Sunteți pe pagina 1din 1

Model

PROCES – VERBAL
(data …… /…… /………..)

Subsemnații ....................................................................., în calitate de șef al serviciului


Secretariat și ....................................................................................., având calitatea de registrator
al ............................................................................. (unitatea), am încheiat registrul astăzi
......../............/...............(data de mai sus).
Registrul cuprinde înregistrările de la nr. ..................., data ................................., la nr.
........................, data ..............................., totalizând .......................... file scris.

Semnătura Semnătură
Șef serviciu Secretariat, Registrator,

L.S L.S

. .