Sunteți pe pagina 1din 4

Dosarul nr 2i- 1 /19

Judecătorul Curţii de Apel Chişinău Sergiu Arnăut


Nr. 2i-123/19

ÎNCHEIERE

mun. Chişinău
06 septembrie 2019 Curţii de Apel Chişinău
Judecătorul Sergiu Arnăut

Judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Central Rusu Dumitru examinând cererea depusă de către creditorul SRL ”Codrii” privind intentarea
procesului de insolvabilitate faţă de SRL BT, mun. Chişinău, str.Grigore Vieru, nr. 26 of. 1,

CONSTATĂ:

SRL ”Codrii” a depus o cerere privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de SRL BT, mun. Chişinău, str. Grigore Vieru, nr. 26 of. 1, prin
care a solicitat intentarea în privinţa debitorului a procesului de insolvabilitate, menţionând că din contul debitorului urmează a fi încasate creanţele în mărime
de 118 990 lei.
Apreciind circumstanţele expuse de creditor, studiind înscrisurile prezentate la cererea de intentare a procesului de insolvabilitate, judecătorul
conchide în temeiul art. 21 din Legea insolvabilităţii admiterea cererii introductive spre examinare.
In conformitate cu prevederile art. art. 9, 10, 12, ale Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, procesul de insolvabilitate se intentează doar
în baza unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate (denumită în continuare - cerere introductivă). Temeiul general de intentare a unui proces de
insolvabilitate este incapacitatea de plată a debitorului. Dreptul de a depune cerere introductivă îl au: debitorul, creditorul, alte persoane indicate în prezenta
lege.
Conform prevederilor art. 21. alin.(2) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012. despre admiterea spre examinare a cererii introductive,
instanţa de insolvabilitate adoptă imediat o încheiere, dar în cel mult 3 zile de la data depunerii.
Potrivit prevederilor art.18. alin. (1) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012. creditorul poate depune cerere introductivă dacă are un
interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi îşi poate argumenta creanţele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.
Conform art. 19 al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012. creditorul depune cerere introductivă numai după notificarea prealabilă a
debitorului. Notificarea prealabilă se consideră tăcută dacă, piuă la depunerea cererii introductive, debitorul a fost informat de către creditor sau de executorul
judecătoresc, sau. în cazurile prevăzute expres de Codul fiscal, de către organele abilitate despre faptul că se află în îmîrziere ori despre înaintarea spre executare
a titlului executoriu sau a unui alt document echivalent lui în condiţiile prevăzute expres de Codul de executare.
Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (I) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, în cererea introductivă a creditorului trebuie să se indice: a)
denumirea/numeîe şi prenumele creditorului şi ale debitorului, sediul/adresa, alte date de identificare ale acestora, confirmate prin extrasul din registrul public
corespunzător: b) valoarea creanţelor creditorului, mărimea dobânzilor şi a penalităţilor aferente: c) temeiul creanţelor şi termenul executării lor: d) menţiuni
despre alte probe ce confirmă creanţa creditorului: e) propunerea candidaturii la funcţia de administrator provizoriu pe perioada de observare a debitorului: f)
alte date. considerate de creditor ca fiind necesare pentru examinarea cererii. Alineatul (2) al aceluiaşi articol statuează că la cererea introductivă a creditorului
se anexează: a) documentele ce adeveresc obligaţiile debitorului faţă de creditor, mărimea datoriilor ia aceste obligaţii, temeiul intentării procesului de
insolvabilitate, alte documente care justifică cererea creditorului; b) dovada notificării prealabile a debitorului de către creditor: c) copia de pe hotărârea
irevocabilă a instanţei de judecată sau copia de pe hotărârea arbitralâ irevocabilă, ori copia de pe hotărârea judecătorească irevocabilă priv ind recunoaşterea
hotărârii judecătoreşti sau a hotărârii arbitrate străine, ori decizia (hotărârea) organului abilitat priit legea executorie la acel moment.
Potrivit dispoziţiilor art.21 alin.(5) al Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, prin încheierea consemnată la alin.(2). instanţa de
insolvabilitate dispune punerea sub observaţie a debitorului prin desemnarea unui administrator provizoriu şi aplică măsuri de asigurare a creanţelor creditorilor.
În temeiul art 24 alin. (1) al aceleiaşi Legi. după ce primeşte cererea introductivă spre examinare, instanţa de insolvabilitate aplică măsurile necesare
pentru a preveni modificarea stării in care se aflau bunurile debitorului în perioada de până la intentarea procesului de insolvabilitate.
În contextul celor relatate, raportând cererea introductivă la normele de drept enunţate, instanţa de insolvabilitate consideră necesar a aplica
măsurile de asigurare prevăzute de art. 24 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012.
Luând în consideraţie hotărârea definitivă și irevocabilă a Judecătoriei Chișinău din 01.12.2015, totodată, luând în consideraţie notificarea
expediată debitorului, ce corespunde rigorilor art.19 alin.(2) al Legii insolvabilităţii, judecătorul conchide în temeiul art. 21 din Legea insolvabilităţii necesitatea
admiterii cererii introductive spre examinare.
În conformitate cu prevederile art. 9-10, 12, 16-17 ale Legii nr. 149 din 29.06.2012, şi art. 269-270 CPC RM, instanţa de insolvabilitate

DISPUNE:

1. Se admite spre examinare cererea introductivă depusă de SRL ”Codrii” privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de SRL BT, mun. Chişinău, str.
Grigore Vieru, nr. 26 of. 1, c/f 1002600013506.
2. Se instituie perioada de observaţie asupra debitorului SRL BT, mun. Chişinău, str. Grigore Vieru, nr. 26 of. 1, c/f 1002600013506.
3. In scopul prevenirii modificării stării bunurilor debitorului SRL BT, în perioada derulării procesului de insolvabilitate, se dispune aplicarea următoarelor
măsuri de asigurare:
- se numeşte în calitate de administrator provizoriu - administratorul autorizat Țurcan Ion, deţinătorul autorizaţiei nr. 122 din 14.01.2015.
eliberată de Ministerul Justiţiei;
- se dispune că deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al administratorului provizoriu;
- se pune sub interdicţie înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale;
- se pune sechestru pe toate bunurile debitorului şi corespondenţa lui comercială;

4. Se propune debitorului în cel mult 10 zile calendaristice de la primirea copiei de pe cererea introductivă să prezinte instanţei de insolvabilitate o referinţă la
cererea introductivă prin care contestă sau recunoaşte existenţa stării de insolvabilitate.
5. Se obligă debitorul .şi organele sale de conducere: fondatorii, administratorul, contabilul societăţii, să conlucreze cu administratorul provizoriu şi să prezinte
administratorului provizoriu documentele activităţii economice şi documentele de evidenţă contabilă a debitorului SRL BT.

6. Se obliga administratorul provizoriu Țurcan Ion:


- să notifice în toate registrele publice şi următoarele autorităţi despre aplicarea măsurilor de asigurare indicate în prezenta încheiere pentru a fi sistate orice
operaţiuni cu SRL BT: Agenţia Servicii Publice; Serviciul Fiscal de Stat; Judecătorii; Executorii judecătoreşti; Biroul Naţional de Statistică; Serviciul Vamal;
Registrul gajului; Băncile Comerciale, cerîndu-le totodată să i se predea corespondenţa debitorului şi orice alte comunicări sosite pe adresa lui;
- să notifice în cel mult 10 zile toţi creditorii din evidenţa contabilă pentru înaintarea creanţelor certe şi exigibile asupra patrimoniului şi necesitatea prezentării
Judecătorul
referinţei Curţii de Apel
asupra cererii Chişinăuîntr-un termen de cei mult 30Sergiu
introductive Arnăut
de zile de la data notificării;
-să prezinte instanţei de insolvabilitate nu mai târziu de data de 24.10.2019 un raport cu privire la executarea măsurilor de asigurare aplicate faţă
de debitor şi să asigure păstrarea bunurilor debitorului şi integritatea lor. să verifice existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate, mărimea
şi componenţa masei debitoare, oportunitatea şi posibilităţile continuării activităţii economice a societăţii, prin care să propună fie intentarea procesului de
insolvabilitate, fie intentarea procesului simplificat de faliment, ori prin care să constate solvabilitatea debitorului şi încetarea procesului;
-să întocmească şi să prezinte instanţei de insolvabilitate tabelul preliminar al creanţelor nu mai târziu de 04.10.2019. conform art. 29. alin. (4) din
Legea insolvabilităţii.
- să notifice părţile despre faptul că se stabileşte şedinţei de examinare a cauzei privind intentarea procesului de insolvabilitate şi şedinţa de
raportare.

Se stabileşte data examinării cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate şi şedinţa de raportare pentru 24.10.2019 ora 10:00
în incinta Judecătoriei Chişinău (sediul Central), str. N Zelinski, 13. bir. 12.

Încheierea nu se supune niciunei căi de atac.

Judecător Rusu Dumitru

Copia corespunde originalului