Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Prof. de psihopedagogie specială: Milina Drobotă


Student practicant: Roșu Cristian
Data: 29.12.2018

Clasa: a-VII-a B

Caracterizarea clasei a VII-a B

Tipul dizabilității: DMM si DMS

Colectivul clasei este format din 12 elevi, 5 elevi cu întârziere mintală moderată, 3
copii cu deficiență mintală ușoară, 4 copii cu deficienţă severă (dintre care 1 copil
cu autism, 2 copii cu tulburare hiperkinetică de conduită formă severă și 1 copil cu
sindrom Down).

Pe langă acestea la copiii cu deficiență severă și moderată se regăsesc: tulburare


mixtă a abilităților si funcțiilor sociale și școlare, eșec școlar repetat, alalie
polimorfă, intârziere în dezvoltarea limbajului expresiv, dificultăţi de adaptare
socio-şcolare, hipotrofie moderată, tulburare de conduită și strabism convergent
la Andrei Cojocaru.

Sunt 3 copii interni (instituționalizați): Andrei Cojocariu, Boghin Bianca, Chersan


Simona; 2 copii interni partial (pleacă în familii in vacante și cand vin parintii sa-i
ia): Ciobanu Alexandra, Cocoveică Petronela, 7 copii sunt externi: Marhodin
Diana, Mereuțanu Vlad, Cazacu Marian, Nour Eduard, Cobașa Gentinian, Ciasnog
Ana Marian, Neculai Elisei.

Probleme cu care se confruntă clasa:

1.Clasă neomogenă, elevi cu DMS si DMM, cu nivele diferite de evoluție și de


implicare; se lucrează pe nivele diferite și sunt 4 copii pentru care s-au elaborat și
implementat PIP uri în echipă interdisciplinară;
2.Copiii cu PIP-uri nu pot parcurge conținuturile prevăzute în programa școlară
pentru DMS; pentru elevii cu PIP se urmărește învățarea literelor: a, m, n, i, u,
numerele până la 10 și operare în concentrul 0-10;

3.Elevii cu DMM lucrează diferențiat depășind nivelul programei DMS.

- Motricitate generală și fină – formată

- Psihomotricitate: elevii identifică: elementele schemei corporale;


structurile perceptiv motrice de formă, mărime, culoare; identifică poziția
obiectelor în spațiu (o parte dintre aceștia au nevoie de sprijin). Prezintă dificultăți
de orientare temporală (zilele săptămânii, momentele zilei, anotimpurile și
activitățile specifice) și discriminarea succesiunii cronologice

- Comunicare și limbaj; șase dintre elevi prezintă întârziere în dezvoltarea


limbajului și dislalie polimorfă, au auz fonematic deficitar; formulează cu sprijin
propoziții enunțiative, interogative folosesc singular/plural; realizează cu sprijin
acordul gramatical; descriu acțiuni în imagini (trei elevi întâmpină dificultăți);
identifică cu sprijin noțiuni cu sens opus: utilizează cu dificultate pronumele în
vorbire

- Volumul vocabularului este sărac, identifică elemente din diferite categorii,


identifică și numesc emoții (o parte dintre aceștia necesită sprijin).

- Cognitiv: dislexie, disgrafie, discalculie (operează cu suport concret în


concentrul 0-100/0-500); capacitate de memorare scăzută;

- Toţi elevii prezintă un coeficient de inteligenţă scăzut, întârziere în


dezvoltarea psihică şi a limbajului în diferite grade. Gândirea este concret-
intuitivă, marcată de rigiditate și stereotipii, imaginația este săracă, predominând
jocul stereotip, sărac, repetitiv, memoria predominant mecanică.

- Trei elevi știu să numere în concentrul 0 – 1000, trei elevi știu să numere în
concentrul 0 – 100, iar 3 elevi in concentrul 0 – 10, restul nu identifică cifrele și nu
asociază cu cantitatea cu sau fără sprijin, și nici numărul la cantitate, nu reușesc să
scrie șirul numerelor 0-10 fără sprijin.
- Din cei 12 elevi, 3 elevi, lucrează la nivelul programei DMM la toate
disciplinele, 3 elevi citesc cuvinte, propoziții, texte de mică întindere cu ușurință,
despart cuvinte în silabe.

- 5 elevii prezintă o întârziere semnificativă în dezvoltarea limbajului


receptiv, dar mai ales a celui expresiv, având tulburări precum dislalie, alalie și
manifestări specifice. Un singur elev este neverbal, având tendința de a vorbi
șoptit, sacadat, fragmentar. Toți elevii manifestă dificultăţi de concentrare a
atenţiei, în diferite grade și au calități volitive insuficient structurate, doar 6
reușind să ducă la bun sfârșit sarcini simple de lucru în mod independent.

- Social-afectiv și comportamental: imaturitate psiho-afectivă, rezistență


scăzută la frustrare; autonomie personală formată, autonomie socială parțial
formată; dificultăţi de concentrare a atenţiei pe sarcina de lucru, reactivitate.

Aria curiculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Limba și literature română

Subiectul : “Strada” după o idee de Edmondo de Amicis

Tipul lecției: Lecție de predare

Scopul lecției: Asimilarea informațiilor legate de conduita în societate

Obiective de referință: 1.1. Perceperea corectă a exprimării orale în comunicarea


verbală şi nonverbală.

1.2. Dezvoltarea abilităţilor de pronunţie şi citire corectă.

Obiective operaționale:

O1- să citească corect, fluent, conștient și expresiv textul “Strada” după Edmondo
de Amicis, ținând cont de semnele de punctuație și de conținutul acestuia.

O2- să asocieze cuvintele noi cu explicațiile corespunzătoare.

O3- să identifice cuvinte ce conțin consoanele alăturate “mb” și “mp” .


O4- Să alcătuiască propoziții cu cuvintele date.

O5- să își exprime opinia despre o întâmplare prezentată.

O6- Să participe cu interes la activități.

O7- să coopereze.

O8- să-şi coordoneze activitatea oculo-motorie pentru citirea\scrierea corectă.

Strategii didactice:

Metode și procedee: explicația, conversația, demonstrația, exercițiul

Resurse materiale: fișe de lucru, carioci, cretă, tablă.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;

Resurse umane : 12 elevi

Resurse temporale : 45 min

Etapele Tim Ob Demersul Metode Mijloace Forme de Evaluare


activității p . instructiv de organiza
op. educativ învățămâ re
nt
1. Moment 2 Pregătirea
organizato min materialelor
ric și asigurarea
climatului
psihopedagog
ic necesar
desfășurării
activității
2. Captarea 3 Le voi adresa Conversaț frontal Aprecieri
atenției și min elevilor ia privind
pregătirea următoarele corectitudin
pentru întrebări: ea
lecția nouă Ce culoare îți răspunsurilo
spune stai și r
nu pleca!
Încă nu e
timpul pentru
a traversa?
(…roșu)

Ce culoare îți
spune fii
copile atent?

Cine te
îndeamnă hai
la traversat?
3. Anunțarea 3mi Elevii sunt Explicați frontal
temei și a n informați cu a
obiectivelo privire la
r urmărite conținutul
activității:
Astăzi vom
trece la lecția
“Strada”
după
Edmondo de
Amicis.
4.Lecția nouă 15 O2 -Le voi citi
min textul, apoi îl
O4 vor citi ei în
gând pentru a
se putea
familiariza cu
acesta timp in
care
subliniaza
cuvintele pe
care nu le
inteleg.
Împreună cu
elevii vom
explica
cuvintele
necunoscute
din text, iar
elevii scriu
explicațiile
pe caiet.
Apoi se
vor
alcătui
propoziții
cu aceste
cuvinte
noi,
propoziții
pe care
elevii le
scriu pe
tablă și pe
caiete.

5.Fixarea și
sistematizare
a noilor
cunoștințe

6. Evaluarea
și tema
pentru acasă