Sunteți pe pagina 1din 3

~\'''""'\~lcolarJu1,1~INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOeLJ.

-~~ -0 Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova,


MINISTERUL
S } ) j/ ~ \ ~ Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 . EDUCATIEI
~~
'
E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro NATIONALE
'

.... .... ,.. ... .... ,..


CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN
' '
JUDETUL DOLJ
'

in atentia directorilor, responsabililor cu perfectionarea ~i a cadrelor didactice


care vor susfine examenul de obfinere a Gradului didactic II sesiunea august
2019, precum ~i a celor inscrise la Gradul didactic I, seria 2018-2020, la centrul
de perfectionare ~in cadrul Universitatii din Bucure~ti

Va rugam sa diseminati informatiile privind planificarea cursurilor de


pregatire ~i a probelor de examen pentru obtinerea Gradului didactic II, seria 2019,
precum ~i cele referitoare la depunerea lucrarilor metodico-~tiintifice pentru
acordarea Gradului didactic I, seria 2018-2020, candidatilor care au optat pentru
Centrul de perfectionare - Universitatea din Bucure~ti.

Anexam programarea transmisa de Universitatea din Bucure~ti.

Va multumim!

Inspector ~colar pentru dezvoltarea resursei umane,

Pm£!ri~
lftllEI UNIVERSITATEA DIN 1l<L l\lihail Ku!;:Mnic<o>aou. nr. 36--lo, S<o>dur;; ; 050107, l.111cur<e~ti . .H.or...tA.;>;:lA

~ BUCURESTI
Td.: ( ·-l) n::i:1 ;~•l7 7~ 00 I Fax: ( '+) ll:!I :u::c l7 t>ll

~ ' - - - - · "'" .. ~""'".


E-mail: officc':"'~.unlhuc.ro · \Vr,t>;;Jtc: ww-..v.unibuc.ro
~-- ~--~ -··•--""· .

,' r -1~ ~~,..~;;...,..... ::


. ·" ,,~. ·.~ .,.~.;'.l.~)1 ¥)f.)li....,
roK!'~"""""'A.···--· r. 13200124 iunie 2019
Catre )9 .:!~-~i9~"-""::'"-.
Inspectoratul $colar Jude\ean ___J~O~Rf=---,_________
In aten\ia inspectorului c_u_probleme de perfec\ionare

Pentru o buna colaborare lntre institu\iile noastre, dorim sa vii precizam urmatoarele:
::0- Examenul de ob\inere a GRADULUI DIDACTIC II, sesiunea 25-31 august 2019, este

fiira taxa ~i se va desfli~ura la centrul nostru de perfeqionare, dupa cum urmeaza:


Proba 1: Metodica prediirii specialitii{ii -scris- miercuri, 28 august 2019
Proba 2: Pedagogie - ora/-vineri, 30 august 2019
Termenul limita de primire a dosarelor este 10 iulie 2019. Candida\ii care nu au
dosarele complete, nu vor fi inscri~i In catalogul de examen ~i nu vor participa la examen in
aceasta sesiune, dosarele acestora urmiind a fi returnate ISJ-urilor.
Cursurile de pregatire pentru ob\inerea gradului didactic II, sesmnea 2019, se vor
organiza la urmatoarele specialita\i, astfel:
Litere (Facultatea de Litere) 23 -28 iunie 2019
Fizica (Platforma Magurele) 24-27 iunie 2019
Chimie (Facultatea de Chimie - Bdul Regina Elisabeta 4-12) - cu condi\ia de a se 01 - 05 iulie 2019
inscrie minimum 5 candida\i
Lb. ~i Lit Engleza (Str. Pitar Mo~) 01 - 07 iulie 2019
Geografie (Facultatea de Geografie) 08 - 12 iulie 2019
Lb. ~i Lit Franceza (Str. Edgar Quinet) 08 - 13 iulie 2019
Biologie (Gradina Botanica) 08 - 12 iulie 2019
Matematica ~i Informatica (Facultatea de Matematica ~i Informatica) - cu condi\ia
de a se inscrie minimum 10 candida\i pentru fiecare specialitate, la adresa de e-mail: 24 - 27 iulie 2019
secretariat@frni.unibuc.ro pil.na pe data de 24 iulie 2019; persoana de contact
dna Nicoleta Ostaciuc. NU pot participa candida\i care sunt inscri~i la gradul
didactic II pentru sesiuni viitoare.
Cursurile nu sunt obligatorii, iar taxa de participare este 100 lei. Aceasta va fi achitata la
Casieria Rectoratului Universita\ii (subsolul Faculta\ii de Drept). Participan\ii se vor prezenta la
faculta\i cu aceasta chitan\a In perioadele men\ionate.
Universitatea nu asigura cazarea candida\ilor.
>- GRADUL DIDACTIC I, seria 2018-2020
Luera.rile metodico-~tiin\ifice pentru acordarea gradului didactic I, seria 2018-2020,
se vor depune la Biroul Perfec\ionare, intr-un singur exemplar, conform O.M. nr. 5561/2011, cu
modificiirile ~i completiirile ulterioare (avizul scris ~i semniitura indrumiitorului pe prima paginii
a lucriirii, lucrarea legatii tip carte - cu coper\i rigide sau spiralii, lucrarea pe CD - format .pdf,
declara\ia candidatului privind autenticitatea lucriirii, datatii ~i semnatii, legatii in lucrare) panii
pe data de 30 august 2019. in perioada concediului, acestea se vor depune la Biroul Registraturii
(subsol, camera21).
Lucriirile depose care nu indeplinesc conditiile de mai sus, vor fl returnate.
Lista candida\ilor declara\i admi~i la proba de elaborare a lucrarilor metodico-~tiin\ifice
va fi afi~atii pe pagina de internet a biroului dupii data de 10 septembrie 2019.

Pentru alte informa\ii legate de activitatea de perfectionare desfii~uratii la centru nostru


(loca\iile unde se va desfii~ura examenul de gradul didactic II, lista candida\ilor care pot participa
la examenul de grad didactic II ~i a celor care nu indeplinesc condi\iile de participare la examen,
modul de elaborare a lucriirilor de grad didactic I etc) rugiim candida\ii sii acceseze site-ul nostru
(www.unibuc.ro/studii/ grade-didactice-preuniversi tare).
De asemenea, vii facem cunoscut ca biroul perfec\ionare, din cadrul universitii\ii noastre,
va fi INCHIS in perioada 01-19 august a.c.
Vii rugiim sii aduce\i la cuno~tin\a candida\ilor inscri~i la examenele pentru ob\inerea
gradelor didactice la Universitatea din Bucure~ti cele men\ionate mai sus.

Secretar general,

~VJ<t/
Maria Pruna

CV lex