Sunteți pe pagina 1din 9

Colecfia

DANIEL MEUROIS
NOUA SPIRITUALITATE
coordonatd de 9i
DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN ANNE GIVAUDAN
Titlul original: Les nettf marche; Histoire de naitre et de rrnnitre
de Daniel Meurois gi Anne Givaudan

Copyright O 2000 Edltions S.O.I.S., 24580Plazac, France


Copyright O 2018 Editura $COALA ARDELEANA CETE NOUA TREPTE
pentru traducerea in limba romAnd
O privire spirituali asupra
Edifia de fafi reproduce intocmai traducerea in limba
romAni a cdrfii, publicati in 20L6, singura modificare a genezei fiinfei umane
acesteia fiind coperta.
Edifia a II-a
Editura $COALA ARDELEANA
Cluj-Napoca, str. Mecanicilor nr. 48
Redacfia: tel 0364-117 .252; 07 28.084.80L
e-mail: off ice@scoalaardeleanacluj.ro, Cuvdnt inainte de
redactie@scoalaardeleanacluj.ro Dumitru Constantin-Dulcan
Difuzare: tel/ fax 0364-117 .246 ; 07 28.084.803
e-mail: difuzare@scoalaardeleanacluj.ro,
es adifsz ar e@gmail. c o m Traducere din limba francezi de
www.scoalaardeleanacluj.ro
Roxana Bauduin
Descrierea CIP este disponibild
la Biblioteca Nationald a RomAniei

ISB N: 97 8 -606-7 97 -27 2-6

Editor: Vasile George DAncu


Coperta: Ioachim Gherman
Imagine coperta I: Fofarama, Flickr.com
Redactori: Marius Nenciulescu, Sandra Cibicenco
Tehnoredactare: Alexandra Mure gan
Cluj-Napoca,2018
CupnrNs

Cuvdnt inainte
de Duunnu Colsreurm-DulcAN................... 9

CAteva considerafii dupi scriere


Ei inainte de lecturi ........15

Prolog...... ........19

Capitolul l
OcrovrnRrE................ ........27
Capitolul II
NoIrNaSRtn .......5L
Capitolul III
DBcniusRm
Capitolul IV
IeNuenm .......105
Capitolul V
FrnRuenrr .....133
Capitolul VI
Manrre ..........157
Capitolul VII
Apnnm ..........191
Capitolul VIII
Met..........
Capitolul IX
IUNrE ..............237 CuvANr iNRrNrn

Cartea celor doi autori, Daniel Meurois gi


Anne Givaudary intitulatd Cele noud trepte,
este, aga cum gi subtitlul cdrlii ne spune, o
privire spiritual5 asupra genezei fiinfei umane.
Este povestea inedit5 a intrupdrii, undeva in
SUA, a unei fiinte, Rebeca, intahite de citre
autori intr-un mod cu totul particular: cdldto-
riile efectuate in afara corpului fizic.
Pentru cititorul neavizat asupra posi-
bilitdtilor de a avea experiente extracorporale
trebuie aduse ldmuriri asupra acestui fenomen
neobignuit, dar nu exclus.
Experienfele out of the body sunt un
argument in favoarea experienlelor la limita
vietii, despre care am oferit mai multe detalii in
cartea Mintea de dincolo. Sinteza Ei
semnificafia exp erientelor morfii clinice.
in scrierile antice sunt relatate astfel de
experiente in Tibet, China, India, Egipt,
apartindnd unor mari maegtri inifiafi in tehnici
speciale orientale. Este citatd chiar o afirmatie a
unui astfel de ,,explorator cosmic spiritual", in
Cnprrorur I
OcroMsnrc

- Unde te afli? Ne auzi?


intrebdrile vin de la sine in speranla cd,,
precum valurile, ele vor atinge malul spre care
navigdm.
Cu doar cdteva minute in urmd, am
abandonat inveligul, trupurile noastre, gi am
pornit la drum cu increderea in reugita
proiectului drept unicd busold. Suntem doi
gardieni ai lumii sufletului unde gdndurile
capitd diverse forme gi incep sd pluteascd
asemenea unor bdrcufe extraordinare.
De cAnd ne-am abandonat corpurile,
incepem incet-lncet sd vizualizdm imaginea
celei ce a fost cdndva Rebeca, pentru ca ea sd
apard gi sd-gi gdseascd addpost in noi.
Trdsdturile felei sale, adormite parc6,
incep sd se proiecteze una cdte una pe ecranul
nostru interior. incetul cu incetul, puzzle-ul
fejei ei se intregegte, contururile ei se
impregneazd in congtiinta noastrd gi, de acum
incolo, o noud lume ni se deschide inainte.
28 . DANIELMaunoIsgIANNgGveuoaN CElrNouArREprE . 29

O forfd irezistibild ne atrage ?n fundal, mamd insotitd de fiica sa, simtim asta. Pentru
intr-o tdcere deplind. Aceeaqi forfd ne absoarbe ele, acestea sunt momente de senindtate.
in sAnul unei imense solitudini vii gi avem Lumina degajatd de trupurile lor contrasteazd
senzatia cd suntem proiectati undeva departe, cu aura trecdtorilor. Le citim bucuria pe fafd,
dincolo de crestele inspumate aie unui oceary dar sunt gi multe intrebdri care graviteazd in
dincolo de cAmpii, de luminile oragelor, de jurul lor ca nigte baloane de sdpun ce stau gata
stepe aride. Totul defileazd cu viteza fulgerului sd se spargd.
gi dintr-odatd se opregte, ca gi cum cineva ar - E mama... cea mai tAndrd dintre ele,
pune o frAnd bruscd. Sufletul Rebecdi gtie cd a bineinteles!
ajuns la destinalie. O voce veseld se face auzitd inlduntrul
Suntem intr-un orag cu aer de metropold. nostru sau in apropiere gi, cAnd ne intoarcem,
Privirea sufletului Rebecdi pare cd plutegte avem senzatia cd am fost surpringi in mijlocul
acum la cdtiva centimetri de sol, ldsAndu-se unui film. Simfim o prezentd confirmatd de un
invadatd de lungul gir de magini mari gi de roi de scAntei albastre, apoi nu se mai intAmpld
strdlucirea vitrinelor. Acum putem afirma cu nimic, dar avem certitudinea totald cd ea se afld
certitudine cd ne afl6m pe continentul aici gi cd sufletele noastre se privesc fatdin fald:
nord-american. CAtiva palmieri pierduli printre - Rebeca?
arbori degajeazd parcd o gurd de aer proaspdt Din nou, o fiortd ne trage inapoi, dupd care
printre razele soarelui, in mijlocul agitaliei ne proiecteazd inainte, intr-un vdrtej de lumind
generale. ldptoasd gi rdcoritoare. Reflexiiie sticloase ale
Aici suntem doar o privire care observd zgArie-norilor gi strdlucirile cromate ale
marile bulevarde trasate in linie dreaptd, in caroseriilor au dispdrut. La micd distantd, parcd
timp ce pe trotuare defileazd, o rnullime de unit cu noi, apare chipul pe care il cdutdm,
oameni zgomotoasd gi coloratd care ignord cu diafan, incadrat de o bogatd coamd brund.
desdvArgir e pr ezenta noastrd. Unde ne afldm? Nicdieri... sau in oceanul
Ne abandondm contempldrii peisajului viefii... intr-un loc al sufletului, intr-o
pentru cdteva clipe cdnd, deodatd, incepem sd trecdtoare creatd de acesta in momentul in care
ne concentrdm asupra a doud femei care igi incepe metamorfoza.
coboard linigtite scdrile unui bloc luxos. Este o
30 . DANTEL MEURors gr ANNr GrvauoaN CElnNouArREprE . 31

Am intrat astfel in lumea ei, cea pe care en - Nu vd scuzati, ne rdspunde spontan


a fdurit-o ca pe o hologramd proiectatd de Rebeca. Suntem aici sd lucrdm impreund...
propria sa congtiintd, o imagine care prezenta voastrd md va ajuta, in timp ce eu vd
sdldgluiegte undeva, intre doud universuri, intre voi furniza informalii. Sunt fericitd, dar pentru
doud lungimi de undd. incercdm sd infelegem, mine tot acest drum e o incercare.
pe cAt posibil, ce se petrece. $tim cd suntem, la De fapt, locul unde ne gdsim acum
rAndul nostru, doud imagini congtiente de seamdnd cu o sald de agteptare, aseptizatil,
propria lor existentd,, care au pdrdsit ecranul goald, parcd fdcAnd parte dintr-o clinicd
unei emisiuni televizate, cea a PdmAntului, oarecare. Degi este acelagi spaliu pe care l-am
pentru a evolua de-acum pe un altul, cel al vdzut gi ieri pentru prima datd,, astdzi a devenit
sufletelor fdrd trup. Asta ne face sd zdrnbirn friguros ca gi cum un curent de aer rece ar
chiar: sd sperdm cd nu actiondm aici ca strdbate sufletul prietenei noastre.
frecvente care le parazlteazd pe celelalte. - E stupid, ne spune Rebeca, parcd pentru
- Sunteti tot in lumea mea, murmuri a se scuza de emotia ce o cuprinde... Mi-e
prietena noastrd Rebeca, al cdrei chip gi-a reluat teamd, aga cd suflul meu rdcegte aerul... Aici
dimensiunile firegti gi nu mai ocupd acum tot inaintali printre un fel de atomi cdrora le-au dat
cdmpul nostru vizual. Universul meu e o sferd nagtere gAndurile mele, pe care i-a asamblat
de pace gi de viafd in care se construiegte imaginatia mea gi care sunt mentinuti laolaltd
sufletul ce revine ia voi, pe PdmAnt. Este prin vointa mea. Astfel, eu nu vd pot ascunde
culoarui care ne permite sd trecem in lumea senzatiile care md incearcd. Ali acceptat sd
voastrd. Pentru mine e un soi de cocory cdldtoriji aldturi de mine, in casa mea, aga cX
inlelege!i? trebuie sd vd asumati unele riscuri.
- Infelegem procesul, motivul pentru care Tonul a devenit unul vesel, iar atmosfera
trecerea are loc in felul acesta, dar ce se s-a modificat dupd starea celei care a creat-o. Pe
intAmpld in mod concret? e intrebarea care ii unul din pereti a apdrut deodatd o fereastrd cu
vine in minte unuia dintre noi, nu fdrd o obloanele larg deschise; afard se vdd arbori
anumitd jend fald de franchetea ei ce pare sd infloriti a cdror frumusete pare desprinsd
intervind prea devreme. dintr-un tablou impresionist.
32 . DANrELMEunorsgrANNe GrveuoeN CElrNouArREprE . 33

-
$i voi, pe PdmAnt, faceti la fel ca mine fapt, nu e nimic deosebit: poartd o rochie rogie,
sau ca noi aici. Chiar dacd nu vd dafi seama, lungd, gi o bluzd albd cu mdneci largi, ascunsd
trdili in gAndurile voastre ca intr-o casd, in timp sub piept de un brdu lat, din danteld.
ce gi ele locuiesc in voi. Mi-a luat mult timp sd - Nu, nu era necesar/ ne spune Rebeca, nu
infeleg lucrul acesta, dar imi propun sd il jin este deloc necesar, dar ag vrea sd mX rup de
minte gi dupd revenirea mea pe PdmAnt. trecut, sd scap de unele obiceiuri pe care le am.
- Vrei sd spui cd gdndurile noastre produc Nu vreau sd pierd timp. imi rdmAn at6tea
un fel de atomi, creeazd. un decor de calitatea lucruri de fdcut! in general, cdnd ne
cdruia depinde gi cea a vietii noastre? con{ectiondm o buld ca aceasta inainte de a
- Exact... am folosit expresia un fel de reveni, ne confectiondm gi puncte de reper
atomi pentru a vd face sd inteiegeti cd este vorba pentru suflet.
de ceva concret. Prietenii mei dragi, ghizli mei, - Ce sunt punctele de reper?
imi vorbesc uneori despre elemente vitale sau - FImm, e greu de explicat... o anumitd
despre rdddcinile viefii ca despre celule arie muzicald, un loc de pe PdmAnt... Am
independente asemdndtoare unor cdrdmizi din intdlnit un suflet care avea ca punct de reper un
care fiecare ne construim in detaliu propriul enorm cazan de ararrt6, pe care il lustruia
univers. Am avut ocazia sd vdd, in timpul care pretinzdnd cd astfel lqi gisegte echilibrul.
mi-a fost ingdduit pe PdmAnt, cd deseori Asemenea actiuni au loc intr-o prirnd fazd,
oamenii iqi fduresc un decor mai degrabd pentru cd apoi toate aceste lucruri dispar, ca gi
strdmt, limitat, deseori complicat gi intunecat cum vdntul le-ar spulbera din memorie, odatd
pentru sufletul lor. ajungi pe Pdmdnt. Eu le-am spus deja
$titi oare cd tocmai in acest decor vd prietenilor mei cd nu doresc asemenea repere.
proiectali atunci cdnd visafi? Simt, dimpotriv6., cd, trebuie sd fac curdlenie.
- Spune-ne, totugi, incdperea in care ne Vreau sd revin noud-noutd pe Pdmdnt, pentru
afldm nu este lumea ta, nu-i aga? Era necesar sd cd Etiu bine cd ceea ce duc de aici va rdmdne
confectionezi o asemenea sald de trecere ca sd gravat, in filigran, in strdfundul fiintei mele.
revii printre noi? Cdnd mi s-a propus sd colaborez cu voi, m-am
Rebeca se agazd, ingAnduratd pe podea. grdbit sd inv6! de la prietenii mei o grdmadd de
Pentru prima datd ii remarcdm vegmintele. De concepte gi de cuvinte care imi erau
34 | DANrELMEunorsglANNEGveuoaN CEITNoUATREPTE . 35

necunoscute. Mulfi dintre noi, cei de aici, nu igi eveniment atdt de fericit atunci cdnd ifi imbraci
fac grlji pentru ceea ce se va intAmpla cAnd vor haina de carne gi oase?
dobAndi un trup in carne gi oase. Chiar gi - Nu gtiu multe despre drumul pe care o
sufletele se complac in rutind, in comoditate; nu voi apuca... in orice cazt nrt intr-atdtea incdt sd
inseamnd cd dacd au trecut dincolo s-au gi intrevdd fericirea adevdratd in aceastd noud
descotorosit de lene! existentd. incerc mai degrabd sd imi imaginez
Eu una nu vreau sd mai gtiu de Rebeca, viata in functie de promisiunile pe care mi
chiar dacd ea nu a fost nefericitd pe Pdmdnt gi a le-am fdcut. Uneori imi planific, imi propun sd
cunoscut fericirea qi ulterior, aici, aldturi de tofi infdptuiesc multe lucruri... Dar nu asta md face
prietenii sdi. Vd mdrturisesc cd mi-e teamd de sd zdmbesc, ci amintirea pdcii care m-a invadat
obiceiuri, de rutind, pentru cd am vd,zut c6. atunci cdnd mi s-a cerut sd revin pe Pdmdnt.
acestea imobilizeazd congtiinla unora dintre noi Acolo, sus, eram intr-o lume plind de livezi gi
in tinuturile sau ln lumile in care trdiesc. imi construisem o casd acoperitd cu paie, ca cea
- Te referi la tinuturile de pe PdmAnt? pe care o aveam odinioard in Europa. Era
- O, nicidecum! Aici... de fapt acolo unde minunat; arn vdzut gi am invdtat atdtea lucruri!
eram inainte, dar este intr-un fel gi un pic din Dupd cdtva timp, de curAnd, am simtit nevoia
Pdmdnt... $tili, acolo ne ddm seama la un sd dorm din ce in ce mai mult. Era o senzatie pe
moment dat cd existd ldri pentru suflete gi cd care o uitasem, insd doar cdnd am adormit
nimic nu ne impiedicd sd le traversdm realmente mi-am dat seama cd ceva se
frontierele in afard de lipsa noastrd de iubire schimbase in sufletul meu. in acel moment am
pentru viald gi de dorinla de a o descoperi. Dar resimtit, cu toatd fiinfa, scurgerea zilelor. $i
acum ajutali-md sd revin... Toate acestea s-au notiunea de trecere a timpului dispdruse pAnd
sfdrgit. atunci din universul meu. Acolo unde md
- Ne poli spune cum ai gtiut cd trebuie sd hotdrdsem sd trdiesc nu existau nici zile, nici
te intorci printre noi? nopli gi iatd Cd, dintr-odatd, imi simteam
Chipul prietenei noastre s-a luminat parcd pleoapele grele... mai intdi aveam nevoie de o
in fala amintirii unor momente fericite. Ne ddm siestd, apoi de un somn lung.
seama cd este gi pulin surprinsd. Sd fie un Dupd un asemenea somn, m-am trezit cu
mintea plind de imagini puternice, asemdndtoare
36 . DANrELMEURorsgIANNrCrvauoeN CEI-E rsouA rREprE . 37

celor ldsate in urmd de un vis semnificativ. in mai intimd, cu ambiantd aurie. Este de fapt o
mine igi gdsiserd locagul chipuri, mai ales casd cu o singurd camerd, mobilatd cu piese
chipuri, apoi scene ale unei lumi trepidante din masive, rustice, cu forme simple. Un gemineu
care nu intelegeam nimic, doar faptul cd pdrea sd ocupd aproape un perete intreg, in el trosnesc
atdrne greu. Iemnele arse de-o flacdrd jucdugd ce iqi
Prietenii mei mi-au spus cd eram atrasd de proiecteazd luminile pe draperiile de mdtase.
suflete care imi erau aproape, de a cdror Spafiul e impAnzit de lumdndri, dar lumina nu
existentd uitasem, cd md asemdnam piliturii de vine de la ele, ci este o vibratie a aerului, ca gi
fier ce incepea sd fie atrasd de un magnet. cum ea singurd ar crea, prin reverberatiile sale,
Chiar nu glumeau cdnd imi spuneau asta! intreg decorul.
in urma acestei experiente, m-au invdtat cd - E unul din locurile in care am trdit de
atunci cAnd un suflet, din o mie gi una de cAnd am pdrdsit PdmAntul, ne explicd prietena
motive, se plictisegte de universul sdu, o noastrd schimbAndu-gi tonul. O, puteti pdgi cu
materie pe care ei o numesc ,,spirit de fier" igi incredere; veti vedea, nu e o casd din carton!
mdregte densitatea in acel sufiet; starea de Adicd nu mai mult decAt ceea ce vd inconjoard
veghe devine mai greu de suportat, senindtatea pe PdmAnt! $i acoio oamenii igi fabricd mental
congtiintei se tulburd. Doream sd vd spun prin decorul gi universul. Sunt toli complici pentru
aceastd descriere cd existd o adevdratd biologie al limita la anumite trdsdturi. Aici gdndul
a corpului sufletesc. Acesta nu este un soi de devine mai flexibil, mai puternic, mai liber; e
abur, aga cum vi-l imaginali pe PdmAnt! singura diferentd...
Cea care a fost Rebeca ne vorbegte in Vedeti aceastd bancd de lAngd fereastrd? Ei
continuare despre stdrile ei de somnolentd, bine, aici am adormit prima oard. CAnd m-am
despre dorul care i-a cuprins sufletul qi nu pare trezit, prietenii mei erau idngd mine. Aici, o
sd observe cd decorul s-a schimbat. Cdt timp stare letargicd e un fel de strigdt de ajutor. E
ne-a trebuit qi noud sd ne ddm seama de acest semnul cd un suflet cere o schimbare.
lucru? De atunci, toate stdrile mele de somnolentd
Nu am putea spune. Observdm doar cd mi-au adus in minte o serie de chipuri, iar Ia
vasta incdpere albd pare cd s-a destrdmat, trezire eram automat intrebatd dacd imi pldcea
cuceritd centimetru cu centimetru de o incdpere energia pe care o degajau. Am spus ,,da" rapid,

S-ar putea să vă placă și