Sunteți pe pagina 1din 63

.,jl+

-

a.

-)

r"-

l!--+ ,\

\_l' ,.'

'

,//\-

I

,

-

.,-\-'-

I

i.

-(

RAPSODII DE PRIMAVARA

':i.

.e'.

\,

Q

'h

,

r

I

Sus, prin cringul adormit,

A trecut in taind mare,

De cu noapte, risipind, $iruri de mdrgiritare

Din panere de argint,

Stol bilai

De ingeragi,

Cu alai

De toporagi.

Primdvari, cui 1e dai ? Primdvari, cui le lagi ?

e -*r

1)

'_, t

a''

rl

\,

,)

-/

\P.' t'\i.

t".''-,1:.

i)'il r. i)

r)

/

.l

\,

f.:

t$ '!

ff

II

ti

i

\ fi

d

Se-nal1i abur moale din gridind.

Pe jos, pornesc furnicile la drum.

Acoperiguri vegtede-n lumind

lntind spre cer ogeacuri fdri fum.

d

-t

<.,

Pe lingi

$i ies

garduri s-a svintat pimintul gindacii-Domnului pe zid.

\

Ferestrele amorgite se deschid

SA intre-n casd soarele gi vintul.

t

De prin balcoane

$i coridoare

Albe tulpane

Filfiie-n soare

Ies gospodinele

Iuli ca albinele,

Pirul le fluturd,

Toate dau zor.

Unele mdtur6,

Altele scutur[

Colbul din piturd

$i din covor.

t.,.

Y,S ,

I

\

;

)L.

*.

.-,- i

.,t

'

lJn zarzir mic, in mijlocul grddinii,

$i.a rdsfirat crengugele ca spinii

De fricd sd nu-i cadi la picioare

Din cregtet, vd1u1 subgirel de lloare,

Cd s-a nezit aga de dimineagd

Cu ramuri albe - gi se poate spune

Cd-i pentru-ntiia oard in viatd

Cind i se-ntimpld-asemenea minune.

r":

.,ili'" !

Un nor sihastru

$i-adund.n poald

Argintul tot.

Cerul e.albastu

Ca o petalS

De miozot.

III

Soare crud in liliac,

Zbor sublire de gindac,

Glasuri mici De rindunici,

Viorele gi urzici,

Primdvard, dir ce rai Nevisat de pdminteni,

Vii cu mindrul tdu alai

Peste cringuri gi poieni I

Pogoritd pe pdmint

In mitdsuri lungi de vint,

Lagi in urmi, pe cimpii,

Galbeni vii

De pdpddii, Bdlli albastre gi-nsorite

De omit topit abia,

$i pe dealuri mucezite

Ardturi de catifea.

!

1

''l

bo,

tr't

''*?

f

I

i

t,

n

t

*cn

it'$.

f&

$i pornegti departe-n sus Dupi iarna ce s-a dus,

Dupi trena-i de ninsori

Alternutd pe

Drumuri nalte de cocori,

Cdlduzii cei strdini,

I1i indreapti an cu an Pasul tainic ai te mint

Spre linutul diafan

Al clmpiilor de-argint.

Iar acolo te opre$ti

$i

doar pasul tdu ugor

In omdt srdlucitor,

Lasd urme viorii

De conduri impdrdtetti Peste albele

Primdva rd, unde egti ?

9

:,,i(

-);.

=o

E-

r'-

V

::r, '*

aa;a

PRIMIVARA

Dup-atlta frig 9i ceali

Iar s.arati soargle.

De-acum nu ne mai ingheate

Nasul gi picioarele !

Cu narcigi, cu ciini, cu lotu$i,

Timpul cald s-apropie.

Primlvara asta totuti

Nu-i decit o copie.

Sub cerdac, pe liuruscd,

Cum trecuri Babele,

A iegit

un pui de muscd

g{.gi usuce labele.

Pisdrile migratoar.

Je re-ntorc Oln tloplce'

,!'t

Gizele depun la soare

Oui microscopice.

10

Toati lumea din ogradd

Cinti fdrd pauzi.

Doi cocogi se iau la sfadi

Nu gtiu din ce cauzE.

un curcan sti sus, Pe-o birn5,

Nu vrea sd se bucure,

Molul rogu ii atirnd

Moale ca un ciucure.

l.c

t:

j

l'"

jr

rt,

l

,?

!

Doar Grivei, bitrlnul, n-are

Cu ce roade oasele,

Cd de clnd cu postul rnare,

Toate-i merg de-a-ndoasele.

Pentru cite.a tras, sdrmanul,

Cui s[ ceard daune ?

Drept sub nasul lur'- motanul

A venit si miaune.

LZ

Lrar aCUm l-a prms poIara

$i-a.nceput si.l scuture, . ,

resre toata narmalala

f{

I rece.n ZbOf tln nutufe.

Pe trotoar, aldtud salte

Doud fete

Ziu c5-mi vine s6.mi las baltE

-

\-,

. ."

_

o*a.

*t

€=

t'*t"

Toate interesele !

1

t'\

,-6{",

BALADA MUNTILOR

I

S-au ivit pe rind in soare,

Jos, la capEtul potecii

Turma albi de mioare,

Noatinele gi berbecii.

'{' tt,

-tf;

r

\,a; t\

Sunet de tdldngi

Subt poiana din

ZEbovegte-n deal

Baciul Toma cu

se-n91na1

Fruntarii,

ia stini

\t^,,.

--

l1

.':

a. 3:

at

:5i

.3

'r *.'

,ft

tr

iI v

I

tf,, - *-

{ i

,

.t

IJ

*

l

:4

7'

El se pleacd din c6rare

$i tot leagi si dezleagd.

Cumpinegte pe samare

O gospoddrie-ntreag; :

Maldir de tirhaturi grele

Cu desagi,

cEld;ri gi pdturi,

Ci de-abia pot sta subt ele Doi migari voinici aldturi.

15

i '.rr*

t

F,

' ,t-i.'

Gata!

is

Baciul std pe gindurl

Peste frunte mina-gi duce.

Se ridicd.n dou[ rinduri

Si ,la-nl

i<r fqre rr,,re

Apoi catd lung spre creste

$i spre larcurile goale

$i
A

convoiul, fdri veste,

pornit incet la vale.

Cerul ;i-a schimbat vepmintuL

Ploaia parcd ste sd-nceape.

Printre brazi coboard vintul

Ca un fognet lung de apd.

Adincit in ginduri multe

Baciul std qi nu-gi dd seamd

C-a rdmas in loc

16

{,

g

-s

'#

&.'

\'s

-, -.

--t=ic

i.k

Dupd el, cdlcind cu teami

Merg tdcutii lui prieteni

Prin sdlbatice pdpoare,

Pe subt poale verzi de cetini,

Pe poteci fdri soare,

Ori strdbat in. pas alene

Luminiguri fard flori,

Sincnr?rfi.F

h^iFhF

Cu mesteceni Rar trezesc in a lor cale

Cite-o piatre subt copitd.

Iar cind drumul se prdvale

Jos, la coastd povirniti,

Calcd baciul ca pe gratii

$i-i stunette blind cu gura r - Citinel, feciorii tatii,

Ca sd n-o pornim de.a dura !

1,7

II

Astfel, turm{ dupi turmd,

Pleaci toamna de la stini,

De rdmin pustii in urm5

Munlii singuri ti bitrini.

Astdzi ca gi-odinioar5, Cit s-afundd-n vreme anii,

Ei vizurd cum coboarl

Pe cdr6ri de plai ciobanii,

Cind pe soare, clnd pe ploaie,

Vreme multX, fird numir,

Cu cdciula lor de oaie

$i

cu sarica pe um[r,

A' tecutului vii moafte

Peste care vremea cregte -

Culmea verde mi-i cunoagte,

Stinca surd mi-i iubegte,

Iar in urma 1or, pe sar[,

Astdzi ca ti alte diti, Lungi linigte coboari

Peste mari sineuritifi.

Toamna cu-a ei albi frunte $i cu galbenii conduri,

A

lisat argint pe munte

$i rugin6 pe plduri.

18

\y' 'l'\,.'

t,, ,i'".

-

{

La rispintii cregte stogul

De foi moarte de curlnd.

Srig5-n vale Topologul

9i-a lui larmd, cind gi clnd,

Ca o voce omeneasci

Pini sus pe culmi tresare,

Preajma mutd s-o trezeasca

Din senina ei visare.

Tot rnai jos apoi se lasl

Poala norilor pe munte.

Vin din iarna-ntunecoasd

Zile lungi cu ploi mirunte.

Neguri dese-ncep sd cadd,

Se tirdsc in jos pe plai.

Pe pdduri se string grAmadi Falduri albe de burhai.

Brazii, stau in nemigcare,

Prinre ramuri ploaia picd -

Nici o creangd nu tresare,

Nici un zbor de pdsdric5.

Numai ferigile ude,

Putregaiul 9i burelii lgi trimit miresme crude

In desimea groasd-a ce1ii. Trunchiuri strimbe, rEsturnate,

Scorburile Fi buttenii

Cu-a lor coturi, pe-nserate

Umplu codrii de vedenii.

Sihla neagrd se-nfioard.

Speriat, dintr-un hEgig,

Pui sfios de cdprioard

A ie$it la luminig

Cu blanila zgribulitd,

StE gi-asculti

Vremea pare-ncremenitS.

zl

Brazii fruntea gi-au plecat,

Spdimintagi, ca pentru rugd,

Colo-n fundul curmdturii,

Dormitind pe.o buturuge

S-a ivit Muma-pddurii

Dar nu-i nimeni sd-i zdreasci

Trupul hid 9i degirat,

Fala galbend de iascd,

Nasul -

ciot de brad uscat.

Nici nu vede, nici n-aude,

Doar i9i scuturd pe-o rnind Pdrul ei de vreascuri ude, Fruntea plini de ldrind.

$i cum sti cu ceala-n spate

Istovitd lingd tunchi,

Rdddcini gi crengi uscate

Ii atirnd pe genunchi,

Negurile-i sug putetea.

Ochii-i nemigcali gi suri

Cheami noaptea gi tdcerea

Din adincuri de

III

$i se duc pe nesimlite

Nopli pustii si zile reci.

Cum s-adun5, putrezite,

Frunze moarte pe poteci,

'

-.""-

,i

i,*'.'tt q,

?*.

:.' *d##

Itlh

"'dr-r

a

?

':r,jl

a

"@*

Colo sus, culcat pe-o rinE,

Std Negoiul mohorit

Cu-a lui neguri bitrln6

Care-i line de urit, Fulgii-ncep apoi si cadi.

Pl1ss.9l doarme somnul ei

Amorlitd subt zdpadd

Iar tirziu,:la Sflntu-Andrei,

Clnd' cobori de la povarnE

Prinfte plopi subliri qi rari,

ln senina zi de iami I Vezi departe muntii mari

Cum igi zugrdvesc ln soare

Piscuri vinete spte cer'

Povirniguri sclipitoate,

Brazi impodobili de ger,

Atirnlnd ca nigte salbe

Pe gmmajii lor de stinci,

Peste plaiurile albe

$i prdpistiile-adinci.

?

'lt

I a

\s,r

c-.

ACCELERATUL

Peste fagi cu virfuri sure

A cdzut amurgul rece.

Inserarea muti trece Furigatd prin pddure, Spre apus abia s-arati

Printre crengi intunecatd,

O vipaie de

Din frunzisurile grele

De-nnoptare, tot mai vin

Glasuri mici de pdsdrele

z4

.

r_,

rt

,:

Reci gi palide-n senin

Se ivesc deasupra stele.

$i deodatd, dinfte dealuri Se desprinde larg un zvon

Depdrtat gi monoton,

Ca un mutmur lung de ape

Revdrsate peste

Cregte-n luncd, mai aproape,

Umple vdile vecine

De t6sunet mare

Vinel'

L)

Fulger

-'rFe-

a-

trdsnet lung,

Dus pe aripi de furtun5,

Zguduind pdmintul tund,

Zirile de.abia-i

Parci zboard,

Parcd-nnoatd,

Scuipi foc, inghite drum,

$i-nr-un valvirtej de fum

Taie.n lung pddurea

76

</ ,r'

4rr

qr

?

A trecut . , .

Dinspre cimpie,

Vuiet greu de fieririe

Se distrarnd in

Scade-n depdrtare,

Piere . , .

,

Iar in urmi-i, din

tufiguri,

De ptin tainice-ascunziguri, Se ivesc pe jumdtate

Pisdrele ciufulite,

Alarmate

$i-ngrozite

r

- urne-l(

,

\-e-[t

Le-a tost

,

Ciripesc cu glasuri mici

Cinteze gi pitulici.

Doar un pui de pigigoi,

Int-un virf de fag pitic Std cu penele vulvoi

$i,

ficind pe supdratul:

- Ce sI fie I Nu-i nimic.

A trecut Acceleratul

z7

'&:.,

RAPSODII DE TOAMNA

t/i

. tj'

{ "

I

A tlecut lnnt o ooare

" qi-" f,''"r rla rri^

_- t-

rulul pa paolrtor.

-^

r_noare

Cu acorduri

lungi de liri

I-au rispuns

Toate florile

Intorcindu-9i

re!ele.

;-*

fif:.-

-;/;-'--

{f'

uz

b'

;

:'

tr

,t:

t.i

-

|

t-

Un salcim privi spre munte

Mindru ca o flamurd,

Solzii frunzelor mirunte

S-au zburlit pe-o rarnurd.

Mai tirziu, o cotofani

F;';

^.r,nqriF A adus o veste-n goand

$i-a fdcut senzalie:

Cicd.n munte, la povarni,

Plopii 9i risurile

Spun ci vine-un vint de iarnd

R;.^^l;-,-l ^;l','il"

I

I

\

I

t

/

1 .#

$i-auzind din depdrtare

Vocea lui tiranicd,

Toli ciulinii pe cirare

Fug cupringi de panicd

Zvonul prin livezi coboard

Colo jos, pe mlagtini,

S-a-ntilnit un pui de cioard

C-un bitlan de bagtind,

$i

din treacdt ii aruncd

Alti veste stfanie,.

I

C-au pornit.o peste lunci

S"

,

Frunzele-n bejanie !

{

,"/

''

,tL.*-

*

n'o ,/

-.\"-

\

\

\

./ ,/

./

-.,J;-

,\

/

,-

t &"r'

t,

!11

IT

lntr-o clipd, alarmate,

Ies din qanguri vrdbiile. Papura pe lac se zbate

Leginindu-qi sdbiile.

\i'

, .,f

Un listun, in frac, apare

Sus pe-un virf de trestie

Ca sd tie.o cuvintare

In aceastd chestie.

Dar broscoii din rdstoacd { Il insultd-n pauze

$i

din papuri-l provoaca

Cu prelungi aplauze.

!2t

^d

I

t

d'

Ligilele-ncep se strige

Ca de mama focului.

Cocostlrci, pe catalige,

Vin la faga locului.

\t\

it

(rr

I

)

r"ll"

il

l\:, I

i

,f

*

t.

"4

n

Un glngar, nervos gi foarte

Slab de constitulie,

In zadar vrea sd ia parte

$i el la discugie.

''i(

av"

f\

!'

{

./

f, t/

p

t

i

Cind deodatd un erete,

Poligai din nagtere,

Peste baltd 9i boschete

Vine-n recunoattere,

Cu poruncd de la centru Contra vinovatului,

Ca s5-l aresteze pentru

Siguranga statului ,

De emotie, in surdin5,

Sub un snop de bozie,

O pdstaie de sulcind -

A fdcut exploZie.

(

*

i.

)

\*

{

.t/-^

q?""

-l-''.Y

III

h

\\*

*

q

Floriie-n grddini s-agiti.

Peste straturi, dalia,

Ca o doamnd din elitd,

Igi indreaptE talia.

Trei petunii subgirele

Farmec dind regretelor,

Stau de vorbi intre ele:

,,Ce ne facem

"

lW

\

r&. j

-i

It

-:,'

€8

0

Floarea-soarelui, bdtind, t(ltlVrd

De pe-acum se sperie

C-au sd-i cadd in tirind

Dinlii, de mizerie,

$i cu galbena ei zdreanld

Std-n lumina mature, Ca un talger de balanld

Aplecat pe-o

35

'

Intre gize, fdr6 fricd

Y.

Se re.ncep idilele.

Doar o gdrgdrigd micd

Blestemindu-;i zilele,

Necdjiti cere sfatul Unei molii tinere,

Cd i-a dispirut bdrbatul

ln costum de ginere.

,"Y

lmpreiur ii cint5-n gagd -)

Greierii din flaute, Uf, ce lume, soro dragi I Unde sd-l mai caute ?

ry

L-au gdsit subt trei grlunte

Mort de inanigie.

$i-acum pleacd sd anunte

Cazul la polilie.

t:,*

.IV

Br rnr ienilc-nonzite

De-a9a vremi potrivnice,

qa ,^rkirn

na cnntira

Sd se facl schivnice.

$i cum gtie-o rug5ciune

Doamna miselarild,

Tot soborul ii propune

S-o aleagd stari;5.

Numai colo sus, prin vie,

Rumenele lobode Vor de.acuma-n vdduvie

Sd triiasci slobode.

Vezi ! de aceea mdtriguna

A-nvdta! un brusture

Si le spuie.n fald una

Care si Ie usture L

r,

it

/>

t'a

)zt

*.F-

. -'r

tI:

Jos, pe-un virf de campanuld

Pururea.n vibragie,

$i-a

oprit o libeluld

Zborul plin de gragie.

Mic, cu solzi ca de balaur Ttupul fin se clatind,

Juvaer de smal! gi aur

Cu sclipiri de platind.

38

i

I

\i'

.\v

Dar, deodatd, pe coline

Scade animalia,.,

De mirare parci-gi line

Vlntul tespitalia.

Zboald vegti contradictorii,

Se-nftetaie gtirile

Ce e?

T^+i

i^f^r^

Iat-o !

Ce e?

nrivirilF

Spre Podgorii

Sus in deal, la strungd,

Agternind pimintului

(\sb

Haina ei cu ffeni lungd

De culoarea vtntului,

S-a ivit pe culme

Toamna,

Zina melopeelor.

Spaima florilor gi

Doamna

Cucurbitaceelor

Lung igi fluturd spre vale\'

Ca-nt-un nimb de glorie,

\1J'

Peste golduri triumfale

Haina iluzorie.

39

!

r.

a

1

a

1,

I

*-

-r&*

,*

1 a'

- -r,1r-\

Apoi pleacd mai departe Pustiind cdrdrile,

Cu alai de frunze moarte Sd colinde z5rile.

Gize, flori lntirziate !

Muza mea satirici

V.a-nchinat de drag, la Cite-o strofd liricd.

toate,

Dar cind qtiu c-o si vd-nghefe

Iarna mizerabili,

Mi cuprinde o tristete

Iremediabile . : .

v

Jr

{a

BALADA UNUI

GRBIER MIC

\

Peste dealuti zgribulite, Peste tarini zdrenluite,

A venit aga, deodatd,

Toamna cea intunecate.

Lungd slabi gi znludn,

Botezind natura udd

C-un minunchi de ciumafai Cind se scuturi de ciudi,

tJ

Imprejurul ei departe,

RisipeFte-n evantai

Ploi mdrunte, Frunze moarte,

Stropi de tind,

Guturai

42

"ilr- ,

$i cum vine de la munte,

Blestemind

$i ldcrdmind,

ToJi ciulinii de pe vale

Se pitesc prin vdgeuni,

Iar mdceqii de pe cimpuri

O intimpinl in cale

Cu gribite

Doar pe coasti, la urcus,, Din cisu;a lui de humd

A iegit un greierug,

Negru, mic, muiat in tug

$i pe-aripi pudrat cu brumd:

\

I

I

/\

I

1,1

I

I

.]'\

- Cri-cri-cri

Toamnd gri,

Nu credeam c-o sd mai vii

lnainte de Criciun,

Ci puteam gi eu s-adun

O griunld cit de mici,

Ca si nu cer imprumut

La vecina mea furnicd, Fiindcd nu-mi dd niciodatd

$i-apoi umple lumea toatd Cd m-am dus gi i-am cerut

Dar de-acug,

Zise el cu glas sfirgit

Ridicind un picioruFr

Dar de-acuq, s-a isprdvit, .

Cri-cri-cri

Toamni gri,

Tare-s mic Ai necijit I

I

&,.

AEROPLANUL

Spre apusul de jiratic

Cu livezi scdldate-n aur, Trece-un nour singuratic,

Alb gi mare cit un taur.

Iar in urma lui s-abate,

Gata-gata sdJ ajungd,

Un 1in1ar cu coadi lungd $i cu aripi nemigcate.

Cregte-n asfinfit pojarul.

Dealurile stau s-adoarmd.

Norul tace, dar ginlarul

Umple linigtea de larmd .

+5

fv

t

*

f

'*

$i

I

{

Ag

\f''.

|.

fr !

\I: It

|i

lr.'

l';t-.1:

1,,,

I

LA VINAToARE

I

Decorul

Sus, pe dealuri, Toamna pune

Mirigti galbene-n lumind,

Ar5turi ca de cdrbune

$i mohoare de rugind.

Rinduri-rinduri, spre cimpie

Se perindi nori de plumb

PcqfF lc.d,

<imafriF

De coline cu porumb.

Iar cind soarele strdbate,

Luminind peisajul vast

De dreptunghiuri colorate

Intr.un limpede contrastJ

.! :\ F1 '- ZA

t \r

'

^ t\

,{ \

i

rr

flti

,f.

.v

lD

Salti.n valuri juc6uge

$i fognegte lung sub soare,

Cu mdtas6 la pdnige,

Mlmdliga

II

Un iefure

Scurt, mohorul a fognit $i spre neagra ariturd

Intr-o clipd s-a ivit

Un m6gar-miniaturd I

A

Din c[pili sare pleavi, Sar gunoaie dintr-un snop.

Pugca scoate fum pe leavd $i pocnegte ca un

A cdzut

ba nu! din goand,

Mic, elastic Si urgent,

Lingi-o tufd de simziani

A f[cut un compliment.

b*

Spre porumb acum s-abate,

Un scaiete zdp[cit 11 intreabn - Ce e frate?

- Slnt teribil de gribit

48

Alungat ca de

Cu picioare de

Se destinde gi Peste-o miriFte

furtund,

tacusra,

s-adund

ingustd.

Ca o minge se prdvale,

Se coboard gi se suie

Prin hirtoapele din vale:

Uite-l -

nu e, uitel -

Linigtea coboar6 iarigi

Peste larinile

nu e

,

- L-ai scipat? zice-un tovardg.

- Mi-a sdrit cam de

\

t

-\-

/:'

!>*

,

a2

a

,l

.fy

"t i

I

I

III

Masa

Din vlzduh abia s-aude Tipdt jalnic de pdgorii. , .

Cu

ciubote mari gi ude

Stau la masi vinitorii.

Toli cu pugca lingl geanti,

Gutalivi gi ordgeni,

Pun o patd discordanti

Pe cdpiga de stujeni.

$i e frig, 9i togi inghea1d

$i din cind in cind nu snicd,

Incepind de dimineald,

Cite-un strop de sicdricd,

- Intr.o toamnd - zice unul - La un capdt de rdzor

M-am oprit sd scot tutunul. , . Cind, de jos, de la picior,

Fdrd veste vid cd-mi sare

Un goldan cit un vitel,

$i stirnegte-n goana mafe

Algi vreo gapte dupd el !

50

&f,

t

r.ta \t

l;,

'is

Trag cu ploaie in grimadi, FAre sd tintesc de loc

Cine s-agtepta sd.mi cadi

Patru iepuri dintr-un foc

Astea sint invengii Mie mi s-a intimplat, La o goand-ntr-o pddure,

Un mister adevirat.

tt'-

Nici nu m.agezasem bine,

Stam cu pugca

Cind deodatd lingd mine Se opregte-o cdprioard.

Std qi-ascult6,

Eu atunci - md gtili cum sint -

M-a cuprins un fel de mili :

Am oftat

gi-am tras in vint.

Cind vizu cd ,,umplutura".

Trece fdrd s-o ating6

Ea gi-a.ntins Ia pugci gura

aga s-o lingd

v

-'-rt:

/"7

/

.-'

r

i,t/' ,

- I.auzi colo, ce curaj, mi !

Asta gi.a-ntrecut pdrechea I Buruienele din preajmd

Trag gi ele cu urechea.

Un mdceg de doud gchioape

Zice-n taini unui spin:

- Dumneata etti mai apfoape,

Ia-l de minecd pulin !

IV

La tntoarcere

Viatul curge spre cimpie Transparent gi uniform.

Toate ierburile.nvie,

Toate garinile dorm.

Ici gi colo se ridicd

Cite-un nour alb de praf.

Stdjuind goseaua micd

Stllpii rari de telegraf,

(Tot mai singuri, ceafd-n ceaf!

Suluri vinete de fum

Lungi ca gituri de girafh)

Ingirali pe lingi drum,

54

n i5.:-'l.

'-<

F::-'

l

1;

,r-i

-* -.

<-\

" -

/,.'<

Spre oragul plin de turle

Stau privind c-un aer tlmp

$i deodatd-ncep sE urle Cd.i apuce noapte-n cimp.

4ltl

It

\\.

-," 1

r)

., .|t

t

{

--

UN DUEL

Eroii mei sint doi cocogi

Ca ofilerii la paradi.

Doi cavaleri aristocrati,

Dintr-o privire ofensali,

lncep duelul fdri spada;

Au martori puii speriaji.

Teren -

o parte din ogradd,

d"

*rl

!

Dar n.au motiv de sfadi,

Cdci nu se ltie-a cui e vinai

Misteru-nvdluie pficina

Deci: cdutagi

fo

Din amindoui plrgile,

Se.ncep ostilitdlile.

Ei stau o clipi fagd-n fa15

Cu ciocurile la pdmint,

Apoi deodatE-9i iau avint

$i lupta-ncepe sdltdrea;d:

E4

-t)

: ljl."

/

I

I'

|,4

/ .i4

n

,.',

it^

l'f

i,

I

5.".

;.i

i

Sar deodatS,

Dau cu ciocul. Cad aldturi.

Schimbi locul.

Bat din aripi,

Dau din gheare.

Altul sare

Iar s.atacd,

58

\h

w'

Dar deodati nu mai migci, ' .

Fa1[-n fap, multd weme,

Stau aga ca doui gheme

Neclintite

iit I

l|,

t'

{jr',

-ilr

$i zburlite, Pind cind, pe nesimtite'

Unul pXr6segte sfada,

t Intorcindu-se cu coada

'lt

f

t

I

-,.\

.# h{Fgd

,. il

/*--j'

't

Atunci iegi de sub gopron

Un filozof - clapon,

Urlt

$-atita

de bdftin inctt

A dag in mintea

El s-a oprit tn fala lor

Cotcod[cind sonor:

- Eu dezaprob acest conllict:

E o rugine, un delict

Nedemn de vremi civilizate,

Dar a$teptlm un viitor

Cind mindri de chemarea lor,

Cocogii nu se vor mai bate.,.

Voi ve certati pentr-o gdind,

Dar nu vedegi? E curtea plini I

-lo.* ,ft

.f,

:'s

l1

Ba receli gardul la vecini Cd gi p-acolo sint gdini

De ce vi punefi gheara-n git?

Si lase unul cit de cit,

S5. dea gi celilalt ceva -

Eu, cit de cit, socot c-o da I

'/&

-.rfl

-/--

ry

a=-

BIVOLUL SI COTOFANA

Pe

spinarea unui bivol mare, negru, fioros,

Se plimba o cogofani ;

Cind in sus gi cind in jos.

Un

cdjel trecind pe-acolo s-a oprit mitat in loc :

- Ah, ce mare dobitoc !

Nu-l credeam asa de prost

Sd ia.n spate pe oricine,

Ia stai, frate, cE e rost SE md plimbe gi pe mine !

62

Cugetind aga, se fage inddrit se-ti facd vint,

Se pitegte la pimint

$r deodatd -

Bivolului in

zdup ! -

ii sare

Ce s.a intimplat pe urma nu e greu de-nchipuit. Apucat carn fdrd veste, bivolul a tresdrit, Dar i-a fost destul o clipi sd se scuture, gi-apoi

Si-l rdstoarne, Si-l ia.n coarne $i cit colo sd-l arunce, ca pe.o zdreanld, in trifoi,

- Ce-ai gindit tu oare, javrd? Au, crezut.ai cd

sint mort ?

Cotofana treace-meargd, pe spinare o suport

Cd md apdri de mugte, de gingari gi de tduni

$i de alte

Pe clnd tu, potaie proaste, cam ce slujbE poli

s[-mi faci ?

Nu mi-ar fi rugine mie de vigei gi de malaci Bivol mare gi puternic, gospodar cu greutate,

Si te port degeaba-n spate

i.-.*-*'i".,* nr''

:

l

\r

Sus, pe gardul dinspre vie,

O giini cenusie

$i.un

S.au

cocog impintenat suit gi stau la sfat:

- Ia te uit[, md rog tie,

Cit de sus ne-am indlPt !

65

$i deodati, cu glas

mare,

lncepurd amindoi

SI cotcoddceasc[-n

- Ni.meni nu mai

soare :

e ca noi I

\

Dar de sus, din corcodug,

Pitullndu-se-ntre foi, Mititel $i juctrui,

Le-a rispuns un piligoi :

- Cili ca voi I

Citi ca voil