Sunteți pe pagina 1din 1

Recapitulare pentru teză

SUBIECTUL I (30 puncte)


Citiţi cu atenţie textul următor pentru a putea răspunde cerinţelor:

Iară noi, într-alt chip de ai noştri şi de toţi câţi sunt rumâni, ţinem şi credem, adeverindu-ne den mai aleşii
şi mai adeveriţii bătrâni istorici şi de alţii mai încoace, că valahii, cum le zic ei, iar noi, rumânii, suntem adevăraţi
romani şi aleşi romani în credinţă şi în bărbăţie, den carii Ulpie Traian i-au aşezat aici în urma lui Decheval, după
ce de tot l-au supus şi l-au pierdut; şi apoi şi alalt tot şireagul împăraţilor aşa l-au ţinut şi l-au lăsat aşezaţi aici şi
dintr-acelora rămăşiţă să trag până astăzi rumânii aceştea...
Însă rumânii înţeleg nu numai ceştea de aici, ce şi den Ardeal, carii încă şi mai neaoşi sunt, şi moldovenii
şi toţi câţi şi într-altă parte să afle şi au această limbă, măcară fie şi cevaşi osebită în nişte cuvinte den
amestecarea altor limbi, cum s-au zis mai sus, iară tot unii sunt. Ce dară pe aceştea, cum zic, tot romani îi ţinem,
că toţi aceştia dintr-o fântână au izvorât şi cură.” (Istoria Ţării Româneşti, De Constantin Cantacuzino Stolnicul)

Se cere:
1. Găseşte câte un sinonim contextual pentru cuvintele: neaoşi, izvorât. 2 puncte
2. Explică utilizarea cratimei în structura i-au. 2 puncte
3. Construieşte două propoziţii în care să foloseşti câte o expresie/ locuţiune care să conţină verbul a
trage. 2 puncte
4. Identifică din text o figură de stil şi comentează semnificaţia acesteia. 4 puncte
5. Precizează tema textului. 4 puncte
6. Identifică perspectiva narativă. 4 puncte
7. Comentează fraza prin raportare la text: Ce dară pe aceştea, cum zic, tot romani îi ţinem, că toţi
aceştia dintr-o fântână au izvorât şi cură. 4 puncte
8. Precizaţi trăsăturile moştenite de români de la romani în viziunea autorului şi comentaţi valoarea
pe care le-o atribuie. 4 puncte
9. Transpune în limbaj contemporan ultimul paragraf. 4 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA (60 puncte)

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o comedie studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
 prezentarea a patru elemente ale textului dramatic, semnificative pentru realizarea personajului
ales (de exemplu: construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, conflict, modalităţi de
caracterizare, limbajul personajelor, notaţiile autorului etc.);
 prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul, conflictele comediei studiate;
 relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii
semnificative sau prin citate comentate;
 exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema
comediei în construcţia personajului pentru care ai optat.

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.


Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea
eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi
de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.