Sunteți pe pagina 1din 39

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL CORNEȘTI

S.CORNEȘTI R.UNGHENI

Aprobat________________________________________

Hotărârea Consiliului Profesoral Nr._________________din_________________________

Planul managerial
de activitate educativă
anul școlar 2019/2020

1
Sinteza activității educative
IP Gimnaziul Cornești
anul școlar 2018-2019
IP Gimnaziul Cornești și-a direcționat activitatea prin realizarea obiectivului general

,,Împreună pentru educație de calitate”


Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează
implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor
omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză
lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o prioritate
absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la
îmbunătăţirea climatului democratic european.
VIZIUNEA
Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea
lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, contribuind
totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

2
Țintă strategică:

 Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea


lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, contribuind totodată
la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
 Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară
formală şi non-formală (elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant
activ).
 Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului
de intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor
educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului.

Misiunea IP Gimnaziul Cornești

Contribuirea la formarea unei personalități libere și creative


prin asigurarea dezvoltării competențelor elevilor,
construirea și orientarea acestora în determinarea traseului individual optim
către învățământul liceal-profeional.

3
VALORI promovate în Instituția Publică Gimnaziul Cornești
- PROFESIONALISMUL – a avea cunoștințe, abilități și respect față de profesia aleasă, cu dorința de
a fi cel mai bun în domeniul său de activitate,
- ECHITATE – a promova egalitatea șanselor în actul educațional;
- NOUTATE – a educa elevii în condiții optime impuse de schimbare;
- TOLERANȚĂ – a accepta multiculturalismul și diversitatea etnică și de idei;
- RESPONSABILITATEA – a duce la îndeplinire cu consecvență obligațiile care revin fiecăruia,
asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni.
- UMANITATE ȘI RESPECT – a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de
proprietate și față de propria persoană;
- LUCRU ÎN ECHIPĂ – a dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, folosind
metode participative și consultative atât în activități, cât și în parteneriate educaționale;
- AUTODISCIPLINA – a avea control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe, impulsuri și a avea un
comportament adecvat oricărei situații, a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
- INTEGRITATEA – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în gând și în
faptă;
- JUDECATĂ ÎNȚELEAPTĂ – a defini și a înțelege scopurile valoroase și a stabili prioritățile, a gândi
prin prisma consecințelor, acțiunilor și a fundamenta deciziile pe înțelepciunea practică;
- PERSEVERENȚĂ – a fi consecvent și a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăților, a eșecurilor
personale

4
În anul de studii 2018-2019 eforturile diriginţilor de clasă şi ale conducătorilor de cerc au fost orientate spre
transformarea gimnaziului în unul de calitate. Managementul calităţii educaţiei a fost realizat la nivelul instituţiei prin
crearea unor sisteme prezente în toate etapele proiectării dezvoltării unităţii şcolare: misiune, diagnosticare, obiective
operaţionale.
Pe parcursul anului de studii 2018-2019 capitolul educaţie şi activitate extracurriculară în gimnaziu a fost orientat spre
realizarea următoarelor obiective:
✓ implementarea curriculumului la disciplina Dezvoltarea peronală şi a noilor tehnologii educaţionale, racordat la
Codului Educaţiei din Republica Moldova;
✓ dezvoltarea liberă şi armonioasă a personalităţii copilului, capabil să-şi dezvolte potenţialul creativ şi să-şi atingă
aspiraţiile personale;
✓ acordarea asistenţei metodice diriginţilor de clasă şi conducătorilor de cerc în vederea prerfecării documentaţiei la
capitolul proiectare şi realizare;
✓ monitorizarea şi evaluarea activităţilor educaţionale;
✓ impicarea tuturor elevilor în diverse activităţi pe interese.
La realizarea tuturor obiectivelor şi-au adus aportul 9 diriginţi 2 conducători de cerc. Din cei 9 diriginţi, toţi au studii
superioare și 8 din ei dețin grad didactic II.
Activităţile educative desfăşurate au fost în număr generos la fiecare Comisie metodică aflată în subordine şi au vizat
procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei
pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile
democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecarui elev) ,
Educaţiei ecologice, etc.
În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective:

5
îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii;
încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar;
informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrării sociale
optime;
identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării
punctelor slabe legate de traseul lor educativ:absenteism, violenţă verbală şi fizică etc.;
eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice;
formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat prin responsabilizarea elevilor.
Concluzii:
 Dirigintele desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o
coordonează.
 Dirigintele desfăsoară şi activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi în
concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
 Dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.
Activitatea extrașcolară contribuie la descoperirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor elevilor, la cultivarea
interesului, la dezvoltarea deprinderilor de a comunica eficient, de a elabora creaţii originale. Elevii explorează, reconstituie,
redescoperă, fac concluzii, asimilează adevărul prin eforturi proprii. Ei se transformă treptat în gânditori creativi, se
îndreaptă spre căutări, exploarări şi muncă personală independent sau în grup, spre dobândirea tezaurului cunoaşterii umane,
şi chiar obţinerea unor idei sau soluţii noi, realizarea unor inovaţii şi intenţii într-un domeniu de specialitate. Prin formele
sale specfice activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii
în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se
simbioza lucrativă între ele. Şi aici un rol important îl are dirigintele de clasă, conducătorul de cerc, profesorii de la
disciplinele şcolare, care asigură buna organizare şi gestionare corectă a timpului liber al elevilor, promovarea tradiţiilor,
valorilor autentice şi naţionale. În organizarea activităţilor extracurriculare, cadrele didactice ţin cont de particularităţile de

6
vârstă, de necesităţile şi interesele elevilor. Accesibilitatea şi posibilitatea îndeplinirii problemelor cu succes, obţinerea
rezultatelor dorite–sunt nişte imbolduri importante pentru elevi. Acestea îi înaripează, contribuie la menţinerea interesului.
Pentru dezvoltarea multilaterală a elevilor, cultivarea gustului estetic, conştientizarea şi cunoaşterea valorilor cultural-
artistice, în liceu, anual, se organizează şi se desfăşoară o gamă variată de activităţi, concursuri atât în cadrul activităţilor
extraşcolare, cât şi a disciplinelor şcolare, devenite deja tradiţionale. În anul curent , în liceu au fost organizate o suită de
activităţi, care au oferit o şcoală prietenoasă copilului prin afirmarea fiecărui participant.

Obiectivele preconizate în activitățile extrașcolare :


 Dezvoltarea abilităților de comunicare prin diverse activități pe interese;
 Implicarea tinerilor în promovarea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter creative;
 Conturarea, respectiv îmbogăţirea propriului stil de petrecere a timpului liber în funcţie de personalitate, interese şi
oferta existentă la nivel de raion, republică

Educaţia este activitatea de desciplinare, cultivare, civilizare a omului iar scopul educaţiei este de a dezvolta în
individ toată perfecţiunea de care este susceptibil. Activitatea extraşcolară, extracuriculară reprezintă spaţiul
aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin
forma sa specifică activităţile extracurriculare dezvoltă gândirea critică, şi stimulează implicarea tinerei generaţii în
actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale.

7
Pentru noul an de studii 2019-2020 ne propunem următoarele obiective:
● Formarea continuă a actorilor educaționali: profesori, părinți, elevi, prin inițierea/atragerea /implementarea proiectelor
educaționale.
● Valorificarea managementului și marketingului educațional în asigurarea calității educației
● Realizarea progamelor educative şcolare şi extraşcolare privind prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale;
● Extinderea relațiilor de parteneriat,
● Stimularea şi promovarea elevilor cu anumite aptitudini vocaţionale prin organizarea diverselor activităţi, concursuri;
● Realizarea schimbului de experienţă prin participarea la seminare şi promovarea cadrelor didactice performante
(diriginţilor, conducătorilor de cerc);
 Informarea şi formarea continuă a profesorilor-diriginţi, conducătorilor de cerc
Pentru activitatea educativa în anul 2019-2020 se vor lua în considerare urmatoarele aspecte:
● Intocmirea mai atentă a documentelor de lucru ale diriginților (planificarea anuală) și corelarea temelor propuse cu
cerințele clasei de elevi.
● Utilizarea unor strategii didactice în cadrul orelor de consiliere și dezvoltare personală, astfel încât elevul să se poată
exprima, să fie ascultat și îndrumat eficient.
● Implicarea tuturor diriginților și a conducerii școlii în activități educative extrașcolare (teatrul, spectacole, concursuri,
excursii, etc) astfel încât aceste activități să poata fi valorificate din punct de vedere educativ.
● Atragerea într-o mai mare măsură a părinților în vederea realizării unui parteneriat real Școală – Familie
● Schimbarea mentalităților și atitudinilor unor profesori, diriginti față de problemele elevilor și posibilitățile lor de a
face față acestor probleme precum și față de importanța orei de consigliere și dezvoltare personală.
● Implicarea tuturor diriginților în programul inițiat de conducerea școlii, acela de a schimba aspectul claselor și a
școlii în general.
● Colaborarea diriginților cu profesorii, în vederea depistării unor cazuri cu probleme familiare deosebite sau psihice.

8
Funcțiile Rezultate
Obiective Acțiuni de realizare,tematica Termen Responsabili
manageriale așteptate
I.Proiectare/ Evaluarea activității
orientare educative Evaluarea activității Septembrie 2019
organizatorului(raport de activitate al Chirău Eleonora,șefii -îdeplinirea
A.Informare referitor la organizatorului și al coordonatorilor comisiilor metodice ale atribuțiilor
obiective,conținuturi,strat comisiilor metodiceDezvoltare diriginților:Vîlcu Alina,Cucoș din fișa
egii de realizare în Personală:treaptă primară,treaptă Valentina postului
eficiența activității gimnazială.
educative. -realizarea
B.Analiza activității Conferința pedagogică la nivel local 21/08/2019 Organizatorul obiectvelor
educative din anul 2018- Împreună pentru o educație de calitate propuse
2019
Stabilirea și numirea diriginților August 2019 Administrația Diriginți în
Optimizarea activității cl.I-a-Tofan Maria Gimnaziului funcție
educative cl.II-a-Șoltoieanu Elena
cl.III-a- Sahotschi Cristina îndeplinirea
cl.IV-a- Sîrbu Valentina atribuţiilor
cl.V-a- Chirău Eleonora din fişa
cl.VI-a- Tofan Mariea postului
cl.VII-a-Beșleagă Vasile
cl.VIII-a-Postolachi Nadejda
cl.IX-a- Cucoș Valentina

Constituirea comisiei de verificare și Șoltoieanu Elena/treaptă Completarea


evidență a frecvenței elevilor în zilnic primară zilnică a
A.Planificarea activității gimnaziu Chirău Eleonora/treaptă registrului de
educative. I.clase primare-Șoltoieanu Elena gimnazială evidența a
II.clase gimnaziale-Chirău Eleonora *diriginții frecvenței
elevilor

9
Planificarea ședințelor CRP(Consiliul
Repezentativ al Părinților din gimnaziu
Ședința I Septembrie
1.Alegerea Consiliului reprezentativ al Procese
părinţilor, desemnarea reprezentanţilor Părinți/profesori verbale
părinţilor în CA ;
2.Prezentare Regulamentul de Membrii CRP
funcționare al CRP;
3. Raport asupra activităţii de reparaţii,
dotări în unitate în 2019-2020;
4.Aprobarea Planului de activitate al Părinții/profesorii/elevii
CRP pentru anul școlar 2019-2020;
5. Prezentarea componenţei comisiilor,
a Regulamentului de ordine interioară
(succint), a structurii anului şcolar Părinți/elevi
ȘedințaII Direcția școlii
1. Discuţii privind rolul familiei în
dezvoltarea intelectuală a copilului; noiembrie
2.Discutarea problemelor de ordin Părinți
intern( prezentarea rezultatelor şcolare, Membrii CR
a evoluţiei elevilor);
3.Organizarea și desfășurarea
sărbătorilor de iarnă;
4.Activitatea copiilor în
vacanță:Sprijinirea desfăşurării
activităţilor extracurriculare: excursii, Membrii CRP
vizite, concursuri, parteneriate;
5.În lumea cărților.Discuții despre diverse metode de a determina un
elev să citească și să descopere lectura de plăcere.

10
Ședința III
1.Parteneriatul cu familia-condiție a Aprilie
eficacității procesului educațional; Părinți
2.Temele pentru acasă.Cunoașterea stilului de învățare al elevului și
profesori
realizarea unui program de studiu;
3.Alimentația elevilor în școală.

Mai
Ședința IV

1.Modelul personal – prima componentă în educaţie.Discuții despre ceea ce


este lăsat copilul să vadă și să audă în familie.

2.Internetul și efectele acestuia.Discuții despre efectele și beneficiile


Internetului, despre dozarea timpului petrecut pe Internet.

3.Părinți,profesori și elevi în fața


catalogului școlar la final de an școlar;
4.Realizarea planului de activitate al
CRP.Propuneri pentru noul an școlar.

Planificarea ședințelor
generale cu părinții Procese
Ședința I verbale
1. Dezbateri asupra Regulamentului
intern de funcționare al instituției în anul Diriginții de clasă
nou de studiu.(vestimentația,
2.Obiectivele noului an de studiu 2019- Septembrie
2020 2019 Administrațiea școlii
3.Privitor la schimbările ce sau produs
în noul an 2019-2020.Curricula ediția
2019

11
4.Diverse(informarea părinților despre
prevenirea intoxicațiilor de origine
chimică..)
Ședința II
1.Numai împreună pentru o educație de
calitate.Rolul părinților,comunității...în Decembrie2019 Președintele CRP
educarea tinerei generații)
2.Prezentarea situației școlare la final de
semestru I.
3.Diverse Comitetul Părintesc
Polițistul de sector
Asistentul medical

Ședința III
1.Rezultatele anulul de studiu 2018- mai 2019
2019 Director educativ
2.Protecția si securitatea vieții copiilor Administrația școlii
în perioada estivală.
3.Odihna copiilor în perioada estivală
4.Diverse

Planificarea ședințelor
pe clase cu părinții
cl.I
1.Cunoașterea cu metodologia ECD și septembrie Tofan Maria Procese
metodologia temekor de acasă și în diriginte verbale
clasă.
2.Cu pași mici spre succes.Metode de decembrie
stimulare a citit-scrisului în cl. I-a
3.Parteneriat durabil școală-familie-
calea spre un proces instructiv educativ martie

12
de calitate.
4.Cine seamănă –culege .Performanțe la mai
final de an școlar.

cl.II
1.Planul cadru pentru anul de școlar august Șoltoieanu Elena
2018/19(disciplinele de studii
obligatorii,opționale,evaluarea prin
descriptori..).Instrucțiune –
Managementul temelor pentru acasă.
Vestimentația școlară .Igiena școlară.
2.Învăț cum să învăț-activitate de grup
părinți-copii.Situația școlară la final de decembrie
sem.I.
3.Strategii de intervenție în abordarea martie
disciplinelor pozitive.Stima de sine.
4.Analiza situației școlare mai
sem.II.Indicații privind activitatea
elevilor în timpul vacanței de vară.
Sahotchi Cristina/învâțâtor
diriginte
cl.III
1. Cadrul de organizare și desfășurare a septembrie
procesului educațional în anul nou de
studii.Familiarizarea cu Regulamentul decembrie
de organizare și funcționare a IP
Gimnaziul Cornești. martie
2.În colaborare se naște progresul
3.Tehnologiile informaționale nu fac
concurență cărții. mai
4.Schimbarea aduce progres .Tabelul de
performanță școlară.Odihnade vară.

13
cl.IV Septembrie Sîrbu Valentina/ învâțâtor
1.Ziua Cunoștințelor.Programa școlară a diriginte
anului de studii 2018-2019 octombrie
2.Școala-pregătirea elevului pentru
viitor Decembrie
3..Ce semeni aceea culegi-totalurile
rezultatelor școlare I semestru. Februarie
4.Școală/familie –parteneriat
educațional . Mai
5. Munca se cunoaște după trudă –
prezentarea rezultatelor școlare la final
de an. septembrie
cl.V Chirău Eleonora/diriginte
1.Probleme cu care se confruntă copiii
la diferite vârste.Accidentele casnice la
copii nu sunt o întâmplare. decembrie
2.Importanța parteneriatului școală-
părinte în dezvoltarea personalității martie
copilului.
3.Copii despărțiți de părinți.Locul
buneilor în educarea copiilr. mai
4. Nevoiea de încredere și respect –rolul
părintelui în formarea respectului de
sine a copilului.

cl.VI
1..Importanța parteneriatului școală- Tofan Mariea / diriginte
părinte în dezvoltarea personalității
copilului.
2..Modalităţi de susţinere a copilului în septembrie
momentele dificile ale vieţii. Rezultatele
la sfârşitul semestrului I.
3. Nevoiea de încredere și respect –rolul decembrie

14
părintelui în formarea respectului de
sine a copilului.
.4. Succesul și insuccesul șolar.Părinți și martie
profesori în fața catalogului
cl.VII
1.Privitor la schimbările ce au loc în mai
educație în anul de studii 2018- Beșleagă Vasile/diriginte
2019.Metodologia temelor de acasă..
2.Împreună pentru o educație de
calitate.Succesele îi insuccesele școlare septembrie
la finele sem.I..
3. Familia și școala –partenri ai
educației.Soluții în dezvoltarea decembrie
problemelor dificile.
4.Rezultatele muncii la final de
an.Odihna copiiilor în perioada de
vară.Securitatea vieții copiilor în martie
vacanță.
cl.VIII
1.Comunicarea eficientă în relațiea
părinte copil. mai Postolachi Nadejda/diriginte
2.Ghidarea în carieră a adolescenților-
responsabilitate primordială a familiei și
școlii.
3.Nevoiea de încredere și respect –rolul septembrie
părintelui în formarea respectului de
sine a copilului. decembrie
4.Succesul și insuccesul șolar.Părinți și
profesori în fața catalogului.
martie

15
cl.IX mai Cucoș Valentina/diriginte
1 Ședință organizatorică/Planul Septembrie
cadru,alegerea senatului părintesc
2. Modalități de apreciere a copilului în Decembrie
scopul formării imaginii de sine-pozitive
3 Ghidarea în carieră a tănărului- Martie
responsabilitate școală și familie.
4. Succesul și insuccesul școlar la finele Mai
cicluli gimnazial

Planificarea activității educative la


nivel de instituție
1 septembrie Scenariu
1.Careul solemn,,Primul sunet, Director educativ,cl IX
Prima oră :alegere liberă de iriginte 17 Diriginții cl I-IX
2.Odă satului-omagiu satului natal(de septembrie2019 cl.a V-a/diriginte Chirău Proiect de
hramul satului) 01-10 septembrie Eleonora lecție
02-08 octombrie
3.Decada circulației rutuiere,,Fă Diriginți cl.I-IX
cunoștință cu polițistul tău,,(ore
educative,desene....)
4. 02 octombrie CE,diriginți cl.I-IX
5.Ziua internațională a oamenilor în
etate(vizite la domiciliu)
Activitate extracurriculară,,Bunicuța cl.II,diriginte Șoltoieanu Scenariu
mea,, 05 Octombrie Elena Proces verbal
6.Ziua Internațională a cl.IX-a,Cucoș Valentina
Pedagogului,,Pedagog-o chemare a Scenariu
inimii,,(ziua autoconducerii în școală) 21/27Octombrie diriginții cl I-IX
8.Săptămâna Vountariatui director educativ,

16
9. Campanie Naționale de luptă împotriva 18-25octombrie director educativ Notă
traficului de ființe umane(expoziție de diriginți cl.I-IX informativă
desene,vizionări de filmulețe,companii de Plan de
informare…) acțiuni
Octombrie
11. Activitate extracurriculară (decada III) cl.III,Sahotschi
,,Pâînea cea de toate zille , Cristina/învățător Sîrbu
Valentina,cl.a IV-a Scenariu
Noiembrie Proces verbal
12. Lunarul prevenirii
decada IV) director
IST,NIV/SIDA,abuzului de alcool și
droguri(panou informativ,discuții,dezbateri educativ/prof.biologie
tematice). 1-30noiembrie Membrii CE, voluntarul Notă
informativă

13. Campanie de informare,,Să creștem Diriginț cl.I-IX


ără violență,, cu prilejul zilei Chirău
internațională a eliminării violenței 25 Eleonora/prof.ed.civică
noiembrire CE Notă
Concurs de desene,,Spune nu noiembrie informativă
violenței,, (decadaIV)

14.Ziua Mondială de Comemorare a Membrii CE


Victimelor Accidentelor Rutiere/acțiuni Diriginții cl .I -IX
de comemorare/masa rotundă:Fii atent la
trafic! Noiembrie
(a treia
15.Să citim pentru mileniul III duminică) Scurtu Svetlana/bibliotecara
,,Prietena mea –cartea,,/simestrial Elevii cl.a I-IX-a

Noiembrie/ prof.biologie,grup elevi


16. Ziua mondială de combatere a
aprilie cl.VII-IX,CE
SIDA(masă rotundă/dezbateri tematice
Proces verbal
cl.a VIII-a/diriginte
17. De la lume adunate și la lume

17
înapoi date/obiceiuri de Postolachi nadejda
Sf.Andrei/serată tematică CE
Scenariu
18.Festivalul tradițiilor de Decembrie
iarnă,,Gerar,, (decada I) Directorul educativ
*Revelion 2020 Diriginții,cl.a I-IX-a
Notă
19.Picturile gerului-expoziție de desene 23/24/decembrie informativă
și gazete de perete. prof.artă plastică
diriginții/elevii cl.II-IX-a
20. Caravana de crăciun,,De la inimă la Notă
inimă,,/Fii tu însuți Moș Crăciun 1-25/decembrie informativă
cl.I-IX,diriginții,CE

21. Recital de versuri,expoziție de Decembrie Notă


eseuri, ,,Moment poeticMihai (20-21) informativă
Eminescu,,cenaclu literar Prof.limbă română
*Expozitie de carte Mihai Eminescu Diriginți cl.I-IX
Bibliotecara instituției Notă
22.Activitate extracurriculară:Ziua 15 ianuarie informativă
bunelor maniere/ABC bunelor maniere cl.a VI-a/diriginte Tofan
Maria
23.Întâlnirea cu absolvenții Scenariu
Ianuarie2020 cl.a IX-a/diriginte Cucoș
24. Cenaclul literar/expoziție de carte Valentina
Poietul neamului nostru Grigore Vieru director educativ scenariu
Februarie/ notă
23.„Ziua Siguranței pe Internet! decada I Diriginți cl.I-IX informativă
''Siguranta noastră online'', ''Ce este Bibliotecara instituției
bulyingul, cyberbullyingul si cum ne 15 februarie
protejam? '', "Uniți pentru un internet diriginții Plan de
mai bun!/ore educative/dezbateri director educativ acțiuni
tematice/vizionări de filme februarie

18
24.„Valentine’s 24 februarie
Day/Dragobete”Dragobetele sărută
fetele(serată tematică),concurs director educativ Notă
CE, elevi cl VI-IX informativă

25.TVC-,,Viața are prioritate-Păzește- Februarie


o!,,(serată tematică) (decada IV)
cl.VII-VII,diriginții Beșleagă Scenariu
Vasile,Postolachi Nadejda
26.Sărbătoarea ,,Mărțișor 2019,, director educativ
Expoziție de mărțișoare 20februarie(-
08Martie)
director educativ Notă
27. *Activitate extracurriculară cl.I-IX informativă
,,Pentru tine Mamă *Sărut măicuță Martie/decada I
mâna ta.
Diriginte CucoȘ Valentina Scenariu
28. Ziua internațională de prevenire a cl. IX
TBC(campanile de prevenire)24 martie 24martie/ director educativ
Panou informativ decada a IV-a
cl.VII-IX
29. Ziua mondială a apei-,,Apă -Tu ești profesor biologie foto
însăși –Viața,,/activități de voluntarul
voluntariat/curățarea 20-22 martie
fântănelor/izvoarelor din sat 22 martie)
prof.biologie Notă
30. Ziua internațională a elevii cl.I-IX,CE informativă
sănătății(activități sportive)
07 aprilie/,,La start cu toată familia,, Aprilie/decada I
diriginții
31. Concurs școlar,,Ploaia de stele,, elevii cl.I-IX,profesor Notă
Martie/ ed.fizică informativă

19
32.Paștele –sărbătoarea decada a IV-a
sărbătorilor/concurs expoiție de desene prof.muzică, Proces verbal
,ouă încondeiate diriginții cl.I-IX
32. Bilunarul ecologic Aprilie
*Activități de salubrizare a teritoriilor Notă
adiacente școlii diriginții cl.I-IX informativă
*Ziua Pământului/activități de Aprilie/mai prof.arte plastice
voluntariat
-Tâtgul sănătății diriginții cl.I-IX Notă
Aprilie director educativ informativă
*Târgul sănătății (decada a III)

33. Adio drag abecedar voluntarul/partenerii

34.Adio treapta întîi


Aprilie/mai Voluntarul/partenerii/elevii

37.Montaj literar dedicat Zilei aprilie cl. a I-diriginte Tofan Maria scenariu
Victoriei,Ziua Europei.
cl.IV-a/diriginte Sîrbu
38. Ziua Internaţională a 09/mai Valentina
familiei,,Familiea izvorul aprilie/mai
înțelepciunii,,/expoziție de desene/Ziua director educative Scenariu
ușilor deschise în gimnaziu/ 15 mai CE
ORE EDUCATIVE
39.Careu solemn,,Ultimul sunet,, diriginții cl.I-IX-a Plan de
,,Gala Premianților,, 31 mai director educativ acțiuni

Scenariu
Directorul educativ, cl.IX

20
Planificarea activităților Procese
Consiliului Școlar verbale
1.Constituirea Consiliului elevilor Septembrie Directorul educativ
a) Cunoaşterea reciprocă a Septembrie(dec
membrilor Consiliului şi ada II) elevii
identificarea calităţilor elevilor
ce vor fi aleşi în Biroul de Planul de lucru
conducere; Biroul de conducere al CE
b)Alegerea preşedintelui, Directorul educativ Notă
vicepreşedintelui şi secretarului prin vot informativă
democratic;
2.Identificarea nevoilor elevilor, octombrie Biroul de conducere al CE
disfuncţionalităţilor din şcoală în Directorul educativ
vederea elaborării programului de Notă
activităţi. informativă
Realizarea programului de activităţi.
“Accidente, abuz, violenta” – Biroul de conducere al CE
Modalitati de prevenire si combatere a Directorul educativ
violenței școlare (aplicare chestionar)
3.“Pledăm împreună pentru un stil de noiembrie
viață sănătos” (definirea Biroul de conducere al CE
conceptului/dezbatere) Directorul educativ
4.„Fii Moş Crăciun pentru o zi!” – decembrie
colectarea de bunuri pentru cei
defavorizaţi ianuarie
5.“Poluarea morala si efectele ei Foto.
asupra lumii in care traiesc” ( Biroul de conducere al CE
dezbatere pe tema
influentei negative a mass-mediei ) Directorul educativ Nota
6.“Suntem diferiți, dar ne completăm februarie informativă
armonios” ( campanie vizând egalitatea
de șanse și promovarea toleranței și non- Membrii CE

21
discriminării între elevii școlii )
“Sănătatea mea depinde de țigara ta Biroul de conducere al CE
!” ( campanie anti-tabagism de Directorul educativ Raport de
sensibilizare pe tema dependenței de activitate
droguri )
24 Februarie- „Dragobete” Biroul de conducere al CE
7.“Un mediu curat, o viata mai aprilie Directorul educativ
buna”(concurs de eseuri/desene pe CE
tema, dotat cu premii și diplome; Raport de
8. BILANŢUL ACESTUI AN mai activitate
ŞCOLAR!
- realizarea raportului anual de
activitate al C.Ş.E.

Planificarea activității
Comisiei de profilacxie a violenței
( infracțiunilor) Organizatorul,diriginții,poliți
1.Cunoașterea de către cadrele didactice, septembrie stul,elevii
didactice auxiliare, personalul nedidactic, Diriginți,elevii
elevi, părinți, a legislației cu privire la Septembrie
reducerea fenomenului de violență și Diriginții/director educativ Procese
respectiv de prevenire a delicvenței juvenile Lunar verbale
în unitățile de învățământ preuniversitar :
-Metodologia VNET
Polițistul de sector
2. Costituirea Comisiei pentru prevenirea si
Simestrial Mititelu Iurii.
combaterea violenței la nivelul unității
școlare, elaborarea Planului operațional al
unității școlare privind reducerea Polițistul/diriginții
fenomenului La necesitate
3. Cuprinderea în activitatea diriginților a
cel puțin unei teme pe semestru, pornind de Diriginții/polițistul
la aserțiunea “Violența nu este ereditară, dar La necesitate
este contagioasă”. Polițistul
4. Monitorizare la nivelul școlii: La necesitate

22
- Măsurile luate privind prevenirea și
combaterea actelor de violență/delicvență în Diriginții
mediul școlar
5.Convorbiri individuale cu copiii cu La necesitate
comportament deviant(întârzieri,fuga de Directorul educativ
la ore....) Diriginții
6.Vizite la domiciliu a copiilor cu nivel
sporit de delicvență juvenilă.
7.Convorbiri cu părinții ai căror copii au
un comportament delict. Directorul educativ Raport de
8.Raport de activitate cu privire la Mai 2020 activitate
delicvența juvenilă.

Întocmirea graficului Semestrial


controlului intern:
1.Instructaj despre proiectarea lucrului șefii CMD
educativ în clase conform curriculei la
disciplina de consiliere Dezvoltarea Semestrial
personală. Directorul educativ
2.Aprobarea proiectelor de lungă
durată la Dezvoltarea personală. Octombrie
3.Aprobarea oralului orelor de
dezvoltare personală și mamajement Noiembrie
4.Controlul asupra oformării Directorul educativ
Portofoliului Dirigintelui în Aprilie
conformitate cu prevederele
nomenclatorului în vigoare 2018. diriginții cu experiență
5.Controlul planificării ședințelor de Pe parcursul
lucru cu părinții și cu consiliul anului Președintele CGE
reprezentativ al părinților.
6.Derularea activității Consiliului Directorul educativ
Gimnazial al Elevilor .Rezultatele /șefii CMD
muncii ,planuri pe viitor.
7.Reflecții cu referire la pregătirea unui

23
raport de activitate al dirigintelui de Directorul educativ
clasă. șefii CMD,colegial
8.Asistența la orele de Dezvoltare
personală

Planificarea activității extrașcolare Lazariuc Nicanor


(cercului de arte plastice) Expoziție de
1.Cercul de sport Busuioc Aurica desene
Șoltoieanu Elena
2.Cercul de pictură
3.Clubul de sănătate

*Planificarea
B. Cunoașterea particularităților Diriginții calendaristică
Îmbunătățirea calității individuale a elevilor. șefii Comisiilor Metodice la Dezvoltarea
activității educative a Stabilirea tematicii orelor de dezvoltare septembrie ,,Dirigenție,, personală
profesorilor diriginți personală conformcurriculei și reperelor *Portofoliul
metodologice 2018-2019. dcomisiilor
Planificarea activităților comisiilor diriginților
metodice a diriginților.

Comisia metodică
Dezvoltarea Personală
traptă primară Septembrie Diriginți treaptă primară
Ședința I Procese
1.Reuniunea metodică de organizare: Șef CMDtreaptă primară verbale
2.Proiectarea și aprobarea planului de Raport de
activitate pentru anul școlar 2019-2020 Noiembrie activitate
Ședința II Directorul educativ
Masa rotundă:Strategii didactice eficiente în șef CMD treaptă gimnazială
predarea –învățarea –evaluarea disciplinei
Dezvoltarea personală în clasele primare.

24
Ședința III martie
Întrunire metodico-practică:Valorificarea
dimensiunilor școlii prietenoase copilului în
managmentul calității. mai
Ședința IV
Raport de evaluare a activitățiiCMD treaptă Diriginți cl.V-IX
primară(ședință de totalizare)
cl.IX,Chirău Eleonora
Comisia metodică
Dezvoltarea Personală
șef comisie
traptă gimnazială
diriginți
cl.VII,Cucoș Valentina
Ședința 1
Septembrie
Reuniunea metodică de organizare:
1.Programul de activitate pentru anul de
studii 2019-2020. diriginți Procese
2. Dezbateri asupra Curriculei și verbale
Reperelor metodologice la Dezvoltarea
Personală. șef comisie
3.Documentația școlară conform
nomenclatorului
4.Proiectarea de lungă durată la diriginții cl.a V-IX-a
Dezvoltarea Personală.
Ședința II
Atelier de lucru cu diriginţii cl.V- IX, Noiembrie
1.Metode și tehnici de lucru interactive Tofan Maria,diriginte
folosite în cadrul orelor de Dezvoltare cl.a VI-a
Personală. februarie
Ședința III
Ora public în cadrul disciplinei
Dezvoltarea personal,cl.a VI- Proiect de
a,Subiectul:Regimul alimentar corect, lecție
versus dieta.

25
Ședința IV
Reuniunea de generalizare: Mai
1.Analiza activităţii comisiei diriginţilor
treaptă gimnazială(raport de activitate) Raport de
2.Opinii şi sugestii pentru proiectarea activitate
activităţii comisiei pentru anul de studii
2020-2021

Planul activității de formare continuă a


diriginți
I.1.Impreună pentru un învățământ de Septembrie 2019 Directorul educativ Procese
calitate. șefii Comisiilor Metodice a verbale
2.Metodologia elaborării proiectelor de Diriginților
lungă şi scurtă durată la disciplina
Consiliere și dezvoltare personală șefi CM Dirigenție
(recomandări metodice ale MECC)
Diverse.
II. Training:
,,Strategii didactice interactive octombrie șefi CMDirigenție
utilizate în activitatea extrașcolară Directorul educativ
și la orele de consiliere și dezvoltare
personală, ce contribuie la
dezvoltarea personalităţii elevilor.”
III. Seminar instructiv– metodic: șefii CMD
“Prevenirea și asistența noiembrie
multidisciplinară a copiilor victime ale Directorul educativ
violenței.” diriginți cu experiență
*Ore publice la disciplina Consiliere și
dezvoltare personală
Evaluarea

26
IV. Raportul activităţilor Comisiei Decembrie Directorul educativ
Diriginţilor si a conducatorilor de cerc Diriginții
pe semestrul I .Opinii şi sugestii
privind proiectarea activităţii educative
şi extracurriculare semestrul II

V. Masă rotunda: Parteneriat școală – Februarie Directorul educativ


familie- comunitate în diminuarea Diriginții
șituațiilor de conflict.

VI. Workshop: ,, Model de învățare


eficientă prin intermediul modelelor aprilie Directorul educativ
interactive-participative, a tehnologiilor Diriginții
informaționale.

*Ore publice Ore publice la disciplina


Consiliere și dezvoltare personală

Evaluarea

VII. Raportul activităţii diriginţilor de


mai Directorul educativ
clasă şi a conducătorilor de cerc la finele
Diriginții
anului şcolar.

Opinii şi sugestii privind proiectarea


activităţii educative şi extracurriculare în
noul an de studii.

27
II.Orientare / Evidența și școlarizarea -Identificarea familiilor cu probleme Septembrie *diminuarea
îndrumare copiilor cu vîrsta de speciale din punct de vedere Directorul educativ numărului de
studii social,material,moal absențe
Conform nemotivate
-Oferirea de alternative educaționale planului *stimularea
A.Îmbunătățirea și prin dezvoltarea activității extrașcolare. motivației
eficientizarea activității Diriginții pentru propria
educative -Colaborarea și cooperarea cu factorii formare
corespunzători pentru prevenirea
aspectelor negative anual
B.Îmbunătățirea calității 1.Studierea și cunoașterea documentelor *diriginți
activității educative a elaborate de ME referitoare la activitatea informați
profesorilor diriginți educativă (curricului,repere Anual
metodologice,repere pentru diriginte..) Directorul educativ *graficul
2.Elaborarea graficului activităților de Diriginți activităților
consiliere. educative
septembrie școlare și
extrașcolare
C.Asigurarea circulației 1.Aducerea la cunoștință diriginților
informației permanent a turor informațiilor Pe parcursul *îmbogățirea
parvenite de la organele anului Direcțiea gimnaziului fondului de
superioare(ordine,scrisori...) Directorul educativ literatură de
2.Organizarea cabinetului metodic ca specialitate din
centru de informare referitor la anual biblioteca
activitățile educative școlare și școlii
extrașcolare *cunoașterea
drepturilor,înd
atoriilor ce la
revin elevilor

28
Parteneriat școală – 1.Acordarea asistenței în deosebi
familie –comunitate familiilor cu dificultăți materiale Conform Directorul educativ *scăderea
Menținerea legăturii permanente cu planului cazurilor de
A.Realizarea unui familiile elevilor ,completarea comportament
parteneriat viabil cu permanentă a documentației specifice Anual Diriginții antisocial
familiile elevilor activității educative. *atragerea
2.Valorificarea activității părinților părinților într-
activi(atragerea prinților la diverse Diriginții un parteneriat
activități educative) Anual viabil cu
3.Întocmirea unui grafic de întîlnire școala
periodică cu părinții septembrie Directorul educativ *implicare
4.Planificarea ședințelor părintești pe activă
clase *Grafic de
întâlnire cu
părinții
B.Realizarea 1.Implicare activă în activitățile Pe parcursul *dezvoltarea
parteneriatelor cu alți comunitare(casa de cultură locală)- anului CEG comportament
factori educaționali voluntariat ului ecocivic la
2.Acțiuni permanente în vederea Conform Directorul educativ elevi
menținerii sănătății elevilor(centrul de graficului de *activități de
familie s.Cornești) activaitate Diriginții parteneriat cu
3.Colaborarea CE al gimnaziului cu școlară și factorii
Consiliul tinerilor din sat(în diverse extrașcolară educaționali
activități) din comunitate
4.Colaborarea elevilor din gimnaziu cu *reducerea
profesorii Școlii de Arte din o.Cornești gradului de
5.Colaborarea elevilor gim.cu biblioteca îmbolnăvire în
sătescă rândul elevilor
6.Implicarea elevilor îmreună cu
asistentul social în diverse acte de
caritate în susținerea familiilor
socialmente vulnerabile.

29
C.Controlul și evaluarea 1.Monitorizarea permanentă a activității *derularea
activității dirigintelui educative Pe parcursul Directorul educativ activităților
2.Efectuarea asistențelor la ore și anului șefii CM Dirigenție demonstrative
activități ducative,cercuri direcțiea gimnaziului (lunar)
3.Participarea administrației școlii la diriginții de clase
diverse activități educative organizate în
școală anual
III.Reglare/ A.Evaluarea activității La final de an Directorul educativ Raport de
autoreglare manageriale Raport de autoevaluare a activității șefi CM Dirigenție activitate
(autoaprecierea/ manageriale și educative
autoevaluarea continuă)

B.Formarea și 1.Participarea la diverse activități Pe parcursul


dezvoltarea personalului eucative anului Diriginți Caietul de
didactic 2.Asistența la ore colegial asistență
3.Organizarea în cadrul comisiilor a Directorul educativ
diriginților a activitățlor ce țin de Anual
formarea continuă a dirigimților
4.Participarea diriginților la diverse Diriginți
activități educative organizate la nivel Anual
local,zonal,raional.național pentru
creșterea profesională Graficul
5.Cursuri de formare continuă periodic cursurilor de
formare
C.Coordonarea 1.Recomandări metodice *planificarea
activității metodice cu 2.Discuții Pe parcursul Directorul educativ asistărilor la
diriginții tineri la 3.seminare anului șefi CM Dezvoltare ore
Dezvoltarea Personală 4.Asistări reciproce Personală
5.Implicarea prin participae la diverse
activități cu caracter metodic
6.Ședințe de informare a tinerilor La necesitate
diriginți

30
D.Studierea avansată a 1.Asistența la ore colegial Conform Diriginți *activități
experienței unor diriginți planului Directorul educativ demonstrative
2.Organizarea unor seminare de
împărtășire a exprienței acumulate șefi CM Dezvoltare *participări
Personală active la
E.Perfecționarea 1.Cunoașterea continuă a literaturii din Pe parcursul Cucoș Valentina,Postolachi concursuri
continuă a cunoștințelor domeniu anului Nadejda
și capacităților . 2.Ținerea permanentă în vizor a
Implicarea profesorilor informațiilor utile din mass-media cu Directorul educativ
diriginți în realizarea caracter educativ(ziare,reviste de Pe parcursul
activităților educative. specialitate) anului
3.Participarea activă la diverse activități diriginți
educatie
4.Exploararea la necesități a surselor din direcțiea gimnaziului
internet Anual
5.Implicarea și publicarea diverselor Pe parcursul
articole în ziarele și revistele de anului diriginții
specialitate referitor la activitățile
educative. anual
F.Sporirea capacității de 1.Implicarea activă a diriginților la Pe parcursul Diriginți *înbunătățirea
implimentare implimentarea proiectelor educaționale anului condițiilor de
a proiectelor 2.Implicarea și particiarea la diverse Agenți economici activitate
concursuri și granturi de ordin diferit Părinți
3.Implicarea grupelor de elevi în anual Directorul educativ
realizarea diverselor proiecte de grup.

31
ACTIVITATEA COMISIEI DIRIGINȚILOR DE CLASĂ ȘI A CONDUCĂTORILOR DE CERC

Nr. Resurse Resurse Indicatori de


Tematica Responsabili Termeni
d/o umane materiale performanță
1. Impreună pentru un învățământ de
calitate. Proiectează evaluarea
2. Metodologia elaborării proiectelor de Curriculum la
Diriginții de Consiliere și procesului educațional și
1. lungă şi scurtă durată la disciplina Chirău Eleonora Septembrie a rezultatelor școlare.
Consiliere și dezvoltare personală clasă dezvoltare
(recomandări metodice ale MECC) personală
Stimulează motivația,
3. Diverse. autonomia și
1. Training: Tabla responsabilizarea
,,Strategii didactice interactive utilizate interactivă subiecților pentru propria
în activitatea extrașcolară Diriginții de învățare.
2. Chirău Eleonora Octombrie
și la orele de consiliere și dezvoltare clasă Conexiune la
personală, ce contribuie la dezvoltarea internet. Realizează și
personalităţii elevilor.” monitorizează procesul de
1. Seminar instructiv– metodic: Tabla dezvoltare personală și
“Prevenirea și asistența interactivă profesională.
Diriginții de
3. multidisciplinară a copiilor victime ale Conexiune la Chirău Eleonora Noiembrie Proiectează evaluarea
clasă
violenței.” internet. procesului educațional și
2. Evaluarea a rezultatelor școlare.
1. Raportul activităţilor Comisiei
Diriginţilor si a conducatorilor de cerc pe Stimulează motivația,
semestrul I autonomia și
Diriginții de Conexiune la responsabilizarea
4. 2. Opinii şi sugestii privind proiectarea Chirău Eleonora Decembrie
clasă internet. subiecților pentru propria
activităţii educative şi extracurriculare învățare.
semestrul II
Realizează și
1. Masă rotunda: Parteneriat școală – monitorizează procesul de
familie- comunitate în diminuarea Diriginții de Conexiune la dezvoltare personală și
5. Chirău Eleonora Februarie profesională.
șituațiilor de conflict. clasă internet.

32
1. Workshop: ,, Model de învățare
eficientă prin intermediul modelelor
interactive-participative, a tehnologiilor Tabla
informaționale. Diriginții de interactivă
6. Chirău Eleonora Aprilie
2. Ore publice Ore publice la disciplina clasă Conexiune la
Consiliere și dezvoltare personală internet.
3. Evaluarea

1. Raportul activităţii diriginţilor de clasă şi


Tabla
a conducătorilor de cerc la finele anului
interactivă
şcolar. Diriginții de
7. Conexiune la Chirău Eleonora Mai
2. Opinii şi sugestii privind proiectarea clasă
internet.
activităţii educative şi extracurriculare în
noul an de studii.

33
ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ELEVI
Nr. Resurse Resurse
Tematica Responsabili Termeni Indicatori de performanță
d/o umane materiale
Constituirea Consiliului elevilor Crează un climat relaţional de încredere,
b) Cunoaşterea reciprocă a solidaritate și respect, bazat pe
membrilor Consiliului şi principiile echităţii şi ale toleranţei.
identificarea calităţilor elevilor ce
Elevii
1. vor fi aleşi în Biroul de Septembrie
conducere;
2. Alegerea preşedintelui,
vicepreşedintelui şi secretarului
prin vot democratic;
Elaborarea Regulamentului propriu de Stimulează motivația, autonomia și
funcţionare Președintele responsabilizarea subiecților pentru
Identificarea nevoilor elevilor, Consiliului Școlar propria învățare.
disfuncţionalităţilor din şcoală în vederea Regulament al Elevilor
elaborării programului de activităţi. Foi flipchart,
2. Elevii Octombrie
Realizarea programului de activităţi. markere, copiii
“Accidente, abuz, violenta” – Modalitati ale anexelor,
de prevenire si combatere a violenței Proiector, dir. adj. p/u
școlare (aplicare chestionar) calculator educație.
Diriginții
“Pledăm împreună pentru un stil de Foi flipchart, Utilizează resursele didactice de timp,
viață sănătos” (definirea markere, copiii Președintele materiale și umane.
conceptului/dezbatere) ale anexelor, Consiliului Școlar Facilitează implicarea copiilor/elevilor
3. Elevii Noiembrie
Proiector, al Elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi
calculator Diriginții a acțiunilor de voluntariat.

34
„Fii Moş Crăciun pentru o zi!” – Președintele Comunică la necesitate în mod curent cu
colectarea de bunuri pentru cei Consiliului Școlar membrii familiei/reprezentanţii legali
4. Elevii Decembrie
defavorizaţi al Elevilor despre activitatea și progresul subiecților
educaționali.
“Poluarea morala si efectele ei asupra Proiector, Președintele Facilitează implicarea copiilor/elevilor
lumii in care traiesc” ( dezbatere pe tema calculator Consiliului Școlar în dezvoltarea proiectelor comunitare şi
5. Elevii Ianuarie
influentei negative a mass-mediei ) al Elevilor a acțiunilor de voluntariat.

“Suntem diferiți, dar ne completăm Foi flipchart, Președintele Facilitează implicarea copiilor/elevilor
armonios” ( campanie vizând egalitatea markere, copiii Consiliului Școlar în dezvoltarea proiectelor comunitare şi
de șanse și promovarea toleranței și non- ale anexelor, al Elevilor a acțiunilor de voluntariat.
Elevii
discriminării între elevii școlii ) Proiector, dir. adj. p/u
6. Asistentul Februarie
“Sănătatea mea depinde de țigara ta !” calculator educație.
medical școlar
( campanie anti-tabagism de sensibilizare
pe tema dependenței de droguri )
24 Februarie- „Dragobete”
1 Martie – Târg de mărțișoare Foi flipchart, Președintele Facilitează implicarea copiilor/elevilor
-confecționarea de marțișoare markere, copiii Consiliului Școlar în dezvoltarea proiectelor comunitare şi
Ziua Internațională a Femeii ale anexelor, al Elevilor a acțiunilor de voluntariat.
prezentarea idealului femenin de-a lungul Proiector, dir. adj. p/u
timpului; expoziții de felicitări. Elevii calculator educație.
7. Martie
“Sunt talentat și vreau să mă
afirm”(descoperirea elevilor cu reale
abilități creative,
în vederea îndrumării profesionale
ulterioare)
“Un mediu curat, o viata mai Foi flipchart, Președintele Facilitează implicarea copiilor/elevilor
Elevii
buna”(concurs de eseuri/desene pe tema, markere, Consiliului Școlar în dezvoltarea proiectelor comunitare şi
Prof. biologie,
8. dotat cu premii și diplome; Proiector, al Elevilor Aprilie a acțiunilor de voluntariat.
geografie,
calculator
chimie.
BILANŢUL ACESTUI AN ŞCOLAR! Proiector, Președintele Realizează și monitorizează procesul de
- realizarea raportului anual de activitate calculator Consiliului Școlar dezvoltare personală și profesională
9. al C.Ş.E. Elevii al Elevilor Mai
dir. adj. p/u
educație.

35
Monitorizarea şi evaluarea activităţii educative
Obiective:

Monitorizarea şi evaluarea tuturor acţiunilor cuprinse în Programul activităţilor educative ale


gimnaziului.
Monitorizarea și evaluarea nivelului de implementare a curriculei la Dezvoltarea pronală prin
utilizarea diverselor strategii educaţionale, având ca scop asigurarea calităţii procesului educativ.
Evaluarea rolului diriginţilor de clase în realizarea acţiunilor de prevenire a fenomenelor antisociale
(absenteismului şi abandonului şcolar, de ameliorare a disciplinei şcolare).
Investigarea şi evaluarea nivelului de participare a membrilor Comisiei metodice a diriginţilor de clase
la cursuri de formare continuă, în vederea dezvoltării profesionale şi personale.

Modul
Luna

Evidenţa Mod de Responsabi


Problema examinată de Obiective
controlului totalizare l
realizare
Monitorizarea elaborării proiectelor de lungă durată Corectitudinea elaborării Chirău
Septembrie

la disciplina consiliere și dezvoltare personală și a Control proiectelor didactice de lungă Şedinţa Eleonora
conducătorilor de cerc – accente pe implimentarea tematic durată la consiliere și dezvoltare Notă Consiliul dir.adj.
curricumului, inclusiv analiză și propuneri de personală şi a activităţilor informativă administrativ pentru
eficientizare. extracurriculare educaţie
Implementarea noilor tehnologii de predare-
învăţare- evaluare în procesul educaţional, orientate
Octombrie

spre conseliere și dezvoltare personală. Utilizarea strategiilor dir.adj.


Control Notă
educaţionale Comisia pentru
tematic informativă
diriginților educaţie

36
Evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor
Noiembrie
* Aprecierea gradului de
educaţionale şi a prevederilor metodologice la dir.adj.
Control implicitate a diriginţilor în Notă
orele de dezvoltare personală în cadrul Campaniei educație
tematic acţiunile de prevenire a abuzului informativă
”Să creștem fără violență”,
şi violenţei şcolare.
Monitorizarea activității comisiei diriginților de Identificarea metodelor de lucru
Decembrie

clasă - factor important în formarea colectivului de cu elevii in formarea


dir.adj.
elevi Control colectivului cu elevi, prin Notă
Comisia educație
frontal intermediul cărora elevii îşi pot informativă
diriginților
exprima opinia cu privire la
toate aspectele de interes.
Forme şi metode de lucru în prevenirea delicvenţei Monitorizarea realizării
Februarie

juvenile obiectivelor din cadrul dir.adj.


Control Nota
Campaniei „Împreună pentru educație
tematic informativă Comisia PDC
prevenirea delicvenţei juvenile”

Aplicarea tehnologiilor informaționale de Identificarea mijloacelor de Zamfir


comunicare eficientă cu părinții și copii.
Aprilie

comunicare prin intermediul Tatiana


Control Notă Consiliul
cărora elevii îşi pot exprima dir.adj.
frontal informativă profesoral
opinia cu privire la toate educație
aspectele de interes.
Realizări și probleme în realizarea curriculei la
Consiliu dir.adj.
disciplina Consiliere și dezvoltare prsonală. Control Realizarea curriculei la Notă
Mai

profesoral educație
complex disciplina Dezvoltare personală informativă

37
Planul activității Consiliului Reprezentativ al părinților
Consiliul Reprezentativ al Părinților nr.1 Septembrie 2019 Directorul Componența CRP
1.Alegerea Consiliului reprezentativ al părinţilor, desemnarea Ech.man. Regulamentul de
reprezentanţilor părinţilor în CA ; funcționare
2.Prezentare Regulamentul de funcționare al CRP;
3. Raport asupra activităţii de reparaţii, dotări în unitate în 2019-
2020;
4.Aprobarea Planului de activitate al CRP pentru anul școlar 2019-
2020;
5. Prezentarea componenţei comisiilor, a Regulamentului de ordine
interioară (succint), a structurii anului şcolar
Consiliul Reprezentativ al Părinților nr.2 Decembrie 2019 Directorul Note
1. Discuţii privind rolul familiei în dezvoltarea intelectuală a copilului; Ech.man. informative
2.Discutarea problemelor de ordin intern( prezentarea rezultatelor Prezentare PPT
şcolare, a evoluţiei elevilor);
3.Organizarea și desfășurarea sărbătorilor de iarnă;
4.Activitatea copiilor în vacanță:Sprijinirea desfăşurării activităţilor
extracurriculare: excursii, vizite, concursuri, parteneriate; Diriginții
5.În lumea cărților.Discuții despre diverse metode de a determina
un elev să citească și să descopere lectura de plăcere.
Bibliotecarul
Consiliul Reprezentativ al Părinților nr.3 Aprilie2020 Directorul Note
1.Parteneriatul cu familia-condiție a eficacității procesului Ech.man. informative
educațional; Prezentare PPT
2.Temele pentru acasă.Cunoașterea stilului de învățare al elevului și
realizarea unui program de studiu;
3.Alimentația elevilor în școală.

38
Consiliul Reprezentativ al Părinților nr.4 Mai 2020 Directorul Note
1.Modelul personal – prima componentă în educaţie.Discuții despre Ech.man. informative
ceea ce este lăsat copilul să vadă și să audă în familie. Prezentare PPT

2.Internetul și efectele acestuia.Discuții despre efectele și beneficiile


Internetului, despre dozarea timpului petrecut pe Internet.

3.Părinți,profesori și elevi în fața catalogului școlar la final de an


școlar;
4.Realizarea planului de activitate al CRP.Propuneri pentru noul an
școlar.

39

S-ar putea să vă placă și