Sunteți pe pagina 1din 3

Biroul notarial Zaharia-Ciorcilă Carmen îşi desfăşoară activitatea în

cadrul Camerei notarilor publici Bacău, în circumscripția judecătoriei Băcau,


din localitatea Bacău, judeţul Bacău.
În cadrul acestui biroului notarial, notarul public Zaharia-Ciorcilă
Carmen își desfășoară activitatea alături de un persoanal auxiliar format dintr-o
o secretară, un arhivar și un operator de calculator.
La baza desfășurării activității sale, notarul public respectă câteva
principii foarte importante, cu privire la faptul că:
1. trebuie sa îndeplinească un serviciu de interes public și are statutul unei
funcții autonome, activitățile precum și soluțiile date putând fi atacate numai în
fața instanței.
2. actul indeplinit de aceasta poartă sigiliul și semnatura acestea având forța
probantă prevazută de lege.
3. desfãsoarã o profesiune liberală, în exercitarea și organizarea profesiei sale,
bucurându-se de libertate.
4. îndeplinește un serviciu de interes public pentru a asigura securitatea legală a
partilor contractante.
5. solicitanții întocmirii actului notarial se bucură de tratamentul egal,
echidistant şi imparţial.
Drepturile notarului public Zaharia-Ciorcilă Carmen
a) se bucură de stabilitate în funcție, neputând fi mutată în alt loc fără acordul ei
și își exercită personal funcția;
b) pentru cercetări, percheziții, reținere, arestare sau trimitere in judecată penală
a notarului public, este necesar avizul ministrului justiției dacă aceste fapte au
fost săvârșite în legatură cu exercitarea funcției;
c) pentru activitatea prestată aceasta are dreptul la onorarii, acestea fiind stabilite
periodic de Consiliul Uniunii și aprobate de ministrul justitiei;
d) dreptul la concediu anual de 30 de zile lucrătoare;
e) dreptul la asigurari sociale de stat pe baza contribuțiilor stabilite de lege.
Obligatiile notarului public Zaharia-Ciorcilă Carmen
Pe lângă obligațiile legate de probleme ce privesc relația acesteia cu
organismele din care face parte, are și unele obligații ce au drept scop
desfășurarea în condiții optime a activității sale:
a) pastrarea secretului profesional,;
b) este obligată să nu absenteze mai mult de cinci zile consecutiv fără a asigura
funcționarea biroului sau în condițiile legii.
Notarul Public Zaharia-Ciorcilă Carmen este obligată să respecte
îndatoririle prevăzute în codul deontologic al profesiei și să aibă o conduită
demnă de funcția pe care o exercită și de statutul său social.
Un element important al acestei condiții este reprezentat de exercitarea în
condiții de concurență loială a profesiei de notar așa cum este prevazută aceasta
în Codul deontologic.
Pentru buna desfășurare a activității sale, în cadrul biroului notarial este
obligatorie ținerea unei evidențe de specialitatea unei contabile, precum și
consemnarea unei arhive. Nu în ultimul rând, notarul public este obligat să
respecte ordinea de drept, voința părților și normele procedurale și materiale
reglementate în vederea îndeplinirii scopului instituției pe care o reprezintă.
Biroul Notarului Public Zaharia-Ciorcilă Carmen are competenţă
teritorială şi materială generală în ceea ce priveşte întocmirea şi efectuarea
următoarelor proceduri notariale:
1. redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic;
2. redactarea şi autentificarea diferitelor categorii de contracte: vânzări, donaţii,
împrumuturi, schimburi, întreţinere, uzufruct, rentă viageră, habitaţie, superficie,
ipoteci, testamente, declaraţii, procuri;
3. darea de dată certă a înscrisurilor prezentate de părţi;
4. legalizări de copii, legalizarea semnăturii de pe înscrisuri;
5. eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
6. consultatii juridice gratuite în materie notarială :
7. consultaţii în vederea perfectării şi întocmirii procedurilor notariale;
8. certificari de fapte;
9. eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a întocmit;
10. legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii;
11. succesiuni- emiterea certificatului de mostenitor legal, testamentar, executor
testamentar, certificat de calitate; a suplimentelor de certificat de moştenitor,
testamente;
12. primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor.
Actele notariale solicitate biroului, pot fi îndeplinite și în afara sediului
notariatului, prin deplasarea șefului insituției, dacă persoana sau persoanele în
cauză nu se pot deplasa la biroul acesteia, din motive obiective ( sănătate, etc.),
pe baza unei cereri și cu o programare prealabilă. Toate actele notariale se
îndeplinesc la cerere. Înscrisurile redactate de părți, sau după caz, de
reprezentanții lor legali sau convenționali vor fi verificate cu privire la
îndeplinirea condițiilor de fond și formă, notarul public putându-le aduce
modificări și completări ulterioare.
Controlul profesional al activității notariale
Titularul controlului profesional administrativ al biroului este Consiliul
Uniunii, acesta avand urmatoarele atributii:
- verificarea aplicării aspectelor referitoare la organizarea birounui ;
- verificarea calității actelor și lucrărilor încheiate.
In vederea exercitarii controlului, Consiliul Uniunii poate delega
Colegiul director al Camerei pentru notarii publici aflați în circumscripția sa,
care la rândul său, va desemna notarii publici care vor controla birourile
notariale din circumscriptie, odata pe an.
Controlul se va face de către un notar public ce își desfășoară activitatea
în circumscripția altei judecătorii decât notarul Zaharia-Ciorcilă Carmen.
Controlul se efectueaza asupra tuturor lucrărilor, gestiunea și conduita acesteia
și va conține îndrumările necesare pentru îndreptarea aspectelor negative
constatate precum și propuneri, după caz, pentru exercitarea activităților
disciplinare de către Colegiul director al Camerei.
Pot remarca deci, faptul că orice notar public ce are atribuții de control,
trebuie să aibă temeinice cunoștinte în materie precum și o bogată experiență
pentru a putea repara și corecta, prin îndrumarea notarului public controlat,
eventualele nereguli existente în activitatea unui birou notarial.
Raspunderea notarului public
Din specificul activității notariale reies două categorii de răspundere ale
notarului public:
a) Raspunderea civilă;
Trebuie mentionat faptul că notarul public răspunde în condițiile legii de
prejudiciile cauzate în exercitarea atribuțiilor sale prin încălcarea obligațiilor
sale sau din neglijență.
Cu privire la natura raspunderii civile, sunt de părere că aceasta, este
contractuală. Voi enumera doar câteva argumente în sprijinul acestei idei :
activitatea notarului se realizează pe baza cererii persoanei interesate, cerere
încuviințată și acceptată de notar, pentru serviciile sale acesta percepând un
onorariu, iar cu privire la obligațiile sale se remarcă caracterul de rezultat al
acestora, răspunderea intrervenind tocmai din cauza neatingerii acestuia din
culpa notarului.
b) Răspunderea disciplinară.
Pentru a sublinia caracterul de drept privat al răspunderii disciplinare
menționez că o răspundere administrativă a notarului s-ar putea impune doar în
cazul săvârșirii unei contravenții.
Sacțiunile disciplinare care se pot aplica sunt :
1. observație scrisă ;
2. amendă de la 50.000 la 200.000 lei, care se va face venit la bugetul
Camerei;
3. suspendarea din funcție pe o durată de maxim 6 luni ;
4. excluderea din profesie.
Sancțiunile disciplinare de suspendare sau excluderea din profesie se pun
în aplicare prin Ordin al ministrului justiției.