Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.002 .01.

03

FIŞA DISCIPLINEI

Se vor completa toate rubricile formularului, conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs, din Manualul Calităţii.
Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor
fi returnate emitentului.

DATE GENERALE
Facultatea în care se HORTICULTURĂ
implementează cursul:
Catedra responsabilă cu III SILVICULTURĂ
implementarea:
Titlul cursului:
TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII LEMNULUI Data implementării:
2009/2010
Iniţiatorul cursului: ŞEF. LUCR. MAZĂRE GEORGE
Coordonatorul cursului: ŞEF. LUCR. MAZĂRE GEORGE

CARACTERISTICILE CURSULUI
Categoria formativă * Anul de studii IV Nr.de ore pe semestru şi activităţi
Forma de evaluare
Limba de predare Semestrul 8 Total C S L P**
Opţionalitatea ** Nr.de credite 4 56 28 - 28
Cursul pe care îl Codul
înlocuieşte: 0203040108
În caz de înlocuire, se va preciza ce aduce nou prezentul curs:

* Categoria formativă = FF - Cursuri specifice formării fundamentale; FD – Cursuri specifice formării în domeniu;
FS - Cursuri specifice formării de specialitate; FC - Cursuri specifice formării complementare;
FO - Cursuri la opţiunea facultăţii

** Opţionalitatea = CI - Cursuri impuse (obligatorii), CO - Cursuri opţionale, CF - Cursuri facultative (la libera alegere);

PROGRAMUL DE STUDII DIN CARE FACE PARTE


Titlul Codul Durata: Tipul: Locul desfăşurării
ZI,ID
FR
0203040108 4 ANI ZI USAMV Cluj

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS


Obligatorii: Dendrologie, Matematică, Dendrometrie
Cursuri anterioare
Recomandate: Biostatistică, Mecanică, Silvicultură, Împăduriri

Alte condiţii necesare


pentru participarea la
acest curs

ELEMENTELE SPECIFICE
Descrierea cursului: a. Obiective Curs. Tema ore/săptămână - %
b. Programa analitică L. P. Tema ore/săptămână - %
CURS
A. Obiective
Cursul deTehnologia prelucrării lemnului urmăreşte familiarizarea studenţilor cu mijloacele, metodele şi tehnologiile
de lucru specifice din industria lemnului, la nivelul care acestea se întâlnesc la Direcţiile silvice şi Întreprinderile
*
Proiect
forestiere.
În cadrul lucrărilor practice se pune accentul pe cunoaşterea utilajelor, istalaţiile folosite la prelucrarea primară a
lemnului şi se urmăreşte concret la fabricile de prelucrare modul lor de funcţionare. De asemenea, se prezintă aplicaţii
practice privind metodele de debitare, raportul de transmisie, determinarea randamentelor.

B. PROGRAMA ANALITICĂ
Nr. Tema Număr % din
de ore totalul
orelor
1 Debitarea cu ferăstraie panglică. 4 14,28
2 Debitarea cu circulare. 4 14,28
3 Modele şi scheme de lucru la debitare. 4 14,28
4 Prelucrarea cherestelei brute. 4 14,28
5 Activităţi din depozitul de cherestea. 4 14,28
6 Uscarea cherestelei. 2 7,14
7 Produse semifabricate din lemn. 2 7,14
8 Prelucrarea lemnului în pădure. 2 7,14
9 Valorificrea deşeurilor rezultate din prelucrarea primară a lemnului. 2 7,14
TOTAL 28,00 100,00

LUCRĂRI PRACTICE
A. Obiective
La sfârşitul lucrărilor practice la disciplina Tehnologia prelucrării lemnului studentul trebuie să recunoască utilajele
folosite în acest domeniu şi să le descrie caracteristicile principale. De asemenea trebuie să recunoască şi să descrie
principalele sortimente de lemn brut şi prelucrat.

B. PROGRAMA ANALITICĂ
Nr. Tema Număr de % din
ore totalul
orelor
1 Proiectarea unei fabrici de cherestea 22
- introducere. Obiectivele proiectării. 2 7,14
- resursele naturale 2 7,14
- aprovizionarea cu materie primă 2 7,14
- calculul stocului tehnic şi tehnologic 2 7,14
- calculul capacităţi de producţie a utilajelor din hala de fabricaţie 2 7,14
- organizarea depozitului de cherestea 2 7,14
- balanţa produselor rezultate 2 7,14
- forţa de muncă şi utilajele 2 7,14
- eficienţa economică 2 7,14
- piese desenate 2 7,14
2 Organizarea unei fabrici de produse semifabricate din lemn- teren 2 7,14
3 Organizarea unei fabrici de produse finite din lemn- teren 2 7,14
4 Verificare practică 2 7,14
TOTAL 28,00 100,00

Modul de desfăşurare:
Curs: Prezentare PPT, discuţii
Seminarii: Aplicaţii practice, ieşiri peteren
Metodele de predare şi de învăţare:

Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate:


- însuşirea cunoştinţelor referitoare la tehnologiile şi - teste privind caracteristicile tehnologiilor de
echipamentele de prelucrare a lemnului prelucrare a lemnului şi a utilajelor specifice
- însuşirea cunoştinţelor referitoare la organizarea - teste privind organizarea procesului tehnologic în
unei fabrici de cherestea şi a unui depozit de buşteni depozitele de buşteni şi fabricile de cherestea
- notă proiect

Modul de stabilire a notei finale:


- 20% activitatea din timpul semestrului;
-30% nota la activitatea de la seminarii ;
-50% nota la examenul final.

ELEMENTE SUPLIMENTARE
Spaţii şi Dotări:
Materiale didactice:
Resursele necesare:
Colecţie de piese de lemn cu defecte
Cărţi de specialitate şi reviste
Obligatorie:
Timofte A. I – Bazele prelucrării primare a lemnului, Ed. Academicpress, Cluj Napoca, 2006
Timofte A. I.- Prelucrarea primară a lemnului. Îndrumător de lucrări practice, ED. Univ. Din
Oradea, 2008
Bibliografie: Ciubotaru A.- Sortarea şi prelucrerea lemnului, Ed. Lux. Libris, Braşov, 1997
Facultativă:
Dogaru V.- Tăierea lemnului cu pânze de gater, Ed. Univ. Transilvania, Brşov, 2001
Ene E., Bularca M.- fabricarea cherestelei. Tehnologii moderne, proiectare, utilaje, exploatare.
Ed. Ceres, Bucureşti, 1985
Implicarea altor Facultăţi sau Catedre:
Alte informaţii:
Anexe:

AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL


AVIZUL Şeful Catedrei: Conf. dr. Liviu Holonec
CATEDREI Data avizării:
Semnătura:

SE APROBĂ / NU SE APROBĂ
APROBAREA Decan: Prof. dr. Radu Sestraş
FACULTĂŢII Data aprobării:
Semnătura:

COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ


Data ratificării:
Codul Cursului:
SE RATIFICĂ RECTOR: Prof. Dr. Ing. Doru PAMFIL
/
NU SE RATIFICĂ Semnătura şi
ştampila: