Sunteți pe pagina 1din 2

Mai

mut
a

Maimuț a est
eunani mal 
mami fer 
din 
ordi
nulprimatel
or,grupăcaresesubî
mparteîn
subordinele 
Anthropoi
dea, 
Simiae,
 Haplor
hiniși 
Str
epsi
rhini.Di
npunctdeveder
e
biol
ogic omul est
econsideratunpr i
matînruditcumaimuț a,cucare,
după 
teor
ialui
Darwi
n,ar
e
unstrămoșcomun.Mai muț el
et r
ăiescînAsia,Afri
cașiAmer i
cadeSud,f
ii
ndcunoscut
epeste
150de  speci
i.

Desisuntcel
eapropiat
erudealeomului
,pri
matelesefolosescmultmai
putindecatne-
am
astept
adesemnal el
esonore.Sepoat
e  
spunecamai mut el
esuntmaimultmimidecatvor
bit
ori
,
dincauzalar
ingel
uil
ornepotr
ivi
tpent
rusuneteneart
icul
ate.

 
  
  
 In1966,st
udi
indu-
sepeste100despeciidemaimute,
s-afacuti
nventar
ulsemnal
elor
sonorescoasedeacestea.Unel
esuntcomunelamai t
oatespeci
il
e(l
atr
atur
i,mormai
turi
,
str
igate,
chemari
,etc.
),al
tel
esuntor
dinul
ui,
fami
li
eisaugenului

 
  
  
Lamai mut
ecomuni
car
eapri
ngestur
iinl
ocui
est
eli
psali
mbajul
uiart
icul
at.Vari
atasi
expr
esiv
agamadegestur
isi
mimicil
eajutasasei
ntel
eagaasacum seint
elegintr
eeisur
do-
mutii
.

 
  
  
Pri
ntr
especi
il
ecareaufostmaibi
nestudi
ateinul
ti
masutadeanimer i
taami
nti
te
ur
matoarel
especi
i:
babui
nii
,macacii
,ci
mpanzeii
,ur
angut
ani
isigor
il
ele.

 
  
   
Acestefi
int
esocialet
rai
esci
nterendeschi
s,i
ncetefor
mat edi
n10panala100deindi
vizi
,
stapani
ndf i
eacareunter
it
ori
udela50-300dehectar
e.Obser
vatori
iauremar
catunmarenumar
deposturisaudegr i
mase,i
nsot
it
esaunudesunet e,
careact
ioneazainmodevi
dentca
semnalesociale.

  
  
 Acestegesturisi
grimasesedatorescmobi l
it
ati
ifi
ziceext
raordi
nar
eamai mut
elor
,casi a
puterni
ciidezv
oltari
iamuschil
orexpresieif
acial
e.Suteledegestur
isi
postur
icar
eauf ost
semnal at
edenumer osi
icer
cetat
oriaiacestuigr
updeani male,
careneurmeazapescara
zoologicapotfiasezatei
nteri
mar icategor
ii
:

a)
  
  
 Gest
uri
sipost
uri
car
eexpr
imar
elat
ii
ledi
nint
eri
orul
col
ect
ivi
tat
ii
;

b)
  
  
 Car
einsot
escdor
int
adeapr
opi
eresi
col
abor
are;

c)
  
  
 Car
epr
ecedagr
esi
vi
tat
eai
ncazul
incal
car
iit
eri
tor
ial
esauat
acul
uial
torspeci
i
.

Insanulcol
ecti
vit
ati
lordemaimuteexist
aunsistem deranguridest
ul debi
nediferent
iat
:exi
sta
unmascul dominantsimasculi
subordonat
i;l
afelsii
ngrupulfemelelorsei
nstaureazao
anumitaier
arhi
e.Launelespeci
idemai mut
e,conducatorul
,adi
camascul uldominant,nuenici
celmai batr
ansi nicicelmai i
ntelept ,
ci celmai art
agossi mai agresi
v.Lagor i
ledominantaest
e
opr erogativ
aamascul il
ormai batrani carepotfirecunoscutiusordupabl anacenusiepe
spinare, deundel ev inenumel ede“ spinariar
ginti
i”datdet r
iburi
leafr
icane.Conducatorii
i
nter v
ini ngalcevesi i
ncerturi
,despar tpecei i
ncaierat
i,f
olosescuncoddest uldeagresivde
gesturipentruai ndi caactiuni
lecol ectivi
tati
i(
“pornimincautaredehr ana”,
”neodihnim”,”
nu
facetizgomot ”etc.).l
arandul l
orf emel elecatsi masculi
ideor dininf
eri
ornui aupartela
decizii
lecolect i
vi
t ati
,cir
eact i
oneazadoarl acomenzi i
l
egener alecarepri
vesci mprasti
erea,
adunar easi aparar eacolecti
vit
atii
.