Sunteți pe pagina 1din 1

.U'il ~r.I!.'-' .l U.Kll...l UL ;:;i;'-'ULA.K. d U .lJ.I!. -l ~ .

lJULd
MINISTERUL Sir. Ion Maioresm Nr. 6, 200760 Craiova,
Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) ~
EDUCA'fIEI Fax: 0251/421824, 0351/407396
NATIONALE
, E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro romania2019.eu
Pro~ln!to Rom¢nlei lo Cori&llul Unlunll Eurcpel'e

Cat re
TOATE UNITATILE DEiNVATAMANT DE STAT $1 PARTICULAR
CU NIVEL PRE$COLAR, PRIMAR SI GIMNAZIAL

---------lJrmare-a-publiearii-in-Monitorul-Gfieial-nr~7-36/-1-3,09c201-7-a-Hotararii-Guvemului-nr"640/-----
2017, In care se mentioneaza la art. 9 alin.(4), ca: .,Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si (2).
autoritatile competente la nivel local prevazute la art.l alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.13/2017,
aprobata cu completari prin Legea nr.55/2018, cu completari ulterioare, inspectoratele $CDlare
judetene, transmit Centralizarea cantitatii de produse distribuite per categorie de produs, In functie de
numarul pre?colarilor $i elevilor prezenti.
in acest sens va rugam sa completati Anexa 12 ata$ata, pentru fiecare structura $CDlara $i sa o
transmiteti pana la data de 04.07.2019, In format electronic.
De asemenea, va rugam sa transmiteti scanat, pentru fiecare structura $COlara, Anexa 12,
Anexa 1 (pentru fiecare luna de distributie produse) $i Anexa 4, semnate $i $tampilate de catre
reprezentantii unitatii de invatamant.
- Pentnicorrfpleta-rea coretta a Anexei 12 va Yugam sa urmariti"ir\Clitatiile i:lih-ma-c:heta si va -
furnizam precum $i urmatoarele detalii:

~ La Denumire institutie iilvatamant selectati cate o unitate $COlara $i astfel veti avea de
completat mai multe anexe, in functie de numarul de structuri $COia re.
• La Numiir zile de distributie veti completa numarul de zile de distributie, in functie de fiecare
produs, pentru toata perioada.
• La Numar pre§colari §i elevi inscri§i la fnceputul anului §Colar se va completa numarul de
elevi inscri$i la inceputul anului $COiar.
• La Numarul maxim de pre§colari §i elevi beneficiari se va completa numarul maxim de
pre$colari si elevi care au beneficiat de produsele distribuite pe toata perioada (se regase$te
in Anexa 4, ca fiind eel mai mare nu mar de pre$colari si elevi beneficiari/ zi/produs) .
• La Cod produs consumat este completat deja codul pentru prod use din lapte-lapte UHT (PL-
L), prod use lactate fermentate (PL-F )si prod use legume- fructe (FL-F).
• La Numiir total por{ii consumate conform evidenfei se va completa numarul total de portii
consumate/ pe produs.
Se completeaza numai coloanele: 3,5,6,7,9.
Veti salva documentele cu numele anexa12_structura $COlara, anexal_structura $Colara,
respectiv anexa4_structura $Colara $i le veti transmite pe adresa de email: patrimoniu@isjdolj.ro
Termen maxim: 04.07.2018
Pentru informatii suplimentare telefon contact: 0722.298.345

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

Sef Serviciu,
FQ~niela llie

V Consilier,
Simona G_aa~bnri Rapu/i

~~