Sunteți pe pagina 1din 2

Consiliul Superior al Magistraturii

Președintelui Mihai Poalelungi


mun. Chișinău 02 ianuarie 2018

Dos. Nr. 3-177/18


12-3-31218-10052018
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
Judecător Pavel Muntean

Reclamant: Straisteanu Gheorghe, IDNP: 0971507547380


Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul-2, ap. 209
e-mail: straisteanugheorghe@gmail.com tel.068 56 74 51
Pârât: Agenția pentru Protecția Consumatorului
Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str.Vasile Alexandri-78

SESIZARE
depusă în baza Legii nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului și în temeiul
Legii nr. 178 din 25.04.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorului despre
acțiunile ilegale comise de către judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Pavel
Muntean în cadrul examinării cauzei civile 12-3-31218-10052018.

Conform art. 15 al Legii nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului -
Obligațiile judecătorilor
(1) Judecătorii sunt obligați:
b) să asigure apărarea drepturilor și libertăților persoanelor, onoarei și demnității acestora;
c) să respecte întocmai cerințele legii la înfăptuirea justiției și să asigure interpretarea și
aplicarea uniform a legislației ;
d) să se abțină de la fapte care dăunează intereselor serviciului și prestigiului justiției
care compromit cinstea și demnitatea de judecător, provoacă îndoieli față de obiectivitatea lor;
(3) Neîndeplinirea de către judecător a obligațiilor sale atrage răspunderea prevăzută de
prezenta lege.

Conform art. 21 al Legii cu privire la statutul judecătorului – Răspunderea disciplinară a


judecătorilor
(1) Judecătorii poartă răspundere disciplinară în modul stability de Legea nr. 178 din 25 iulie
2014 cu privire la răspuderea disciplinară a judecătorilor

Conform art. 4 al Legii nr.178 din 25.07.2014 cu privire la răspunderea disciplinară a


judecătorilor – Abaterile disciplinare
(1) Constituie abatere disciplinară:
b) aplicarea în mod intenționat, cu rea-voință sau aplicarea repetată din neglijență gravă a
legislației contrar practicii judiciare uniforme
g) încălcarea, din motive imputabile judecătorului, a termenului de îndeplinire a acțiunilor de
procedură, inclusiv a termenelor de redactare a hotărârilor judecătorești și de transmitere a
copiilor acestora participanților la proces;
i) încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției

La 10 mai 2018 am depus o cerere de chemare în judecată la Judecătoria Chișinău, sediul


Buiucani împotriva Agenției pentru Protecția Consumatorilor prin care am solicitat constatarea
încălcării dreptului de acces la informație , la examinarea în termenul prevăzut de lege a cererii
și repararea prejudiciului material și moral cauzat.

La 18 septembrie , peste cinci luni de la înregistrarea acțiunii civile, judecătorul Pavel Muntean a
pronunțat dispozitivul hotărârii, apoi la tăinuit timp de 4 luni și l-a publicat pe
www.instance.justice.md doar la data de 11 ianuarie 2019.

Prin urmare, acțiunile judecătorului Pavel Muntean cad sub incidența art. 15, 21 al Legii cu
privire la statutul judecătorului nr.544-XII din 20.07.1995 și art.4 al Legii nr.178 din 25.07.2014
cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.

Solicit examinarea prezentei sesizări în strict conformitate cu prevederile Legii și atragerea la


răspundere disciplinară a judecătorului Pavel Muntean pentru încălcarea gravă, intenționat, cu
bună știință a legislației în vigoare și comportamentul neadecvat în cadrul ședințelor de judecată.

Anexă : Extrasul de pe www.instate.justice.md


Semnat electronic de Gheorghe Străisteanu, reclamant

Plângerea este semnată cu semnătura electronic digital în conformitate cu Legea nr.91 din 29
mai 2014 privind semnătura electronic și documentul electronic. Vezi semnătura pe prima
pagină. Autenticitatea semnăturii se verifică pe portalul guvernamental – https://msign.gov.md