Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de

preventie
Grupa ........................
Data______________

ARGUMENTARE BASMUL

În opinia mea, textul suport …………….. este un basm popular, creaţie


epică, în care întâmplări reale se împletesc cu cele fantastice, fiind puse pe
seama unor personaje reale sau supranaturale, ce reprezintă binele şi răul,
aflate într-un conflict finalizat întotdeauna cu victoria binelui.
În primul rând, în fragment apare ca mod de expunere predominant
narațiunea. Apar întâmplări reale, obișnuite care se împletesc cu cele
fantastice: ………… ( r e z um a t u l ) .
De asemenea, în basm, timpul și spațiul sunt imaginare: ……….. (indici
de spațiu și de timp, prezintă apoi și semnificațiile particulare ale acestor
indici).
În al doilea rând, în acțiune sunt antrenate personaje reprezentând binele
......... și răul ………… ( e x em p l e ) . A c e s t e a a u a t â t t r ă s ă t u r i o b i ș n u it e
c â t ș i p u t e r i s u p r a o me n e ș t i …………….( e x em p l e ) . P e r s o n a ju l c e n t r a l ,
eroul, întruchipează binele și se află în conflict cu personajele
r e p r e z e n t â n d r ă u l … … . .( e x .) . El p o a t e a v e a a t â t trăsături fabuloase
( d a c ă e c a z u l , s p r e e x e mp l u : … … . .) c â t ș i r e a l e , e v i d e n ț i a t e … … …
( d i r e c t s a u i n d i r e c t ) ( p r e c i z e a z ă c â t e v a ș i e x e mp l i f i c ă - l e ) .
S e r e ma r c ă , d e a s e me n e a , p r e z e n ța a ju t o a r e l o r : … … … . .( o b i e c t e
m ag i c e / f i i n ț e n e c u v â n t ă t o a r e ) c e i n t e r v i n î n l u p t a c u r ă u l ș i
s p r i ji n ă p r o t a g o n i s t u l î n s i t u a ți i l e d i f i c i l e . M a i mu l t , apariția
c i f r e l o r ma g i c e … . . (3, multipli de 3, 7 etc.) constituie și ea o caracteristică a
basmului.
Nu în ultimul rând, bsmul este structurat după o schemă tradițională în
care se remarcă prezenţa formulelor ………..(iniţială/ finală …c i t a t ) , dar şi a
motivelor specifice …………….( e x em p l e ) .
Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de
preventie
Grupa ........................
Data______________

In concluzie, trăsăturile prezentate mai sus justifică încadrarea acestui


text în specia basmului popular.