Sunteți pe pagina 1din 4

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Capital Uman 2014-2020


Axa prioritara 6 - Educatie si competente
Prioritatea de Investitii (PI) 10i - "Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare "
Obiectiv specific integrat 6.2, 6.3, 6.6
Titilu proiectului - "Șanse Egale la Educație în Vrancea - SEE Vrancea"
Contract nr. POCU/74/6/18/105800

Scoala Gimnaziala Virtescoiu


An scolar 2018-2019
Disciplina Limba română
Grupa: EXCELENȚĂ

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


PLANIFICARE LUNA DECEMBRIE 2018

Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Săpt OBS.


învăţare proiect
4.sesizarea particularităţilor lexico- Propoziția atributivă
gramaticale ale unui mesaj ascultat; Exerciţii de identificare a subordonatei
Unitatea 3 2.1. construirea unui discurs oral pe o temă atributive în texte date
dată; Exerciţii de identificare a elementelor
S1
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în regente ale subordonatei atributive
textele orale proprii; Exerciţii de integrare în context a
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau subordonatei atributive.
nonliterar, pornind de la cerinţe date; Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor relativ care introduce atributiva
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire
Exerciţii de utilizare expresivă a limbii
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 - Educatie si competente
Prioritatea de Investitii (PI) 10i - "Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare "
Obiectiv specific integrat 6.2, 6.3, 6.6
Titilu proiectului - "Șanse Egale la Educație în Vrancea - SEE Vrancea"
Contract nr. POCU/74/6/18/105800

a vocabularului şi a categoriilor semantice Exerciţii de contragere şi de expansiune. S2


utilizate; Texte functionale
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu Exerciţii de identificare a caracteristicilor
a cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind textelor funcţionale
adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie Exerciţii de elaborare a unor texte
funcţionale
Recapitulare teză S3
Pregătire pentru teză
Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor
teoretice însuşite
Exerciţii de recapitulare a materiei
Rezolvarea subiectelor de teză.
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 - Educatie si competente
Prioritatea de Investitii (PI) 10i - "Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare "
Obiectiv specific integrat 6.2, 6.3, 6.6
Titilu proiectului - "Șanse Egale la Educație în Vrancea - SEE Vrancea"
Contract nr. POCU/74/6/18/105800

Scoala Gimnaziala Virtescoiu


An scolar 2018-2019
Disciplina Limba română
Remedial
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
PLANIFICARE LUNA DECEMBRIE 2018

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt. OBS


proiect
„Iapa lui Vodă” de Mihail
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în Sadoveanu.
Unitatea 3. manifestarea unui comportament comunicativ Genul epic (actualizare); structura S1
adecvat; textului epic
Iapa lui Vodă
2.1. asigurarea coerenţei ideilor exprimate într- Exerciţii de identificare a indicilor de
un mesaj oral; timp şi spaţiu al acţiunii
2.3. respectarea normelor morfosintactice în Exerciţii de rezumare a subiectului
propoziţii şi în fraze; Exerciţii de identificare a etapelor
2.5. cooperarea în interacţiunile de grup; naraţiunii şi a sintagmelor care
3.1. citirea unei varietăţi de texte literare sau asigura trecerea de la o secvenţă la
nonliterare, demonstrând înţelegerea acestora; alta
3.2. recunoaşterea modalităţilor specifice de Pronumele
organizare a textului epic şi a procedeelor de -actualizare
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 - Educatie si competente
Prioritatea de Investitii (PI) 10i - "Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate,
inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare "
Obiectiv specific integrat 6.2, 6.3, 6.6
Titilu proiectului - "Șanse Egale la Educație în Vrancea - SEE Vrancea"
Contract nr. POCU/74/6/18/105800

expresivitate în textul liric;  Pronumele personal


3.3. sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a Exerciţii de identificare a pronumelui
categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într- personal
un text citit; S2
Exerciţii de utilizare corectă a
4.1. exprimarea în scris a opiniilor şi atitudinilor; pronumelui personal.
4.3. organizarea secvenţelor textuale în funcţie  Pronumele reflexiv
de o cerinţă specifică;  Pronumele şi adjectivul
4.4. utilizarea corectă a flexiunii nominale şi pronominal posesiv S3
verbale în textul scris, utilizând corect semnele Exerciţii de identificare a pronumelui
ortografice şi de punctuaţie. şi a adjectivului pronominal posesiv
Exerciţii de diferenţiere a pronumelui
posesiv de adjectivul pronominal
posesiv
Exerciţii de utilizare corectă a
pronumelui şi a adjectivului
pronominal posesiv
Exerciţii de integrare în enunţuri a
pronumelui şi a adjectivului
pronominal posesiv