Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul, _________________________________, domiciliat


in_____________, Str._________________________, identificat cu C.I.
seria XR nr. __________, eliberat de_________________ la data de
___________, CNP ____________________, avand functia de
___________________ la SC DUCATI energia România S.A. , in
temeiul art. 55,litera b din Legea nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii, va
rog respectuos sa imi aprobati incetarea activitatii din motive personale
prin acordul partilor, incepand cu data de _____________.

DATA SEMNATURA

Catre domnul Director al SC DUCATI energia România S.A.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SC DUCATI energia România S.A.
Str. Piatra Arsă , Nr. FN
105500 , Buşteni –Prahova
CUI : RO -14820787
Telefon : 0244/306050 Fax: 0244/306052

Nr. de înregistrare REVISAL________________________________


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DECIZIA NR. _____/_______________ DE ÎNCETARE

A CONTRACTULUI DE MUNCĂ NR._______ / ____________________

Ţinând seama de cererea înregistrată sub numărul _______ din data de


_________________ a d-lui / d-nei ________________________________________
prin care solicită încetarea raporturilor de muncă cu angajatorul , ca urmare a
acordului părţilor , având în vedere aprobarea cererii de către conducerea societăţii,

În temeiul prevederilor art. 55 , lit b ) din Legea 53/2003 –Codul Muncii ,

Directorul General al SC DUCATI ENERGIA ROMÂNIA SA , Dl. Avram Bogdan

DECIDE:

1. Contractul individual de muncă al d-lui / d-nei


_____________________
încadrat în funcţia / meseria de_____________________ încetează începând cu data
de_____________________.

2.Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de Comp. RESURSE UMANE.

3.Prezenta decizie poate fi contestată în termen legal de 30 de zile calendaristice la


Tribunalul Sinaia.

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord .

DATA SEMNĂTURA

DIRECTOR GENERAL,

S-ar putea să vă placă și