Sunteți pe pagina 1din 3

Republica Moldova

MINISTERUL FINANŢELOR

INSTRUCŢIUNE Nr. 1508


din 15.08.1994

Instrucţiuni cu privire la modul de plată a dividendelor pe acţiuni


şi a procentelor pe obligaţiile societăţilor pe acţiuni din Republica Moldova

Publicat : 29.09.1994 în Monitorul Oficial Nr. 001 Promulgat : 15.08.1994

I. Principii generale
1.1. Prezentele instrucţiuni sînt elaborate în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova 13.05.94, nr.
237 şi reglementează modul de plată a dividendelor pe acţiuni şi a procentelor pe obligaţiile societăţilor pe
acţiuni din Republica Moldova.
1.2. Acţiunile şi obligaţiile sînt hîrtii de valoare, care prevăd plata veniturilor, corespunzător în formă de
dividende sau procente. Prin dividend se subînţelege o parte din beneficiu, care se împarte
acţionarilor în conformitate cu timpul şi proporţional cu numărul de acţiuni care le aparţin. Drept venituri pe
obligaţiuni poate servi o anumită cotă procentuală faţă de valoarea nominală a obligaţiilor.
1.3. La dividendele pe acţiunile societăţilor pe acţiuni neprimite, precum şi la procentele pe obligaţiile
neprimite procentele nu se calculează.

II. Modul de plată a dividendelor pe acţiunile societăţilor pe acţiuni.

2.1. Priodicitatea plăţii dividendelor se stipulează la emiterea hîrtiilor de valoare.


2.2. Dividendele pot fi plătite ca acont dacă aceasta e prevăzut în statut. Mărimea dividendului în cazul dat nu
trebuie să depăşească 50 la sută din mărimea dividendului în anul trecut şi nu mai mult de 50 la sută, preconizate
pentru plată în anul curent.
2.3. La primimirea dividendului au dreptul deţinătorii acţiunilor, care le-au procurat cel tîrziu cu treizeci zile
pînă la anunţul oficial al plăţii lui.
2.4. Pe baza statutului societăţii sau după decizia adunării generale dividendul poate fi plătit în bani,
acţiuni,obligaţii, mărfuri servicii.
2.5. Mărimea dividendului intermediar şi final care revine pentru o acţiune simplă, ţinînd cont de avansul
plătit, se anunţă de adunarea generală a acţionarilor, conform rezultatelor anuale la propunerea consiliului
administrativ al societăţii pe acţiuni.
2.6. Plata dividendelor pe acţiunile simple nu este o obligaţie
concretă a societăţii faţă de acţionari. Adunarea generală a acţionarilor e în drept să ia decizia cu privire la
plata neraţională a dividendelor pe acţiunile simple conform totalurilor pe an.
2.7. Plata dividendelor anunţate de către adunarea generală este obligatorie pentru societate.
Acţionarii au dreptul să ceară de la societate, prin judecată, plata dividendelor anunţate.
2.8. Acţionarul nu poate fi impus să întoarcă societăţii dividendele primite, cu excepţia cazurilor de încălcare
de către el a legislaţiei în vigoare, statutului societăţii, deciziilor adunării generale, de asemenea,
dacă pentru totalurile bilanţului anual a trebuit să se plătească sau să le plătească într-o mărime mai mică în
comparaţie cu plăţile anticipate, care au fost efectuate în conformitate cu punctul 2.2. al prezentelor instrucţiuni.
2.9. Acţiunea priviligiată oferă proprietarului ei drepturi suplimentare (privilegii) la primirea dividendelor,
prevăzute de către documentele de constituire şi care se exprimă prin stabilitatea lor şi plata primordială în raport
cu proprietarii de acţii simple.
2.10. Dacă există un beneficiu suficient pentru achitarea dividendelor fixate pe acţiunile priviligiate,
societatea nu este în drept să le refuze deţinătorilor acţiunilor menţionate la plata dividendelor.
În cazul lipsei beneficiului necesar plata dividendelor se efectuează în mărime mai mică,
însă egală pentru fiecare acţiune privilegiată.
2.11. Plata dividendelor pe acţiunile privilegiate, în caz de insuficienţă a beneficiului sau nerentabilitate a
societăţii, e posibilă din contul mijloacelor fondului de rezervă a societăţii.
2.12. Plata dividendelor pe acţiunile privilegiate nu poate fi transferată pe alt an economico-financiar, dacă
statutul societăţii nu prevede altceva.
2.13. Nu se plătesc dividendele pentru acţiunile care au fost puse în circulaţie, se află la
balanţa societăţii,precum şi în cazul achitării incomplete a acţiunilor.
2.14. Nu se admite plata dividendelor, dacă pentru totalurile anului valoarea averii, care aparţine societăţii cu
dreptul de proprietate proprie, e mai mică decît capitalul ei statutar.
2.15. Dacă în bilanţul contabil anual şi în darea de seamă financiară există pierderi, adunarea generală a
acţionarilor nu are dreptul să anunţe şi să plătească dividende pe acţiuni pînă cînd pierderile nu vor fi
acoperite sau nu va fi micşorat capitalul statutar al societăţii în lipsa impozitelor din partea creditorilor.
2.16. Acţionarul sau moştenitorul lui legitim, ori succesorul de drept sînt în drept să ceară plata dividendelor
care nu au fost primite, independent de termenul de formare a datoriei, dacă în statut nu e prevăzut altceva.
2.17. Calcularea dividendelor pe acţiunile societăţii pe acţiuni din momentul anunţării lor, precum şi plata, se
reflectă pe contul 75 "Decontările cu fondatorii", subpunctul 2 "Decontările pe dividende".
În suma dividendelor anunţate (calculate) societatea pe acţiuni debitează contul
81"Utilizarea beneficiului"."Beneficiului nerepartizat (pierderile) al anilor precedenţi" 37-2 se creditează
contul 75 "Decontările cu fondatorii", suncontul 2 "Decontările pe dividende".
În cazul lipsei sau ficienţei beneficiului pentru plata dividendului însă în cazul existenţei obligaţiilor,
prevăzute de legislaţie sau documentele de constituire pentru plata dividendelor, societatea pe acţiuni poate să
efectueze calcularea dividendelor din contul fondului de rezervă, care se reflectă la debitul contului 86 "Fondul de
rezervă" şi creditul 75 "Decontările pe dividende".
2.18. Plata dividendelor se reflectă în evidenţa contabilă prin următoarele înscrieri:
- acţionarilor, care lucrează în societatea pe acţiuni, pe debitul contului 70 "Decontările cu personalul la
retribuirea muncii";
- celorlalţi acţionari la debitul contului 75 "Decontările cu fondatorii", cu creditele conturilor mijloacelor
băneşti (50 "Casa" - la eliberarea banilor în numerar 51, "Contul de decontare"; 55 "Conturile
speciale în bănci" la transferarea prin decontări prin virament la conturile lor în bănci persoanelor juridice, 52
"Cont valutar" - la transferarea mijloacelor valutare acţionarilor străini; 46 "Comercializarea producţiei (executarea
lucrărilor, prestarea serviciilor)" sau 62 "Decontările cu cumpărătorii şi beneficiarii" - în contul plăţii pentru
lucrările executate şi serviciile prestate; 73 "Decontările cu personalul pentru alte operaţii" pe sumele
dividendelor pe conturile curente în banca de economii sau reţinute pentru acoperirea prejudiciului material
cauzat societăţii pe acţiuni;75 "Decontările cu fondatorii" subcontul I "Decontările de depunere în
capitalul statutar" - în contul acţiunilor semnate ale societăţii pe acţiuni; 79 "Decontările cu întreprinderile
fiice" - la raportarea dividendelor pentru achitarea sumelor debitoare la decontările reciproce întreprinderilor
materne.
2.19. La plata dividendelor pe acţiunile societăţii se fac îsemnări
la debitul contului 75 "Decontările cu fondatorii", subcontul 2 "Decontările pe dividente" (pe suma
dividendelor şi creditul contului 75 "Decontările cu fondatorii", subcontul I creditul contului 75
"Decontările cu fondatorii", subcontul I "Decontările pe depunerile în capitalul statutar". Concomitent pe
valoarea nominală a acestor acţiuni ale societăţii se fac însemnări la debitul contului 75 "Decontările cu
fondatorii" subcontul I, "Decontările pe depunerilor în capitalul
statutar" şi creditul contului 85 "Fondul statutar (capitalul), subcontul 2 "Capitalul acţionar plătit".
2.20. Sumele calculate în formă de dividende pe acţiuni sînt supuse impunerii în conformitate cu legislaţia în
vigoare. Plata dividendelor pe acţiunile care aparţin persoanelor fizice se efectuează cu reţinerea impozitului pe
venit.
2.21. Dacă, conform mandatului clientului, gestionarea cu acţiuni se efectuează de către compania fiduciară
(de trust), dividendele se plătesc deţinătorului de acţiuni, minus impozitului, recompensa
companiei fiduciare, mărimea căreia se stabileşte în contractul cu clientul.
2.22. Dividendele pe acţiuni, care revin la partea proprietăţii de stat, se transferă integral de către toate
societăţile, unde există o astfel de parte în venitul bugetului republican la capitolul 12, paragraful 49, simbolul
băncii 61.
III. Modul de plată a procentelor pe obligaţiile societăţilor pe acţiuni
3.1. Mărimea recompensei se stipulează în condiţiile de emitere a obligaţiilor şi este independentă de
valoarea ei de curs.
3.2. Procentele la obligaţii se plătesc deţinătorilor din contul profitului net al societăţii, iar în caz de
insuficienţă - din contul fondului de rezervă, format de către societate.
Operaţiile la calcularea procentelor pe obligaţii se reflectă în evidenţa contabilă a societăţilor pe acţiuni în
modul prevăzut prin punctul 2.18 al prezentelor instrucţiuni.
3.3. În caz dacă mijloacele financiare, de care dispune societatea pe acţiuni, nu permit a plăti concomitent
dividendele pe acţiuni şi procentele pe obligaţii, prerogativa la primire o au deţinătorii de obligaţii.
3.4. Deţinătorii obligaţiilor au dreptul să ceară plata sumei procentelor stipulate în termenul stabilit. În caz
de refuz de a li se plăti, societatea pe acţiuni ce a emis obligaţiile poate fi anunţată insolvabilă şi urmează să fie
lichidată în modul stabiilit de legislaţie.
3.5. La primirea procentelor pe obligaţii au dreptul obligaţiile, care au fost procurate nu mai tîrziu de 30 zile
pînă la achitarea lor, dacă altceva nu e prevăzut de condiţiile emisiei.
3.6. Procentele pe obligaţii pot fi plătite şi în formă nebănească, dacă aceasta e prevăzut în condiţiile emisiei
împrumutului.
3.7. Procentele pe obligaţii se plătesc nemijlocit de către
societatea pe acţiuni care a emis împrumutului de către banca
împuternicită sau intermediarul financiar, care acţionează conform însărcinării clientului.
3.8. Procentele pe obligaţiile care aparţin persoanelor fizice se plătesc cu reţinerea impozitului pe venit.
3.9. Societatea pe acţiuni, care plăteşte procentele pe obligaţii de sine stătător, sau agentul însărcinat pentru
aceasta sînt obligaţi să facă nota respectivă despre plata procentelor deţinătorului de obligaţii.
3.10. Posesorul obligaţiei sau moştenitorul lui legal sau succesorul de drept au dreptul să ceară plata
procentelor, care n-au fost primite pe obligaţii, independent de termenul de formare a datoriei, dacă altceva nu
e prevăzut în statutul societăţii.
3.11. Plata procentelor pe obligaţiile societăţilor pe acţiuni, care au emis împrumutul, se reflectă în evidenţa
contabilă în conformitate cu punctul 2.19 al prezentelor instrucţiuni.
MINISTRUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA Valeriu CHIŢAN
Chişinău, 15 august 1994

S-ar putea să vă placă și