre dou6 personaje dintr-un roman interbelic

TESTUL 68* Sll text liric; Slll Construclia unui personaj intr-un roman scris dupd 1g80

TESTUL 69* Slltext dramatic; Slll Particularitdlile de construclie a personajului intr-un roman scris intre anii 1960 gi

TESTUL 70 Sll text epic; Slll Tema gi viziunea despre lume intr-un text poetic postbelic

TESTUL

TESTUL 72 Sll text liric; Slll Rela[ia dintre doud personaje dintr-un roman psihologic studiat

TESTUL 73 Sll text epic; Slll Tema gi viziunea despre lume intr-un text poetic interbelic

TESTUL 74 Sll text dramatic; Slll TParticularitdlile de construclie a personajului intr-un text narativ apa(in6nd lui L. Rebreanu,

1T0

112

lgg1 .114

176

17g

ig0

1g2

71 Sll text liric; Slll rema gi viziunea despre lume intr-un basm cult

TESTUL 75 Sll text epic; Slll Tema gi viziunea despre lume intr-un roman studiat la clasd, apa(in6nd perioadei postbelice 1g6

TESTUL 76 Sll text liric; Slll Particularitdtile de constructie a unui personaj dintr-un text dramatic

TESTUL 77 Slltext liric; Slll Particularitdlile unui text narativ studiat, apartin6nd prozei realiste

TESTUL 78 Sll text epic; Slll Particularitdli ale unui text poetic apa(inAnd lui Mihai Eminescu

TESTUL 79 Sll text epic; Slll Slll Rolul criticii literare, pornind de la una dintre orientdrile critice impuse de Titu Maiorescu sau

1,gZ

1gg

190

TESTUL 80 Sll text liric; Slll ParticularitSlile de constructie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, apa(in6nd perioadei

NOTA!

Testele pot fi lucrate atdt de elevii de la profilul real, cat gi de cei de la

exceptie ficdnd subiectul al lll'lea al testelor notate cu asterisc, care se adreseazi exclusiv

profilul umanist,

elevilor de la profilul umanist.

TESTUL 1 Sll liricS simbolistS; Slll ldeologia promovatS de Dacia literard

TESTUL 2 Sll text liric; Slll Caracterizarea

TESTUL 3 Sll text liric; Slll Relalia dintre

TESTUL 4 sll liricd eminesciand; Slll construclia personajului intr-o nuveli (Moara cu noroc. de loan Slavici - Ghitd) " ""'204 TESTUL 5 Sll text liric; Slll Tema 9i viziunea despre lume intr-o nuveld studiald (Moara cu noroc' de loan Slavici sau

"" "

r

"98

dintr-un basm studiat (Harap-Alb)

unui personaj

""'200

""""""202

doud personaje dintr-un basm studiat (Harap-Alb - Spanul)

TESTUL 6 Sll text dramatic; slll construclia personajului intr-un roman de L. Rebreanu (personajul lon) " """" """""""'210

TESTUL 7 Sll liricd simbolistd; slll Relalia dintre douS personaje

intr-un roman modern subiectiv (lJltima noapte de dragoste,

"""""212

Mircea Eliade)

intyia noapte de rdzboi,de Camil Petrescu

Uiiir",yi,de

"uu

lume intr-un roman de G. cdlinescu (Enigma otiliei) """"216

"" "'218

TESTUL g sll lirica neomodernistd; Slll rema

TESTUL 9 Sll text liric; Slll Relalia dintre doud personaje

TESTUL 10 Sll text dramatic; Slll Tema

TESTUL 11 Sll liricd modernistd; Slll

TESTUL 12 Sll text dramatic;

TESTUL 13 Sll liricd tradi[ionalistd; slll constructia personajului intr-un roman de Marin Preda (llie Moromete) "" "" " """227

TESTUL 14 Sll text epic; Slll rema gi viziunea despre

viziunea despre lume intr-un roman postbelic (Moromelii, de Marin Preda) """"'224

construclia personajului intr-un roman de M. Sadoveanu (Vitoria Lipan) " """ """""'222

9i viziunea despre

intr-un roman de G. Cdlinescu (Otilia 9i Felix)

lume intr-un roman de M. Sadoveanu (Baltagul) """"""""""""220

gi viziunea despre

Slll rema gi

lume intr-un text liric romantic (Luceafdrut, de Mihai Eminescu) """""'229

Direclia modernistd promovatd de E. Lovinescu, prin referire la un text sludial (ultima noapte

TESTUL 15 Sll proza romanticd; Slll

TESTUL 16 Sll text epic; Slll Tema gi viziunea despre lume intr-un text dramatic postbelic (tona, de Marin Sorescu) "-"""""'234

lume intr-o comedie (o scrisoare pierdutd, de l. L Caragiale) """" ""'236

intr-o cornedie de l. L. Caragiale (ZoeTrahanache)

TESTUL 1g Sll text epic;

TESTUL 1g* Sll text

TESTUL 17 Sll text epic; Slll Tema gi viziunea despre

Slll Construcfia personajului

""239

epic; Slll rema gi viziunea despre lume intr-un roman apa(inand perioadei postbelice, scris intre anii 1960

21 Sll lirica modernistd; slll condilia femeii intr-un roman interbelic (Enigma otiliei) """""

"

" """'245

TESTUL

TESTUL 22 Sll text epic; Slll rema gi viziunea despre

lume intr-un text liric interbelic (Flori de mucigai, de T' Arghezi'

Rrga crypto 9i tapona Eniget,de l Barbu' sau Testamenf' de TudorArghezi) 247

la simbolism a unui text liic (Plumb, de G' Bacovia) """""""""" 252

modern in dramaturgia postbelica (lona' de Marin Sorescu) """" """" "253

lume intr-un text liric (ode $n metru antic), de M' Eminescu) ""255

Eu nu stivesc corola de minuni a tumii, der-. araga,

TESTUL 23 Sll text epic; slll Argumentarea apartenenlei

TESTUL 24 Sl liricd romanticd; slll Drama omului TESTUL 25 Sll text dramatic; Slllrema gi viziunea

TESTUL 26 sll liricd romanticd; Slll Condilia

TESTUL 27 Sll text epic;

TESTUL 2g Sll liricS

despre

intelectualuluiintr-un roman ($tefan Gheorghidiu)

""""""."""'-257

viziunea despre lume intr-un roman al experientei (Maitreyi, de M' Eliade) " "" " ".'259

slll Tema gi

simbolistd; Slll Tema si viziunea despre lume intr-un roman (/on' de Liviu Rebreanu) """""""""" """261

slll Relafia dintre doud personaje intr-o nuveld (Moara cu noroc, de I' Slavici) """ """'263

rema gi viziunea despre lume intr-un text poetic studiat din opera lui Nichita stSnescu

TESTUL 2g Sll iiricd tradilionalistd;

TESTUL 30 Sll text dramatic; Slll

TESTUL 31 sll text epic; Slll Relalia dintre doui personaje

TESTUL 32* SII text liric; Slll Tema gi

TESTUL 33 Sll text liric; Slll rema

TESTUL 34* sll text epic;

TESTUL 35 Sll text epic

viziunea despre lume

intr-un text dramatic (o scrisoare pierdutd, de I'L' caragiale) "'266

intr-un roman scris dupd 1980 (Femeia in rogu)

""'268

gi

viziunea despre lume intr-un roman apa(inand lui camil Petrescu (Patul lui Procust) "" '270

slll construclia personajuluiintr-o dramd studiati (Meqterut Manole, de L' Blaga) " "" """"""""'271

(document); slll rema gi viziunea despre lume intr-un text narativ apa(inand lui M Sadoveaou (Hanu

slll rema gi viziunea despre rume intr-un text poetic tradilionalist (Aci sosi pe vremuri' de lon Pillat) "275

TESTUL 36 slt text epic;

TESTUL 37 Sll text

TESTUL 3g

TESTUL

dramaiic; Slll rema gi viziunea despre lume intr-un basm cult apa(in6nd lui lon creangEr (Harap-Alb) ""'-'277

Sll lirica simbolistS; slll Relalia dintre doud personaje intr-un roman apa(inind lui Liviu Rebreanu (lon 9i George) '278

3g* Sll text liric; Slll rema gi viziunea despre lume intr-un text apa(indnd perioadei prelungiri ale romantismului 9i

TESTUL 40 Sll text epic; Slll Prezentarea unei ade poetice moderniste (Joc secund, de lon Barbu)

"""""""""'282

cURENTE LITERARE RoMANE$TI ir.r corurExr EURopEAN

UMANISMUL EUROPEAN

Etapaculturalddenumitdumanismestestr6nslegatdo

. pune in centrul preocupdrilor omul gi valorile sale; . datorati dezvoltdrii burgheziei gi oragelor, aceastd noud

.

.

.

concep[ie se desprinde de cenzura puternicd a bisericii, iar cdrturarul nu mai este, ca in Evul Mediu, doar clericul,

ci laicul;

crede in libertatea, perfectibilitatea gi demnitatea omului,

capabil de a descoperi adevirurile despre sine gi despre

lume;

accentul cade pe ratiune;

idealul umanist esle lJomo lJniversale, personalitatea creatoare capabild sd se afirme in mai multe domenii, si

fie simultan savant, muzician, poet, matematician, pictor

(una dintre aceste personalitd[ifiind Leonardo da Vinci).

Reprezentan!i

Italia: Dante Alighieri, Francesco petrarca, Giovanni Boccaccio, Ludovico Ariosto,

Michelangelo Buonarroti, Niccolo Machiavelli:

Fran[a: Frangois Rabelais, Michel de Montaigne, Pierre de Ronsard; Anglia: Francis Bacon, Thomas Morus, William Shakespeare; Jirile de Jos: Erasmus din Rotterdam;

Spania: Miguel de Cervantes, Luis de

Argote, Lope de Vega, pedro Calder6n Oe ta Baica; La noi: Nicolaus Olahus, Nicolae Milescu Sp6tarul, Grigore Ureche, Miron Costin, lon Neculce,

Dimitrie Cantemir.

G6ngora y

!LUMINISMUL

lluminismulesteuncurentideologicaiculturalcareSemanifestdi,

!::r,l:::'!y^?:::!,::::i*yyt::t11991'prin

rafiuniiin

cunoagtere gi pe emanciparea

iluminism

se.pre_tunsesc ideire renascentiste, cu accent pe imporran[a

oameniror prin curiuri.

. are un pronunldt caracter laic Ai anticlerical;

. accentul cade pe valorile ratiunii; . militeazd pentru eliberarea spiritului de orice prejudecatd;

iluminarea maselor popurare, pentru emanciparea

.

.

.

' condamnd orice formd de violenld, fiind acceptatd doar dezbaterea

'pledeazd pentru

poporului prin culturd;

acordd interes libertd[ilor spirituale gi na[ionale;

are caracter antifeudal gi antidespotic;

apeleazd adesea la ironie, satird;

de idei.

Franfa: Denis Diderot, Jean le Rond D'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu; Anglia: Jonathan Swift, Daniel Defoe; Germania: G. E. Lessing, Johann Wolfgang Goethe, lmmanuel Kant; !-a noi: Samuil Micu, petru Maior, Dinicu Golescu, loan Budai-Deleanu, Gheorghe $incai.

6 Limba;i literatura romAnd. Chid comptet pentru Bacalaureat

Rouarunsuul EURoPEAN

ROMANTISMUL

curentliterardezvoltatinEuropaIasfAr9itulsecolului

al XVlll-lea giin primele decenii ale secolului al XIX-lea, apSrut ca o reaclie impotriva clasicismului'

Caracteristici

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

afirmarea originalitd[ii 9i a libertdlii de creatie; reactie impotriva ierirhiei genurilor 9i a doctrinelor clasice ale obiectivitdtii 9i imitatiei;

domeniile de crealie predilecte: lirica 9i drama;

revalorificarea afectivitdtii;

reasezarea euluiin centrul lumii;

trecerea de la ralional spre zonele tainice ale sufletului;

cultivarea tainei, tenebrelor, demonicului;

predilec[ia pentru mit 9i simbol;

surse de inspiralie: folclorul, istoria, natura;

contemplarea

respingerea

cautd universuri compensatorii: fie se intorc spre trecut, mai cu seami spre Evul Mediu, fie se cufundd in lumea visului, a reveriei 9i a iubirii);

cultivarea stdrilor de melancolie, nostalgie, suferin[d,

spaliului cosmic (infinit);

prezentuluifad 9i decadent (romanticii

.

.

.

dar gi a ironiei;

apetenla pentru solitudine (eroii romantici sunt nigte

mari singuratici);

prezenla figurilor tutelare: titanul, geniul, profetul, regele, demonul gi ingerul'

la nivel stilistic, se observd folosirea frecventi a

antitezei.

Reprezentan!i

Germania: Heinrich Heine, Friedrich von Schiller, Friedrich Holderlin, August Wilhelm 9i Friedrich Schlegel (fra{i) Rusia: Mihail Lermontov

Anglia:

Percy Bysshe Shelley, George Gordon Byron,

Wiliiam Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge Franla: Victor Hugo, Alphonse de Lamartine

Italia: Giacomo LeoPardi

La noi: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Dimitrie

Bolintineanu, Barbu $tefinescu Delavrancea

RorulurtsmuL RoMANESc

subformaunuiromantismcaremilitainprimulr6nd

pentru constituirea un"i iit"rrturi originate,

ffi;:,:,:;i:ifi;

iir,J, "i.,rl,J"i"rl,

a secolului alXlX-lea

i^

se regdseau 9i elemente clasice'

":::,TT:t:::::;19-TI

autori

din

a doua

jumdtate

Jria cu

"rrf

epoca uriretoare, a Junimii ei a marilor

Caracteristici

valorificarea elementului nalional (folclor, naturi, istorie);

.

. caracterul militant (crlatia rrtirti.a este subordonata

idealurilor nalionale 9i sociale ale epocii; se urmdrea

mobil izarea publ iculu i cititor pentru realizarea acestor idealu ri) ;

caracter retoric (oecurge Jin'dimensiunea lui militanti,

stilul retoric fiind o modalitate de persuasiune);

.

scriitorii pagoptigti 9i pand la Eminescu, gi-a integrat anumite

. eclectismul stilistic (romantismul romanesc,

aspecte

literari,

de la

trisdturi particulare ale clasicismului, acest ameslec de clasicism gi romantism fiind, dupi unii istorici

gi

o caracteristicd a romantismului ldrziu, numit gi romantismul Biedermeier).

Particularitifi ale prozei romantice

' prezenta

omniscien[ei; 'actiune bogata in intAmpldri neobignuite ascensiunea gi pribugirea unor personaje;

unui narator implicat afectiv, ce renunld uneori (aga cum se intampli in prozafantasticd) Ia atributul

gl rdsturndri de situalie spectaculoase, legate cel mai adesea de

'personaje

'

cultivarea

exceptionale, inzestrate cu calitd[i sau defecte

iegite

din comun;

pitorescului (pitoresc este ceea ce place ochiului, ceea ce

e singulal neobignuit);

'intrebuintarea

personajelor);

frecventd a antitezei, atAt ca procedeu compozi[ional, cAt gi-ca mijloc dL caracterizare a

. limbaj care mizeazd pe expresivitate, bogat in figuri de stil;

' interes manifestat fatd de specii fantastic, memoriile de cildtorie.

cum ar fi nuvela istoricd gi romanul istoric, nuvela fantasticd gi romanul

Teme gi motive romantice in poezia eminesciani

.

Tema naturii gi a iubirii:

.

.

Motive: lacul, marea, lzvorul,

codrul, stelele, luceafdrul, noaptea, ,,sara-n asfinlit", teiul, nufdrul, intAlnirea

agteptarea infriguratd, nostalgia, dorul, femeia-inger gi

indrdgosti[ilor, chemarea iubitei,

femeia-demon, voluptatea suferin[ei.

Tema (supratema) timpului

Motive: inserarea, trecerea inexorabild a timpului,

epocile vechi sau mitice ale lumii gi ale istoriei na[ionale (Dacii,

al iubirii, timpul

cosmic (al Luceafdrului) gi timpul umanterestru.

momentulgenezei gi al extincliei universului, istoria,

Egiptui antic, Evul Mediu g.a.), timpulsacru

Tematica filosofici

Motive:

cdldtoria cosmicd, geniul (cu ipostazele:,,bdtrdnul

dascdl" din Scrisoarea /, t6ndrul voievod,

Luceafdrul,

indrdgostitul

vis, via{a ca teatru.

,,cufundat in stele", magul, profetul, regele, ,,impdratul gi proletarul"), condi[ia ,rrne, ,iata "a

REALISMUL

Afost un curent literar gi artistic care ca o reac[ie impotriva romantismului.

Caracteristici

a inceput sd se manifeste spre sfdrgitul primeijumitdli a secolului ,f XX-leu,

Reprezentan!i

l. reconstruiegte la nivelfictional o lume in toatd I complexitatea ei, infa[igeazd un tablou c6t mai cuprinzdtor al vietii sociale, cu toate clasele sale;

.

.

.

.

.

.

este o literaturi bazatd pe mlmesis, adicd pe reprezentarea verosimild a realitd[ii;

teme specifice: goana dupd inavutire, cisdtoria,

familia;

personajele sunt oameni obignuiti, apa(inAnd tuturor mediilor sociale;

personajele sunt reprezentative pentru o tipologie morald (avarul, arivistul, fata bdtr6n6, tdndrulin formare etc.), dar mai cu seamd pentru o categorie sociald ([drdnimea, burghezia);

in caracterizarea acestor personaje se folosegte tehnica detaliului, a amdnuntului semnificativ;

se remarcd interesul pentru psihologia personajelor

(se intrebu in \eazd analiza psi holog icd);

. apare principiul obiectivitdlii (autorul realist are preten[ia de a infdtiga realitatea aga cum este, fdrd s-o idealizeze, dar gi fdrd s-o caricaturizeze); . naratorul este neimplicat, impersonal, omniscient gi omniprezent, adesea obiectiv.

Franla: Stendhal, Honor6 de Balzac, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant Rusia: N. V. Gogol, l. S. Turgheniev, L. N. Tolstoi, F. M. Dostoievski, A. p. Cehov

Anglia: Charles Dickens, W. M. Thackeray

Limba 5i literotura romand. Ahid compLet pentru Bacalaureat

Realtstvtuu RonrtANesc

in cultura rom6nd, viziunea realisti se regdsegte . la prozatorii secolului al XIX-lea - loan Slavici

(romanul ,,Mara", nuvela realist-psihologicd ',Moara cu norod')'

l.L. Caragiale

. in prima

(nuvelele, schilele, dar gi comediile)

(Liviu

jumdtate a secolului'al )fi-lei

Rebreanu - realismul de inspiralie rurald in ,,lon"qi ,,Rdscoala"

realismul psihologic in ,,pidurea

,,Enigma Otiliei') 9l in a doua

spanzura!ilo/', G. Cdlinescu - realismul balzacian, de inspiratie citadin6 -

jumdiate, in perioada postbelicd (Marin Preda - ,,Morome[ii")

SIMBOLISMUL

luluialXlX-lea,careac!ieimpotrivanaturalismuluigiacultului

poezia moderna'

exagerat pentru formd al parnasianismului. Odatd cu simbolismulincepe, in plan european,

Caracteristici

. preferinta pentru simboluri Atenlie! Nu simbotismul

descoperd virtulile expresive ete simbotului. Acesta esfe o modatitate de cunoagtere gi

sunt, la rltndut lor, mari iubitori de simboluri'

de expresie a poelilor dintotdeauna. Romanticii,'de exemplu,

.

.

i. pentru simboligti, poeziaeste o artd a sugestiei.

I

rdoi misterul: ,,a-l suqera,

iatd visul!" (st6phane

I teimeni cand iotoseJc

A

a

corespondenlele: acestea sunt, de fapt, o exprimare

(trdiri, senzalii, sentimente) gi anumite elemente

simboligtii au cultivat programatic un gen de corespondenle

anumit sunet ii corespunde un parfum sau o culoare,

unor echivalen[e care se stabilesc intre stdri interioare

intre tipuri diferite de senzalii numite sinestezii: unui

asocierea aceasta se face spontan in con$tiinta poetului;

exterioare, din naturd, din realitatea inconjurdtoare;

iar

numi un lucru, spuneau acegti primi poeli moderni' inseamnd a-i

Mallarm6). De aceea, folosesc asocialii insolite, suprimd unul dintre

comparalia, preferd exprimdrile eliptice, incantaliile etc'

.

.

.

muzicalitatea versurilor;

simbolismu I creeazd poezie in vers liber, renun!6nd la rigorile versificatiei;

temele favorite ale poeziei simboliste: nevrozele, descompunerea

parfumul, florile legate intotdeauna de mister gi moarte,

angoasd, depresia, spleen-ul orile), disoluiia sentimentelor,

(stare nemotivlta oe

muzica

universului, decadenla, disolutia materiei, bolile'

viorilor gi a clavecinului, obsesia mo(ii, stdrile de

melancolie, manifestatd prin plictiseala 9i dezgust fald de

oraqul neurastenizant 9i noroios, culorile cenuqii' terne'

Reprezentanfi

Franla:

. Paul verlaine . Arthur Rimbaud . St6phane Mallarm6 ' Jean Mor6as

La noi:

. Alexandru Macedonski . George Bacovia ' lon Minulescu ' $tefan Peticd ' Dimitrie Anghel

o,"ti.i,n"t'i,nuolismuluiafostpoetulAlexandruMacedonski.ldeilesale

in care se teoretizeazd

poetica simbolistS:

O""p'".1-?,?i'^:f:^?1"iJ1.t^t"9h

nu este nici mai mult nici mai pulin decat arta muzicii"; sugestia, inefabilul:

fdrd ca nimeni sd-gi dea seama in ce mod 9i pentru

estetice sunt expuse in cAteva articole, cultivarea muzicalitd[ii: ,,arta versurilor

,,poezia

ce,,:

poezia viitorului(1gg2)