Sunteți pe pagina 1din 5

Cod Pacient Nume Sex Varsta Grupa de sanVSH Nr Hematii Nr Leucocite

2 Frunza AndreF 23 O 1 1300 3000


11 Lazanu AlondF 21 B 1.7 1800 3500
12 Besleaga AnaF 22 A 1.8 1900 2500
14 Hanganu AndF 21 O 1 1700 1450
18 Jitaru DanielaF 29 A 0.5 1600 2000
21 Juglan AlexanF 27 B 1.3 1800 2000
22 Chelaru Roxa F 24 AB 1.5 1500 2500
23 Chelaru DenisF 26 B 1.6 1500 3000
28 Cretu CarmenF 67 A 2.4 1600 2000
30 Gherghelas LiF 56 AB 2 1800 1900
4 Popescu Ion M 50 B 0.35 1500 3500
7 Nedelcu AndrM 23 AB 1.5 1542 1600
8 Iurascu AndreM 21 AB 2 1365 1700
26 Dascalita Nic M 24 B 3 1700 3500
1 Ciulu Adina F 21 A 0.5 1500 2000
3 Ciulu MihaelaF 40 B 1.5 1400 1500
13 Ciobanu Bian F 22 AB 2.4 1800 2600
19 Leahu Cristin F 23 B 0.9 1400 1500
20 Popa Sandra F 28 AB 0.8 1892 3000
24 Foia Ana F 24 A 2 1562 2500
27 Disca Madali F 24 O 2.5 1892 3000
29 DragomirescuF 43 B 3 1700 1500
5 Ionescu MihaiM 55 A 0.5 1600 2500
6 Frunza AndreiM 28 A 1.7 1820 1500
9 Costachioaia M 21 O 3 1500 1500
10 Simionescu CM 21 A 2.5 1600 2500
15 Mihai Costin M 24 O 1.2 1600 1600
16 Rusu AlexandM 35 O 1.3 1500 3500
17 ConstantinescM 33 A 1.4 1789 3000
25 Noroc Sorin M 23 AB 2.3 1600 2500

val min hemat 1500 val min hemati 1300


val min hemat 1300 val min hemat 1400
val max hemat 1892 val max hemat 1900
val max hemat 1900 val max hemat 1892
val medie hem 1600 val medie hem 1600
val medie hem 1571 val medie hem 1600
dev standard 143.074758 dev standard hematii rh- 176.619617
dev standard 177.91414 dev standard 162.653299

val min leuco 1500 val min leucoc 1450


val min leucoc 1450 val min leucoc 1500
val max leuco 3500 val max leucoc 3500
val max leucoc 3500 val max leuco 3500
val medie leu 2500 val medie leuc 2250
val medie leu 2000 val medie leu 2500
dev standard 700.432767 dev standard 739.588912
dev standard 720.934624 dev standard 679.092532
1900
Nr Trombocit RH
1450 negativ Distributia de frecventa pe grupe de varsta
3500 negativ 20-25
1562 negativ 25-30 0
1700 negativ 30-35
1500 negativ 35-40
1400 negativ 40-45
1500 negativ 45-50
1600 negativ 50-55
2000 negativ 55-60
1500 negativ
1700 negativ
1900 negativ
1450 negativ Distributia valorilor trombocitelor
1900 negativ 4000
1550 pozitiv
3500
1850 pozitiv
3000
1600 pozitiv
2500 pozitiv 2500
1456 pozitiv 2000 Nr Trombo
1700 pozitiv 1500
2000 pozitiv
1000
2500 pozitiv
500
1850 pozitiv
1850 pozitiv 0
2000 pozitiv 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
2000 pozitiv
1800 pozitiv
1900 pozitiv
2000 pozitiv
1800 pozitiv
Structura lotului pe grup

Grupa de sange Nr aparitii


A 9 20.0%
30.0%
B 8
AB 7
O 6 23.3%

26.7%
citelor

Nr Trombocite

27 29

otului pe grupe de sange

0.0% A
30.0%
B
AB
O
%

26.7%