Sunteți pe pagina 1din 34

Recomandări pentru

redactarea
unei lucrări științifice (articol
științific, lucrare seminar / licență /
disertație: conținut, aparat critic,
referințe bibliografice
2021-2022

Dr. Maria MICLE


Universitatea de Vest din Timișoara
maria.micle@e-uvt.uvt.ro
Licență / Disertație: recomandări
format
1.Formatul lucrării de disertație: Format A4; nr. de pagini: PU:
între 15-20 pagini; Lic: între 30-50 pagini; între MA între 50-
70 (exclusiv anexele și paginile de titlu,); valori pentru
marginile paginii: interior - 2,5 cm (în cazul în care lucrarea
este legată cu arc), respectiv 3 cm (în cazul în care lucrarea e
copertată), exterior - 2 cm, sus/jos - 2 cm; spațiere între
rândurile textului - 1,5 rânduri la caractere de 12 Times New
Roman, respectiv 1 rând la caractere de 14 Times New Roman.
2.Este admis oricare dintre sistemele de citare admis la nivel
academic. Referințele pot fi redactate fie ca note de subsol, fie
ca note finale. Oricare dintre cele două modele sunt utilizate,
notele finale sau de subsol vor fi redactate Times New Roman
10, la rând de 1.
Formă / Conținut
Structura lucrării: capitolele -
subcapitolele
Recomandări generale:
 Sunt de evitat capitolele foarte scurte şi fragmentarea excesivă a
lucrării.
 Între titlul capitolului şi conţinutul acestuia trebuie să existe
concordanţă.
 Primul pas spre realizarea unei lucrări coerente este un cuprins
logic, capitolele ilustrând o dezvoltare graduală a ideilor.
Structură:
1. Introducere
2. Parte teoretică
3. Parte practică
4. Concluzii
5. Bibliografie
6. Anexe
• Compoziția: principiile story telling
Titlul – alegerea titlului
• Sunt evitate titlurile foarte generale, specifice, de regulă unei
lucrări de sinteză, precum o carte: Comunicare și studii media

•Titlul propriu-zis poate fi particularizat printr-un subtitlu


formulat printr-o expresie expicativă/particularizantă (Ex.
RAD, Ilie. Cum se scrie un text ştiinţific: disciplinele umaniste
• Titlul lucrării poate fi particularizat pentru a exprima ceea ce
s-a cercetat în partea practică (Ex: Planificarea media în spațiul
virtual a brandului Starbucks)
Introducerea

Introducerea este o reflexie a întregii lucrări realizată pentru


anunțarea conținutului integral. Conține de regulă o
motivare a alegerii temei și o rezumare a lucrării, în
care sunt menționate capitolele și a studiului de caz

Motivaţia alegerii temei


 Relevanţa pentru domeniul de studiu
 Scurtă prezentare a stadiului de cercetare a domeniului

 Prezentarea structurii lucrării pe capitole


 Prezentare a cercetării realizate
Conținut.
Partea 1. Fundamentarea teoretică
Preluare a teoriilor şi a definiţiilor: contribuţia poate
consta în analizarea elementelor definiţiilor, găsirea
unor
similarităţi/diferenţe.
Prezentarea unui istoric / evoluție a domeniului abordat.

Folosiți ca resurse bibliografice la surse credibile!


Diversificați resursele:
- cărți (lucrări de specialitate, dicționare, tratate,
monografii), articole din reviste științifice, reviste,
- rapoarte ale unor organizaţii, teze de doctorat, statistici
ale unor institute de cercetare, legislație)
- extindeţi căutarea de la resurse print, la resurse on-line
Conținut.
Partea 1. Fundamentarea teoretică
• De fiecare dată când cităm sau parafrazăm ideile altcuiva
trebuie să menţionăm cu precizie sursa bibliografică în notele de
subsol.
• Pentru o pagină nu există un număr recomandat de note de
subsol;
• Se recomandă, nu doar o prezentare descriptivă a informațiilor
din surselor bibliografice, ci una comparativă, sintetică sau
critică.
• Pentru o citire mai uşoară a textului se recomandă ca în fiecare
paragraf să se dezvolte o singură idee/ noţiune teoretică. Evitați
paragrafele prea scurte (de o propoziție, un rând).
• Pentru a da unitate textului, trebuie creată o legătură între
paragrafe.
Partea a 2-a. Partea aplicată / practică
Ceea ce se cercetează în partea practică trebuie să fie o continuare a ceea ce a
fost analizat in partea teoretică

Când în partea practică se cercetează o anumită temă/problemă raportat la o


organizaţie, comunitate se vor prezenta doar acele informaţii referitoare la
context care sunt relevante (Ex.: nu se prezintă istoricul unei comune
extensiv, sau nu se listează exhaustiv toate atribuţiile unei instituţii)

Informaţiile care trebuie analizate în partea practică:


• Scopul cercetării/ipoteze de cercetare
• Metodologia (instrumentele) de cercetare
• Eşantionare
• Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării (se recomandă
utilizarea suporturilor grafice: tabele, grafice, imagini, fotografii etc.).
• Concluzii
Partea a 2-a. Partea aplicată / practică
Formatarea tabelelor şi a graficelor
Tabelele trebuie:
 să fie numerotate
 să aibă un titlu
 să fie menţionată sursa
 să fie uşor de citit
 dacă se fac distincţii între diferiţi indicatori, culorile sau
haşurările să fie uşor de diferenţiat
 graficul trebuie însoţit de o legendă.
 dacă se preiau imagini din alte surse, se dă sursa acestora,
imediat sub materialul ilustrativ.
Concluziile
• Unde este nevoie de concluzii?
 La sfârșitul fiecărui capitol;
 La sfârşitul părţii practice - concluzii derivate din analiza
datelor (confirmarea sau infirmarea ipotezelor, principala
concluzie la care s-a ajuns în urma cercetării);
 La sfârşitul lucrării - concluzii generale (se face legătura
între partea teoretică şi partea practică).

• Structura concluziilor generale


 Sumarizarea şi analiza a ceea ce s-a prezentat în partea
teoretică.
Recomandări sau propuneri pornind de la rezultatele
Utilizarea informaţiei. Aparatul critic
Note de subsol (/ trimiteri în text) /
trimiterile bibliografice /
Bibliografia / referințele bibliografice
Metode de citare:
•La subsolul paginii:
- Autor. Titlu. Loc: editură, dată publicare,
pagină. (ISO 690-2010).
•În interiorul textului:
-(Autor: dată. Pagină) - Sistemul Harvard;
-(autor-număr) -Sistemul Vancouver etc.
Note bibliografice
Note de subsol. Ex. ISO 690:
1
Umberto ECO. Cum se face o teză de licenţă. Iaşi: Polirom,
2006, p. 60.
2
Idem. Tratat de semiotică generală. Bucureşti: Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, p. 15.
3
Ibidem, pp. 15-17.
Ed. L. BERNAYS. Public Relations. Norman, Okla.: University
of Oklahoma Press., 1952, p. 5. Apud Doug Newson; Jim
Haynes. Redactarea materialelor de relații publice, ed. 2-a.
Iași: Polirom, 2011, p. 432.
Idem se foloseşte pentru acelaşi autor, dar lucrări diferite atunci când este vorba de note
de subsol imediat următoare.
Ibidem se foloseşte pentru acelaşi autor şi aceeaşi carte atunci când este vorba de note
Note bibliografice

Note de subsol. Normele EA


1
Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, București, Editura
Accent, 2001, p. 23.
5
Dacian Dragoş, op. cit., p. 19.
În situaţia în care aveţi mai multe cărţi de acelaşi autor,
se va folosi următorul format:
7
Dacian Dragoş, Dreptul ... , p. 19.
9
Dacian Dragoş, Introducere ..., p. 126.
Op. cit. se folosește în momentul în care autorul şi titlul
au fost citaţi anterior.
Note bibliografice
• Note (trimiteri bibliografice) în text
• Sistemul Harvard
Ex.:
(Eco: 2006. p. 60)
• În text la sfârşitul propoziţiei sau paragrafului preluat
se inserează între paranteze rotunde. Dacă nu s-a
preluat exact citatul nu se va menţiona pagina.

Referința bibliografică:
• ECO, Umberto. (2006). Cum se face o teză de licenţă. Iaşi:
Polirom.
Referințele bibliografice
• Când redactăm un text științific consultăm,
utilizăm - cităm și compilăm diverse surse
bibliografice, legate de întrebarea noastră
de cercetare, care ne ajută să înțelegem
contextul, stadiul cercetării: cărți, jurnale,
articole, dicționare, resurse online
transmedia, etc.
Referințe bibliografice
Elemente bibliografice evidențiate:
1. Autor – responsabilități intelectuale;
2. Titlu;
•[ediție, volum –dacă este cazul]
3. Sursa (documentul gazdă): revistă / carte
•Titlul revistei / cărții;
•numărul /volumul / tomul / anul de apariție (an calendaristic)
4. Adresa bibliografică: / adresa web.
• loc apariție,
• editor
• an de apariție
•5. Localizarea în documentul gazdă (paginația).
6. [Nr. standard de identificare a publicației]
Referințe bibliografice
• Se așează, de regulă, a finalul lucrării, ordonate
alfabetic.
• Formula generală pentru ISO 690:
• Carte:
• Nume, Prenume autor. Titlu lucrare. Loc: Editură, an.
• Capitol din carte.
• Nume, Prenume autor capitol. Titlu capitol. In autor carte.
Titlu carte. Loc: Editură, an, pp. 23-34.
• Articol în publicație serială.
• Nume, Prenume autor articol. Titlu lucrare. In Titlu
publicației. Nr. (an), pp. 47-58.
• Document electronic:
• Nume, Prenume autor. Titlu lucrare. Accesibil la: www….
[Consultat la: 12.04.2017].
Model ISO 690
• Carte:
ECO, Umberto. Cum se face o teză de licenţă. Iaşi: Polirom, 2006.
• Articol în revistă
MICLE, Maria. Auto-Stereotypes of School Librarians / Autostereotipuri ale
bibliotecarilor școlari. In Informare şi documentare : activitate ştiinţifică şi
profesională, nr. 7 (2018), ISSN 2065-1058, pp. 47-54.
• Document electronic:
ROMAȘCU, Elena; MICLE, Maria. Representations of online and offline
communication practices of a diasporic community: the case of the Romanian
Diaspora. In Romanian Journal of Sociological Studies. No. 1 (2021), pp. 31-
43. Avaible at:  https://journalofsociology.ro/category/rjs/;
https://journalofsociology.ro/2014/12/07/256/01-contents-8/. (Consulted at:
8.11.2021).
ONU. International Migration Report. Disponibil la:
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publicat
ions/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
. (Consultat la: 18.06.2021).
Model APA
• Carte:
ECO, U. (2006). Cum se face o teză de licenţă. Iaşi: Polirom.
• Articol în revistă
MICLE, M. (2018). Auto-Stereotypes of School Librarians. In Informare şi
documentare : activitate ştiinţifică şi profesională, nr. 7. pp. 47-54.
NEDELCU, M. (2010). Les migrants roumains online: identités, habitudes
transnationaux et nouveaux modèles du lien social à l’ère du numérique. In Revue
d’études comparatives Est-Ouest. No. 4. 49-72.
• Document electronic:
MICLE, M. (2021). Stereotypes regarding libraries and librarians: an approach of
Romanian school and academic libraries. In Procedia - Social and Behavioral
Sciences. Vol. 163 (December 19). DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.12.291. Avaible
online: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/163. (Accessed
10.12.2022).
ProTv. (2016). Romania – țara din care au migrat cei mai mulți oameni după
Siria. Retrieved September 6, from
https://stirileprotv.ro/stiri/social/romania-tara-din-care-au-migrat-cei-mai-
multi-oameni-dupa-siria-raport-ingrijorator-al-onu.html
.
Referințe bibliografice
MLA (Modern Language Association):
• Formula generală pentru:
• Carte:
Nume, Prenume. Titlul publicației. Loc, editură, data publicării.
• Articol în publicație serială.
Nume, Prenume autor. „Titlu lucrare”. Titlu publicației sursă, nr. (an),
pp.
• Document electronic:
Nume, Prenume autor. Titlu lucrare. Loc, editură, an, www…..
Accesat la: 12.04.2017.
• Felluga, Dino. Guide to Literary and Critical Theory.
www.cla.purdue.edu/english/theory/ . Accessed 10 May 2021.
Referințe bibliografice (recomandări AR)
Formula generală pentru:
•Carte:
•Nume, Prenume, Titlul publicației, Loc, Editură, data
publicării.
•Articol în publicație serială.
•Nume, Prenume autor, Titlu lucrare, în „Titlu
revistă”, nr. (an), pp.
•Document electronic:
•Nume, Prenume autor, Titlu lucrare, Loc, editură, an,
www….. (accesat la: 12.04.2019).
Ex. carte cu informația bibliografică și punctuația
redactate în diferite stiluri standard de citare a referințelor
ISO COMAN, Cristina; STOLERIU, Emanuela. Relaţii publice şi mass-media. Ed.
a 2-a, rev. şi adăug. Iaşi: Polirom, 2000.

MLA Coman, Cristina, and Emanuela Stoleriu. Relaţii publice şi mass-media. Ed. a 2-a,
rev. şi adăug. Iaşi: Polirom, 2000.

AR COMAN, Cristina, STOLERIU, Emanuela, Relaţii publice şi mass-media, ed. a 2-


a, rev. şi adăug., Iaşi, Polirom, 2000.

Chicago Coman, Cristina, and Emanuela Stoleriu. Relaţii Publice şi Mass-media. Ed. a 2-
/Turabian a, rev. şi adăug. Iaşi: Polirom, 2000.
APA Coman, C., & Stoleriu, E. (2000). Relaţii publice şi mass-media (ed. a 2-a, rev. şi
adăug.). Iaşi: Polirom.

Harvard Coman, C. & Stoleriu, E., 2000. Relaţii publice şi mass-media. Ed. a 2-a, rev. şi
adăug. Iaşi: Polirom.
Formate standard prestabilite în PRIMO:
APA, Chicago/Turabian, Harvard, MLA

O carte cu informația bibliografică și punctuația afișate în diferite


stiluri standard de citare a referințelor
Managementul referințelor bibliografice – tipuri de programe
Software Notes

Multi-platform desktop version with connectors for Firefox, Chrome and Safari. Web-based access


Zotero
to reference library also available.
Aigaion web-based (Apache, PHP, MySQL)
Bebop web-based BibTeX front-end (Apache, PHP, MySQL)
BibDesk BibTeX front-end + repository; Cocoa-based; integration with Spotlight
BibSonomy centrally hosted website
Bibus  
JabRef Java BibTeX and BibLaTeX manager
KBibTeX BibTeX front-end, using the KDE Software Compilation
Pybliographer Python/GTK2
refbase web-based for institutional repositories/self-archiving[8]
RefDB network-transparent; XML/SGML bibliographies
Referencer BibTeX front-end
Wikindx web-based
Papers search repositories from interface; supports plug-ins, Universal iOS app
Biblioscape ODBC; web access in Pro ed; optional client/server
data can be saved locally on the computer, or, for team access, in the Citavi Cloud or an
Citavi
intranet Microsoft SQL Server;[5] search databases from interface[6]
Sente Desktop and iPad, centralized backup/synching
Bookends integrated web search, pdf download, auto-completion
SciRef  
EndNote The web version EndNote basic (formerly, EndNote Web) is free of charge
web-application, integrates with Google Docs, collaboration & sharing features, currently only on
Paperpile
Google Chrome
RefWorks web-based, browser-accessed, centrally hosted program
Reference Manager network version; built-in web publishing tool; discontinued
Web-based, Microsoft Word plug-in (Win, Mac), Google Docs add-on, browser extension(s)
F1000Workspace
De explorat: https://rdmla.github.io/
Research After Graduation

Social Welfare Research Toolkit: Open


Access:
https://guides.lib.berkeley.edu/c.php?
g=4461&p=15893
Majoritatea cercetărilor științifice se află încă în spatele unui paravan de plăți - ceea
ce face dificilă existența unei practici bazate pe dovezi atunci când nu puteți accesa
dovezile!
Dar s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește punerea la dispoziție a
cercetărilor prin Acces Deschis și nu ezitați să vă contactați întotdeauna
bibliotecarul de asistență socială!
Prezentarea publică a lucrării

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/02/20/how-to-
win-at-academic-presentations/
Recomandări bibliografice
(Model cf. ISO 690)
• BARBORICĂ, Elena; TEODORESCU, Mirela; ONU, Liviu. Introducere în filologia
română. Orientări în tehnica cercetării ştiinţifice a limbii române, ed. a 2-a rev. şi adăug.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1978.
• BOGATHY, Zoltán; SULEA, Coralia. Manual de tehnici și abilități academice. Timișoara:
EUV, 2004.
• CHELCEA, Septimiu. Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol
ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane. Bucureşti: Comunicare.ro, 2010.
• COBÂRZAN, Bianca; NEAMŢU, Bogdana. Sugestii privind realizarea şi prezentarea
lucrării de diplomă. Material PPT.
• ECO, Umberto. Cum se face o teză de licenţă. Iaşi: Polirom, 2006.
• Henning, JEAN-LUC. Apologia plagiatului. București: Art, 2009.
• ISO 690:2010 (II) replaces BS ISO 690-2:1997. Information and documentation.
Bibliographic references. Electronic documents.
• RAD, Ilie. Cum se scrie un text ştiinţific: disciplinele umaniste. Iaşi: Polirom, 2010.
• SANDU, Antonio. Etica publicării științifice. Suceava: Univesitatea Ștefan cel Mare, [s.a.].
Disponibil la: http://www.eiaecsad.usv.ro/manuale/Etica-publicarii-stiintifice.pdf?
fbclid=IwAR3mQnW98GJ1w5IOAC-97UIeZbtCUwqgpbf78gC3skIwypfF9g28Wv24p-M.
Consultat la: 31.10.2018.
Recomandări bibliografice
(Model cf. Normele AR)
• BARBORICĂ, Elena, TEODORESCU, Mirela, ONU, Liviu, Introducere în filologia română.
Orientări în tehnica cercetării ştiinţifice a limbii române, ed. a 2-a rev. şi adăug., Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1978.
• BOGATHY, Zoltán, SULEA, Coralia, Manual de tehnici și abilități academice. Timișoara, EUV,
2004.
• CHELCEA, Septimiu, Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific
în domeniul ştiinţelor socioumane, Bucureşti, Comunicare.ro, 2010.
• COBÂRZAN, Bianca, NEAMŢU, Bogdana, Sugestii privind realizarea şi prezentarea lucrării de
diplomă. Material PPT.
• ECO, Umberto, Cum se face o teză de licenţă, Iaşi, Polirom, 2006.
• Henning, JEAN-LUC, Apologia plagiatului, București, Art, 2009.
• ISO 690:2010 (II) replaces BS ISO 690-2:1997. Information and documentation. Bibliographic
references. Electronic documents.
• RAD, Ilie, Cum se scrie un text ştiinţific: disciplinele umaniste, Iaşi, Polirom, 2010.
• REPANOVICI, Angela, Ghid de cultura informației, București, Editura ABR, 2012.
• RUNCAN, Patricia, BUZĂRNESCU, Ștefan, ALEXIU, Teodor-Mircea, Lucrarea științifică de
succes în domeniul socio-uman, Timișoara, Brumar, 2010.
• SANDU, Antonio, Etica publicării științifice. http://www.eiaecsad.usv.ro/manuale/Etica-publicarii-
stiintifice.pdf?fbclid=IwAR3mQnW98GJ1w5IOAC-
97UIeZbtCUwqgpbf78gC3skIwypfF9g28Wv24p-M (Consultat la: 31.10.2018).
• Du TOIT, Paul. Secretul prezentărilor de succes, București, Curtea Veche, 2012. (cotă BCUT:
Recomandări bibliografice
(Model cf. APA)
• BARBORICĂ, Elena, et al. (1978). Introducere în filologia română. Orientări în tehnica cercetării
ştiinţifice a limbii române, ed. a 2-a rev. şi adăug. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
• BOGATHY, Zoltán, Coralia SULEA. (2010). Manual de tehnici și abilități academice. Timișoara: EUV.
• CHELCEA, Septimiu. (2010). Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol
ştiinţific în domeniul ştiinţelor socioumane. Bucureşti: Comunicare.ro.
• COBÂRZAN, Bianca & Bogdana NEAMŢU. Sugestii privind realizarea şi prezentarea lucrării de
diplomă. [Material PPT].
• ECO, Umberto. (2006). Cum se face o teză de licenţă. Iaşi: Polirom.
• HENNING, Jean-luc. (2009). Apologia plagiatului. București: Art.
• ISO 690:2010 (II) replaces BS ISO 690-2:1997. Information and documentation. Bibliographic references.
Electronic documents.
• RAD, Ilie. (2010). Cum se scrie un text ştiinţific: disciplinele umaniste. Iaşi, Polirom.
• REPANOVICI, Angela. (2012). Ghid de cultura informației. București, Editura ABR.
• RUNCAN, Patricia; Ștefan BUZĂRNESCU; Teodor-Mircea ALEXIU. (2010). Lucrarea științifică de
succes în domeniul socio-uman. Timișoara, Brumar, 2010.
• SANDU, Antonio. (data postării). Etica publicării științifice. Univesitatea Ștefan cel Mare din Suceava,
http://www.eiaecsad.usv.ro/manuale/Etica-publicarii-stiintifice.pdf?fbclid=IwAR3mQnW98GJ1w5IOAC-
97UIeZbtCUwqgpbf78gC3skIwypfF9g28Wv24p-M. Consultat la: 31.10.2018.
• Du TOIT, Paul. Secretul prezentărilor de succes, București, Curtea Veche, 2012. (cotă BCUT:
14D.L.00691).
Recomandări bibliografice
(Model cf. MLA)
• BARBORICĂ, Elena, et al. Introducere în filologia română. Orientări în tehnica cercetării ştiinţifice a
limbii române, ed. a 2-a rev. şi adăug. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1978.
• BOGATHY, Zoltán, Coralia SULEA. Manual de tehnici și abilități academice. Timișoara, EUV, 2004.
• CHELCEA, Septimiu. Cum să redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în
domeniul ştiinţelor socioumane. Bucureşti, Comunicare.ro, 2010.
• COBÂRZAN, Bianca, Bogdana NEAMŢU. Sugestii privind realizarea şi prezentarea lucrării de diplomă.
Material PPT.
• ECO, Umberto. Cum se face o teză de licenţă. Iaşi, Polirom, 2006.
• Henning, JEAN-LUC. Apologia plagiatului, București, Art, 2009.
• ISO 690:2010 (II) replaces BS ISO 690-2:1997. Information and documentation. Bibliographic references.
Electronic documents.
• RAD, Ilie. Cum se scrie un text ştiinţific: disciplinele umaniste. Iaşi, Polirom, 2010.
• REPANOVICI, Angela. Ghid de cultura informației. București, Editura ABR, 2012.
• RUNCAN, Patricia, Ștefan BUZĂRNESCU, Teodor-Mircea ALEXIU. Lucrarea științifică de succes în
domeniul socio-uman. Timișoara, Brumar, 2010.
• SANDU, Antonio. Etica publicării științifice. Univesitatea Ștefan cel Mare din Suceava,
http://www.eiaecsad.usv.ro/manuale/Etica-publicarii-stiintifice.pdf?fbclid=IwAR3mQnW98GJ1w5IOAC-
97UIeZbtCUwqgpbf78gC3skIwypfF9g28Wv24p-M. Consultat la: 31.10.2018.
• Du TOIT, Paul. (2012). Secretul prezentărilor de succes, București, Curtea Veche.
• (cotă BCUT: 14D.L.00691).

S-ar putea să vă placă și