Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA de INGINERIE ELECTRICĂ

TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ/

LUCRĂRII de DISERTAŢIE

I.ENUNŢUL TEMEI:
………………………………………………………..

II. CONŢINUTUL proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie


a) Piese scrise
b) Piese desenate
c) Anexe

III. LOCUL DOCUMENTĂRII:


…………………………………………………

IV. CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:


………………………………………………

V. Data emiterii temei: ………………………………………………

VI. Termen de predare: ……………………………………………….

Conducător ştiinţific, Absolvent,


(funcţia didactică, titlul ştiinţific, Prenume şi NUME) (Prenume şi NUME)
(semnătura) (semnătura)
Titlu PROIECT DE DIPLOMĂ / LUCRARE DE DIZERTAŢIE
Pagina 8
Titlu PROIECT DE DIPLOMĂ / LUCRARE DE DIZERTAŢIE

Declaraţie-angajament: Deoarece acest proiect de diplomă/lucrare de disertaţie nu ar fi putut fi


finalizat(ă) fără ajutorul membrilor departamentului ……………………….… şi a
echipamentelor de la departament, mă angajez să public informaţiile conţinute în lucrare numai
cu acordul scris al conducătorului ştiinţific şi al directorului de departament.

Data: ………… Semnătura

Declaraţie: Subsemnatul …………………….……………… declar că am întocmit prezentul


proiect de diplomă/lucrare de disertaţie prin eforturi proprii, fără nici un ajutor extern, sub
îndrumarea conducătorului ştiinţific şi pe baza bibliografiei indicate de acesta.

Data: ………… Semnătura

Pagina 9
Titlu PROIECT DE DIPLOMĂ / LUCRARE DE DIZERTAŢIE
Pagina 8
Titlu PROIECT DE DIPLOMĂ / LUCRARE DE DIZERTAŢIE

STRUCTURA ORIENTATIVĂ A UNUI PROIECT DE


DIPLOMĂ/LUCRARE DE DISERTAŢIE

1. Pagina de titlu
2. Foaia de capăt 3
3. Cuprins 5
4. Introducere 7
Motivaţia şi importanţa subiectului ales
Obiectivele cercetării
Analiza soluţiilor existente în literatura de specialitate consultată
Prezentarea strategiei de lucru
5. Prezentarea studiului teoretic (cu titlul adecvat)
6. Rezultate şi interpretarea lor
7. Concluzii şi autoevaluarea contribuţiilor originale
8. Anexe
9. Bibliografie

Organizarea conţinutului proiectului de diplomă este stabilită în manieră concretă după


consultarea conducătorului ştiinţific. Pagina de titlu se redactează conform modelului anexat, iar
foaia de capăt ce conţine datele temei proiectului este obţinută de la conducătorul ştiinţific, care
completează cele necesare conform modelului alăturat.
Lucrarea de disertaţie pentru absolvirea studiilor universitare de masterat trebuie să
conţină elemente de cercetare ştiinţifică.
Cuprinsul se întocmeşte la finalizarea lucrării, după tehnoredactarea acesteia ce survine
în urma acordului dat de către conducătorul ştiinţific / conducătorii ştiinţifici. Pagina 9
Titlu PROIECT DE DIPLOMĂ / LUCRARE DE DIZERTAŢIE
Pagina 8
Titlu PROIECT DE DIPLOMĂ / LUCRARE DE DIZERTAŢIE

În „Introducere" absolventul va prezenta atât importanţa temei alese, cât şi modul în care
aceasta se încadrează în problematica actuală, cu argumente din bibliografia studiată. Tot în
cadrul acestui capitol se vor preciza obiectivele urmărite pe parcursul proiectului şi punctul de
vedere al autorului în legătură cu strategia de cercetare care se impune.
Este utilă o trecere în revistă a realizărilor din domeniu, un scurt istoric al acestora, precum
şi obiectivele urmărite de autor în soluţionarea temei, la nivelul de pretenţie al proiectului sau
lucrării. Aceste lucruri sunt fundamentate pe baza sintezei informaţiilor culese din studiul
bibliografic, absolventul făcând dovada recunoaşterii atât a contribuţiilor altora, cât şi a valorii
acestora.
Informaţia procesată trebuie să fie consistentă, analizată deontologic şi să constituie o
veritabilă deschidere spre cunoaşterea ştiinţifică a domeniului respectiv.
Lucrarea de disertaţie pentru absolvirea studiilor universitare de masterat trebuie să conţină
elemente de cercetare ştiinţifică.
Elementele preluate din surse bibliografice – elemente teoretice, grafice etc. - vor fi urmate
de menţionarea în paranteze drepte a numărului sursei bibliografice respective, aşa cum apare în
lista bibliografică a proiectului/lucrării.
Pe parcursul redactării problematicii esenţiale a proiectului/lucrării, absolventul trebuie
să participe la formarea şi întreţinerea unui climat interactiv în relaţiile cu conducătorul său
ştiinţific, pentru a deprinde cât mai mult din metodologia cercetării şi din atributele stilului
ştiinţific de comunicare.
În acest context trebuie subliniat faptul că stilul ştiinţific real este caracterizat de o
comunicare simplă şi neutră, fără participare afectivă din partea autorului, iar prezentarea
rezultatelor trebuie să fie sobră, fără nuanţe stilistice. Se va pune accent pe un vocabular simplu,
coerent şi de specialitate care va conduce la conciziune în comunicare şi va evita
ambiguitatea.

Accentul pe rezultate

Proiectul/lucrarea are o tentă de cercetare ştiinţifică, iar valoarea sa este relevată prin
rezultatele concrete obţinute de absolvent, precum şi prin interpretarea acestora.
Din acest motiv trebuiesc subliniate acele rezultate care corespund obiectivului urmărit în
proiect, cu luarea în considerare a elementelor de deontologie în cercetarea ştiinţifică.

Sinteza concluziilor

Se recomandă ca la finele fiecărui capitol să se introducă un paragraf care să conţină


concluzii privind observaţiile autorului sau contribuţiile sale. Acestea având un caracter
preliminar, se impune ca finalul proiectului/lucrării să fie amendat de un capitol cu concluziile
finale, care să evidenţieze corelarea (sau necorelarea) rezultatelor cu cele din literatura de
specialitate, pe bază de explicaţie fenomenologică.

Importanta anexelor

Rolul acestora este de a asigura un plus de informaţie pentru a asigura înţelegerea deplină a
conţinutului proiectului/lucrării şi să vină ca sprijin credibil în favoarea rezultatelor obţinute.
Aici se pot introduce o serie de tabele sau grafice cu rezultate intermediare, programe de
calcul, demonstraţii matematice etc., dar autorul nu trebuie să aloce o prea mare parte din
proiect/lucrare anexelor, fiindcă acestea nu au menirea să suplinească o serie de rezultate, ci să le
sublinieze pe cele obţinute.
Pagina 9
Titlu PROIECT DE DIPLOMĂ / LUCRARE DE DIZERTAŢIE

Modul de prezentare a bibliografiei

La baza oricărei lucrări cu caracter ştiinţific se află o perioadă în care autorul studiază
literatura de specialitate din perimetrul preocupărilor sale cu scopul de a se documenta, de a găsi
noi idei (care să le completeze pe cele proprii), noi soluţii etc., dar şi pentru a nu repeta o
cercetare deja finalizată.
În acest context, bibliografia sau lista referinţelor bibliografice este o componentă
obligatorie a unei lucrări ştiinţifice, monografii sau proiect, iar procedura de întocmire a acesteia
este impusă de norme obligatorii acceptate pe plan internaţional.
În conformitate cu aceste standarde, întocmirea bibliografiei pentru o carte, curs, culegere
de probleme, monografie etc., presupune precizarea următoarelor elemente pentru fiecare
referinţă citată: autor(i), titlu, ediţie, volum, loc apariţie, editură, an publicare.
Lista lucrărilor incluse în bibliografie se redactează în ordinea alfabetică strictă a autorilor,
iar dacă un autor este citat de mai multe ori (cu mai multe lucrări), acestea se trec în ordine
cronologică. În cazul în care există lucrări cu autor neevidenţiat, ordonarea în lista referinţelor
bibliografice se face luând în considerare primul cuvânt din titlul lucrării, titlul fiind precedat de
trei asteriscuri.
Introducerea în bibliografie a unui articol presupune următoarele elemente de identificare:
nume şi prenume autor(i), titlu articol, nume periodic, loc apariţie, an publicare, volum,
număr revistă şi data numărului respectiv, paginile între care se găseşte articolul citat.
Autorul se scrie de regulă cu litere mari, mai întâi numele şi apoi prenumele, cu precizarea
că în cazul autorilor de sex masculin se poate trece doar iniţiala prenumelui, iar în cazul celor de
sex feminin prenumele trebuie trecut întreg. Numele este despărţit de prenume prin virgulă, iar
după prenumele autorului se pune punct. În cazul lucrărilor cu doi autori se foloseşte conjuncţia
"şi". În situaţia în care lucrarea citată a fost elaborată de un colectiv de autori se poate trece
numai numele şi prenumele primului dintre ei, urmat de prescurtarea "ş.a." (şi alţii) sau "şi
colab." (şi colaboratorii).
Ediţia trebuie consemnată conform particularităţilor originalului. De exemplu: ediţia a III-a
revăzută; ediţia a II-a revăzută şi adăugită etc. Trebuie precizat că ediţia va fi urmată de virgulă.
În situaţia în care lucrarea este editată în mai multe volume sau părţi, se impune indicarea
numărului volumului cu cifre romane sau arabe, după cum este în original: Vol. 1, Vol. II, Part.
N, Teil III, Band 1 etc., iar după numărul volumului se pune din nou virgulă.
Locul publicării se va trece în formă completă, iar dacă sunt mai multe locuri de apariţie, în
descriere sunt consemnate toate, cu o linioară între ele. În situaţia (mai rară) când locul editării
nu este specificat se trece "f.l.", adică fără loc. Şi în acest caz locul publicării este urmat de
virgulă, în descrierea referinţei bibliografice.
În descriere trebuie precizată în mod obligatoriu editura, prin numele întreg sau prescurtat
(E.D.P.), iar dacă în original nu se face referire la editură se notează "f.e.", adică fără editură.
Anul publicării unei lucrări se ia din pagina de titlu sau din "descrierea CIP a Bibliotecii
Naţionale". În lipsa acestuia se notează "f.a.", adică fără an. La sfârşit se pune punct.
Pagina 8
Titlu PROIECT DE DIPLOMĂ / LUCRARE DE DIZERTAŢIE

Observaţii

1. Caracteristicile textului tehnoredactat trebuie să fie:


- format pagină: A4
- mirror margins: Top: 2 cm; Bottom: 2 cm; Inside: 2,5 cm; Outside: 2 cm
- layout: Header: 1 cm; Footer: 1 cm
- font: Times New Roman
- dimensiune: 12 (pentru textul lucrării); 14 (pentru titlurile de subcapitol); 16
(pentru titlurile de capitole);
- distanţa între rânduri: “1.5 lines” (un rând jumate).
2. Paginile 2, 4 şi 6 se vor lăsa libere.
3. Se listazea faţă verso.
3. Prezentările teoretice din cadrul memoriului tehnic nu trebuie să aibă un caracter foarte
general, ci trebuie să fie particularizate pentru tema tratată.
4. Coperta lucrării de diplomă/disertaţie se va redacta conform modelului ataşat pe carton
alb lucios şi se recomandă legarea la tipografia universităţii situată în clădirea
Cantinei din Observator a complexului universitar.

Pagina 9

S-ar putea să vă placă și