Sunteți pe pagina 1din 3

Nume:……………… Data:……………………

Clasa a-XII-a
Lucrare scrisa la istorie pe semestrul II
Nr. 1 Subiectele: Of. 10 puncte.
1. Definiți termenul de totalitarism 10 puncte.
2. Citiţi cu atenţie sursa de mai jos: Total – 40 puncte
„ Spiritul contestatar al ordinii stabilite şi violent antiburghez al primei faze a fascismului continuă
să inspire un număr de intelectuali care aderaseră la ideologia fasciilor. (…) Regimul nu-i lipseşte nici
de onoruri nici de venituri. (…) Alături de o minoritate reprezentativă a unei culturi autentic
<fasciste>, majoritatea intelectualilor care s-au alăturat dictaturii lui Benito Mussolini, au făcut-o
pentru că îi aprobau evoluţia conservatoare şi adeziunea la ideile naţionalismului clasic, (…) sau din
oportunism ca Pirandello (premiul Nobel pentru literatură, în 1934). (…) Prin intermediul culturii de
masă, fascismul a reuşit să pătrundă adânc în societatea italiană (…) punându-se accent pe
cinematografie considerată <arma cea mai puternică>.”
Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:
a.Numiţi conducătorul statului menţionat în sursă. 5 puncte
b. Precizaţi secolul la care face referire sursa. 5puncte
c. Precizaţi , pe baza sursei, două domenii ale culturii. 10 puncte
d. Menţionaţi, din sursa dată, două motive pentru care unii intelectuali aderaseră la ideologia fasciilor.
6 puncte
e. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la atitudinea unor scriitori faţă de
regimul politic ,susţinându-l cu o explicaţie din text. 10 puncte
f. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia înfruntarea dintre democraţie
şi totalitarism a fost una dintre principalele caracteristici ale secolului XX.(Se punctează pertinenţa
argumentării elaborate prin utilizarea unui fap istoric relevant, respectiv a conectorilor care exprimă
cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte
3. Citiţi cu atenţie sursa de mai jos: Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele
cerinţe: Total – 40 puncte
„Întrucât comuniştii înaintau inexorabil spre dobândirea monopolului puterii politice, monarhia
devenise o anomalie. Temându-se că acest ultim vestigiu al vechii orânduiri politice ar putea să mai
servească drept un centru al opoziţiei faţă de noua societate, Partidul Comunist a făcut pasul final,
logic, pentru asigurarea dominaţiei sale asupra ţării, atunci când l-a forţat pe rege să abdice, la 30
decembrie 1947. Proclamarea de către comunişti a Republicii Populare Române a fost apogeul
campaniei lor pentru dobândirea puterii. Acţiunea lor a determinat pe plan intern subordonarea ţării
modelului politic şi economic sovietic şi aservirea ei scopurilor sovietice în relaţiile internaţionale.”
a. Menţionaţi, pe baza sursei, un motiv al acţiunii întreprinse de Partidul Comunist Român pentru a-l
forţa pe rege să abdice. 5 puncte
b. Precizaţi data la care regele a fost forţat să abdice. 5 puncte
c. Precizaţi , pe baza sursei, două consecinţe, una pe plan intern şi una pe plan extern, ale proclamării
de către comunişti a Republicii Populare Române. 10 puncte
d. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la modul în care a avut loc desfiinţarea
monarhiei şi proclamarea Republicii Populare Române, susţinându-l cu o explicaţie din text.
6 puncte
e. Menţionaţi două asemănări şi două deosebiri între regimul stalinist din perioadalui Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi naţional-comunismul lui Nicolae Ceauşescu 10 puncte
f. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, rolul disidenţei anticomuniste înRomânia. (Se punctează
pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unuifapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care
exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte
Nume:……………… Data:……………………
Clasa a-XII-a
Lucrare scrisa la istorie pe semestrul II
Nr. 2 Subiectele: Of. 10 puncte.
1. Definiți termenul de democrație. 10 puncte.
2. Citiţi cu atenţie sursele de mai jos: Total – 40 puncte
A. „Comunismul [este o ] ideologie politică care are ca obiectiv instaurarea unei societăţi ideale,
caracterizată prin proprietate colectivă şi viaţă comună. (…) El a încercat să descrie modul în care
societăţile industriale contemporane vor birui, în mod inevitabil, capitalismul prin intermediul
revoluţiei menite a crea o societate fără clase, în care nu va exista proprietate privată şi în care fiecare
va munci pe măsura posibilităţilor şi va primi în funcţie de necesităţi. Datorită unor adepţi, precum
Lenin, Stalin, (…) comunismul a devenit ideologia dominantă în ţările din Europa de Est (1945-1989),
URSS etc.” B. „În Germania nazistă a lui Hitler se dau multe ordine, care sunt executate cu o
disciplină absolută. <Führerul* are întotdeauna dreptate>. Nimeni nu discută, nimeni nu crâcneşte.
Pentru cei care nu sunt de acord – stâlpul de execuţie sau lagărul de concentrare. Aceasta este regula în
ţările de dictatura: un şef care comandă şi un popor care se supune. Nu este întotdeauna amuzant,
admit adepţii unui asemenea regim, dar este un mod cert mai eficace decât democraţia, unde fiecare
discută, contestă, protestează, manifestează, reclamă, proclamă şi se înflăcărează pentru un da sau nu.”
Pornind de la aceste surse, răspundeţi următoarelor cerinţe:
a. Numiţi un lider politic la care face referire sursa A. 5 puncte
b. Precizaţi statul la care se referă sursa B. 5 puncte
c. Numiţi cele două regimuri politice precizate în sursele A şi B. 10 puncte
d. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care se referă la mijloacele de intimidare
folosite într-un regim totalitar. 3 puncte
e. Scrieţi , pe foaia de examen, două informaţii aflate într-o relaţie cauză-efect, selectate din sursa B
7 puncte
f. Menţionaţi o asemănare între comunism şi nazism. 10 puncte
3. Citiţi cu atenţie sursele de mai jos: Pornind de la aceste surse, răspundeţi următoarelor
cerinţe: Total – 40 puncte
A. „Principiile stalinismului economic au fost proclamate de partid încă de la conferinţa naţională din
octombrie 1945; ele nu au putut însă fi puse în practică, decât după căderea monarhiei şi preluarea
puterii. (…) Anul 1949 a fost şi cel în care partidul a început colectivizarea agriculturii, o măsură
căreia i-a trebuit, totuşi, nu mai puţin de 13 ani pentru a fi desăvârşită. Perioada 1949-1953, în special,
a fost extrem de dură pentru ţărănime, circa 80 000 de ţărani fiind arestaţi de autorităţi.
B. „Marxism-leninismul şi măreaţa experienţă istorică a victoriei socialismului în URSS ne învaţă că
poate fi înfăptuită construirea socialismului numai în baza trecerii în proprietatea obştească a tuturor
principalelor mijloace de producţie, atât la oraşe , cât şi la sate, adică în baza trecerii lor în proprietatea
de stat şi cooperatistă. (…)
a. Menţionaţi, din sursa A, un factor favorabil aplicării principiilor stalinismului economic. 5 puncte
b. Precizaţi , pe baza sursei B, o modalitate prin care putea fi înfăptuită construirea socialismului.
5 puncte
c. Numiţi câte o modalitate folosită de regimul comunist în procesul de colectivizare a agriculturii din
sursa A, respectiv sursa B. 10 puncte
d. Scrieţi litera corespunzătoare sursei care menţionează numele unui lider al regimului comunist, în
timpul căruia are loc procesul de colectivizare în România 3 puncte
e. Precizați o formă a represiunii regimului comunist din România. 7 puncte
f. Prezentaţi două etape ale cuceririi puterii de către comunişti în România. 10 puncte