Sunteți pe pagina 1din 412

P

-at
eri
cu
lEg
ip
tea
n-

1
I
.ÎNCEPUTULSLOVEIA

-P
ENT
RUA
VVAA
NTO
NI
E-

1 2
1.Sfântula vva Ant onie,şezândoda tăînde şert,afostcuprinsdea cedi
e şide
oma r eîntune c
a r
edeg ândur i
.Şizice
ac ătreDumne zeu:„Doa mne ,vreausămă
mâ ntuiescş inumăl a
s ăg ânduril
e.Cevoif aceînne c az
ulme u?Cum măvoi
mâ ntui?
“Ş i
,s c
ulându- sepuţ i
n,ai eşita f
ară,şiavă zutpec i
nevac apes ine
şezândş ilucrând,a pois cul
ându-sedel al ucruş ir ugându- s
e,a poiiară ş
i
şezândş iîmpl eti
ndf unia ,apoiiarăş
is culându-selar ugăci
une .Ac e
stae raun
îngera lDomnul uit r
imiss preî ndreptareaş iîncredinţare
al uiAnt onie.Şia
auzitpeî ng erzicând-i
:„ Făa şaşiteve imâ ntui“.I
a rel,auzinda ceasta
,al uat
mul t
ăbuc ur i
eş iî
ndr ăznea l
ă;şif
ă c
ânda şas emâ ntuia.
 
---
---
----
----
---
1 Avv
asauPă r
int
e–Mc .14,36;Rom.8,1
y5;Gal.
4,6;cuv
ântaramai
c(l
imbavorb
it
ăde
Mânt
uit
oru
l)fo
los
itînEgi
pt
,Pa l
esti
naşiSi
ri
ac uuncon
ţi
nuthari
smati
c,d
esemnân
du-ip
e
as
ceţ
ii
,că
lugă
rii
şipust
ni
ciic
a r
es edi
sti
nge
aup ri
nsfi

eni
av i

iişi
pri
nexperi
enţ
a
du
hovn
ice
ască.
2 Acedi
e-Staredepl
ic
ti
s e
alălân
cezi
toa
re,lâ
nceze
ală
,dezgu
st

2.Feri
cit
ulAnt oniepove s
te a
:„Una nî ntregm- amr ugats ămis ede scopere
l
oculdrepţi
lorşia lpăcătoşil
or.Şiamvă zutunma reuria
ş,c areajungeapâ năla
nori
.Eraneg r
uş ia veamâ inil
eîntinsepânălac erşisube lsea fl
aunl aca vând
măsuramă rii
.Ş ia m văzuts ufl
etezbur ândcani ştepăsări.Şic el
ec ezbur au
deas
upramâ i
nilorş icapuluiuriaşului
,semâ nt
uiau.Dimpot rivă,cel
ec ee rau
pri
nsedemâ i
nilelui,că
de auînlac.Şiajunselami neung l
a scarez i
cea:«Ac est
e
suf
let
epec areleve z
izburâ ndma isusdea cel
a ,
suntsufleteledrepţil
orca rese
mântuie
scînr ai.Iarcelelalt
es unta t
r a
s eîniad,ur mândvoi l
ort rupuluiş i
ţi
neri
idemi ntear ăului
»

2
3.Zis-
aa vvaAntoni
e:„Pări
nţiice
idedemult
,cândme rg
eauînpust
ie,î
ntâis
e
vindecaupee iî
nşiş
i,şi
,făcându-s
edoct
orial
eşi,vi
ndecauş
ipealţi
i.Ia
rnoi,
ie
ş i
nddinl ume,
ma iî
naint
edeanevi nde
capenoi î
nşi
ne,î
ndat
ăînc
epe ma

vi
nde
capea l
ţi
i;şi
,întor
cându-s
eboa laa
s upr
anoastr
ă,s
efacnouăcel
edepe
ur
măma ia
ma redecâtcel
edintâi(Lc.
11,26),ş
iauz
imdelaDomnul:
«Doct
ore
,
vi
nde
că-
tema iî
ntâipeti
neînsuţi»(Lc
.4,
23) “
.

 
4.AcestavvaAnt onie
,c ăutândlaa dânculjudecăţ
il
orluiDumne zeu,ac e
rut
z
icâ
nd:„Doa mne,cum s efacec ăuniimordet ine
ri,i
aralţiipreaîmbătrâ
nesc?
Ş
ipentruceuniisuntsă raci
,i
a ral
ţiibogaţ
i?Şicumc einedre pţ
isuntbogaţ
i,i
ar
c
eidrepţisăra
ci?
“Ş iave nitluiung laszi
când:„Antonie
,i aa mint
edet i
ne,că
a
ceste
as untj
udecă ţ
ialeluiDumne z euşi
nu-ţiest
eţiedef olosaleşti
“.

5.AîntrebatcinevapeavvaAnt oni
e,zi
când:„Cetrebuies ăpăzesceucasăplac
luiDumne z e
u? “Şirăs
punz ândbă t
rânul,az i
slui:„Celec e-ţ
iporunces
cţ i
e,
păzeşt
e-le:Or i
undeveime r
g e
,peDumne zeus ă-Laiî nainte
at atot
deauna;
oric
eve iface,săaimărtur
iedinS fi
ntel
eS c
riptur
i;şioriînc elocveiş
edea,s
ă
nutemi ştidegrabă.
Aceste
at reipă
zeşte
-leşiteveimântui “
.

6.Zi
s-aavvaAntoni
ec ă
trea
vvaPimen:„Ace
astae s
teluc
rar
eace
ama r
ea
omului
:greş
eal
as asăopunăasupr
asaînai
ntealuiDumneze
uşisăa
şte
pte
is
pit
apânălară
sufl
areac
eamaidepeur
mă “
 

7.
Totace
staazi
s:„Nimeninei
spi
ti
tnuvaput
easăint
reî
nîmpărăţ
iac
erur
il
or.

cis-
azis
:«Ri
dic
ăi s
pit
eleşi
nimeninues
tec
aresăsemânt
uia
scă»

8.AîntrebatavvaPamvopea vvaAnt
onie
:„Cesăf
ac?
“.Zi
s-al
uibătr
ânul
:„S
ă
nut eîncre
z iî
ndr e
ptate
at a,sănu-
ţiparăr
ăupentr
ulucrutre
cutşisă-
ţi
înf
râne
z i
limbaş i
pânte
cele“
.

3
9.Zis
-aavvaAnt
oni
e :„
Amvă zutt
oatecurs
elevră
jma
şuluiî
nti
nsepepământşi
suspi
nânda mzi
s:«Oarecinepoat
es ălet
reacăpeac
estea
?».Şia
ma uzi
tgla
s
zic
ându-mi:«
Smere
ni a
!»“
.

 
10.Zi
s-ai
arăşi
:„S
untuniic
areş
i-a
utopi
ttr
upuri
lel
orî
nasce
zăş
i,pe
ntr
ucă
n-
auavutdre
aptăsoc
oti
nţă,
depa
rtedeDumnez
eus-a
ufă
cut
“.

11.Zi
s-aia
răşi
:„Delaapr
oapel
eestevi
aţaşimoart
ea.Cădevom dobândipe
fr
atel
e,peHri
stosdobâ
ndi
m; i
ardevomsmintipef
rat
ele,
lui
Hris
tosgre
şim“. 

12.Zis-aiarăşi
:„ Pre
cum pe ş
tii
,rămânândmul tt
imppeus ca
tmor,a ş
aş i
mona hi
i,zăbovinda f
a r
ădi nchi
liesa
upe tr
ecândcumire
niisesl
ăbănogesc
cătr
et ă
rial
inişt
ii.Trebuiedec
ica,prec
um peşt
elecăt
remare
,aşaş
inoicătr
e
chil
ies ăneg răbim;c anu cumvaz ăbovi
nd afa
ră,săuit
ăm păzi
reac e
a
dinl
ăuntru“
.

13.Zi
s -
aiară
şi:„Ce
lceşadeî
npusti
eş iseli
niş
teşt
e,detr
eirăz
boaieest
e
sl
obod:deauzire
,degr
ăir
eşideve
dere;şinumaicuunulmaia
realupta
:cu
cel
alinimi
i.

14.S-audusni ş
tefraţil
aa vvaAnt onie,casă-ispunăde sprenă lucir
il
epec ar
e
l
eve deauş isăseînve ţ
edel adâ nsuldacăs unta devăr
atesaudel adrac
i.Şi
aveauunmă ga
r,careamur i
tpec al
e.Dec i,dupăc ea uve nitl abătrâ
nul,
apucânda c
e s
tama iî
na inte,le-azislor
:„Cum amur i
tmă găr
uş ulpec al
e?“Au
zi
slui:„Deundeş t
ii,
a vvo?“I arelle-
az i
slor:„Dr a
c i
imi-auarăta t
“.Şieiauzi
s
l
ui:„Noipe ntr
ua c
e astaa m ve ni
t,casăt eîntrebăm,c ăvedem nă l
ucir
işide
multeor isefacade văra t
e ;nuc umvaneî nş e
lăm? “Şii-aînc redi
nţatpee i
bătr
ânul,di
npi l
damă g arului,
cădel adracis
unt .

15.Eraunom c arevânaa ni
ma l
es ăl
batic
epr inpus ti
e,şiavă zutpea vva
Antoni
eglumi
ndc ufr
aţi
i;ş
is-asminti
t.Ia
rbă t
rânul,vrândsă-lî
ncredinţez
epe
elcătr
ebuiec
âtepuţi
ns ăsepogoarefraţ
il
or,i
-az i
slui:„Punesăgeataîna r
cul
tăuşiî
nti
nde-
l“.
Şiafăcutaşa.Ş
ibătrânuli-
azislui:„Î
ntinde-
lîncăpuţ i
n“.Şia

4
î
nti
ns.Ş
iiar
ăşii
-azis
:„Î
nti
nde
-lşimaimult
“.Şiazisvână
torul:„
Devoiînt
inde
a
rculpes
temăsură
,sevafr
ânge“
.Zi
s-al
uibătr
â nul
:„Aş
aşilalucrul
lui

Dumnezeu:dacă-iî
nti
ndem pef
raţ
ipest
emă s
ură,degr
abăs efrâng.Trebui
e
dec
i,c
âtepuţi
nş icâ
teoda
tă,
anepogorîf
raţi
lor
“.Aces
teaauzi
ndvâ nător
ul,s-
a
umil
it
.Şimultfolosi
ndu-
sedelabătr
ânul,s
-adus.Iarfr
aţi
i,înt
ărindu-
se,au
mersl
alocull
or.

16.Aa uzitavvaAnt oniede s


pr eunmona hma itână rcar eaf ăcutuns emn
(mi nune )caa cestapec al
e :Văzânde lpeni ş
tebă trânic ăl
ăt orindş islăbindpe
cale,apor unc i
tunora s
inis ăl
ba t
icideauve nitşiaupur tatpebă trânipâ năa u
ajunsl aAnt onie.Deci bătrâniil
-auî nş
tii
nţatdea ceastapea vvaAnt onie.Şiaz i
s
l
or :„Mis epa rec ăa cestmona hs easeamă năc uoc or a
biepl inădebună t
ă ţ
i,
car e,însă,nuş t
iudevaa jungeî npor t
“.Şi
,dupăunt imp, avvaAnt onieînc epe
de oda tăsăpl â
ng ăş is ă-
şis mulgăpă rulşisăs et â
ng ui a
scă .Îiz i
cl uiuce ni
c i
i:
„Dec epl â
ng i
,a vvo?“I arbă tr
ânulaz i
s:„Ma res t
âlpa lBise ri
ciiac ăzuta cum
(ziceade spremona hulc eltânăr )
.Me rgeţ
ipânăl aelş ivede ţice eaces -
af ăcut“.
De cis -audusuc eni
c i
iş il-aua fl
atpemona hş e
zândper og ojinăş iplâng ând
pă catulpec areî lfăcuse.Ia rel,văzândpeuc e nic
iibă trânul ui,le-azis
:„ Ziceţi
bă trâ
nul uicas ăr oagepeDumne zeusă-mide anuma izecez i
leş inădăjduiesc
căvoi dară s
puns “.Şidupăc i
nci zi
leamur it
.

17.Unmona haf os
tlăudatdefra
ţicăt
reavvaAntonie.
Acest
adinurmă ,c
â nda
veni
tmona hulladânsul,l
-aînc
ercat
,săvadăder abdăneci
nste
a.Şi,a
flându-
l
cănuorabdă ,
i-azi
s:„Eşti
asemeneaunuioraş
,ca
r epedina
inteest
eîmpodobit,
ia
rpedinapoiestejef
uitdetâ
lhari
“.

18.Unfr
atei
-az
isl
uiavvaAnt oni
e:„Roagă
-tepentr
umi ne
!“Zi
s-al
uibătr
ânul
:
„Ni
cieunutemi
lui
esc,
ş ini
ciDumnez e
u,dacătuîns
uţinu-
ţive
idasil
inţ
aşinu
vei
c e
rel
uiDumnezeurugându-t
e“.

19.Aumersodat
ăni
ştebăt
rânil
aavvaAnt
onie,
şia
vvaIos
ifcudânş
ii
.Şivr
â nd
băt
rânul[
Antoni
e]s
ă-iî
ncerc
e,apusînai
nte
aloruncuvântdi
nS c
ript
ură,şi
,

5
î
ncepânddel aceimaimic
i,î
iînt
rebaceîns
eamnăa c
elcuvânt.Şif
iec
are
r
ăspundeadupăpute
reas
a.Î
nsăbăt
rânul
zic
eaf
iec
ărui
a:„
N-a
i af
latî
ncă“
.Mai

pe urmă de t
oţi
,a zi
sc ăt
rea vva I
osi
f:„Tu c
um zicicăest
ec uvânt
ul
acest
a?“Răs
puns-
a:„Nuşti
u“.Atunciazi
savvaAntoni
e:„Cua
devăr
a t
,avva
Ios
ifaafl
atc
ale
a,căc
iazi
s:Nuşti
u.“

3
20.S-audusni ştefraţidelaS chit laavvaAnt onieş i
,intrândî ntr-ocorabies ă
me argăl ael,a ua f
latpeunbă trânc areş ielvoi asăme argă ;iarfraţi
inu- l
cunoşteau.Ş işezândî ncorabie,gră i
auc uvi
ntede -al
ePă rinţi
lorş idinScripturi
şipent r
ul uc r
ulmâ i
nilorlor.Iarbă trânultăcea.Ajunş iînpor t,a uafla
tc ăş i
bătrânulme rgel aa vvaAnt oni e.Şidupăc ea ua j
unsl aa vva ,le-
az isl or
[Antonie]:„Bunăî nsoţireaţiavutî nbătrânula cest
a“.Az isşibă trânul
ui:„Buni
fra
ţia iafla
tc ut i
ne ,avvo“.Ră spuns -
abă trânul:„Bunis unt,cua devărat
,î nsă
ogradal orn- areuşă ,şicelcevoi e ş
teintrăî ng r
ajdşide zleag ămă garul“.Iar
aceastaziceape ntruc ăcel
ec elevi nlagur ă
,a c
elealeşi grăi
esc.
—————————
3
Schi
tnumeştepescurtPus
tiaSchet
ia
,si
tuatălacirca70k il
ometr
ideDe l
taNil
ul
ui,î
ntr-oval
e
marelu
ngăd e30d ekil
omet
rişila
rgăde6–7k i
l
ometri,alcăr
eifun
ds eafl
ăsubnivel
ulmă ri
işi
und
es egăse
scl a
curi[z
ecelanumăr]căro
ral is-
ad atn umel
ed eUadiel
-Natr
un[adică
:Va l
ea
Nat
run]dinp ri
ci
nas a
lpe
tru
luinit
ri
c[săru
r işicarbonaţiden a
tri
u,pec a
rev e
chi
ie gi
pteniîl
fo
loa
seaulamu mif
icar
eamorţi
lorl
or]ex
trasdea c
oloîncăd i
nanti
chi
ta
te.Aic
isesi
tueazăp us
ti
a
Sc
heti
a,undeîna nu
l330s -
as t
abil
i
tMa ca
r i
e.Elcunoşteabin
elocur
il
e,deoa
rece
,cămilarfii
nd,
ve
neaa de
seorisăcautesal
petr
u.[…]Scheti
an uvaî ntârzi
asăd ev
ină[î
nu l
ti
melede c
eniial
e
se
col
ulu
ia lI
V- l
ea]cent
rulc
elma iînf
lo
rit
ora lvie
ţiia n
ahoret
ic
e,aic
ilocu
indPări
n ţ
iiceima i
re
numiţi

21. S-
audusni ştef
r aţilaa vvaAnt oni eşii-
auz i
s :„Spune-nenouăc uvâ nt:c um
sănemâ ntuim? “Zis-alorbă t
râ nul:„Aţiauzi
tS c
r ipt
ura?Î nde aj
unsvăe st
e “.Iar
eii-auz i
s:„ Voims ăa uzi
mş idel atine,pări
nt e“.Atunc ile-az i
sbă t
râ nul:
„Evang heli
az ic
e :«det elove ştec inevape st
eobr azuldr ept,întoarce-iş ipe
celăl
a l
t»( Mt. 5,39). Zis
- a
ul ui:„Nuput emf a
cea ce as
ta“.Zis-alorbă t
rânul :„De
nuput e ţ
iî ntoarceş ipec elăl
a l
t,mă carpea cee
aunas ăos uferi
ţi“
.Zis-aul ui
:
„Niciacea stanuput em“ .Zis-abă trânul:„Dacănic iaceas
tanuput e ţ
i,nuda ţiîn
l
oc ulce l
eipr imite“.Ş iauz ise i
:„Ni ciaceast
anuput em“ .Atunc iaz i
sbă trâ nul
cătreuc eniculsă u:
„ Fă -
lelorpuţ i
năf i
ertură,c
ăs untne putincioşi“
.Iarcă t
ree ia
zis
:„ Da c
ăa ceastanuput eţiş ia c
ee anuvr eţi
,ces ăvăf acvouă ?Der ugăc iuni
estetrebuinţ ă“.

6
 

22.Unf r
ate,cares-alepă datdel umeş iaîmpă rţi
taver i
lesal
es ăraci
lor,ţi
nâ nd
puţi
nepe ntrus ine,ame r slaa vvaAnt onie
.Ş i,desprea ces
te ac e
rce t
ându- l
bătr
ânulc ude -
a mănunt ul,i-azis:„Devoi eşt
is ătefac imonah,me rgiîns a
t ul
cuta
re,cumpă răc arne,şipune -oî mpr ej
urultrupuluit ăugolşiapoivi noa i
ci“.
Şifăcândf r
atelea şa,câ iniişipă s ă
r i
leîirupe aut rupul.Şi
,a jungânde ll a
bătr
ânul,acestaîlî
nt r
ebădeaf ăcutc uml -
as f
ătuit.
Iara cel
a,arătându-itrupul
l
uis f
âşiat
,sfântulAntoni ei-az i
s:„ Ceices eleapădădel umeş ivoiescsăa ibă
bani,
astfels
unts fâ
şiaţidedr ac
iicar e-
iluptă“
.

23.Unuifrat
eis -aînt
âmpl atodatăispit
ăînmă nă s
tir
ealuiavvaIlie.
Şi,alungat
fi
inddeacolo,s-
adusî nmunt elaa vvaAnt oni
e.Şirămânândf r
ateleuntimppe
lângădânsul,l
-at ri
misl amă năstir
eadeundeve ni
se.Iarceidinmă nă s
tir
e,
văzându-
l,iară
şil -
aua l
ung at
.Iare ls-aîntor
sl aavvaAnt onie
,z i
când:„ N-au
voitsămăpr ime asc
ă,pă ri
nte“.De cil-
at ri
misbă trânulînapoi,zic
â nd:„O
corabi
es-as partînmi j
loculnoianuluișiapr ăpăditpovaraşic uostene al
ăa
scăpatl
aus cat
.Iarvoice l
es c
ăpa telauscatvoiţ
isăleîne c
aţi.
Iare i
,auzindc ă
avvaAntoniel-
at ri
mis,l
-aupr i
mi tdeîndată.

24.Az i
sa vvaAnt oni e:„
Socote s
cc ătrupulareomi ş carefi
reascăa mestecat
ăc u
el,darnu l ucrea z
ădenu vavois ufl
etul,cinuma iînsemne azăî nt rup
nepăti
ma ş
ămi şcare.Esteînc ăş ioa l
tămi şcare,ces tăînahr ănişiaî ncălzi
tr
upulc umâ ncărişicubă uturi,dincarecălduras â
ng eluideşt
ea ptătrupulspre
l
uc r
are.Pe ntrua ceastaşizi
c eApos tol
ul:«Nuvăî mbă t
a ţ
icuvinî ntr
uc arees t
e
pier
zare »(Ef.5,18). Ş
iiarăşiDomnulî nEva ngheli
e ,porunceşt
euc e
ni c
il
orS ăi:
«Luaţise a
mal avoiî nşi
vă,s ănus eîngreuiezeinimi levoast
r eînde z
mă ţş i
beţi
e»( Lc.21, 34).Esteîncăş ioa l
tămi şc
ar e,
lac eices enevoi
e sc,careseface
dinvr ă
jmă ş i
aş iz avi
s t
iadr aci
lor.Pe nt
rua ceastat rebuieaş ti,căt reisunt
mişcări
let rupe ş
ti:unaf i
rească,a l
tadinne l
ua r
eaa minteahr aneişiat rei
ade
l
adr aci
“.

25.Zis
-aiar
ăşi
:„Dumneze
unus l
oboaderăzboa
iel
epe s
tene
amula
ces
tac
a
pest
eceive
chi,
căci
şti
ecăsunts
labiş
inulepotpurt
a“.
 

7
26.LuiavvaAntoni
eis-ade
scoperi
tînpusti
e:„
Esteî
noraşoare
cineas
emene
a
ţi
e,doctorcușt
iinţ
a,c
aredinpri
sosi
nţaluidăcel
orcea
ut re
buinţăş
iînt
oat
e
zi
lel
ec â
ntă«Sfi
nteDumnezeul
e»cuîngeri
i“
.

27.Az i
siar
ăşi
:„Vavenivremeacaoameni
isăî
nnebuneascăşicâ
ndvorvede
a
pecinevacănuînnebuneş
tesevorsc
ulaas
upralui
,zi
cându-icăele
stene
bun,
pent
r ucănuest
ea s
eme ne
alor“
.

28.Auve nitniştefraţ
ilaa vvaAntonieşiaupusî naint
e aluiunc uvâ
ntdi n
Levit
ic.De c
iai e ş
itbătrâ
nulînpus t
ieşiame rsavvaAmmonapeur maluiîn
ascuns,ştii
ndu- iobic
eiuri
le.Şi
,dupăc emults -
ade părt
a tbătr
ânul,st
â ndla
rugăci
une ,as t
rigatcug l
asma re:„Dumnezeule,t
rimitepeMoi s
ec as ămă
înveţ
ec uvânt ulacest
a!“Şiave ni
tluigla
svorbindc udâ nsul
.Deciaz i
sa vva
Ammona :„Gla s
ulc ar
evor beac udânsull-
ama uzi
t,darput er
eac uvântul
ui
n-amînţeles-o“.

29. Tre ipări


nţiaveauobi ceiuldeme rgea
ul aferi
cit
ulAntoni
eî nfi
ecarean.Şi
doiîlînt re
ba upentrug â
ndur i
lel
orşipentrumâ ntuir
easufl
etului
,ia
raltr
e i
lea
totdea unat ă
c e
a,nimi cîntrebându-l
.Iardupămul ttimpi-az i
savvaAntonie:
„Ia
t ă,dea tât
atimpvi iai
c işinimicnumăî ntre
bi!“Şirăs
punzândfratel
ei-
az i
s:
„De st
ul îmiesteşinuma i sătevăd,pări
nte“
.

30.Ses
punec ăunuldi
ntrebătr
ânii-acer
utluiDumne ze
us ă-
ivadăpePări
nţi
.
Şii
-avăzutpeeif
ărăavvaAntonie
. Dec
iaz i
sceluic
ei-iarăt
a:„Undeest
eavva
Ant
onie?
“I a
racel
ai-azi
s:„Î
nloculundeesteDumne z
eu,acol
oe st
eel“
.

31.Un f r
ateaf os tacuzatpene dreptî n mă năst
irepe ntr
ude sf
rânareş i
sculâ
ndu-seame rsl aavvaAnt onie.Şiauve nitfraţi
idel amă năsti
recas ă
-l
vindeceşisă-
liaşia uînceputsă-izică:„Aşaa ifăc
ut“.I
a relsea părazi
c ând:
„Nimicdea cestfe
lnua mf ăcut“.Iar,dupăî ntâmplare
,s -aa f
latacol
oa vva
Pafnuti
e,zi
sKe f
ala,şiaspusopi ldăcaa ceast
a :„Am văzutpema l
ulrâuluiun
om bă g
atînnoroipâ nălagenunc hişiveninduni isă-
ide amâ na,l-
aua f
unda t

8
pânăl agrumazi
“.Şiaz isloravvaAntoniepe nt
rua vvaPafnut
ie:„Ia
tăom
adevărat
,carepoat
es ăvindeceşis
ămâ ntuiasc
ăsuflet
e“.De
ciumi l
indu-s
ee i
dec uvi
ntel
ebătrâ
nului,a
upusme t
ani
ef r
a t
elui
.Şi,î
ndemnaţidePă ri
nţi
,l-
au
l
uatpef r
atelamănăst
ire.

32.Zic
eauuniide
spr
ea vvaAntoni
ecăe r
apurt
ătordeDuh,darnuvoias
ă
gră
iascăpe
ntruoame
ni.Că,î
ntr
-adevă
r,vest
eac
eleceseî
ntâmpla
uînlume,
prec
umş ic
elecea
vea
us ăvi
nă.

33.Apr i
mitoda t
ăa vvaAnt oniescri
soar
edel aîmpă r
atulConst
anţi
uc asă
me a
rgălaConstanti
nopol;şicercet
ac udina
dins
ulces ăfac
ă.Deciaziscăt
re
avvaPavel[
celSi
mpl u],
uc e
nicullui
:„Oar
eda t
orsuntsăme r
g?“„Deveimerge,
i-
arăspunsaces
ta,Antonieteveichema;i
ardenuve imerge,a
vvaAntoni
e“.

34.Zis
-aavvaAnt
onie:„
Eunumăma
ite
m deDumne
zeu,c
iÎli
ube
sc.Că
ci
«dra
goste
ascoa
teaf
arăfr
ica
».

35.Acelaşiaz i
s:„Totdeaunas ăa iînai
nteaoc hilorfr
icadeDumne ze
u.S ă
-ţi
aduciamintedec elc
e« omoa r
ăş ifaceviu»(IRe gi2,6).S
ăur âţil
ume aşitoate
cel
ec esuntî nt
r-î
nsa.S ăurâţitoa t
ăodi hnat r
upe asc
ă.Le pădaţi
-vădevi aţa
aceast
a,cas ăvieţuiţ
iluiDumne ze
u.Aduc eţi-
văa mi
nte,c ea ţ
ifăgăduitlui
Dumne zeu.Căcereaceastadel avoiînz i
uajude căţi
i:s
ăf l
ămâ nzi
ţi,s
ăînsetaţi
,
săumbl aţiînha ines ăr
ace,s ăpr i
veghe aţ
i,săvat ânguiţi
,s ăplângeţi
,s ă
suspi
naţicuinimavoa st
ră;săvăî ncerc
aţides unteţivr
ednicideDumne ze
u;s ă
defăi
ma ţ
itrupul,
casăvămâ ntuiţ
i s
ufle
televoastre“.

 
4
36.Ame rsoarecândavvaAntonielaa vvaAmunî nmunteleNitri
ei şidupăc e
auvorbi
tunulc ua l
tul
,az i
savvaAmunc ă
tree l
:„Fi
indcăprinrugăc i
unil
et a
le
s-
auînmulţitf
raţi
işivoie
scuniidintr
-înşi
isă-şizi
deascăchil
iideparte,c
as ăse
l
ini
şteas
că,c â
tpor unceş
tisăfiedede partec hi
li
il
ec esez idescdec e
lede
ai
ci?
“Iare lazis:„Săgustă
ml ace a
sula lnouă l
eaşisăieşi
ms ăme rgem prin
pust
ieşisăcerce
tămc uluareamintelocul“
.Iardupăc es-
auduspr inpus t
ie,

9
pânăave ni
tsăapunăs oarele,
az isavvaAntoni
ecătree l
:„Săfac
e mrugă c
iune
şisăpune ma i
cicruce
,c aaicis
ăz ide
a s
căceicevorsăclădeasc
ăc hi
li
i.Ciceide
acol
oc â
ndvorve nilaa ceş
tia,dupăcevorg ust
amical orbucăţi
cădepâ inela
ceasula lnouăl
ea,aşas ăvieş iceices educdea i
ci,acela
şilucrufăcând,să
rămâ nă fără de tul
bur ar
e,c ând me rg uniilaa lţ
ii“
.Ş ie r
a depă rt
area
două spreze
cesemne( aproxima t
iv18–19km) .
 
——————————
4
Ni
tri
a(pus
ti
asaumunte
leNi
tr
iei
),
înDel
t
aNilu
lui
,es
teunadi
ntr
ecel
etr
eice
lema
iimp
ort
ant
e
a
şeză
rimo na
sti
cedinEgipt
ulInf
eri
or(no
rd-
vest
ulEgipt
ul
ui
),înt
emei
at
ăd eavvaAmmun
«
Nit
ri
otu
l»,
uceni
cals
fân
tul
uiAnt
oni
ecelMa
re,p
elaanul3
20–325.

37.Zi
s-aavvaAntoni
e:„Ce
lc ebat
ebucatadefier
,înt
âicer
cetea
zăculuare
amint
egândulcearesăf
acă:s
ecer
ă,sa
biesause
cure?Aşaş
inoi,
dator
isunt
em
săsoc
oti
mc ar
efaptăbunăsăumblămadobândi
,casănuneoste
nimînzadar“
.

38.
Zis
-ai
ară
şi:
„Supune
reac
uînf
râna
res
upunef
iar
a“.

39.Zis-aia
răşi
:„Şt
iumonahica
re,dupămulteost
enel
i,aucăzutşiî
ntr
uieşi
re
dinmi nţiauveni
t,pe
ntr
uc ăs
-aunădăjdui
tînluc
rull
orş ia
mă gi
ndu-s
enua u
înţ
elesporuncacel
uiceazi
s:«
Într
eabăpetatăl
tăuşiî
ţivavest
iţi
e»(Deut
.,
32,
7)“.

40.Zi
s-ai
ară
şi:„
Dee s
tecuput
inţă,
monahule
steda
torş
icâ
ţipa
şif
acesaucât
e
pic
ătur
ibeaînc hi
li
as a
,cuîncre
de r
esălefac
ăcunos
cut
ebătrâ
nil
or,canu
cumvasăgreş
eascăî
ntruac
este
a“.

-P
ENT
RUA
VVAA
RSE
NI
E-
1.AvvaAr s
enie,f
ii
ndî nc
ăî npala
tel
eî mpăr
ăte
şti
,s-
arug
a tluiDumnezeu
zi
când:„Doamne,î
ndreptea
ză-mă,casăşti
ucum măvoimântui
“.Şii
-ave
nit
gl
aszicâ
ndu-i:
„Ars
enie
,fugideoa
me nişi
teveimânt
ui“
.

10
2.Aces
ta,dupăces-aduslaviaţ
ăpustni
cească
,iară
şis-
arugat
,a c
ela
şicuvânt
zi
când(Mt.26,44).Ş
iaauzitgl
aszic
ându-i
:„Arse
nie,f
ugi
,ta
ci,
lini
şteş
te-
te;că
ac
e s
teasuntră
dă c
ini
lenepăcă
tuir
ii
“.

3.Odatăauveni
tdr ac
iil
aa vvaArs
enieînchil
ie,năc
ăji
ndu-l
.Şiveni
ndceic
e
sl
ujea
ul uiş
istâ
nddi nafarădechil
ie,l
-auauzi
ts t
rig
ândc ă
treDumnezeuşi
zi
când:„Dumnezeul
e,număpă răs
i!Nimicbunn- amf ăc
utînai
nteaTa
;da r
dă-
mi,dupăbunătat
eaTa,săpunînceput
.

4.
Sez
ice
acă
,precumînpal
atni
me ni
nupurt
ahai
nemaibunede
câtdâ
nsul
,tot

ani
ciî
nBi
ser
icănimeni
nupurtamaipr
oast
edec
âtdâ
nsul.

5.A z i
sunoa re
car
ef er
ici
tul
uiAr s
enie:„Cum noidi natâtaînvă
ţătur
ăş i
înţ
elepci
unenimicnuavem,iaraceşt
iţăr
aniegipt
eniaudobâ ndi
tatât
eafapt
e
bune?“Zis-aavvaArse
nielui:„
Noidi nînvăţ
ătur
al umiinimicnua vem,ia
r
aceşt
iţăra
ni e
gipt
enidi
nostenel
il
elorşi
-audobânditfa
ptel
ebune“.

6.Într
ebânda vvaAr se
ni eoarecândpeunbă tr
âne gi
pteanpentrugândurile
sal
e,una l
tul
,vă zându-l,
i-azis:„AvvoArs
enie
,cum atât
aînvăţ
ăturăl
a t
ineas
c ă
şieli
neasc
ăa vâ nd,întrebipea cestţă
ranpentr
ug ânduri
leta
le?“Iarelaz is
căt
redâ ns
ul:„Învăţăturalati
ne a
s c
ăoa me ucuade
vă ra
t,daral
fabet
ula c
estui
ţăr
anîncănul-a mî nvăţa
t “
.

7.Avenitoda tăfer
ici
tulTeofi
l,arhi
episcopul[Alex
a ndri
ei]
,cuundr egăt
orla
avvaArsenieşil-
ar ugatpebătrânsăaudădel ae lcuvânt.
Iarbătr
ânul,t
ăcând
puţi
nte
l,i-arăspuns:„Şidacăvăvois puneunc uvânt,î
lveţipă
zi?“Iareii
-au
făgă
duitc
ă -lvorpăzi.
Şile-
azislorbătrânul:„
Oriundeve ţ
iauzic
ăe st
eArsenie
,
sănuvăapr opiaţ
i“
.

11
8.Altădat
ă,vr
ândiarăş
iarhiepi
scopuls ăme argăl
aa vvaArsenie,
atrimisîntâ
i
săş t
iede-ivades
chideuşa.Iarbătrânuli -
atrimisacestrăs
puns ,z
icând:„De
veive ni
,îţ
ivoideschi
de;ş ideîţivoide s
chideţie
,t ut
urorvoide schi
de;şi
atuncinuvoimaişedeaaic
i“.Ac
esteaa uzindarhie
piscopul
,az i
s:„Dacămăduc
casă-lal
ungpeel,
atuncinumăvoi ma i duce“.

9.Unfrat
ear ugatpea vvaArseni
ecas ăaudăcuvântdelael
.Şii
-azi
slui
băt
rânul
:„Pec
â tî
ţiest
ec uputi
nţă,
sârg
uieşt
e-t
ecalucrar
eatac
eadi
nlă
untru
săf
iedupăDumnez e
uş ivei
bir
uipati
milece
ledina
far
ă “
.

10.
Zis-ai
ară
şi:
„Devomcăut
apeDumne
zeu,
Sevaa
răt
anouă
;şide
-Lvomţ
ine
peEl,
varămânecunoi
“.

11.Zis-aoa r
ecinecătr
ea vvaArseni
e:„Mănă c
ă j
escgândurile
,zic
ându-mi:«Nu
poţisăpos teşti
,nic
is ălucrezi
,decimăcarcercete
a z
ăpec eibolnavi
;căcişi
acestlucruestedragost
e.»“.
Iarbătr
ânul,
şti
indsemă nătur
iledraci
lor,i
-azi
slui
:
„Merg i
,mă nâncă,be
a ,
dor mişinulucr
a;numa idelachili
enut ede păr
ta“
.Căci
şt
iac ărăbdareaînchil
ieîladucepemona hl
ar ânduial
alui.

12.Zic
eaa vvaArs
eni
e:„Mona
huls
tră
inî
nţa
răs
tră
inăs
ănus
eame
ste
ceî
n
nimicşia
tuncivaa
veaodi
hnă“
.

13.Zis
-aa vvaMa r
cuc ăt
rea vvaArseni
e:„Pentr
ucef ug
idenoi ?“Zi
s-al ui
băt
rânul:„Dumnezeuş
tiec ăvăiube
scpevoi,darnupotsăfi
uş ic
uoame niişi
cuDumne zeu.Cel
edes us,miişizec
idemi i
,aunuma iovoie
,iaroameniia u
mult
evoi .
De c
inupotsălaspeDumne zeuşi
săvinînt
rupetre
cerecuoame nii
“.

14.Spune aavva Da
nie
lpentrua vva Ars
e ni
ecăt oat
ă noa ptea pet
rec
ea
pri
veghind ş
ic â
nd voi
as ă doar
mă di mi
ne a
ţa pe
ntru nevoiaf i
rii
,zic
ea
somnului:
„Vi
no,robr
ău“.
Şiaţ
ipeapuţi
nşezândşiî
ndatăsesc
ula .

12
 
15.Zis-
aavvaAr
seni
e,c
ădea
junse
stemona
hul
uis
ădoa
rmăunc
eas
,dee
ste
nevoi
tor.

16.Spuneaubătrâ
nii,căs -
a uda toarec
â ndlaS cheti
apuţinesmochineus cat
eşi
,
cauneleceeraudeni mic,nui -
a utr
imisl uiavvaAr seni
e,casănus epa răcăî
l
ocăr
ă s
c.Iarbăt
rânula uzi
nd,n- ave ni
tl abiserică,zi
când:„M-aţ
ide spărţi
tpe
mine,nedându-mibi necuvâ ntareapec areat rimis-
oDumne zeufraţi
lorşide
car
enua mfostvre dnicsămăî mpărtăşesc“.Şiaua uzi
ttoţişis-a
uf olosi
tde
smereniabăt
rânului.Şime rg â
ndpr eotul,i-
adusl uismochinel
e,şil-
aua duspe
ell
abiseri
căcubuc urie.

17.S
pune
aavvaDanie
l:„
Atâ
ţiaaniapet
rec
utcunoiş
inumaiomă
sur
ădeg
râu
îi
făc
eampean;ş
icândmergeamlael
,mâncamdinac
elgr
âu“.
 

18.S puneaiarăşicinevape ntrua vvaAr s


enie,cănuma ioda t
ăî nt
r-unan
schimbaa paînc aremui astâlpăr
il
edef inic
,şi-a
tuncinuma iadă ugal ace
a
veche.Căî mpleteafâşiişilec os
eapâ nălac easulalş a
selea.Ş il-a
ur ugat
bătrâni
i,zi
când:„Decenus c
himbia pastâ
lpăril
or,cămiroasegreu? ”Şile-
azis
lor:„
Înloculmirodenii
lorşiaromatelor
,decarem- amîndulcitî
nl ume ,tre
bui
e
săiaua c
estmiros“.

19.Sezi
ceaia
răşicădupăceauze
acăs-a
ucoptt
otfel
uldepoame,at
unci
si
ngurz
icea
:„Aduce
ţi-
mi“.Ş
igus
taosi
ngur
ădat
ăpuţi
ndintoa
te,mul
ţumind
l
uiDumnezeu.

20.S -
aî mbol năvitodat
ăa vvaArs
enielaSchi
tşiî
ntr
ua t
â t
as ăr
ăcieaj
unses
e,
înc
â ttrebuindu-ioc ămășuţădeinșineavândcuces-ocumpe r
e,aluatdela
unulmi lost
e nieşiazis
:„Mulţumes
cu-ŢiŢi
e,Doamne,
căm- aiî
nvredni
ci
tsăiau
milosteniepe ntrunumeleTă u“
.

13
21.S es pune ape ntr
udâ nsul,căe rac hil
ialuide part
edet rei
z ec
iş idouăde
5
mi l
e[ deS c heti
a]ş inui e
ş e
ade grabă;că c
ia l
ţi
iî ifăce
aus l
ujba.Şic ânds -a
pus t
iitS chi
tul,ai eşi
tpl ângândş izicând:„Api e
rdutl ume aRomaş ic ăl
ug ăr
ii
6
Schitul“
———————————
5
3
2d emi l
eînsea
mn ămaimu l
tde50d ekil
ometr
i
6
Romaac ăzutsubviz
igoţ
iil
uiAlar
icîn410.Sche
ti
aaf os
td e
vast
atăînmaimu l
t
er ând
uride
i
ncursi
uni
leb arbar
il
or;deexempluîn3 57ş i434des a
raci
ni,î
n407–408ş i578ş idetrib
ul
berbe
rica lmaz a
kin
il
or.În
deosebidupăd i
st
ruger
eainte
gral
ăd i
n407–408mu l
ţipust
nic
is-au
re
f u
giatîna l
tecentr
emo nahal
e:avvaS i
lu
anc uîn
soţ
it
ori
iluis-
audusînS i
naişiavv
aS i
soeîn
Cl
isma.

22.Î
ntrebat
-aavvaMa rc
upea vvaArseni
e,zic
ând:„Binees
teanua veac
ineva
înc
hili
as amângâier
e?Căa mvă zutpeunf r
atecareaveapuţi
neverde
ţuriş
ile
smulg
eapee le“
.ŞiazisavvaAr s
enie:
„Bineeste,
însădupăaşeza
reaomului
;că
denuvaa veaputer
eîntr
-acestchipdepetrec
ere,i
arăşil
evasădi“
.

23.Pove stit-
aa vvaDa nii
l,uceni
cull uia vvaAr s
e ni
e, zi
când:„M- ama fl
atodată
aproapedea vvaAl exandruş il
-aa puc atpee lodur ereşidi npr ici
naa cele
i
dureris -
aî ntinsc uf aţ
aîns us.S-
aî ntâ mplatatuncis ăvinăfer i
citulAr seni
ec a
săvorbe asc ăc ue l;şil-
avă zutî
ntins .De ci
,dupăc ei -
avor bit,i-
az islui
:„Cine
erami reanul ac elapec arel-
amvă zuta ici
?“Şii-
az i
sa vvaAlex andr u: „
Undel -a
i
văzut?“Şiaz i
s :„Cândmăc oboramdi nmunt e,amc ăutatai
cispr epe şt
erăşiam
văzutpec ine vaî ntinscuf a
ţaînsus “.Ş ii-
afăcutluime tani
e ,zicând:„ Iart
ă-mă ,
eua mf ost;căc imăa pucaseodurer e“. Şii
-azisluibă t
rânul:„A,tua ifost
?Bine .
Eua ms ocot i
tc ăe stevreunmi re
an, şi pentruacea s
tate-amî ntreba t“.

24.Al t
ă da t
ăa vvaAr senieaz i
sc ătrea vvaAl exandru:„Dupăc eve ide spica
smicelelet al
e,vinos ăguş ticumi ne;i
a rde -
ţivorve nistr
ă i
ni,mănâ ncăc ue i“
.
Dara vvaAl e
xandr ulucraînc etșimoa leși,sosi
ndc easul,î
ncăma ia veasmi cele
şivoinds ăpă zeascăcuvâ ntulbă t
rânului,as t
atsăs fârșe
a sc
ăs mic el
ele.De ci
,
văzânda vvaAr seniecăaz ă bovit,aluatg ust
area,socoti
ndc ăaa vuts t
răini.Iar
avvaAl ex andrudupăc eas fârșittârzi
u, s-adus.Şii-azisluibătrânul:„Aia vut
str
ăini?“I arelar ăspuns:„Nu! “Ş ii-
azisluiiarăşi
:„ Darcumnua ive nit
?“Ia rel
az i
s:„ Pe ntrucămi -
ais pus :«dupăc eve idespicas micel
eletale,vino» .De

14
ac
eea,păzi
ndc uvântultă
u,n-am venit
,fi
indc
ănut erminas
em“.Şis
-aminunat
băt
rânuldel uareaa minteal uic eacu de-a
mă nuntulşii-
az i
s:„Maide
di
mineaţăsăde z
legipost
ul,caş
ipr avi
lasăţi
-ofac
işiapatasăobei;i
ardenu,
degr
abăa r
esăs ebolnăveas
cătrupultău“
.

25.Ame rsoda tăa vvaArsenieîntr-unloc,şieraa c


olotrest
ieşisemi ş
cadin
cauz
avâ nt
ului.Şiaî nt
rebatbătr
â nulpefraţi
:„Cee s
tesunetulace
sta?
“Iarfraţ
ii
i-
auspuscăe s
tes unetultres
tie
i.Zis-abătrânulcătredânşii
:„Cuadevărat
,de
vaşedeaci
ne vaînl ini
şteşivaauz igla
sdepa săre,nua r
einimaa c
eeaşil
ini
şte;
cuatâtmaimul tvoi,avândsunetul t
resti
il
ora c
estora“.

26.S pune aa vvaDa nii


l,c
ăoa recarifr
aţivrânds ăme argălaTe baidape ntr
u
tort
ur idei n,auz is:„Cuac e
stprilejsă
-lvedemş ipea vvaArsenie“.Ş iaintrat
avvaAl exa ndruşiaz i
sbă tr
ânului:„Ni
ştefraţiveninddel aAlexandr ia,voiesc
săteva dă “.Zis-
abă t
rânul:„Î
nşti
inţează-
tedel adâ nşi
i,pent
ruc arepr i
cinăau
venit
“ .Şiînşti
inţându- s
ec ăme r
gl aTebaidape nt
r uin,avesti
tbă t
râ nului.Şiel
azis:„Cua devărat,nuvorve deafa ţ
aluiArsenie,căcinua uvenitpe ntrumi ne,
cipe ntrut reabal or“.Odihneşt
e -
ipee işi
-is l
oboa dec upace,z i
câ ndu-lecă
bătrânul nupoa tes ă-iî
ntâmpine.

27.Unf ra
tes-adusl
ac hili
aluiavvaAr seni
elaSchi
tşis-auit
atpeferea
str
ăş ia
văzutpebă t
rânulpes
tet otcafocul(c
ă cier
avrednicf
ratel
edeave deauneleca
acestea
).Şicum abătut,aieşitbătr
â nulşivăz
ândpef rat
elecaşispăimântat
,
i-
az islui
:„Estemultăvr emedec ândba ţi
?Nuc umvaa ivă z
utc e
va?“Şii-a
răspunsluif
ratel
e:„
Nu!“Ş idupăc e
-avor bi
tcuel,i
-adatdrumul.

28.Şezândoda tăa vvaAr s enielaCanop7,avenitdelaRomaof ecioarădebun


neam,bog atăfoarteş itemă toaredeDumne zeu,casă-lvadă.Şif
ii
ndpr i
mi t
ăde
arhi
epis
c opulTe ofil,l
-ar uga tcasă-
lînduplec
epebă tr
ânuls ăopr imească.Şi
veni
nd[ arhiepis
c opul ]l
ae l,l-aruga
tz i
când:„Cutarefeci
oară,debunne am, a
veni
tdel aRomaş ivoieşt
es ătevadă“.
Iarbătrânuln-aprimitsăseîntâlnească
cue a.De ci
,dupăc ei-ave st
itaceast
a,eaapor unc i
ts ăis epr egătească
dobi
toace l
e,zicâ
nd:„ Credl uiDumne zeucă-lvoivedea.Cănuom a m ve nitsă
văd–c ă
c isuntşiî nc eta
te anoa st
rămulţioame ni
;ciprooroca mve nitsăvă d“
.

15
Ş idupăc eaa junsl ac hiliabă t
rânul ui ,di ni conomi aluiDumne zeu,ag ăsi
tpe
bă trânulpe trecâ nd a farădi nc hi l
ie ,z ă bovi ndu- sec u oa re carel uc r
a re;şi
vă z ându-l,ac ăz utlapi cioar elelui.El îns ăar i
di cat-ocumâ nieș ial ua ts eamal a
dâ nsaz i
câ nd:„ Da c
ăf aţame avr eis -ove zi,ia t-
o,pr i
veş t
e -o!“I are ader uşine
n- ac ă ut
atl af aţal ui.Şii-az isbă trâ nul :„N- a iauz itdel uc rur i
leme le ?Ac estea
s untdene voies ăl eve zi.Cuma iîndr ăz nits ăf acia tât
ac a
lepema re ?Nuş t
iică
e ştife meieş inuţ isec ades ăieşini cioda tăni căier i
?S auc as ăme r
g ilaRomaş i
s ăz i
cicătrec ele lal
tef eme i:«Am vă zutpeAr se nie» ,şisăs ef acăma readr um
def e
me i,ca r
es ăvi năl ami ne ?“Ia re aaz is:„DevavoiDomnul ,nuvoil ăsape
ni ciunas ăvi năa ici
.Cir oa gă-tepe ntrumi neş imăpome neş tetot deauna !“Iarel
ră s punzândaz is:„Măr ogl uiDumne ze u,c as ăs eş tearg ăpome ni reat adi n
ini mame a“.Ş ia c e
s t
e aa uzind,ai eş i
tt ulbur ată .Şida căave nitînc e t
a t
e,de
mâ hni reac ă zutî nf ri
g uri.Ş iave stitf er ici
tul uiTe ofila rhiepisc opulc ăe
bol navă.Şi venindl ae a,or ug asă-ispunăc ea re. Iareaaz isc ătredâ ns ul: „
O, de
n- a şma ifive nita ici
!Căa mz isbătrâ nul ui: «Pome neşte-măpemi ne », şielaz is
:
« Măr oglui Dumne ze u,cas ăs eş t
e argăpome ni reat adini nimame a ». Şiiată,eu
mordemâ hnire “.Şii -
az i
se ia rhiepi scopul :„Aunuş tiic ăe ştifeme i
eş iprin
fe me ivrăjma şulî iluptăpes fi
nţi?Pe nt rua c eastaaz isbă trâ nula şa ;căpe ntru
s ufletultăus er oa găt otde auna “.Ş ia şas -amâ ng âi
ats ufletule işis -adusc u
buc urielaa lesa le.
———————————
7.
Or aşsi
tuatpeu n uldi
nb raţel
eve st
ic
ea l
eDe lteiNilul
ui,la25k md eAl exandri
a.Î na nt
ichi
tat
e
er ac e
lmaiimp ort
an tportalEgip
tului,
peu ndet receatotc ome r
ţuldi
ntreg recişie
gipten i
.

29.Pove sti
t-aa vvaDa niilpentr
ua vvaAr seni
e,c
ăave nitodatăunma gi
s t
ru

nvă ţ
ătordel egi
),aducâ ndu-iodi
a t
ă( t
e s
tament
)aunuiboi er
,rudeni
eal ui,
careîil
ă safoa r
temul t
ămoş teni
re.Şil
uâ nd-opeea,avrutsăor upășiacă z
ut
mag i
strullapi c
ioarel
el ui,zi
când:„
Rog u-te,
nuor upe,c
ămis eiacapul
“.Ş
ii -
a
zi
sa vvaAr senie:„Euma iînai
ntedea c
e l
aa mmurit,i
are lacumamur it
“.Şil-
a
tr
imisîna poi,nimicprimi nd.

30.S
es puneaia
r ă
şipentr
ue l
,căînsear
as âmbet
elor
,pecândseluminaspre
dumini
că,lăs
asoa r
eleîna
poialuişiî
nti
ndeamâ i
nil
elace
r,rug
â ndu-
se,până
ia
răş
i s
trăl
uceasoarel
eînai
nte
af e
ţeil
uișia
șaşedea.

16
31.Sezi
ceape
ntr
ua vvaArse
nieşipent
ruavvaTe odoralFer
me ică,maimult
dec
âttoate
,ur
ausla
vaoa menil
or.Pe
ntruaceas
taAr se
nienuî nt
âmpinales
ne
peci
neva,i
ara
vvaTeodorînt
âmpinacuade
vă r
at,darcaosabieîier
a.

32.Ş ezâ ndoda t


ăa vvaAr s enieî npă r ţ
ilec eledej osş is upă rându- sea colo,a
socotits ăl asec hili
aș ine luâ ndni mi cdi ntr-îns a,aş as -adusc ă treuc eniciisăi
far
a niţiAl e xandr uş iZoi l
.De c ii-az isluiAl exa ndr u:„ Sc oa l
ă -teş ime rgic u
corabiaper âuî nsus “.Ş iaf ăcuta şa.Ş iluiZoi li-az is: „
Vi noc umi nepâ năl ar âu
şiî
mic a utăoc orabiec ares ăme arg ăl aAle xandr ia, şia poii aş ituoc or abiepe
râuî ns uspâ năl afra t
e letă u!“I arZoi l,tulbur ându- sepe nt ruc uvâ ntula c
e sta,a
tăc
ut .Ş ia ş as -
aude spă rţ
ituni idea lţi
i.De c ibă trâ nuls -apog or âtînpă rţi
le
Alexandr ieiş is-aîmbol nă vitdeboa lăg r
e a.I ars lujitor ii[ uc enicii]luia uz i
s
unulc ătrea lt
ul:„Nuc umvavr eunuldi nnoiamâ hnitpebă trânulş ipe nt ru
aceastas -ade spărţitdenoi ?“Ş in-a ua flatnimi cîntr ue i, nicic ănul -aua scultat
pedâ nsulc ândva .Ia rdupăc es -aî ns ănătoş itbă trâ nulaz is:„Măvoiduc el a
Părinţiime i
“.Şia şame rgâ ndc uc or abiaper âuî ns us ,ave ni tlaPe tra,unde
eraus lujitoriilui.Şifiinde la proa peder âu, venindoc opi lăe tiopi ană,s -
aa tins
dec ojocul l
ui.Iarbă trâ nul ac er t
a t
-o; da rcopi lai- az is:„Dee ştic ălugăr,du- tela
munt e !
“I arbă t
rânul ,umi l
indu- s edec uvâ ntula ce sta ,zice aî ntrus i
ne :„Arseni e,
dee ştic ălugă r
,du- tel amunt e!“Ş inuma ide câtdupăa ce stea ,a uve nitînt ru
înt
âmpi na real uiAle xa ndr uş iZoi l.Ş ic ăzânde ilapi cioa re l
el ui ,s-aa runca tşi
bătrânulj os ,şia upl ânsc âteş trei.Ş iaz isbă trânul :„ Nua ţia uzitc ăm- am
îmbol nă vit?“Ş ii-auz isl ui :„ama uzit“.Ş iaz isbă trânul :„ Ş ipe nt ruc enua ţ
i
venits ămăve deţi?“Ş ii -az isluia vvaAl exa ndru:„ De spă r ţireat adenoinua
fos
tpl ăc utăş imul ţ inus -
a uf olos it,zicând:« Denua rf ic ă l
catc uvâ ntul
bătrânul ui nus -arfi des pă rţi
tdedâ nş ii
» “
.Zis -alor :„Iară şi da rvorz iceoa me nii:
«Nuaa flatpor umbi ţaodi hnăpi cioar elors aleş is -aî nt orsl aNoeî nc orabie .
»
(Fac.8, 9) “.Şiaşas -
a umâ ng âiatș iape trecutc udâ nș iipâ năl as fârşit
ul său.

33.Zis-
aa vvaDa ni
il
:„ Ne-apove sti
tnouăa vvaAr se
niecape ntrua l
tul–de ş
i
poatechiarele ra–c ăş ez
â ndunbă trânî nc hi
li
as ai-aveni
tung lasz i
când:
«Vinoşiî ţ
ivoia răt
al ucruril
eoa me nil
or».Ş iscul
ându-se,ai e
şit;şil-adus
înt
r-unloc,şii-
aa r
ătatune ti
opiantăindlemneş if
ăcândopova r
ăma re.Şise
căzneaacelasăor i
di c
e ,
da rnuput ea;şiînlocdeama iluadine a,elîncăma i
tăi
alemneş iadăugape stepova r
ă.Şiafăcuta ceast
avremeînde l
ung at
ă.
Şime r
gândpuţ inma iînai
ntei-aa r
ătatunoms t
ândlângăunla cşiscoţânda pă
dinelşiturnând-oî
nt r
-unjg heabgăurit,
dinc areapacurgeaiarăşiî
nl ac.

17
Şii-azisluiiar
ăşi:«Vinos ă-
ţiară taltul».Şiavă zutobi seri
c ăş idoioa meni
călăr
ipec aiţi
nândopr ăj
inăde -
ac urme z
işul,unulîmpot ri
vac eluil
a l
t;şivoiau
săintrepeuş ăşinuput eau,pentruc ăe rapră ji
nade -
ac urme z işul.Şiniciunul
nus -
as me r
itpesineînapoiac el
uilal
t,c asăînt oar
căpr ăj
inadr ea ptă;şipentru
aceast
aa ur ămasa f
ar ădeuş ă.«Ac eşt
ioa me ni–i -azisvoc ea–s untc eicare
poartăjuguldreptăţ
iic umâ ndrie,şinus -aus meritcas ăs eî ndr eptezepee i
î
nş i
şişisăc ălă
toreascăpec aleac eas me rit
ăal uiHr i
stos;pe ntrua ceastaşi
rămâ nafarădeî mpă răţ
ialuiDumne z
e u.Iarc elcetăial emne ,e s
teomulc el
î
nt r
umul tepă c
atecar e,î
nlocdeas epoc ăi,adaugăa l
tef ăr
ă de legilapă cat
ele
sale.
Şicelces c
oteaa păestecelca refacel ucruribune,da rpe nt rucăa reîntru
eleame st
e c
arerea,cua ceastapră păde şt
eş ilucruril
ec el
ebunea lesa l
e.Deci
totomul t
rebuiesăfietreazlalucruril
es ale,cas ănuseos tene ascăî nde șert
»“.

34. Tota ce staapove stitcăoda t ăa uve nitnişt epă ri


nţidel aAl exandr iac asă-l
vadăpea vvaAr s enie.Ş iunuldi ntredâ nşiie raunc hia lluiTi mot eic eluide
demul t,c areaf os ta rhiepiscopa lAle xandrieiș isenume ane agoni sit
or,a dică
sărac. Ș
ia veatova rășpeunuldi nc opi i
ifrateluisă u.Ia
rbă t
rânuls ea f
laa tunci
bolnavş inuavoi ts ă-iîntâlneascăpee i
, casănuma ivinăş ialţi
is ă-lsupe re.Și
eraa tunc ilaPe t
r aTr oieiiare is-auî ntorsmâ hni ţ
i.Dupăa c eeas-aî ntâmpl atde
s-afăcutnă vă l
ir
eaba rbarilor,şive ninde l,ape t
recutpr i
npă r ţ
ilec eledej os.Şi
auzinda ce i
a,iarăşiauve nitsă-lva dăş ic ubuc ur i
ei -
apr i
mi tpedâ nșii.Şii-azis
luifratelec aree rac ue i:„Nuş ti
i,a vvo, cănoia mve nitşilaTr oias ăteve de mş i
nune - aipr imit?“Şii -
az i
sluibă trânul:„Voia ţig us t
atpâ i
neş ia ţibă uta pă,iar
eu,f i
ule ,c ua de văra t,nicipâ ine ,ni cia păn- amg ustat,ni c
ia mş ezutj os,
chinuindu- măpemi nepâ năc â
ndm- a mî nştiinţatcăa ţia j
unsl al oculvos tru;
căcişivoipe ntrumi nev- aţioste nit.Însăi e
rta ţi
-mă ,fr
aţilor“.Şimâ ngâindu- se
ei,s-audus .

35.Ace
sta[a
vvaDa ni
il]zi
cea
,c ăl-
achematî
ntr
-oz
ia vvaAr
seni
eşii-
azis:
„Odi
hneşt
epepă r
inte
letău,ca,dupăcevamerg
ecăt
reDomnul,săs
er oa
ge
pent
ruti
neşisă
-ţif
iebine
“.

36.Sespuneape ntrua vvaAr s


enie,c
ăbolnăvindu-
seoda tăînschit
,s -
adus
preot
ulşil
-aaduslabi s
e ri
căşil-
apuspeaşte
r nutcuope rnămicălacapull
ui.
Şii
a t
ăunbă t
rânve ninds ă-
lcercet
ezepeelșivăzându-lpeaşte
rnutş iper
na
subcapull
ui,s-
as mintitzicâ
nd:„Acest
aes
tea vvaArsenie?Şipeacesteaest
e

18
cul
c at
?“Ş il
uâ ndu- lpr eotuldeopa r
te,i-azis:„Celuc rua iavutîns atult ău?“Iar
elaz i
s:pă s
tora mf ost.„Cumda r–ama iî
ntrebate l–pe t
receaiviaţata ?“Iarel
az is
:„ Cumul tăos t
e nealăpe t
r ec
ea m“ .Şii-
az i
sl uii arăşi:„Da rac um c um
petrecilachil
ie? “Iare laz is
:„Ma imul tmăodi hnesc“.Ş iatuncii-
az is:„Ve zipe
acestavvaAr se nie?Înl umee rapă r
int ealîmpă raţil
orş imi ider obiînc inşicu
brâuridea urş icubr ăţări,
şiîmbr ăcaţicuha i
nedemă ta s
es tăt
eauî nainte alui
;
şicovoares c
umpee r
a usubpi ci
oa r
elel ui.
Iartu,pă storfii
nd, nuaia vutînl ume
odihnapec areoa i acumș iace
stan-a rea i
cides f
ătareapec areaa vut-oînl ume .
Iat
ă ,
da r,t
ut eodi hne ştiiaracestaset rudește
“ .Ia
re la uzinda ces
t ea,
s -aumi li
t
şiapusme taniez icând:„ Iart
ă-mă ,avvo, c
ăa mg r
eş i
t.Într-adevăr,ace astae s
te
cal
e ac eaa devă rată:c ăa ces
taave nitlas me r
e nie,ia re ulaodi hnă “.Şi
fol
osindu-sebă trânul ,s-adus. 

37.Ave ni
tunpă ri
ntelaa vvaAr senieşi
,bă tâ
ndînuş ă ,băt
rânuli-adeschi
s,
socot
indcăes
tesluji
torulsău.
Ş idacăavă zutcăest
ealtul,s-
aa r
unc a
tc uf
aţala
pămâ nt
.Ia
racel
ai-azislui
:„Scoală
,a vvo,
cas ămăînchinţ i
e“.Ş
ii-azisbăt
rânul
l
ui:„Număs col
,denut eveiduc e“
.Ş imultrugându-s
e ,nus -
as cul
a tpâ
năc e
s-adus.

38. Sespune ape ntr uunf r


atec areave nitlas chitcas ă-
lva dăpea vvaAr se nie,
căve nindl abi se rică,s erug acleric
ilor,c as ăs eî ntâ l
nea scăc ua vvaAr se nie.
De cii-auz islui :„ Odi hneşte-tepuţ i
nte l
,frate ,şi-
lve ivede a“ .Iare laz is:„ Nu
gustni micdenumăvoiî ntâlnicue l
“.Aut r
imi sda runf ratec as ă-lduc ă,căe r a
depa rtec hilial ui.Ş ibă tând în uş ă,a ui ntrata mâ ndoiş iînc hi nându- s e
bătrânului, auş e zutt ăcând. Deciaz i
sf ratelec eldel abi ser i
cas chitul ui:„Eumă
duc,r ugaţi-văpe ntrumi ne!“Iarf ra
te lec e
ls trăin,ne afl
ândî ndră zne alăc ă t
r e
bătrânul,az isfr atelui:„Vinş ieuc ut ine“.Şia ui eşitî mpr eună .Îns ăf rat
e l
ec el
străinl-ar ug atz icâ nd:„ I
a-măş ilaavvaMoi sec eldi nt âlhar i“
.Ş ive ninde il a
acela,i-
apr imi tc ubuc urieş igăzduindu- i,i
-as loboz it.Şii -
az i
sfr ate l
ec elc e-i
duce a:„Iată ,t e-am dusl ac els t
răin( Arseni e)ş il ae gipte an( Moi se);c ar e
dintr-amâ doiţ i
-apl ăcut?“Ia rel,răspunz ând,az i
s :„Mi e,as tădată ,e gi
pt eanul
mi-apl ăcut“. Şia uz indunuldi npă ri
nţia cestea ,s-ar ug a
tl uiDumne z euz icând:
„Doa mne ,a rat ă-mil ucrula cesta,căunulf ug epe ntrunume l
eTă u,iara ltul
îmbr ăţi
şea zăpe nt r
unume leTă u“.Şi
,ia t
ă ,is-
a ua răta tdouăc orăbii ma ri
per âu
şiavă zutpea vvaAr senieşipeDuhull uiDumne z eupl utindc ul i
ni şteî ntr-una ;
iara vvaMoi seş iî ng eri
iluiDumne zeupl utindî na lta,șiî lhr ăne a upee lc u
faguridemi e re.

19
39.Zi
ceaavvaDa ni
ilcăvrâ
nds ămoa r
ăavvaArs
eni
ele-
apor
unc
it,
zic
ând:
«Să
nuvaîngri
ji
ţis
ăfa c
eţidr
agost
e( mil
ost
eni
e)pent
rumine
.Căe
udemi-amfă
cut
miedragos
te,ac
ea s
taams -
ogăsesc»“.

40.Câ nde raa vvaAr se niesămoa ră,s-a


ut ulburatuce niciilui.Şile -
az i
sl or:
„Î
nc ănuave nitc easul ;iarcândvave nicea s
ul,văvois punevouă .Însăa ms ă
măj ude cc uvoil adi vanull uiHristosdeve ţidatrupulme uc uiva“.Iareia uzis:
„Şicevom f ace, cănuş t
ims ă-lîngropăm? “Şile-azislorbă t
râ nul
:„ Nuş tiţ
isă
l
eg aţiofuni edepi c
ior ul meuş isămăt rageţilamunt e?

Şia cestae r ac uvânt ulbă t
rânului,adicăobi şnuiabătr ânulaz i
ce :„Arsenie,
pentruc ea iieşit[dinl ume ]
?Căa mg reși
t,demul t
eor im- amc ăi
t;iarc ăa m
tăcut,nicioda t
ă“ .Iarc ânde r
aa proapedeamur i
,l-
auvă zutf raţ
iipl â
ngâ ndş i
i-
auz is:„Într-ade vărş itut etemi ,
pă ri
nte?“Şile-azi
slor :„Într-adevă r,f
ricace
estec umi nea cum, înc e as
ula ce
s t
a ,
cumi nee stedec â
ndm- amf ă
c utcălugăr“.
Şiaşaaa dor mit[ î
ntruDomnul ].

41.Sema ispune ac ăîntoatăvremeavieţiisal


e,cândşe dealalucrulmâ i
nilor
,
aveaoc â
rpăîns â n,pentrulacr
imilecarec ur
geaudi nochiisăi
.Şia uz
inda vva
Pimencăaa dor mi t[î
ntruDomnul ]
,lăcri
mâ ndaz i
s:„Ferici
teşti
,avvoAr senie
,
căte-
aiplânspet ineînl umeaa c
ea s
ta.Căa cel
ac enus eplâ
ng epes inea i
ci
,
acol
os evapl ângeve ş
nic.Deci
,oria i
cidevoi e,oriacolodec hinuri
,e s
tec u
neputi
nţăanupl â nge“.

42.Pove stit-
aa vvaDa nii
lpe ntrudâ ns ul,c
ănicioda tănuvoi asăg r
ă i
ascăvr eo
înt
reba redi nS criptură,mă carcăput easăg răiască,dea rf ivoi t
.Înc ăni ci
scri
soa rede gra bănus cria.Şicândve nealabisericăc âteodată, şedeadi na poia
stâl
pului, cani me nis ănuva dăfaţal ui,nic
ielsăc autelaa ltul.Şie rachipull ui
îngerescc aa lluiIa cov.Er acutotula l
b, î
ncuvi
inţatlat rup,da rus căţi
v. Şia vea
barbal ung ă,a j
ung â ndpâ năl apâ nte ceiarperiioc hil
orc ăzus erădepl âns .Şi
eralung ,dars eg âr bovisedebă trâne ţe.Şiamur itînvâ rstadenouă z e
ciş ic i
nci
ani.Ape trecutî npa l
a t
ur i
leferic
itul uiîntr
upome ni r
e,î mpă ratuluiTe odos ie
celma re ,anipa truz e
ci,făcându-sepă r
intealfiil
orl ui,Ar cadieş iOnor ie.Şi
acoloaf ă c
uta nipa truzeci,iarzecea niafăcutlaTr oina lBa bilonuluic eluide
sus,înpr ea j
maMe mfisuluişitreia niî nCanopulAl e x
andr ieişic eil
alţidoii -a
petrecuti arăşiînTr oi
nş ia c
oloaa dor mit,s
ăvârşindu-şic ăl
ă t
or i
ac upa ceş icu
fri
caluiDumne zeu.Că cie rabărba tbunş ipli
ndeDuhS fântş idec redinţ a.Şi

20
mi-
al ăs
a tmi e hai
na luicea de pi
eleşiveş
mâ nt
ulce
la l
b de părşi
î
ncăl
ţămintel
ec el
edec oaj
ădef ini
c.Şieune
vredni
cul–z
iceavvaDani
il–
l
e-a
mpur tatpeelecasămăbinecuvi
nte
z .

43.Pove st
it-aiar ăşia vvaDa niilpentrua vvaAr senie ,căoda tăe lachema tpe
părinţiimei,adic ăpea vvaAl e xandruşipeZoi lşis me ri
ndu- sepes ine,azis:
fi
indc ădraciisel upt ăc umi neş inuş ti
udemăf ur ăî ns omn,de ciînnoaptea
aceas t
aos t
eniţi-văc umi neş ipă zi
ţi
-mă,da cădor mi t
e zlapr iveghere
.Ş iau
şezutunulde -
adr e
a pt al uişialtulde-astânga,dec us eară,păstrândtăcere.Şi
spune aupărinţiime i–z iceavvaDa ni
il–c ănoia ma dor mitşinune -
ams cula
t
şinul -amsimţ i
tpee l
, da cădor mitează.
Şic ăt
redimi nea ţ
ă–Dumne zeuşti
e,de
l
as ineaf ăc
utc as ăs oc ot imc ăador mit,sauc uade vă ratfir
eas omnuluiave ni
t
–as ufl
attr
e isuflătur iş iîndatăs -ascul
at ,z
icând:a m dor mitcua devărat
?Iar
noia mr ăs
puns :nuş tim!

44.Auve nitoda
tăoarecar
ibă trânil
aa vvaAr seni
eş imul tl-
aur ug
atc asăse
întâlneascăc udânsul
.Iarell
e -adeschislor
.Ş il-
aur ugatpee lsălespunălor
cuvâ ntpe ntruceicesel i
niş
te scşicuni me ninus eîntâlnesc.Şile-
az i
slor
băt r
â nul:cândfeci
oaraesteînc asatatăl
uisă u,mulţivors ăselogodeascăcu
dâ nsa.Iardupăc evaluabă rbat,nupl acetuturora
;uni iode fai
mă,iaralţi
io
l
a udăş in- ar
ec i
nsteaşamul tăc aîntâicâ nde raa scunsă!Aş aşic el
ea l
e
sufletului:dupăcesevorvădi
, nupots ăîncr
e dinţ
ezepet oţi.

-P
ENT
RUA
VVAA
GAT
HON-
1.Zis-aavvaPe tru, acelaalluiavvaLot ,căeraoda tălachili
aluia vvaAg athon
şiave nitc ăt
rea cestaunf rate,zicând:voi escsăl ocuiescc uf raţi
i;de ci
spune -
mi ,c
um voil ocuicue i?Zis-
al uibătrânul
:c aînziuadintâ i
,cândi ntrila
dânşiia şas ăpă zeş t
is tr
ă i
nătateat aînt oatez i
lelevieţiital
e ,cas ănua i
îndrăznealăcudâ nş i
i.Zis
-aa vvaMa cari
elui:şicef aceîndrăzne al
a?Zis -
al ui
bătrânul:aseme neae s t
eîndr ăzneal
ac ua rş
iţaceama re
, c
arecâ nds eface,toţi
fugdel afaţaei,rodulpomi lorîlstri
că.Zis-
aa vvaMa c
arielui
:a şadec umpl ită
esteîndrăzneala?Ş iaz isavvaAg athon:nue stealt
ăpa timăma ic umpl i
tăde cât
îndrăzneala;căcie ae st
ema ic
ăş inăs c
ătoareat uturorpa t
imil
or .Şilucrăt
or ul
trebuiesăsepă zea scădeî ndrăzneală,măcars i
ngurdevaf iî
nchi l
ie.Căcişti
u

21
euc
ăunf r
ateloc
uindmul t
ăvre
medi nc
hili
eş ia
vândunpăt
işor
,azi
scăs-
a
mut
atdinchi
li
e,necunos
cândpăti
şor
ulac
esta.Unulc
aace
staest
eluc
răt
orşi
l
upt
ător
.

2.
Zis-
aa vvaAga
thon:c
ălug
ărult
rebui
esănul
asec
onş
tii
nţas
ă-lî
nvi
nui
asc
ăîn
ni
ciunlucru.

3.Zi
s-aia
răş
i:f
ărădepă
zir
eadumne
zei
eşt
il
orpor
unc
i,nus
por
eşt
eomulî
n
ni
ciofapt
ăbună
.

4.Zis
-aiarăş
i:ni
ci
odatănum-a
mc ul
cats
ădorma
vând(
ceva)a
supracui
va,
nic
ia ml ă
satpec i
nevasăsecul
ce,sădoa
rmăavâ
nd(ce
va)asupr
ame a.
Aceast
a,pecâtamputut
.

5.Ses puneape ntruavvaAg athon,căs -audusoa reca


riladâ nsulauzindc ăare
dreaptăş imaresoc oteal
ă .Şivrânds ă-lcerc
edeas amâ nie,i-auzi
sl ui:tueşti
Agathon?Ama uzitpe ntrut i
nec ăeşticurvarş imândru.Iarelaz i
s:eibi ne,
aşa
est
e. Şii-
auz i
slui:tue ş
tiAg athonbâ rfi
torulşicle
veti
torul?Iarelaz i
s:e usunt.
Auz isiarăşi
:tue ştiAg a
t hone reti
cul?Iarelar ăs
puns:nus unteretic.Şil-
au
rugatpee l
,z i
când:s pune -nenouă ,pe ntruc ea t
âteacâteţ i-
amz i
sţ iele-ai
pri
mi t,iarcuvântulac estanul -aisuferit
?Zis- al
or:cel
edi ntâiasupr ame ale
scr
iu,c ăciestes pref olosuls ufl
etuluime u.I arcuvântula cest
ae r eti
ce st
e
despăr ţ
iredeDumne z euş inuvoi escs ămăde s
partdeDumne zeu.Ia racei
a
auzind,s-auminuna tdedr eaptaluisocoteal
ăş is-
audusz idi
ţi,adi
căfolos i
ţi
.

6.Poveste
scuniipe ntrua vvaAg athon,căaf ăcutvrememul tăz idindoc hil
ie
împreunăcuuc e
niciiluişidupăc ea us f
ârşiteichili
a,a uve nita poisăş adăîn
ea.Şiavă zutbă t
râ nulîns ă
ptămâ nadi ntâilucrulc enu- ifolose aş iaz is
ucenic
il
ors ăi
:scul
aţi-vă,săme r
gem dea ici.Iareis-aut ulbur at,zicând:da că
aveasocotea
lădeanemut a,pentrucea mfăc utat
âtaos tenea l
ăz idindc hil
ia?Şi
sminti
ndu-seoame niiasupr anoastră,ia
ră ş
iors ăz i
că :iată,iarăşis -
aumut at
nesta
torni
cii
.Şivăzâ ndu-ipee iîmpuţ i
naţicus uf
letul,le-az i
sl or:de şisevor

22
smintivr
eunii
,însăiar
ăşisevorz i
dial
ţii
,zi
când:fe
rici
ţisuntuni
icaa ce
şti
a,că
pentruDumneze us-a
umut atşitoat
ele-audefă
imat.Î
ns ăcelc
evoieştesăvi
nă,
săvină,c
ăcieumămut .Şis-
aua runca
te ipesinelapămâ nt
,rugându-sepână
cândvorfii
ert
aţ is
ăcălăt
oreascăîmpreunăcudâ ns
ul.

7.S
ez i
cea
,ia
răşipe
ntr
udâns
ul,
cădemul
teor
is-
amut
at,
avâ
ndnuma
ilabr
âu
cuţ
it
aşulc
ucarespi
nte
cas
micel
ele
.

8.Af ostîntrebata vvaAg a


thon:c eestema ima re:ostenea l
aceatrupeasc
ă ,sa
u
păzireace l
ordină untru?Iarbătrânulaz i
s:omul estea se
me ne
aunui pom; deci
,
ostenealac eatrupe ascăestefrunza,i
a rpăzir
e acelordi năuntruest
er oada.Şi
fii
ndcă,dupăc e
e ac eestescri
s:totpomulc arenuf aceroa dăbună,setai
eş iî
n
focs ea runcă( Mt .VI
I,19) ,arătatestec ăpe ntrur oadăe st
et oat
ăos ârdia
noastră,adicăpe ntrupă zi
reami nţi
i.Dare st
et re
bui nţăş ideacoperământulşi
podoa bac eadefrunz e,caresuntosteneli
leceletrupe şt
i.

9.L-auî ntrebatpee lia


răşifraţi
i,zi
când:c a
ref aptăbună ,pă rinte,înt
re
petre
cer i
,arema imultăoste
ne al
ă?Zis
-alor:i
ertaţ
i-
mă , e
us ocotescc ănue st
e
alt
ăos teneal
ă ,carugăci
uneac ătreDumne zeu.Căcitotdeaunac ândvoi eşt
e
omuls ăseroa ge
,voie
ş t
evrăjmaşulsă-
ltai
epee lcăcielşti
ec ănus eîmpi edi

dea l
tceva,f
ă rănumaider ugăci
une ace
ac ătr
eDumne zeu.Şitoatăpe trec
e r
ea
pe care o va f ace omul,r ă
bdâ nd î
ntru dânsa,dobâ nde ş
te odi hna.Iar
rugăci
une apânălarăsufl
areaceadepeur mă ,
aretrebuinţădene voinţă.

10.ŞieraavvaAga
thonînţel
eptcumint
eaşif
ărădepre
getcutr
upulş
ise
înde
stul
acutoat
eşicul
ucrul
mâ i
nil
orş
icuhr
anaşic
uîmbrăc
ămi
ntea.

11.Aces
tame rg
eapeundrumc uucenic
iiluişiunuldintr
-înşiigăsi
ndunpă ruţ
delemnve rdepedr um,az i
sbă tr
ânului:părinte,porunce şt
es ă-
liau.Iar
bătr
ânuls-auitatl
aelminunându-seşii-az i
s:l-a
ipusa colo?Şiar ă
s puns
fr
atel
e:nu!Şiazi
sbătr
ânul
:cumda rvre
is ăie
i ce
e acenua ipus ?

23
12.Unf rat
eave ni
tlaa vvaAg athon,zi
când:las
ă-măs ălocui
esccut i
ne.Şi
mergândpedr umag ă
sitpuţinsă punşil
-aaduslael
. Ş
iaz i
sbătr
ânul
:undea i
găsi
tsăpunul?Zis
-afrate
le:pedr uml -
amg ăs
it,
cândumbl amşil
-amluat.Zi
s-a
l
uibă t
rânul:dac
ăa ivenitsălocuieşt
icumine,cum ailua
tceeacen-aipus?Şi
l
-atri
mi ssă
- l
ducădeundel -aluat.

13.Unfrat
eaî nt
rebatpebătr
ânul,zi
când:m-aajunsoporuncăş
iundeeste
poruncă
,esterăzboi
.Decivoies
cs ăme rgpentr
upor uncă
,darmăt e
m de
răz
boi.Şiaz i
sluibătrâ
nul:dea rfifostAg
a t
hon,fă
c eapor
uncaşibir
uia
răz
boiul
.

14.Făcâ
ndu-seodat
ăsoborlaschitpentruopri
cinăşipunându-s
elarâ
nduială
,
maipeur măave nitş
iacestAga t
honş iazispări
nţil
or:nua ţ
ipuspric
inala
bunăr â
nduial
ă.Iareii-
auz i
sl ui:dartucinee şt
ideg răi
eştiaş
a?Iare la
răs
puns:fiualomului
.Căciest
es cr
is:degrăi
ţiadică,dr
eptat
edupăa devăr
,
j
ude c
aţice
lenedre
pte,f
ii
ioamenilor.(
Psalm57,1).

15.Ses
puneapent
ruavvaAgat
hon,
căt
reia
nis
-aos
teni
t,ţ
inâ
ndpi
atr
ăîng
ura
sa,
pânăcâ
nds-adepr
inssăt
acă.

16.Sespuneai
arăş
ipent
ruelşipentr
ua vvaAmun,căa
tuncicândvede
avreun
vas,
oda t
ăspuneapre
ţulş
iceeaceliseda,l
uautăc
ândculi
nişte.
Şii
arăş
i,c
ând
vroi
aus ăcumpereceva
,c e
eac elis espunea
,da uî
nt ă
c e
reş il
uauva sul
,
negrăi
ndnimic
.

17.Acela
şiavvaAgat
honazis
: ni
ci
odatăn-
amdatdra
goste
,adi
cămi
los
teni
e;c
i
milost
eniame aer
aadaş ialua,soc
oti
ndcăf
olos
ulfra
tel
uimeues
telucr
ual
rodir
ii
.

24
18.Ac
elaş
ipări
ntecândvedeavre
unl uc
ruşivoi
ag ândull
uisă-
ljudec
e,î
şi
zi
ceal
uiş
i:Ag
athoane
,sănufa
cituace
asta
!Şi
aşaseli
nişte
agândul
lui.

19.
Aces
taşi
-az
isc
ămâ
nios
ulmă
cardevas
cul
avr
eunmor
t,nue
stepr
imi
tla
Dumne
zeu.

20.Ave aoda tăavvaAg at


hondoiuc enic
i,ca r
epe tre
c e
auvi aţas ihăst
rească
deosebi.Deci
,într
-unadi nzil
eaîntre batpeunul :cumpe tre
c iî
nc hil
iata?Iarel
az i
s :postes
cpâ năs e a
raş imă nâ ncdoipe s
me ţi
.Şii -
az i
slui:bunăe s
te
rânduial
amâ ncări
i,neavândos t
e ne alăpre ama re.Zis-
aş ic el
uilalt
:tuc um
petreci
?I a
re laz is:douăz il
epos te scşidoipe smeţimă nânc.Ş ii-az i
slui
bătrânul
:t eos t
eneştifoartemult ,s uf
erinddouăr ăzboaie.Cădemă nâncă
ci
ne vaînfiec
a rezişinus esatur
ă ,seos teneşte.Darestea l
tulca r
evoi eştesă
posteasc
ăc ât
edouăz i
leşisăsesatur e.Ia
rt uîndoitpost
ind,nut esaturi.

21.Unfra
teaîntr
ebatpeavvaAga
thonpent
rupăca
tulcurvi
eişii-
arăspuns
acel
uia
:merg
i,a
runcăneput
inţ
ataî
nai
nte
aluiDumneze
uş i
veiaveaodi
hnă.

22.S-
abol nă
vitodatăa vvaAgathonş iunoa recaredi
nbă trâni.Ş
iz ă
c ânde iîn
chi
li
e,ci
teaunf r
atelaca rt
eaFaceriişiavenitlacapulundez iceIac
ov:I osifnu
est
e,Si
me onnue ste
;şipeVe niaminîlveţilua?Şiîmiveţipogorîbătrâne ţ
ilecu
mâhnici
unelaiad!(Fc.47, 36şi37.)Ş ir
ăspunz â
ndbă trânul,azis
:nu- ţiajung
cei
lal
ţizece,avvoI ac
ove ?Zis-aa vvaAg at
hon:î ncet
ea z
ă,bă tr
ânule !Da că
Dumne z
eue st
eCe lceîndrepte
az ă
,c i
nee st
ec elceosândeşte?(Rom. VIII,33şi
34.
)

23.Zi
s-aa
vvaAgat
hon:de-
mivaf ic
ine
vafoa
rtei
ubi
tşivoic
unoa
ştec
ămă
duceî
nvreog
reş
eal
ă,î
lînl
ăturdel
amine.

24.Zi
s-aluii
ară
şi:omult
rebui
esăi
aami
nteî
ntotc
eas
ull
ajude
cat
alui
Dumnezeu.

25
 
25.Oarecar
ifra
ţivor
bindpentrudra
gos t
e,avvaIosi
faz i
s:aunoiş
timc eest
e
dragos
tea?Şis
puneapentr
ua vvaAgathoncăa ve
aunc uţi
taşşiaveni
tlaelun
fr
ateşil
-ală
udatşinul-
alăs
atsăias
ăpâ năcenual uatcuţ
ita
şul.

26.Zic
eaa vvaAga
thon:demi-a
rfif
ostc
uputi
nţăsăgăs
escunbuboss
ă-ida
u
tr
upulme uş is
ăia
upea ll
ui,
bucuri
eaşf
iavut
,căc
iac
eastae
stedr
agos
teacea
desăvâr
şit
ă .

27.Ses puneai a
răşipentr
udâ nsul,
căveni
ndodatăînce t
atesă-şivândăva sel
e,
adicălucrulmâ inil
orsale,agăsitpeunom str
ăin,le
pă datpeul iţăş ibolnav,
neavândc ines ă-
lcaute.
Şiar ămasbătr
ânulcudânsulluândoc a săc uchirieşi
dinlucrulmâ inil
orsal
epl ăt
eachiri
a,i
arce-
imairămâ neac hel
tuialat rebuinţ
a
bolnavului.Şiape tre
cutpa tr
ul uni
,pânăcânds-avi ndecatbolna vul.Şia ş
a
bătrânuls-adusl achi
li
as acupace.

28.Spune aa vvaDa ni i
l,
căma iînaintedeave niavvaArse nielapărinţi
ime i
,au
răma sş ieicua vvaAg at
hon.Şiiube aa vvaAg at
honpea vvaAl exandru,căera
nevoitorş iblând. Ş
is -
aîntâmpl atcat oţiuceniciil
uisă-şis pelehainel
eînr âu,
iaravvaAl exandr us păl
aîncet
. Ceil
alţifraţiauz i
sbă t
rânul ui:f
rat
eleAlexandru
nuf a
c enimi c.
Ş ivrânds ă-
iodihne as
că ,i-azi
sl ui:f
rat
eAl ex andre,
spa l
ă-l
ebine
căcisunti nuri
. I
a reldacăaauz it
,s-amâ hnit
. Şidupăacea stal-amâ ngâi
atpee l
bătrânul,z i
când:a udoa ră,nuş tiam,c ăbi nef aci
?Da ra c est
eaţil e
-ams pus
înai
nte alor,cas ăodihnesccuge t
ullorc ua scultar
eata,fr
a te.

29.S epove st
e ş
tepe ntrua vvaAg athon,c ăs es i
leasăf acăt oatepor unc i
leş i
cândt receaînc orabie,elînt â
iapucal opataş icândme rgeaul adâ ns ulfraţii
,
îndatădupăr ugăciune,mâ naluipune ama sa,căcie raplindedr ag osteal ui
Dumne zeu.Ia
rc ândavr uts ăses ăvâr ş
eas că,ar ă
ma st re
iz i
leavâ ndoc hii
deschişişinemiş c
a ţi
.Şil-
a umi şc
atfraţiizi
câ nd:avvoAg athoa ne,undee şt
i?Ş i
l
e -
ar ăspunslor:îna i
nteajude căţ
iis
ta u.I-auz i
slui:şitutete mi,părint e?Le -a
zislor:cua devă r
a tm- a
ms i
li
tdupăput ereame a,cas ăpăz escpor unc i
lel ui
Dumne zeu;da rom s untş ideundeş ti
udea upl ăcutl ucruril
eme lel ui
Dumne zeu!Şii -auz isl ui:da rnu nă dăjduieş
ti,căl ucrult ăue stedupă
Dumne zeu?Zis-
abă t
rânul:nună dăj
dui esc,denuvoiî ntâmpinapeDumne ze u,

26
căc
ialtae s
tejudecat
al uiDumne zeu,şial
taaoame ni
lor
.Iarcândauvr utsă-l
maiîntrebea l
tcuvânt,le-azi
slor:faceţ
ibineşinuma igr
ă i
ţiac
um c umi ne,
căc
in-am vr e
me .Şiî
nda tăs-
as ă
vâr ş
itcubucuri
e.Că-
lvedeautrăgându-se
, î
n
cefel
he r
e t
iseşt
ecinevapepr i
eteni
işiiubi
ţi
isăi
.Aveaîns
ăpă z
iremar eî
ntoa t
e
şiz
icea,c
ăf ărădepăzirema r
enupă ş
eşteomull
aniciofapt
ăbună .

30. Aint ratoda tăa vvaAg athonî nce tates ă-şivândăpuţ ineleva seşiag ăsi
tpe
unl eprosl e păda tînc al
e .
I-az isluile pros ul:undet educ i?şii -
ar ăspunsa vva
Ag at
hon:î nc etate,săvâ ndni şteva se.Zi s
-al uileprosul:fămi lost
enie ,
demăi a
acolo!Ş iluâ ndu- lpes pa t
eles ă u,l
-adusî nc e
tate.I-azisluia cesta:undeve i
vindeva selet a
le, acol
os ămăpui .Şiaf ăcutbă trânula şa.Şidupăc evi ndeaun
va s
,z i
ce abubos ul:cuc âtl-aivâ ndut?Ş i
-ir ăspunde a:cua t
â t
a .Şi
-iziceaiarăş i
:
cumpă ră-miopl ăci
ntă.Ş i
-ic umpă r
a .Ş iiarvi nde aaltvas.Ş iîizicealepros ul
iarăşi:dara c es
tac uc ât?Şi-irăspuns ebă t
râ nul:cua tâta.
Şi-izicea:cumpă ră-mi
acestluc ru.Ş i
-icumpă ra.De cidupăc eavâ ndutt oateva s
e l
eş ivroiasăs educ ă,
i-az i
sbubos ul:t educ i?Ş ii -
ar ă
spunsl ui:da !Ş ii-azisdi nnou:f ăiar ăşi
mi l
oste nie,demăduundem- aigăsit!Şiluâ ndu- lpes patel
el ui,l
-adusl aloc ul
lui.Şii-az i
sl ui:bine c
uvâ ntate ştiAga thone ,deDomnulî nc erşipepă mânt. Şi
ridic
â ndoc hiisăi,peni me nin- avă zut.Căaf ostîngerulDomnul uicareave nit
să-lispiteasc ă.

-P
ENT
RUA
VVAA
MMO
NA-
1.Unf rat
eaî nt
rebatpea vvaAmmona ,zi
c ând:spune-miunc uvântcasămă
mâ ntui
esc!Şii-ar ă
spunsbă t
rânul:me r
g iş i

if ăg ândult ă
u,pr ec
um fac

că t
oriiderele
,cares untînte mniţ
ă.Căa ceiaîntreabăpur ureapeoa meni
:
undee stestăpâni
torulşicândvave ni.Şidi na ce
aa şt
eptareplâng.Aşaşi
căl
ug ăr
ul;t
rebuiesăiaamintetotdeaunaşisă -
şimus t
res ufl
etulsă
uz i
când:
vai
mie!Cum a ms ăstauînaintelajudecat
al uiHr i
stos?Ş icum ams ă
-idauLui
răspuns?Dacăaşaveicugetatotdeauna,
poţis ătemâ nt
ui eş
ti.

2.Spuneauuni ipent
rua vvaAmmona ,căşiva
sili
sc(
şarpeveni
nos)aomor ât
.
Căciducându-seînpusti
ec asăscoat
ăapădinfânt
ânăşivăz
ândunva s
ili
sc,
s-a
pusc ufaţaînjos,zi
când:Doa mne,saueuam amur i
,sauaces
ta!Şiîndat
ăa
cră
pa tva
s i
li
scul,c
uputerealuiHris
tos.

27
 
3.Zi
s-aavvaAmmona:pat
rus
prez
eceaniamfăc
utînschi
t,rug
ându-
măl
ui
Dumneze
unoapte
aşiz
iua,
casă-
midărui
asc
ăsăbi
rui
escmâni
a.

 
8
4.Pove sti
t-aunuldi npă rinţic ăe ralac hil
ii unbă t
rânos teni torpur t
â nd
rog oj
inăş ime r
gând,s -adusl aa vvaAmmona .Şil -avă zutpee lbă trânul
pur tândr og ojinaş ii-azislui:aceast animi cnut efoloseşte.Şil-aî nt r
e batpee l
bă trânul,zicâ nd:tr eigândur imăs upă ră;sa us ăme rgînpus ti
e t
ă ţi,saus ămă
ducî ns trăină tate,undeni me ninumăc unoa şte,saus ămăî nchidî nc hili
eş icu
nime nis ănumăî ntâlnesc,mâ ncâ nddupădouăz ile.Zis-
aa vvaAmmonal ui:
niciunadi nt r-acesteat r
einu- ţ
ie stedef ol
oss ăf a c
i;cima ivâ rtosş eziînc hili
a
taş imă nânc ăpuţ i
nî nf i
ecarez işia itotdeaunac uvâ ntulvame ş
ul uiî ninimat a.
Şi aşapoţ isăt emâ ntuieşti
.
 ————————
8
Chil
ii
le(Kel
li
a )sesit
u a
ul a70k msu d-
estd eAlex
an dr
ia,l
ai n
trare
aînd eşert
u ll
ibian,ş
i18–20
kms udd eNitri
a( aşez
a r
eî nt
emeia
tăd eavvaAmu n
),dec areaş idep
insini
ţi
al,f i
indu nl
ocd eo
ma ima reret
ra gerepentrumo n
ahiidinNitriadori
torideoa s
cezăma iasprăş id eov iaţăde
l
iniş
tir
e,ma ii
sihastă.

5.Unorf ra
ţilis-
aîntâmplatos c
ârbălal oc
ull orşivrândsă-lpărăsea
scăs -a
u
duslaa vvaAmmona .Şii
at ă,bătr
ânulme r
g eacuc orabi
apea păş ivăzându-i
umblând pema rg
inear âului,az isc orăbieri
lor
:s coate
ţi-
măl aus c
a t
!Ş i
chemândpef raţi
,le-
az i
sl or:eus untAmmona ,lac ar
evoi ţ
isăme r
ge ţ
i.Şi
mângâindu-leinimil
elor,
i-af ăc
utdes -a
uî ntorsînapoideundei e
şiseră.Cănu
aveaprici
navă tă
ma redesuflet,c
iscârbăome ne asc
ă .

6.Venit
-aoda t
ăa vvaAmmonas ătreacăunr âuş iagăsitoc orabiedr eg
â ndu-se
şiaşezutlângădâ nsa.
Şiiat
ăaltăcorabie(luntre)ave nitşiatrec utpeoa me ni
i
careerauacolo.Şii-
auz i
slui
:vinoşitua vvoş itre
cilanoi .I
are lle-azi
sl or
:de
nuvoit rec
ec uc orabi
ac eadeobş t
e,îna ltanumăs ui.Şiave aol egăturăde
smicel
eş işedeaîmpleti
ndfunieşiia
ră şidesplet
ind-o,pâ năces -adrescor abia
,
aşaatrecut.Decii-a
uf ăc
utfra
ţiimetanie,zicând:pentruc eaifă cutaceasta?Şi
l
e -
az i
sl orbă t
rânul:canut otdeaunag răbi
ndu- măg â ndul,săumbl u.Ciş i
aceas
tae st
epildă,casăumblămî ncalealui Dumne zeu,cuor ândui al
ă.

28
7.ApurcesodatăavvaAmmonas ăme argăl
aa vvaAntonieşiapierdutdrumul.
Şişezâ
nd,aa dormitpuţi
n.Şiscul
ându-sedins omn,s-arugatluiDumne zeu,
zi
când:măr ogŢie,Doamne,Dumne zeulmeu,s ănupierzizidi
reaTa .Ş
iis -
a
arăt
atluicaomâ nădeom a t
ârnatădec e
r,a r
ă t
ându-
idr umul,pânăc ânda
veni
tşiastăt
utdea s
uprapeş
teri
i l
uiavvaAntonie.

8. AcestuiavvaAmmonai -
apr oor ocita vvaAnt onie ,zicând:os ăsporeştiî
ntru
fricaluiDumne z
eu.Ş isc oţându-la farădi nc hil
ie,i-aa rătatopi atrăşii-azis:
oc ără
ş t
epi atraa c
e astaş ioba te.Iare laf ăcuta ş
a .Ş ii-
az isa vvaAnt onie:nu
cumvaag răitpiat
ra ?Ia re lazis:nu. Şii-az i
si a
r ăşia vvaAnt onie:aşaşitu,osă
ajungia ceastămă sură .Ce eac es- aş ifă cut,căc ias por itavvaAmmonaa tâta,
încâtdinmul tabună ta tenuma icunoş t
e ac ee steră utatea .Şia ş
afă c
ându-see l
episcop, aua duslae lof ecioarăa vândî npâ nt eceş ii-auz islui:cutareauf ăc
ut
lucrula cesta,dă -
lel orc anon,a dic ăpe deaps ăpe nt r
upă c at!Iare l
,făcând
semnulc ruciipepâ nt ece l
ee i,apor unc its ăis ede aş asepe re c
hidec earşaf
uri,
zicând:nuc umvame rgâ nd, s
ăna sc ăş ivamur i
,s a
ue as aupr unculşinuvaa fl
a
celedeî ng r
opa re?Ia rpâ r âşi
ieii-auz isl ui:dec ea ifă cuta cea st
a?Dă -
lecanon!
Iare lazislor :
vede ţi
, fraţil
or,căa pr oapee stedemoa r t
eş icepote usăfac?Şia
slobozit-opee aş in-aî ndr ăznitbă tr
â nul săos ânde a scăpeni me ni.

9.Sespune apentr
udâ ns
ul,căauve ni
tuniil
ae lsăsejudece,i
arbătrânulse
făc
eane bun.Şii
ată,ofeme i
ezic
eac ăt
revec
inaei:ace
stbătrânestenebun.Şia
auzi
t-opee abă tr
ânulş ichemâ nd-
o,îizi
ce:câteoste
ne l
iamf ăcute uprin
pusti
i,c
as ăcâşt
igne buniaaceas
t aş
ipentr
ut i
nesăopr ăpădescastă
z ipeea?
Nu!

10.Ave nitoda t
ăa vvaAmmonas ăg ustece vaîntr-
unl ocşieraa colounuc are
aveanumer ău.Şic es -
aîntâ mplatdeave nitof eme ieşiai ntr a
tî nchili
a
fra
teluiceluicea veanumer ău.De ci,afl
ândc e
ic elocuiauînlocula celas-au
tul
bur atşis-aua duna tcas ă-lizgone as
c ăpee ldinc hil
ie.Şicunos cândc ă
episc
opulAmmonae s
teînlocula cel
a ,venindl-aur ugatsăme arg ăîmpr eună
cudâ nşii
.Şiînţel
eg ândfrat
ele,luândf eme i
a ,
aa scuns-oîntr
-unc hiupma re.
Şi
pânăs ăvi nănor odul,avă zuta vvaAmmonac eeac es efăcus eş ipentru
Dumne zeu aa cope ri
tlucrul
.Ş iintrând,aş ezutde a
supr achi upuluişia
poruncitsăsec autetoatăchil
ia.Deci,dupăc ea ucăutatşinua uaflatpef e
me ie,

29
azisavvaAmmona ,ceest
eaceast
a?Dumnez
eusăvăier
te!Şirugâ
ndu-
se,a
f
ăcutpetoţisăs
educ ăşia
pucânddemânăpefr
ate
,i-
azi
s:iaamint
edetine
,
f
rate!Ş
iace
a s
tazi
când,s
-adus
.

11.Af ostîntr
e batavvaAmmona :car
ee st
ec al
eac eastr
âmt ăşiîngus
tă?Şi
răspunzând,az is
:caleastrâmtăşiîngus
tăa c
eastaeste
,să-şisi
leasc
ăc i
neva
gânduril
es al
eş isă-
şitai
evoilesal
epentruDumne zeu.Şiace
a s
taesteceeace
s-
az isdeapostoli
:Iat
ănoi a
ml ăsa
ttoateşia
mve nitdupăTine(Ma t
.XIX,
27.).

-P
ENT
RUA
VVAA
HI
LA-
1.S-audusoda tătreibă t
rânilaa vvaAhilaşiunuldintr-
înşiiaveanumer ău.Şi
i-
az i
sunuldi nbă trâni:avvo,fă-miomr eajă(pl
asă)!Iare laz is
:nu- ţ
ifac.Şi
celălal
ti-azis:fămi l
ostenie,cas ă-ţ
ia ve
m pome nir
e ataînmă năstir
e!Iarela
zis:n-amvr eme .Î
i zi
celuicelăl
alt,careaveanume l
ec elrău:fă-
mi mi eomr eajă,
avvo, cas-oamdi nmâ ini
letale!Iare lră
spunzândînda t
ă, i
-azis:îţ
ivoiface.Şi
i-
a uz i
sluide osebiceidoibă trâni:cum noite-amr ugatşin- aivoitsănef aci
,
iara c
estuiai-
a i
z i
sc ă-
ivei f
ace?Le -azisl
orbă t
rânul:v-a
mz i
svouăc ănuvăf ac
şinuv- aţimâ hnit,fi
indcănua m vr e
me .Iaracest
uiadenu- ivoiface,vaz i
ce:
pent r
upă catulme uauz i
ndbă trânulnuavoi tsă-
mif acă,şiînda t
ăt ăi
ema ţ
a.
De cicua ceast
aa mr idicatsuf
letullui,casănuf i
eîng hi
ţitdemâ hnireunulc a
acesta(Cor i
nt.I
I,7.).

2.Zi
s-aavvaViti
mie:pogor ându-măe uodatălaschit,mi-
auda tuniipuţi

miere
,casăledaubătrâ
nilorş iambătutînuşachil
ieil
uiavvaAhil
ac asă-
idau
l
ui.I
arelaz i
s:cuadevăra
t ,f
r at
e,numi-arfif
ostvoias ă
-mibaţiacum î
nuş ă,
chi
ardea rf
ifos
tma nă.Darni cil
aalt
ăc hi
li
enut ema iduce.
Decim- amdusla
chi
li
ame aşil
e-a
mdusl abis e
r i
că.

3.Ave ni
todatăavvaAhil
alac hi
lial
uiavvaIsaiaînschi
tşil-
ag ă
sitmâncând:
aces
tapus es
es ar
eş iapăîntr
-unc as
tron.Şivăzându-lbăt
rânulcăaa scuns
cast
ronuldupăfuni
i,i
-azi
s:spune-micemă nânci
?Iarelazis
:iar
tă-măavvo,că

iams micel
eşim-ams ui
tpea rş
iţăş
i-ampusî ngurame apâi
necus a
re;c
ămi

30
s-
auscatgât
lej
uldea r
şiţ
ăşinus epogorapâinea
.Pentruaceas
taa mfostsi
li
t
deam puspuţinăapăpestesare,caaşasăpotg us
ta.Dec
i,iar
tă-mă!Şiazis
băt
rânul
:veniţ
ideve deţ
ipeI sa
ia,cămă nâ
nc ăzeamăîns c
hit.Dacăvreisă
mănânciz
eamă, du-
teî
nEg i
pt.

4.Ave nitunuldinbă t
rânil
aa vvaAhil
aş il
-avăzutpee lscuipândsângedin
guraluiş il-aîntre
ba t
:cee steaceast
apă ri
nte
?Ră s
puns -abă t
rânul
:e s
te
cuvânt
ulf r
atel
uicarem- amâhnitşim-as i
li
tsănu-lvest
e s
cl uişim-amr ug
at
l
uiDumne zeucas ă-
lridi
cedel amine.Şis-af
ăcutcuvântull uicasâng
eleîn
gurame aşil-
ams cui
patjosşim-amlini
şti
tşimâhnireaamui tat-
o.

5.Ziceaa vvaAmmoi :ne -am duse uş ia vvaVi ti


mi el aa vvaAhi laş il-amauz i
t
cit
indc uvâ ntula c
e st
a :nut etemeI acove ,at epog orîînEg ipt( Fc.46,3.).Şi
mul tastătutc it
indc uvânt ulacesta.Şibătâ ndnoi, ne-ade schisş ine-aîntrebat,
deundes unt emş itemâ ndu- nes ăz i
ce mc ăsunt e m del ac hil
ii,amz i
sc ă
suntem depemunt eleNi t
r i
ei.Şine-az i
s:c esăvăf ac,da căsunt eţidede parte.
Şine -
abă ga tînăunt r
u. Şil-amg ăsitcăluc ranoa pteamul tăîmpl etiturăpentru
coşniţ
e. Ş
il -amr ug atsănes punăvr eunc uvâ nt.Iare laz is:eudea s e
a r
ăpâ nă
acuma mî mpl et
itdouă zeci des t
ânjeni.Ş
i într-
ade văr ,
n-a mt rebuinţădedâ nş i
i;
darnuc umvas ăs emâ nieDumne zeuş is ămăî nvinuiască,z icând,c ăde ş
i
putânds ăl ucrez,nua ml ucrat,pentrua cea s
tamăos tenescş ilucr ezdintoată
putereame a.Şifolosindu-ne ,ne-amdus .

-P
ENT
RUA
VVAA
MMO
I-
1.Sespuneapentru,c
ăa t
uncicândseducealabiser
ică,nulă s
apeucenic
ulsău
săumbleaproapedee l,c
idede part
e.Şideveneasă -
lîntr
e bepent
rugânduri,
dupăce-is
punea ,
îndatăî
lizgonea,
zicâ
nd:nuc umvavor bindnoipentr
uf ol
os,
săcadăvreovorbăstră
ină.Pe
nt r
uaceast
anut ela
sa proapedemine.

2.Ses
puneai
arăş
ipe nt
ruavvaAmmoi,căerabolna
vpepa tmulţia
nişi
ni
ci
oda
tăn-
ală
satgânduls
ăusăi
aami
ntelachi
li
ace
ama idi
năunt
ru,
săvadă

31
c
ea r
e .
Cămulteîiaduce
auluipe
ntr
uboal
ă.Ş
icândintr
aşii
eşe
aIoa
n,uc
enicul
l
ui,elîşiî
nchi
de aochi
i,c
as ănuvadăcefac
e ,c
ă c
iîlşt
iacăest
ecălug
ă r
c
redinci
os.

3.Zis
-aa vvaPimen,c ăunf r
ateaveni tlaavvaAmmoic er
ânddel adâ
nsul
vre
unc uvânt.
Şirămâ nândcudânsulş
a ptezil
e,nui
-arăs
punsluibă
trâ
nul
.Dar
pet
recându-i
,i-
az i
slui:i
aa mi
ntedesine-ţi
,cămieacumpăcat
elemis-
auf
ăcut
zi
dîntunecatî
ntremineş iDumnezeu.

4.Ses pune ape ntrua vvaAmmoi , căafăcutcinci


zecidemă suridegrâupe ntr
u
tr
e buinţasaş il
e -apusl asoa r
e.Şima iî
naintedeas euscabine,avăzutînlocul
acelaunl ucruc arenu- ifoloseal
ui .Şiazisucenici
lorsăi
:săneduc em dea ici
.
Iare ifoartes -
a umâ hnit
.Ş ivăz
â ndu-ipee imâ hniţ
i,le
-az i
slor:vămâ hniţi
pentrupâ ini?Cua devărateua mvă zutpeoa rec
aricăa ufug
itşiaulăsatfi
riz
ile
văruiteîmpr eunăc uc ărţ
ideme mbr aneş in-auînchisniciuşi
le,cis-a
udus

sâ ndu-lede sc
his e.

-P
ENT
RUA
VVAA
MMU
NNI
TR
IO
TUL-
1.AvvaAmmunni tr
iotuls-
aduslaavvaAntoni
eş ii-
azisl
ui:vă
dcăeumai
multăost
eneal
ăa mş icum denume l
etăus-amă ri
tînt
reoamenimaimul
t
decâtalmeu?Zis
-aluiavvaAntoni
e:pent
rucăe uiubes
cpeDumne z
eumai
multdecâ
tti
ne.

2.Ac e
laşiavvaAmmuns -aduslaa vvaPime nşii-azi
slui:cândmăducl achi
li
a
aproapelui,sauc ândelvinelami nepe nt
r uvreot r
ebuinţă,nes fii
ms ăvorbi
m
unulc ua lt
ul,c anuc umvas ăs ei ve
a s
c ăvreovor băs trăină.Ş ii-
az i
slui
bătrânul:binef ac
i,căciti
nereţe
aa retrebuinţ
ădepă zi
r e
.Zis -aavvaAmmun
iar
ăş i
:bă t
râniisporindînfaptabunănua veauîndâ nşiial
tce va,saustră
inîn
gurăc as ăvorbe asc
ăa ceea.Şii
ar ăşiaîntrebat:deci
,da căvaf inevoiecasă
vorbescc ua pr oapele,voieş
tisăvor bescdi nS cri
pturis au di nc uvi
ntel
e
bătrânil
or?Zis-abă trâ
nul:dacănupoţ isăt ac
i,ma ibi
nee st
es ăvorbeşt
idin
cuvintel
ebă tr
â nil
orşinudinS cr
iptură,căcinumi căpri
me jdiee ste
.

32
 
3.Unf r
ateavenitdelas chitlaavvaAmmunş ii-
az is:măt r
imitepă r
intel
e
meulasluj
băşimăt em dec urvi
e.I-azisluibă t
rânul:oriîncecea sî
ţivaveni
i
spit
a,z iaşa:Dumne zeulput e
rilor,pe ntrur ugăciuni
le părinte
luime u,
sc
apă-mă!Deciî
nunadi nz il
eof atăaî ncuiatuşadupădâ ns
ul.Ia
re lstri
gând
cuglasmare,azis:Dumne zeulpute r
il
or ,pentrurug ăci
unil
epă rint
eluime u,
sc
apă-mă!Şiî
ndat
ăs -
aaflatpec al
eac ăt
r eschit
.

-P
ENT
RUA
VVAA
NUV-
1.Pove sti
t-aa vvaI oan,c ăa vvaAnuvş ia vvaPi me nş ic eil
alţifraţia il or,
dint r-
unpâ ntecef iindş ifăcându- sec ăl
ug ăriîns chit,c ânda uve nitma za chiiişi
aupus tii
ts chitulî ntâ i
,s -
a udusdea coloş ia uve nitlaunl occ esec heamă
Te renut ,pâ năî şivorl uas e amac um t rebui es ăr ă mâ nă .Şia ur ăma sa col o
într-oc apişte( templ uidoles c)ve chec âtevaz ile.Ş iaz i
sa vvaAnuv,c aree ra
ma ima r ede câtc eilalţ
i,cătrea vvaPi me n: fămi l
os teniet uş ifraţiităi,
fiec ar
es ă
sel inişteas căde os ebiş isănuneî ntâlnim uni ic ua lţi
is ăptă mâ naa ceas ta.Şia
zisa vvaPi me n:c um voi eşti,facem.Ş ia uf ăcuta şa.Ş ie rauni doldepi a tr
ăî n
aceac a pişteşis es culaa vvaAnuvî nt oatedi mi ne ţi
leş ia runc ac upi e t
reî n
obr azuli dol ul
uiş iî ntoa tes erileziceal ui:iar tă-mă !Ş iaî mpl initsăpt ămâ na
făcânda şa.Iars âmbă tăs -auî nt âl
nituni ic ua lţi
iş iaz isa vvaPi me nl uia vva
Anuv:t e -am văz ut, avvo, î
ns ăptămâ naa c easta, căa runc a icupi e t
reînobr az ul
idoluluiş idupăa ce eaî ifăce ailuime ta nie.S pune -mi,da r,unom c redinc ios
facea ce asta?Ră spuns -abă trânul:a ceas t
ape ntruvoia mf ăcut.Câ ndm- a ţ
i
văz utc ăa ma runc atc upi etreî nobr az ulidol ului ,nuc umvaag r
ăit,or is -a
mâ ni at?Ră spuns -aa vvaPi me n:nu.I ar ă
ş iaî ntre ba tbă trânul :da rc ândî i
făcea mme tanie,nuc umvas - atulburatş iaz is: nut ei ert?Zi s-
aa vvaPi me n:nu.
Şiaz isbă trâ
nul :ş inoi ,fra ţ
ilor,sunt emş a ptef raţi;devoi ţ is ăpe trece m
împr eună ,sănef ac emc ai dolula cestaca re,des evaoc ărîsa usevas lăvi,nus e
tulbur ă .Iardenuvoi ţ
is ăvăf ac eţ
ia ş
ai atăpa t
r upor ţisuntî nc a pişt
eaa c easta;
fie
c aredi nvoi, undevavoi ,s ăme ar
gă .Şiauz indf ra ţi
i,s-a ua runc atpes inej os,
zicându- ilui:cum voi eşti,păr i
nte ,
a ş
af ac emş iasc ultămc um neve izicenouă .
Şiaz i
sa vvaPi me n:a mpe tr
e cutîmpr eunăt oa tăvr e me anoa str
ă ,lucrânddupă
cuvâ nt ulbă trânul uic arel-az isc ăt
renoi . Şiapuse li conompeunuldi nnoi . Şi
totc enepune anouă ,mâ nc amş ier ac une put inţăs ăz icăvr e unuldi nnoi :
adu- nenouăa ltce va,s auc ăvoi ma ceastas ămâ nc ă m.Ş iam pe trecutt oa tă
vreme anoa străînt ruodi hnăş ipa c
e.

33
2.
Zis-
aavvaAnuv:
decânds
-ac
hema
tnume
lel
uiHr
ist
ospe
stemi
ne,
nuai
eşi
t
minc
iunădi
nguramea
.

-P
ENT
RUA
VVAA
VRA
AM-
1.S espune ade spreunbă trân,căaf ăcutc incize cidea ni,nicipâ inemâ ncând,
nicivinbâ ndde gra bş iziceac ăaomor âtc ur via,iubireadea rgintş islava
deş art
ă. Şiave nitl
ae lavvaAvr aam, auzindc ăas pusa ces
tc uvâ nt
. Şii-
az islui:
tua ispusc uvântula cesta?Ar ăspunsbă trânul:da .Şii-azisAvr aa
m:i at
ă, i
ntră
înc hi
liata ,şigăseştiper ogoji
nat aofe me ie:poţ isăsoc oteşticănue stefeme ie?
Ră spuns -abă tr
ânul :nu,da rmăl uptc ug ânduls ănumăa ti
ngdee a.Atunc ia
zisAvr aa m:i ată
,n- aiomor âtpa ti
ma ,cie stevi e;da re steleg ată.Iarăşic ând
umbl ipedr um,ve zipi atr
ăş ihâ rbur i
,i arînmi jl
oc ula cestora,a ur;poa t
e
mi nteas ăs ocoteascăpea cest
ac apea cel
e a?Zis -abă trânul:nu, darmăl uptc u
gânduls ănu- liaupee l
.Şiaz isAvr aam,i atăe s t
evi epa ti
ma ,dare st
el egată.
Ma ide pa rte,ziceia r
ă şiavvaAvr aam:i ată,a uz ides predoif raţi,căunult e
iube ş
te,i ara lt
ult eur ăşt
eş itevor beşteder ă u.Devorve nil at i
ne ;îla i
deopot rivăpea mâ ndoi ?Răspuns -abă t
râ nul:nu,da rmăl uptc ug ânduls ăfac
binec eluic emăur ăştec aşiceluic emăi ube şte .Zis-
al uiAvr aa ml ui:apoiia t
ă
căs untvi ipatimile
, da rsuntnuma il
ega t
edes finţi.

2.Unfr
ateaîntrebatpeavvaAvraam,zi
când:demisevaî
ntâmplasămănâ
nc
demulteori,cee s
te?Şirăspunzândbătr
ânulazi
s:cegrăi
eşt
i,fr
ate
?Atât
a
mănânci
,sa
us ocoteş
ticăaiveni
tlaar
ie?

3.S puneaa vvaAvr aam pentruunuldel as c


hit,căeras c
riit
orş inumâ nca
pâine.De c
iave nitlae lunf r
a t
e,rugându-ses ă-
iscri
eoc arte.De c
ibă t
rânul
avându-şimi nteas al
apr ivi
re,ascri
strecândstihuri
şin-apuss oroace(pauze)
.
Iarfratel
eluil uândş ivrândsăpunăs oroace,agăsi
tniştecuvint
es ări
teşii-a
zi
sbă t
rânului:avvo,s untniş
tes t
ihurilă
s a
te.I-
az i
sbă t
rânul:du-teînt
âidef ă
celescri
seşi apoi vei
ve nişi
-ţivoisc
rieşicele
lalt
e.

34
-P
ENT
RUA
VVAA
RI-
Ame r
sa vvaAvr aaml aa vvaAr i
.Şişezânde i
,aveni tunf ratelabă trânulş ii-
a
zisl
ui:s pune -mi,c evoif acec asămămâ ntui
esc?I are li-
az is:du-t e,petreci
anula cestamâ ncâ nd s earapâ i
neş is areş ivino ia răş
iş i
-ţivoig ră i
!Ş i
ducându- seaf ăcuta şa.Ş idupăc es -
aîmpl i
nitanul
, ave niti
a răş
ifra t
e l
el aavva
Arişis -aa fl
a tatunc iş ia vvaAvr aama c
olo.Şiaz i
si arăşibă tr
â nulf ratel
ui:
du-t
e ,posteşteş iînt r
ua c estan,mâ ncânddi ndouăî ndouăz ile.Şidupăc es -
a
dusfratele,az isavvaAvr aaml uiavvaAr i
:pentruceg ră i
eştituturorf raţ
ilorcu
cumpă năuş oară,ia ra cestuifrateîipuis arci
nigr ele?I-az isbă t
r ânul:fraţi
i,
precumvi nc ăutând, aşas eş iduc;iaracestapentr
uDumne zeuvine ,săa scult
e
cuvânt.Căc iesteluc rătorş ioricevoizicelui,c
us ârguinţ ăf
a ce.Pentr ua ceast
a
şieuîigrăie sclui,cuvânt ul l
uiDumne z
eu.

-P
ENT
RUA
VVAA
LON
IE-
1.Zi
s-aavvaAloni
e:denuvaz ic
eomulînt
rui
nimas
acăe
usi
ngurş
i
Dumneze
us unt
emînlume
,nuvaa
veaodi
hnă
.

2.Zi
s-aia
răş
i,denuaşf
ist
ric
att
ot,n-a
şfiput
uts
ămăz i
des
c;adic
ă,den-a
şfi
l
ăsattotcemisepar
ebundinvoinţamea,n-
aşf
iput
utsădobândes
cfaptel
e
bune.

3.Zi
s-aiar
ăşi:devavoiomul
,dedi
mine
aţăpâ
năs
ear
aaj
ung
eînmă
sur
ă
dumneze
iască
.

4.Într
ebat-aodat
ăa vvaAg athonpea vvaAlonie,zicând:cum voiput eaţi
ne
l
imbame asănug răia
s c
ămi nciuni
?Ş ii-arăspunsl uiavvaAl onie:denuve i
minţi
,mul t
epă ca
tea isăf aci.Iarelaz i
s:cum vinea ce
asta?Ş ii-arăs
puns
băt
r â
nul:ia
tădoioame ni
,a ufăcutînainteataucidereşiunulaf ugitînchi
li
ata.
Şiiatădregăt
orulîlcautăpee lşiteî ntr
e a
băz icând:înainteat as-afăcut
uci
de r
ea?Denuve iminţi,daipeoml amoa rte.
Ma ibinelasă-lpeelînai
ntealui
Dumne zeufăr
ălegăt
uri,căciEl ş
tietoate.

35
-P
ENT
RUA
VVAA
PFI
-
Povesti
tu-s-
ape ntr
ue pis
copulOx i
rinhului
,anumea vvaApfi,c ăînvre mea
cânde racălugăr
,multepe t
recer
ia s
pr efăcea
.I a
rdupăc es -
af ăcutepiscop,
voiasăunelteas
că(înc
erce)aceea
şipe t
recer
ea sprăşiî
nlume ,
da rn-aputut.Şi
s-
aa runcatpesineînai
ntealuiDumne zeu,zi
când:nuc umvape ntruepis
c opi
e
s-
adusdel ami neda r
ul?Şiis -
ade scoperi
tluic ănu.Atuncieraisingurîn
pusti
eş inefi
indom,Dumne zeuîţ
iajuta;ia
ra cum eştiî
nlumeş ioameni iî
ţi
aj
utăţie.

-P
ENT
RUA
VVAA
POL
LO-
1.Eraunbă t
rânlac
hil
ii
,anumeApollo.
Şideveneac
ine
vasă-lc
earăl
aori
cefel
deluc r
u,c
ubuc uri
eseduc ea
,zicâ
nd:cuHr is
tosa
ma st
ăzisălucr
ezpent
ru
sufl
etulmeu,că
ciac
east
ae s
tepla
tasufl
etul
ui.

2.Ses pune ape nt r


uoa recar el
ea vvaApol lodel as chi t
,căe raţă r
anpă st
ordeoi .
Şivă z
â ndî nţ arinăof eme iec ăa veaî npâ ntece,înde mnâ ndu-sededi avol ul,a
zis
:voi escsăvă dc ums tăpr unc ulînpâ ntecelee i
.Ş ide spicând-opee a,avă zut
pruncul .
Ş iînda tăl-alovitpee lini
maş iumi l
indu- se ,ave nitlasc hitşiave sti
t
părinţil
orc eeac eaf ăcut.Şii -
aa uzitpedâ nşiicântâ nd: zil
e l
ea nil
ornoş t
riî ntru
dânş i
işapt ezecidea ni,iardevorf iînput ereopt zec idea ni.Şicee stema imul t
decâta ceştia,os tenealăş idur ere( Psalm 89,10ş i11. ).Şiaz i
sl or:s untde
patruzecidea niş ior ugăciunen- amf ăcutşia cum devoit răialţipa t
ruz ecide
ani,nuvoiî nc etar ugândpeDumne zeu,cas ă-
mii e rtepă cateleme l
e .
De ci, nic
i
unluc rudemâ ininuf ăceac itotdea unas eruga, zi
c ând:a mg reşi
tc aunom, i
ar
Tuc aunDumne z
e ucură ţeşte-mă!Ş iis -afăcutl uir ug ăciuneaa ceast
aî ntru
cugetarez iuaş inoa ptea.Ş ier aunf ra
tepe trecâ ndc ue lş il-
aa uzitz i
c ând:
supă r
a t
u-Te -am, supă rat
u- Te-am, Doa mne ,l
a să
- măc as ămăodi hne scpuţ in.Şi
is-af ăcutl uiî ncredinţare ,căi -ai er
tatDumne zeut oatepă c
ate l
el uiş ia le
feme i
i,iarpe ntruc opilnus -aî ncr e
dinţat.Şii -
az isl uiunuldi nbă trâ ni:şi
păcatulc opiluluiţil-aierta tDumne zeu,da rtel asăî ndur ere,căe stedef olos
sufl
e t
ului t
ău.

36
3.Acest
aaz ispe ntr
upr i
mireafr
aţi
lor:t
rebui
es ăneînchinămfraţ
il
orcel
orce
vinlanoi;c
ăcinul or,ciluiDumnezeuneînchinăm.Căcisezicec
ădacăaivăz
ut
pefrate
letău, aivăzutpeDomnulDumne z
eultău.Şiace
a st
adelaAvra
a ma m
luat
-o(Fc18, 2.).
Şicândî ipri
miţi
,să-
lsil

ispreodihnă,căşiac
east
adelaLot
amî nvăţ
at,c
ar eaprimi tpeînger
i(Fc19,2.
)

-P
ENT
RUA
VVAA
NDR
EI-
Zi
ceaavvaAndrei
:tre
bui
escc
ălug
ărul
uia
ces
teat
rei
:st
răi
năt
ate
a,s
ără
ciaş
i

cer
eaînt
rurăbdar
e.

-P
ENT
RUA
VVAA
IO-
Ses puneape ntruunbă trâ ndel aTe baida,anumea vvaAnt i
an,cămul te
petrec
e r
iafăcutînti
nereţi
les al
eşilabătrâneţes-
abolnăvi
tşiaorbitş
ipentru
boalaluimultămâ ngâi
ereîifăceaufraţi
işiîipuneauîngură.Şia
uîntrebatpe
avvaAiope nt
r uacea
sta,a
dic ăcevafidintr-ac
east
ămâ ngâi
ere?Şile
-arăspuns
lor
:z i
cvouăc ădevavoii nimaluiş isevapog orîcudulceaţă
,chiardeva
mâ ncaoc urma l
ă,Dumne z
e uovar idi
cadi noste
nealal
ui.Iardenu,pă zeş
te
osteneal
aluiîntr
eagă,c
ăne vrânde s
tes i
li
tşiacei
aîşia
upl a
ta.

-P
ENT
RUA
VVAA
MMO
NAT
HA-
Ave nitoda t
ăunboi erlaPe l
usiuş ivr oi
as ăc ear
ăda jdiedel acăl
ugă r
i,caş ide
l
ami reni.Şis-aua duna tt oţifraţiilaa vvaAmmona thape ntrua ceastaş iau
rânduitpeoa reca r
idi npă ri
nţis ăme ar
găl aî mpă ratulşile-az i
sl ora vva
Ammona tha:nue st
et rebuinţădes upă rarea cea
sta,cima ivâ r
tosli
niştiţ
i-
văî n
chil
ii
levoa streşipos t

idouăs ă ptămâ niş icuda rulluiHr ist
ose usingurvoi
faceacestlucru.Ş is-
a udusf r a
ţiilac hili
il
el or,i
arbă trânuls-ali
nişti
tînc hil
ia
sa.De ci
,dupăc es -auî mpl i
nitpa trusprezecez i
le,s -
aumâ hnitfraţi
ia supra
bătrânului,cănul -
auvă zutpee ldusunde va,zic
â ndc ăal ăsattreabalorî n
părăsire.Iarînac i
nc i
spr ezeceaz is -
aua dunatfr aţ
ii,dupăf ăgăduinţă.Iar
bătrânulave nitladâ nşi
i avândhr i
sovul pece t
lui
tdeî mpă ratul
.Şivăzândf raţi
i,
s-auuimi t,
zicând: c
ândl -aiaduspea cesta
,a vvo?Şile-az i
slorbătrânul:

37
credeţi-
mă,fraţ
ilor,căînt
r-ac
eastănoa ptem-a
m duslaîmpă rat
ulşiascri
s
hri
s ovulaces
ta.Ş iveni
ndlaAl exandr
ia ,l
-amis
căl
itpentr
uboi e
rş ia
şaa m
venitlavoi.Şiauzind,s
-auînfr
icoşatşii-a
ufăc
utme t
anie
.Ş ia
şas -
asăvâ
rşi
t
tr
ebui nţal
orşinui -
ama is
upăratboier
ul .

I
I.Î
NCEPUTULSLOVEIV

-P
ENT
RUM
ARE
LEV
ASI
LE-
Spune aunuldi nbă trânicăS f
ânt ulVa sil
eme rg
â ndl aovi aţădeobş t
e,după
cuviinci
oa saînvăţăt
ur ă,az i
se gume nului:a ivreunf rat
ea icic aresăa ibă
ascultare
?I arelaz islui:toţ
ir obiită isuntş ises â
r guies
cs ăs emâ ntui
a s
c ă,
stăpâne.Iarăşiazislui:aicuade văratvr eunulcares ăa i
băa scultar
e?Iarace l
a
i-
aa dusl uiunfrate.
Ş il-
aîntrebuinţa tpee lma r
e l
eVa s i
li
es l
ujitorlamasă.Iar
dupăc eag ust
at,i
-ada tluides-as pă l
a t
.Şii-azissfântulVa s
ile:vinosă-ţ
ida u
şieus ătes peli
!Ia
re lapr i
mit,turnâ nds fânt
ula pa.Şii-azislui:cândvoiintra
înbi se
rică,vi
nos ătef acdiac
on!Ş idupăc es-afăcutac eas
ta,l-afăcutpreotşi
l
-al uatcus i
nelaepiscopiepentrua s
cul t
arealui.

-P
ENT
RUA
VVAV
IS
ARI
ON-
1.ZiceaavvaDula,uce
nicull
uiAvvaVisari
on: că
lător i
ndnoioda tăpeţărmur i
le
mă rii
,amî nset
at.Şiamz isluiavvaVisa r
ion:a vvo,foarteîmie st
es ete
.Ş i
făc
â ndrugăci
unebă t
rânul,
mi-azi
s:beadinma r
e. Şis-aîndulc
itapaşiambă ut,
dare uaml ua
tşiînvas,nucumvama iîncolosă-mif iesete.Ş
ivăzândbă t
rânul,
mi-az i
s:pent
ruc eail
uatînvas?I-
amz islui:i
artă-mă ,canuc umvama iîncolo
săînsetez.
Şiazisbătr
ânul:DumnezeuaicişipretutindeneaDumne zeu.

2.Al
tădat
ăavândtrebuinţăafăcutr
ugăci
uneşiatre
cutrâ
ulHrisor
oape dest
ru
şiame r
sdec eal
alt
ăpa rt
e.Iareuminunându-mă,a
m pusme t
anielui
,zic
ând:
cumîţisi
mţeaipi
cioar
ele,cândumblaipeapă?Şiazi
sbăt
rânul
:pânălag l
ezne
si
mţeama pa
,iarceal
alt
ăe ratar
e.

3.Altădat
ăi ar
ăşime r
gândnoil aunbă t
rân,aveni
tsoarel
es ăapună.Şi
rugându-s
ebă tr
ânul
,az i
s:măr ogţi
e,Doamne,s
ăs t
easoa
rele,pâ
năc evoi
ajungelarobul
tău!Ş
is-af
ăcuta
şa .

38
 

4.Al tăda tă,iarăşia m ve nitlac hilialuiş il-ama fl


atpee lst â
ndl ar ug ăciuneş i
mâ inilel uie rauî ntins es prec er.Ş iape trec utpa tr uspr ez
e cez il
e ,a ceasta
făcând. Ş idupăa cee am- ac hema tpemi neş imi -azis: vinodupămi ne !Ş iieş
ind
ne-am dusî npus t
ie .Ş iîns etând,a mz is:a vvo,î mie st es ete.Şil uâ ndbă trânul
cojoc ulme u, s
-ade pă rt atc alaoz vârlitur ădepi atr
ăş ifăcâ ndr ug ăc i
une ,mil -a
aduspl indea pă.Ş iumbl ând,a m ve nitde asupr aune ipe şter i
.Ş ii ntrând
înăunt rua ma f
latunf ra t
eş ez ândş il uc rândf uniedec oşniţeş ine căut ândî n
susl anoi , niciî
nchi nâ ndu- se ,
ni civrânds ăi ac uvântc unoi .Şimi -az i
sbă t
rânul:
săme rgem dea ici
, poa tenua reve stirebă trânuls ăvor be ascăc unoi .Şine -am
dusl aLi co,pâ năc ea ma j
unsl aa vvaI oanş iînc hinâ ndu- nel ui,a mf ăcut
rugă ciune . Apoia uş e zute is ăvor be asc ăpe ntr uve de niac a r
eavă zut-oe l
.Ş ia
zisa vvaVi sari
on: ai eşitpor unc ăsăs es ur pec a pişt
ilei dolil
or .Şis -afăc uta ş
aş i
s-aus urpa t.Iarcâ ndne -amî nt orsnoi ,a m ve nitiară şilape şteraa cee a,unde
am vă zutpef ra t
elea ce la.Şimi -az i
sbă t
r ânul:s ăint răml ae l,nuc umvai -a
vestitDumne zeusăvor be ascăc unoi !Ş icuma mi ntrat, l-
ama flatpee ls ăvârşit
.
Şimi -az ismi ebă trâ nul :vino,f rate,săs trânge mt rupull ui!Căpe ntrua ceasta
ne-at ri
mi sDumne ze upenoia i
ci.Şis trâng ându- lnoi ,c as ă-lî ng r
opă m,a m
afl
a tc ăaf ostfeme iec uf irea.Ş is-ami nuna tbă tr
â nulş iaz is:i at
ăc um ş i
feme ilebi r uies
cpeS ata na,ia rnoipr inc e tăţipe tr
e ce mc une or ândui ală
.Ş i
pros lăvindpeDumne zeu,pea părător ulc e l
orc e-
Li ube scpeEl ,ne -am dusde
acolo.

5.Ave nitodatăunî ndr ăci


tlas chitşis-afăcutr ugă ciunepe ntrudâ nsulîn
biser
icăş inuie ş
eadr a cul,c
ăe raa s
pru.Ş iauzisclericii:ces ăfa
ce m dracului
acest
uia ?Nime ninupoa t
es ă-
ls coată,fărănuma ia vvaVi sari
on.Ş ideîlvom
rugapee lpentrua ceasta,nicilabi seri
cănuvi ne.De cia c eas
tasăf acem:iată,
vinedimi neaţama iîna i
ntedet oţilabiseric
ă.Săfa cem pec e
lcepă t
imeştes ă
şadăî nl oculluiş ic ândvai nt ra,săs tăml ar ug ă
c iuneş isă-
iz i
ceml ui:
deşteaptăşipef ratel
e ,avvo!Ş ia ufăcuta şa
.Şiveni ndbă trânuldimine a
ţa,a u
stăt
ute ilarugăciune,ş ii-
auz is:de şt
eaptăşipef r
a tel
e !Ş iîizi
celui:scoală-
te,
ieşi
afară!Şi î
ndatăai eşitdracul dintr-
însulşis
-atămă dui tdinceasulacela.

6.
Zis-
aa vvaVi
sar
ion:pa
truz
ecidez
ileş
inopţ
iampe
tre
cutî
nmă
răc
ini
,st
ând,
ni
cidormind.

39
7.Unfrat
eg r
eşi
nd,s-
adespă
rţi
tdelabis
eri
cădecăt
repreot
.Ia
ravvaVi
sar
ion
sc
ulându-s
e,aie
şitî
mpre
unăc uel
,zi
cândcăşi
ele
stepăc
ătos.

8.Acel
aşia
vvaVisar
ionazi
s:pa
truz
ecidea
ninum-
amc
ulc
atpec
oas
tel
eme
le,
ci
ş e
zând,saus
tând,dor
meam.

9.Acest
aşiaz i
s:cânde ş
tiînpaceşinua ial
tălupt
ă,atuncima
imul tte
smereş
te,canucumvabuc uri
estră
inăint
rând,sănelă
udămş isăf
im daţ
ila
răz
boi.
Cădemul teoriDumnezeupent
runeputi
nţel
enoast
re,nunel
asăsăfi
m
daţ
isprelupt
ă,c
as ănupier
im.

10.Unfr
atelocui
ndîmpreunăcua
lţif
raţ
i,aînt
reba
tpeavvaVis
ari
on:c
evoi
fa
ce?I
-azisl
uibătr
ânul
:ta
c i
,şi
nut
enumă rapeti
necuc
eil
alţ
i.

11.AvvaVisar
ionmur
ind,z
ice
a,c
ătr
ebui
esăf
iec
ălug
ărulc
aHe
ruvi
miiş
i
Ser
afi
mii,
totochi
.

12. Aupove sti


tuc eniciiluiavvaVi sarionpe ntruvi aţalui:aşaaf ost,caunadi n
păsă rileceledi nvă zduh,s audi npe şti,saudi nj i
vinelec eledepeus c
at,fă ră
tul
bur areş ifă
r ăg r
ijădec asă,nicipof tădevr eunl ocn- as t
ăpâ nitsuf l
etullui,
nicisă turaredebuc ate,nicia gonisiredea vere,niciput e
r eadec ă r
ţic icutot ul
s-aa ră tatdesăvâ rş
it,sloboddepa ti
mi let r
upul ui,cună dej
de ac el
orvi itoa re
hrăni ndu- s
eş ic uî ntărireac redinţ eis pri
ji
nindu- se,răbdac aunr oba i
ciş i
acolo,î ng erş iîng olătatepe tre c
â nd,devă pa i
as oa r
e l
uia rzându-s e,fărăde
acope r emântf i
indt otdea una.Tr ăindpr inprăpă st
iil
epus ti
il
or, caunr ăt
ă citşi
prinl ă ţi
milec elene locui t
ea leni s i
pur il
ordemul teor i,capr i
ntr-unnoi an
umbl â nd. I
ardes -
arfiînt âmpla tsăvi năl avreunl oc,undeî şia ucă l
ug ări
ivi aţa
ceadeobş te,af
a rădeuş ăş ez â
nd, pl â
ng e a.Ş
ic aunulc es -arfiarunc ata f
arăde
ma redi nvr eos pargeredec ora bie,sevă i
eta.Apoii eşi
ndvr eunuldi nf raţi,de-l
găse aş ezândc apeunc erşetordi ns ăraciiceidinlume , j
alnicîlîntreba ,
zicând:
cepl â ngiomul e?Dea it rebuinţ ădec evadi nc eledene voie,dinc âtenee ste
nouăc uput inţă,veilua,numa iintrăî năunt r
udemă nânc ăcunoil ama să
, cas ă

40
dobânde ştimâ ng âi
er e.Iare lr ăspunde a
,c ă nu poa tes ăr ămâ nă s ub
acoperă mânt,pânăc enuvaa fl
aa vuţi
ac aseisale,zi
cândc ăapi e rdutmul tă
bogăţiepr i
nmul tefeluridepr i
cini.Căş iî
ntâlharidema r
eamc ăz ut,ziceaelşi
spargeredec orabiea m pă ti
mitş idinne amulme ucelbuna mc ăz ut,ne c
insti
t
dincinstitf
ăcându- mă .I
ara cel
a,dinc uvinte
leluiumi li
ndu-se,i
ntrâ ndş iluâ
nd
pâine,îidaz i
când:iaa ceasta,
pă ri
nt e,i
arcelel
alt
e :moşie,neamş ibog ăţiacare
aizis
,ţ ilevadaDumne zeu.Iare lîncăma imultj el
indu-se
;s t
rigaz icând:nu
şti
u,devoiput eaaflac el
ec eam pi erdut.Darma imul tăbucuri
eî mivaf imi e
,
primejduindu-măpur ureaî nf iecarez ispr emoa r
te,ne avâ
nd odi hnăde
necazur i
leme l
ec elefărănumă r.Cămis ecadede sumblând,rătăc i
ndu- măs ă
săvâr
ş escalergareame a.

-P
ENT
RUA
VVAV
ENI
AM
IN-
1.S epove s
teape ntr
ua vvaVe niamin,căda căne-
am pog orâtdelas ec
e rela
schit
, ne-
aua dusnouădel aAl e
x andri
a,dar,cât
eunva sdeunt del
emn, l
ipitcu
ipsosl agură.Şidacăave ni
tia r
ă ş
ivr e
me asecer
işului,oricepris
osea,f ra
ţii
aduce aulabi ser
ică.Iare u vasulme u nu l
-am de st
upa t,cicu undr eaua
găurindu-l,
amg us t
atpuţin;şiaveainimame a,cum căma r elucr
ua mfăc ut.Şi
dacăa uadusfraţ
iivasel
el orastupatelag ur
ăc ui
ps os,iara lmeue r
ag ă uri
t,
m- ama fl
atderuşine,caşicuma şficurvi
t.

2.Zis
-aa vvaVenia
mi n,pre
otulchi
li
ilor,c
ăne -a
m dusîns chi
tlaunbătrâ
nşi
am voitsă-idă
m puţinte
luntdel
emn. Şinezicenouă:i
atăundeş adeva
sulcel
mic,caremil -
aţiadusma iîna
intecut re
ia ni
;cum l-
aţipus,aşaarămas.Ş
i
auzi
ndnoi ,ne-
ammi nunatdepetrec
er e
abă t
rânului
.

3.Ac
e la
şiaz i
s,c
ăne -
amduslaa l
tbătrânşine-
aopri
tpenoilaelsămâ nc
ămş i
punându-nenouăul e
ideraf
ane(uleideseminţ
ederidic
hi)
,amz i
slui:
părinte,
pune-nenouăpuţ i
nuleimaibun!Ia
re lauzi
ndş i
-af
ăcutcr
uce,
z i
când:dee s
te
al
tulei,af
arăacest
a,nuşt
iueu.

41
4.AvvaVeniami
n,cânda
veasămoară
,azisf
ii
lorsă
i:aces
teafa
c e
ţişiput
eţis
ă
vămâ nt
uiţ
i.Tot
dea
unabucur
aţi
-vă
,neî
nce
tatvărugaţ
i,pe
ntrutoat
emul ţ
umiţi
!

5.Ac
elaşiazi
s:pec
ale
ace
aîmpă
răt
eas
căs
ăumbl
aţiş
imi
lel
esănumă
raţ
işis
ă
nudefă
ima ţ
i!

-P
ENT
RUA
VVAV
IA
RE-
Aîntre
batoareci
nepea vvaViare,z
icând:cesăfac
,casămământui
esc
?A
răs
punsluibă
trânul:me
rgişif
ăpântece
letăuma imi
cşil
ucr
are
amâi
nil
ortal
e
puţi
nă,nutet
ulburaînc
hil
iataşi
teveimâ nt
ui.

-P
ENT
RUA
VVAV
IC
TOR-
Unf rateave nitcătr
ea vvaVi ctor,celcepe treceaîntrut ăc
ereî nlavralui
,
zic
â nd:cesăfacpă ri
nte
,pent ruc ămăbi ruieştelenevir
ea?Zi s
-aluibă t
rânul
:
aceastăboa l
ă,fiul
e,estesuf l
etească.Căpr e cum c e
luibolnavdeoc hi,din
cumpl i
tadurere,iseparec ăve del umină,iarc e
luisănătosis eparec ăvede
puţin,aşaşicelsla
blasufle
t, di
npuţ i
ntic
ăt r
â ndăvieseslăveşt
e ,
părându-ică
estema rel
enevirea,i
arcels
ă nătosc usufl
etul
,întruispit
es ebucurăma imult.

I
II.Î
NCEPUTULSLOVEIG

-P
ENT
RUA
VVAG
RI
GO
RI
ETE
OLO
GUL-
1.Zi
s-aavvaGr
igori
e,căacest
etreil
ucrur
icereDumne z
e uldelatotomul
,ca
re
areSfânt
ulBot
ez,adic
ă :cr
edinţ
adr ea
ptădelasufl
et,adevăruldelali
mbăş i
înf
rânare
apati
milor
,adicăcurăţ
enie
,delatr
up.

2.
Zis
-ai
ară
şi:
toa
tăvi
aţaomul
uioz
ies
tel
ace
icepă
time
scdedor
inţ
ă.

42
-P
ENT
RUA
VVAG
HEL
ASI
E-
9
1. Auz isuni ipe ntrua vvaGhe lasie,căa veaoc art
eî nme mbr ane , alc ăre ipreţ
er adeopt spreze ceba ni.Şie rasc ri
săî ntr-î
ns atoatăS cri
pt urac eave c heş icea
nouăş is ea fl
apus ăî nbi seri
că ,caor i
caredi nf raţivavoi ,săoc iteas că.Şi
ve nindunf rates trăin,c um avă z ut
- opee a,apof tit
-oş ifurându- o,ai eş i
t.Iar
bă trânulnuaa l
e rgatdupădâ ns ul
,c as ă-lpr i
ndă ,mă carc ăapr i
c e
put .De ci
,
me rgânda c
elaînc etate, căutas ăovâ ndăş ig ăsi
ndpec elc evoias ăoc umpe re
ce reapr e ţ
uldeş aispr ezec eba ni.Iarc elc evr eas ăoc umpe r
e ,îiz ice al ui
:
dă -mi-os ăoc er cş ia şaî ţivoidapr e ţ
ule i.De ci
,ada t
-ol ui.Iare ll uâ nd- o,a
dus -ol aa vvaGhe lasies ăoc erce ,spunâ ndu- isumapr eţuluic erutdec elc eo
vinde a.Şiaz i
sbă tr
â nul:c umpă r-o,căe stebunăş ifacepr eţulcarel -ais pus !Şi
ve nindomul ,as pusc e l
uic eovi nde aa ltel
eş inuc el
ec eaz i
sbă trâ nul, zicând:
iatăa ma rătat-
ol uia vvaGhe lasieş imi -az i
sc ăe stescumpăş inuf ac epr eţ
ul
ca rel-aizis.Ace l
aa uz ind, i-azislui:nimi ca l
tcevanuţ i-az i
sbă t
rânul ?Zi s-al ui
:
nu!At unc iaz i
s :numa ivoi e
scs ăovâ nd.Ş iumi li
ndu-s e,ave ni tlabă trâ nul
,
poc ăindu- seşir ug ându- lpee ls ăopr ime ască.Iarbă trânulnuvoi as ăoi a
.
At uncii-az isluif ratele:denuove iluanua m odi hnă.Zis-al uibă trânul :da că
nut eodi hneşti,ia t
ăopr ime sc.Şiar ăma sfra t
elea cel
aa colopâ năl as fâ rşit
ul
lui,fii
ndc ăs -
afol ositdel ucrareabă trânului .
————————
9
Pieisubţ
iris
aup ergament e
,c a
reserveauînvechi
meî nlo
cdeh âr
tie
.

2.Acestuia vvaGhe lasi


e, i
-ar ăma soc hili
edel aunoa recarebătrân, c
ar ee raş i
elmona h, î
mpr e
jurulNi copoleia vândl ocuinţa.Şia ceastăchil
iea veaş iliva dă.
De c
iunl uc rătoroa recarea lluiVa cat,celma ima repe s
teNi copole,c eldi n
Palest
ina ,fii
ndr udeniebă trânuluic eluipristăvit,ave nitcătr
eVa catş i
-lr ug a
săialiva daa ce e
a ,căis epă reac ădupăl e gelae lt r
ebuias ăsepog oare.I are l
fi
indr ăpitor,sec umpă ne ac umâ i nil
es al
es ăial ivada,iarGhe l
asiene vrâ nds ă
deami renilorc hili
ac ălugăreas c
ă ,nuvr e as ăol asepedâ nsas ăoi a .De ci
,
pândindVa c a
tdobi t
oace l
eluia vvaGhe la
s i
ec area duc eaumă sl
inedel al i
va da
aceeaş il uândmă sl
inelec umâ i
ni l
es ale,cude -as i
lale -
aa dusl ac asas aş i
de-abiama itârziu,cuoc arăle-al ăsatdobi t
oa celeîmpr eunăc uoa me niilor. Iar
feri
cit
ul bă t
r ânroa dăadi cănicicâ tdepuţ i
nănual uat,i
arlivadanual ăsa t-os ă
oiape nt rupr ici
nac eama isusz is ă
,deundes -aa pri
nsVa cat.Şifii
ndc ăş ia lte
prici
niî ltrăge aupee l
,c ăcierai ubitordej udec ăţi
,ame rslaCons tantinopol
călăt
orindpej os.
De c
i,ve ninde l l
aAntiohi a,cânda colocaunl umi nătorma restrăluceas fânt ul
Simeonş iauz i
nddedâ nsul,căe rama ipresusdeom, ador i
t,c
aunc r
e ştin, să

43
vadăpes f
ântul;iarvă zându-lpedâ nsuldepes tâl
ps f
ântulSime on, c
ăî ndatăa
int
ratînmă năstire,î
lîntrebapee l: deundee şt
işiundeme r
gi?Iare lazis:dela
Palesti
nas untş ime rglaCons tant i
nopol.Iars fântuliarăşiaz i
sc ătree l
:ş i
pentruc aret r ebuinţă?I -ar ăspuns Va cat:pe ntr
u mul tet rebuinţeş i
nădăjduiesc,cur ug ăci
unilesfinţi
e itales ămăî ntor cşis ămăî nc hins fi
ntel
or
tal
eur me .Şii-
az i
ssfântulSime on:nuvoi eştisăs pui,deznădă j
duiteomul e,că
me rg
ia supraomul uiluiDumne zeu?Da rnu-ţivaf ic a
leacubi neş inicicasata
nuove ima ive dea;iardeve ia s
c ultasfatulme u,s ăteîntorcidea i
ciş isăte
pocăieşt
ic ătr
e dâ nsul,da căc u vi a ţ
ă ve ia jung el al oc.De ciî nda t
ă
cuprinzându-sedef rigurişipunâ ndu-s eînnă săliedec eic ee rauc udâ nsul,
me rg
e adupăc uvâ ntuls f
ântuluiS ime on,s ăa j
ung ăl alocş isăs epoc ăias

înai
nteapă rinteluiGhe las
ie,da rajung ândpâ năl aVi ri
ts -
as ăvârşitşin-ama i
văzutcas asa,dupăpr oorocireas f
â ntului.Acest
e aş ifi
ulluicaret otcua celaşi
nume ,adicăVa ca t
,eranumi t
,as pusdupămoa rteat at
ăluisău,mul torbă rbaţi
vrednicidec re
di nţă.

3.Înc ăşia c
e astaa upove st
it-
omul ţidinuc eniciilui,că,oarecândf ii
nda dusl or
unpe şt
e ,pea cestapr ăji
ndu- lbucă tarul,
l-aa dusl ache l
a r
,iars osi
ndc he l
a r
ului
ot rebui nţădene voi e,ai eş itdinc helări
el ă sândpe şt
e lejosî ntr-unva s
,
porunc indunuic opilmi ca lferic
ituluiGhe l
asies ă-lpăz e
a scăunc easpâ năs e
vaînt oarce. I
a rcopilullăcomi ndu-s es-aa pucats ămă nâncepe ş t
elefărădeni ci
os f
ială.De ci,intrândc he l
a r
ulş iafl
â ndu-lmâ ncâ nd, mâ ni
indu- sepec opil,care
şedeaj os ,l-aî mpi nsc upi ciorulf ărădes ocot eală,iardi noa recarel ucrare
diavolea scă,fii
ndl ovitpe steinimăl e ş
inând, amur it.I
arc he l
arul,f
iindc uprins
def rică,l -
apuspea ş
ternut ulsă uş ia coperindu- lapur ce
sdeac ăzutl a
pici
oa relel uia vvaGhe lasi
e,ve stindu-ic es -
aî ntâmpl at.Elapor uncitc a
nimă nuis ănus pună ,por uncindu-iş iaceas t
a,căda căsevaf a
ces eară,şisevor
aşezat oţi,să-lduc ăpee lînaltar,şisă-lpunăî na inteajertf
e nic
uluişis ăiasăde
acolo.Ş ive nindbă tr
â nulîna l
tar,as tătutlar ug ăciune.Ş iînvr eme ac ântări
i
celeidenoa ptea,a dunâ ndu-sef raţii
,ai eş i
tbă trânulş icopi l
ulur mâ nddupă
dâns ul,neştiindni me neaa farădee l şidec hela
r, pânăl asfârşit
ul l
ui.

4.SespuneapentruavvaGhe l
asi
e,nunuma ideucenici
ilui,c
iş idealţi
imulţi
,
ca
rea des
ea,oriseduceauladânsul,cum c
ăînvreme aSobor ul
uic el
uiatoată
l
ume adin Cal
c e
don,Te odosi
ec areaî nceputîn Palest
inade z
binarealui
Di
oscor,al
ergâ
ndî nai
nteae pi
scopil
orcel
orc evr
eaus ăs eîntoarcălaalelor
bi
seri
ci–căciş
ia ce
laeraînConstanti
nopol
,fi
indgonitdelapa tri
asa,cacelce

44
sebuc ur apur ur eadet ulbur ă ri–ame r
s,z i
c ,pâ năl aa vvaGhe l
a sie,la
mă năstire al ui, s
punâ ndu- ideS obor ulc e ldinCa lcedon, cumc ăaî ntăr itdog ma
l
uiNe storie ,cua ceastas ocot inds ăr ăpe a scăpes fânt ulî ntrua jutor ulvi clenirii
şiade z bină riis ale.Ia
re ldi na şeza reaomul uia ce l
uiaş idi npr icepe reac ea vea
delaDumne ze u,ac unos c utvi cleş ug uls ocote l
iiluiş inunuma icăn- af os tr ăpit
cude pă rtar eal uidel adr eapt ac re dinţă ,cac eidea tunc ima itoţi,cipr e cums e
cadel -aoc ă râ tş il-
ai zg onit .Căa duc ândl ami jl
ocpec opi l
ulpec arel -aî nvi at
dinmor ţi,zic eac uunc hipc institş ic ubunăr ândui a lă:devoi e şt
iag ră ipe ntru
credinţă ,aipea cestpr unc ,
c ar ea udec elez isedet ine ,şi-ţivadar ă spuns ,căe u
nua mvr emes ăa s
cultc e lec es eg r ăiescdet ine.Rui nâ ndu- se,da rdi ntr- aces t
ea
şime rgândl aS fâ
nt aCe tate ,r ăpe ştet otc inulc ălug ăre sc,c uc hi pder âvnă
dumne zeia scă ;r ăpeşteî ncăş ipeî mpă răteasa,f iinde aa tunc ia colo;ş ia şa
afl
ânda j
ut or ,a pucăc ude -as ilas caunulI erus alimul ui ,ma iîntâic uuc ide r
i,
aduc ându- lpea cestaş ia ltef ă răde legiş ine dre pt ăţ
if ă când, ca r
eş ipâ năa cum
mul ţ
il epome nes c
.At unc ida rda căl -aua puc atş ipof taş i-adobâ ndi t
, a puc ând
ma iîna inteş is caune lee pis copi l
or ,ne veninda ceiaî nc ă,a duceş ipea vva
Ghe l
as i
eş ipor unceş t
el uic uî ng r
oz ireş ic us trăşni cies ăi ntreî nalt ar
. Ia rdupă
ceai ntr at,îiz ice:ana te ma tis eştepeI uve nalie.Ia re lne spe rii
ndu- s eni c i
câ tde
puţin,i- az is:e upea l
te pis copa lI erus al
imul uinuş tiu,de câtpeI uve na l
ie.
Înf
ricoş ându- sedea ce eaTe odos ie ,cas ănus ea se me neş ia l
ţiilar âvnal uic ea
cudr e aptăc redinţă,por unc eştes ă-ls c oatăc ur ânddi nbi s eri
că .Apuc ându- l
deci,ceic ee raudede zbi nar eal uiş is trâng ândl e mneî mpr ejurs prea - la rdepe
el,î
lîng roz ea u. Darvă z ândc ăni cia şanus ea plea că, nicis et emeni cide cum, ci
ma ivâ rtosa ceias -aut emutdes culare anor odul ui,c as ănuf i
ea supr al or,
pentruc ăe r ave sti
tş ia ră t
a tpr etutinde nifericitul.I ara c eastae rama ivâ r t
os
dinpur tare adeg rij
ăaCe luides us ;de cia us loboz i
tne vă t
ă ma tpemuc enic,
carec âtde s pr es i
ne ,s-af ăcutl ui Hr istosa rderedet ot .

5.Pove ste
scuni ipentrue l,căî ntinereţi
les al
evi eţui
avi aţaceafărădea vere.
Decie rauîntrua c
e eavre meş ial
ţi
imul ţipr i
na celeaşilocurii
ubindovi a ţ
ăca
aceea, î
ntrecareş iunbă trânoa r
ec a
ref oartepros tşine st
rângător,pe t
re c
ând
înt
r-oc hil
iepâ năl amoa rte,
mă carcăaa vutuce nicilabă t
râneţi
les al
e .Acest
a
împre unăc uce icee rauc ue ls -
ane voitsăpă zea s
c ă,casănua i
bădouăha i
ne
nic
is ăpoa rteg rij
ădez iuademâ i
nepâ nălamoa rte.De ci
,cânds -aîntâ mplat
l
uia vvaGhe l
asiedi npr oniedumne zeia
s că
,aa şe z
avi aţădeobş teş iîiaduc e
a
multe,adobâ ndi tînc ăş iceledet rebuinţăvieţiic el
eideobş t
e ,aduc ându-i
dobitoacemul teş iboi.Că ,Celc eaa j
utatdumne zeiesculuiPahomi edintru-ntâi
aaşez aviaţadeobş teşia ces
t uiai-
aa jutatlatoatătoc mireamă năstiri
i.De c
i,î
n
acesteavă zându- lc elma is usnumi tbă trânş iavâ nddr agostec uratăc ătr
e

45
dânsul
,i-
azis
:măt em,a
vvoGhel
as i
e,canuc umvas ăs
elegeminte
at acătr
e
sa
teş ică
treal
tăavereachi
novi
ei.Iareli-
ar ă
s puns:est
eleg
atăma ivârt
os
minteatalaundr
e a
uac ucar
elucrezi,de
câtc ugetull
uiGhelas
ielaa ve
ril
e
ac
e l
ea.

6.S espuneape ntruavvaGhe l


asi
ecădemul t
eor ifi
indtul buratdeg ândur i
,ca
săs educăînlăuntrulpus t
iei
,iarmaidepeur măda c
ăavă zutcănupoa tes ăse
împot r
ivească,aî nceputai spit
igâ nduls ău,depoa tes ăş adăî npus tieşi
sculându-se,umbl apea f
arădec hil
ie ,nic
ipâ i
nemâ ncâ nd,cive rdeţuri,nic
i
intrândsuba coperământ,şiz i
cândî ntrus i
ne:ceic esuntî npus t
ie,a c
e s
tea
toatenul ea u.Şipetrecânda şatreiz i
le,aos t
enitşiac e rta
tg ândulc elceîl
tulburapee l,cumus t
rarez i
când:da cănupoţ is ăfaciluc r
uril
ec etre buieîn
pus t
ie,şe
ziînc hil
iata,cur ă
bda r
eplâ ngândpă catel
et a
le, i
arnuumbl adi nloc
înloc.Căcipretuti
ndeni ochi
ulluiDumne zeuvedeluc r
urileome ne ş
ti.

-P
ENT
RUA
VVAG
HER
ONT
IE-
Az i
sa vvaGheronti
ece la
lpi etr
eic ămulţ
isupărându-s
epepoftel
et r
upeşti
,
neapropii
ndu-s
edet r
upur i
,cumi nteaauc ur
vit
.Ş itr
upur
ilepăzi
ndu-li
-se
fe
cioreşt
i,cusufl
etel
ec urvesc.Pentruacea
stabinee st
e,oiubi
ţi
lor,săfacă
fi
ecar
ec eeaceest
escrisşi
c utoatăgrij
asă
-şipăzea
scăini
masa!(Pi
ldeIV,23.
)

I
V.Î
NCEPUTULSLOVEID

-P
ENT
RUA
VVAD
ANI
I
L-
1.Ses puneape nt
rua vvaDa nii
l,cum căvenindba r
bari
iîns chit
,auf ugi
t
pări
nţi
i.Şiaz i
sbătrânul
:dacănupoa rt
ăgrij
ădemi neDumne zeu,pentr
uc e
maitrăie
sc.Şiatrecutpri
nmi jl
oculbarbar
il
orşinul-auvăzutpee l
.Atuncia
zi
scătresine
:iatăapurtatgr
ij
ădemi neDumne z
euşinuammur i
t.Fădarşitu
cee
ac eestealomuluişif
ugicapărinţi
i.

46
2.Unfrat
ear ugatpeavvaDanii
l,
zic
ând:dă-mioporuncăşiovoipăz
ipeea.Ş
i
azisl
ui:ni
ciodat
ăs ănuînt
inzimânatacufemeieî
nstra
c hi
năşisămănânc
icu
eaşic
ua cea
s t
ave i
scăpapuţi
ndedraculcur
viei
.

3.Az isa vvaDa nii


l,c
ăî nBa bil
onof atăaunui adi nc eima ima riave adrac.Şi
tatăleiave aunc ăl
ugăriubit
,şia celai-azislui
:nime ninupoa t
es ătămă duiască
pef i
icata, f
ărănuma isihaşt
riiaceia, pecareîiştiuş ideîive irugapee i
,nuvor
voisăf acăa ceas t
ape ntrusme renie. Ciaceast
as ăf acem:c ândvorve niîntârg,
faceţi
-văc ăvoi ţisăcumpă raţiva se.Ş icândvorve nis ăiapr eţull
or ,săzicem
lorsăf acăr ugăc i
uneş icredc ăsevat ămădui.Ieşinde iînt ârg,aua fl
atpeun
ucenica lbă tr
âni l
or,şezândc as ăvâ ndăva s
elelui.Ş il-a
ul uatpee lî mpreună
cuc oşniţele,cum c ăiapr eţ
ull or.Ş icândave nitc ălugărulînc asă,ave nitşi
îndrăcit
aş ii-ada topa l
mă ,iare laî ntorsş ic ealalt
ăf a ţ
ă,dupăpor unc a
Domnul ui .Şimunc i
tfii
nddr acul,as tri
gatzicând:o,s il
ă!Por uncaluiI i
susmă
scoate.Şiî ndatăs -acurăţi
tfata.Ş idupăc eauve nitbă t
râni i
,le-
apove st
itlor
ceeac es -af ăcut.Şia uproslăvitpeDumne zeuş ia uz i
s:obi ceiaremâ ndria
diavolul
ui ,săca dăprins mereniapor unc iil
uiHr i
stos .

5.Căl
ătorea
uodini
oarăavvaDanii
lşiavvaAmmoi .Ş
iazisa vvaAmmoi
:când
vom şedeaşinoil
achil
ie,pă
rinte
?Zis-aavvaDanii
llui
:cineiadelanoipe
Dumnez e
ua cum?Dumnezeuesteînchi
li
eş ii
ară
şiDumne z
e uest
eînaf
arăde
chi
li
e.

6.Apove st
itavvaDa nii
lcă,a f
lându-seîns chitavvaAr s
e nie,eraa coloun
căl
ug ărcarefurava s
elebătrânil
orş il-
alua tpee lavvaAr senielac hil
ias a
,
vrânds ă-
lfol
oseascăşipebă t
rânis ă
-iodihnea s
că.Şi
-iz i
ceal ui:or
ic eve ivoi
,
euîţivoida,numa inufura.Şii-
ada tluiaurş ibanişiha i
neş itoatătrebuinţa
lui
.Iare lducându-se,i
arăşifura.De c
ibă t
râniivăzândc ănuaî nce tat
,l-au
izg
onitz ic
ând:des evaa f
lavr eunf ra
tec a r
es ăa ibăvr eone putinţăde
neajungere,tr
ebuies ă-
ls uferi
.Iardef urăş idupăs fătuirenu î ncetează
izg
oniţi-
lpee l
.Căş ipesufl
etulluivatămăş ipet oţ
icar esuntî nlocula c
e l
aîi
tul
bur ă.

47
7.Apove s ti
ta vvaDa niilfa rani t
ul ,căaz ispă rinte lenos tr ua vvaAr se niepe ntru
uns chi tiot ,c ăe rama rec uf apte le,da rpr os tl ac re dinţ ăş ig re şe ape ntru
pros tial ui şi zic eac ănue s tec ua de vă ratTr upul lui Hr istos ,pâ ine ac a reol uă m,
ciînc hi pui re .Ş ia ua uz i
tdoibă t râni,c ăz isesea ces tc uvâ ntş iş tii
ndu- lc ăe s
te
ma rel avi a ţă, aus oc otitc ădi nne ră uta t
eş ipr os tiez ic e. Şia uve nitl ae lş ii-au
zisl ui:a vvo,c uvâ ntdene cr ezuta ma uzitpe nt ruoa re car e,c um c ăz icec ă
pâine ac uc a reneî mpă rtăşim,nue stec ua de vă ratTr upull uiHr istos ,c ie s
te
închipui re .Zi s-abă trâ nul:e us untc elc ea mz isa cea sta .Ia re iîlr ug a uz icând:
nuţ inea şa ,a vvoc ipr ec um aî nvă ţa tBi sericac e as obor nic easc ă.Că cinoi
crede mc ăpâ ine aa ce astae steTr upull uiHr istosc ua de vă ratş ipa ha rule s
te
însuş iS âng e lel uiHr i
stosc ua de văr atş inueî nc hipui re.Cipr e cum î ntru
începutţ ă rânăl uâ nddi npă mâ nt ,az iditpeom dupăc hi pulS ăuş ini me ninu
poa tez icec ănue s tec hipa ll uiDumne zeu,de şie stene î
nţ elesc hi pul ,a şaşi
pâine a ,pe ntr uc areaz is,c ăTr upulMe ue s t
e ,a şac rede mc ăe s tec ua de vă r
at
Trupull uiHr i
s tos. Iarbă trânulaz is:denumăvoiî nc redi nţadi nl uc ru, nua m
vestireî nc hi pde să vâ rşit.Iare ia ur ă spuns :s ăner ug ă ml uiDumne ze ut oată
săptă mâ nape nt rut ainaa cea staş ic rede mc ăDumne ze unevade sc ope rinouă .
Iarbă trâ nulc ubuc ur ieapr i
mi tc uvâ nt ulş iser ugal uiDumne ze uş ie lz icând:
Doa mne . Tuş tiic ănudi nr ăut ates untne credinc ios ,c ic as ănumăî nşe lîntru
neştiinţ ă .De scope re -mi,Doa mneI isus eHr ist
oa s e!Me rg ândî nc ăş ibă t
r âniila
chili
ilel or ,s er ug aul uiDumne ze uş ie iz i
c ând:Doa mneI i
s useHr istoa se,
desc ope rebă tr ânul uit ainaa ce asta, cas ăc readăş is ănu- şipi ardăos tene alasa!
ŞiDumne zeuaa scul tata mâ ndouăpă rţi
le.Ş iî mpl ini ndu- s
es ăpt ămâ na ,a u
venite idumi nic ăl abi se ricăş ia us tatî mpr eunănuma ie ic âte şitreipeo
rogoj ină ,i arî nmi jl
oce r abă trânul .Ş ilis -
a ude schi sl oroc hiic eiînţ ele gători.
Iarc ânds -apuspâ ine apeS fânt aMa să ,sea rătanuma ilac âteşitreic aunpr unc
şic ândî nt inde amâ napr eot uls ăf râng ăpâ ine a,i a tăî nge rulDomnul uis -a
pog or âtdi nc e r,a vâ ndc uţitş iaj ertfitpePr uncş iat ur na ts âng eleLuiî npa ha r.
Iarc ândaf râ ntpr eot ulpâ ine aînbuc ăţimi ciş iî nge rult ăiadi nPr uncbuc ăţil
e
mi ci
.Ş ic ânds -aa pr opia ts ăi adi nc eles fi
nt e,is -ada tbă trânul uic arnec u
sâng e. Ş ivă z ând, s-aî nfr i
c oşa tşias triga tzicând:c r edDoa mne ,căpâ i
ne ae s
te
TrupulTă uş ipa har ule steS âng eleTă u!Ş iînda tăs -af ă cutc a r
ne ac e adi nmâ na
luipâ inedupăt a i
nă . Şis -aî mpă rtăşit,mul ţumi ndl uiDumne ze u.Ş ii -auz islui
bătrâ nii:Dumne zeuş tiefir eaome ne ască ,cănupoa tes ămă nâ nc ec a rnec r
udă
şipe nt rua c
e as taapr e f
ă cutTr upulS ă uî npâ ineş iS â ng eleS ăuî nvi n, l
ac eice
prime scc uc re dinţ ă.Ş ia umul ţumi te il uiDumne ze upe nt r
ubă tr
â nul ,c ănua
lăsats ăs epi a rdăos tene li
lel ui.Ş is-audusc âte ştrei cubuc urielac hi liil
el or.

48
8. Î
nc ăş ia ltfra t
ec ua ce leaş ig ândur ilupt ându- sea şape ntruS f
int eleTa i
ne , ca
şic elma is usz isbă trân,î ndoi ndu- seş ine crez ând,dec ei
lalţifra ţis -alua tl a
slujbăş ipove s tea, c
ăavă zutune l
ec aa cestea, fii
ndc ăfr aţi
ic eiceî llua serăpe
el,ser ug a uc ude adi nsul ,cas ăi sea ratel uidel aDumne zeua de vă rul lucrur il
or ,
săl epe deg â ndur ilene c redi nţe i
. Decidupăc es -as fârşits l
ujba ,l
e -apove sti
tl or
fratelez icâ nd:dupăc es -ac iti
tApos tolul ,î
nda tăc es -
as uitdi aconuls ăc iteas că
Sfânt a Eva ng he li
e ,a m vă zut a cope r emâ nt ulbi sericii de schi sş ic e rul
vă zându- se ,iarpedi a conî nc onjura tdef ocdi nt oa tepă rţi
le.Apoidupăc es -a u
adusDa rur il
eş is -aupusî na inte,a m vă zutc e rur i
lede schi zându- seş ipe ste
dumne ze i
e ştileDa rur if ocpog or ându- seş idupăf ocmul ţi
medeî ng eriş iî n
mi j
loc ull orunPr uncş ia lt
edouăf eţeac ărorf r umus e ţ
enue stec uput inţ ăao
spune ,că ci eras tră l
uc i
r eal orc afulge rul.
Şiîng e riia ceias tauî mpr e jurulme s ei,ia
rPr unc ulş ede apema să .Ş idupăc e
s-aua pr opi a tpr eoţiis ăf r âng ăpâ inilepune riiîna i
nt e,a m vă z utc eledouă
mi nuna tef e ţec ăs -aua propi atş iauţ i
nutmâ inileş ipicioa r
e lePr unc uluiş ic u
cuţitul pec a reîl ţi
ne au, a uj ung hiatpePr uncş i Sâng eleLui l-aut ur na tînpa ha r
,
apoia ut ă iatbuc ă ţ
e l
eTr upulLuiş iL- a upuspepâ ini.Ş iî nda tăs -auf ă cut
pâ i
ni l
eTr up.Ş ic ânds -a ua propi atf raţiisăs eî mpă rtăş ească,mis -ada tmi e
trupc ur atş ine putâ nds ămăî mpă rtăş es
cc ue l,plâng eam.Ş ia ma uz itg las
gră i
ndu- miî nur echileme le:omul e ,pe ntruc enut eî mpă rtăşe şti?Nue ste
ace astac ee ac ea ic erut ?Ş ie ua mz is:mi los tivf i
imi e,Doa mne ,nupots ă
mă nâ nct r up.Ş ii ară ş
ig la sulaz is:c unoa şte ,da r,c ădeput eaomuls ăs e
împă rtăşe as căc ut r
up,t rups -arfia flat,prec um ş itua ia fl
at,da rnupoa t
es ă
mă nâ nc et r upş ipe ntrua ce a staDomnulDumne ze ulnos truar ândui tpâ inia le
put eriiî na inte .De ci,dea ic rezut,împă rt
ă ş
e şte -
teş it u!I are ua mz i
s :c red,
Doa mne !Ş ia cea st
az ic
â nde u,s -
af ăcutî nda t
ăTr upulpec a r
eî la ve amî nmâ na
me a ,pâ ine .Ş imul ţumi ndl uiDumne z eu,m- amî mpă rtăşit.Iardupăc es -a
sfârşits fânt as lujbăc e adet aină ,a m vă zutdea seme nea ,a cope rămâ nt ul
biser i
ciide s chisş ipe dumne z e
ieş ti
leş ic e reştile put erii ară şil ac e ruri
înălţându- s e.Ac es t
e aa uz indu- lef ra ţ
iidel af ratelec elc el epove steaş i
umi lindu- s epe ntrua tâtada ra l l
uiHr i
stos ,s-
a udusmul ţumi ndu- lş islăvindu- L
peEl .

9.Acelaș
ia vvaDa ni
ilapove s
titpentr
ua l
tbă t
rânma receşedeaînpă rţi
lec e
le
dej osa leEg ipt
ului,căz iceaîntru prost
iec ăMe lchi
sedece steFiull ui
Dumne zeuş is-ave s
titferi
citul
uiChiril
,a r
hiepis
copulAl e
xandr i
eipe ntru
dânsul.Şiat ri
mislae l
,da rşt
iindcăe st
efăcătordemi nunibătr
â nulşior i
ce
ce
r edelaDumne z e
u,is edescopereluişicum căîntruprost
ieaz iscuvâ nt
ul
ac
e sta
,aî ntrebui
nţata c
e s
tfeldeî nţel
epci
une ,zi
când:avvo,rogu-te,f
iindcă

49
gândul îmiz icec ăMe l
chis edece steFiul l
uiDumne zeuşialtgândî mizicecănu,
ciome steşia rhi
ereual uiDumne zeu. Decifii
ndcămăî ndoi e
s cpentrua ceas
ta,
amt r i
mi slat ine,cas ăt er ogiluiDumne zeus ă-
ţidescope rea ceastaşis ă
cunoa ş
te ma de văr
ul.Iarbă trâ nulîndră z
nindl apetrece
reas a, azis
:dă -mitrei
zil
eş ieuvoive st
icee s
te. Dec ime rgând,ser ugaluiDumne z eupentruc uvântul
acestaş iveni nddupăt re izileaz isferici
tuluiChiri
l,căome steMe l
chisedec.Şi
i-
az i
sl uia rhie pi
scopul:cum ş ti
i,avvo?I arelaz i
s:Dumne zeumi -
ade s
coperit
pet oţipa tria rhi
i,aşac â t
eunult recândî na i
nteame adel aAda m pâ năl a
Me l
chise dec.Ş iîngerulmi -az iscăa cestae st
eMe l
chise
de c,şisăc redc ăa şa
este.Dec i,
duc ându-sesing urpr opovă duiac ăome steMe l
c hi
se de
cş ifoartes-a
bucur a
tf eri
c itulChiri
l.

10. S-as uitoda t


ăa vvaDa niilce ldel aS c hitcuuc e niculs ă uînTe ba idac eade
susl apome ni real uia vvaApol loş ia uie şitpă ri
nţ iispr eî ntâmpi na re aluic ala
şaptes tadii,fiindl anumă rc ac i
nc imi i.Ş ierac uput inţ ăa -ive de apeni sip
înti
nş ipepâ nte c
e ,caî nr â ndui alădeî ng er i,
ca rec uf ricăpr ime scpeHr istos;că
uniiha inelel ea şte rne aupec aleî na i
nte al ui,i ara l
ţiipă mâ ntulî luda uc u
lacrimi l
e .Ş ii e ş
ind a rhi ma ndr ituls -aî nc hina tdeş apt eor iîna inte af eţe
i
bătrâ nuluiş is ă r
ut â ndu- seî ntredâ nşii,auş ezutş iis -aur ug atsăa udăc uvânt
del adâ ns ul,cănude gra băvor be ac ui
va .De cidupăc eaş ezuta farădec hinovie,
peni s i
p, cănuî iînc ă peabi s erica,zis-aa vvaDa ni i
luc e niculuis ău: devoi ţ
isăvă
mâ nt uiţi
,i ubiţ ine a gonis ealaş it ă cerea,c ădea cestedouăf aptebunet oată
viaţac ălugă ri
lora tâ rnă.Ş iuc enic ulluiada tunui adi nf raţisc ri
s oar e
aş ia
tălmă cit-oe g i
pt ene şte.Ş idupăc es -ac it
itpă rinţ i
lor ,aupl ânst oţiş ipe treceau
pebă t
râ nulpl âng â nd;c ăcini me ninuî ndră zne as ă-iz ică,fămi l
os tenie.Şi
venindl aEr mupol i
, az i
suc e niculuis ău:du- te,ba teî npoa rtamă nă stiri
ia cel
e i
a
şispunec ăa icisunt !
Căe raa colomă nă st
iredef e me i,cares ez ice aal uia vvaI ere mi a,înc are
locuia uc at reis ut edes ur ori
.Ş is -
adusuc e niculş iabă tut.Ş ii -az islui
portă riţac ug lass ubţ ire: mâ ntui eşte-t
e !Bi nea ive nit!Cepor unc eşti
?El az i
se i:
chea mă -mipema icaa rhima ndr it
ă ,că civois ăvor besc .Ia re aaz is:nus e
întâlne ştec uni me nini cioda tă
, cis pune -mi ,cepor unc eştiş iîivois pune .Iarel
az is:s pune -ic ăunc ălug ărvr e as ă-ivor be ască .Ia re ame r gândi -as pus.Iar
egume nave ni ndi -az is:c epor unc eşti
?Ş iaz i
sf rate l
e :cas ăf aceţimi los teni
es ă
dorma icic uunbă t rân,c ăc iestes earăş inuc umvas ănemă nâ nc ef iarele
.I-a
zisluima i
ca :def olosvăe s t
evouăs ăfiţ
imâ nc aţidef ia r
e l
ec el
edi na fară ,
iarnu
dec e ledi nlă untr u, căa icibă r
ba tni ci
oda tănui ntră .I-az isfratele:a vvaDa nii
l
este,c ela lS chitul ui.Ia re aa uzind,ade schispor ţil
eş iai e şi
ta lergând,
aseme ne aş itots obor ulş iîmbr obodi turilelorl e-aua şternutdel apoa rtăpâ nă

50
jos,undee rabă trâ nul,t ă vălindu- sel api cioa re lel uiş is ăr utâ nd ur me le
picioa relorl ui. Şiint rânde iî năunt ruî nmă nă stire ,aa duss t
ar eţal ig he anş il-a
umpl utc ua păc ă l
di şoa răş ic ubur uieniş iapuspes ur or idouăc e teş ias pă lat
eapi cioa r el
ebă trânul ui şi aleuc enic uluilui şiluâ ndunpa ha r,luadi nl i
g he anş i
turnapec ape teles ur or i
lorş ia poiat ur natî ns ânule işipec ap. Şiput eas ăl e
vadăc ine vapet oa tec apeni ştepi e trene cl
int i
te ,făr ădeg ra i
,c ăcit otr ăspuns ul
lorc us e mns ef ăcea .Zi s-ada rbă trâ nul, s
t areţe i
:penoinea ulae vla vie,s aua şa
suntt otde aunas ur or il
e ?Ia re aaz is:totde aunaa şas untr oa be let a le,stăpâ ne,
roag ă-tepe ntr udâ ns e le!Iarunadi ne lez ăc eaî nmi jloc ulc urţiidor mi nd, r upt ă
şizdr e nţur oa să.Ş iaz isbă trânul :c inee stea c eastac a redoa rmea ici?Ş iaz is
unadi ns uror i:estebe ţivăş ic es ă-if a
c emnuş ti
m;c ăaos coa tedi nmă nă stire
net eme m deos ândăş ideovom l ă sa,s mi nte şt es ur orile.Zi s-abă trânul
uceni cul uis ău:i alig he anulş i-
la runc ăde as upr ae i. Iare lfă cânda şa ,s-as c ulat
sorac adi ntr-obe ţie. 
De c iaz i
ss ta r
e ţ
a :s tăpâ ne ,totde a unaa şae ste.Ş iluâ ndpebă trâ n, aui ntr atî n
trape zăş ia uf ăcutc i
năs ur or il
or ,z icând:bl a gos love şteper oa be let ale ,c a
înaint eat as ăg uste !I are ll e-abl ag oslovitş inuma ie aş ic eadeadouadupă
dâns aa uş e zutc ue i. Şibă trânul uii -aupusunva s ,c ar ea ve ave rde ţurimui ate
şic rudeş ic ur ma leş ia pă ,i aruc e niculuil int ec a ldăş ipuţ i
năpâ ineş ivi n
ame s teca t.Iars uror ilea upusbuc a temul te:pe şteş ivi ndi nde stul şia umâ nc at
foartebi neş ini me ninuag r ăit.I ardupăc es -a us cul a te i,z is-abă trânul
stare ţei:c ee stec ea if ăcutc ănoit re buies ămâ ncă mbi neş ivoia ţimâ nca tc ele
bune ?I -ar ăs punsl uia cee a:t uc ălug ăre ştiş ihr anădec ă l
ug ă rţ i-a m pusş i
uceni cult ăuuc enicdec ălug ăre steş ihr anădeuc eni ci -a m pus ;iarnoi
începă t
oa res unt emş ihr a nădeî nc epă toarea m mâ nc a t
.I -az isbă trâ nul:
pome ni tăf iedr agos t eat a ;c ua de vă ratne -amf olos it.Ş ime r gâ nde is ăs e
odihne as că,z is-
abă trânuluc eni culuis ău:du- tedeve ziundedoa rmebe ţi
va
acee ac a rez ăce aînmi jl
oc ulc urţ i
i.Ş is-adusdeavă z utş iave ni tdei -aspusl ui,
cal as fârşituli eşitor il
or( W. C.).Ar ăspunsbă tr
â nul :pr ive ghe a zăc umi neî n
nopt eaa ce asta.Şidupăc ea ua dor mi ttoa tes uror ile, al uatbă trânul peuc eni cul
săuş is -apog orâtpedi ndosş iavă zutpebe ţ
ivăc ăs -as cula tş iş i-aî nt i
ns
mâ iniles alelac e rş ila crimi lee ic apâ râulş ime tani ilel ef ă ceapâ năl apă mâ nt
şicâ nds imţ eac ăvi nevr e os or ălai e şi
tor i,sea runc apes inej oshor ă ind. De cia
zisbă trâ nul,uc enicul uis ău:c he amă -mipes tare ţaî nc etişor !Ş ime rgânda
chema t
-opee aş ipeadouadupădâ ns aşi toatănoa pt eapr ivea uc elec efăc ea .
Iars ta reţapl âng eaz icând:z vons -af ăcutpe nt rudâ ns aî nt res ur oriş ia
cunos cute aş is-adusbi nişorundedor me abă tr ânulş ii -
af ur att oiag ulş i
piept arulş iade sc hisuş amă nă s ti
riiş ias crisun bi leţ
e lş il -apuspe
încuie toa reauş i
i,zicâ nd: rug a ţi
-văş imăi er t
a ţideor icev- amg re şit, şis-af ă cut
nevă z ută .Şidupăc es -af ăcutz iuă ,a uc ăut at-oş in- aug ă si
t -
oş is -audusl a

51
poartăşiaug ăs
ituş
ade sc
hi s
ăş ipit
ăcelulpedâ nsaşis
-afăcutplânger
ema re
înmă năsti
reşiaz i
sbă trânul:eupe ntrudâ nsaam venitaici
,căa c
estfelde
beţi
viiubeşteDumne z
e u.Şit oa
tes emă rturi
seaubătrânul
ui,spunândcei-au
făc
ute işifă
cândbătrânulr ugăciunesuroril
ors-audusa mândoilachil
ii
lelor
,
sl
ăvindşi mulţ
umindlui Dumne ze u,
Celuiceşti
es i
ngurcâţi
robi a
scunşiar
e.

11.Apove sti
ta vvaDa niil
,preotulSchitului,zicând:c ânde ram ma itână ram
venitlaTe baidaşim- a mpog orâtlaunor aşsă -
mivâ ndluc rulmâ i
nilorme le.
Şi
eraa colounomc unume leEvloghie,cume şteşuguls ăpătordepi atră,c a
redi n
tânărăvâ rstăa ceast
ăl ucrar
ea vea:di nl ucrulmâ inil
ors a le
,înf iec arez ice
dobâ nde a,che l
tuiaşipâ năs earape t
rece apos t
ind, ia rsear aieşeaînor aşş ipe
străi
ni ices ea f
lauîia duc ealacasasaş ipi c
ioare l
el orcumâ i
nilesa leles păla,
cănua ve apea ltc
ine vaî mpreunăc ue l.Ş idupăput e reî ihr ăne a,iardi n
buc ă
ţ elel
ec epr is
osea u, cuuneleîşimâ ng âi
ane voiaf iri
i,i
a ra l
telelea runc ala
câiniis a
tului,căcipâ năş ilaa ce
ştiaîşia răt
aomulmi l
ostivirea.De ci,acestaşi
pemi nedemul teor i
, primindu-măî ng azdăî mpr e unăş ic ua lţ
ifraţi,m- afăcut
amămi nunaf oa rt
edef aptabunăal ui,cămăî nspăimâ ntami los t
ivir
e aşi
iubireadeoa me nial uiş iblâ
nde ţe
aş isme r
eniac ug etul
ui. Şiîntorcându- măl a
Schitş iaşezându- măî nc hil
ie,î
ntreisăpt ămâ nim- a mda tpes i
ne -
mil apos t
ire,
rugându- măl uiDumne z eusă-ideama imul tdec he lt
uială,c asăpoa tăs ăfacă
bineş ialtora,ma imul tora.
De ci
,di npos t
irel i
ps indu- miput er
e a,z ă
c e
a m ma imor tş ia dormi nda m
văz utpeunulc ucernicl ac hips t ândî na inte ame aş iz i
c ându-mi :Da niil
ec ea i
?
Şii-amz isl ui
: cuvânta mda tluiHr istoss ănug ustpâ i
ne ,pânăc emăvaa uz ipe
mi nepe nt ruEvl oghiepi e tr
a rul,c as ă
-ide aluibl agos l
ove nie,săf acăbi nema i
mul tora .Iarel az i
s:nu, c ăsevavă tă ma ,iara cumbi nes ea fl
ă; i
ardevoi e şt
is ă-
i
dail ui,pune -
tec he z
a şpe ntr us uflet ulluic ăs evamâ ntuiîntruma imul teşie u
îivoidal ui.I
a re uiară şia mz i
s:ma imul tDoa mnedă -ilui,catoţ iprintr -
însul
săs lăve ascănume l
eTă uc e
ls fânt .Ră spuns -aacela:a mz isţie, căa cumbi nes e
afl
ă .Iare ua mz isc ăt
r ee l:dinmâ inileme lec eresuf let
ull ui
!De c i
, mis -apă rut
înda tă,c ăm- a ma f
latl aS fântaÎ nvi ereş i-am vă zutunc opilş e
z ândpes fânta
piatră ,iarpeEvl oghiede -
adr eapt al uis t
â ndş icăutâ ndc ă t
remi nec opil
ul ,az i
s
cătrec e ic eera udef a ţ
ă:a c
e stae stec elces -apusc he zaşpe nt r
uEvl oghi e?Iar
eia ur ă spuns :aşa, cua de văra t
, stă pâne !Ş iiarăşiaz i
sc opilul:spune ţi-ilui,că
ams ăc erc hez ăşia.I
a reua mz i
s :aş a ,
stăpâ ne,delami nec ere-oa cea sta
, numa i
dă-il ui!Ş ivădc ăîitoa rnăî ns ânull uiba nimul ţi.Şipec âtaceiat urna u,pea t
ât
sânull uiEvl og hiepr ime a .De c ide şteptâ ndu-măe u,a mc unos cutc ămis -a
ascul tatrug ăciune aşi ampr os l
ă vitpeDumne zeu.

52
IarEvl og hiei e ş
indl al uc ruls ă uş il ovindî npi a tră,audeuns une tde şertş i
săpândg ăse şteope şte răpl inădeba niş is păimâ ntâ ndu-s e,soc ote aîntr us i
ne :
cevoi face?De -i voi l
uapea ceş ti
al aor aş,vaa uz idr egătorul şi vinedeî iiaş ieu
măpr ime j
dui e sc.Cima ivâ rtosmăvoiduc el aoţ a răa f
a r
ă ,undeni me ninumă
cunoa şte.Şitoc minddobi t
oa cec aş ic uma rfia vutdec ă r
a tpi etre,ac ă ratba nii
larâuş ipunâ ndu- iînc ora bie, s-adusl aBi zanţ.Şiî mpă ră ţ
e aI ustinbă t
r ânulş i
ada tba nimul ţiîmpă r atuluiş ic e lorma ima riail uiş iîntrupuţ i
năvr e mes -
a
făcute parha lpr etor ilorş iac umpă ra tca săma re,c areş ipâ năa cum s ez i
cea
egipteanul ui.Ş it r
e cânddoia ni,e une şt
iindni mi cdec elec es ef ăcuse ră,a m
văzutî nvisc ăm- ama flatlaS fâ ntaÎ nvi ereş ipec opi liară şil-amvă zut,şe zând
pes fântapi atră .Şia duc ându- mia mi nt edeEvl og hie ,amz isî ntrus i
ne -mi :oare
undee st
eEvl og hie?Ş idupăpuţ int impî lvă dpea c esta,târâtdeuna r ap, a
fară
del afaţac opi lului.Ş ide şteptâ ndu- mă , amc unos c utc eîns emne az ăve de niaş i
am z isî ns ine -mi :va i
,mi epă c ăt os ului,c ăa m pi erduts ufletulme u!Ş i
sculându- mă ,m- am dusl aor aş ,c ape ntruavi ndel ucrulmâ inilorme leş i
aşteptânds ăa flupeEvl og hie ,s-af ă cuts earăa dânc ăş inime ninus -aînde mna t
sămăi aî ng az dă .De cimăs c olş iî nt re bpeobă trâ năş iîiz i
ce i
:buni co, dă-mi
treipa xi
ma zi( pe s
me ţi)s ămă nâ nc ,c ănua mmâ nc a tastăzi.Ia re aduc ându- se,
mi-aa duspuţ inăf iertur ăş imi -apusî na i
nt eşiş ezânda proa pe ,aî nce puts ă-mi
vorbe ască,g răindc uvi ntedef ol os :a vvă ,
nuş t
iicăe ştitână rş inut rebuias ăvi i
înor aş.Aunuş ti
ic ăs c himac e ac ă lug ă reascăc erel iniş
te. Şia lteleoa rec are?Ş i
amz i
se i:cepor unc eştida rs ăf ac ,c ăc ilucrulmâ inilorme lea m ve nitsăvâ nd?
Iareami -az i
s :mă cardeî ţ
ivi nz iluc r ulmâ inil
ort a l
e ,darnuz ăbovia şaî nor aş;
dacăvoi eşti săf i
i călug ă r,du- telaS c hit!
Ş
ii-amz isei:nue s tea i
ciî nor aşulacestavr eunom t emă tordeDumne zeu,
cas ăa dunepes trăini?Ş imi -az i
s:o,c ea igr ăi
t,a vvo?Am a vuta i
cipeun
pietraroa recareş imul tebună tăţifăceal as trăini.Ş ivă zând Dumne zeu
lucruril
elui,i-
ada tluida r.
Ş ie ste,precum audpa tr
ic i
ana st
ă zi.Iare uac est
ea
auzind,a mz isîntrus ine-mi :e ua mf ăcutuc i
de reaa c
e asta.Ş iînda tăintrând
într-
oc orabie,m- am dusl aBi zanţş iîntrebândş ig ăsindc asal uiEvl oghie,
şede amlângăpoa rt
ă, vrânds ă-lvădpee l
,cândvai eş i
.Şide cit r
e cândpuţ i
n,îl
vă dîndatăpee lcuf al
ăş iî nc onjuratdeoa me nimul ţiş ia mz i
sc ătree l:
mi l
uieşte-
mă ,ams ă-
ţig răiescoa reş c
ede osebi!Iare lnual ua tami nte ,
ciş icei
ceme rg
eauî nai
nt eauda tînmi neş iale
rg a
mma iî
na inteş iiarăşistrigamş icei
depeur măi arăşiauda tînmi ne .
Ş iaceastaînpa trus ăptă mâ nifăc ând,nua m
pututs ăvorbe scc ue l.I
a rma ipeur măs tri
gânde ui arăşi,aa l
erg atunuldi n
sluji
tori
iluicuunbă ţş iatâtam- abă t
utc udâns ul,
câ tm- al ăsatma imor t.Apoi,
dupămul tăvr eme ,puţ i
nî nt ărindu-mă ,amz isîntr us i
ne -mi :s ăme rgeml a
SchitşidevavoiDumne zeu, vamâ ntuişipeEvl oghie!Ş im- ampog or âtlama re
şia f
lândoc orabieale xandrine ascăpor nindînda tă,m- a
ms uitîntr-însaş ide

53
scârbăş idebă t
ă ia ma dor mi t
. Şimăvă dpemi nei arăşilaSfânt aÎnvie reş ipe
copilula celaa seme ne ai arăşiş e
z ândş ic ăutândl ami nec uîng rozireş iz i
când:
nuve ime rge ,cive ipl i
nic hez ăşia.Iare u,def ri
c ă,niciade schideg uranua m
putut .
Şipor unc e şteladoidi nc eices tauî na i
nt eal uiş il
uâ ndu-măm- aul eg atcu
mâ inileî na poiş im- a us pânz uratc uc apulî nj os,zicându- mi:s ănut epui
chez aşpe steput er eat aş isănug răieştiî mpot rival uiDumne zeu.Ia re ude
mâ hni reş idene voi e ,nua mr ăspunsni mi c.De ci,a ş
af ii
nde us pânz ura t
,s -a
făcutg lasz icând:i e seAug us t
a( adicăÎ mpă ră teasa)ş ivă zând- o,a ml ua t
î
ndr ă zne al
ăş ia ms triga t
:mi luieş t
e-mă ,stăpâ nal umi i
!I are aî ntorcâ ndu- se
cătremi ne,az i
s :c evoi e ş
ti?Am z is:pe ntruc he zăşi
al uiEvl oghies unt
spânz ur at.Şimi -az ismi e:eumăvoir ug ape ntrut ine.Şiamvă zutc ăs -adusş i
as ăruta tpic i
oa relec opiluluiş imi-az isc opilul:sănuma ifacilucrula ces ta
. Iar
eudef ricăf iindc upr ins,a mz i
s:nus tă pâne ,iartă-mă !Şiapor unc itş im- a
u
sl
oboz itşimi -az i
s :me rgilac hili
at a.Ve ziînc ăş icumvoia duc epeEvl og hiel a
rândui alac e adi ntâ i.De cide şteptâ ndu-mă ,m- am buc uratcubuc uriema r
ec ă
m- ami zbă vitdea c ea st
ăc hez ăşi
e .Şiî notândc uc orabia,a m ve nitl aS c hi
t,
mul ţumi ndl uiDumne z eu.Iardupăt r
e iz i
lea udc ăamur itIustinî mpă ra t
ulş i
s-afă cutîmpă ratIus tinian. Apoidupăpuţ i
nt impm- amî nşti
inţatc ăs -
a us culat
asupr aî mpă r atului,pa truoa recar edi nc e ima ri,întrec areunulaf ostş i
Evlog hie.

Şi ceitre iprinz â ndu- se,l


i s
-a ută iatca pet el
e ,i
a rEvlog hieaf ug itnoa pt e
a .Şia
porunc itîmpă ra tul caor iundes evaa fla,săs eomoa reş iel.
De ci,înt rebâ ndpe ntrudâ ns ulc uos ârdie,m- amî nştiinţatc ăs -aî ntorsl a
loc
uls ă ui ară ş
iş is-aa puc atdepi etrăr i
e ,ne arătândc ătreni me nic ăe le st
ec e
l
ces efă cus epa t rici
a n( boier)înCons t
a ntinopol , cialte gipteanaf osta cela,iar
elînc redinţ ac ăî ntrua t
â ţ
iaa niaf os tl aS f
inteleLoc uri.De cim- am pog orât
iar
ă şilaa celor aş,c as ămăî nştiinţezc el
epe ntrudâ ns ulma ic ude adi nsul.Şi
făc
â ndu- ses ea ră,i atăEvl og hieave nitc hemâ ndpes tră i
nil ag ă zdui r
e .Şi
văzându- l
,a ms us pinatş ilăcr i
mâ nd,a mz isc ătreDumne zeu:c âts -aumă ri
t
luc
r urileTa le,Doa mne ,toa t
eî ntr uî nţe l
e pciunel e-
a ifă cut!Cua de vă rat
,Tu,
Doa mne ,f ac is ăr aciş iîmbog ăţeşti,s me re ştişiî nalţiş ij udecă ţi
leTa les unt
nenumă ra te!Ş il uâ ndu- măş ipemi neî mpr e unăc ua lţis ăraci,ne-a m dusl a
casas aş is pălâ ndu- nepi cioar el
e ,ne -apusma s a.Şidupăc ea m mâ nc atnoi ,
luându- lde os ebi ,i-amz islui:cum t ea fli
,a vvoEvl oghi e?I are laz is:r oagă -
te
pentrumi ne , avvo, căsunts ăra c,ne avâ ndî nmâ ininimi c!I are ua mz isc ătree l
:
o,denua if ia vutni ciacesteapec a rel ea i
!I are laz i
s:pe ntr uc e,a vvo?Au
te-
a ms mi ntitc uc e vac ândva ?At unc ii- am pove stitl
uit oa tec eleces -a ufăc ut.
Şipl ângâ ndde a j
uns ,az is:r oagă -t
e ,a vvo,c as ăt rimi tăDumne z
e uc el
ede

54
tr
ebuinţăşideacum sămăî ndreptez!I
areua mz is
:cua devăra
t,fi
ule,s ănu
nădăj
duieşt
is ăţiseîncr
e dinţe
zea ltce
vadel aHr ist
os,câtveifiînl ume a
acea
sta,af
arădeplat
aosteneliiac
e st
eia.
Şiurându-ic
elebune,m-amî ntor sşia
rămasEvloghi
eaşa,s
ăpândl apietreşipri
mindpes tr
ăinipânălasf
ârşit
ul vi e
ţii
sal
eş ideos utădea nifăcându-se,nus -alăsatdea cea
stălucra
rec iî ida
Dumne zeului
puter
e,pânăc ândapl i
nitcăl
ători
avieţ
iiaces
teia
.

12. Ne-apove stitnouăa vvaPa lladi e,c ăi nt rândoda tăî nAl ex andr iaî mpr eună
cua vvaDa niilpe nt ruot re bui nţăoa rec are ,a uî nt â l
nitpeunt â nă rie şinddi n
baie,căs es călda se.Şivă z ându- lpee lbă trânul , as us pina tşimi -az ismi e:ve zi
pea cestf rate ,a res ăs ehul ea scănume lel uiDumne zeupr i
nt r-însul .Cis ă
me rgem dupăe l,cas ăve de m undepe tr ece .Şime r gândpeur mal ui,a mi ntr a
t
dupăe l.Ş iluâ ndu- lbă trânul de os ebi ,i
-az is: ofr at e, t
ână rf i
indş is ănă tos,nus e
cuvines ăt es calzi;căcis ăf iiî nc redi nţa t,fiule ,căpemul ţ
is mi nt eşti,nunuma i
pemi renic iş ipec ă l
ug ări.Ră spuns - aa ce l
abă trânului :dea şpl ă ceaî nc ă
oame nilor ,nua şf islug ăal uiHr istos .Cis crise s te:nuj ude ca ţiş inuve ţif i
judecaţi.At unc ii-apusl uibă tr ânulme tani e,z icâ nd:i artă -
măpe ntruDomnul ,
căcic aunom a mg r
e şi
t .Ş ia mi e şitdel adâ ns ul .Şii -
a mz isbă trâ nului :nu
cumvae s t
ene put inciosf ra te l
e,ş ia tunc inu s evaos â ndi ?I arbă trâ nul
suspinândş il ăcrimâ nd,az i
s :s ăt eînc redi nţe zepet i
nea de vă rul,f rate,ma i
mul tdec âtc inc i
ze cidedr a cia m vă zutî nc onj urâ ndu- lpee lş itur nâ ndpe s t
ee l
noroiş ioa ră poa i
c ăş ezândpeume riil uiş is ăr ut ându- lpee lşia ltăa răpoa ică
înaintealuij uc ândş ine ruşina reî nvă ţâ ndu- lşipedr aciîmpr ejur ulluime rgâ nd
şibuc urâ ndu- sedee l
,i a rpes f
â ntulî ng e rnul -a m vă zutni cia pr oa pe,ni ci
depa rt
edee l.Pe ntrua ce ast aa s emui escc ăe rae lpl indet oa t
ăne c ură ţ
e nia.
Şimă rturis escc eeac es ez iceş iî ns ăşiha ine l
el ui , c
a res untdec apr ăş imoiş i
îndoitelaf i
r ,încăş iape tr ecee la şaf ă răder uş i
neî nmi jl
oc ula cest eic etă ţ
i,
întrucar eş ic eicea uîmbă tr âni tînt rune voi nţ ei ntr ândpe ntr ut rebine apă ra te,
ses ârguie scs ăi asăî nda tă,c as ănus uf erevr eovă tăma res ufle tească .Apoiş i
alta:denue r ae liubitordes ineş iiubi t ordede z mi erdă rişii ubi tordec urvi e,
nus -
arf ide z golitfă r
ăder uş ineî nba ieş ipea lţiias eme ne ag oii -
a rf ipr ivit;
cânds f
inţ i
ipă rinţiinoş triAnt oni eş iPa homi e ,Amonş iS e rapionş ic eilalţi
pur t
ătorideDumne zeupă r inţi, aul e giui t
, cani me nidi nc ă l
ug ă rifă rădema re
boa l
ăş ine voi es ănus ede z gole as căpes ine .Căş iînş işipe ntruoa re care
trebuinţedene voi evr ânds ăt r eac ăr â ur iş ine fiindl untr e,nus ufere aus ăs e
golească,pe nt ruc ăs ec uc e rea udes f
â nt ulî ng er ,c areur madupădâ nşiiş ide
soarelec a rel umi na ,de şinuî ive de avr eunom,c is er ug aul uiDumne z euş i
treceaupr invă zduh,f iindc ăi ubit oruldeoa me niş iAt otput erni culDumne z eu
pec eadr ea ptăal orş ipl inădee vlaviec e rere ,g a taopr i
me aş ipr e aslăvito

55
î
mpl ine aş iculucruos ăvârşea .Ac este
as puindu- mibă tr
â nuls -aa stâmpă rat.
Iardupăc ene -amî ntorsnoil aS chit,nua utrecutmul tezileş ive nindf raţ
iide
l
aAl e xandr i
a,ne-a upove sti
tc ăf ratelecutarepr eotul( căa ve aş ihirotonie),
careş edeal abisericas f
ântuluiI sidor,celcec upuţ inma iîna inteve nisedel a
Cons tanti
nopol( şie r
aa c
e s
tape ntruc arezisesebă tr
ânul )
,s -aa flatcăc urvea
cufe me ialuiSa l
entarieş iprinzâ ndu-sedes l
ug iieluiş ideve cini,is-a utăiat
celedouăboa şea leluiî mpr eunăc umă dularult rupuluiş idupăt ăierema i
trăi
ndt reizil
e,amur it,făcâ
ndu- seoc arăşiruş inet uturorc ă l
ug ăril
or .Iareu
auzind,s culându-mă ,m- am dusl aa vvaDa niilş iam pove st
itl uic el
ec es -
au
î
nt âmpl at.Şiauzindbă tr
ânulal ăc r
ima tşiaz is:pe dea psac eluimâ ndr ue st
e
căder e
a .Şiînsemne azăbă trânulc ua ceasta,c
ădenubol eaa celac umâ ndriaar
fiprimits fat
ullui
, nua rfipătimi tunac aa st
a,pr inca r
eş iceil
a lţimâ ndr isevor
pede psi,denus evorî nvăţapr inc ădereaa c
e luia,săf ugădeopr ăpa s
tieca
aceasta.

13.Aupove st
ituc e niciiluia vvaEvl oghie,cum c ăt ri
mi ţându-nebă trânull a
Alexandriac asăvi nde ml ucrul mâ inilor,nedapor unc icas ănuf acemma imul t
detre izil
e.I a
rdeve ţifa cema imul tdet reizil
e,ne vinovats untdepă catul
nostr
u, ziceael.Iarnoil -amî nt r
e ba tpee l:cumc ăl
ug ăriiprinc etă
ţişiprins ate
cumi reniipe tr
e când,z iuaş inoa pt eanus eva tămă ?I a relaz i
s:crede ţ
i-mă
fi
il
or,cădupăc em- amf ăcutc ălug ăr,amf ă c
utt rei
ze cişioptdea nineieşi
nddi n
Schi
tş idupăa celam- a m dusl aAl exandr i
a,c ătr
epa paEus ebieîmpr eunăc u
avvaDa niilpent r
uot rebui nţă.Ş iint rândînc e
tate,a m vă zutmul ţicăl
ug ărişi
vedeamc ăpeuni idi ne ic orbiiîil ove aupe steobr az,iarpea lţ
iifemeig oaleîi
îmbrăţişauş il
aur e chel evor be au; iarînainteaa l
tor a
, goifii
nde i,copii
ijucauş i
cuba li
gădeom î imâ njau,i arpeuni iîivede amc ăţ ine auc uţi
teş it
rupur ide
oame nit ă
iauş idă dea uc ăl
ug ărilors ămă nâ nce.Şia mî nţelesc ăfi
ecar edin
căl
ugă riînc epa timăe rac ă zut,a ce stfeldedr aciş ia veac areur maudupă
dânsulş ilevor beaî nmi nte.Pe nt rua ceasta,fraţ
ilor,e unuvoi escsăz ăboviţi
nici
oda t
ăî nc et
a t
e ,canudea ce stf eldeg ândur i
,iarma ivâ rtosdedr aci,săvă
supăraţi.

14.S-asuitodatăa vvaDa nii


ldelaS chi
tl aTerenut,i
a rpec al
eai nt
ratînt
r-o
capişt
esădoa r
mă .Ş ieraua col
oidol
ive chiaiel
inil
orş iluândunul,l
-apusc a
unc opacsubc apuls ău.Iardemonii(dracii
),văzândî ndrăzneal
aluişivoind
să-lî
nfri
coşeze
,s t
r i
gauc ătreofemeie,penumec he mâ nd-oşizic
ând:cutare
,
vi
noc unoilaba ie!Iaraltdemona scult
ând,răspunde ac adinidol
ulcelceera

56
subca pulbătrâ
nuluişiz ic
ea:străi
na m deas
uprame aş inupotve ni
!Dar
băt
rânulnus -atemut,ciîndră
znind,l
oveaidol
ulz
icând:du-t
eîntruî
ntuner
ic,
dacănupoţ işiauzi
ndde monii,a
us t
rig
attoţic
uglasma r
ez i
când:ne
-aibi
rui
t
penoi!Şiaufugitr
uşina
ţ i
.

15.Zi ceaa vvaDa nii


lpe ntrua vvaDul a,c ăî ntâiaş ezutî nvi aţ
adeobş te
patruz eci
dea ni,apoi l
aS chi
ts -
al inişti
tş iîntrepăr i
nţiiceima ima ris-
as ocotit
.
De ciacestaspune a,căînmul tefe l
ur icercând, aaflatcăc eicepe trecînviaţade
obşt e
,ma imul tşima ide g
r abde câtc eic es eliniştesc,spore scînl ucrarea
fa
pt elorbunedevora veaş iînt rebuinţ as upune readi ninimăc urată.Căun
fr
a t
ee r
aîntr-oviaţădeobş t
ec uc hipul pros tşidefăima tma imul tdecâttoţicei
cee rauî ntr-î
nsa,i arc u mi nt ea ma reş ic i
ns ti
t.Ac esta oc ărâ
ndu- seş i
defăimâ ndu-sedet oţi
,i a
rdemul teor iş ibă tându- sec une dreptate,răbda
vi
te jeşt
ene zi
cândni mă nuini mic;iara ltuldinf ra
ţiice iceeraua colo,î
nde mna t
fi
inddedi avolul,af urats f
inteleva s
ec el
edi nbi s e
rică,tăinuindu-sedet oţi
.
Apoic ercet
aref ăcându- sepe nt r
uc elef ur at
e,t oţil afratel
ea cel
ac ares e
defăimapes inea ulipitvinaş ipea cestal -auos ânditdi npr e
supusc ăaf urat
celes f
inte.I
ardevr emec eac el
az iceac ănua reştiinţăc ât
uşidepuţ indel ucrul
acela,cuînde mna reaeg umenul ui,i-
a ulua tchipulc elc ă
lugărescdel adâ nsulşi
punâ ndu-l î
nfiare,l
-auda ticonomul uilavr eisprec ercetare.

Ac esta,dupăc eş ic uvi nedeboul -abă tutdea j


unsş ia l
tepe de psei -ada t,
fi
indc ăni mi cnua ve aa celaces ămă r t
ur i
se as că ,cidi mpot r
ivăpune aî na i
nte
neştiinţafa pteia cele i
a ,l
-atrimi sladr egă t
or ull oc ului,cas ă-lpede ps eascăma i
mul t
.I ara celaf elur idemunc ia rătânda supr al uiş ic uf oct rupula rz ându- işi
cu ne mâ nc aredemul tez il
eş ic uî nc hisoa reî nt unec oasăş iîne căcioa s
ă
pede ps i
ndu- l,dupăc ede opotrivăaa fl
a ttăgă dui ndu- s
ef ur t
işagul dec elesfinte,
cuvoi aeg ume nuluiş iaf raţ
ilorl -aos â nditl amoa r t
e ,dupăc um or ânduie şt
e
pravila, c
ăpe de aps af urtişa
gul uidec eles fi
nt ee stemoa r
t ea.Şide ciaf ostdus
săis et ai
ec apul .Ia rf r
a t
elec e lcef ur asec eles fi
nte ,vă zândş ipă t
imindc u
sufle
t ul,ve nindl aa vvaaz i
s:m- amî nştii
nţ atc ăs -aua f
la tva s
e l
ec el
es finte,
pentrua ceas t
ag răbe ştes ă nu is et aiec apulf ra t
e l
ui.I are lve ste şt
e
dregă torului.Ş is loboz indu-sef ratele,ave nitî nvi a ţ
ac eadeobş te.Ş ima i
trăi
ndt reiz i
le, s
-adusc ătreDomnul ,dâ ndu- ş is ufletulînvr eme acâ nds er uga
şicăzus eîng enunc hi.De civenindt oţice idinmă nă stireş iaflândt r
upull uia ş
a
stânds prepoc ăinţă( adicăîng enunc hi),l-aul ua tpee lş il-audusî nbi serică,
pânăc ânds ăs ea şe zea colo!Şil ovindu- seî nt oa că ,s-aa duna ttoatăla vraşit oţi
alergaul at rupula cela, f
iecarevoi ndpe nt r
ubl a gloslove nies ăiavr eopa r
tedi n
haine,s audi npă r.Ia ravvat emâ ndu- sec anuc umvas ăs er upăş it rupul ,l-
a

57
bă ga
tîna l
tarş il
-auînc uiatculac ătaşt
eptânds ăvinăş iavvaa lla
vrei.I
ardupă
puţint i
mpve nindş ia celaş iapr i
nzândt oţifăcli
iş ipunâ ndt ămâie,căutau
trupuls ă-ls c
oatădi na l
tarş is ile
aupepr oist
osulmă năstir
iisăde s c
hidă
de gr
abă.I ara celade schizândş iintrândînă untruc ua lţimul ţ
i,haineleşi
încălţ
ămint el
er ăposatuluile-aua f
lat,i
artrupulnue rani căi
eri.Deciauînceput
toţisăslăvea s
căpeDumne zeuş isăs t
rigeuniic ăt
rea lţ
iicula c
rimişis ăzică
:
vede ţ
i,fr
a ţi
lor,cef eldeda rurinepr ici
nuieştenouăî ndelungă-ră
bda reaşi
sme reni
a!S ănene voim da rşinois ăs uferimi spit
ăş ide f
ăimarepe ntru
Domnul şivomf islă
viţişic i
nstiţ
i şiî
mpr eunăc uElînve civomî mpă r
ăţi.

-P
ENT
RUA
VVAD
ULA-
1.Az isavvaDula:denes i
leş
tepenoivr
ăjmaşulsălă
săml i
niştea
,sănu-l
ascul
tăm pee l
,cănue s
tenimicase
meneacae aşicapost
irea,spreaj
utor
asupralui
.Pent
rucăasc
uţit
ăveder
edauel
eochi
lorcel
ordinl
ăuntru.

2.Azisiar
ăşi:t
aiepr
iet
eşugur
ilecel
ormul
ţi
,cas
ănus
eri
dic
eră
zboia
supr
a
minţ
iita
leşivatul
burac
hipull
iniş
tir
ii
.

-P
ENT
RUA
VVAD
IO
SCO
R-
1.Poveste
aupă r
inţi
ipe nt
ruavvaDioscor,episcopulNahias
tie
i,căpâi
nealui
eradeor zşidelint
eş iîntotanulpuneaînc e
putdeovi aţ
ă,zicâ
nd:înanul
acestasănumăî nt
âlnesccuc i
neva,sausănuvor bes
c,saus ănumă nânc
fi
ertură
,sausănumă nâ ncpoame,sauverdeţuri
. Şil
atoatăl
ucrareaa
şafăcea
şidupăcesăvâr
şeauna ,
luaalt
aşiaceas
tafăc
e aînt oţ
iani
i.

2.Unf ra
teaî ntr
e batpea vvaPime n,zi
câ nd:mătulburăg ândurileşinumăl asă
sămăg r
ij
e scdepă cateleme l
eşimăf acs ăiauamintelane aj
uns uril
efrat
elui.Ş
i
i-
as pusluibă tr
â nula vvăDiosc
or ,căeraî nchi
lie,plâ
ng ându-şipă cat
elesale,
iaruceniculluişedeaî na l
tăchi
lie
. Decic â
ndme rgealabă trânul,îlgăs
eapee l
plângândş iîizi
c ealui:pări
nte,dec eplângi?I
arbă trânulzicea:pă c
atel
eme l
e
îmiplâng.De ci
,îizic
e aluiuceni
cul:nua ipăcat
e,pă r
inte!Şiarăs punsbătrânul:

58
c
uadevăra
t,f
iul
edemăvoil
ăsas
ăvă
dpă
cat
eleme
le,
nus
untde
ajunsa
lţit
rei
,
s
aupa
t r
u,săl
eplâng
ă.

3.Az isavvaDios cor:denevomî mbrăcac uîmbr ă


cămi nteaceacereasc
ă, nune
voma fl
ag oi
.Iardenunevoma f
lapur t
â ndîmbr ăc
ămi nteaacee
a, c
evomf ace,
fra
ţil
or ?Căa vems ăa uzimş inoig l
asula cel
ac ar
ez i
ce:aruncă
-lpee lînt
ru
înt
une ric
ulc eldi nafară;acol
ovaf iplâ ngere
aş isc r
â ş
nireadinţi
lor.Mul t
ă
ruşi
nevaf inouă ,da căatâ
tavr emepur tâ ndnoichipula ce
stanevom a fl
aîn
ceasuldene voiene avândîmbr ă
că minteac eadenunt ă.O,c ecăi
nţăvas ăne
urme ze!O,c eî ntune r
icvas ăc adăa supr anoastr
ă,î nai
nteapă r
inţi
lorş ia
fra
ţil
ornoş tr
i,c a r
e ne vorve dea pe noimunc indu-ne de demoni ic ei
înf
ricoşători
!

V.Î
NCEPUTULSLOVEIE

P
ENT
RUS

NTU
LEP
I
FAN
IE
,,E
PI
SC
OPU
LCI
P
RUL
UI
1.Pove sti
t-asfântulEpi f
anie,e pis
c opulCi prului
,c ăîn vr emeaf eric
itului
AtanasiecelMare,ni ş
tepă s
ă r
iz burândî mprejurulcapiş
teiluiS e
rapid,st
riga u
neîncetat
:c r
as!c r
a s!Şive ni
nde l
iniilaf eric
itulAtanasie,a ustri
gat:ră ule
bătrâne,spune-
nenouă ,cestri
găpă să r
il
e ?Şirăspunzândaz is:păsăril
estrigă:
cras,cras!Iarcuvâ ntulacesta:cras,c r
a s,î
nl imbaa vsone nil
orînsemne a ză
mâ i
ne .Şiadaugăc ămâ i
nevorve deas lavaluiDumne zeu.Ş idupăa ceeas -a
vesti
tmoa rt
eaîmpă rat
uluiIulian.Ş ia ceas
taf ăcându-s
e ,s-aua dunate iş i
str
igaua supral
uiS erapidzicând:dac ănuî lvoiaipee l
,pentruc eluaidarurile
lui
?

2.Acestaapovest
it,căîncet
ateaAl exandri
e ieraunvizi
ti
u,c areerafeci
orul
uneima i
cicesenume aMa ri
a.Ac e
s t
al aalerga
readec aices efăc
ea,ac ăzut
,
apoisculâ
ndu-s
eaî ntr
ecutpec e
lc el-asurpatşiabirui
t.Şinorodulas t
rigat
:
fi
ulMa ri
eiacăzutşis-ascul
atş iabi rui
t.Încăgrăi
ndu-seac es
tglas,avenit
veste
aî nnorodpe ntrucapi
şteal uiS er
apid,căma rel
eTe ofi
lsuindu-s
e,a
surpati
dolul
luiSe
ra pi
dşiastăpânitcapiş
tea.

59
3.S-ave st
itfer
ici
tul
uiEpi f
anie,episcopulCipr ul
uidel aa vvamă năsti
rii
,pe
careoa veaînPa l
est
ina,aşa:cur ugăciunil
etalenune -amlenevitdec anonul
nostr
u,cicuos âr
dieciti
mş iceasulîntâişialtreil
eaşialşasele
aş ia lnouleaşi
vecer
nia.Iarelpri
hănindu-i
,le-
aa rătatlorzic
â nd:arăta
ţisunteţ
ic ăvăl enevi
ţi
încel
elalt
ec e
asurial
ez i
lei
,petr
e cândde şer
ţilarugăciune.Cătrebuiec ăl
ugăria
ceaadevăratăneî
ncetatsăaibărug ăc
iune aşicântare
aps al
mi l
orînini mas a.

4.At ri
mi soda t
ăs fâ
nt ulEpifani
ecătreavvaI l
arion,rugându-lpee lşiz i
când:
vinosăneve de mma iînaintedeaneduc edint r
up. Şime r
gânde l
, s-
aubuc urat
unulcua l
tul
.Da rmâ ncânde i
,s-aadusopa săr
e.Ş iluândepiscopul,ada tlui
avvaI l
arionş iaz isbă trânul:i
artă
-mă ,cădec ânda ml uats chima,nua m
mâ ncatjunghiat.Şii-azisluiepis
copul:iareudec ânda mluatsc hi
ma ,nua m
lăsatpec inevas ăa doarmăa vâ
ndc evaa suprame a,nic
ie unua ma dormit
avândc evaa suprac uiva.Şiaz i
sluibă t
rânul:iart
ă-mă ,căpetrecereat aeste
ma ima r
ede câtame a.

5.Acest
a-ş
iz i
cea:dacăMe lc
his
edec,c
hipull
uiHrist
os,abi
necuvâ
nta
tpe
Avr
aam,r ădăci
na iudei
lor
,c u multma ivâr
tos î
nsuş
iadevă
rulHrist
os
bi
necuvi
nteaz
ăş i
sfi
nţeş
tepetoţice
icec
redînEl
.

6.Acest
a-ş
iz i
cea
:cananeancast
rig
ăşiseas
cul
tă.Ş
ifemeiacăr
uiaîicurg
ea
sâng
e,taceşisefer
iceş
teiarfa
ris
euls
tri
găşis
eosândeş
te;va
me şulni
cinu
desc
hideguraşis
eascult
ă.

7.Acesta
-şizi
cea:pr
ooroculDavi
dîntruf
ă r
ădevre
mes erug
a,înmie
zulnopţ
ii
sesculaînai
ntedezorisecuce
r e
a,î
nz orist
adefa
ţă,di
mineaţ
aseruga,
sear
a
şil
aa miază.
Şipentr
ua c
eastaz
icea:deşa
pteori
înziTe-
amlăudat
!

8.Zi
s-aiar
ăşi:denevoi
ee st
ecâşti
gareacărţ
il
orcreş
tineşt
ilaceic
epotsăle
dobânde
ască.Căşisi
ngurăveder
eac ă
rţil
orma ipr
eget
ă t
orică
trepă
catnef
ace
penoişic
ătredrept
ateneîndea
mnăs ăner i
dicăm.

60
9.
Zis
-ai
ară
şi:
mar
eînt
ări
res
preanupă
căt
uie
stec
iti
reaS
cri
ptur
il
or.

10.
Zis
-ai
ară
şi:
mar
epr
ăpa
sti
eşi
adâ
ncăg
roa
păe
stene
şti
inţ
aSc
ript
uri
lor
.

11.Zi
s-aiar
ăşi
:ma r
e vâ
nza
re a mâ
ntui
ri
ies
te a nu ş
tini
ciuna di
n
dumne
zeeş
til
ele
gi.

12.Ac e
sta-şizi
cea:gre
şal
ele drepţi
lor s
untî mpr
ejur
ulbuz el
or i
ara le
păcă
toşi
lorizvor
ăscdi
ntottrupul.Pentr
ua c
ee acânt
ăDa vi
d:pune,Doamne,
st
raj
ăg uriime l
eşiuşădeî ngrădir
eî mprejurulbuzel
orme l
e,şi:zi
s-a
m,
păzi
-voică
ileTal
e,c
asănugreşescculimbame a!

13.Ac
elaş
iafostînt
rebat:
pentr
uces untz
eceporunci
lel
egii
,i
arf
eri
ci
r i
lenouă?
Şiazis:cel
ez e
c eporuncis
untîntocmailanumă rcurănil
eegi
pteni
lor,i
ar
numărulf
eric
iri
lores
techipdeînt
reit
ăTreime!

14.S-aîntreba
ta cel
aşi:deest
edea junsun dreptsăîmblâ
nzeasc
ăpe
Dumnezeu.Şiazis
:aşaeste
.CăEl
azi
s:c
ercaţ
iunuls
ăf a
căj
udec
atăşidr
epta
te
şimi
los
tivvoifi
cătrepopor!

15.Acel
aşiazis
:Dumne z
eu,ce l
orpă căt
oşi
,desevorpoc ă
i,iar
tăşicapetel
e,
prec
umpă căt
oaseiş
itâl
ha rul
uişivame şul
uii
ardelace
i dr
epţiceredobânzi
.Şi
acea
staest
eceeaceziceaapostoli
lor:c
ădenuvapr i
sosidrept
ateavoast
răma i
multdec
âtacărtur
aril
orşiafariseil
or,
nuve ţ
iint
raî
ntr
uÎ mpărăţi
aceruri
lor
.

16.Zi
ceaîncăş
iacea
sta
:Dumnezeuc
ufoart
epuţi
npreţvi
ndedre
ptăţi
lelace
i
cesesârg
uescsăl
ecumpere
:peobucăţ
icădepâ
ine,
peoha i
năproa
stă,peun
paharcuapăre
ce,
peunbăniş
or.

61
17.Adă ugaînc ăş iac
e ast
a:omulîmpr umut ându-sedelaom pe ntrusăr
ăcie,
saupe ntrutrebuinţaînmulţi
ri
işidândî napoi,mulţumeştecuadevărat
,dardă
înapoiîntruas c
uns ,f
iindcăseruşi
nează .Ia
rs tăpânulDumne ze
udi mpot
rivă,
înt
rua scunsîmpr umut ându-
se,
răsplă
teş t
eîna i
nteaînger
ilorş
iaa r
hanghel
ilor
şiadre pţ
ilor
.

-P
ENT
RUS

NTU
LEF
REM-
1.Copi
leraa vvaEfr
emş iavăz
utvi
s,a
dicăvede ni
e,c
ăar ă
sări
tviepel
imbalui
şiacrescutşiaumpl uttoa
tăpart
eaceades ubc er
,fi
indfoar
terodi
toa
re.Şi
veneautoa t
epă s
ăril
ecerul
uişimâncaudinr odulvie
i.Şipecâtmâncau,se
înmulţ
ear odulei
.

2.Al tădatăi arăşia vă zutunuldi ns f


inţiîn vedenie,o c ea
tă deî ngeri
pogor ându-sedi ncerlapor uncaluiDumne ze
u,avândî nmâ inioc ar
te,adic
ă
unt oms cri
sdi nlăuntruş idina f
arăşizi
ceauuniicăt
rea l
ţi
i:cuisecuvinesăse
deaa ceasta
?Ş iuniizi
c e
a u:ac est
uia;i
aral
ţii
:al
tuia.
Da raurăspunsş iauzis
:cu
adevă ratsf
inţisuntşidr epţi.Însănimănuinus epoatesăs edeaa ceast
a,făr
ă
numa il uiEf rem.Ş iavă zutbă trâ
nulc ăluiEf r
em a u da teic art
ea.Ş i
sculându-sedimi neaţ
a ,
a ua uzitpeEfremcăîntocmaic aunizvorizvorăşt
edin
gural uişialcătuie
şte.Şia uc unoscut
,cădelaDuhulS f
ântsuntc el
ecei eş
eau
prinbuz el
elui Efrem.

3.Altăda tăia
răşi,tre
cândEf re
m,di nîndemna reoa r
ecareave nitopă cătoasă,
cumă g uliresă-
lt r
agăs pr
eî mpreunareur ât
ă,iardenu,mă carsă-lporne a
s că
spremâ nie,c
ăni ci
odatănu-lvăzusecinevamâ nios.Şiazisei:vi
nodupămi ne!
Şiapropi i
ndu-selaunl ocîntr
uc ar
ee ramultnorod, azisei
: î
nloculacestavino
precuma ivoit
.Iaraceeavă z
ândnor odul,
az i
slui:cumput ema ceastasăface m,
atâ
tanor odstândş inuner uşi
năm?I arelaz i
scă t
redâ ns
a :dacădeoa me nine
ruşi
năm, cumul tma ivârt
ost r
ebuiesăner uşinămdeDumne zeu,carevăde şte
cel
ea cuns ealeîntuneri
cului
.Iarearuşinându-se,s
-adusfă rădeispravă.

62
-P
ENT
RUU
NMI
R
EANA
NUM
EEV
HAR
I
ST-
1.Doidi npă r i
nţis -aur ug atluiDumne z eu,c as ă-iîncredi nţezepee i,lac are
mă surăa ua juns .Şile-
a uve nitlorg laszicând:î nc utares ata lEg i
pt uluie steun
mi reana numeEvha r
istş ife me ialuis enume ş t
eMa ria.Înc ănua ţive nitvoil a
mă surilea cestor a.Şis cul ându- sec eidoibă trâni,a ume rsîns a tula celaş i
întrebând, aua flatchil
ial ui şipef eme ialui şii-auzise i:undee stebă rba tul tă
u?
Iare aaz is:pă store st
eş ipa şteoi l
e .Şii
- abă gatpee iînc hil
ie.Iardupăc es -a
făcutse ară,ave nitEvha ristc uoi l
eş ivăzâ ndpebă tr
â ni,l
e -ag ăti
tlorma săş ia
adusa păs ăles pelepic i
oa relel or.Şii-auz isluibă trânii
:nuvomg us tac eva ,de
nuneve ive stinouăl uc ra reata .ŞiEvha ristc usme r enieaz is
:e us untpă storş i
aceastae stefe me iame a .Iarbă trâniia us t
ă tutrug ându- lpee lşinuavr ute lsă
l
es pună .Ş iauz i
sl uibă trâni i
:Dumne zeune -atrimispenoil atine .Iarc um a
auzitc uvântula cestas -at e mutş iaz i
sl or :iatăoi lea ce stealea ve m del a
părinţi
inoş t
r işior ic
es porvadaDomnuls ădobâ ndi m di ntr-î
nse l
e ,facemî n
treipăr ţ
i:opa rtes ăracilorş iopa rtepe ntrui ubireaş ipr imi reades trăiniş ia
treiapa rtepe ntrut rebui nţanoa stră.Şidec ânda ml ua tpef eme i
ame a,nu
m- ams pur catni cieu,ni ciea ,cifecioarăe steş ifi
e caredi nnoide os ebis ecul că,
iarnoa pteapur tăms ac iş iziuaha ine l
enoa stre.Pânăa cum ni menidi noa me ni
acesteanul e
- aş t
iut.Şia uz i
nds -aumi nuna tş is-auduss lăvindpeDumne ze u.

-P
ENT
RUE
VLO
GHI
EPR
EOT
UL-
1.Evl oghieoa recare,uc enicf i
inda lf eri
cituluiI oana rhie
pis c
opul ,pr eotş i
pustnicma re,pos t
inddi ndouăî ndouăz il
e,i ardema imul teor iş itoa tă
săptămâ nape tr e
când,mâ nc â
ndnuma ipâ i
neş is are,s es l
ă veadeoa me ni
.
Acestas -adusl aa vvaI osiflaPa ne f
o,nă dă jdui nds ăva dăc evama imul tă
asprimedevi a ţăladâ nsul .Şiprimi ndu- lpee lbă trâ nulcubuc urie,oriceaa vut
apusc as ăfa cămâ ngâ iereş ii-auz i
sl uiuc eni ciiluiEvl oghi e
:numă nâ ncă
preotulafa rădepâ i
neş i sare;iara vvaI osiftăcâ ndmâ nca.Şipe tr
e cândt reiz i
le,
nui -
aua uzitpee icâ ntânds aur ug ându-s e
,c ăe raa scuns ăluc r
a realor.Ş ia u
ieş
itne folos i
ndu- seEvl oghiec uuc e niculs ău.I a rdupăi conomi es -
af ă cut
negurăş ir ătă
c indu-ses -auî ntorslabă trânul.Şima iînai
nt edeaba tee iînuş ă
,
i-
aua uz i
tpee icântâ ndş is tăruinde lmul t,ma ipeur măa ubă tutînuş ă .Iar
aceia,zi
câ nddi nc ânta r
e adeps almi ,i-
a uprimi tc ubuc urie.Şipent rua r
ş i
ţă ,au
turnatuc eniciiluiEvlog hiea păî nva sş ii-
auda tlui. Şieraa paa me stecatăcude
ma reş ider âuş inuaput uts ăobe a .Şive nindî nt r
us i
neac ăzutîna i
nt ea
bătrânului,voi nds ăş ti
epe trecere alor ,zic
â nd:a vvo,c ee stea ceasta,căî ntâi
nuc ântaţi,cia cum, dupăc ene -am dusnoi .Şiva suldea pă,acum l uându- l
, am

63
afl
ata păs ărată.Zis
-abătrânul:frat
elee stenebunş idupăa mă gi
reoa u
ame s
tecatc ua pădema r
e.I a
rEvl oghi
eî lr ugăpebă t
rânul,voinds ăş ti
e
adevărul.Şii-
az i
sluibăt
rânul:acelmicpa hardevi neraa ldragostei
,iarapa
aceast
ae s
tepec a
reobe auf raţ
iitot
dea una.Şil-aînvăţatpee lde osebi
rea
socot
elil
orş iat ăi
atdelae ltoatec el
eome neşt
i.Şis-afă c
uti conomicosş i
pogorâtor.Şidupăa c
eeamâ ncatoatecel
ec eis epuneauîna i
nte.Şis-aînvăţa
t
şielsălucrezeînascuns
.Şiaz i
sbă t
rânului:negreş
it,î
ntr-
ade vă
re stelucra
rea
voast
ră .

-P
ENT
RUA
VVAE
VPR
EPI
E-
1.Zis-aavvaEvpr epie
:a vând într
ut i
nec ăe s
teDumne zeuc re
dinci
osşi
puter
nic,credeîntr
uDâ nsulşiteveiîmpărt
ăşidecel
ealeLui
.Iardedefă
imezi,
nuc r
ezi.Şitoţ
ic r
ede mc ătoat
es untLuicuputi
nţă,da
rş iî
ntr
ul ucr
uri
leta
le
cre
deLui ,
c ăşii
ntrutinefaceminuni.

2.Tota ces
tapr ă
dâ ndu-se,ajutaîmpr eunăpr ă
dă t
oril
or .I
ardupăceauînc
ărcat
eiceledinlăuntruşi-a
ul ăs
a ttoiagullorşiîndatăcel-avăzutavvaEvpr
epi
e,s-
a
mâ hnitşiluându-lalergaîna poi
al or,vrânds ăli-
lde a.Iarace
ianevr
ândsă-l
pri
me as
că,citemâ ndu-ses ănul is eîntâmplec eva,întâl
nindelpeunii
,ca
re
me rgeaupea ceeaşical
e,îi
pof teasălede alorac e
ltoiag.

3.AzisavvaEvpr
epi
e:cel
etr
upeşt
isuntmate
rie
.Celceiubeşt
elumea,i
ubeşt
e
smintea
laş iî
mpi
edi
căr
ile
.Decidesevaîntâmplasăsepi ar
dăcândvaceva,
ace
a s
tatrebui
esăopri
mimc ubuc
urieşic
umă rt
uri
sir
e,fii
ndcăne-
ami z
băvi
t
degrij
i.

4.Unfr
ateaî ntr
ebatpea
vvaEvpr
epiepentr
uvi
aţă
.Ş iazisbă
trâ
nul:i
arbă
mănânc
ă,cuia r
băteîmbr
acă
,peiarbăt
ec ul
că(
adic
ăt oa
teledef
ăima)
,iar
ini
macâşt
ig-
odef i
er.

64
5.Unfra
teaîntr
ebatpeaces
tbăt
rân,zi
când:c
um vi
nefr
ical
uiDumnez
euîn
suf
let
?Ş ia zi
sbă t
rânul
:de va veniomuls mer
eni
eş ineag
oni
seal
ăşi
neosâ
ndir
e,vi
nelae
l f
ri
cal
uiDumnezeu.

6.Aces
taamaizi
s:săpet
reac
ăcut
inepur
ure
afr
ical
uiDumne
zeuş
isme
reni
a
şi
lips
adebuc
a t
eşiplâ
nsul
.

7.Laî nc
eputuls ăua vvaEvpr epieame rslaunbă tr
ânş iaz islui
:a vvo,
spune -
miunc uvâ nt,cum sămămâ ntui
esc!Iare li-
az is
:devoi eşt
is ăte
mâ ntuieş
ti,c
ândve imergelacineva,s ănua pucima iî
naint
es ăgrăi
eşt
i,până
nut evaî ntreba,ia relpentr
uc uvântula ces
taumi li
ndu-se,apusme tanie,
zic
â nd:cua devăra tmultec ăr
ţia mc iti
tş iaces
tf eldeî nvăţ
ătur
ănua m
cunos c
ut.Şimultfolosi
ndu-se,
s-adus .

-P
ENT
RUA
VVAE
LAD
IE-
1.Povest
eaupărinţ
iipe
ntruavvaEla
die
,căaufă
cutdouăz
ecidea
nil
achi
li
işi
nuar i
dic
atcândvaochi
iînsussăva
dăstre
aşi
nabis
eri
ci
i.

2.Sepovest
eatotpentruacestavvaEl
adie
,c ăpâi
neş isaremâ nc
a .
De ci,
când
auveni
tPa ş
til
e,z
ice
a:fraţi
ipâineşis
aremă nâncă,
iare utre
buiasăf a
cpuţ i

ost
eneal
ăpe nt
ruPaşti
.Şifii
ndcăîncele
lal
tez i
lemănâ ncşezândjos,acum,că
est
ePaşti
,voif
aceoste
ne a
lăşivoimâncast
ândî npic
ioa r
e.

-P
ENT
RUA
VVAE
VAG
RI
E-
1. Zi
s-aa vvaEva gri
e:cânde ş
tiînchili
e, s
t r
â nge-
ţigândult
ău, a
du- ţiami ntede
ziuamor ţi
i,veziatuncimur i
reatr upului,puneî nmi nt
ene voia!Iaos teneala,
de fa
imăde şert
ă ci
une alumii,cas ăpoţ it otdeaunas ăpetreciîndr ag ost
ea
l
ini ş
tiişisănus lăbeşti
!Adu-ţiaminteşidea ş
ezareaceaac
umî niad;g ânde şt
e
cum s unta col
os ufle
tele,î
nca r
ec umpl i
tăt ăcere,î
nc ar
eama rs uspinş iînc â
t
dema r
ef ricăşiî nfi
orareşia şt
e ptar
e !S ocote
ş t
ec hi
nui
re ace ane înc et
ată,

65
l
a cri
mac easufletea s
c ăş ifărădes fârşit!Ciş ideZi uaÎ nvieriiadu-ţiami nteşi
des tareaî nainteal uiDumne zeu!Gâ nde ştel aj udecatac eaî nfri
coşa t
ăş i
groaznică!Puneî nmi jlocc eleces epă stre azăpă căt
oşil
or ,ruşineac eaînaintea
l
uiDumne zeuş iaî ng eri
lorş iaa rhang he lil
orş iat uturoroa me nilor,munc ile
,
foculc elve şnic,vi erme lec elne ador mi t
,t ar t
arul,întune ricul,scrâşnirea
dinţi
lor,frici
leş ipe de ps el
e!Puneî nc ăî n mi j
locş ibună tăţ
ilec el
ec es e
păstrează dre pţi
lor ,î ndr ăznealac eaî naint eal uiDumne zeu Ta t
ălş ia
Hristosul
uiLui ,aî ng erilorş iaa rha ng he l
ilorş iat oa tămul ţ
ime as fi
nţilor
,
Împă răţi
ac erur i
lorş iada ruri
lore i,buc uriaş ide sfătareae i
.Pome nirea
acestoraa mândor ur aa du- olatine!Ş ipe nt ruj ude c
atapă că t
oş i
lorlăcri
me a ză
,
plângi,temându- tec anuc umvaş itus ăf iiîntrua cestea!Iarpe ntruc el
ec es e
păstreazădr epţil
or ,buc ur ă-
teşiteve seleş t
e !Ş ipea cesteates â r
guieştes ăle
dobâ ndeşti
,ia rdea c eleas ăt eîns t
ră ine zi.Ca utăs ănuui ţ icândva,mă car
înăuntru,închi l
iat af i
ind,mă cara f
arăunde va,pome nireaa c es
tora,camă car
prina cea
stasăs ca pideg ândur i
leceles pur ca teş i
vă t
ămă toa r
e !

2.Zi
s-ai
arăş
i:t
aiepri
ete
şug
uri
lec
elormul
ţi
,cas
ănus
espur
cemi
nte
ataş
iva
tul
burac
hipull
ini
şti
ri
i.

3.Zi
s-ai
ară
şi:marel
ucr
ue s
tecuadevă
ratas
erug
afă
răr
ăspâ
ndi
re,da
rma
i
mareest
eşiacânt
afă
rărăs
pândi
re.

4.Zi
s-ai
arăş
i:a
du-ţiamint
et ot
de a
unadei
eşi
reat
aşinuui
taj
ude
cat
ace
a
veş
nicăş
inuvafig
reşe
alăînsufl
etultă
u.

5.
Zis
-ai
ară
şi:
ridi
căi
spi
tel
eşi
nime
ninue
stec
ares
ăsemâ
ntui
asc
ă.

6.Zis
-aiarăş
i:gră
iaunuldinpări
nţicăhr
anac
e amaiusca
tăşideopot
rivă
,
înj
ugatăf
ii
ndc udra
gos
tea,
degra
băba g
ăpemonahînl
imanulne
păt
imiri
i.

66
7.S-afăcutodat
ăs oborlachil
iipentr
uunl ucruş iagrăi
tavvaEvagr
ie.Zi
s-alui
preotul:şt
im,avvo,c ădee r
aiînţ ar
at a,poateş iepisc
opvreisăfiişicap
multora,iarac
um c auns trăi
nş eziai
ci.I
a relumi l
indu-s
e,nus-atul
burat,ci
cl
ătinândc ucapul,azislui:adevăra
te st
e,părinte!Însăodat
ăamg r
ăit
,iara
douanuvoi maiadăuga(Iov39.).

-P
ENT
RUA
VVAE
VDE
MON
-
1.Azisa
vvaEvdemonpe ntr
ua vvaPafnut
ie,părint
e l
eSchi
tul
ui,c
ăs -
apogor
ât
acol
ountână
rşinul-a
ul ăsats
ăpe t
reacăacolo,
z ic
ând:învre
me ame ac
hipde
fe
me i
enuvoil
ăsasăpetr
e a
căînS c
hitpent
rur ăzboiulvr
ăjmaşul
ui.

VI
.ÎNCEPUTULSLOVEIZ

P
ENT
RUA
VVAZ
I
NON
1.Zi
s-aavvaZi
non,
uc e
nic
ulf
eri
ci
tuluiS
iluan:s
ănuloc
uie
ştiî
nlocnumit
,ni
ci
săşe
zi c
uunomc earenumemare,
nicisăpuite
mel
iea-
ţizi
diţ
iechi
li
ecâ
ndva.

2.Ses puneapentruavvaZi non,căîntâinuvoi as ăi adelac i


nevaceva.Şi
pentruaceast
aceiceaduceaus educeaus câ
r biţ
i,căcinulua.Şial
ţi
ivenea
ula
dânsulvoindsăiac adel aunbă t
rânma reş inua ve acesălede al
orş is
e
duceauşieiscâr
biţ
i…Zicebă tr
ânul
:ces ăfac?Că cişiceiceaducsescâ
rbescşi
ceicevors ăi
a.Aceas
tae s
tema idefolos:ori
c i
nevaa duce
,săiauşior
ici
neva
cere
,să-idau.
Şiaşafăcâ
nd, s
eodihneaş i
pet oţiîiî
mpă c
a.

3.S-adusunf rat
ee giptea
nî nSir
ialaavvaZinonşiprihă
ne agâ
ndur i
lesal
e
înai
nteabăt
r â
nului.Iarelminunându-s
e,azis
:e gi
pte
niiascundfapt
e l
ebune
careleau,i
arne aj
uns ur
il
ec a
renul eau,peacest
eapururealepri
hă nesc
.Ia
r
sir
ieni
işiel
inii
,fa
pt e
lebunec ar
enul eau,z
iccăleau,ia
rne aj
uns
ur i
lecarel
e
au,leas
cund.

4.Auveni
tniş
tefra
ţil
aelşil
-auînt
reba
t,zic
ând:c
eînţ
elege
r earecuvâ
ntul
acel
aceestescr
isîncar
teal
uiIov:şicer
ulnue s
tecura
tî nai
nteaLui?Şi

67

s punzândbăt
rânul,azi
slor
:aulă
satfraţ
iipăc
atel
elorş
icer
cetea
zăpent
ru
ceruri
.Însăt
âlc
uire
ac uvâ
ntul
uia
ceast
ae s
te:devre
mec enumaiElest
ecur
at,
pentruaceas
taazis
:ş i
cer
ulnues
tecurat
.

5.Spune aupă rinţiipentrua vvaZinon,c ăş ez


â ndînS chit,aie şi
tnoa pt
eadi n
chil
ias a,sprelunc ăş irătăcindu-s
e,af ăcuttre izi
leşit reinopţ iumblândş i
ostenindu-se.Leş i
nâ ndac ăzuts ămoa r
ă .Şiiatăunc opilas t
ă t
utînainte
al ui
,
având opâ ineş iun va sc ua pă.Şiîiz i
ceal ui:scoală,mă nâncă!Iare l
sculându-se,s-ar ugat,soc
ot i
ndc ăe s
tenă lucă.Iarelaz islui:binea ifă
cut.Şi
iarăşis-arug a
tadouaoa răş iatrei
aoa ră.Şiî izi
ceal ui
:bi nea ifăcut
.De ci
,
sculându-sebă trânulal uatşiamâ ncat
.Ş idupăa c
eeaaz islui:câtaiumbl at
,
atâteştidepartedec hil
iat
a ;ciscoal
ă-t
eş ivinodupămi ne !Ş iîndatăs-aafl
atla
chil
ialui.Deciaz isluibătr
â nul:i
ntră,f
ă-nenouăr ugăc
iune .Şiintrândbătrânul,
acelas-afăcutne văzut.

6.Altădat
ăa ce
laş
ia vvaZi non,umblândî nPa le
stinaşiodihnindu-s
e,aş ez
ut
aproapedeope penăriesămă nânc
e.Ş ii-azisluigândul:ia
-ţiţi
eunc as
travet
e
şimănâ ncăcăceeste?Iare lrăs
punzâ nd,az isg ândul
ui:hoţiiî
nmunc ăme rg.
Decicearcă-
tepetinedea ic
i,depoţis uferimunc a.Şisculâ
ndu-se,astăt
utîn
arşi
ţăc i
ncizil
e.Şipr ăj
indu-sepes ine ,az is
:nupots uf
erimunc a.Şiaz i
s
gândului:
dacănupoţ i
,nuf uraşimânca !

7.Zi
s-aavvaZinon:cel c
evoieşt
ec asă
-iasc
ultede
grabăDumne z e
urugă c
iunea,
cândsesc oa
lă,să
-şiînti
ndămâ ini
lesalecăt
reDumne z
eu,ma iînai
ntedet oa
te
şimaiînaint
edes ufl
etulsău,s
ăs eroagepentr
uvrăj
ma şi
isăidinsufl
et;şipr
in
aceas
tăispravă
,oripe ntr
uc es
evar ugalui
Dumne ze
u,îlas
cultăpeel.

8.Spuneaupă ri
nţ i
icăe raîntr-
uns atunulc areposteamul t,încâ
ts ec hema
numeleluipost
itorul.Ş
i auzi
nda vvaZinondedâ nsul,
l-achema tpeel;ia
re l
s -
a
duscubuc uri
e.Ş irugându-seei,auş ezut.Deciaînceputbătrânulsăl ucreze

când,iarposti
torulne afl
ânds ăvorbea s
căc udânsul
,aî nc
e putsăs es upere
detrândăvi
e.Şiaz isbătrânului
:roagă-t
epe ntrumine,avvo,căvois ămăduc !
Zi
s-aluibătrâ
nul :pentruc e?Ia
re lrăspunz â
nd,az i
s:căciinimame aa rzând
est
eşinuş t
iucea re.Căcicânderamî nsa t
,pânăsearaposteamş inic
ioda tăaşa

68
numis -afăcut.Zis-
aluibătr
ânul :
însattehră
neaidinurechi
letal
e .
Cime rgide
ac
um ş imă nâ ncălac e
asulalnouă le
a.Şiori
cefaci
,într
ua scunsfă!Şicum a
î
nceputs ăfacă ,
cune cazaaşteptatceas
ulalnouăl
ea,şizi
ceauc e
ic e-
lşti
aupe
el
,căpos t
it
or uls-aîndrăc
itşivenindel,
aspusbătr
ânuluitoa
te.Iareli-
azislui
:
ac
eastăc al
ee stedupăDumne zeu.

9.Doif raţiloc uindde osebi,me rg eauunulc ă trea l


t ul.Ş iaz isunuldi nt r
-înşi
i
celuil
a l
t: voiescs ămăducl aa vvaZi nons ă-i
s punl ui ung ând. Az isşi c
elă l
alt:ş
i
eua ceas tavoi es c.De cis-a udusa mândoiî mpr eună .Ş il uându- ipef iecare
de osebiş i-aus pusg ândur il
el or.Ş iunuls punâ ndu- leac ă z
utî naintea
bă tr
ânul ui,r ugâ ndu- lcumul tela cri
mic as ăs er oa g el uiDumne zeupe ntru
dâ nsul.Ş ibă trânuli -az i
sl ui:me r
g i
,nut es lăbipet ineş inug răider ăupe
cinevaş inut el ene vider ug ăci
une at a!Şiduc â ndu- s ef rate le
, s-avi ndec at
. I
ar
celălal
ts punâ ndu- ig ânduls ăuc ă t
rebă trân,aa da usî ncetş icune băg arede
sea mă:r oa gă-tepe nt rumi ne!Da rn- ac e
rutc ude a
di ns ul.Ia rdupăovr e mes -a
întâmpl a tdes -auî nt âl
nitunulc ua lt
ul.Şiaz isunuldi nt r-înşii
:c ânda m me rs
cătrebă t rânul, i
-a is pusluig ândulc areziceaic ăvoi eş tisă -lspuil ui?Ia rac e
la
i-az i
s:da ,i-ams pus !Aî ntrebata cela:oa ret e -aif olos itdupăc ei -ais pus?
Ră spuns -af ratele :da ,m- a mf olosit,căpe ntr ur ug ăc i
uni lebă trânuluim- a
vinde catDumne ze u!I arce l
ă l
altaz i
s:eumă cardei -a m mă rtur is
itg ândur i
le
me l
e,nua ms imţ itvr eouş urare.Zis-aluic elc es -af olosit:ş ic um t e-
a irugat
bă tr
ânul ui?Ră spuns -aa cela:i-amz islui:roa gă -t
epe nt rumi ne ,căa ma c e
st
gând!I a re laz i
s :e umă rturisi
ndu- măl ui,am uda tpi cioar eleluic ul ac r
imile
me l
e,rug ându- lc as ăs eroa geluiDumne zeupe ntrumi ne .Şipr i
nr ugă ci
une a
luim- a vi nde catDumne zeu.I ara ceasta ne -a pove s titnouă bă trânul,
învă ţ
ându- ne,c ăs ec adec eluicer oa găpevr e unuldi npă rinţipe ntr ug ânduri
cuos t
e ne alăş idi nt oatăi nimas ăs er oage ,c al uiDumne z eu.Ş ia t
unc iva
dobâ ndi .Iarc elc es emă rtur i
seştec une băga redes eamă ,s aui spiteşt
e ,nus e
foloseşte ,ciseş ios â ndeşte.

10.Zi c
eaa vvaZinoncăi-apove st
itluifer
ici
tulSerghi
ee gumenuldinPe diada,
opove s
tirecaaceas
ta:oda t
ă–z ice–c ăl
ător
indnoic uunbă tr
âns f
ânt,fi
indş i
alţ
ifr a
ţiîmpreunăcunoi ,
ne -amră t
ă c
itpecale.Şineşt
ii
ndundeme rge
,ne -am
afl
atî ns e
mă năt
urişiamc ăl
catpuţindins e
mă nă t
uri
.Iarplugar
ulsimţind,că
s-aîntâmpl a
tdelucraacolo,aînceputaneoc ărîşiazic
ec umânie:voicălugări
sunte ţ
i?Voivăt emeţideDumne zeu?Dea veaţifri
caluiDumne zeuîna int
ea
ochilor,nufăce
aţiacea
sta.Deciîndatănez i
cenouăs fâ
ntulacel
abă t
rân:pe ntr
u

69
Domnulni me nisănug răia
scă !Şiserugapl ugaruluicubl ânde ţ
e,zicând:bi ne
zic
i,fiule;dea mf iavutfri
cal uiDumne ze
ua ce ast
anua mf ifăcut,cipe ntru
Domnul ,
iartă-ne,c
ăa mg reş
it!Iaracel
a,înspăimâ ntându-sepe ntrune răutatea
şisme reniabă tr
ânului,
aler
gândl anoi,ac ăzutlapic i
oarel
ebă tr
ânului,zicând:
iar
tă-măpe nt
r uDomnulş iia -
măc uvoi!Ş ia dă ugaf e
ricitulS e
r g
hie :iată
blânde ţ
eaş ibunătateasf
ântului,ceapututcua jutorulluiDumne zeusăf acă!Şi
amâ ntuitsuflet
ulc eerafăcutdupăc hipulluiDumne zeupec areîlvoi eşte
Dumne zeu,ma imultdecâtnenumă r
atelumi cuba niil
or.

11. Oda tăne -amdusl aunuldi npă r i


nţiş il-amî ntre ba tpee lzicând: devaa vea
cine vavr eung â ndş is eve depes inebi rui t
;ş idemul teor ic i
tindc elec ea uz i
s
pă rinţi
ipe nt r uung â ndc aa ce la,s ei spiteştes ăf ac ăa cele aş inicide cum nu
poa te,oar ec ee s tema ibi ne :ave stivr eunui adi npă r inţig â ndul ,sauas es ârgui
sing ursăune lt
e as căa ce l
e ac a r
eac iti
tş ias eî nde stul ac uş tii
nţas a?Ră spuns -a
bă trânul:c ăt rebui es ă-lve s teasc ăc ătrec elc epoa t
es ă -
lf olose ascăş isănus e
nă dă j
duias căî nt rus ine .Cănupoa t ecine vas ă-şia j
ut el ui-şiş ima ivâ rtosdeaf i
cupr insdepa timi .Cămi e ,tână rf ii
nd,mis -aî ntâ mpl atunac aa ce asta.Că
ave ampa timăs ufletea scăş imăbi r uiamdedâ ns a.Şia uzindpe ntrua vvaZi non,
căpemul ţic a res ea fl
a ua şai -
avi nde cat ,
a m voi tsămăducş is ă-ive stescl ui;
iars atanamăopr ea ,zicâ ndc ădevr emec eş tiic et re buies ăf aci,făcumc i
te şt
i
şinut ema iduc eş isupă rapebă trâ nul.De cic ândmăpor ne a ms ămăducş is ă-
i
vor bescl ui,r ăzboi uls euş ur adel ami nec ume şteş ug ireadi avoluluic as ănu
măduc .Iardupăc emăpl e cams ănume rg,i
a ră şimăs t
ăpâ nea m depa timă . Ş
i
ace astaame şte şug itvr ă jma şula s uprame amul t
ăvr eme ,ne l
ăsându- măs ă
ve stescbă trâ nul ui.Ia rdemul teor im- a m dusl abă trânul ,vr ânds ă-ispunl ui
gândulş inumăl ăs avr ăjma şul,a duc ândr uş ineî ni ni mame aş iz icând:de
vre mec eş tiic um t re bui es ătevi nde ci,c etre bui nţăe steas punec uiva ?Că c
i
por ţigrij
ades ine ;ş t
iic uma uz ispă rinţii.Şiac es tea,z ice,îmia duc eapi zma şul,
cas ănua ră tdoc torul uipa timaş isămăvi nde c .Iarbă trânul măc unoş teac ăa m
gândur i
,da rnumăvă de a, aştept ândc aî nsumis ăl eve stes cpee le.Şimăî nvă ţa
pe ntruvi aţ ac e adr ea ptăş imăs l
oboz ea.I arma ipeur măpl ângând,a mz i
s
întrus inepâ năc ând,t i
c ăloa ses uf let
e ,nuvr e is ăt et ămă duie şti
?Al ţiivinde
de pa r
tel abă trânulş ii aul ecui re,ia rt unut er uş inez i,ş ia vânddoc torul
apr oape ,nuvr e is ăt et ămă dui eşti?Ş ia prinzâ ndu- măc ui nima , m-ams c ul
a tşi
întrus ine -
mia mz is,c ăda căvoime rgel abă tr ânulş inuvoia f
lapeni me ni
acol o,voic unoa ştec ăe stevoi aluiDumne ze ua -mimă rtur isigâ ndurileme le .Ş
i
me r gânde ua colo,n- ama fl
a tpeni me ni.De cibă trânulmăî nvă ţadupăobi ce
i
pe ntrumâ nt uire as ufletul uiş icuma rput eacine vas ăs ec ur ăţeascădec ug ete l
e
celes pur ca t
e .Ia re ui a răşir uş inâ ndu- măş ine mă rt ur i
sindu- mă ,voia ms ămă

70
ducş is c
ul ându- s ebăt r
â nul,făc ur ugăc i
uneş imăpe treceame rgândî na i
nt ea
me a ,pâ năl auş ac eadea fară.I a re umămunc ea mc ug ândur i,s ăs pun
băt râ nuluis a us ănus pun,ş ic uî nce tulpă şind,me rgeam dupădâ ns ul;i ar
băt râ nulînt orcâ ndu- s
eş ivă zâ
ndu- mămunc indu- mădeg ândur i
,măl ove şteî n
pieptî nce ti
şorş iîmiz ice :cea i
?Om s untş ieu. Şida c ămi -
az isbă trânula ce s
t
cuvâ nt,mis -aa ră t
atc ămi -ade sc hisini mame aş ia mc ăzutl api cioare lel ui,
rug ându- lpee lc ulacrimiş iz i
c ând:mi luieşte-mă !Iare lmi-az is:c ea i?Ş ii-am
zisl ui:nuş tiicea m?Ş imi -
az i
s :nu, t
re buies ăs puic ea i.I
are uc uma rer uş ine
dea bi ami -am mă rt
ur i
s itpa t
imame a.Ş imi -
az is
:da rdec ea t âtavr emet e
ruş ine zias pune ?Aunus untş ie uom?Î ns ăvoi eştisă-ţispunş ieuc eeac eş tiu?
Aunus unta cum t reia ni,dec â nda ia ces t
eg ândur işive ninda icinul e
mă r turise şti
?I are u mă rturisind ş ic ăzând ş ir ug ându-mă ,a m g răitl ui:
mi luie şte-măpe ntruDumne zeuş imăî nva ţă,ces ăfa c!Şimi -az i
s: du-teş inut e
l
e ne viî nr ug ăciune ataş inuc leve tipeni me ni!I are ume r
g ândl ac hiliame aş i
ne l
e ne vindu- măder ug ă ci
une ame a,c uda rull uiHr ist
osş ic ur ugă ciune a
băt râ nului,dea iciînaint en- amma ifos tsupă ra tdepa ti
maa cee a.De citre când
una n,mi -ave ni tung ândc aa ce sta:nuc umvam- ami l
uitDumne zeupe nt ru
mi laS a,i
a rnupe ntrubă trânul?Ş ia cea stave nindu- miî nmi nte ,amme r sc ătre
dâ ns ul,vr ânda -lispit
iş iluându- lî nlătur i,i
-amf ăcutme tanie,z i
câ nd:r oa gă-te
pe ntr umi ne, pă rinte,pent rug ândulme uc eţil -a
m mă rt
urisitoa re c
â nd!I are l
m- al ă satz ăcândl apicioa releluiş it ă
c ândpuţ in,mi -az i
s:scoa lă-te,aic redi nţă
cătr emi ne !Iare ua uzinda cestea ,voia ms ămăî ng hităpă mâ nt ulder uş ineş i
scul ându- mă , nu put e am c ăut aa supr a bă t
r ânului ş i mi rându- mă ş i
spă imâ ntându- mă ,ampl ecatlac hiliame a.

-P
ENT
RUA
VVAZ
AH
ARI
A-
1.Zi
s-aavvaMa ca
riecătrea vvaZaha
ria:s
pune -
mi,ca
r eest
eluc rulmonahului
?
Zi
s-alui
:pemi nemăî ntrebi,păr
int
e?Şiaz isavvaMa cari
e:a m vest
irecătr
e
ti
ne,f
iul
eZa har
ie,căci
e s
tec elcemăîndeamnăc asăteîntr
eb. Zi
s-aluiZaha
ria:
prec
um e us oc
otesc,părinte,celceîşifac
es il
ăluiî nt
rut oate,acest
ae st
e
monah.

2.Ave
nitodat
ăa vvaMoi
sesăsc
oatăa
păşiaa
fla
tpeavvaZa
har
iar
ugâ
ndu-
se
l
ângăf
ântână
,şiDuhull
uiDumneze
uşezâ
nddeas
upr
alui.

71
3.Zis
-aoa r
e cândavvaMoi secăt
refrate
leZa ha
ria:spune-mi,cevoifac
e?Ş i
auzi
nds -aaruncatpes i
nejoslapici
oarel
el ui,zi
când:tumăî ntre
bi,păr
int
e?
Zis
-aluibă t
rânul
:c red mie,fi
uleZaha r
ie ,căa m vă zutpeDuhulS fâ
nt
pogorându-
s epesteti
neş idi
ntruaceas
tas unts i
li
tsăt eîntr
eb.Atuncil
uând
Zahari
ac uc
uliulsău(cul
ion)dincap,l
-apusl api c
ioareşicăl
cându-lazi
s:de
nusevaz drobiomulaşa,nupoatesăfi
emona h.

4.Ş ezândoda tăa vvaZa hariaînS c


hiti-aveni
tluive denieşisculându-sei-
a
vestitpă r
intel
uis ăuCa r
ion,iarbătrânul,f
ii
ndc
ăe raluc r
ător,nue r
ai s
cusitl
a
acesteaş isculându-sel -
abă t
utz i
cândc ădel adra ciest
e.Da rar ăma scu
gândull aaceasta.Şisculându-se,s
-adusc ăt
reavvaPi mennoa pteaşii-
ave st
it
luilucrulacest
aş icums ea rdceledinlăuntr
ualeluişivăzândbă t
rânulcădela
Dumne zeue st
e,i-azislui:me rgicătr
ec ut
arebătrânş iori
ceî ţ
ivaz i
ce,fă!Şi
duc ându-secătrebă t
rânul ,
ma iînai
ntedeaî nt
rebae lceva,apucândbă tr
ânul,
i-aspusl uitoateş ic
ăve de ni
ae st
edel aDumne zeu.De ci
,me rgişisupune-t
e
pă r
inteluită
u!

5.Zi
s-aavvaPime n,c
ăaînt
rebata
vvaMoi s
epeavvaZaharia,
cânde raaproape
sămoa r
ă, z
icând:cevez
i?Şii
-azi
s:nuestemaibineatăce
a,părinte?Şii-
az i
s
lui
:aşa,
fiul
e,taci
!Şiî
nceas
ulmorţi
iluiş
ezândavvaIs
idor,
căutândlac erazis
:
vesel
eşt
e-te,f
iulmeuZahar
ia,c
ăţis-
audeschi
sţi
eporţil
eÎmpă r
ăţie
ic e
ruril
or.

-P
ENT
RUA
VVAZ
OSI
MA-
1.Pove sti
t-af er
icit
ulZos i
mac ăoda tăaş ezutpuţ i
năvr emeînl avraluia vva
Ghe rasi
mş iaveaa colopeunuli ubit.Dec iîntr-
oz iş ez
â ndnoiş igrăindpe ntru
fol
os ,ave nitpome ni redec uvântula celac areaz isavvaPi me n,căc elces e
prihăneştepes i
neî nt otlocula f
lăodi hnă .Aseme neaşidec uvântulcareaz i
s
avvamunt e l
uiNi t
riei.Căî ntrebatfiind:c ea ia f
latma imul tî nca l
eaa ceasta,
părinte,elar ăs
puns :as epr i
hăniş ias ede f
ăimapes inetotde a
una .Pec a r
e
cuvântl -aş iadeveritc elcel -
aînt r
e bat,z i
când:a l
tăca lenue ste,făr
ănuma i
aceasta.De cipome ni ndnoidea cestea,z ic
eamî ntrenoimi nunându- ne,câ t
ă
puter eauc uvintel
es finţi
lor.Cua devă r
at, ori
cea ug răi
t, dinlucruşidina devăr
aug răit
,pre cumaz isma releAnt onie.Şipe ntrua ceastas untputernice,pentru
căs -
a ugrăitdec eicee r
auînl ucruri
, precumpor unc eşteunî nţel
eptz i
când:pe
cuvinteletalesălea de verezeviaţa.Ac esteavor bindnoiî ntrenoi,az i
sa cel
a :şi

72
eua mî nc erca tcul uc rula ce stec uvi nt eş iodi hnac ares ef a cepr inl ucr are alor.
Căoda tăa vea mî nl avr aa ce as t
ai ubi tc ua de vă ra tpeundi a conc a renuş t i
ude
undeal ua tpr epusa supr ame ape nt ruunl uc r uc a reî ia duc eal uis cârbă .De c
ia
înce putas epur t
ac ă tremi nec upos omor âr e. Iare uvă zându- lpee lpos omor ât
asupr ame a,l-amî nt reba tc as ăş tiupr ici
nas câ rbe i.Ia re lmi -az is: l
uc rul a cesta
l-aif ăcutş ipe ntrua c eas tas untmâ hni ta supr at a .Ia re une şt i
indî ns i
ne -
miun
lucr uc aa cesta,pr e cum z iceaa ce l
ac ăa mf ă cut ,î lî nc redi nţa mc ăn- am
nicide cumş t
iredel uc rula ce la.Iare lnus epl ec ă, cimi -az is :iart ă-mă , nuc red!
De ci, duc ându- măl ac hi lie, măî nce rca mpemi nema ic ude adins ul ,dea mf ă cut
unl uc ruc aa cest
aş inua flam. Dupăa c eeal -a mvă zutpee lţ inâ nds fânt ulpot ir
şiîmpă rtăş i
ndpef ra ţiş il-a mî ncre dinţ atpee lc ua ce as ta,z icând: număş tius ă
fifă cutc ee ac ez i
ci.Ş ini cia şanus -apl e ca t.De cii arve ni ndu- miî ntrus ineş i
aduc ându- mia mintedec uvi ntelea ce ste aa les fi
nţ ilorpă r inţ işic r ezându- lec u
ade vă r at,a mî ntorspuţ ing â ndulş ia mz isî nt rus i
ne :di ac onulc ua de vă ratmă
iube ş teş iî ndr agos tepor ni ndu- s e,mi -aa răt atc e eac ea ve ai ni mal uipe nt ru
mi ne ,c as ămăt re ze scş is ănuma if aca ces tl uc ru.Î ns ă ,t i
c ăloa ses uf lete,de
vre mec ez i
cic ănua if ăc uta cestl uc ru,a du- ţia mi ntedec e lel
a lter elec area i
făcutş inul eţiimi nt eş is oc oteşte,c ă ,pr e cum c e lec ea if ă cuti er işia laltă i
eri
le-aiui ta t
, aşaş iace stl uc rul -aifăcutş il-a iui tat. De ci, ding â ndula c e
s tami -am
plec ati nimaa şa,cum c ăc ua devă ratl -amf ăc utş il-a m ui t at,c aş ipec elema i
dina int e.Apoia m î nc eputs ămul ţume scl uiDumne z e uş idi a c
onul uic ă
print r-îns ulm- amî nvr edni cits ă-mic unos cg r eşe alaş is ămăpoc ăiescpe nt ru
dâ ns a. Dec i,sculându- măc ua stfeldeg ândur i,m- amdusl ac hi l
iadi aconul ui ,ca
să-if a cl uime ta
nieş is ăc e ri ertăciune ,pr ec um ş is ă-imul ţume sc.Ş is tând
lâng ăuş ă,a m bă tutî nt r-îns a.Şia ce lade sc hiz ândş ivă z â ndu- mă ,mi -
apus
înda tăî ntâ ielme ta nie,z icâ ndu- mi :i artă -mă ,c ădedr ac ia mf ostba tjoc orit
,
bănui ndu- t epe ntrul uc rula c ela!Că c ic ua de vă ra tm- aî nc re dinţ atDumne z
e u
căt uc uni mi cnue ş tipă r taşl aac estl ucr u, nic inuş ti
ic â tuş idepuţ indee l.Da r
înce pâ ndş ieus ăr ă spundpe ntrua c estaş is ă-lî nc re dinţ e z,a ce l
ami -at ăiat
cuvâ ntulz i
c ând:nue stet re buinţ ă!De ciaa dă ug atf e ricitulZos imaz icâ nd:i ată
sme re niac e aa devă rată ,c um aa ră tat-opee ai ni mac eluic eoi ube şte!Că cinu
numa ic ănus -as mi nt i
ta s upr adi a conul ui,una ,c ăapr e s upuspe ntrudâ ns ul
cee ac enuş tiaşif ăr ădec uvâ nts -as câ rbita supr al ui ,ca reî na ş afe le rauc ă
put e aus ăpl eceş ipeunvr ă jma ş,şic uc â tma ivâ r tospeunpr ietena de vă r
a t
.
Nunuma ida rpe nt rua ce as tanus -
as mi nt it,pr ec uma mz is, ciş ia supr as aş i-a
luatg reşe alac aren- af ăc ut-o,s oc otind c uvâ nt ula celui ama ivr e dni cde
cre dinţ ăde câtinimas aş inunuma ia t â
t ada rs -
ai spi ti
tas epoc ăiîna inte alui,
şi-imul ţume ac ăpr int r-îns ul s-ai zbă vitdepă ca t
ul pec a r
eni c i
de cumnu- lş ti
a.

73
2.Pove stit-af eri
citulZos ima ,c ăe raunbă tr ânc ar el oc ui aa proa pedeo
chinovi eş ie raf oartebunş ibl ând.Pe ntrua ce eaş ia ceidi nc hinovi eî liube au
mul tşiîlc ins teau.Apr oa pedebă trâ null oc uiaş iunf r ate. Dec i,într-unadi nz il
e
li
ps inde l,f ra tel
eî nde mnâ ndu- s edevr ă jma ş ul,s -adusş iade schi sc hili
a
bă trânuluiş ii ntrândal ua ttoa teva se l
el uiş ic ărţil
eş is -adus .Ia rdupăpuţ in
timpî ntor c ându- sebă trânul ,c um avă zutc hilial uide schi săş ii nt rândş i
ne aflândva seles ale,s-adusc ă t
ref rate l
es ă-is punăl uic eeac es-aî nt âmpl at.
Da rs tânda farădec hili
aa celuiaş is trigândpef ra tele,c um ş i-avă zutva se l
e
salepus eî nmi jloculc hiliei,că cif rate l
eî ncănul es trâns es eş ine vr ânds ă-l
văde ască,s a us ă-lruş ine ze,pr icinui ndot re abădene voi e,c ăa dicăî ls upă ră
pâ nt e
ce l
e ,s -ada tînl ăturidel ac hili
af rate l
uipâ năc evar idicava se l
edi n
mi jloc.Apoiî ntorcâ ndu- seaî nc e puta g răif rate luipe ntrua ltl ucr u,
ne pome nindni mi cdec hili
e ,s a
udeva se lec arel e -api erdut .I ardupăvr eo
câte vaz il
es -aua f
latva selebă t
r ânul ui.Ş iluâ ndu- lpef r ate l
eoa reca ricunos cuţ i
aibă trânul ui ,l-aupusî nt emni ţă,ne ştiindbă trânul .I a rbă trânula uz indde
frate l
ec ăe steî nt e mni ţăş ine ştiindpr icinape ntr uc aref us e
s ebă ga ta ici,
me rgândc ă tree gume nulc hinovi e idi na pr opi er e,undee r ac institdet oţif raţii
pe nt r
uf apt e l
el uibune ,i
-az isl ui:fiibunş i-midăpuţ ineouăş ipuţ i
nepâ ini!Ia r
egume nuli -az is:audoa răave nitl at inec ine va ,avvo?I a rbă trânular ă spuns :
da !De ci,por unc i
nde gume nul ,is-a uda tcâ teavoi t
. Şiluâ ndbă trânul ,pâ inileş i
ouă le,s -
adusl atemni ţ
ăundee raf r ateleş iai nt ratladâ nsul .Iare lvă z ândpe
bă trânul, aa lergatşiac ăzutl api c ioa relel uiz icâ nd:i ar t
ă -mă !Că cipe nt rut ine
sunta ici
, fiindc ăţ i
-amf ura tva sele .Şii atăc a rte atae stel ac ut a r
e ,i
a rha inat a
estel ac ut a re.Ş iper ândl enumă răpet oa te.I arbă trâ nulz isec ătree l:s ăf i
e
încr edinţa tăi nimat a ,fi
ul e,cănupe ntrua ce steaa mi nt ra taic işini cinuş tiuc ă
pe nt r
umi nea iintrata ici
. Cia uzindc ăe ştibă ga tînt e mni ţă, iarpr icinape ntru
ce, neştiindş imâ hnindu- măpe ntruat es upă r a,a mve ni ts ă-
ţ ifacmâ ng â iere.Ş i
iatăouă leş ipâ inile,pec ar ele -
a ma duspe nt rut ine .Da rdevr emec em- am
înştiinţatc ăpe ntrumi nee ştiţinuta i
ci,voif a cet ot ulpâ năc e,c ua j
ut or ullui
Dumne ze u, tevois coa tedi nt emni ţă.Ş ime rg ând, s
-ar ug atunor adi nc eis lăviţi
ail umi i
,c ăc ie rac unos cutş ia c estor abă trânulpe ntr uf a ptal uibunăş i
tri
mi ţânda ce ia,aus cospef rate l
edi nt emni ţă.

3.ZiceaavvaZos i
mac ăme rgânde lînSfânt
aCe t
a t
e( I
erusali
mul )ave nitla
dânsuloarecar
ei ubitordeHr is
tosş ii-azis:a vvo,am un f r
ateş ezător
împreunăcumi neşidinispit
aviclea
nuluiama vutpr i
gonireîntr
enoi .Apoie u
pocăi
ndu-mă ,acel
anuvoi e
ştes ăseîmpa cecumi ne.Pleacă-t
eda r,pe ntru
Domnul şi
-ivor
be ş
teluicel
epe ntr
upa ce.
Iarelcumaa uzi
t,îndatăache matpe
fra
tel
ea c
elaşii-agră
itluicel
ec esecuveneaupe ntrupaceş iunire.I
are lî
ntâi

74
sepă re
ac ăsepl e
a c
ă ,apoisoc oti
ndi -azis:nupots ămăî mpacc uel,pentruc ă
m- amjur atpeCr uce,cadea cums ăfiuneîmpă catcue l
.Iaregume nulzâ mbind,
i-azi
slui: j
urămâ ntul t
ă u,f
rate,ar eacestfeldeputere,caşicuma ifizis:măj ur
peCr uc eaTa ,Hr i
stoa se
,c ănu voipă ziporuncileTa le,c ivoif acevoi a
vrăjmaşuluiTă udi avol!De c
i,of ra t
e,nunuma ieşt
ida torsăfac isăs t
e amâ nia
cear ea,c işisăt epoc ăi
eştiş is ătec ăi
e ş
tipentrudâ nsaşis ă-ţipr i
hăneş t
i
obrăzniciata,cas ănut ema ir ăpe şt
idedâ nsa.Căş iIr
oddes ec ă i
aş inua rfi
întăr
itj urămâ ntulTă u,nu a rf ifăcuta c
eac umpl ită ucide r
e,t ăind pe
Me rgăt
or ulînaintea lluiHristos.De ci,fr
ateleumi l
indu-sepe ntrua ceasta,s-a
pocăitîna i
nteaf r
ateluis ăuşial uiavvaZos imaş iaşac uda r
ull uiDumne zeu
s-auunitia r
ăşiîntrudr agoste.

4.Pove stit-af erici


tulZos ima pe ntr u un bă trân,z ic ând:f i
ind e uî ntr-o
mă nă sti
r edi nTi r ,ave nitl anoiunbă t
r â nî mbună tă ţit.Apoic iti
ndnoil a
cuvint el
ebă trânilor–dupăc um e raobi c ei
ulî ntotde a una–a m ve nitl a
pove stireabă trânuluia celuia ,a supr ac ărui ave nindt â l
ha rii
,i-aul ua tt oa t
e
l
uc rurilel uiş is-audus ,lăsâ nduns ă cuş orpec a reluâ ndu- lbătrânulaa lerg at
după dâ nş i
i,s tr
ig ând:f i
ilor,l ua ţic ea ţ iui tatî nc hilia voastră !I a re i
minunâ ndu- s
edene răutateal ui, auî ntor sia ră şiînapoit oa tec âtelelua se rădi n
chili
al ui.De c
i,cit
indnoia cea stăpove s t
ire, mi -
az isbă trâ nulc areve nis elanoi :
acestc uvâ ntfoa rtem- afolos it.Ia re ur ugâ ndu- lsă -
mis punăc efolosaa flat
dintr-însul ,elaz is:oa recândpe trec ânde uî nloc ur i
lec e l
edepel âng ăI or da n,
amc it
itpove stireaa cea s
ta, şimi nunâ ndu- mădebă t
rânulpe ntrune ră utate aş i
blânde ţeal ui,z i
cea mc ătreDumne ze u:Doa mne ,Ce lcem- aiînvredni cits ăvi n
înc hipula cestors fi
nţibă t
râ ni,învr e dnic eşte -măs ăumbl uş ipeur me l
el orş i
săc ălătore scpea c eeaşi cal
epec area uc ă l
ăt or i
te i,povă ţuindu- sededa rul Tă u.
Ace stear ug ându-măl aDumne ze uş ia vândî nt rumi nea c eas t
ădor inţă, trecâ nd
douăz ile,c um ş edea mî nc hi l
ie,a ms imţ i
tpeuni ic ăa uve nitlac hiliec ar eş i
stândl auş ăa ubă tut.Iare uc unos c ândc ăs untt âlha ri,a mz isî ntrumi ne :
mul ţume scl uiDumne zeu!I ată vr e me s ăa rătr oa da dor i
nţe i!Ş ide c i
,
desc hizând, i
-am pr imi tpee icubl ânde ţeş ia pr i
nz ândl umi nă,amî nce putal e
arătal orl uc ruril
ez ic
â ndc ă tree i:nuvăt ul bur aţi
.Cr e dDomnul uic ănuvoi
ascundeni mi cdel avoi .
Iare imi -auz is:a ia ur ?Ş ia mr ăspunsl or:da ,amt rei
baniş ia mde s chi
sva sulîna inteal orş iluându- ipea ce i
aş itoateluc rur i
le, s-au
dusc upa c e.Iareu–z i
c eafe ri
c i
tulZos i
ma–g l
umi nd, amz iscătrebă tr ânul :ce
aur ma tdupăa cee a?Oa res -auî ntor sc aş ic e idel abă trâ nul celma idi na i
nt ede
noi?Ş iar ăspunsî nda tă:sănus loboa dăDumne zeu. Căc ini cin-amvoi ta cea sta,
cas ăînt oar căcea ul ua t.
Ve de ţida r–z is-aZos i
ma–c es por ir
eluiş islavăc ătre
Dumne zeui -
ada tdor i
nţaş ig ătire al ui,c ănunuma inus -amâ hni tpe ntru

75
l
uareatut
urorl
ucrur
il
orcarea
vea,da
rs-
aşibuc
ura
tcaş
icum s
-aî
nvr
edni
ci
t
deunlucr
uc ua
devăratpr
eamare
.

VI
I.Î
NCEPUTULSLOVEII(
LUNG)

-P
ENT
RUA
VVAI
S
AI
A-
1.
Zis-
aavvaIs
aia:ni
micnuf
olos
eşt
epenoulînc
epătoraş
ademultc
aoc a
ra.Că
pr
ecum es
tepomul ,
car
eseudăîntoa
tez
ile
le,aşae
s t
enoulî
nce
pător
,carese
oc
ărăşt
eşisuf
eră
.

2.Ziceaia
răşică
treceiceî
ncepbineşisesupunsfi
nţilorpă
rinţ
i:vops
eauace
a
dintâ
inui ese
,precum s
eîntâ
mplălapor f
ir
ă.Şidupăc um r
amur i
lecel
eti
ner
e
seîntorcşis
epleacăl
esne,
aşafa
cş inoi
iînce
pători
,fi
indînt
rusupunere.

3.Zis
-aiar
ăşi
:noulînc
epăt
or,mutâ
ndu-
sedinmănăst
ireînmă
năs
tir
e,e
ste
ase
me ne
aunuidobi
toc,
car
esetra
gedecă
păst
ruai
ciş
iacolo.

4.Zis
-aiarăşi
:făc
ându-semasăşif
raţ
iimâncâ
ndî nbise
ricășivorbinduniic
u
alţ
ii
,preotulPel
usi
uluimust
rându-
ipeeile
-azis
:tăc
eţifra
ţil
or,că
c ieuşti
uun
fra
tec ar
emă nâ
ncăc unoişibeapaharecaşinoiş irugăc
iuneal uisesuie
înai
ntealuiDumnezeucafoc
ul.

5.Sepove steştepe ntr


ua vvaI s
aiacăalua toarecândova r g
ăş is-
aduslaa r
ieşi
az i
sl ucrătorului
:dă -mig râu!Şilucr
ă toruli-azis:audoa răş ituaisecerat
,
avvo?Zi s-acuviosul:nu!Ş ii
-az i
slucrătorul:cum da rvoieşt
isăieigrâu,dacă
nua is e
ce rat
?Ş ii-azisluibă tr
ânul:şida cănuvas ecerac i
neva,nuiaplată?
Zis-
al ucrător
ul:nu!Ş iaşas -
adusbă tr
â nul.Iarfr
aţiivăzândc eafăcut
,i-
aupus
luime tanie,rug â
ndu- lsăl espunăpe nt ruc eaf ăcutac eas
ta.Răspuns-alor
bătrânul:sprepi l
dăa mfă cutaceast
a,cădenuval ucracineva,nuiaplat
ădel a
Dumne zeu.

76
6.Acelaş
iavvaIsai
aac hema tpeunuldinfraţ
işii-
aspă
latpic
ioa r
eleşiapuso
mâ nădel i
nteînoală
.Ş idupăces -aînf
ier
bântat
,adat-oînlături
.Şiazislui
fr
atele
:nue s
tefi
artăînde a
juns,avvo.Şii-
ar ăs
punsluicuviosul:nu-
ţieste
destulc
ămă caravăzutfocul?Şiac
eastaest
ema remângâie
re.

7.Zi
s-aiar
ăşi
:devavoiDumne ze
usămi lui
ascăpevre
unsufl
et,iarels
e
semeţ
eşt
eşinus uf
ere,c
iîşif
acevoi
asa
,îls
loboadepee
lsăpă
timeasc
ăc e
lec
e
nuvoi
eşt
e,caaşasă-l
cautepeEl.

8.Zi
s-aiară
şi:devavoici
nevasărăs
plă
teasc
ără
upe
ntr
ură
u,poa
teş
inuma
i
cuame ni
nţareas
ăvatemeconşt
ii
nţaf
rat
elui
.

9.Ac
elaşiavvaI
sai
aafostînt
rebatceestei
ubireadeargint
?I a
relară
spuns:a
nucredeluiDumneze
ucăpoa rt
ăg ri
jădeti
ne,atedeznădăjduidef
ăgă
duinţ
ele
l
uiDumne zeuşiai
ubipe
s t
emă surăcasăteînt
inzic
ua vuţi
il
e.

-P
ENT
RUA
VVAI
LI
E-
1.Zis
-aavvaIl
ie:eudet
reil
ucr
urimătem:c
ândvavre
asăias
ăsufl
etulmeu
dintrup,
cândvoivre
asăînt
âmpinpeDumne
zeuşic
ândvaf
isăia
săhotărâ
re
asupramea.

2.Ziceaubătrâni
icătrea vvaI l
iedinEg i
pt ,despr
ea vvaAga t
hon,căbuna vvă
este.Şiazislorbă t
rânul :dupăne amulş ir â
nduldeoa me niîncaretr
ăieşte
,
estebun.Şii-
a uzislui:da rdupăce ivechi,cum?Ş irăs
punz ândbăt
rânul,l
e-a
zislor
:amz isvouă,c ădupăne amulş ir
â nduldeoa meniînc ar
etrăi
eşt
e,este
bun;iardupăc e
ive chi,am vă z
utunom î nSchit
,careputeas ăfac
ăs ăstea
soarel
epec er,precum af ăcutşiIosuaa lluiNavi.Şiace
st e
aa uz
indei,s-au
spăimânta
tş iauproslăvitpeDumne zeu.

77
3.Zis
-aa vvaIl
iea lDia
conie
i:cepoatepă
cat
ulundee
stepoc
ăinţ
aşic
e
fol
ose
ştedragos
teaundeest
emâ ndr
ia?

4.Zis
-aa vvaIli
e:amvă zutpeunoa rec
areluândotivgăcuvinsubs ubţi
oarasa
şicas ăruşinezpedr ac
i,căe r
ană l
ucir
ea mz i
sfrate
lui:aj
ută-
măş i
-miri
dică
aceastaşiridi
cândr asalui,s
-aafl
atcănua veanimic.I
ara c
east
aams pus-
o,că
mă c
arc uoc hiideve ţivedea,sauveţiauzi
,sănupr imiţi
,cimaivâ r
tospăzi
ţi
gândur i
leşicuge t
ele,şti
indcădr ac
iilepunpea cesteaînmintecas ăspurce
sufl
etul,s ăs ocoteascăc el
e ne f
olosi
toa
reş ic as ăt ragă mintea de la
îndel
etnicir
e acuc e
lebune ,căi
ndu-sedepă cat
eles al
eş irugându-selui
Dumne z
e u.

5.
Zis
-ai
ară
şi:
oame
nii
aumi
nte
asa
ulapă
cat
e,s
aul
aIi
sus
,sa
ulaoa
meni
.

6.Zis
-aiarăş
i:denuvac ânt
ami nt
eaîmpreunăc
ut r
upul
,înz a
darest
e
ost
eneal
a.Cădeiube
ştec
ine
vanec
azul,
maipeurmăsef
acel
uispr
ebucur
ieşi
odi
hnă.

7.Zis-aiarăşi
:unbă trânar ămasî ntr-
oc apişteş iauve nitdracii
,z i
cându- ilui:
du-tedi nloculnos t
r u!Iarbă trânulaz is:voinua veţiloc.Şia uînc e
putdr aci
i
să-
i ri
sipeascăcut otul s
mi celel
el uidefinic.Ia
rbă t
rânul st
aa dunâ ndu-lepee l
e.
Ma ipeur mădr acula pucâ ndu-ldemâ nă,îltrăgea-afa
ră. Dara j
ung ândbă trânul
l
auş ă,cuc eal
alt
ămâ năţ ineauş as tr
igând:I i
s use,aj
ut ă-mi!Şiînda tăaf ug i
t
dracul.Şibă t
rânulaî nceputapl ânge.IarDomnulaz i
sl ui:dec epl ângi?Ş ia
răspunsbă trânul
: fi
indcădr aci
iîndrăzne scsăa pucepeomş isă-lnecăjească. Ş
i
i-
az islui:tute-a
il enevit;c ă
cicâ ndM- aic ăutat,aivăzutc um M- ama r ăt
atţ ie
!
Acesteal ez i
c,căcie s
tet rebuinţădemul tăos tenealăş idenus evaos teni
ci
ne va,nupoa tesăa ibăpeDumne zeucus ine,căciElpent runoi S-
ar ăstig
ni t
.

8.Unf r
ates-aduslaavvaIl
iesi
hast
rulînchinovi
ape şt
eri
iluiavvaS a
vaş ii
-a
zi
slui:avvo,
s pune
-miuncuvânt!I
arbătrâ
nulaz isfr
atel
ui:înzi
lel
epă ri
nţil
or
noşt
rierauiubiteace
stet
reifa
ptebune:neaverea
, bl
ândeţ
e aşiî
nfrânare
a. I
ar

78
acum s
tăpâne
şteînt
remonahi
:lăcomiadea
ver
e,î
mbui
bar
eapâ
nte
cel
uiş
i
obră
zni
cia.
Orica
revoi
eşt
idi
naces
tea,ţ
ine
!

-P
ENT
RUA
VVAI
R
ACL
IE-
1. Unf ra te
,fii
nds upă ratder ăzboiuli spitelor,ave sti
tl uiavvaI racli
e. Şia cesta
întărindu- l,i
-az is
: unbă t
r ânoa r
e carea veaunuc enicf oarteas cultăt
ordemul ţi
ani. Daroda t
ăs culâ ndu- s
er ă zboi asupr alui,afăcutme taniebă trânului ,zi
c ând:
lasă-măs ăşe ds i
ng ur .Şii-az i
sl uibă trâ nul:cautăl ocş i-
ţivoif acec hilie!Şi
me r gânde lcal aoa z vârli
tur ădepi at
r ă,aa fl
atl oc.Ş ime rgânda mâ ndoi ,au
făcutc hili
e.Ş iaz isf rat
e l
ui :or ic
eî ţ
ivoiz i
ce,a ceastaf ă:câ ndf lămâ nz eşti
,
mă nâ nc ă;cândî ns etezi,be a;câ ndî ţiestes omn,dor mi !Numa idi nchi l
iat as ă
nui eşipâ năs â mbă tă;a tunc ivinoa proa pedemi ne .Şis -
aî ntorsbă trânull a
chilias a.Iarf rate leaf ăcutc e l
edouăz i
ledupăpor uncă ,da rat reiaz i
trândă vindu- se,az is:c emi -afă cutmi ebă trânulac e
s ta,casănuf acr ugă ciuni?
Şis culâ ndu-seac ânta tps al
mimul ţiş idupăc eaa puss oar eleamâ nc at.Şi
sculâ ndu- ses -
aduss ăs ec ulceper ogojinas a.Ş iavă zutuna rapş ezâ ndş i
scrâ şnindc udi nţiia supral ui,ş ialerg ândc umul tăfr i
că,ave ni tlabă trânulş i
bă tândî nuş ă ,az is:a vvo,mi luieşte-măş i-mide schidede grabă !Iarbă t
r ânul
cunos c
â nd c ănu apă zitc uvâ ntull ui,nu i -ade schispâ nădi mine aţa.Ş i
de schizâ ndu-idi mine aţa,l-aa flatpee la fară.Cuc erindu-seş imi l
ostivindu- se
l-abă ga tînlăuntru. Atunc iaz i
sf ratele:rog u-măţ iepă r i
nte,una rapne g rua m
vă zutper ogojiname a, cândm- amduss ămăc ulc.Iarbă trânulaz i
s:a ceas taai
pă ti
mi t,c ă
cinua ipă zitcuvâ nt ulme u.Aunc idându- iluior ândui alăapr avilei
,
dupăput ere,l-
as loboz itşiînc et-î
nc ets-af ăcutcălugă riscusit
.

VI
II.Î
NCEPUTULSLOVEITH

-P
ENT
RUA
VVAT
HEO
DORA
LFE
RME
I-
10
1.AvvaThe odora lFerme i dobândis
et r
eică rţ
ibuneşis-aduslaavvaMa ca r
ie
şii-azislui
:amt re
ic ărţ
ibuneş imăf ol
os escdint
r-î
nsel
eş ileînt
rebuinţezşi
fra
ţiişieisefolosesc.Spune -midar,cetrebuiesăfac?Oaresăleţinpee l
es pre
fol
os ulme uş ialf r
a ţ
il
or ,s a
us ăl evâ nd ş ibaniisă-ida usăracil
or?Ş i
răspunzândbă t
rânul,az i
s :bunesuntfaptelec uadevăr
at,darma ibunăde cât
toateestenea verea.Şiace ast
aa uzi
nd,duc ându-se
,le-
avâ ndutşibaniii-
ada t
săracil
or.

79
 
—————————
1
0
Est
eunmu
nteî
nEg
ipt
,ca
res
eîn
ti
nded
elaS
chi
tcă
trep
ust
iu
lce
lma
reş
isen
ume
şte
Fermi

2.Unf r
ateoa re
c a
r eş e
z ânds ing urde osebilac hili
isetulbur a.
Şime rgândc ăt
re
avvaThe odora lFe rme i
,i-as pusl uide s
pr et ulburareas a.Iarbă tr
ânuli -azis:
me rgi
,sme reş
te-ţ
ig ândult ă
uş ites upuneş ipe t
reciîmpre unăc ua l
ţii
. Ş
idupă
câtăvavremes -aî ntorsc ătrebă t
rânulş ii -
az islui:nic
iîmpr eunăc uoa me nii
număodi hnesc.Ş ii-az isbă trânul:da c
ăni cis i
ngurde os ebinut eodi hneş t
i,
niciîmpreunăc ua lţ
iinut eîmpa ci,
pe ntruc ea iieşi
tlavia ţacălugărească?Au
nuc asăs ufer
ine cazur i
le?S pune -mi ,câţia nia idec ânde şt
iînc hipula ces
ta?
Răspuns-af r
atele:opt .Zis-al uibă trânul:c ua devărateua mî nc hipula ce
s t
a
şaptezec
idea niş iniciînt r-
oz in-ama flatodi hnăş ituî nopta nivoieştisăa i
odihnă?Şi a
ceastaa uzindf ratele,întărindu-s es -adus.

3.S-adusoda tăunf r
atecăt
reavvaThe odorşiafăcuttr
eizil
e,rugându-lcasă
audăvr eunc uvânt.Iare
lnui-ar ăspunslui.Şiaieşi
ts c
ârbit
.Zis-acătreel
ucenicullui
:avvocumdenui -a
iz i
svr e
unc uvânt;
căcis-
aduss c
â r
bit?Şii-
az i
s
bătrânul:cuadevăratnui-
amg răi
tlui,că
ciesteneguţă
torşiîncuvintestr
ăine
voi
e ştesăseslăvea
s c
ă.

4.Zis
-aavvaTheodoriar
ăşi:deaipri
e t
eşugc ucinevaşis
evaînt
âmplasăc
adă
elînis
pit
acurvi
ei,depoţi
,dă-il
uimâ naş it
rage-lî
nsus.I
ardevacăde
aînere
s
şinusevaplecaţiesăseîntoar
că,degrabăt ai
e-lpeeldelat
ine,
canucumva
zăbovi
ndu-t
esăcaz i
împreunăcue l
îng roapă.

5.SespuneapentruavvaTheodoralFer
me i
,căac
est
etr
eic
ape
tea
veama
i
pre
susdecâ
talţ
ii:
ne a
verea
,ne
voinţaşi
fugadeoame
ni.

6.Pe
treceaodatăavvaThe odorcufra
ţiiî
nS c
hitş
imâ nc
ânde
i,lua
uc ue
vlavi
e
paha
rele,t
ăcândşine zi
cândc uvâ
ntul
:iart
ă!Şiazisa
vvaTheodor:a
upier
dut

lugăr
iiobic
eiulc
e lbun,nezi
când:i
artă.

80
 
7.L-aîntr
ebatpee lunf r
ate,z
icâ
nd:voieş
ti,avvo,sănumă nâncpâi
necât
eva
zi
le?Şii-
az i
sluibătrânul
:binefaci
,căşieua mf ă
c utaşa.Ş
ii-azi
sluif
rat
ele
:
voie
scs ăpunnă ut
ulme uînpităr
ieşisă-lfacfăină.Zis
-aluibătrâ
nul
:dacă
ia
răşit
educ il
apită
r i
e,fă-
ţipâi
neata!Şi
cee s
tetrebuinţădea c
east
ăpurt
are?

8.Ave nitunuldinbătrâ
nicăt
rea vvaTheodorşiazi
slui:i
ată
,cut
aref
rates-
a
înt
orsînl ume.Şi
i-azisl
uibăt
rânul:pent
ruacea
s t
ateminunezi
?Nuteminuna,
cima ivâ rt
ostemi nuneaz
ădeve iauzi
,căapututcinevasăsca
peding ur
a
vrăj
ma şului.

9.Unfrat
eave nitl
aa vvaTheodorşiaînceputag ră
iş iacerc
alucrur
i,pecare
înc
ănul efăc
useş ii-
az i
sluibăt
rânul:î
ncănua iaf
latcorabi
a,nic
ivasel
et al
e
nule-
aipusşima iînai
ntedeaînota,a
iajunsa c
uml ac et
ateaacee
a?Deci,după
ceveif
aceînt
âilucrul
,veivenil
aaceleadesprecaregrăieşt
iacum.

10.Ac estas-adusoda tălaa vvaI oa n, ca ree rafame ndinna şt


er eş idupăc eau
vorbite iîmpr eunăaz isavvaThe odor :c ânde ramî nS chit,l
uc ruls ufl
etul uie ra
lucrulnos tr
udec ăpet enie,
ia rluc rulmâ inilorîlaveams ubluc ruls ufl
etul ui.Iar
acums -afăcutl ucruls uflet
uluis ubl uc rulmâ i
nil
orş iceldes ubl uc ruade venit
lucru.Şil -
aî ntreba tf ratel
e( avvaI oa n) ,zicând:caree s t
el ucruls uf
letul uipe
carea cumî la vems ubl ucru?Ş ic a r
ee stec eldes ublucrupec ar ea cumî la vem
lucru?Ş iar ăspunsbă trâ
nul:t oatec elec es efacpe ntrupor unc al uiDumne ze
u
esteluc ruals ufletului;iaral uc rape nt rus i
neş iaa duna ,aceste atr e
bui es ăle
avems ubl uc ru.Ş iaz i
sfra tele:l umi ne a z
ă -
mimi epr ici
naa ce asta.Ş iaz is
bătrânul :i
ată, auzidemi nec ăs untbol na vşie ş
tidators ămăc er cetezi
; da rz i
ci
însine-ţi:să-
mil asluc rulme ua c umş is ămăduc ?Ma ibines ă-ls f
â rşescînt âişi
apoi sămăduc ?Ţi seî ntâmpl ăînc ăş ia ltăpr i
cinăşipoa tenicide cumnut educ i
.
Iarăşia l
tfra t
eî ţ
iz iceţie:dă -mia j
ut or, f
rate!Şizici:
să -milasl uc r
ul me uş isă
me rgs ălucre zc ua ce sta?De ci,denut eve iduce,laşipor uncal uiDumne ze
u
caree stelucrul sufletuluişifaci pec e ldes ublucru,caree steluc rulmâ ini l
or .

11.Zi
s-aavvaTe
odora
lFe
rmi
i,c
ăomulc
aree
steî
ntr
upoc
ăinţ
ă,nue
stel
ega
t
deporunc
ă .

81
 
12.
Tota
ces
taaz
is:
alt
ăfa
ptăbunănue
ste
,cane
def
ăima
rea
.

13.
Zis-
aia
răşi
:omulc
areş
tiedul
cea
ţac
hil
iei
,fug
e(del
ume
),ş
inua
rne
cins
ti
peapr
oapel
esău.

14.
Zis
-aiar
ăşi
:denumăvoide
păr
tapes
ine
-midel
ami
los
tivi
ri
lea
ces
tea
,nu
măvorlă
sasăfi
umonah.

15.
Zis
-ai
arăş
i:mul
ţiî
nvr
eme
aac
eas
taa
ual
esodi
hnama
iîna
int
edeal
e-oda
l
orDumneze
u.

16.Unf rat
eaî ntrebatpea vvaThe odor,zi
când:voiescs ăpli
ne s
cpor unci
le.
Zis
-aluibătrânuldespreavvaTe ona,căas pusş ia
c e
laoa recâ
nd,c ăavoitsă
pli
neascăgândulluiDumne zeuşiluândf ăi
năs-aduslapi t
ă r
ieşiafăcutpâi
ne .
Şicerându-iluiniştesărac
iada tpâ i
nil
e.Şiiarăşicerându-iluialţ
ii
,ada t
coşni
ţeleşiha i
napec ar
eopur ta.Şiai ntr
atînc hil
ie,înci
ngându-sepeste
cămaşă.Şia ş
ai ară
ş iseprihăne
apes i
ne,zicâ
ndc ănuapl i
nitporuncalui
Dumne zeu.

18.S-
abolnăvitodatăavvaIosi
fş iatri
mislaavvaThe odor,
z i
când:vino,casă
tevădmaiînaintedeai e
şidintrup.Şierapelajumă t
ateasăptămâniişinus-a
dus,
ciat
rimi s
,zicând:deveirămâ nepânăsâmbă t
ă,voiveni
;iardeteve iduc
e,
nevomvede aînlume aceal
alt
ă.

19.Unfrat
eaz i
sluia vvaTheodor:s
pune-miuncuvânt
,căcipi
er!Ş
icu
ost
ene
alăazisl
uicuvi
osul:eumăprimej
dui
escşic
epotsă
-ţi
spun?

20.Unf
rat
eaveni
tlaavvaTheodor
,casă
-lî
nve
ţesăcoa
s ăc
oşni
ţe,
aduc
ândşi
funi
aceaî
mple
tit
ă.Ia
rbă t
rânuli-
azislui
:merg
işivinodimi
neaţăai
ci
!Şi

82
scul
ându- s
ebă t
rânul
,i-amui atf uniac eaîmpleti
tăş ii-
ag ăt
itînceputul
cusăt
ur i
i,z
icâ
nd:aşaşia
şas ăfa
cişil-alăs
atpeel.Şii
ntrândî
nchil
iasa,
aş ez
ut
bătr
â nul.Şil
avremei -
apusf r
ateluideamâ ncatşil-atr
imislaloc
uls ău.
Dimine a
ţaaveni
tiară
şifrat
eleşii
-az i
sbă t
rânul
:ia-
ţifuni
adeaic
işidu-
te,căci
aivenitsămăbagiîni
spităşiî
ng ri
ji
!Ş i
nul -
ama il
ăsatpeelî
nlă
untru.

21.Zis-
auceni
culluiavvaThe odor ,căave nitoda t
ăunuls ăvândăcea păşii
-a
umplutunva s.Şiaz isbă t
râ nul:umpl e-ldeg râuşi-
ldăl ui.Şieraudouă
grămezidegrâu:unacur a
tăş iunapr oas
tă. Ş
ii -
am umplutvasulding rămada
ceaproast
ă–ziceucenicul
.Iarbă trânulacă utatlamineaspruşicumâ hnire.Ş
i
def r
icăamc ăzutşiams partva sulş ii-
amf ăcutme t
anie.Şizicebă t
rânul:
scoal
ă,nueatavina,cieuamg reşi
tc ăţi-
amz i
s!Şiint
rândbă t
rânul,
i-aumplut
sânuldegrâuc
ur a
tşii-adatlui î
mpr eunăc uc epele
.

22.S-adusoda t
ăa vvaThe odorcufra
telesăi aapăş imergâ
ndma iî
nai
nte
fra
tel
elaloc,avăzutunşarpe.Şii
-az
isl
ui băt
rânul:du-
tede-
lcalcăpeca
p!Dar
temându-se nu s-a dus.At unc
ia ve nitbă t
rânulş ivăzându-lfi
araşi
ruşi
nându-se
, af
ug i
tînpus
t i
e.

23.Într
ebat
-aoa re
cinepea vvaTheodor
:desevaf
acedenăpra
snăvreocădere
şitutetemi,avvo?I-azisluibăt
rânul
:desevali
pice
ruldepământ,Theodor
nus eteme;căcis-afostrugatl
uiDumne z
eucasăseridi
cedeladâ
ns ulf
ric
a.
Pentruacea
stal-aşiînt
rebatpeel.

24.S espune ade spredâ nsul


,c ăf ăcându-sedi acon î
nS c
hit,nu vr eas ă
pri
me asc
ăs ăsluj
ea s
c ădiaconiceşteşiînmul t
elocuriafugit
.Şiiarăş
il-aua dus
bătr
âniizi
cându- i
:nu- ţ
ilăsas l
ujbat a!Le-azisloravvaThe odor:l
ăsa ţi
-măs ă
măr ogluiDumne zeu,cas ăş t
iu:demăvaî ncredi
nţ asăstauînloculs lujbei
mele!Şirugându-sel uiDumne zeu,zicea:dee stevoiaTa,cas ăstauî nl ocul
sl
ujbeime l
e,încredinţează-mă!Ş is-aa r
ătatluiuns tâl
pdef ocdel apă mâ nt
pânălacerş igla
ss -afăcutz i
când:depoţ isătefacicastâl
pulacesta,du- teşi
sl
ujeşt
ediaconiceşte!Iarelauzind, ajudecatsănuma ipri
me as
că.Dec ivenind
ellabiseri
căi-auf ăcutluime t
ani efraţ
ii,zi
când:da cănuvoi eşt
isăs l
uje şt
i

83
di
aconic
eşt
e,măca
rpotir
ulsă-
lţi
i.Ş
in-asuf
eri
tnic
iac
eas
taş
iaz
is:denumă
ve
ţilăs
a,măducdinl
oculac
est
a.Şiaş
al-
aulăsa
t.

25.Sezice
aînsăpe nt
rudânsul,c
ădupăc es-apus ti
itSc
hit
ul,ave
nits
ăr ămână
l
aFe rmi;şif
ii
ndcăîmbătrâni
se,slă
bisecutrupul.Decii
-auadusl
uiuniibucat
e
şic
eleceîiaducealuice
ldintâ
iledac el
uidea ldoil
eaşiaşamaidepa
rte.Ia
rîn
cea
sul g
ustări
i,
mâ ncaceeaceîiaduce
ac i
neva.

26.S ezic
eape ntruavvaThe odorcăa t
uncicândş e
dealaSchitavenitladânsul
draculvrânds ăintreşil
-alegatafarădechil
ie.
Şiiarăş
ial
tdra cavenitsăintre
,
darş ipeace s
tal-alegat
.Şima ivenindşialt
reil
eadr a
cag ăs
itlegaţipeceidoi
şile-azislor:ces t
aţivoiaiciafa
ră?Ş ii
-aurăspunsluif
ii
ndc ăşadeî nl
ăuntru
(cuviosul
)ş inunel asăsăint r
ăm.Ş iaces
tafăcândsil
ă,seispit
eas ăintre
.Iar
bătrânull-alegatpea ces
ta.Deci,te
mâ ndu-s
edr aci
iderugăciunil
ebă tr
ânului
,
îlrug auzicând:s l
obozeşte
-nepenoi .Şile-
az islorbătrâ
nul :duceţi
-vă!Şi
ruşinându-seei,
s -
audus .

27. Povestit
-aoa recarel
edi npă r inţipent ruavvaThe odora lFerme i,căave nit
oda tă,peseară,ladâ nsulşil-ag ăs i
tpur tândoha i
năr uptă,a vâ
ndpi e
ptulg olşi
ţinândc uli
onul dinainte.Şii
a t
ăunc omi save nitsă-
lva dăşibă tânda cel
alauş ă,
ai eşi
tbă t
r â
nuls ă-ideschidăş iînt â
lnindu- secue l,
aş ezutlauş ăs ăgrăiascăc u
dâ nsul.Iarpărintele,career adef aţă,al uatobuc a
tădepâ nzăş ii-
aa coperit
ume r
ii.Darbă t
r ânulaî nti
nsmâ naş ial epăda t
-o.Iardupăc es-adusc omi s
ul,
i-az i
slui:avvo, dec eaifăcuta ce asta?Ave nitomuls ăs efolosea s
că;audoa ră
vr eicas ăses mi ntească?Şii -ar ăspunsbă trânul:ce-mis pui,a vvo?Oa ret ot
oa me nil
ors l
uji
m?Mi -a
mf ăcutt r ebuinţa.Ce lcevr eas ăs efolos ea
scă,s ăs e
folosească;celc evr easăs es mi ntească ,săses mintea sc
ă.Că cie uoricum mă
aflu,aşaîntâmpi n.Apor uncitînc ăş iuc enic
uluisău,z ic
ând:devave nic i
neva
voinds ămăva dă ,sănu-iziciluic evaome nes
c ;c
idemă nâncs punec ămă nânc,
iardedor m, spunec ădorm!

28.Auvenitodat
ăa s
upr
aluitr
eitâl
har
işidoiîlţ
ineaupedânsul,
iarunulcăra
vasel
elui
.Iardupăceauscoscăr
ţil
eşivoi
aus ăiaşivasulsă
u,atuncile-
az i
s
lor
:acest
alăsaţ
i-
l!Dare
inuvroia
u.Şismâncindu-ş
imâ i
nil
esale
,i-atrâ
ntitpe

84
a
mâ ndoi.Şivăzâ
ndt â
lhar
ii,s-
auînfri
coş
at.Şil
e-azislorbă t
rânul
:sănuvă
t
eme ţ
ide l
oc.Toatel
ucruri
lefaceţ
i-
leînpatrupărţ
iş iluaţ
itrei
;iarunas
-o
l
ăsa
ţi.Şi
a ş
aa uf
ăcut.
Iarelaluatva
sulcucaremerge
alabi s
eric
ă.

-P
ENT
RUA
VVAT
HEO
DORC
ELD
ELAE
NNA
T-
1.Zis-
aa vvaThe odorc eldelaEnna t:c
â nde r
amma itânărpetr
ec e
a mînpustie.
Deci,m-amdusl api tăr
iesăfa cdouăf rămâ ntăt
urişia mgăsitacol
opeunf rate
carevoias ăfacăpâ inişinua ve apeni me nicar
es ă
- ideaomâ nădea j
utor
. I
ar
eua ml ă
s a
tpea leme l
eş ii
-amda tluimâ nădea j
utorş iafăc
utpâ ini
le.
Şiiarăş
i
ave ni
ta ltreil
eaş ii -
amf ăcuta s
eme ne a.Şiaşafăc e
amc uf i
ecaredinc eice
veneauş iamf ăc utş as
ef r
ămâ ntăt
ur i
,iarpeur măa mf ăc
utpec el
edouăa le
me l
e,încetândcei cevene a
u.

2.SespuneapentruavvaThe odorş iavvaLuchi


ec eldelaEnnat,căaufăcut
ci
ncize
cideani,ba
tjocorindu-şigânduril
elorşizi
când:dupăiar
naa ceas
ta,ne
vom ducedeaic
i.Şiia
r ă
ş icândve neavara,zi
cea
u:dupăva r
aa ceas
ta,nevom
ducedeaic
i.Ş
iaşaaufă cutîntoatăvreme a,
purureapomeniţ
iipăr
inţi
.

3.Zis
-aavvaTheodoralEnnatul
ui:denevasoc
otiDumneze
ul e
nevi
ri
lecele
înt
rurug
ă c
iuni
şirobi
ri
lecel
eîntr
uc i
ti
reaps
almi
lor
,nuput
ems ănemântui
m.

-P
ENT
RUA
VVAT
HEO
DORC
ELD
ELAS
CH
IT-
Zi
s-aavvaTheodorce
ldelaSchit
:îmivinegândşimătulburăşimănecăj
eşt
e,
darfa
ptănupoatesăfac
ă,c
inuma imăîmpi e
dicădel
alucrar
eafapt
eibune.
Iar

r ba
tulce
ltr
e a
zscutur
ândgânduldelasine,s
escoa
lălarugăc
iune
.

-P
ENT
RUA
VVAT
HEO
DORC
ELD
INE
LEF
TER
OPO
LE-
1.Aînt
reba
tavvaAvra
a mivi
ri
tulpea
vvaTheodorceldi
nElef
ter
opol
e,zi
când:
cum es
tebine
,pări
nte:sl
avăsă-miagoni
ses
c,sauneci
nst
e?Iarbăt
rânuli-a

85
răspuns:euvr e
a usă-miagonisescsla
văia rnune ci
nst
e.Cădevoif acelucru
bunş imăvois lă
vi,potsă-
mios ândesccugetulcănus untvredni
cdes lava
aceast
a .
Iarneci
ns t
eadinl
uc rurir
eleseface.Deci
,cumpots ă
-mimâ ngâ
i i
nima,
dupăc eoame niis-
aus mi
ntitdemi ne?Ma ibineestedarsăfac
em binel
eş isă
fi
ms lăvi
ţi.
IaravvaAvraamaz i
s:bineaizi
spă ri
nte
.

2.
Zis
-aa
vvaThe
odor:l
ips
apâ i
niit
opeş
tet
rupul
căl
ugă
rul
ui.
Iarbă
trâ
nul
zic
ea:
pr
ive
gher
eamaimul
ttopeşt
etrupul
.

-P
ENI
TR
UAV
VAT
HEO
NA-
Zi
s-aavvaTheona
:fi
indcăs
ede pă
rtea
zămint
eadelapr
ivi
reas
preDumne
zeu,
pent
rua c
east
asunte
mr obi
ţidepat
imil
etr
upeşt
i.

-P
ENT
RUT
HEO
FI
LAR
HI
EP
I
SCO
PULA
LEX
AND
RI
EI
-
1.Fer
icit
ulTheof
ilarhiepi
scopulame r
soda t
ălamunte l
eNi tri
eiş
iave nitavva
muntelui(a
dicăc
e lmaima realmuntelui
)ladânsul
.Şii-azisluia
r hi
epis
c opul
:
ceaiaflatmaimul tînc al
eaa c
east
a,părint
e?I-arăspunsl uibătrâ
nul:amă
pri
hănişiamăde f
ăimapemi neînt
otdeauna.I
-azi
sluia vvaThe ofi
l:al
tăc al
e
nueste,f
ărănuma iace
as t
a.

2.Auve nitodatăpă r
inţi
ilaAl e
x a
ndr i
a,chema ţifi
inddeThe of
ilarhi
epi
scopul,
casăf ac
ăr ugăci
unes ăsurpec api
ştil
e.Şimâ ncânde icudânsul
,lis
-apuscarne
deviţelşimâ ncaunimicîndoindu- s
e.Şiluâ
nda rhiepi
scopulobucăţi
că,
ada t-
o
bătrânului
,c ar
ee rama ia proapededâ nsul,zicând:iat
ă,aceast
ăbucăţic
ăe
bună,mă nâncăa vvo!Iare ir ăspunzânda uz is
:noipâ năacum verdeţuri
mâ ncam,i ardacăe stecarnenuma imâ nc ăm.Ş in-auma iadausniciunul
dintr
-înşiis
ăma igustedine a
.

3.Ac
estavvaTheof
ila
rhiepis
copuls-adusodatăl
aS c
hit
.Şiadunându-
sefra
ţii
,
auzi
sluiavvaPa
mvo:z ivre
unc uvâ
nte pi
scopul
ui,
casăsefolos
ească.
Zis
-alor

86
băt
rânul
:dacănus
efol
ose
ştedet
ăce
reame
a,ni
cidec
uvâ
ntulme
unupoa
tes
ă
sef
olose
asc
ă.

4.Ac elaşia vvaThe of i


lz ice a:c ef eldef ricăş ic utremurş ine voiea ve ms ă
vede m,c â nds ufletuls ede spa rtedet rup!Căvi nel anoioa s t
eş iput eredel a
stăpâ niri
lec elepot rivnice ,s t
ă pâ niiînt une ricului ,stăpâ nitoriivi cleşug uluiş i
începă toriil
eş is tăpâ niil
e ,duhur il
er ăut ă ţiişic aî nt r
-unc hipdej ude catăî lţin
pes uflet
,a duc ânda supr ă -itoa tepă ca te l
el uic e l
eî ntruş tii
nţăş ic eleî nt ru
neştiinţă,del at ine reţepâ năl avâ rstaî nc a rear ă posat.De ci, s
taupâ r ându- lde
toatec el
ef ăcut ededâ nsul .Cef el,da r,dec utremurs ocot eşticăa res ufletulî n
ceasula c
e l
a ,pâ năc evai eş ihot ă râreaş iis evaf a ces l
oboz enialui ?Ac e stae s
te
ceasulne voiil ui,pâ năc evave de ac es fâ rşitval uae l
.Ş iiară ş
idumne ze i
e ştil
e
pute ristauî npr ea j
maf eţe ic elorpot rivni ciş ie lea ducâ ndc el
ebunea lel ui.Ia
seamada r,c ăs uf l
etuls tândî nmi jl
oc ,c umul tăf ricăşic ut remurs tă,pâ năc e
judec ataluival uahot ărâ redel aDr ept ulJ ude c ător.Şidevaf ivr edni c,a c ei
a
iauc e rt
are ,iare ls er ăpe ştedel adâ nş iiş idea cee afărădeg ri
jăe ste,sa uma i
bines ăz ic,l ocui eştedupăc um e stes c ris:pr ecum a lc elorc es eve selesc
tutur orlee stel oc aşullaTi ne( Ps a l
m85, 7.).At unc iseî mpl inescc eles crise:a u
fugitdur ere a,î ntristareaş is us pinar ea( Is
a iaXXXV,10ş i51,I I.).At unci
scăpâ nd, seduc el aa ceabuc urieş islavăne gră i
t ă,înc ares evaş iaşe za. Iarde
sevaa f
lac ăat răitc ulene vi re,a udeg las ulc elpr eaînfricoş at:săf ier idica tc e
l
necr edincios ,cas ănuva dăs lavaDomnul ui( IsaiaXXVI I,10) .Atunc iîlapuc ăpe
dâns ul zideur gie,zi dene ca zşi dene voi e, zideî ntune ricşi debe znă ,dâ ndu- se
laînt unericulc elma idina farăş iînf oc ulc elve ş nicosâ ndindu- se,înve cif ără
des fâ rşi
ts evamunc i.At unc iundeef a lal umi i?Undes lavac eade şartă?Unde
desfă tarea?Under ăsfăţare a?Undenă luc ire a?Undeodi hna ?Undel auda ?Unde
banii?Undene amulc elma re?Undet ată l?Undema ma ?Undef r atele?Ci ne
dintr- aceşti
avaput e as ăs coa tăpec elc es ea rdeî nfocş ie steţinutdemunc il
e
celea ma re?Ac e st
e af ii
ndc ăa ş avors ăs ef acă ,c ef elt rebuies ăf im noiî n
petre ceribuneş ic udr e apt ăc re dinţă?Cef eldedr agostes unt em da tor is ăne
agoni sim?Cef eldevi aţă ?Cef e ldepe t rec ere?Cef eldedr um?Cef eldel ua re
ami nt e?Cef e lder ug ăciune ?Cef eldeî ng rij
ire?Căa ceste az i
ce ,aş t
e ptâ nd,s ă
nes ilimanea fl
aLuine spur c aţiş ine î
nt ina ţic upa ce4(IIPe truI II14. ),cas ăne
învre dnicima -La uz ipeDâ ns ul, zicând: ve niţibi ne cuvânt aţi
ipă rint eluiMe u, de
moş te niţ
iÎ mpă răţiac eag ătităvouădel aî nte me i
ereal umi i(Mt .XXV,34. )î n
vecii vecil
or ,Ami n.

87
5.Aces
ta vvaTheof
ilarhi
epi
scopulvrâ
ndsăsesăvârş
eas
că,az
is:f
eri
ci
teş
ti,
avvoArse
ni e
,cădeace
stceasî
ţiaduce
aiami
ntepurur
ea!

-P
ENT
RUA
MMA(
MAI
C
A)T
HEO
DOR
A-
1.Întrebat-ama icaTheodorapea vvaThe ofil
,c ee st
ec uvâ ntulacel
aa l
apost
olului:vremeară
s c
umpă rând?(Colos.I
V5. )Iareli-
az i
sei:numi reaa
rat
ă
câşt
igul.Adică
:vremedeoc arăţi-
ave nit
?Cumpă răcusme ri
tac ugetar
evreme
şicuî ndelungar ă
bdarevreme aoc ări
iş itragec âşt
igullatine .Vremeade
neci
ns t
eţ i-
ave nit
?Cus uf
erir
e arăutăţi
ic umpă răvr emeaş ic âşti
gă.Pâr
ă
mincinoasăde -ţ
ivave ni,curăbdare aşicună dejdeac â
ştig
ă .Ş it
oatecel
e
împotrivă,
devomvoi ,nisevorfacenouăc âş
t i
guri.

2.Zi
s-ama i
caTheodora:si
li
ţi-
văsăintraţ
ipri
nuşac east
râmtă(Ma t.VI
I,13.
),
căprecum pomii
,denuvorl uaiernişiploi
,nupotaf a
cer oa
dă ,aşaşinouă
veac
ula c
estai
arnănee st
e(Fa pt
.Ap.XIV,22.
)şiÎmpărăţ
ieicer
ur i
lornuvom
pute
as ănefac
empă rt
aşi,
fărănumaiprinmultene
c a
zurişi
ispi
te!

3.Az i
siarăşi
:binee steanel inişti
, că
c ibărbatulînţelept ,
linişt
ea duce(Pilde,I
,
12.).
Căma r
elucrue ste ,cuade vă r
a t
,fecioareişicălugăr uluias elini
şti
,darma i
alest i
neril
or.Da rvi ne viclea nulş iî ngreune azăs ufletulc ul enevir
i,c u
împuţinărides uflet
,c ug ândur i;a poiî ng r
e uneazăş it rupulc u boli,c u
slăbi
ciune,cuslă bănog ireag enunc hilorş iat uturormă dularelorşis l
ăbeşte
putereasufl
etul
uiş iat rupuluiş ifiecarepoa tesăz ică:sunts l
abş inupots ă-mi
faccanonul.Dardenevom t r ezi,toatea cest
eas er is
ipe sc.Căe raunc ălugărşi
cândve neasă-şif a
căpr avil
a,î lapuc ar ăcea
laş ifierbinţe al
a( adicăfri
gur i
)şi
capultareisesupă ra.Ş iaşaîşiz ic
e alui-şi
:iată,suntbol na vşivoimur i,decisă
măs c
olma iînaint epâ năc enumorş isă-mif acpr a vi
la.Ş idupăc eî nceta
pravil
a,încet
auş ifrigur i
le.Şiiarăş i
,cua ceastăs ocotealăf rat
eles eîmpotrivea
şiîşi
făceapravi
laş iaşaabi r
ui tpevi cleanul.

4.Zi
ceaiară
şiace
ast
ăma i
căThedora,
c ăodat
ăunbă
rba
te vl
avi
osseoc
ărade
oare
cineşiace
astazi
ceacăt
redânsul:pute
amşieusă-
ţizicase
menea,da
r
le
gealuiDumnezeuî
miînc
hideg
ur a
.

88
 

5.Az isiarăş
ia c
eastăma i
că:învăţ
ător
ule steda t
ors ăfies t
răi
ndei ubi
reade
stăpânire,de iubir
e a de a rgi
nt,de s l
avă de şart
ă,de part
e de mâ ndri
e,
nebatjocori
ndu-se de l i
nguş i
re, neorbi
ndu- se de da ruri
, de pâ ntec
e
nebiruindu-s
e,nestăpânindu-sedemâ nie,ciîndelungrăbdă tor
,blândcutoat
ă
puterea,smeritcugetăt
orma iales
,îng
ă dui
torş isuferi
tor,purtăt
ordeg ri
jăşi
iubit
ordes ufl
ete.

6.Ac eeaşimaicăz i
ceaiară
şic ănicinevoinţanicipri
vegherea,nic
itotfel
ulde
ostenealănumâ ntuieş
tefărănuma isme ri
tacugetareceaade vă
rată.Căciera
unpus t
nicc a
r eizgoneadra c
iişiîiîntr
e ba:cuc eieşi
ţivoi?Cupos tul
?Ş iei
zic
ea u:noinicinumâ ncăm, nic
inube m. Darc uprive
gherea?Şieirăspundeau:
noinudor mim. Cupus t
nic
ia?Iare izi
ceau:noipr i
npus ti
etă
ţipetrec
e m.Cuc e
ieş
iţidar?Ş ieirăspundeau:nimi cnunebi rui
eştepenoi,fărănuma isme r
ita
cugetarepe nt
ruc ăeaestebiruir
eadr aci
lor.

7.Az i
siară
şimaicaTheodor a
,căe rauncălugărcar
edemul ţ
imeais
pitel
or,
zi
cea:măducdea ici
.Şidupăc eşi-
apuss andale(ni
şteî
ncălţ
ămint
efor mate
di
nt ăl
pi)î
npici
oare,avă zutpea l
tom că-şipuneşielsandal
elel
uişiaz is
căt
redânsulomul
:a unupe ntruti
neieşi
?Iatăeume rgmaiînai
ntedecâtti
ne,
ori
undeveimerge
.Şiacestome radracul
,ca
reîifăc
ealuii
spit
e.

I
X.Î
NCEPUTULSLOVEII

-P
ENT
RUA
VVAI
OA
NCO
LOV-
1.Povest
it-auuniipentrua vvaIoanColov( Adică:scurt,micdes ta
t,bondoc),
căme rg
ândc ă t
reunbă t
rântebeulaSchit,
ş edeaînpus tieş
il uândavvaluiun
l
emnus c
at,l-aurăsăditşii-
az i
slui
:înfiecarez iadapăa ce
s tlemnc ucâteun
ulc
iordea pă,pânăcevaf aceroadă.Şierade partededâ nşi
i,încâtseduceade
cus e
arăşive neadimineaţa.Ia
rdupăt r
e iani,atrăitle
mnulş iafăc
utroadăş i
l
uândbă trânulrodullui,l
-aduslabis
e r
ică,zicândfraţi
lor:l
ua ţi
,mâncaţirodul
ascul
tăr
ii!

89
2.Ses puneape ntrua vvaIoa nCol
ov,c ăaz i
soda tăfra t
eluisăuceluima ima re:
voiamf ărădeg r i
jăs ăfiu,precum î
ng eri
is untfărădeg r
ij
ă,nimicluc r
â nd,ci
neli
psits l
ujindl uiDumne zeu.Şidezbr ă
cându- sedeha ină,aieşi
tînpus ti
e.Şi
făc
ândos ăptămâ nă,s-aîntorscăt
ref rat
e l
es ăuş idupăc eabă tutînuş ă,l-
a
auzitpedâ ns ulş ima iînaintedeade schide,az is:tucinee şti
?Iare laz is
:eu
suntIoa n,fratelet ă
u.Ş irăspunzândi -
az islui
:I oans -afăcutîngerş inuma i
est
eî ntreoa me ni .I
a relis erugazicând:e us unt!Ş inui -adeschislui,cil-
a
lăs
atpâ nădi mine aţ
as ăs etrudească.Iarma ipeur mă ,deschiz
ându- i
,i-az i
s:
ome şti,tr
ebui nţăa isălucrezii
arăşi
cas ătehr ăne şt
i.Şiafăcutme ta
ni e,
zicând:
iar
tă-mă !

3.Zis
-aavvaI oanColov:devavoiîmpăr
atulsăiavreocet
ate
,apaînt
âio
opreş
teşihr anaşiaşavr ă
jmaşi
idefoa
me tepie
rind,s
esupunlui
!Aşaş i
pat
imilet
rupului
:dacăcupostş
icufoa
metevapetr
eceomul,
vrăj
maşi
isl
ăbes
c
căt
resufl
etul
lui.

4.
Zis
-aia
răş
i,c
ăce
lces
esa
tur
ăşivor
beş
tec
ucopi
l,i
ată
,ac
urvi
tînc
uge
tcu

nsul
.

5.Zis
-aiară
şicăsuindu-s
eoda t
ăpecal
eaSchi
tul
uic
uî mpl
etit
ura(a
dic
ă ,c
u
funi
ac e
adez imbil
uri)
,avă z
utpecă
mi l
arvor
bindşipor
nindu-s
eel(avva)
spremânieşil
ăsâ
ndva sel
e,af
ugit
.

6.Al
tădat
ăiară
şilase
cer
iş,
aa uz
itpeunfr
atevorbi
nda
proa
pel
uic
umâ
nieş
i
zi
când:i
eşit
u!Şil
ăsâ
ndseceri
şul
afugi
tel
(avva)
.

7.S-aîntâmplat,canişt
ebă t
rânilaS chits
ămă nânceîmpr eunăuni icualţ
iişi
eracudâ nşi
iş iAvvaIoan.Şis-
as culatunbă t
râ nma r
es ăde ava s
ulc uapă;şi
nimenin-apr imitsăiadeladâ nsul,făr
ănuma iIoanColov.De c
is -
a umiratşi
i-
auz i
slui:c
umt uma imicdecâttoţifi
ind,aiî
ndr ăz
nitsăfiisluj
itdebă t
rânul?
Şile
-ar ă
spunsl or:e
uc ândmăs cols ădauva s
ul,măbuc urda cătoţivorlua,c
a
săam plată.Şieuda rpentr
ua ceastaam primit,casă-if
acl uipl
a t
ă, nucumva

90
săsemâ hneas
că,cănic
iunuln-apri
mitdeladâ
nsul
.Şia
cea
staz
icâ
nds
-au
minuna
ta ce
iaşis
-aufol
osi
tdechi
bzui
nţal
ui.

8.Şezânde lodatăînaint
eabiser
ici
i,l
-auînconj
uratfra
ţiişiîlînt
rebaupee l
pentrugânduril
elorşivăzândunuldinbătr
ânişil
uptatfi
inddez avis
tie
,i-
az i
s
l
ui:vasultă
u,Ioane,est
eplindeotra
vă.I-
arăspunsavvaIoanlui:aşaest
e,avvo,
şiaceastaaiz i
s-o,căc el
edina f
arăleve zinuma i
;iardea ifivăzutc el
e
dinăuntr
u,ceaifipututzi
ce?

9.Spunea
upă r
inţi
icămâncândodat
ăf r
aţiidr
a gost
e( adi
cămilos
tenie)
,ar â
s
unfratel
ama să.Şivă
zându-la
vvaIoan,aplâ ns,zi
când:oarecea r
ef ra
tel
e
ace
staînini
mal ui
,căarâs,avâ
ndda t
oriema imults ăplâng
ă,căcimă nânc
ă
dragos
te?

10.Auve nitodat
ăuniidinfraţ
i,c
as ă-lispi
teas
căpee l.Cănu- şilăs
ac uget
ul
săucas ăserăspândea
scă,ni
cinug răiavreunlucrualveaculuia c
estuiaşii
-a
zi
slui:mul ţ
umiml uiDumne ze
u,căapl ouatînanula ces
tamul t
.Şia ubăut
fi
nic
iişiscotsmicel
eşigăses
cfraţ
iilucrulmâ i
nil
orlor.Le-azisloravvaI oa
n:
aşaest
eDuhulS fânt
!Cândsevapog orîînini
mileoamenilor,s
eî nnoiescşisc
ot
ramuricufric
aluiDumnezeu.

11.Sespuneadespredâns
ul,c
ăaî mpleti
todat
ăfuni
ededouăzimbi
lur
işia
cusut
-oînt
r-unzimbilş
in-apri
ceput,pânăces-
aapropi
atdepe
rete
.Căera
cuget
ull
uiîndel
etni
ci
ndu-s
elapri
vire
ac e
lorî
nal
te.

12.Zis-
aa vvaIoan:a s
eme neas untunuiom,car
eş adesubunc opacmareşi
vedefiaremultespredâ nsul
;şicândnuvaputeasăs te
aîmpotri
valor,
ale
argă
susînc opacşiscapă.Aş aşieu,şedînchil
iameaş ivădcuget
elecel
evicl
ene
deasuprame a;şicândnuvoiput eaasupral
or,
fuglaDumne z
eupr i
nrugăc
iune
şisc
a pdevrăjma ş
ul.

91
13. Zis-aavvaPi me npe ntrua vvaIoanCol ov, căs-arug a
tluiDumne z
euş is-au
ridi
c atpa ti
miledel adâ nsulşis -
afăcutfărădeg rij
ă;şiducându-se,aspusunui
bă t
râ n:măvă dpemi nec ămăodi hnescş inua m niciunr ăzboi
.Şii-azislui
bă t
râ nul:du-te,roagă-tel uiDumne ze
u,c as ă -ţ
ivinăr ăzboiulşizdrobire
aş i
sme re niacarelea veaima iîna i
nte!Căpr i
nr ă
z boaiesporeştesufl
etul
.De ci
,s-a
ruga tş idupăceave nitrăz boiul
,nus -
ama irugats ă
-liadel adânsul,cizi
cea:
dă -
mi Doa mne,răbdar eînr ăzboaie!

14.Zis-aavvaI oan,căavăzutoa recar


edi nbătrâniînve denie
,cumt r
eicălugări
staudea c
ea st
ăpa rtedema re.Ş is-
afăcutg l
asc ăt
redâ nşi
idinceal
alt
ăpa rte,
zic
â nd:luaţiaripidefocşiveniţilamine!Şidoia ulua tşiauzburatdec e
a l
alt
ă
parte;iarce l
ălaltarăma s
;şipl ângeafoarteşis t
riga.Apoi,ma ipeurmăs -au
datş iluia r
ipi,însănudef oc,cis la
beş ine put i
nc i
oaseş icuost eneal
ă
cufundându- seş iri
dicâ
ndu-se,c unecazmul tave nitdec eal
alt
ăparte.Aşaş i
neamul a c
es t
a,de ş
iiaari
pi,î
nsănudef oc,c
i s
labeş ineputinci
oase.

15.Unf rateaî nt r ebatpea vvaI oa n,zicâ nd:c ums uf l


etulme ua vândr ă ninus e
ruşineazăac l
e ve tipea proapele?I -
as pusl uibă trânulopi l
dăpe ntruc l
eveti
re.
Unome rasă racş iaveafe meie;ş iama ivă zutş ipea ltafrumoa să,şial uat-oşi
pea ceasta–da re r auamâ ndouăg oale
. De cifă cându- sesoborî ntr-unl oc,is-au
rugate leluiz icâ nd:ia-nepenoic ut ine .Şil uâ ndu-lepea mâ ndouă ,le-apus
11
înt
r-unpi tarş iintrândî ntr
-unc a i
c,auve nitlal ocula cel
a .Şidupăc es -afăcut
arşi
ţăş is-aus tâmpă ratoa menii, căutândunaş ipeni me nivă zând,as ă ri
tafară
îngunoiş istrâng ândni ş
tez dre nţeve c hi,şi-af ă c
ute i-ş
iî mpr ej
urătoa reşide
aceeac uî ndr ă zne al
ăumbl a.Ia rc ea
la ltăînă untruş e zâ
ndg oală,z icea:iată
aceast
ăf eme i
epă c
ătoasă,nus er uşine azăumbl ândg oală.Ş ipă r
ându- ir ău
bărbatuluisă uaz is
:o,mi nune!Ac e
astac elpuţ inî şiacope reruşineas a ,
dart u
eştipe stetotg oa l
ă;ş ia cest
e ag răi
nd,nuî ţie steţ i
er uş i
ne?Aş ae st
eş i
cle
ve t
irea.
 
—————————
1
1
Adi
căchiupdepă mâ nt

16.Ma izi
ceaiară
ş ibătrâ
nulf r
atel
ui,pentrusufl
etulcelcevasăs epocăi
ască.
Înt
r-ocetat
ee r
aof eme i
ef rumoas
ăş imulţii
bovniciavea;
şivenindladânsaun
boi
er,i-azi
s:fă
gădui e
şte-temie,c
ăve ipăzicurăţ
eniaşieuteiaudef e
me i
e.I
a r
eais-afăgădui
t.Şiluând-o,adus-olacasasa.Ia
ribovnici
ieicăutând-ozi
ceau:

92
cut a
reboi e
ral uat-
olac as
al ui
.De cidevom me r
gel acasaluişivaa fla
,ne
pe depseş
te;c iveniţ
ipedupăc asă
,s ă
-if l
uie
răm e iş icunoscând g l
asul
fluier
ături
i,sepog oarălanoiş inoine vi
novaţinea f
lăm.I are aa uzi
nd
fluier
ătura,şi
-aast
upaturechi
les al
eş ias ări
tîncămarac e
ama idi
nă unt
ruş ia
încuiatuşil
e.Şizi
ceabătr
ânul,căfeme iapă căt
oasăestesufl
etul,i
aribovnici
iei
suntpa ti
mi l
eş ioameni
i,iarboierule st
eHr ist
os,iarcasace ama idinăuntru
es t
elăcaşulcelveş
nic(l
aa l
tel
e ,
pa zami nţi
i),i
arceiceîifl
uierăeisuntvicl
enii
dr aci
,i
are l(
adicăsuf
let
ul)
,totdeaunaf ugec ă
treDomnul .

17.Suindu-s
eoda t
ăa vvaIoandelaSchitcualţ
ifraţi
, arătăc
itcelceîipovăţui
a
pee i
,căcieranoapte.Şia uzisfr
aţi
icătr
ea vvaI oan:cevom f ace,avvo,căa
pier
dutf r
atelecal
ea,nuc umvas ămurimr ătăci
ndu- ne?Le-azislorbă tr
ânul:
deîivomz icelui
,semâ hneşteşiser
uşinează.Ciiat
ămăf ac,c
ăe us untslabş
i
zi
cc ănupots ăme r
g,cirămâ naic
ipânădimine a
ţă.Şiaf ă
cutaşa.Iarceil
alţ
iau
zi
s:nicinoinuneduc em,c işedemcut i
ne.Şia uşe zutpânădi mineaţaşipe
fr
atelenul-ausminti
t.

18. Unbă tr
â ne raî nSc hit
,ostenitorc ut rupul ,darnul uătora mi ntec uc ugetul.
De ci
,s -adusl aa vvaI oan,să -
lînt r
e bede spr eui t
are .Şia uz i
nddel adâ ns ul
cuvâ nt,s -aînt or sl achi l
iasaş iaui tatc ei -azisa vvaI oa nlui.Ş is-adusi arăşi
să-lîntre be .Ş ia uz i
nda seme neadel adâ ns ulc uvântul, s
-aî ntors .
Iardupăc ea
ajunsl ac hilias a ,iarăşiauita t
.Şia şademul teor ime rg ând,c ânds eî ntorce a
eras tăpâ nitdeui tare.Iardupăa c e
s teaî ntâlnindu-sec ubă trânul,i -azis:ştii
avvo, căa mui tati arăşiceeacemi -aizis?Da rcas ănut es upă r,nua mma iveni t
.
I-az i
sa vvaI oa nl ui:du-tedea prindel ihna rul!Şiaa prins.Ş ii-azisl uiiarăş i
:
ma ia dua lt
el ihna reşil eaprindedi ntr-îns ul.Şiaf ăcuta seme ne a.Şiaz i
sa vva
Ioanbă trânul ui :nuc umvas -avă tă ma tc eval i
hna rulpe ntruc ăa ia prins
dintr-îns ulc e lelaltelihna r
e?Zi s-a:nu.Ş iaz i
sbă t
râ nul:a şani ciI oan;da c ă
Schitul vave ni c ătremi netot,număvaopr idel ada rul l
ui Hristos.Dr epta c
e ea,
cândvoi eşti,vi no,deni micî ndoindu- te!Ş ia şa,pr i
nr ăbda re aa mâ ndur ora,a
ridicatDumne zeuui tareadel abă trânul. Căa ce ast
ae ral ucrareas chitioţil
or,c a
săde aos â r
di ec e lorcee raulupt a
ţiş isăs es il
e ascăpes i
ne ,cas ăsec â şt
igeuni i
pea lţiispr ebi ne .

 
19.Aî nt
rebatunf
r a
tepea vvaIoanzic
ând:cevoiface
?Cădemul teorivine
vreunfra
tesămăi alaluc
ruş ieusunttic
ălosşis
labşimăostene
sclalucr u.
Deci,c
evoifacepentr
uporunc ă?Ş
irăspunzândbătr
ânulazis
:Cal
ebaz i
slui
Ios
uaf i
ulluiNavi
:depa tr
uz e
cidea nieram,cândm- atr
imisMoise,robul

93
Domnului,di
nCa deș-Barnea,pemi neş ipet i
nelapă mântulaces
taş iacum
suntdeoptzeciş
icincidea ni
.Precuma tuncieramşiacumpots ăieslarăzboi
(Ios
.Navi
,14,7).Dreptaceeaşitu,depoţi,pre
cumi eş
i,aş
aşisăintr
i,du-t
e;iar
denupoţ ifa
cea şa
,ş eziînchil
iata,plângândpă c
atel
etale
.Ş idetevorg ăsi
tângui
ndu-t
e,nutevors il
isăieş
i a
fară.

20.Azi
sa vvaI oan:ci
neavâ ndutpeI osi
f?Şiarăspunsunfrate
,zicând:fra
ţii
l
ui.I
-azi
sl uibă t
rânul
:nu,cisme reni
aluil-avândut.Căputeasăzic
ăf rat
ea l
l
orcăesteş isărăspundăî
mpot rivă
;cităcând,pent
rus mere
nie,s-
avâ ndutpe
si
neşis
me re ni
al-apusocâr
mui torpesteEgipt
.

21.Zi
s-aa
vvaIoa
n:s a
rci
nace
auşoa
răl
ăsând-o,
adi
căanede
făi
mapenoi
,pe
ceagr
eaoa ml
uat,a
dicăaneî
ndr
ept
apenoi.

22.Totace
staaz i
s:smeri
tac
uge
tar
eşif
ri
cal
uiDumne
zeus
untma
ipr
esus
decâ
ttoa
tefapt
elebune.

23. Ac
estaşede
aodatăî
nbise
ric
ăş iasuspina
t,neşt
ii
ndcăesteci
nevadi
napoi
a
l
ui .Deci
,cunosc
ând,af
ăcutmetanie,z
icând:iar
tă-
mă ,a
vvo,căînc
ănum- am
învăţa
t!

24.Ac
estaz
iceauc
eni
cul
uisău:s
ăc i
nst
impeUnulşit
oţinec
ins
tes
cpenoi
.Iar
devom def
ăimapeUnulca
ree st
eDumnezeu,nedef
aimăpenoitoţ
işiî
ntr
u
pie
rza
reme r
gem.

25.Sespune ape nt
rua vvaIoan,căavenitînbiser
icălaS chi
tşiauzindvorbe
împotri
văa l
eunorf raţ
i ,
s-aînt
orslachi
li
as aşiî
nconjurând-odetreiori,
aşaa
int
rat.
Iaroare c
arefraţivăzâ
ndu-l,
s-aumiratdeceafă cutaces
taşivenindl-
au
înt
rebat,i
are lle-
az i
s:urechil
eleaveam pli
nedec uvinteîmpotr
ivă.De c
i,am
înc
onjurat
,cas ălecurăţescşiaş
asăintr
uc uli
niş
teami nţii
me l
eînchili
ame a.

94
 

26.Avenitunfratelachili
aluiavvaIoandec us
eară,
sil
indu-sesăseî
ntoar

îna
poi.Şivor
binde idesprefapt
ebune ,
s-af
ăcutdimi
neaţă.Şin-
aucunosc
ut.Şi
aieşi
tsă -
lpetreac
ăş ia urăma svor
bindpâ nălaalşas
e l
eac ea
sşil-abăgat
înă
untruşigustâ
nd, aş
as -adus.

27.Zic
eaa vvaI oan,c
ătemniţ
ăesteaşe
deaînchil
ieş
ia-ţiaduc
ea mi
ntede
Dumne ze
ut otdeaunacutr
ezvi
re.
Şiac
eas
taes
te:î
ntemniţ
ăa mfostş
iaţ
iveni
t
l
aMi ne(Ma t
ei:25,30.
).

28.Zi
s-aiar
ăşi
:ci
neeta
rec
ale
ul?Ş
ipe
ntr
upâ
nte
cel
eluic
adeî
ncur
săş
itoa


rial
ui s
esmereşt
e.

29.S
pune
aiar
ăşi,cămânc
ândpări
nţi
iSchi
tul
uipâi
neş isar
e,z
ice
aue i
:sănu
nesi
li
mpenoil
as a
reşi
lapâi
ne.
Şiaşa
,ta
r i
eraul
alucr
ul l
uiDumneze
u.

30.Ave nitunf rat


es ăiacoşni
ţadel aavvaI oan.Şii
e şi
ndi-az i
slui:cevoieşt
i
frat
e?I a
re li-
az i
s:coşni
ţa,a
vvo!Ş iintrânds ăscoată,auit
at.Şiaşe zutcosâ
nd.
Iarăş
iabă t
utînuş ăşidac
ăai eşi
t,îizis
el ui
:a ducoşniţa
,avvo.Şiintrândiarăş
i
aş ezutsăc oase.Şiabă t
uta c
ela.Ş iieş
indî izise:cevreifrate.I
a reli-azis
:
coşniţaa vvo.Ş iapucându-ldemâ nă,l -
abă ga
tî năuntru,zicându-i
:da că
zimbilurivrei
,iaşitedu,căeunua mvr eme .

31.Ave nitodat
ăunc ămila
r ,casă-ii
avaseleşisăseducăîna l
tloc.I
are l
int
rânds ă
-iaducăfuni
a,aui tat
,avândminteaînti
nsăcăt
reDumne ze
u.De ci
iar
ăşiasupăratc
ămilar
ul,bătândînuşă.
Şiiar
ăşiavvaI
oan,i
ntrâ
nd,auita
t.Ia
r
at r
eiaoarăbă t
ândc ă
milarul,int
rândzic
ea:funie,c
ămil
ă,funie
,cămilă.Şi
acest
eazicea,
casănuuite
.

 
32.Ac
elaş
ieraf
ier
bândcuduhul.
Deci,
mergândoarec
areladâ
nsul
,i-
ală
udat
l
ucr
ul(căluc
raf
uniepent
rucoşni
ţe)
.Şiat
ăcut.I
ară
şiacel
aaporni
tcuvântş
i

95
i
arăş
ită
cea.
Atr
eiaoa
răazi
sce
luic
eve
nis
e:dec
ânda
iint
rata
icia
isc
osa
far
ă
peDumnez
eudelami
ne.

33.Auve ni
tuniilac hi
lialuiavvaIoanşil
-augăsi
tdormindşiunî ngerstâ
nd
aproapeşiapărându-l.
Şis -
audusdupăc eauvăzut
.Iarda
căs -
adeşteptat
,azis
ucenicul
uisău:ave nitcinevaaicicâ
nddor me
ame u?Zi
s-aacela
:da ,avenit
cut
a r
ebă tr
ân.Şiac unos cutavvaIoan,cădemă suri
lesal
ee r
abă tr
ânulşia
văzutpeînger.

34.Zis-aa vvaI oa n:euvr ea us ăseî mpă rt


ăşeascăomulc âtepuţ indi nt oa te
faptel
ec elebune .Dr epta ceea,înf iecareş isculându-tedi mi neaţa,pune
începutl atoa tăfa pt
abunăş ipor uncal uiDumne zeucuma rer ăbdare, cufr i
c ă
şicuînde lung ar ăbda re,cudr ag
os t
eal uiDumne zeu,cutoa t
ăos ârdias ufl
etul ui
şiatrupul uiş icus me re niemul tă,cur ăbda r
eane cazul
uiinimi işistrăj
uire a,c u
rugăciunemul t
ăş icuc erire,cus uspinur i
,cuc ură
ţirealimbiişic upa zaoc hilor,
necinstindu-t eşine mâ niindu-te,fii
ndpa şnicşine răsplăti
ndr ă upe ntrur ău,
neluânds eamal ag r
e şalelea l
tora,nemă surându-tepet i
ne( adicăc ua lţ
ii
), sub
toatăz idireaf ii
nd,c ul epăda readema terieşidel ucrurilec el
et rupe şti
,c u
crucea,c une voinţ a,cus ărăciaduhul ui,cuvoi nţ
ăş ideprinde r
eduhovni cea scă,
cupos t,c upoc ăinţăş ic upl âns,cul uptăder ăzboi,cus ocotealădr eaptă ,c u
curăţenias ufletului,c uî mpă rtăş
ire bună ,cul iniş
tear ucode l
ieit al
e ,c u
priveghe ri
ledenoa pt e,c uf oameş is et
e ,cufrigş icug olătate,cuos tene li
,
închiz
â ndu- ţimor mânt ul,caş icum a ifimur itacum, î
nc âtsăs ocoteşticăe ste
moa rteaa proa pedet ineî nt otceasul.

35.Sespuneadespreacesta
vvăIoan,cădupăceveneadelas e
ceri
ş,s
audela
adunareacual
ţibătr
âni,
seîndel
etni
cealarugăc
iuneşil
acugetar
ecumi nt
eaş
i
l
ac ânt
areapsa
lmilor,
pânăceîi
veneasocotea
laluil
arândui
alaceadi
ntâi.

36.Azi
sunuldi
npărinţ
idespredâns
ul:ci
nee
steI
oan?Că
cic
usme
reni
alui
,a
at
ârna
ttotS
chit
uldedeget
ulluic
elmic.

96
37.Î
ntr
ebat-
aunuldinpăr
inţ
ipeavvaI
oanCol
ov:
cee
stemonahul
?Ia
relaz
is:
ost
eneal
ă.Cămonahull
atotl
ucr
ulseos
tene
şte
;aş
aes
temonahul.

38.Zis-aa vvaI oa nCol ov,căunbă t


r ânoarecareduhovni cescs-aînchispes ine
închili
eş ie ranumi tînc e
tateşis l
avămul tăa veaşis -
ave sti
tacestuiacăvr ea
oarecar edins fi
nţ is ăs epr is
tăvea s
c ăşide cis ăvinăs ă-lhe r
e t
ise
a s
c ăma i
înai
ntedeaa dor mi .Şias ocotitîntrusine:devoii eşiziua,voralergaoa me nii
dupămi neş imis ef ac
emul tăslavăş inumăodi hnescc uacestea.Deci,măvoi
duces earapr inî ntune ricşimăvoit ă
inuidet oţi.
Searada r,i
eşinddinc hili
e,ca
unulc evr easăs et ăinuiască,ia
tădel aDumne zeus -
a utri
misdoi îngericufă c
li
i,
luminâ ndîna i
nt eal ui.Şidea ceea,toatăcetateaaa l
e rg
atdupădâ nsul,căutând
laslavaa c
e ea.Ş ipec âts -
apă rutc ăaf ugitdes lavă,ma imul ts-as l
ăvit.La
aceşt
ias eîmpl ine ş
tec uvântulcels cri
s:totc elces esme reşt
epes ine,seva
înăl
ţa( Luca14v. 11.).

39.Zi
ceaavvaI oa
nColov:nuestecuputi
nţăsăz
ideasc
ăcinevacas
adesusîn
j
os,cidelat e
me li
eînsus.I-
auz i
slui
:cee s
tecuvâ
ntulace
s ta
?Le-az
isl
or:
te
me l
ia,a
pr oapel
ee s
te,cas ă
-lcâşt
igşis ă
-lf
olos
escîntâi.Cădeelsunt
at
ârnat
etoateporunci
leluiHr
ist
os.

40.Zi
s-aavvaIoa
n,c ăpoar
taceruluiest
esmereni
a.Şipări
nţi
inoş
tri
,pr
in
mult
eocăr
i buc
urându-s
eauint
ratîncet
ateal
uiDumnez
e u.

41.Totacest
aaz i
sfrat
eluis
ău:de
şif
oart
eproş
tişine
băg
aţiînsea
măs unte
m
îna
inte
aoa meni
lor,s
ănebuc ur
ămpentr
ua c
eas
ta,
c as
ănecinst
imîna
inteal
ui
Dumne ze
u.

42.Acestaş edeaodatăî nS chi


tşifraţ
iiîmprejur
ullui,întrebândpe ntr
u
gânduri
lelor.Şiazi
sl uiunuldinbătr
âni:I
oane,caofeme iepă că
toasăcese
împodobeşte pe si
ne ,aşae ş t
i,şicareîş iînmulţ
eştei bovnici
is ăi
.Ş i
îmbrăţ
işându-lpeelavvaI oa
n,az i
s:adevăr
ulzicipăr
inte.Şidupăa ceeal-
a
înt
rebatpee lunuldinuc eni
ciilui
,zi
când:oarenut e-
aitulburatînlă
untru,
avvo?Şiazis:nu.
Căciprecums untî
nafar
ă,aşaşiî
năuntr
u.

97
 

43.S es pune ade spr ea vvaI oan,c ăune it ine rei -aumur itpă rinţiiş iar ăma s
săr ma nă .Iarnume l
ee ie raPa is
ia. De c i,
as oc otits ă-şif ac ăg azdădes tră inic asa
spr epr i
mi reapă r inţ i
lorS c hitului .Ar ăma sda ra şapr imi ndpes tr ăinivr eme
mul tăş iodi hni ndpepă rinţ i
;i ardupăovr eme ,dupăc eac he l
t ui
tl uc rur ile,a
înce putaf il i
ps ită .De ci
,s -aul ipi tdedâ ns ani şteoa me nir ă z
vr ă ti
ţiş ia u
schi mba t-odi ns oc ot ea l
ac eabună .Ş idea cee aaî nce putape t
re cer ău, încâ ta
ajunse ac as ăc ur ve as că.Aua uzitpă r i
nţiiş ifoa rtes -a umâ hni t.Şipof tindpe
avvaI oa nCol ov,i - az is :ama uzi
tde spr es or aa ce ea,c ăpe tre c
er ăuş ie ac â nd
put eaş i
-aa ră t
a tmi lae ic ătr enoi ,ia ra cum nois ăa ră tămc ăt
redâ nsami lăş i
s-oa j
ut ăm. De ci,os t ene şte -tepâ năl adâ ns aş idupăî nţ e lepciune ac eţ i
-ada t-o
Dumne z eu, i
c onomi se ştec e lepe nt rudâ ns a. Dec i,ave nita vvaI oa nl adâ ns aş ia
zisbă trâne ipor tă riţe :s punes tăpâ ne itale ,căa m ve ni te u!I are al -ai z gonit
zicâ nd:voidi ntr uî nc eputa ţimâ nc a tc elea l
ee iş iia tăc ăe stes ăr acă .I-az i
s
avvaI oa n: spune -ic ăf oa rtea ms - of ol osesc. Iars l
ug i
lee izâ mbi nd, îiz i
cl ui: dar
cea is ă -ida i,devoi e ştis ăt eî ntâ lneştic udâ ns a?Dr e pta c eeas ui ndu- se
bă trâna ,i -as pusde spr edâ ns ul.Ş iî iz icee ic eat ână ră :a ceştic ălug ăr ide -
a
pur ur eaumbl ăpel â ng ăma r eaRoş ieş ig ăs escmă rg ăritar e.Împodobi ndu- se
da r,az i
ss ă-la duc ăl adâ ns a.De c i,dupăc es -as uit,a puc â nde ama iîna intea
şez utpepa t.Ş ive ni nda vvaI oa n,aş e zuta pr oapededâ ns a.Şică utândî nf a ţ
ae i,
i-az is:pe ntruc ea ide fă i
ma tpeI isus ,dea ive nitl aa ce asta?I are aa uz ind,a
îng heţa tc ut otul;ş ipl ecâ ndî nj osc apuls ău,a vvaI oa n,aî nc eputapl âng e
foa rte.Ş iaz i
se al ui :a vvo, cepl â ng i?I ardupăc eac ă uta t,iarăşis -aa pl eca tîn
jospl â ng ândş ii-az ise i:vă dc ăs a tanaj oa căî nf a ţat aş inuvoipl âng e ?I are a
auz ind,i -az islui :e stepoc ăinţ ă,a vvo?Î iz icee i:e ste .Îiz icel ui:i a-măunde
voie şti!Î izic ee i:s ăme rg e m.Ş is -as culats ăme arg ădupădâ nsul .Ş ial uat
sea maa vvaI oa n, c ăni mi cn- apusl ar ândui a l
ă ,nic in- ag răitpe ntruc as as a. Şi
s-ami rat .De ci,dupăc ea ua junsl apus t
ie,s -afă cuts e a răş ifăcâ nddi nni si
pun
căpă t
âimi cş iîns e mnâ ndc hipuli - az is:dor mia i
c i!Şif ă cându- ş iluipuţ inma i
de pa rteş iî mpl inindu- şir ug ăc
iuni le,s -auc ulca t.I arpel ami ez ulnopţ ii
de ştept ându- se,ve deoc a lel umi noa să,del ac erpâ năl adâ ns aî nt ărităş ia
văz utpeî ng eriil uiDumne ze uduc â ndu- is ufletul.Dr e pta c eea,s culâ ndu- s eş i
me r gândl adâ ns a ,ami şca t-oc upi c iorul.Ia rdupăc eavă zutc ăamur it,s -
a
arunc atpes inec uf aţal apă mâ nt ,r ug ându- sel uiDumne z euş iaa uzitc ăun
cea sa lpoc ăinţeie is- apr i
mi tma ipr e susde câtpoc ă i
nţ amul t
ora ,ca rez ăbove sc
şinua r atăf i
e rbinţ e alaune ipoc ă
inţ ec aa cea sta.

98
-P
ENT
RUA
VVAI
OA
NCE
LDI
NCH
I
NOV
IE-
Unf ratee raloc
uindî ntr
-oc hinovieşifoart
eţ i
ne ane voinţa.Şiauzi
ndfraţi
idin
Schitde spredâ nsul,a uve nitsă -
lva dă.Şiaui ntr
a tlal oculundel ucr
ae l.Şi
î
nc hinându- s
elor ,s
-aî ntorsşiaî nceputaluc r
a.Şivă zândf ra
ţ i
icee
ac eafăcut,
i
-auz i
sl ui
:Ioane ,cineţ i
-apusc inula c
est
a ?Sauc inet e-afăcutcălugă
rş inu
te
-aî nvă ţa
ts ăieidel afra
ţimi lotari
ileşisălez i
ci:ruga ţi
-vă,sauşedeţi
?Le -
a
zi
sl or:Ioanpă c
ă t
os ul nuarevr emedeune lecaa ce
s tea.

-P
ENT
RUA
VVAI
S
ID
OR-
1.Ses puneades
prea vvaI
sidor,
preot
ulSchi
tul
ui,
cădeaveac
inevavr
eunfr
a t
e
răspunz ă
torîmpotri
vă ,s
aune băgăt
ordes eamă,sauocăr
âtorşivoi
as ă-l
iz
gone ască,l
ezicea
:a duceţ
i-lai
ci
.Şi-
lluaşipri
nîndel
ungarăbdar
eas a,îl
mâ ntuiapefr
ate.

2.Unf r
atel-aînt
rebat
,zicâ
nd:pent
rucedrac
iisete
m deti
ne,fr
ate
?I-azi
s
bătr
ânul:decândm-amf ă
cutcăl
ugăr
,mănevoi
esccas
ănula
smâ ni
asăsesui
e
pânălagâtl
ejulmeu.

3.Zice
ai ar
ăşicăpat
ruzecideaniaredec â
nds i
mtepă c
atulc
umi
nte
a,da
r
ni
ciodatănus-aî
nvoi
t,ni
cicual
poft
ei,ni
cic
ua l
mâ ni
ei.

4.Zi
ceaia
răşi
:eucâ
ndera
mtână
rşişe
de a
mî nc
hil
iame
a,mă
sur
ădepr
avi

nuaveam.Noapt
eaş
izi
uaî
mie
ramiepravi
la.

5.Zis-
aa vvaPi mende spreavvaI si
dorc ăîmpl ete
aol egăt
urădes micel
e
noapteaşiî
lrugaufra
ţiizi
când:odihneşt
e-tepuţin,
cădea cuma iîmbăt
râni
t.Ş
i
l
ezicealor,cădevorardepeI s
idorşicenuşaluiînvântovorr i
sipi,
nic
iunhar
nu-
i e
ste,pentr
uc ăFi
ul l
uiDumne zeuaici
ave nitpentrunoi.

6.Ace
laşiaz
isdespreavvaI
sidor,c
ăîizic
eauluigâ
ndur
il
e:mareom eş
ti.Ş
i
zi
ceacăt
redâns
ele
: nuc
umvas untcaavvaAnt
onie?Sa
um-amfă
cutcutot
ulca

99
avvaPa mvo,saucacei
lal
ţipări
nţi,
careauplăc
utluiDumnez
eu?Cânda duc
ea
acest
e aîmpotri
vă,s
eodi hnea.Ia
rc ândvra
jbaîlfăce
as ăs
eî mpuţi
nezecu
sufl
etul,cum c
ădupăa ceste
at oat
ea resăfi
ea r
uncatînmuncă,zi
ceacătr
e
dânsele,c
ădeşiînmuncăvafiaruncat
,peel
ededesubtl
evagăsi
.

7.Zis
-aa
vvaIs
idor
:m- a
m dusoda
tăîntâr
gs ă-
mivândni
şteva
semi
ciş
i
văz
ândmâni
acăseapr
opiedemi
ne,
lăs
ândvase
leamf
ugit
.

8.S-adusoda tăavvaIs
idorlaavvaTe ofil
,arhiepi
scopulAle x
a ndrieiş
idacăs-a
înt
or slaS chit,l
-auînt
rebatpee lfr
aţii:cum s eaf
lă:Iare laz i
s:cuadevărat
,
fra
ţ i
lor,eufa ţ
ădeomnua mvă z
ut,f
ăr ănuma iaarhie
piscopul ui.I
areiauzi
nd,
s-aut ul
bura tzicâ
nd:oare,s
-aucufunda tei,
a vvo?Iarelaz is
:nua şa,
cinum- a
biruitcugetulc asăvădpec i
neva.Iare iauzinds-aumi nuna tş is-
auîntăr
itca
săpă zeascăoc hii
derăspândir
e.

9.AcestavvăI s
idorazis:pr i
cepereasfi
nţil
ora c
ea s
taest
e,cas ăc unoascăvoi a
l
uiDumne zeu.Căpetoatel ebiruieş
teomulc us upunerealaade văr,căicoa nă
şiase
mă nareal uiDumne ze ueste.
Da rdecâttoatepati
milema ic umplitestea
urmainimiis al
e,adi
căsocot el
iisal
e,iarnul e
giiluiDumnezeu, carelaînc e
put
pareomului căareoare
ca reodihnă,iarma ipeurmăi sefac
elui î
nt ruplânge re
.
Căn-aucunos cuttai
nadumne zeieşt
iiic
onomi i
,niciaafl
atcal
e as fi
nţil
or,cas ă
umblepedâ nsa.Acum dar ,estevreme ,casăfac e
m Domnul ui,c ămâ ntuirea
est
eî nvr emedene caz
.Căe st
es cri
s:întrurăbda r
eavoa s
trăve ţidobâ ndi
suf
let
elevoa st
re(LucaXXI,19) .

-P
ENT
RUA
VVAI
S
ID
ORP
ELU
SI
OT
UL-
1.Zi
ceaavvaIs
idorPe l
usiot
ul,căvi
aţafăr
ădec uvântmaimul
tfol
oseş
tedec â
t
cuvâ
ntulfărăviaţ
ă.Că civiaţ
aş ităcâ
ndf ol
oseşt
e ,i
arcuvâ
ntulşistr
igând
supăr
ă.Dardacăşicuvântulş
iviaţ
asevorîntâ
lni,f
acoicoa
năatoat
ăfi
losof
ia.

100
2.Acel
aşizi
cea:f
apt
elecel
ebuneci
nst
eşt
e-l
e,nuteînchinadesf
ătă
ril
or.Că
fa
pte
lecelebunes
untluc
rufăr
ădemoar
te,
iardes
făt
ări
lele
s nes
esti
ng.

3.Zis-
aiarăşi
:mulţidinoame nipoft
esccuade vă
ra tfaptabună,da
rpec al
ea
careducespredânsa,prege
tăs ăumble.I
aralţi
inicifaptăbunănusocot
esccă
este.
Trebuiedarpea cei
asă-iplec
ăms ălepedepre ge
t ar
ea,i
arpea c
eşt
iasă-
i
învăţ
ăm,căcua de
vă r
atfapt
abunăe stef
aptabună.

4.Zi
s-aiar
ăşicărăutat
eaş idelaDumne ze
upeoa me nii-
adepărta
t,şipeuni
i
dealţi
ii-
ade z
binat.Deci,deaceast
ac utoatăosârdi
at r
ebuiesăfugimşisă
al
ergămdupăfaptaceabună ,ca
reşilaDumne ze
unea duceşipeuniicual
ţi
ine
uneşt
e.Iarafapteiceleibuneş iafil
osof
ieihota
re stenepref
acere
ac eacu
pri
cepere
.

5.Zis
-aiară
şi:fi
indc
ă mareest
eî nă
lţi
meas meri
teicug
etă
rişică
der
ea
mândri
ei,
văsf
ătui
escpevoi
capeac
eeasăoiubi
ţii
arî
ntruac
est
asănuc
ăde
ţi.

6.Zi
s-aia
răşi
:pat
imaceacumpli
tăş
ipreaî
ndrăzneaţăaiubiri
idebani
,saţ
iu
neşt
ii
nd,lară
utat
eaceamaidepeurmămâ năsufl
etulcelrobi
t.Dr
eptace
ea,
maialesl
aînc
eputsăogoni
m.Cădevas
tăpâ
ni,nebi
ruităvafi
.

-P
ENT
RUA
VVAI
S
AAC
,,P
REO
TULC
HI
LI
I
LOR-
1.Auve nituniiodatăs ă-lfacăpea vvaIsaacpreotş iauzinde lafugi
tînEg i
ptşi
s-
adusî ntr-
oţ ari
năş is-aa scunsîntreburui e
ni.De ci,aua ler
g a
tpă r
inţi
ipe
urmal uişiaj
ung ândl aa ceaţarinăaupopos i
ts ăseodi hne ascăpuţi
na c
olo,(că
eranoa pte)şimă garull -aus l
oboz i
ts ăpască.Da rmă g arulme rgâ
ndas t
ă t
ut
deasupra,undee rabă tr â
nul. Ş
idimi neaţ
ac ăutândmă garula ugăsi
tşipea vva
Is
aa cşis-aumi nunat.Ş ivrânds ă-
llegenui -
al ăsat
, z
icând:numa ifug,căvoia
l
ui Dumne zeue st
eşi oriundevoi f
ugi l
aaceastavin.

101
2.Zis-
aa vvaIsaa c:câ nde r a
mma itânăr ,şedeamc ua vvaCr onieşiniciodatănu
mi-az i
ss ăfacvr eunl ucr u,cut oatec ăe rabă trânş itremur a;cisi
ng urs escul
a
şi
-midava sulmi eş itutur oras eme nea.Ş icua vvaTe odora lFe rmeia mş ezutşi
nicielnu- miz i
ce as ăf acni mi c;c işima sas i
ng uropune aş izi
ce a:frat
e,de
voieşt
i,vinodemă nâ ncă. Iare uzicea mc ă
tredâ ns ul:avvo, euam ve nitlati
ne
casămăf oloses
cş icumdenu- miz icisăf acceva?I arbă trânultot
de aunat ăce
a
şim- am dusş ia m ve s
titbă t
râ ni
lor.Şive ni
ndbă trâniiladâ nsul,i-auz i
slui:
avvo,ave nitfratelel asfinţiat a,casăs efoloseas căş ipentruc enu-iz i
cicesă
fac
ă ?Şile-azislorbă tr
â nul:audoa răc hinovia r
hs unte u,c
as ă-irânduiesclui?
Euc uade văratnimi cnu- iz iclui,cidevoi eş t
e,cee acemăve depemi nef ăcând,
vaf ac
eş ie l
.De ci,dea t
unc i
,a puca mî na i
nteş ifăc e
a m oricevoiabă t
rânulsă
fac
ă .I
are lori
cef ăce atăcâ ndfă ceaş i
a cea s
ta,m- aînvă ţatsăfactăcând.

3.AvvaIs
aacşiavvaAvraame rauîmpreunălocui
nd,ş ii
ntrânda vvaAvraam,
l
-aafl
atpeavvaIsaa
cplângând.
Şii-azi
slui
: c
eplângi?Şiazisbătrânul:pe
ntru
cesănuplângem?Căundea vems ăme r
gem?Aua dor mitpărinţ
iinoştr
i,căne
aj
ungenouălucrulmâinil
orlachiri
aluntr
e l
orpec areodă m me rgândsăne
ducemlabătr
âni.
Iarac
uma mrăma ssă
rma ni
.Pentr
ua ceast
aş ieuplâng.

4.Zis-
aavvaIsaac
: ş
tiupeunfr
ate,ca
res e
cerăînţa
rinăşiavoi
tsămă nânc
eun
spicdegrâuşiazisstăpâ
nul
uiţar
inei:voi
eşt
isămă nâncunspi
cdeg r
â u?I
arel
auzinds-amiratazislui
:ataest
eţ ar
ina,păr
inteşipeminemăî nt
rebi?Până
înt
rua t
âtal
uaa mintecude-
aamă nuntulf
rat
ele.

5.
Zis
-ai
ară
şif
raţ
il
or:
nua
duc
eţia
icic
opi
i,
căpa
trubi
ser
iciî
nSc
hits
-aupus
tii
t
pe
ntruc
opi
i.

6.Sespune
apent
rua
vvaI
saa
c,c
ăce
nuş
acă
del
niţ
eidi
nvr
eme
aLi
tur
ghi
eic
u
pâi
neasaomânca
.

7.S
puneaavvaIsa
ac:pări
nţi
inoştr
işiavvaPa
mvopur t
auhainevec
hicumul
te
cus
ătur
işiseve
nia(adi
că,defi
nic
),ia
ra cumscumpepurt
aţi
.Duce
ţi-
vădeai
ci
!

102

ipus
tii
tcel
edeai
ci.
Iarcâ
ndvoi
asăme
arg
ălas
ece
re,
lez
ice
alor
:nuvăma
i
da
uporunci
,cănul
epăzi
ţi
.

8.Povest
it
-aunuldinpărinţ
icăavenitodat
ăunuldi
nf r
aţi,pur
tândunc ul
ion
micînbiser
icaChi
li
il
or,înai
nte
aluiavvaIs
aacşil
-ai
zgonitbătr
ânul,
zic
ândc ă
l
ocuril
eceledea i
cisuntalecăl
ugăr
ilor
,ia
re lmi
rea
nf i
ind,nupoa t
erămâ ne
ai
ci.

9.Zi
s-aavvaIs
aac:ni
ci
odatănuambăga
tînchi
li
ame acuge
tas
upraf
rat
eluic
e
m-ane c
ăji
tşieum-amsil
itsănul
asf
rateî
nchi
lial
ui,c
aresăa
ibăas
upramea
cuge
t.

10.S-
abolnăvitdema reboalăavvaI
saacşiape tr
ecutmul
tăvremeîntr-
însa
.Şi
i-
afăcutf
rat
e l
epuţinăfiert
urăşiapusîntr-
însaşipruneşinuvoiabăt
rânulsă
gust
eş iîlrug afr
atelez i
când:iapuţina vvo,pentruslăbi
ci
une.Şii-azis
bătr
ânul:
cua devăr
a t
,fra
te,voi
ams ăf
acînboa laaceas
tat
reizec
ideani
.

11.Spuneauuni idespreavvaIsaac,c ăvrândsăs esăvârşească


, s
-aua dunatla
dânsulbătrâniişizi
ceau:cevom fac edupăt i
ne,părint
e?I arelaz i
s:a ţ
ivă z
ut
cuma mumbl atî
na i
nteavoastr
ă?Devoi ţ
işivoisăurma ţişisăpăziţ
ipor uncil
e
luiDumne ze
u, vatri
mitedarulSăuş ivapăz il
oculacest
a.Iardenuve ţ
ipă z
i,nu
veţipetr
eceî nloculacest
a.Căş inoic ândur maus ămoa răpă ri
nţiinoştrine
mâ hneam.Da rporuncil
eDomnul uiş ial
elorpă zi
ndu-le
,a ms t
ătut,c
aş icuma r
fieicunoi.
Aş aşivoifa
ceţişivămâ ntuiţ
i.

12.Zi
s-aavvaI
saa
cc ăs
pune
aa vvaPamvo,căace
stfeldehai
nătre
bui
e
căl
ugă
ruls
ăpoar
te,
înc
âts
ăopunăafa
rădechi
li
etr
eizi
leş
inime
nisănui
-oi
a.

103
-P
ENT
RUA
VVAI
OS
I
FCE
LDI
NPA
NEF
O-
1.S -
a us ui
toda t
ăuni idinpă ri
nţilaa vvaI osi
fînPa ne f
oc as ă-lîntrebepe ntru
întâl
ni reafra ţ
il
orc eg ă z
dui escladâ nşii,desec a des ăf acăpog orâreş isăa rate
îndrăz nealăc ătr
edâ nş i
i.Şima iîna intedeaf ie lînt rebat,az isbă trânulc ătre
ucenic ulsău:i as eamal ac eeac evois ăfaca stăz işir abdă !Ş iapusbă trânul
douăe mvr imi i
,unulde -adr eaptaş ialtulde-as tâng aluiş iaz i
s:ş edeţi.Şia
intratînc hilialuiş is-aî mbr ăcatcuha ineve chidec erşetorş iieşi
ndat recut
prinmi j
locullorş iiarăşiintrând, s-
aî mbr ăcatcuha ine lesa l
e.Ş ii
eşindi arăşi,a
şezutî nmi jlocullor .Şie is-aus păimâ ntatdel uc rulbă tr
â nului.Şile-az islor:
luaţise ama ,ce-amf ăcut?Zi s-
aue i
:da .Le-az i
sl or :nuc umvam- ams chimba t
dinîmbr ăcămi nteac eane c
instită?Îizice i
:nu. Şiaz islor:de ci,dacăe uî nsumi
suntî na mâ ndouăha ineleş iprecum c eadi ntâinum- as chimba t,aşani cic ea
de-adouanum- avă t
ă ma t
.Î na cestchips unte m da torisăf ace mc upr imi rea
fraţi
lorc e
lors t
ră i
nidupăS fântaEva nghelie.Da ţiz ice,c el
ea leCe za rului
,
Ceza ruluişic el
ea leluiDumne zeu,luiDumne ze u(Ma tei22. 21.)De ci
,c â
nde ste
veniredef ra ţ
i,cuîndr ăzne alăsă-ipr i
mi m. I
arc â nds untem de osebi,trebui nţă
avem depl â ns,cas ăpe treacăc unoi .Iare iauzinds -a umi nuna t,căş iceledi n
inimal orle-as pus ,ma iînaintedea -l î
ntrebaş iaus l
ă vitpeDumne zeu.

2.Zis
-aavvaPimenluiavvaIosi
f:spune
-mi,c
umsămăfaccăl
ugăr?Şiazi
s:de
voie
ştis
ăa fl
iodihnăşiaic
iş ia
c ol
o,pent
rutotl
ucr
ulz
i:e
uc inesunt?Şinu
judec
apenime ni
.

3.Acelaşiiarăşiaî ntrebatpea vvaI osif,z i


câ nd:c evoif acec ânds ea propi e
pati
mile?S ălestauî mpot rivă,sausăl el ass ăint r
e?Î izicel uibă trânul:la
s ă -
le
săintr
e,ş itelupt ăc udâ ns el
e!De ci
,î ntor cându- s
el aS chit,ş e
de a.Şive nind
oarec
aredi ntebe iînS chit,spune afraţil
or ,căaî ntreba tpea vvaI osif
,zicâ nd:
desevaa propiademi nepa ti
ma ,să-is tauî mpot rivă,sa us ăol ass ăintr
e ?Ş i
mi-azis:nul ăsani ci
de cum s ăintrepa timi le,c iî
nda tăl eta ie.Şia uzi
nda vva
Pimenc ăa şaaz i
st ebeuluia vvaIosif
, sculâ ndu- ses -
adusl ae lî nPa nefoş ii-a
zi
s:avvo, euţi-
amî nc redinţatcug et
eleme leş ii at
ăî naltf elmi -aiz i
smi e,şiî n
al
tfeltebeului.
I-az i
sluibă trânul:nuş tiicăt ei ubesc?Ş iaz is:a şa.Aunut uî mi
zi
ceaicaîns uţ
iţiespune -mimi e?Şiaz is:a şae ste.I-azisbă trâ nul:devori nt ra
pati
mileş iveidaş ive iluac udâ nsel
e ,ma iiscus i
ttef ac;iare uc aînsumimi e

104
ţ
i-
amg r
ăit
.Dars
untal
ţi
icăr
orani
cias
eapr
opi
apa
timi
le,
nul
ees
tedef
olos
,ci
î
ndat
ăaletăi
apeel
eautre
buinţ
ă.

4.Unfrat
eaî nt
rebatpea vvaIosi
f,zi
când:cevoiface,cănicirel
epă t
imir
ia
suf
erinupot
,nicialucraşiadadr agoste(
milos
tenie)
.I-azi
sluibătrâ
nul:dacă
nupoţidi
nacest
e aniciunaaf acemă c
arpăzeşt
e-ţiş
tii
nţatadespreaproapel
e,
decătr
etotr
ăul–ş itemâ ntui
eşti
.Căfărădepăcatcer
eDumne ze
us uf
let
ul.

5.Ziceaunuldinfraţi
:m- a
m dusoda tălaI r
acli
aceadejos,că t
rea vvaI osifşi
aveaînmă năsti
realuiundudf r
umos,ş iî
miz ic
ededimineaţă:du-te,mă nânc ă
!
Şie r
avi neri.Şinu m- am duspe ntru post.Şirugându-l,amz is:pe ntru
Dumne zeu,spune-misocotea
laaceast
a ?I
at ă
,tuîmizic
eai:du-te,mă nâ ncă!Iar
eupe ntrupos tnum- am dusş imăr uş
inam depor uncata ,socotindc uc e
int
enţieîmiz i
cebătrânul
.De c
i,cetr
ebuias ăfac?Căîmiz i
ceai:du-te!I are la
zis
:păr i
nţi
inug răi
escfraţ
il
ordrept,cima imultcel
estrâ
mbe .Şidevorve dea
căfacc el
es trâ
mbe ,nulema ig r
ăie
scc eles t
râmbe,ciadevă r
ul,ştiindc ăl a
toat
es untascul
tăt
ori.

6.Zis
-aavvaI
osi
fluia
vvaLot
:nupoţ
isăt
efa
cic
ălug
ărdenut
eve
ifa
cec
a
foc
ul,ar
zândt
ot.

7.Ame rsavvaLotl aavvaIosi


fşii-
az i
s:a
vvo, dupăput ereameaîmifacpuţină
pravi
lăşipuţinulpostş irug
ăciuneaşici
tireaşilinişt
e aşidupăputereame a
suntcuratcuc uget
ele
. Ceamama if
ace?Deci,sculându-sebătrâ
nul,ş
i-aînt
ins
mâ i
nil
elace rş iis
-auf ă
cutdegetel
ecaz ec
ef ăcl
iidef oc.Şii
-azis
:devoi e
şti
,
fă-
tetotcafocul!

8.Unf rateaîntrebatpea vvaIosi


fzicând:vre aus ăiesdinchinovieşisăşed
afa
ră.Ş ii-azi
sl uibătrânul:undeve zisufl
etult ă
uc ăs eodihneşteşinus e
vatămă ,şez
i.Î
iziceluifrat
ele:ş
iînchinoviemăodi hnescşiaf
ară.Cevoieşt
isă
fac
?Î izic
ebă t
rânul:da c
ateodihneştişiî
nc hinovieşia f
arăpune-ţiamândouă
cugeteleîncumpă nă;şiundevezicăma imults efol
os e
şteşiat
ârnăc uget
ultău,
aceastafă.

105
 

9.S-adusunuldinbătrânilapriet
enulsău,
c ame rgândei
,săcer
cetezepeavva
Iosi
fş iaz i
s:zi
-iuceniculuităuc asăneg ă
te as
cănouămă gar
ul!Şiaz is:
cheamă -
lşiori
ceveivrea,face.
Îizic
e:cum îies
t enume l
e?Ia
relaz i
s:nuştiu.
Şii-
az is
:cât
ăvremea rec utine,
denuî işt
iinume le?Şii
-azi
s:doiani.
Iarela
zis
:da cătudoianinuşt i
inume leuceni
culuitău,euîntr-
ozicetrebui
nţăam
să-laf
lu?

10.S-
aua dunatf
raţi
ioda
tălaavvaIos
ifş
işez
ândeişiî
ntr
ebându-
l,s
ebucura
elşicutoatăosâr
dialezic
ea:euîmpăra
tsuntas
tăz
i!Căa mîmpărăţ
itpe
ste
pat
imi.

11.Spune a
upă ri
nţiidespreavvaI os
ifce
ldi
nPa nef
ocăvoindsăses ăvâr
şească
,
şedeaubă tr
âniişiluânde lseamal afer
east
răşichemândpeuc eniculsău,i
-a
zi
s:a du-mitoia
gul.Căa ce
s t
as ocoteş
tecăamî mbătr
âni
tş in