Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei


Specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

LUCRARE DE LICENŢĂ

COORDONATOR,
Conf. univ. dr. ANGELICA HOBJILĂ

ABSOLVENT,
Nume prenume (căs. nume)

2015
TITLUL LUCRĂRII
+ eventual, o imagine sugestivă
CUPRINS

Argument

Capitolul 1. Titlul / p.
1.1. titlul / p.
1.1.1. titlul / p.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.3.

Capitolul 2. Titlul / p.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Capitolul 3. Titlul / p.
3.1.
3.2.
3.3.

Concluzii

Bibliografie

Anexe

(exemplele de subcapitole de mai sus sunt orientative, doar pentru a avea model de aşezare în
pagină)
ARGUMENT

1-1,5 pagini în care prezentaţi motivaţi alegerii temei, importanţa ei în contextul învăţământului
primar/ preşcolar şi ceea ce veţi avea în vedere în partea teoretică a lucrării şi în cea practic-apli-
cativă.
CAPITOLUL 1. TITLUL

Cel puţin un alineat introductiv, în care faceţi trimitere către ceea ce veţi prezenta în
subcapitole.

1.1. titlul subcapitolului

Setarea paginii: format A4, margini: 2,5 cm la stânga; 2 cm în rest


Titlurile de capitole: TNR, font 14, bold, majuscule, centrat
Titlurile de subcapitole: TNR, font 12, bold, cu alineat
Conţinutul capitolelor/ subcapitolelor: TNR, font 12, la 1,5 rânduri, aliniere la stânga şi la
dreapta

Alte norme:
 de păstrat acelaşi alineat în toată lucrarea;
 titlurile de publicaţii – cu italice, fără ghilimele;
 exemplele – cu italice;
 citatele – cu ghilimele şi cu trimitere, imediat după încheierea citatului, de tipul
(Dimitriu, 1999, p. 18);
 trimiterile (după modelul de mai sus) sunt obligatorii pentru toate ideile şi exemplele
care nu vă aparţin, chiar dacă le reformulaţi, nu le citaţi;
 în cazul în care preluaţi/ adaptaţi exemple de exerciţii/ jocuri etc. din diferite auxiliare,
treceţi trimitere de tipul (după............../ adaptare după...............);
 notele de subsol se folosesc numai în cazul unor comentarii ale dvs. cu referire la anumite
aspecte din cuprinsul lucrării;
 nu se admit preluări de pe internet, de pe situri de tipul www.didactic.ro,
www.referate.ro, www.scribd.ro, www.wikipedia.ro etc.;
 nu se admit trimiteri la manuale din învăţământul preuniversitar (de exemplu, manuale
pentru liceele pedagogice);
 nu se recomandă trimiterile la DEX; se preferă trimiteri la dicţionare de specialitate (de
pedagogie/ psihologie/ pragmatică/ ştiinţe ale limbajului/ teorie literară etc.);
 puteţi folosi, de pe internet, articole/publicaţii online, pentru care faceţi trimitere după
modelul de mai sus, trecând la Bibliografie şi link-ul, accesat pe data de.................;
 de evitat trimiterile succesive la acelaşi autor;
 de evitat citatele succesive;
 capitolul teoretic trebuie să reflecte sinteza dvs., prin raportare la literatura de
specialitate; prezentaţi, acolo unde este cazul, elementele comune în opiniile
specialiştilor, respectiv pe cele prin care se diferenţiază aceste opinii;
 în partea aplicativă, exemplele trebuie să vă aparţină; valorificaţi-vă, în acest sens,
experienţa de la catedră sau din timpul practicii pedagogice; de asemenea, puteţi avea ca
punct de plecare repere din didacticile pentru învăţământul primar/ preşcolar, dar cu
exemplificarea dvs.;
 în cazul în care veţi folosi exemple din diferite texte literare, acestea vor fi trecute
separat, la sfârşitul lucrării, după Bibliografie, la IZVOARE;
 de evitat generalităţile, teoretizările excesive;
 atenţie la exprimare, ortografie şi punctuaţie;
 nu se admite tehnoredactarea fără diacritice;
 în exemplificare, este recomandată folosirea schemelor, a tabelelor, a imaginilor etc.;
 se lasă întotdeauna spaţiu după semnele de punctuaţie;
 în cazul citării, ordinea este următoarea: „..............................” (autor, an, p. ...).
 de verificat, după finalizarea lucrării, concordanţa dintre ceea ce este trecut în Cuprins şi
ceea ce este în lucrarea propriu-zisă;
 de verificat, de asemenea, concordanţa dintre Bibliografie şi trimiterile din lucrare.

Capitolul 1 = capitol teoretic, realizat ca sinteză a ideilor din literatura de specialitate.


Capitolul 2 = capitol care conţine elemente de didactică a abordării temei alese de dvs.
în ciclul primar şi/ sau preşcolar
Capitolul 3 = aportul dvs.; componenta practic-aplicativă propriu-zisă a lucrării
(programă pentru o discipoină opţională, auxiliar pentru profesori/ caiet pentru copiii
de vârstă preşcolară/ şcolară mică, alte instrumente/ materiale create de dvs. etc.)

Fiecare capitol al lucrării se încheie cu Concluzii (referitoare la conţinutul acestuia şi


eventualele conexiuni cu conţinutul celorlalte capitole) = maxim 1-2 pagini.
CONCLUZII

1-1,5 pagini cu referire la ceea ce aţi prezentat în fiecare capitol al lucrării, cu accent pe
aportul dvs.
Nu se recomandă, în Argument şi în Concluzii, citate şi trimiteri la diferiţi autori.
BIBLIOGRAFIE

 Dascălu, L. (1985). Întrebările ,,ecou” şi intonaţia lor în limba română. În Studii şi


Cercetări Lingvistice, nr. 4, XXXVI. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste
Române, pp. ... .
 Dimitriu, C. (1999). Tratat de gramatică a limbii române. Iaşi: Institutul European.

În ordine alfabetică, după modelul de mai sus.

La finalul bibliografiei vor fi trecute sş bazele de date sau paginile web accesate) – vor fi
consultate și prezentate minim 20 de titluri (articole, cărţi, reviste, studii), inclusiv în limbi de
circulație internațională.

IZVOARE

După modelul bibliografiei.

Numărul optim de pagini al lucrării de licenţă: 40-45 de pagini, fără anexe.

Termen limită pentru finalizarea lucrării: 1 aprilie 2015.


ANEXA 1
ANEXA 2

S-ar putea să vă placă și