Sunteți pe pagina 1din 2

Mini-ghid de redactare a lucrărilor de Standarde minimale de redactare a

licenţă lucrărilor științifice pentru absolvenții BAZE DE DATE


Facultății de Psihologie și Științe ale
Educației (începând cu anul 2013)

Lucrarea de licenţă este alcătuită din: Structură orientativă a lucrării de licență: SCIENCE DIRECT:
partea teoretică Cuprinsul lucrarii (pe capitole, subcapitole, https://www.sciencedirect.com/
partea aplicativă (sau empirică) secțiuni, subsecțiuni). SAGE Journals:
bibliografie Introducere sau motivația alegerii temei. https://journals.sagepub.com/
anexe Prezentarea conținutului teoretic pe capitole SPRINGER LINK:
distincte (descrierea analitică proprie a principalelor https://www.springer.com/gp
Partea teoretică: minimum 10 şi maximum 15 pag. concepte conținute în titlul lucrării). La finalul fiecărui AMERICAN PHYSICAL SOCIETY:
capitol se vor formula succint concluziile referitoare la https://journals.aps.org/
Partea empirică: minimum 15 şi maximum 20 pag. conținutul acestuia și eventualele conexiuni cu OXFORD UNIVERSITY PRESS:
https://academic.oup.com/journals/
Împreună, cele două părţi componente principale ale conținutul celorlalte capitole (maxim 1-2 pagini). SCI HUB:
lucrării nu pot depăşi 35 de pagini; Partea teoretica nu va depăși 2-3 capitole! https://sci-hub.tw/
Cele două părţi componente ale lucrării sunt Partea aplicativă – care, în funcție de domeniul de CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS:
imprimate, în mod obligatoriu cu font Times New studii/specializare poate include: https://www.cambridge.org/core
Roman, corp 12, la un rând şi jumătate; a. Proiectul unui design de cercetare și organizarea Pentru alte baze de date utile puteți accesa:
cercetării Se vor preciza: https://www.psih.uaic.ro/studenti/bd_art_stiintif/
Bibliografia va cuprinde minimum 20 de titluri, *scopul cercetării;
majoritatea trebuind să fie articole din reviste *ipotezele cercetării și fundamentarea lor
știintifice, pe cât posibil articole redactate in limbi teoretică;
de circulaţie internaţională; *metodologia și organizarea cercetării:
Toate articolele, cărţile, capitolele de volume, site- -metodele și instrumentele de cercetare folosite
urile citate în lucrare se vor regăsi la bibliografie; (descrierea si argumentarea alegerii lor);
-lotul de subiecți (scurta descriere) / baza de
Anexele vor include instrumentele folosite în partea cercetare și/sau documentare;
empirică a lucrării, outputuri SPSS, tabele in -modul de culegere si înregistrare a datelor;
extenso, transcrieri ale interviurilor etc; -modalitatea de prelucrare a datelor;
Lucrarea se imprimă faţă-verso (pentru economia de -modul de valorificare și interpretare a rezultatelor
hârtie şi pentru uşurinţa depozitării). obținute.
b. Aplicații practice (studii de caz, proiecte de
intervenție, instrumente de evaluare etc.) au rolul
de a demonstra capacitatea studentului de a
transfera cunoștințele în practică specifică
domeniului sau specializării.
Concluzii finale
Bibliografia generală (inventarierea tuturor
titlurior folosite în redactarea lucrării, în ordinea
alfabetică a autorilor; la finalul bibliografiei vor fi
trecute și bazele de date sau paginile web accesate
Anexe (dacă este necesar).
REGULI DE CITARE APA

Citarea în text se poate realiza în mai multe moduri:


Fie se trece după ideea citată, între paranteze,
numele autorului și anul publicației;
exemplu: (Potolea, 2010)

LICENȚA
Fie se menționează numele autorului și se trece în
paranteză anul lucrării,
exemplu: Potolea (2010)
Când este preluat un citat integral se trece după

BATE LA
citare și numărul paginii (Chelcea , 2003, p. 13),
Pentru mai multe pagini: (Eco, 2000, pg. 4-6)
Când o lucrare are între doi și șapte autori, în text se
vor trece primii trei, urmați de expresia et al., iar în

UȘĂ
lista de referințe se va scrie numele tuturor. Dacă
sunt mai mult de opt autori atunci se trec primii șase,
se lasă trei puncte și se trece și ultimul autor.
Atunci când se citează o lucrare care a fost citată în
altă lucrare, se vor indica în text, între paranteze,
ambele surse: cea primară şi cea secundară, care va
fi precedată de menţiunea „apud(Popescu, 2000,
apud Ionescu, 2009). Sponsori:
Exemple de bibliografie:
Carte – autor unic
Bogathy, Z. (2002). Conflicte în organizaţii.
Timişoara: Editura Eurostampa.
Carte – mai mulţi autori
Poenaru, R., Sava, F. (1998). Didactogenia în
şcoală. Bucureşti: Editura Danubius
Capitol într-o carte (volum) Parteneri:
Boncu, Ş. (1996). Eul în cogniţia socială. În A.
Neculau (coord.) Psihologie socială. Aspecte
contemporane (p.137153). Iaşi: Editura Polirom
Articol găsit pe internet
van Deun, K., Delbeke, L. (2002). Multidimensional
scaling. Găsit la adresa: http://www.mathpsyc.uni-
bonn.de/doc/delbeke/delbeke.htm la 10 Ianuarie,
2003.
Dacă documentul găsit pe internet nu ar fi fost datat,
am fi utilizat: van Deun, K., Delbeke, L. (nd), unde
„nd” semnifică lipsa datei (no date).