Sunteți pe pagina 1din 64

1

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURI ȘI CERCETARE AL REPUBLICII


MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATE ISTORIA ȘI FILOSOFIE
DEPARTAMENTUL ISTORIA ROMÂNILOR, UNIVERSALĂ ȘI
ARHIOLOGIE
CONDREA ION

Tema:
ISTORICUL DENOMINĂRILOR DIN SPAȚIUL PRUTO-
NISTREAN (CAZUL MARTORILOR LUI IEHOVA).

PROGRAMUL DE MASTER : ISTORIA ȘI CULTURA RELIGIILOR


Teză de Master

Șef Departament ______________ prof.univ. dr. hab. Ion Eremia


(semnătura)

Conducător ştiinţific: _____________ conf. univ. dr. Octavian Moşin.


(semnătura)

Consultant: _____________ conf. univ.dr. hab. Ion Gumenai


(semnătura)

Autorul: ______________ Condrea Ion


(semnătura)

CHIŞINĂU-2018
CUPRINS
1
2

ADNOTARE.............................................................................................................3

INTRODUCEREA...................................................................................................5

CAPITOLUL I. APARIȚIA MARTORILOR LUI IEHOVA ( PE PLAN


MONDIAL)..............................................................................................................9
1.1. MENEGEMENTUL CONFESIONAL (METODE DIABOLICE DE RACOLARE )...............16

PROZELETISMUL...............................................................................................................................16

1.2. SUCCESE ȘI EȘECURI ÎN FORMAREA LOR CA CULT...........................................................34

CAPITOLUL II. APARIȚIA MEMBRILOR MARTORILOR LUI IEHOVA ÎN


BASARABIA..........................................................................................................44
2.1. MATORII LUI IEHOVA ÎN PERIOADA COMUNISTĂ. OPERAȚIA ,, SEVER ”.....................48

2.2.MARTORII LUI IEHOVA DUPĂ PROCLAMARE INDEPENDENȚEI PÎNA ÎN ZILELE


NOASTRE............................................................................................................................................59

CONCLUZIE..........................................................................................................61

BIBLIOGRAFIA....................................................................................................63

Declaraţia privind asumarea răspunderii.................................................................66

2
3

ADNOTARE
Autor: Condrea Ion Ion
Tema: Istoricul denominărilor din spatiul Pruto-Nistrean (Cazul Martorilor lui
Iehova) teză de masterat, Chişinău, anul 2018.
Structura tezei: Introducere, două capitole, concluzii generale şi recomandări,
bibliografie din 83 titluri, 60 pagini de text de bază (până la Bibliografie).
Cuvintele-cheie : Basarabia, Martorii lui Iehova, Biblie, confesiune, protestanţi,sectă,
Turnul de Veghe
Domeniul de studiu: Istoria Românilor.
Scopul lucrării este studierea complexă a evoluţiei comunităţilor confesionale a
Martorilor lui Iehova din spațiul Pruto-Nistrean.
Obiectivele lucrării, rezidă în: identificarea principalelor centre ale comunităţilor
confesionale, ce fac obiectul de studiu al lucrării, precum şi stabilirea arealului lor geografic;
determinarea modului lor de organizare imediat după anul 1891, identificarea modelului pe care
l-au avut la bază, precum și a diferenţelor apărute faţă de perioada anterioară, studiindu-se şi
cauzelor acestora; stabilirea spectrului religios şi etnoreligios al Basarabiei și a evoluţiei
demografice, din acest punct de vedere, a comunităţilor religioase din interfluviului pruto-
nistrean până la proclamarea independenței Republici Moldova; fixarea zonelor şi a mediului
preferenţial a confesiuni în parte în regiunea vizată; elucidarea situaţiei comunităţi martorilor lui
iehova din Basarabia, rezultată din atitudinea şi politicile organelor puterii de stat faţă de acest
cult şi explicarea acestei orientări în politica religioasă a Imperiului Rus; identificarea factorilor
ce au determinat poziţia preferenţială a comunităţi protestante din Basarabia.
Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în elucidarea integrală a evoluţiei comunităţi
protestante ca unităţi sau părţi componente din spaţiul interfluviului pruto-nistrean. Se încearcă
deci modelizarea unui tablou a ceea ce a însemnat istoria comunităţi prostestante amintite.
Valoarea teoretică rezidă în prezentarea unui cadru teoretico-metodologiс fondat pe
continuitatea factologico-diacronică, în contextul pluridisciplinarităţii în plan epistemologic ce
vine să puncteze deschiderea spre un nou domeniu de cercetare, atât istoric, cât şi interdisciplinar
neexplorat, ce îşi propune să acopere un lapsus existent în ştiinţa istorică din Republica
Moldova.
Valoarea aplicativă a lucrării, oferă informaţii şi date noi prin valorificarea documentelor
de arhivă şi face o sinteză consacrată comunităţi religioase din Basarabia şi a politicilor faţă de
ele a URSS, incluzând diferite faţete ale acestei politici.
Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele ştiinţifice vor putea fi utilizate și
implimentate ca informaţie sub formă de suport didactic la cursurile de master, la elaborarea
tezelor de licenţă, masterat şi doctorat.

ANNOTATION
3
4

Author: Condrea Ion Ion


Theme: History of denominations in Pruto-Nistrean space (Case of Jehovah's Witnesses)
Masters thesis, Chisinau, 2018.
Structure of the thesis: Introduction, two chapters, general conclusions and
recommendations, a bibliography of 83 titles, 60 pages of basic text (up to Bibliography).
Keywords: Bessarabia, Jehovah's Witnesses, Bible, Confession, Protestants, Sect,
Watchtower
Field of study: History of Romanians.
The purpose of the paper is the complex study of the evolution of the confessional
communities of Jehovah's Witnesses in the Prut-Nistrean space.
The objectives of the paper consist of: identifying the main centers of confessional
communities that are the object of study of the work, as well as establishing their geographical
area; the determination of their organization right after 1891, the identification of the model they
were based on, as well as of the differences that arose from the previous period, studying their
causes; the establishment of the religious and ethno-religious spectrum of Bessarabia and the
demographic evolution, from this point of view, of the religious communities from the Prut-
Dniester interfluvial to the proclamation of the independence of the Republic of Moldova; setting
the areas and the preferential environment of confession in the targeted region; the elucidation of
the situation of the witness community of Jehovah in Bessarabia resulting from the attitude and
policies of the state authorities towards this cult and the explanation of this orientation in the
religious policy of the Russian Empire; identifying the factors that determined the preferential
position of the Bessarabian Protestant community.
The scientific novelty of the work is to fully elucidate the evolution of the Protestant
community as units or parts of the space of the Prut-Nistru interfluvial. It is therefore trying to
model a picture of what the history of the aforementioned protestant communities meant.
The theoretical value lies in the presentation of a theoretical and methodological
framework based on the factual-diachronic continuity, in the context of the multidisciplinarity in
the epistemological plane that points to the opening to a new field of research, both historically
and interdisciplinary, unexplored, which aims to cover a lapsus existing in the historical science
of the Republic of Moldova.
The applicative value of the paper provides new information and data through the use
of archival documents and makes a dedicated synthesis of religious communities in Bessarabia
and the policies of the USSR, including various facets of this policy.
Implementation of scientific results. The scientific results can be used and implemented
as information in the form of didactic support for the master courses, the elaboration of the
theses, master's and doctor's thesis

INTRODUCEREA

4
5

Actualitatea şi importanţa temei; În prezent reflectarea și studierea cauzelor legate de


istoria religiilor şi în special a confesiuni ,,Martorilor lui Iehova”, în spațiu pruto-nistrean,
reprezintă un obiectiv important în cadrul tematicii legate de relațiile umane și sociale, care au o
necesitate majoră pentru înțelegerea și evaluarea corectă a fenomenelor ce se produc în viața
unei comunități. Ce ține de secta iehovistă au fost facute foarte puţine cercetări-n istoriografia
românească. Cu toate că în ultimul timp în istoriografia din stânga Prutului apar tot mai multe
lucrări cu privire la viața confesională a acesteia, în linii mari, se referă la istoria apariției și
dezvoltarei lor, ce au aspect de ordin cronologic sau tematic, legate de Biserica Ortodoxă în
combaterea confesiuni. Rămân oarecum în umbră sau sunt abordate doar tangenţial acestui
curente religios, întrucât acesta pe măsură trebuie să redea o imagine integrală atât a istoriei
evoluţiei spirituale, cât şi a propagandei promovate de aceștia în regiunea delimitată geografic.
Caracterul aceastei secte fiind considerate ca cel mai periculoasă și cea mai anarhică sectă.
Luând naștere în a doua jumătate a sec XIX din frământarea adeventistă cu teoria venire a doua
a lui Iisus Hristos a fost înfiinţată de către fiul patronului magazinelor de galanterie din Pitsburg
– Charles Taze Russel (1852-1916). Fiind o sectă tânără și anarhică, având ca scop de
decompunere socială și religioasă, caută să mistifice lumea sub diferite numiri și cu ascunse
păreri doctrinare. Se organizează însă abia în 1913, sub numele de: ,,Societatea internațională a
Scrutatorilor de Biblie serioși”, cu reședință la Brooklin din Statele-Unite ale Americi de Nord.
„Martorii lui Iehova” (Jehovah Witnesses) – această denumire organizaţia au primit-o abia în
1931.

Scopul şi obiectivele propuse în teză. Scopul urmărit în această lucrare, este de a arăta pe
cât e cu putință, având în vedere lipsa literaturi misionare creștine ortodoxe în spațiul Pruto-
Nistrean, momentele și metodele cele mai importante a activității sectare iehoviste, precum și
apărarii credinței noastre strămoșești. O să pun accent pe activitatea și apariția iehoviștilor în
plan istoric universal, precum în Basarabia și după proclamarea independenței . În acest context,
voi încerca să prezint metodele de racolare, precum și apariția lor în pe teritoriu dintre Prut și
Nistru.

Obiective Tezei sunt:

5
6

 Ceretarea ce a influiențat la apariției sectei ,,Martorilor lui Iehova” pe plan Mondial de


unde își are proviniența, cine a fost fondatorul și cum a avut loc dezvoltarea lor după
apariție.

 Care au fost metodele de racolarea ce succese avut, ce a stat la temelia eșecurilor în


formarea lor ca cult, aceste subpuncte de mai sus vor fi menționeate în Capitolul I.

 Care a fost motivul și ce a sugerat la apraiția confesiunii ,,Martorii lui Iehova” în


Basarabia.

 Cum s-a desfăsurat Matorii lui Iehova în perioada comunistă.

 Operația ,, Sever ” ce scop avea asupra confesiuni iehoviste, care au fost efectele pozitive
și negative după operațiune.

 Martorii lui Iehova după proclamare Independenței au avut o influență la fel de mare ca
în perioada comunistă despre aceste subpuncte voi menționa în Capitolul II

Suportul metodologic și științifico – teoretic. În realizarea lucrării noastre ne-am condus


de o serie de principii şi metode, care ne-au facilitat în mod deosebit lucru asupra tezei de
licență.
Prima metodă utilizată a fost cea Istorică. Pe baza metodei date am determinat impactul
apariție Martorilor lui Iehova pe plan mondial în perioada comunistă (Basarabia) și după
proclamarea independenței în Republica Moldova.

A doua metodă utilizată a fost cea Logică. Prin intermediul acestei metode am încercat să
deducem statutul și importanța elementului religios în societatea basarabiană.

A treia metodă utilizată a fost cea Inductivă. Cu ajutorul acesteia am putut deosebi
principalele scopuri ale lui Charles Taze Russel. etc.

A patra metodă utilizată a fost acea Deductivă. Reeşind din ea am dedus adevărata
situație a sectei iehoviste din Basarabia.

Nu în ultimul rînd, pentru realizarea cît mai reuşită a acestui studiu, au fost utilizate şi
metodele realistă, transcedentală, hermeneutică, etc.

Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în elucidarea integrală a evoluţiei comunităţi


protestante ca unităţi sau părţi componente din spaţiul interfluviului pruto-nistrean. Se încearcă
deci modelizarea unui tablou a ceea ce a însemnat istoria comunităţi prostestant „Martori lui
Iehova”.

6
7

Cuvintele-cheie : Basarabia, Martorii lui Iehova, biblie, confesiune, protestanţi,sectă,


Turnul de Veghe, Russell.
Deja de mai bine de un secol lumea este agresată de o sectă numită „a martorilor lui
Iehova”. Aceasta, la fel ca şi secta Mormonilor, este la limita dintre creştinism, iudaism şi
păgânism, fiind considerată de sociologi şi psihologi (nemaivorbind de teologi), ca fiind
fundamentalistă, extremistă şi foarte periculoasă. Mai multe state din Europa le-a interzis
activitatea pe teritoriul lor, ea continuând totuşi să există şi să se desfăşoare mai ales în Europa
de Est şi în „ţările lumii a treia”.
Nu este de ajuns să faci lumea religioasă. Adevărata credință în Dumnezeu și adevărata
religie constă, dimpotrivă , în certitudenea tainică și totuși evidentă că Împărăția lui Dumnezeu –
obiectul ultim al oricărei dorințe, al oricărei speranțe și iubiri – nu este din lumea aceasta, ci de
dincolo , din aceea lume care poate da sens și valoare tuturor lucurilor de aici. Creștinismul este
singura religie din istoria universală în care soartă chiar de la începuturile sale , creștinismul a
fost proclamarea bucuriei , a singurei bucurii posibile pe pămînt spune Părntele. Alexander
Schmemann. După cum știm scopul fiecărui om este acela de a mărturisi adevărul de credinţă
revelat de Domnul nostru Iisus Hristos, pe care s-a întemeiat Sfânta Biserică şi prin care se
rămăşeşte lucrarea mântuitoare a neamului omenenesc. Devierile de la dreapta credință și
exagerările de la ortodoxie o au organizația Martori lui Iehova.

Martorii lui Iehova este o Sectă ce prin principile doctrinare se îndepărtează radical de
creştinism, mai ales prin refuzul dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu şi plasarea Sa în planul
creaturii; iehovismul este expresia clasică a milenarismului modern. Negând Biserica - în
calitatea sa de instituţie şi de spaţiu al lucrării harului Sfântului Duh pentru instaurarea deplină a
împărăţiei lui Dumnezeu? - iehovismul operează o întoarcere spre Vechiul Testament .Utilizând
cifre biblice, spre a-şi fundamenta tezele, ideologia iehovistă propune credulilor prozeliţi regimul
teocratic al Regatului lui Iehova, redus însă la imanenţă, la natural. „Bucură-te în veci de viaţa de
pe pământ " este o expresie des întâlnită în revistele „Turnul de veghe", în care se publică
materialul pentru propaganda prozelită cel mai cunoscut al iehoviştilor. Iehoviştii au realizat şi o
traducere proprie a Bibliei. Această traducere însă elimină în mod sistematic dovezile divinităţii
lui Hristos şi traduce în loc de Duhul Sfânt „forţa activă”, propunând un monoteism al Vechiului
Testament, deşi expresia Iehova este o lectură veche, incorectă a numelui lui Dumnezeu care se
aplică în Biblie, fiind redat prin tetragrama IHVH; nume tainic şi de nepronunţat de către evrei.
Secta iehovistă a apărut în maniera „ tipic americană, a unui om de afaceri, care s-a consacrat
răspândirii credinţelor sale". Acesta este un anume Charles Taze Russell (1852-1916),
presbiterian, care apoi a devenit adventist; fiind născut la Pittsburg, în Pennsylvania (S.U.A.). în

7
8

1871, Russell întemeiază mişcarea Studenţii în Biblie, prevăzând că sfârşitul lumii va avea loc în
anul 1874. în 1900 îşi instalează Cartierul general în Brooklyn (New York); anunţă începutul
mileniului în 1914, când lumea, Biserica şi statele dominate de Satan îşi vor înceta rolul lor în
istorie, pentru a fi înlocuite de o eră nouă, aceea a începutului domniei lui Hristos în cer.
Începând cu 1914, umanitatea a intrat în perioada ultimă a istoriei sale, care va sfârşi cu bătălia
Armaghedonului şi fericirea în cer a celor 144,000 de aleşi, iehovişti superiori, iar pe pământ a
celorlalţi membri ai sectei. Cum anul 1914 a trecut, Russell însuşi a fixat ulterior anul 1918 ca
desemnând începutul mileniului. Detaliile cu privință la prozeletismul și apariție organizație ,,
Martorii lui Iehova “ veți afla în primul capitol al acestei lucrări. Acolo o să pun accentul pe
istoricul apariți sectei ,, Martori lui Iehova “ pe plan modial, ca subcapitol o să menționez ce
metode de racolare folosesc pentru a ademin oameni și care sunt succese și eșecurile comise de
ei.

În capitolul doi o să mă axez cum au apărut ,, Martori lui Iehova” în Basarabia și ce au


întreprins ei, care era scopul și planul după care se conduceau pentru a predica. De unde au
pornit și cum sau dezvoltat în Basarabia. Au fost ei prigoniți în perioada comunistă sau poate au
fost acceptați de către URSS . Într-un subcapitol o să vorbesc despre Operația Sever care au
organizat-o Uniunea Sovetică pentru a elimina organizația ,, Martorilor lui Iehova “ din aceste
teritori , cum sa desfășurat Operația și care au fost cauzele. În ultimul subcapitol al acestui
capitol o să vorbesc ce au întreprins Martori lui Iehova după ce sa proclamat independența ce au
întreprins pentru ca să fie acceptat prin legea statului și ce au făcut pentru a fi înregistrat oficial
la noi în spațiul dintre fluviile Prut și Nistru. Unele dintre aceste învăţături iehoviste, după
părerea noastră, chiar nu merită nici o atenţie, pentru că sunt de-a dreptul ridicole şi stupide.
Altele însă, mai importante, merită să fie analizate foarte minuţios.

8
9

CAPITOLUL I. APARIȚIA MARTORILOR LUI IEHOVA ( PE PLAN


MONDIAL)
Martorii lui Iehova își au originile în mișcarea Studenților în Biblie care a început în anul
1870, odată cu formarea unui grup de studiu al Bibliei la Allegheny, Pittsburgh de către Charles
Taze Russell. Acesta a început din 1879 publicarea revistei Turnul de Veghere al Sionului și
Mesagerul prezenței lui Hristos cunoscută în prezent sub numele de Turnul de veghe. Russell
preia de la colaboratorul său N.H. Barbour credința conform căreia Iisus Hristos urma să se
întoarcă invizibil pe pământ în anul 1874, eveniment care nu a avut loc. Profețește din nou că în
anul 1914 lumea va fi distrusă și se va inaugura „Mileniul”, domnia de 1000 de ani a lui Iisus
Hristos pe pământ. În 1916 Russell moare și grupul se separă în mai multe mișcări rivale, dintre
care una din ele, condusă de Joseph Franklin Rutherford, păstrează controlul asupra revistei
Turnul de Veghe și a entității legale, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
Rutherford schimbă denumirea mișcării în anul 1931 în „Martorii lui Iehova” pentru a se distinge
de alte grupuri de Studenți în Biblie, apărute după moartea lui Russell.

Charles Taze Russell

Charles Taze Russell, cunoscut și ca Pastorul Russell, (n. 16 februarie 1852 – d. 31


octombrie 1916)a avut drept scop declarat iniţierea unui riguros studiu al Scripturii, de aceea
adepţii săi numindu-se la început „studenţi în Biblie”. Născut într-o familie de presbiterieni din
Pittsburgh, Pennsylvania, „din vechi seminţii mozaice”, moştenite, se pare, pe filieră germană
sau irlandeză, Russell s-a alăturat iniţial cu frenezie adepţilor adventului, fiind fascinat de
calculele profetice ale sfârşitului lumii şi de ipoteticul „mileniu”. Nu l-au mulţumit, însă,
restricţiile impuse de capii grupării adventiste (interzicerea consumului anumitor alimente,
respectarea strictă a Sabatului, codurile morale rigide), precum şi fixarea unor consecinţe
punitive în cazul neîndeplinirii lor: iadul şi muncile veşnice. Astfel, a ajuns să fie repede etichetat
drept „disident în cadrul mişcării adventiştilor de ziua a şaptea. Intors în S.U.A., Russell şi-a
atras câţiva adepţi adventişti împreună cu care a început „studiile” „în Scripturi”. Scopul declarat
al acestei acţiuni a lor era descoperirea datei de început a „mileniului”. întemeierea grupului de
„studenţi” este considerată piatra de temelie a sectei iehoviste (1872). Primele calcule „precise”
nu întârzie să apară: Russell publică broşura ,,Scopul” şi modul venirii a doua a Domnului în
Anul 1874. Evident că evenimentul prezis nu a avut loc, dar strategia adventist-reformişti a
Hellenei White a dat roade încă o dată: Russell, inspirat de „vizionara” sa predecesoare, declară
că nu s-a înşelat deloc: venirea Domnului a avut loc, dar în chip spiritual. Scriptura a devenit.

9
10

pentru russell terenul propriu pentru interpretări proprii, unele extreme deplasate, depăşind
ereziile primelor: veacuri creştine. Russell lansează conceptul de „Armaghedon’’. ca război al
sfârşitului lumii, din care vor fi salvaţi numai „studenţii adevărați ” ai Bibliei. Pentru legiferarea
mişcării, Russell înfiinţează, în 1884, Zion’s Watch Tower Tract Society (Societatea de Broşuri
Religioase Turnul de veghere al Sionului). Pe măsură ce pregătirile de război ajunseseră la
apogeu, adepţii russellişti aveau succese răsunătoare în lumea întreagă. La un moment dat, Statul
american era pus într-o situaţie dificilă, fiind nevoit să ia măsuri concrete. Adepţii fanatici,
iehoviști, ca să scape şi de mobilizare, declarau în mitinguri şi pe străzi că Russell este Păstorul
ales, cel mai mare Pedagog după Apostolul Pavel, cel mai Strălucit reformator al secolului al
XIX-lea, Îngerul Bisericii din Laodiceea şi ultimul Profet şi descoperitor al voii lui Dumnezeu.
Si iată că începe războiul întâi mondial, americanii sunt mobilizaţi, russelliştii declară că nu
există nici un stat, toate statele sunt rezultatul lucrării lui antihrist şi acum diavolul va fi legat în
vederea mileniului celor aleşi. Vânzarea Bibliei şi a broşurilor aduce venituri fabuloase
Societăţii, încât aceasta ajunge în conflict fiscal cu Statul american, fiind acuzată şi de traficul
voluntar. Pentru „adeverirea“ celor încă „rătăciţi“ de mileniu, Russell mai face ultimul calcul,
arătând că pedeapsa pentru cei care nu ascultă de el va fi înşeptită (Lev. XXVI, 18-21), iar cerul
şi pământul nu vor mai da aerul şi hrana necesară (vers. 19-20). Aceste „şapte“ pedepse sunt
interpretate ca ani. Russell concepe o istorie a „lumii“ şi în acelaşi timp o „eră iehovistă“ care
începe cu împărăţia mesianică, pe o perioadă nejubiliară, de 49 000 de ani, urmând ca ultima mie
să înlocuiască pe cele 49. „Compendiul istoric“ este împărţit astfel:

I. de la creaţie până la Avraam;

II. de la Avraam până la captivitatea babilonică;

III. de la captivitatea babilonică până la Înălţarea Domnului

IV. De la primele Rusalii până la Mileniu...

De asemenea, Russel depune în scris concepţiile sale religios-profetice. Russell a călătorit


în toată lumea pentru a-şi răspândi ideile. In 1891, a efectuat un turneu prin Europa şi Orientul
Mijlociu. Deşi ideile iehoviste au pătruns în Anglia din 1880, Filiala britanică a Societăţii se va
deschide puţin după 1900, concomitent cu cea germană. În 1909, Russell ajunge şi in Norvegia,
unde ţine mai multe cuvântări. în acelaşi an, el Înfiinţează, in Germania, Volkskanzel
Vereinigung (Uniunea Amvonului Poporului). Adepţii au început să-l denigreze. La scurtă
10
11

vreme, asistăm la un act nedemn de un lider spiritual: Russell şi-a abandonat soţia, Maria
Frances Ackley, pentru că aceasta, în 1897, „a rupt legăturile cu Societatea” '. In urma divorţului,
pronunţat în 1912, el nu vrea să-i plătească nici măcar pensie alimentară, deşi aceasta îi fusese
foarte devotată, ajutându-1 din plin la compunerea materialelor prozelitiste.In 1909, sediul
mondial al grupării se mută la Brooklyn, New York, unde continuă să fie şi astăzi. Titulatura
Societăţii se simplifică, ajungând acum să se identifice cu oficiosul ei arhicunoscut: Watch
Tower. Odată cu trecerea timpului, Russell, numit şi „Pastorul” continuă să elaboreze elemente
doctrinare definitorii pentru mişcarea iehovistă: scenariul filmului Fotograma creaţiei (1912) şi
operele Compendiu istoric (4 volume) şi Studii în Scripturi (7 volume). Sănătatea lui russel a
devenit tot mai slabă în ultimii trei ani au dus la moartea lui. În timpul turneului său finală
ministerial al vestul și sud-vestului din Statelor Unite, el a devenit din ce în ce bolnav cu cistită,
dar a ignorat sfatul de a renunța la turneu. Russell, în vârstă de 64 ani pe 31 octombrie 1916,
lângă Pampa, Texas, în timp ce se întoarce cu trenul din Brooklyn. ,el fugea de faţa lumii şi un
„accident“ de automobil îi pune capăt zilelor, în 1916, la doi ani după „profeţia“ sfârşitului său.
Un asociat al lui Russell a declarat că, la vârsta de 64 ani corpul său a fost mai uzat decât cea a
tatălui său, care a murit la vârsta de 89. El a fost înmormântat în Cimitirul Rosemont Unite,
Pittsburgh. Mormântul lui este marcat printr-o piatră de mormânt în apropiere de standuri
Memorialul ridicat de Watch Tower Biblia şi societatea tractului în 1921. Dar boala russellistă se
răspândise în întreaga lume ca o pată de ulei, fiind favorizată, aşa cum am arătat, de războiul
prim mondial. Ch. Russell a plecat în ocară, ca toţi „reformatorii“ învăţăturii lui Hristos, însă a
rămas dumnezeul său, Mamonă, hrănind în continuare iluziile multora şi distrugând cu otrava
bogăţiei pe mulţi care şi-au ales partea lor numai în această lume. Şi cel mai înfocat, linguşitor şi
profitor, pervers şi laş, cel care l-a despărţit de soţie pe Russell pentru a fi singurul stăpân al
avutului acestuia şi conducător al sectei a fost paranoicul judecător J F. Rutherford.1

Joseph Franklin Rutherford

Un an mai târziu de la moartea lui Charles Taze Russell, conducerea organizaţiei este
preluată de Joseph Franklin Rutherford, cunoscut şi ca “judecătorul” Rutherford. Potrivit
indicaţiilor lui Russell, succesoral său urma să împartă puterea cu Consiliul directorilor, numiţi
pe viaţa. Chiar de la instituirea lui Rutheford în funcţie, începe lupta cu Consiliul şi până la urmă
învinge Rutherford. Se spune că noul preşedinte al organizaţiei avea o voce profundă, care
fermeca auditoriul. Lui i se datoreaiză o serie de clarificări doctrinare ale noului cult, declanşarea

1
Sursă internet : https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taze_Russell
11
12

unei virulente campanii de propagandă împotriva vechilor culte creştine, îndeosebi împotriva
Bisericii Romano-catolice şi „religiilor organizate”, numite de Joseph Franklin Rutherford
„escrocherii”.2

Dacă sub Russell denumirea de „cercetător al Bibliei” mai semnifica toleranţă şi


autodefinire supraconfesională, iar aderenţii„Turnului de veghe” se distanţau public de orice
intenţii sectante şi se declarau solidari cu toţi credincioşii în Hristos, apoi Rutherford rupe
definitiv slabele legături bisericeşti ale societăţii, ţransformându-o în organizaţie de sine
stătătoare, atât doctrinar cât şi organizatoric. In 1917, în organizaţie s-a produs o separare
schismatică, care a dus la formarea a două mişcări, cunoscute în prezent ca „Studenţii în Biblie”
şi „Martorii lui Iehova”. Multor „russelliţi” nu le-au plăcut schimbările demarate de Rutherford
şi au părăsit organizaţia. Adepţii rămaşi fideli ideilor fondatorului Charles Taze Russell vor
păstra vechiul nume de „Studenţi în Biblie” sau „milenişti”, aflânduse sub conducerea unui
anume Johnson."3

Sub aspect comportamental, implicaţiile cele mai grave a avut-o doctrina lui Rutherford
despre „noua naţiune”. împărăţia lui Dumnezeu, care urmează să se instaureze „în curând”, are
de pe acum prelungiri în existenţa cosmocratică prin aderenţii organizaţiei, care s-au născut ca
„naţiune sacră” în anii 1914-1918. Numai „naţiunea sacră” va supravieţui. Celelalte naţiuni sunt
sub sceptrul lui Satan şi vor pieri.

În 1919, la adunarea de la Cedar Point (Ohio), se declară pentru prima dată deschis
distanţarea faţă de reglementarea paulină a raporturilor credinciosului cu autoritatea de stat
(Romani 13,1-7).4 Continuând datarea folosită de Russell, Rutherford ajunge la concluzia că
lumea va lua sfârşit în anul 1925. în cartea sa „Millions Now Living Will Never Die” (Milioane
din cei care trăiesc acum nu vor mai muri niciodată), învăţa: „După cum am afirmat mai înainte,
marele ciclu de jubileu trebuie să înceapă în 1925. în acest timp va fi recunoscută etapa
pământeană a regatului (...). De aceea ne putem aştepta cu încredere că anul 1925 va marca
întoarcerea lui Avraam, Isaac, Iacob şi a profeţilor credincioşi din vechime, anume cei amintiţi de
Apostol în Epistola către Evrei, capitolul 11, la starea de perfecţiune omenească”. Dar în acel an
nici Avraam, nici Isaac, nici Iacob şi alţii nu învie din morţi, după cum profeţise „Turnul de
2
Walter Martin. Împărăția cultelor eretice, Oradea : Editura Creștină, 2001,p.56.
3
Necula Ion, Chiș Traian. Din activitatea dușmănoasă a unor sectanți mileniști- cazul Ruginoasa, în revista
Securitatea –buletin intern, nr2(14)/1971, editată de Consiliul Securități Statului, p.86.
4
Distanțarea asupra căreia, în pofida doctrine mai recente a “ supunerii relative”, organizația teocratică Martorii lui
Iehova nu a revenit niciodată în mod serios.
12
13

veghe”. Lucrul acesta nu-i descurajează pe „Martori”, ba mai mult ca atât, în 1927 aceştia
construiesc la Brooklyn, New York, Centrul „Turnul de Veghe”, iar în 1930, la Sân Diego, s-a dat
în exploatare „Beth-Sarim” (Casa Părinţilor), pentru adăpostirea profeţilor care urmau „să învie
în curând”. Până la consumarea evenimentului însă, acolo se instalase cu traiul conducătoml
organizaţiei.

Când, în 1925, devenise evident că predicţia nu s-a adeverit, Rutherford îi mângâia pe


credincioşi cu formule de tipul „în curând”. El nădăjduia „cu încredere” că nu va mai trece un
secol de la împlinire (!). într-o explicaţie ulterioară se spunea că evenimentul nu putea avea loc
din pricina sarcinilor pe care le mai au de făcut „Martorii”. De fapt, în 1925 s-au retras din
circulaţia doctrinară toate calendarele de termene, renunţându-se pentru viitor la orice predicţie
calendaristică. Totuşi anul 1914 a fost reţinut şi interpretat ca moment de izbucnire a
evenimentelor eshatologice. În 1914 Hristos ar fi urcat pe tronul lumii celei noi şi ar fi declanşat
bătălia împotriva forţelor satanice, care la ora aceea se mai aflau şi ele în ceruri. Sub Rutherford,
societatea părăseşte finalitatea îngustă de propagare a învăţăturii şi a scrierilor conducătorului şi
devine comunitate eshatologică. Dacă până acum aderenţii purtau tot felul de denumiri imprecise
(ruselişti, milenarişti ai zorilor, cercetători serioşi ai Bibliei), începând de la congresul de la
Cedar Point din statul din 1931, adepţii lui Joseph Franklin Rutherford îşi schimbă numele în
„Martori lui Iehova”5, iar în 1953 societatea se autodefineşte ca ’’organizaţie teocratică”,
arogâdu-şi calitatea de ’’Societate a Lumii noi”. Odată cu această supraestimare excusivistă a
importanţei proprii, sunt repudiate anatemic toate celelalte comunităţi creşti „Martorii” spun că
schimbarea numelui organizaţiei s-a făcut pentru „a separa urmaşi şii lui Russell de credinţele
lumii creştine”. Numele organizaţiei este argument printr-un citat din Isaia capitolul 43 versetul
10, unde se spune: “Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul, şi slujitorul meu pe care l-am ales”.

În anii ’20 şi ’30 ai secolului trecut, radioul era la modă, fiind utilizat de „Martoii” pentru
răspândirea credinţei lor. în 1933, Societatea folosea 403 posturi de radio pentru a difuza
conferinţe biblice. Mai târziu, acest mijloc tehnic a fost folosit tot mai puţin în lucrarea de
predicare, accentul punându-se pe mărturia din casă în casă, efectuată cu ajutorul fonografelor
portabile şi a unor discuri cu expuneri publice. „Martorii” iniţiaul studii biblice la domiciliu cu
toţi cei care manifestau interes faţă de credinţa lor.

Se consideră că până în 1938 adunările locale ale „Martorilor lui Iehova erau, | guvernate
democratic, iar din acest an ele se supun liderilor locali, numiţi “teocratica de către conducerea
5
Fuștei Nicolae. Din istoria Martorii lui Iehova, în Curier Ortodox, nr.15(22),1996,p.4.
13
14

de la Brooklyn.” Organizaţia are o structură puternic centralizată, toate obiectivele, inovaţiile,


atitudinile sunt dictate de către organele centrale de conducere. Membrii de rând ai organizaţiei,
deşi au posibilitatea să participe la viaţa religioasă, nu-i pot influenţa direcţia. Se cunoaşte faptul
că în rândurile „Martorilor lui Iehova” este foarte dezvoltat spiritul comunitar, în unele momente
chiar în mod exagerat, ceea ce indică asupra unei discipline de fier.

Apartenenţa confesională la organizaţie presupune o doză foarte mare de implicare,


dedare şi responsabilitate. Conform acestui criteriu, membrii comunităţilor locale sunt selectaţi
după acelaşi tipaj psihologic, ceea ce face ca fiecare comunitate să deţină o masă pe cât se poate
de omogenă de membri. Joseph Franklin Rutherford moare la vârsta de 72 de ani la Beth-Sarim,
pe data de 8 ianuarie 1942, după care în fruntea organizaţiei vine Nathan Homer Knorr (1905-
1977).6

Nathan Homer Knorr.

Acesta continuă politica promovată de către Rutherford, fiind preocupat foarte serios de
elaborarea unui program de misiune. Noul conducător a iniţiat un program de instruire metodică
prin înfiinţarea, în 1943, a Şcolii Biblice Galaad a Societăţii „ Watch Tower”, destinată pregătirii
misionarilor care vor avea ca scop răspândirea ideilor „Martorilor” în întreaga lume. Programul
de studii în Şcoala Galaad era de cinci luni.

Pentru întărirea adepţilor organizaţiei Preşedintele Knorr întreprinde o serie de călătorii


misionare în perioada 1945-1956. Rezultatele acestei politici de sporire a prozelitismului au fost
spectaculoase, astfel că la moartea lui Nathan Knorr, în 1977, numărul „Martorilor” sporise de la
115 000, în 1942, la peste 2 milioane, răspândiţi în întreaga lume, 7ceea ce ar însemna o creştere
de aproximativ 1740%. Knorr a depus mari eforturi pentru mărirea numărului de sucursale ale
organizaţiei în lumea întreagă. Astfel, dacă în 1942, când a fost ales preşedinte al organizaţiei,
existau 25 de sucursale pe mapamond, apoi în 1946, cu toate dificultăţile create de cel de-al
Doilea Război Mondial, numărul acestora a crescut mai bine de două ori, ajungând până la 57,
iar în următorii treizeci de ani s-a ajuns la 97. Un merit aparte al lui Nathan Homer Knorr este
acela că a dat o formă definitivă structurii organizatorice a Societăţii şi Corpului de Guvernare,
aflat la conducerea acesteia. Pentru o dirijare mai eficientă a organizaţiei, Knorr iniţiază o
reformă în două etape. In prima etapă (1971) Consiliul directorilor este înlocuit cu o Corporaţie

6
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Franklin_Rutherford
7
htttp: // logod.md/2008/02/20/martorii-lui-iehova
14
15

din 11 membri, iar în a doua etapă (1972-1975) numărul membrilor Corporaţiei conducătoare
este ridicat la 18 persoane.8

Knore a mai iniţiat un program de capacitate pentru „Martorii lui Iehova”, fiind preocupat
şi de o nouă traducere a Bibliei. Dacă până la Nathan Homer Knorr membrii organizaţiei
foloseau versiunea Bibliei King James sau American Standard, începând cu anul 1950 vede
lumina tiparului traducerea lor New Word Translation (NWT) (Traducerea Lumii Noi) - a Noului
Testament, în care numele Iehova este introdus în tot Noul Testament. New World Translation a
fost publicată pe parcursul a mai bine de zece ani, între 1950 şi 1961, sub formă de secţiuni. Pe
lângă elaborarea propriei scripturi, pe timpul lui Knorr a continuat practica prorocirilor. Astfel, în
1968, în “Turnul de veghe” apare articolul “De ce aşteptaţi 1975?”, în care Armaghedonul este
profeţit pentru anul 1975. Una dintre ultimele schimbări de natură organizatorică la care a
participat Knorr a fost suplimentarea numărului de membri ai Corpului de Guvernare, aflat la
sediul mondial din Brooklyn. In 1976, responsabilităţile de ordin administrativ au fost repartizate
unor comitete formate din membri ai Corpului de Guvernare. în timpul preşedinţiei lui Knorr, a
fost finisată formarea statului teocratic. De acum orice membm al organizaţiei se consideră
cetăţean al acestui stat. Knorr a murit în iulie 1977, la vârsta de 72 de ani. După moartea sa,
conducerea este preluată de căţre Frederick William Franz (1977-1992), care nu mai riscă să
profeţească.9

1.1. MENEGEMENTUL CONFESIONAL (METODE DIABOLICE


DE RACOLARE )

PROZELETISMUL

Diac. Prod. Univ. Dr. Petre I. David afirmă, într-o cunoscută publicație bisericească : ,,
Prozeletismul este o încercare, cu metode simple sau dure – de amenințare sau constrîngere -
pentru a rupe dintr-o comunitate creștină un membru sau mai mulți și a-i face adepți altei grupări
religioase. Scopul prozeletismului nu este altul decît acela de a sparge unitatea Bisericii, a
produce ură confesională și a abate pe români de la tradițile lor sfinte “ . Și ,, Martori lui Iehova “
se înscriu pe aceleași coordonate. Agresiunea lor este vizibilă, nu numai printr-o susținută muncă
de teren, în care trebuie să petreacă între 10 și 90 ore lunar ( în funcție de rangul ocupat ),
mergînd din casa-n casă, ci și printr-o susținere informațională puternică din partea Societății
8
Fuștei Nicolae, Persecutarea oraganizației ,, Martotilor lui Iehova”. Operația ,, Sever “ în RSSM,
Chișinău 2013, p.24
9
Ibidem
15
16

Watch Tower, constatînd în revistele bilunare ,, Turnul de Veghere “ și ,, Treziți-vă ! ”, precum și


o multitudine de alte cărți și broșuri, realizate în condiții grafice de excepție. 10

Violenţa prozelitismului: coordonate definitorii

Organizaţia „Martorilor lui Iehova” este bine cunoscută pentru zelul cu care caută
atragerea noilor adepţi, folosindu-se de orice mijloace, unele nepermise şi interzise prin lege ca
antisociale şi imorale, fapt care i-a atras numeroase critici şi interdicţii, mergând până la
declararea ilegalităţii sectei pe teritoriile unor state ale lumii. Obiectivul lor este „să facă
discipoli din oameni din toate naţiunile”11 şi au curajul să afirme că nu practică prozelitismul
agresiv, deoarece „nu caută să-i constrângă pe oameni să-şi schimbe religia”. 12 Totuşi, armata de
predicatori ai „Regatului” nu poate să nu aibă o finalitate concretă: atragerea şi convertirea la
preceptele sectei a cât mai mulţi oameni, prin determinarea implicită a schimbării religiei iniţiale
a acestora. Temeiul scripturistic invocat este textul de la (Matei 28, 19), falsificat în mod grosier:
„Mergând, faceţi ucenici...”, în loc de Mergând, învăţaţi toate neamurile...13

Activităţile prozelitiste iehoviste au ca punct de plecare şi versetul ( Matei 24, 14), unde
se vorbeşte de rolul Evangheliei de a sluji spre mărturie la toate neamurile. In comentariul făcut
acestui text, „martorii” spun că el „înlătură orice acuză că vestirea adevărului printre oameni ar
avea drept scop convertirea acestora”. „Mărturia” Evangheliei nu implică, însă, în nici un caz,
atragerea de adepţi. „Martorii”, însă, declară că, dacă nu ar face prozelitism, ar fi „vinovaţi de
sânge”.

Prozelitismul agresiv al „martorilor” îşi are presupusa origine în predica zeloasă a


creştinilor primelor veacuri, care refuzau orice formă de ecumenism, pretinzând că deţin
adevărul absolut. Aceştia, însă, nu făceau prozeliţi, ci predicau Cuvântul în mod deschis şi
simplu, dându-se pildă prin viaţa lor proprie. Astfel, s-au impus rapid într-o lume imorală şi
confuză ideologic.

Se cunosc cazuri concrete în care „martorii” nu s-au sfiit să se comporte chiar violent In
lucrări de referinţă găsim consemnat faptul că ei sunt constituiţi într-o „sectă dură şi revanşardă,
10
Davis Pestroiu, Martorii lui Iehova –Sunt ei creștini? Ediția a II-a, revizuită, Editura Reîntregirea, Alba Iulia ,
2013, p.27.
11
W.T.,Martorii lui Iehova România ,p.9.
12
Ibidem
13
Biblia sau Sfînta Scriptură, cu Binecuvîntarea Înalt Preasfințitului Mitroplolitului Vladimir ,Complexul de Edituri
a Bisericii Ortodoxe din Moldova .Chișinău , 2004.
16
17

riguroasă în principii şi periculoasă oricărei societăţi. Practică mutilarea şi crima fără scrupule...”
prozelitismul lor este dublat de „un fanatism rar întâlnit şi foarte periculos, nu numai din punct
de vedere religios, ci şi din punct de vedere social”. Explicaţia teologică a curajului lor rezidă în
faptul că şi-au formulat o ideologie acoperitoare, prin care contestă justiţia divină şi îşi afirmă
privilegiile faţă de semenii lor: neagă existenţa iadului şi a pedepselor celor păcătoşi, prezic o
înviere rezervată numai adepţilor sectei, urmată de popularea aşa-zisului „paradis pământesc”.
Toţi cei care refuză să adere la sectă, oricum nu mai prezintă importanţă în ochii lui Iehova, care
nu-şi va „aduce aminte” de ei la înviere.

Aceasta este justificarea principală a comportamentului violent al „martorilor” în anumite


situaţii. Pentru practicile promovate, Martorii lui Iehova au intrat rapid în conflict cu autorităţile
statale pe întreg mapamondul. Şirul lung de contestări şi interdicţii a slăbit în intensitate odată cu
aprobarea în 1986 a Convenţia europene a drepturilor omului, care de la început, însă, a
prezentat, după părerea unei voci avizate, riscul de a fi „deturnată de secte în folosul lor”.

Aşa s-a întâmplat şi în cazul grupării sectare de care ne ocupăm în lucrarea de faţă, care
s-a „agăţat” cu nonşalanţă, ca de un colac de salvare, de Paragraful 2 din Articolul 9, invocat
pentru a-şi pleda nevinovăţia atât pe plan local, cât şi la nivel european, ajungând până la Curtea
Constituţională de la Strassbourg. Totuşi, „Convenţia stipulează că libertatea religioasă nu este
nelimitată”.14

Iată ce prevede celebrul text citat: „Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile
nu poate face obiectul altor restricţii decât cele care, în temeiul unor prevederi legale, constituie
măsuri necesare într-o societate democratică, privind siguranţa publică, apărarea ordinii,
sănătăţii, moralei publice sau apăra¬rea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi”. Deşi aparent
„martorii” susţin că respectă prevederile de mai sus, în realitate le încalcă în totalitate, motiv
pentru care, din punct de vedere legal, permisivitatea existenţei oficiale a sectei este un non-sens.

„Martorii lui Iehova” au ajuns să afirme că trebuie să nutrească „o ură sfântă faţă de toţi
cei ce se opun religiei lor. Baza acestei idei o constituie textul Psalmului 138, 21, 22. Ei uită prea
uşor modelul dragostei lui Hristos, extinsă chiar şi faţa de vrăjmaşi.

Găsim exemple ale unor manifestări violente chiar în biografiile membri¬lor sectei,
publicate în revistele iehoviste: „Tata, un bărbat robust, s-a înfuriat şi s-a repezit la

14
A.Năstase,Ibidem
17
18

predicator... .după aceea, el l-a luat pe sus pe preot, l-a dus până la uşă şi l-a scos afară
15
îmbrâncindu-1”. De fapt, „bătrânilor” sectei li se impune ca datorie „să-i mustre pe cei care
contrazic învăţătura sănătoasă a Cuvântului lui Dumnezeu”.16

Se pune întrebarea: poate fi considerat prozelitismul religios o infracţiune ? Condamnarea


în Grecia a doi membri ai sectei acuzaţi de prozelitism a declanşat un proces care a ajuns până la
Curtea Europeană, care a dat verdictul achitării lor, pe considerentul că, potrivit art.9, parag. 2
din Convenţie, numai formele abuzive de prozelitism trebuie interzise: atunci când se urmăresc
avantaje materiale sau sociale sau când se recurge la violenţă. Totuşi, „Martorii lui Iehova”
acţionează cu presiuni psihice, chiar cu mijloace de constrângere, şi urmăresc câştigul material şi
definirea unor noi concepte sociale, vizând organizarea sectei izolată de societate, ostilă statelor
şi naţiunilor lumii. Este vina celor ce au instrumentat cazul că nu au reliefat satisfăcător aceste
aspecte şi, astfel, prozelitismul „martorilor” a cunoscut un reviriment deosebit.

Violenţa acţiunilor prozelitiste iehoviste se vădeşte chiar şi în viaţa de familie. Iată ce


consemnează Ş. Constantinescu: „Un pretins martor îşi tortura soţia, pentru că refuza să se
ataşeze sectei”17. Chiar şi copiii sunt trataţi diferenţiat, în funcţie de manifestarea fidelităţii faţă
de sectă. Un astfel de caz, în care părinţii şi-au concentrat dragostea şi atenţia asupra unuia dintre
cei doi copii, care manifesta tendinţe centrifuge în privinţa religiei, neglijându-1 pe celălalt, este
oferit ca exemplu în paginile unei reviste Treziţi-vă18. Soţiile sunt îndemnate la nesupunere, dacă
soţii lor fac ceva „cu totul neînţelept sau ceva care violează principiile divine” 19; pentru aceasta,
ele capătă sprijinul necondiţionat al altor adepţi ai sectei: „o soră care trăieşte într-un cămin
divizat pe plan religios ar putea avea nevoie de ajutor” 20. In toate aceste cazuri, se urmăreşte, de
fapt, fie convertirea soţului nemartor, fie provocarea unui divorţ.

Chiar şi în sânul familiilor integrale de „martori” pot apărea disensiuni, până la rupturi,
datorită alocării timpului activităţilor prozelitiste, în detrimentul vieţii casnice. De exemplu,
familia Davey din Anglia s-a despărţit din cauza zelului misionar prea ardent al soţului, care a
făcut ca soţia, împreună cu 3 copii să-l părăsească, nu înainte de a-i lansa invitaţia de a abandona

15
W.T., Trezițivă!, 22 octombrie 1997, p.22-23.
16
Ibidem, Trezițivă! 22 octombrie 1996,p.9.
17
Ș.Constantinesc, op.cit.,p.22.
18
W.T.,Trezițivă!, 22 octombrie 1997,p.26.
19
Ibidem, Trezițivă!,8 decembrie 1996, p.14.
20
Idem, Să ne apropiem de Iehova, 2002, p.303.
18
19

secta, pentn a-şi putea salva familia. Refuzul său a fost elogiat în paginile revistei Treziţi-vă! 21. În
alte cazuri, chiar dacă unul din soţi refuză convertirea, celălalt rămâne alături de el, profitând de
serviciul bănos al acestuia sau de posibilitatea de călători împreună cu el, dedicându-şi timpul
activităţilor prozelitiste.22 După ce a aflat că tatăl său a semnat documentele de renegare a
credinţei iehoviste, sub presiunea conducătorilor nazişti, un tânăr „martor a declarat că acesta
părea a fi „bolnav mintal”.23

Există situaţii ale unor tineri care au fost excluşi din congregaţiile iehoviste în urma
denunţului făcut de proprii părinţi. Motivele invocate sunt, adeseori, greu de imaginat . Dacă
vreun membru al familiei este exclus, ceilalţi sunt obligaţi să se izoleze de el.

Soţia unui „slujitor ministerial” iehovist declară că a fost victima bătăilor acestuia. Deşi
„martorii” consemnează exemplul ca pe un caz „cu totul izolat”, fapta în sine este reprobabilă şi
dovedeşte că doctrina iehovistă nu poate schimba în mod miraculos înclinarea spre rău a firii
umane, a unora dintre semenii noştri.

Prozelitismul iehovist are un specific aparte, şi anume o intoleranţă declarată faţă de


celelalte forme de gândire sau organizare religioasă de pe glob. Chiar şi în lucrări iehoviste
găsim preluate afirmaţii pertinente privind prozelitismul „martorilor”, care „exasperează” şi
„irită” pe toată lumea. „Martorii” nu se mulţumesc să-şi facă, simplu, publicitate. Ei nu
contenesc a analiza doctrina şi starea morală a religiilor majoritare, cu scopul discreditării lor. De
pildă, ei enunţă ideeâ unei „liste” cu religii, din care, prin „metoda eliminării”, bazată pe
algoritmul extragerii unor versete trunchiate din Biblie, cititorul să rămână convins că o singură
religie este veridică - secta iehovistă: „Credincioşii catolici şi cei ortodocşi...pretind că sunt
creştini”. Orice material publicat care nu corespunde standardelor sectei este asemănat cu o
„hrană otrăvită”.

Arhiereul Grigorie Comşa aducea la cunoştinţa membrilor Parlamentului României, în


1928, izbucnirea unor incidente violente între baptişti şi milenişti (n.n.-iehovişti), în comuna
Pleşcuţa: „s-au întâmplat scene destul de abjecte, că în învălmăşeala aceea la care s-au dedat cu

21
Idem, Trezițivă!,22 februarie 1994, p.22.
22
Idem, Trezițivă!, 8 iunie 1993, p. 13-17.
23
Idem, Turnul de Veghere, 1 august 1997, p.23.
19
20

toţii, s-au prăvălit deasupra uşii vlădica Grigorie se îngrijora pentru modul în care era tulburată
liniştea satelor româneşti.24

Aspecte importante ale derulării prozelitismului iehovist:

 Munca organizată, „de teren”: personalul şi tacticile folosite

„Martorii lui Iehova” nu neagă faptul ca fac prozelitism, ci, dimpotrivă par a se mândri cu
asta: „îi caută pe oameni oriunde îi pot găsi pe stradă în pieţe şi la domiciliul acestora , pentru a
le împărtăşi vestea bună despri Regatul lui Dumnezeu” 25. Deplasările pe la locuinţele celor vizaţi
urmează ui traseu bine stabilit de către „bătrânii” sectei. Uneori, unde găsesc înţelegere şi
ospitalitate din partea interlocutorilor, revin cu obstinaţie de mai multe ori aducând argumente în
plus, în speranţa unui rezultat prozelitist pe măsui efortului depus. Deşi recunosc faptul că
„majoritatea oamenilor nu vor să ia în seamă vestea bună” 26, ei le cer adepţilor lor să predice în
continuare c bucurie, mizând pe faptul că „oamenii din teritoriu se pot schimba”, dar şi că unii
dintre aceştia pot suferi o pierdere sau trec printr-o „situaţ critică”, ce reclamă neapărat prezenţa
în zonă a unui propagandist: „Vom acolo ca să ajutăm o astfel de persoană care devine conştientă
de necesităţ sale spirituale?” se întreabă, retoric, „martorii”.27

Pe primul plan în ce priveşte implicarea prozelitistă se situează ,,pionierii speciali”, care


acţionează pe teren peste 140 de ore pe lună. „Pionic regulari” sau „miniştrii cu timp integral” se
întreţin din slujbe uşoare jumătate de normă, deoarece trebuie să petreacă 90 de ore pe lună în
activii prozelitiste. Alături de ei pot exista, în funcţie de necesităţile locale, şi pion auxiliari, a
căror activitate de „depunere a mărturiei” este de numai 60 de pe lună, timp de câteva luni pe an.
„Vestitorii” alocă prozelitismului doar 10 ore pe lună. Important este faptul că această normă
trebuie respec cu stricteţe şi raportată „bătrânilor”, în caz contrar, cel în cauză urm a suporta
„consecinţe negative”28. Activităţile prozelitiste ce fac obie acestei normări nu sunt, neapărat,
vizite la domiciliu. Ele pot fi şi convorbiri telefonice sau scrierea de epistole publicitare. Plasarea
de reviste constitui un pilon de bază al prozelitismului iehovist. Vestitorii plasează lunar minim
10 reviste; pionierii speciali ajung până la 90.

24
Pr. David Pestroiu. Ortodoxia în fața Prozeletismului ,, Martorii lui Iehova “,Editura Reîntregirea, Alba Iulia ,
2013,p.30.
25
W.T, Martorii lui Iehova din România, p.5.
26
Idem, Turnul de Veghere, 1 mai 2001, p.10.
27
Ibidem
28
Idem, Trezițivă!, 22 octombrie 1995, p.5.
20
21

Încă din timpul premergător botezului, un proaspăt convertit la iehovist trebuie să


participe la activităţile de predicare, fiind numit „proclamator” sau „vestitor al Regatului”. El va
fi, mai întâi, cercetat de către doi „bătrâni”, care-1 vor îndruma asupra activităţii sale şi care-1
vor pune să raporteze activităţile desfăşurate. Chiar şi copiii mici, încă de la vârsta de 3 ani, sunt
învăţaţi să distribuie materiale prozelitiste. „Martorii” se laudă cu acest lucru, însă cei mai mulţi
dintre ei urăsc faptul că trebuie să se ducă din uşă-n uşă. Raportarea activităţilor de teren,
prozelitiste, este considerată de cercetători o formă de spionaj.

Marile aglomerări urbane sau rurale sunt locurile sigure de desfăşurare a tentativelor
prozelitiste iehoviste. în oraşe, sunt preferate gările, aeroporturile, spitalele, staţiile mijloacelor
de transport în comun etc., iar la ţară se aşteaptă prilejul târgurilor populare 29. „într-o închisoare
din Budapesta se conduc aproximativ 50 de studii biblice cu deţinuţi. Cei care fac progrese, sunt
selectaţi pentru programele prozelitiste ulterioare. La o închisoare din Polonia, se ţin şi congrese,
cu participarea unui public larg, incluzând familiile deţinuţilor. „Martorii lui Iehova” petrec
multe ore şi prin cimitire, adresându-se celor deprimaţi. De asemenea, vizitează spitalele,
prezentându-le medicilor şi pacienţiloi: articole din Treziţi-vă! cu subiect medical. Până şi în
cazărmi militare predică iehovii30, chiar şi trupele N.A.T.O. sunt vizate. Adeseori sunt utilizate
emiţătoare radio portabile, plasate în cabinele şoferilor de cursă lungă. Sintetizat, „martorii” sunt
îndemnaţi să predice „la şcoală, la serviciu, la cumpărături sau în călătorie, în locuri publice şi
oriunde pot fi găsiţi oameni”. Staţia de radio iehovistă W.B.B.R. emite din 24 februarie 1924;
până în 1933, numărul posturilor radiofonice iehoviste a crescut la 403. Prin anii ’30, iehoviştii
practicau şi metoda „diviziilor de lăcuste”, descrise în Apocalipsa 9, 7-9: se urcau în maşini,
formau coloane imense şi asaltau satele şi oraşele.

„Martorii lui Iehova” nu se sfiesc să predice în lăcaşuri de cult ce nu le aparţin, dacă li se


permite31. În unele ţări (Guyana, de pildă), reţeaua hidrografică este abundentă iar desfăşurarea
prozelitismului iehovist se foloseşte de ambarcaţiuni fluviale, intitulate sugestiv Proclamatorul
Regatului.

O altă metodă propagandistică, utilizată cu mult succes de „martori”, în special de cei


handicapaţi locomotor este scrierea de epistole consolatoare familiilor recent îndoliate,
folosindu-se de necrologurile din ziare. Deranjarea intimităţii acestor persoane este evident

29
W.T, Trezițivă!, 8 martie 1998, p.28.
30
Idem, Turnul de Veghere, 1 iunie 1994, p.24.
31
Idem, Turnul de Veghere, 1 septembrie 1995, p.24.
21
22

reprobabilă, dar „martorii” ştiu că tocmai acestea, greu încercate de tristeţea doliului, sunt
vulnerabile în faţa unor eventuale atacuri prozelitiste.

Se insistă foarte mult şi asupra ţinutei în care trebuie să-şi desfăşoare activitatea
„martorii”. In ţările civilizate, bărbaţilor li se impune să poarte cravată, chiar dacă afară este
foarte cald, atunci când predică pe teren şi când se întrunesc la „sălile Regatului”. Tuturor
misionarilor li se cere să găsească pentru vizite momente potrivite ale zilei. In studiul său,
Language and Identity at the Kingdom Hali, Joel Elliott arată că „martorii lui Iehova” se remarcă
prin introducerea în exprimarea curentă a unui nou tip de limbaj - limbajul „teocratic” 32. Anumite
expresii, repetate şablonard, cu obstinaţia neputinţei de a comunica altceva decât ce li s-a fixat de
către corifeii sectei, dau forţă prozelitismului, permiţând memorarea lor cu uşurinţă de către
adepţi. Spre exemplificare, am ales câteva astfel de mostre ale „limbii de lemn” iehoviste: Iehova
(pentru: Dumnezeu); mormânt comun al omenirii (pentru: iad); acest sistem de lucruri (pentru:
acest veac); bunătate nemeritată (pentru: har); transferarea vieţii cereşti-îngereşti în uterul unei
fecioare (pentru: întruparea lui Hristos); întreaga familie de cuvinte a substantivului ,teocraţie”
(conducere divină) etc. Studiile biblice trebuie desfăşurate după criterii aparte. Mai întâi rebuie
oprite toate sursele de distragere a atenţiei: televizor, radio, telefon etc. Absolut necesare pentru
„studiu sunt Biblia (contrafăcută), cărţile publicaţiile sectei, instrumente de scris şi hârtie pentru
comentarii şi adnotări Sunt recomandate intervale de 25-40 de minute, cu pauze între ele,33
„Bătrânii” şi „pionierii regulari” sunt şcoliţi de sectă pentru a răspândi învăţătura ei în ţări din
întreaga lume, conducând congregaţiile locale. De multe ori, ei învaţă limbi străine în centrele de
instruire din S.U.A., pentru a putea apoi pleca pe teren cu repartizări precise din partea
Departamentului Serviciului. Una din cerinţele de bază adresate acestora este renunţarea la
muncile grele şi obositoare în favoarea unor servicii uşoare, cu jumătate de normă. De pildă, o
„pionieră regulară” — „evanghelizatoare cu timp integral” mărturiseşte că a preferat să profeseze
un serviciu de supraveghere a copiilor la domiciliu - 4 ore pe zi, pentru a-i permite să-şi dedice
timpul „pentru predicare”34. Prozelitismul nu cunoaşte zi de odihnă. Peregrinările prin case se fac
„în fiecare zi din săptămână”. Studiile biblice la domiciliu se desfăşoară după reguli bine
stabilite. Celor interesaţi li se predă după cărţile Tu poţi trăi pentru totdeauna in paradis pe
pământ şi Cunoştinţa care conduce lu viaţa veşnică, adevărate manuale de iniţiere iehovistă. De
mare folos sunt şi tracturile publicitare, - mai cu seamă pentru cei mai puţin instruiţi. Ele conţin
ilustraţii şi comentarii de interes general, care stârnesc curiozitatea interlocutorilor.
32
A se vedea studiul citat la www.Watchtowerinformationservice.org
33
Idem, Trezițivă!, 8 aprilie 1996, p.14.
34
Idem, Trezițivă!, 22 noiembrie 1996,p.30.
22
23

Prozelitismul prin casele oamenilor are drept suport biblic, în viziunea iehovistă, textul
Fapte 20, 20, unde Apostolul Pavel vorbeşte despre predicile sale prin case. La o examinare
atentă, se observă că remarca respectivă era adresată preoţilor din Efes, cu care Apostolul se
întâlnise în Milet: acestora le amintea de vizita sa prin casele lor. Deci, casele preoţilor erau cele
vizitate, nicidecum ale păgânilor neconvertiţi, care erau chiar ostili creştinismului. în pasajul
Luca 10, 1-6, unde se arată trimiterea celor 70 de ucenici, aceştia sunt sfătuiţi şi cum să
procedeze când vor intra în casele celor care-i vor primi. Deşi „martorii” consideră că aici se
susţine prozelitismul35, sunt contrazişi de versetul imediat următor: Nu vă mutaţi din casă în
casă... (Luca 10, 7).

Mulţi „martori”, învinşi de timiditate, se comportă fariseic: sună la uşi şi pleacă, pentru a
scăpa de răspunderea unor confruntări cu locatari necunoscuţi, şi în acelaşi timp, pentru a
„raporta” superiorilor lor îndeplinirea misiunilor prozelitiste încredinţate.36

În publicaţiile iehoviste sunt indicate chiar şi scenarii ale unor dialoguri impuse în
„serviciul de teren”. Iată câteva exemple: „Mă numesc… şi locuiesc aici, în vecinătate. Am
observat că în dimineaţa aceasta toţi vorbesc despre... (menţionează vreun fapt neplăcut care s-a
petrecut recent în zonă sau vreo altă problemă de interes local). Dvs. ce părere aveţi? Credeţi că
se poate face ceva?”. Prilejurile de a „intra în vorbă” sunt multiple: telejurnalul de aseară, ştiri
din ziare, promiterea unui guvern fără. corupţie, probleme comune. Uneori, se simulează un
sondaj de opinie: „noi le punem vecinilor noştri o întrebare şi ne-ar face plăcere să cunoaştem şi
părerea Dvs.”37.

Sunt luate în calcul şi formele de opoziţie, pregătindu-se replici cores-punzătoare. De


pildă, dacă sunt întâmpinaţi cu „nu ne interesează”, vor răspunde: „nu vă: interesează Biblia sau
religia în general?” sau ,,v-aţi întrebat vreodată de ce continuăm să venim şi ce mai avem de
spus?”. Şau mimează o formă subtilă de solidaritate: „Nu cu mult timp în urmă am spus şi eu
aceleaşi cuvinte, atunci când mi-a. bătut la uşă un «martor al lui Iehova»” Crezându-se stăpâni pe
situaţie, atacă religia interlocutorului,, plecând de la exprimarea unei curiozităţi bruşte faţă de
aceasta: „îmi permiteţi să vă întreb din ce religie faceţi parte? Mi-ar plăcea să discut cu un
apartenent al acestei religii”.38

35
Idem, Tu poți trăi pentru totdeauna în paradis pe pământ, 1986, p.253.
36
Idem, Turnul de Veghere, 1 aprilie 1996, p.31.
37
Ibidem, p.13.
38
Ibidem, p.15-17.
23
24

In cazul în care preopinentul încearcă un refuz politicos, prin cuvintele „sunt ocupat”, se
înşeală, dacă crede că a scăpat. „Martorii” au replica potrivită: „Nu face nimic, sunt dispus să mă
reîntorc la timpul convenabil pentru Dv.” Uneori, această „întoarcere” se doreşte a fi foarte
rapidă: „Ctedeţi că ar fi mai bine să revenim peste o jumătate de oră, după ce îi vom .fi vizitat pe
vecinii Dvs.?”.39 Sunt pregătite replici şi pentru cazul în care interlocutorii ar fi membri ai altor
religii, chiar şi necreştine. în cazul în care nu găsesc pe nimeni acasă, îşi notează cu
scrupulozitate acest lucru pentru a reveni.

Printre primele texte cu care iehoviştii îşi. întâmpină preopinenţii se numără, aproape
invariabil, remarcile denigratoare la adresa clerului local.40 Între scenariile prozelitiste, se numără
şi acela în care interlocutorul dă vin pe preotul locului, pentru a-şi susţine poziţia de respingere a
iehoviştilor („preotul ne-a spus că «Martorii lui Iehova».. .”) Prima replică recomandată în
aceste situaţii ar fi o întrebare de genul: „V-a arătat şi un text biblic sprijinul celor spuse?”.41

Radu Antim punctează printr-o concluzie logică excelentă: „Momentul decisiv în


propaganda iehovistă este tocmai cel în care, din curiozitate sau din politeţe, arătăm un interes
pentru cele spuse”.42

Interesul prozelitist asupra cititorilor cărţii Tu poţi trâi pentru totdeauna în paradis pe
pământ este justificat atât prin tirajul de 42.200.000 exemplare (10 bucăţi la un „martor” —
raportat la anul editării, 1986), cât şi prin mesaje limpezi de constrângere: „Dacă, deci, ai înţeles,
cu ajutorul Bibliei, că religia ta nu este bună, fii gata să ţi-o schimbi”. Cartea abundă, mai
degrabă, în materiale menite să discrediteze celelalte religii, decât să prezinte propriile concepţii
iehoviste. Lecţiile sunt desfăşurate insistent, chiar şi după „convertirea” cursanţilor arătată public
prin botez. Nu se admite întreruperea ritmului săptămânal al cursurilor. Se recomandă
încurajarea celor ce studiază prin elogii adeseori gratuite, însă riguros impuse de la centru. La
fiecare oră de curs, se face recapitularea materiei predate, prilej cu care se subliniază ideile
principale învăţate şi se creează aplicaţii în context actual. De la o săptămână la alta, se stabilesc
şi teme de lucru individuale. Entuziasmul, sinonim adesea cu exaltarea, este o calitate cerută
insistent predicatorilor. Prozelitismul continuă şi în paralel cu studiile biblice. Cursanţii pot fi
vizitaţi şi cu alte prilejuri: dacă se îmbolnăvesc, dacă au necazuri sau greutăţi — „martorii” sunt

39
Ibidem,p.19.
40
A se vedea Arhim.Pantelimon Bezeniti, Iehoviștii, dușmanii credinței și a patriei, Atena, 1994,p.20.
41
W.T, Să aducem argumente ..., p.260.
42
R. Antim, op. cit.,p.46.
24
25

gata să le sară în ajutor. Această cerinţă este Cu atât mai imperativă, cu cât noii adepţi sunt puşi
în situaţia de a se izola de familie şi de foştii prieteni. Noua lor „familie” va fi congregaţia
iehovistă.43

O metodă de predicare considerată eficientă este şi escrocarea interlocutorilor prin


vinderea unor produse la suprapreţ. De pildă, un „pionier” mozambican, Francisco Coana,
comercializa sare cu preţ triplu, urmărind, de fapt, un dublu scop: sporirea veniturilor sectei şi
iniţierea unui dialog cu cumpărătorii, plecând de la ideea că în viitor, sunt profeţite în Biblie
scumpiri şi mai mari. Printre modalităţile de susţinere financiară a sectei se numără şi îndem-nul
adresat agricultorilor de a dedica producţia anumitor loturi cultivate intereselor sectei. Vinderea
revistelor iehoviste se făcea, în anii recesiunii economice, şi pe produse. Acum, ele sunt lăsate
spre studiu, „în schimbul unei mici contribuţii”.44

Acţiunile „martorilor” sunt susţinute financiar prin donaţii. Fiecare sumă, numită
simbolic, „buna speranţă”, este pretins „benevolă”: în realitate, supraveghetorul sugerează
valoarea ajutoarelor băneşti, proporţional cu veniturile donatorilor; de asemenea, se pare că el
urmăreşte cu stricteţe ritmicitatea cotizării. După unele cercetări, toate aceste sume nu sunt
supuse regimului financiar în vigoare, eludându-se legile privind orientarea contabilă şi
răspunderea economică.

„Martorilor” li se recomandă să acorde împrumuturi băneşti coreligio-narilor lor, urmând


principiul biblic de a nu aştepta nimic în schimb. Dacă primitorii împrumutului se declară în
faliment, păgubiţii n-au voie să apeleze la calea legală pentru recuperarea pagubelor. 45Aceasta
este o strategie potrivită pentru a aduna bani la sectă. În vederea pregătirii psihologice, dar şi ca
sprijin concret prin sfaturi, utile, „martorii” dezbat în revistele lor problema mutării cu locuinţa.
Se ştie că mulţi dintre ei sunt siliţi să se mute, din interese prozelitiste. O cerinţă de bază pentru
aceştia este să-şi păstreze tonusul, indiferent de zvonurile care circulă despre ţinuturile unde
urmează a-şi stabili reşedinţa.

Adeseori, „martorii” publică aprecieri faţă de munca lor prozelitistă, venite din partea
celor mai variate categorii de persoane, de multe ori anonime. De pildă, pe seama unui preot grec
sunt puse o serie de elogii la adresa prozelitismului iehovist, de unde s-ar deduce că acesta ar fi

43
Idem, Turnul de Veghere , 15 februarie 1996, p.20-21
44
W.T, Să aducem argumente ..., p.20.
45
W.T, Turnul de Veghere, 15 martie 1997, p.21.
25
26

un simpatizant al sectei în secret46. Alt „preot” îşi îndeamnă enoriaşii să-i primească pe
„martori” în case, oferindu-le şi o ceaşcă de cafea.47

Atunci când nu obţin rezultatele prozelitiste scontate, fiind respinşi de „împotrivitori”,


„martorii” sunt consolaţi de „bătrâni”, prin aceea căparticipările ia întruniri şi păstrarea
optimismului sunt suficiente pentru depăşi momentele dificile.48

Perseverenţa este o calitate de bază a „miniştrilor” iehovişti. Un cupiţj de „martori”,


trimis în scopuri prozelitiste pe una din Insulele Marchize afirmă că, vreme de 8 luni, nu a avut
nici un rezultat concret, dar nu a încetat lucrarea de predicare, cât şi cea cultică, organizând
întrunirile în doi. Pionierii speciali, misionarii şi supraveghetorii itineranţi sunt susţinuţi financiar
de la Centru. În 1990, numai pentru aceştia s-au cheltuit peste 34 de milioane de dolari. 49Sediul
central din S.U.A. al mişcării se află într-un bloc din New York cu 30 de etaje. Secta deţine
înproprietate şi avioane, cu care se transmit materialele prozelitiste în zone greu accesibile,
precum Alaska sau insulele Pacificului.

La începutul ultimului deceniu din mileniul II, ofensiva iehovistă a avut drept ţintă ţările
din Estul Europei şi din fosta Uniune Sovietică. Rezultatele raportate au indicat triplarea
numărului de adepţi botezaţi într-un singur an-1992. Cumpărarea sufletelor a aproape 27.000 de
ortodocşi s-a făcut cu preţul modic a 400 de tone de ajutoare: alimente, îmbrăcăminte etc. Numai
în Iugoslavia au ajuns în acest an 55 de tone.50

Recunoaşterea traseului sinuos doctrinar, care a generat în trecut nu-meroase dezertări în


rândurile iehoviştilor, este o soluţie prozelitistă nouă, cu bun impact în rândurile
contemporanilor, sătui de ideea de perfecţiune.

Adepţilor „martori” li se impune să nu fie „curioşi” şi să nu aibă nici o legătură „cu


apostaţii”, ca semn al loialităţii faţă de sectă. în fapt, există temerea ca, în urma unei analize bine
documentate, argumentele şubrede ale pseudo-doctrinei iehoviste să cadă. De fapt, încă din
timpul în care sunt „ţinte” ale prozelitismului iehovist, proaspeţii convertiţi sunt avertizaţi asupra

46
Ibidem, Turnul de Veghere, 1 septembrie 1998,p.29.
47
Idem, Turnul de Veghere, 15 martie 1997,p.24.
48
Idem, Turnul de Veghere , 1 ianuarie 1991, p.14.
49
Idem, Turnul de Veghere, 1 ianuarie 1991, p.21.
50
Ibidem, p.26-27, 29.
26
27

opoziţiei pe care o vor avea de întâmpinat din partea rudelor, dacă vor începe un „studiu biblic”:
„Unii se tem că vei intra într-o sectă sau că vei deveni un fanatic...”51

În România, se constată, mai ales în ultima vreme, restrângerea ardealului prozelitist


iehovist în zonele rezidenţiale aglomerate, întrucât creştinii ortodocşi, în special cei din cartierele
înghesuite de blocuri, dovedesc o viaţă comunitară vie şi îi resping pe „martori” şi concepţiile
lor. 52După model american, „martorii” îşi îndreaptă atenţia asupra celor întrucâtva izolaţi —
locatari în cartierele de case şi vile, despărţite de curţi sau străzi, care, în mare măsură, duc o
viaţă solitară, fără a fi în contact zilnic cu vecinii, aşa cum sunt locatarii blocurilor. Observăm,
totodată, şi un interes prozelitist în creştere faţă de firmele comerciale şi proprietarii sau
managerii lor, oameni cu posibilităţi financiare crescute, eventuali „sponsori” de nădejde ai
grupării, în cazul în care ar fi racolaţi. Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula constată, pe bună dreptate,
că grupurile de „colindători sectanţi... instruiţi special pentru misiunea de racolare sau
prozelitism, au împânzit oraşele... deranjând cu obrăznicie şi persistenţă pe credincioşii
ortodocşi”.53

Violența ca mijloc prozelitist iehovist

Au fost relatate numeroase cazuri de atragere prin forță a noilor adepți la imperiul
grupării iehove. În special, violența și agresivitatea sunt folosite cu multă discreție, știută fiind
grija ,, martorilor ” pentru imaginea lor publică ( îmbracămintea, gestică , politețe etc.). Totuși, s-
au semnalat numeroase cazuri de constrângere, chiar fizică, pentru înregimentarea în sectă,
aceste mijloace barbare fiind utilizate mai ales Jn cadrul familiilor. Mai multe soţii au fost
torturate de bărbaţii lor pentru a adera la grupare, în timp ce asupra copiilor s-au înregistrat
aceleaşi presiuni fizice, sub acoperirea biblică vetero-testamentară a permisivităţii violenţei ca
factor educaţional. Porunca cea nouă a iubirii, adusă de Mântuitorul Hristos (I Ioan 3, 23),
anulează, însă, aceste practici.54

Agresiuni prozelitiste iehoviste

51
Idem, Cunoștința care conduce la o viață veșnică, p. 22.
52
Fenomenul a fost observat și de Pr.Prof.Dr. Nicolaie Necula, în Tradiția și înnoire în slujirea liturgică, vol II,
Galați, 2001,p.480.
53
Ibidem, p.486-487.
54
Ibidem, Martorii lui Iehova ,, Sunt ei Creștini “, p.27.
27
28

Ziarul „România liberă” din 9 iul. 1996 prezintă în pagina 2 articolul „Toleranţa
religioasă şi libertatea individuală”, în care este descris un fapt real: după ce au ieşit de la slujba
de înviere, mai mulţi creştini ortodocşi au fost somaţi de trei „martori lui lehova” să stingă
lumânările, să „termine cu porcăria asta cu învierea şi cu Hristos” şi să vină la casa lor de
adunare. Autor articolului menţionează şocul produs de „agresivitatea cu care fost abordaţi”,
precum şi de „insultele şi trivialităţile pe care trei le-au proferat”.55

Escrocheria şi înşelăciunea ca mijloace prozelitiste

Prezentând „lucrarea de predicare” pe care o desfăşura în Mozambic, un „martor” pe


nume Francisco Coana nu se sfieşte să se i laude cu metodele sale de a atrage noi adepţi: ca
vânzător ambulant de sare, el practica un preţ triplu faţă de cel obişnuit, cu scopul de a susţine
din banii rezultaţi imperiul financiar al grupării. La interpelările justificate ale cetăţenilor
revoltaţi de preţul exagerat practicat, el le răspundea că Biblia prevede scumpiri şi mai mari ale
preţurilor în viitor, aducând ca argument textul de la Apocalipsa cap. 6, unde se vorbeşte despre
condiţii critice şi despre lipsa de alimente. Acesta nu este, însă, un argument, pentru că începutul
vremurilor apocaliptice este hotărât de Pronia divină nu prin decizia arbitrară a unor oameni, fie
ei și ,,Martorii lui lehova”.

Preţul exagerat practicat nu echivalează cu o urgentare a venirii timpurilor finale, ci, mai
degrabă, rotunjeşte veniturile vistieriei grupării (şi-aşa destul de ridicate).56

Hipnoza ca procedeu prozelitist iehovist

Revistele iehoviste nu dau numai indicaţii pentru desf㬺urarea programelor prozelitiste,


ci se ocupă îndeaproape şi de factorii de receptare ai acestor mesaje. Astfel, noii creduli care
acceptă celebrele „studii biblice” sunt supuşi unui tratament special, pentru care trebuie să
manifeste „empatie”, definită ca fiind „capacitatea de a participa la sentimentele sau ideile altei
persoane”. Concentrarea maximă cerută merge, uneori, până la hipnoză. Iată ce sfaturi se dau
ascultătorilor, prin intermediul revistelor iehoviste: „Disciplinaţi-vă, astfel încât să rămâneţi
concentrat asupra a ce spune celălalt. Priviţi direct la persoana care vă vorbeşte. Dacă priviţi în
altă parte, veţi lăsa impresia că nu vă interesează ce vi se spune...Se citeşte în ochii săi voia bună,
tristeţea sau neliniştea?...Nu vă îngrijoraţi ce răspuns veţi da; acesta va veni ca rezultat natural al

55
Ibidem, Martorii lui Iehova ,, Sunt ei Creștini “, p.28.
56
Ibidem, Martorii lui Iehova ,, Sunt ei Creștini “, p.29.
28
29

ascultării concentrate”14. Cerinţele enumerate mai sus îi transpun pe creduli într-un fel de transă,
facilitând efectul afluxului informaţional prozelitist.57

Tactici prozelitiste

Intr-unui din numerele „Turnului de veghere” citim: „După terminarea acestei noi
publicaţii (n.n. - „Cunoştinţa care conduce la viaţă veşnică”) nu se recomandă studierea unei a
doua cărţi cu acelaşi student. Cei ce acceptă adevărul îşi pot completa studiile asistând la
întrunirile Martorilor lui Iehova”. Iată, aşadar, că nu se stă prea mult pe gânduri în munca de
racolare prozelitistă: ori, în urma studiului, se produce convertirea, ori persoanele respective sunt
abandonate, pentru a se găsi rapid altele dispuse să accepte falsitatea acestei noi învăţături,
„asistând la întrunirile Martorilor lui Iehova” „Când a fost provocat, Isus a dat un răspuns scurt,
iar apoi şi-a îndreptat din nou atenţia spre cei umili, care erau adevăratele oi”.58

„Rapoartele “ şi „Fişele de activitate”

În revista „Turnul de veghere” citim: „Când îşi raportează activitatea, întocmind un raport
al serviciului de teren, acesta va fi trecut pe o fişă de activitate a vestitorului congregaţiei,
completată pe numele său”. Iată ce organizare diabolică - agresivi prozelitistă, bazată pe sisteme
pe care le credeam de mult apuse - „rapoarte de servicii’ şi „fişe de activitate”. Neîndeplinirea
acestor obligaţii poate atrage excluderea din sectă, stabilită de „Corpul de bătrâni”, care
denumeşte în acest scop un „comitet judiciar”. De altfel, Radii Antim nu se sfieşte să compare
aceste practici cu cele ale şcolilor de partid dinainte de 1989.59

„Manualul propagandistului” (prozelitistului) iehovist

Cartea ,,Să aducem argumente din Scripturi” este, cu adevărat, manualul cel mai elaborat
al propagandei prozeletiste iehoviste. Este structurat în doua părţi distincte. Prima este intitulată:
„Introduceri utilizate în serviciul de teren” şi prezintă moduri diverse de abordare a discuţiilor,
mai ales cu persoane necunoscute, în timpul campaniilor prozelitiste desfăşurate în blocuri, pe
străzi, în magazine etc. Sunt prevăzute cu mare abilitate, replici , pentru orice interpelare adusă
din partea potenţialilor, interlocutori, în funcţie de vârsta,pregătirea și tipologia pisihică a
fiecăruia. Scopul creării acestor conversaţii imaginare este acela de a conferi siguranţă în reuşita

57
Ibidem, Martorii lui Iehova ,, Sunt ei Creștini “, p.29.
58
Ibidem, Martorii lui Iehova ,, Sunt ei Creștini “, p.30.
59
R.Antim, op. cit., p.40-41.
29
30

totală pentru cel ce se implică întrjo astfel de activitate, prin garantarea succesului obţinut în
calitate de conducător al discuţiei. Toate replicile prevăzute au ca scop aducerea interlocutorului
pe tărâmul afirmaţiilor dogmatice, unde „martorul” este, de cele mai multe ori, stăpân absolut,
cunoscând numeroase versete (trunchiate, prost traduse sau rupte din context), pentru a-şi susţine
aberaţiile doctrinare. A doua parte a manualului, intitulată: „Cum le putem răspunde celor care
ritmică obiecţiuni căuţând să pună capăt conversaţiei”, conţine, practic, toate noţiunile religioase
de bază, aşezate în ordine alfabetică, prezentând la fiecare în parte doctrina iehovistă în paralel
cu învăţătura creşină, precum şi obiecţii formulate sub formă de întrebări, evident, cu
răspunsurile eronate de rigoare.60

Asupra cui se îndreaptă atacurile prozelitiste iehove?

Motivul pentru care majoritatea „Martorilor” au aderat la această organizaţie au fost


nevoile afective reale. De exemplu, poate că tocmai s-au mutat cu locuinţa şi aveau nevoie de
afecţiune şi de noi prieteni. Poate au avut o problemă de familie (divorţ, decesul cuiva drag),
poate au avut o problemă socială (şomaj) sau personală (boală). în sfârşit, poate au avut
nemulţumiri în ceea ce priveşte Biserica lor. De cele mai multe ori, aceste persoane au un psihic
labil, rănit în urma unor experienţe de genul celor amintite, precum şi a altora, mult mai grave
(ex.: alcoolismul, consumul de droguri). în aceste situaţii, atacul prozelitist iehovist are şanse
foarte mari de izbândă.61

Ospitalitatea - condiţie a succesului prozelitist iehovist

Întrucât miscarea prozelitistă iehovistă se bazează, în mare parte, pe asumarea unei


activităţi de peregrinare prin casele oamenilor în vederea racolării de noi adepţi, una din temele
cele mai intens mediatizate prin intermediul publicaţiilor lor de propagandă este cea a
ospitalităţii. Plecând de la câteva temeiuri biblice (Ps 119, 105; IITimotei 3, 16), adepţii grupării
trag concluzia că „Iehova este, într-adevăr, o gazdă perfectă în nenumărate privinţe”. Concluzia
logică trasă de aici este bineînţeles, că „Iehova vrea ca închinatorii lui să-l imite ” într-o
cunoscută publicaţie iehovistă, după ce se arata (pe parcursul câtorva capitole) necesitatea
faptului de a fi ospitalieri faţă de văduve, orfani şi bătrâni, se ajunge şi la problema de fond:
„printre cei ce merită cu adevărat consideraţia noastră sunt creştinii maturi, care lucrează din
greu pentru binele nostru spiritual”, „supraveghetorii itineranţi, care, în fiecare săptămână, îşi

60
Ibidem, Martorii lui Iehova ,, Sunt ei Creștini “, p.31.
61
W.Lingle, Abordarea cu dragoste a Martorilor lui Iehova, Făgăraș, 1997, p.38.
30
31

folosesc timpul şi energia pentru a zidi congregaţiile, misionarii, care şi-au părăsit rudele şi
prietenii ca să predice în ţări străine, cei care slujesc la Beteluri (n.n. - sunt, oare, mai multe?) şi
care îşi oferă de bunăvoie serviciile pentru a sprijini lucrarea de predicare mondială, şi pionierii,,
care îşi folosesc cea mai mare parte a timpului şi a energiei în ministerul de teren”. Sfatul dat în
relatiile cu aceştia este: „Fiţi ospitalieri fară să murmuraţi...” (1 Petru 4, 7). Adică, se solicită în
permanenţă sprijinul în vederea păstrării unei armate prozelitiste atât de bine pusă la punct - ca
aceea prezentată mai sus: „Să ne străduim din răsputeri să fim amabili, oferindu-le ajutor”.62

Alfabetizare - formă mascată de prozelitism

În multe țări înapoiate, „Martorii lui Iehova” deschid progra-me de alfabetizare gratuite,
care nu urmăresc, însă, altceva decât atragerea de noi adepţii în sectă, prin intermediul acestor
procese, educaţionale desfăşurate pe textul Bibliei contrafăcute şi al publicaţiilor Societăţii
WatchTower.63

Învăţarea limbilor străine - necesitate conformă cerinţelor prozelitiste actuale

În ultimul timp, se insistă foarte mult pe stabilirea legăturilor specifice agresiunilor de tip
prozelitist prin cunoaşterea cât mai bună a limbilor străine. în acest scop, a fost creat un aparat
special de predare a acestora, mai ales în S.U.A. şi Marea Britanie, prin care, peste 800 de
pionieri (predicatori cu timp integral ai „Regatului”) și sute de alţi ,,martori” . Învaţă diferite
limbi (printre care şi limba chineză). Un astfel de sistem este programat sa lucreze la eficienţă
maximă, pentru a permite „rotirea” aşa-zişilor „pionieri” în diverse ţari, prilej cu care poate fi şi
observată (şi, în acelaşi timp, ţinută sub control) situaţia existentă la faţa locului. Totodată,
aceasta este şi una din „cheile” succesului celebrelor congrese iehoviste.64

Mândria iehovistă: o uriaşă armata prozelitista

Principala forţă a grupării o constituie, fireşte, activitatea de predicare, prin agresivitatea


unei prezenţe cât mai acoperitoare în toate locurile publice: gări, aeroporturi, pieţe şi, mai ales,
prin casele oamenilor. Şi, cum românul este ospitalier din fire.

62
Ibidem, p.19.
63
Treziți-vă! 22 aprilie 1994, p.7.
64
Turnul de Veghere, 15 septembrie 1996, p.19.
31
32

De notat este faptul că, în întreaga lume, un număr uriaş de martori ai lui Iehoviste
desfaşoară astfel de activităţi. Revista „Turnul de veghere” nu conteneşte să prezinte cifre ale
acestor aşa-zişi misionari, în fapt! nişte „lupi îmbrăcaţi în piele de oaie” (Fapte 20, 29). Aceste
cifre, pe care noi le considerăm, totuşi, mult exagerate, merită să ne reţină atenţia: „60.000 de
persoane participă la activitatea de predicare cu timp integral, adică în serviciul de pionier
regular. Mai mult de 15.000 activează ca pionieri speciali şi peste 15.000 sunt în serviciul la
Betel”. Numărul „aproximativii estimat de „Martori ai lui Iehova” la 15 ianuarie 1996 este de 5
milioane, proporţia fiind de un „martor”la circa 1.200 de oameni. Până în prezent, Societatea
WatchTower a produs şi distribuit aproape 10 miliarde de Biblii, cârti şi reviste în peste 200 de
limbi.65

Imperiul prozelitist Watchtower

Cea mai cunoscută formă de prozelitism iehovist este distribuirea literaturii grupării, în
special a revistelor „Turnul de veghere” şi „Treziţi-vă!”. Un „pionier cu timp integral” are
sarcina de a ,,plasa” 90 de reviste pe luni. In timp ce un simplu ,,vestitor al Regatului” are doar o
normă de 10 reviste. Un obiectiv principal este ţinnirea anumitor categorii sociale, în funcţie de
articolele prezentate în revistele respective. Prezentarea simpla, degajata, a unui paragraf sau
articol (şi, evident, oferirea gratuita a revistei pentru continuarea individuală a studiului) este
suficientă într-o fază iniţială: „Obiectivul este de a plasa cât mai multe exemplare, iar ele vor
„vorbi” singure”66. Pentru acţiunile prozelitiste revista. „Turnul de veghere” se tipăreşte într-un
tiraj de 16.100.000 de exemplare (la 15aprilie 1995), în 97 de limbi. De multe ori, „martorii”
selectează anumite numere din reviste (în special, din „Treziţi-vă!”), care tratează teme legate de
profesiunea individului vizat.67

Scopul real al propagandei iehoviste -progresul material al grupării

Finalmente, atragerea de noi adepţi în sectă are ca scop câştigul financiar obţinut de
Societatea WatchTower. Conducătorii acesteia se frământă in ultimi vreme să schimbe imaginea
avidităţii luptei pentru putere şi a realizării unor afaceri de milioane la adăpostul caracterului
aşa-zis religios al mişcării. De fapt, sloganul întâlnit adeseori în activităţile lor prozelitiste este:
„Pe donatorii pioşi îi aşteaptă! fericirea veşnică” şi „martorii” înşişi mărturisesc că „o activitate

65
Treziți-vă!, 22 aprilie 1994, p.8.
66
Turnul de Veghere , 1 ianuarie 1994,p.24-25.
67
Ibidem,p.19.
32
33

productivă este lucrarea de educaţie biblică de la uşă la uşă”. Consecinţa directă a afilierii totale
la mişcarea în cauză este aşa-zisa „dedicare faţă de Iehova” a tuturor „resurselor”- inclusiv cele
materiale deţinute de „martori”.68

Hilaritatea emfazei prozelitiste iehove

Iată ce putenlciti în revistele iehoviste: „Manuela, o pionieră regulară din zona Lisabonei,
a avut o recoltă bogată de peşte spiritual, datorită perseverenței de a le depune mărturie cu
amabilitate tuturor, inclusiv rudelor”.69

„Graţie instruirii şi educaţiei acordate de tatăl meu, am cultivat o dorinţă arzătoare de a-1
sluji pe Iehova şi în 1940 m-am dedicat lui Iehova, simbolizând aceasta prin scufundarea în apă
70
în râul Tiete, poluat acum, care curge prin centrul oraşului Sao Paulo. „Îndeosebi din 1919
încoace se desfăşoară o lucrare de separare, în cadrul căreia peştii necorespunzători sunt aruncaţi
afară, în timp ce peştii corespunzători sunt adunaţi în congregaţiile asemănătoare unor vase care
au ajutat la ocrotirea şi păstrarea creştinilor adevăraţi pentru serviciul divin”. 71

1.2. SUCCESE ȘI EȘECURI ÎN FORMAREA LOR CA CULT

 Succesele ( Statistica Martorilor lui Iehova )

Din 1995, statistici pentru societatea Watchtower au devenit rapid mai puțin încurajatoare
în aproape fiecare indicator. Cele mai dramatice au fost creșterea persoanelor care părăsesc și
numărul de ore predicarea necesară pentru a obține un singur editor suplimentar.

Studiile americane arată că Martorii lui Iehova au cea mai mare cifra de afaceri a oricărei
religii, 1susținute de figuri Turnul de veghe prezentate în această secțiune. Această modificare
dramatică a creșterii de Martori ai lui Iehova coincide cu schimbarea învățăturii generație în
1995, precum și accesul la informații prin intermediul internetului. In cei 10 ani din 1996 până în
2005, au existat 2,968,732 botezuri, dar creșterea medie a fost doar editorii 1439672. Acest lucru
arată 1.529.060 oprit de publicare. Chiar și reprezentând rata medie de deces, peste 1 milion de
Martori a plecat într-o perioadă de 10 ani.

68
Turnul de veghere , 1 decembrie 1994, p.15.
69
Ibidem, 15 februarie 1996, p.25.
70
Ibidem, 1 mai 1995, p.23.
71
Ibidem, 15 ianuarie 1992, p.30.
33
34

Următoarele figuri importante evidenția tendințele, și arată o scădere semnificativă a


creșterii și creșterea procentelor care pleacă. Mai mult încrederea poate fi plasat pe tendințe , mai
degrabă decât specifice, din cauza limitărilor la cât de mult pot fi citite în fiecare statistică în
parte. De exemplu: ore predicarea necesară pentru fiecare botez este limitat în sensul că aceasta
nu poate fi determinat cât de mulți au fost botezuri persoane nou interesate de teritoriu, și cât de
mulți erau copii crescuți în calitate de martori ai lui Iehova. Cifra pentru editorii îi include pe cei
care nu sunt încă botezați și nu poate fi determinat cât de mulți care urmează să fie botezat.
Criterii Mai mult, Turnul de veghe și- a schimbat de-a lungul anilor, cum ar fi reducerea timpului
minim pentru a fi considerat un editor la doar 15 de minute pe lună pentru unele persoane fizice
si reducerea orelor necesare pentru a fi considerat un pionier. Cele mai importante statistici sunt
ratele de creștere procentuale, care arată un declin semnificativ din 1995.

În ultimii 5 ani înainte de 1975, numărul de editori a fost în creștere, la o medie de 15%
pe an. Pe parcursul anilor 1980 și începutul anilor 1990, o creștere a continuat la peste 5% pe an.
Acest lucru a scăzut la între 1 - 3%, cu puțin mai mult decât creșterea populației lumii de 1,2%.
Un număr mare de noi editori sunt adolescenți care au fost ridicate în calitate de martori ai lui
Iehova. Acest lucru indică faptul că aproape 2 miliarde de ore de predicare un an, doar aduce
destui oameni noi la Societatea Turnului de Veghere pentru a înlocui copiii care pleacă. 72

Graficul următor evidențiază consecința unei astfel de scădere a numărului de Martori ai


lui Iehova, și cu putere demonstrează efectul creșterii compoundare. Rata de creștere a editorilor
a scăzut de la o medie de 5,64% pe an, în cursul celor 15 ani înainte de 1995, până la 2,45%,
între 1995 și 2014. creștere a ramas peste 5%, cei 4,950,344 Martorii din 1995 ar fi depășit 14
milioane în 2014 . în schimb, au existat încă mai puțin de 8 milioane de euro în 2014 - o
diferență de 6 milioane de oameni. Factorii de conversie și de retenție, cum ar fi educația pe
Internet, a dus la o creștere de 2 milioane in loc de 8 milioane, doar un sfert din cel așteptat în
1995.

 Botezurile

Numărul de botezuri a atins un nivel record de peste 375.000 în 1997. De atunci, a existat
o scădere rapidă de 30%, la o medie de 250.000 pe an. Atunci când se compară botezuri la
creșterea editorilor medii există peste o sută de mii de oameni în fiecare an pentru inventar,
examinat în detaliu mai târziu.
72
Turnul de veghe , 15 septembrie 1987,p.13.
34
35

Botezurile sunt mai puțin de jumătate din ceea ce au fost în anii 1990, în comparație cu
un procent pentru editorii medii. În mod surprinzător, numărul de botezuri gravitează în jurul
creștere dublă editor, ceea ce înseamnă că pentru fiecare doi oameni botezați aproape un editor
pleacă.

 Ore predicând pe conversie

În 1969 a existat un singur botez pentru fiecare ore de predicare un număr de 1983. Pe
parcursul anilor 1980 a crescut la 3000 de ore. În cei 15 ani de la 1997 până în 2011, numărul de
ore de predicare necesar pentru fiecare botez a crescut 3000 la 6000, o creștere de 100%. Mai
important este numărul de ore necesare pentru un editor suplimentar. Din cauza creșterii mari în
Martorii care părăsesc religia, predicarea necesară numărul de ore pentru un editor suplimentar
sa dublat de la 4.000 la începutul anilor 1990 la peste 8.000 în 2000. Diferența între 4000 ore în
1995 și 12.000 în 2014 , este o schimbare de 300 % în doar 20 de ani.

 Rata de conversie

De cea mai mare îngrijorare pentru organismul de conducere trebuie să fie scăderea
rapidă a ratei de conversie - procentul de studii biblice care sa botezat. Acest lucru a scăzut
dramatic, cu numărul anual Botezat , față de medie Studii lunare care se încadrează de la un nivel
de aproximativ 1 din 5 (22%) , înainte de 1975, în prezent , doar 1 din 33 (3%). Pe parcursul
anilor 1980 și 1990 e rata deconversie a fost în mod constant în jurul valorii de 8%. Acest lucru a
scăzut în mod constant la mai puțin de 3% în 2014. (Vă rugăm să rețineți că acest lucru este o
rată comparativă, nu una exactă, deoarece se bazează pe "studii medii lunare biblice", iar unele
studii biblice poate prelungi de ani de zile, în timp ce altele pentru mai puțin de un an.)

În timp ce există aproximativ un studiu biblic realizat în fiecare lună, pentru fiecare
editor, doar o cantitate mică de aceste progrese vreodată la botez. În ciuda numărului de studii de
dublare a 9 milioane în cei 20 de ani de la 1995 până în 2014, numărul de botezuri este în
scădere, în cădere liberă de la peste 350.000 pe an, în anii 1990 la flatline în jurul valorii de
275.000.

 Creștere în comparație cu totalul editorilor număr lăsând

35
36

Scăzând creșterea editorilor medii din numărul botezat în fiecare an, poate fi utilizat
pentru a determina numărul de Martori ai lui Iehova care pleacă în fiecare an. Cifrele care rezultă
sunt un număr agregat, deoarece există chiar și mai mult, care devin inactive în fiecare an, față
de cele prezentate mai jos, dar acest lucru este compensat de cei care încep să predice din nou,
după o perioadă de inactivitate.

Creșterea editorilor este de numai aproximativ jumătate din numărul botezat, având ca
rezultat Martorii lui Iehova au cea mai mare cifra de afaceri de orice religie de masă.

"Martorii lui Iehova sunt cele mai" mobile ". Contabilizarea mai putin de 1 lasuta din
adultii americani, o treime din membrii lor părăsesc grupul, iar două cincimi se alăture de la o
altă religie." În comentariu în Conducerea revistei este susținută de următoarea analiză a
rapoartelor editorilor Watchtower, care compară numărul botezat cu creșterea editorilor medii.
Factoringul cei care au murit face ca cifrele mai semnificative. Am luat în calcul o rată medie de
deces de aproximativ 0,85% pe an, pe baza informațiilor 5 medii anuale din cia.gov.au.73

Dupa contabile pentru rata de deces, numărul celor care devin inactive în fiecare an, este
încă, în general, mai mare de 20% din numărul botezat.

Anii 1983/4/5 și 2009 , au cifre negative pentru cei care devine inactiv, indicând mai
multe persoane reactivate decât cea de publicare a oprit. Este probabil ca rezultatul la începutul
anilor 1980 a fost că unii dintre cei care s - au inactiv după eșecul de 1975 predicțiile s- au întors
la religia. În anul 2009, se pare că incertitudinea economică și sfârșitul temerile lumii au adus un
număr de inactiv înapoi. Pentru cei 10 ani, din 1986 până în 1995 rata a fost o medie de 12%;
pentru cei 10 ani din 1996 până în 2005 a crescut la 41%. Lăsarea Rata a scăzut după criza
financiară globală, urmat de anul 2014, 100 de ani de când Turnul de Veghere susține că Iisus a
luat stăpânirii ceresc.

Numărul de părăsire a crescut din nou în 2015 și, fără îndoială, va continua să crească în
următorii ani. Numărul persoanelor inactive , și a celor care s-au oprit de predicare include:

• oameni excomunicat / disociat

• oameni care au murit

73
Turnul de veghe, 15 august 2011,p.22
36
37

• oamenii care s-au oprit în mod voluntar să predice

Cei care nu mai cred că este adevărul și să oprească predicarea , fără a fi excomunicat, de
obicei ,astfel încât să fie capabil să țină legătura cu membrii familiei, sunt menționate de către
foștii Martori ai lui Iehova sunt fadere . Această categorie a înregistrat o creștere semnificativă
începând cu1995. Cu toate acestea, acest lucru este , de asemenea , grupul cel mai volatil. Multe
dintre cele inactive nu sunt siguri de convingerile lor, și de a reactiva în perioade de criză, din
teama de iminența Apocalipsei.

Următoarele grafice încearcă să identifice numărul care opresc în mod voluntar să


predice.Numerele negative în câțiva ani indică faptul că o întinerire netă a editorilor, ca unii care
sa oprit publicarea în anii anteriori începe să raporteze din nou. Aceste perioade de reactivare
sunt văzute să urmeze o perioadă de criză, cum ar fi atacurile teroriste din 2001, sau cutremure și
crizei financiare globale incepand din 2009. După ce criza dispare din memorie, acești indivizi
slabi în curând se estompeze din nou de la minister.

Această cifră a fost calculată în felul următor;

botezurile

o mai puțin de creștere în editori

o mai puțin 1,00% excomunicat

o se adaugă 0,33% repus

o mai puțin rata de deces = Necontabilizate / Inactiv

 Defalcare pe continent - 2011

Comparând numărul de Martori ai lui Iehova de continent, scoate în evidență modul în


care cele dependente șanse de apartenență la religia este pe locul nașterii. Americani au pe de o
parte cea mai mare saturație a martorilor, cu un martor pentru fiecare 249 de persoane. Aceasta
este urmată de Europa și Oceania. Acestea sunt toate continentele în mod tradițional creștine și
devine imediat evident că succesul Martorii lui Iehova este dependentă de succesul
creștinismului înainte de aceasta.

37
38

Africa are aproximativ jumătate din rata de Martori din Europa, care urmează după din
Africa fiind destul de împărțit în mod egal între musulmani și creștini. țările africane creștine au
niveluri de densitate ridicată de martor, similar cu America Latină.

În hindus / zona musulmană din Asia / Orientul Mijlociu există o mică fracțiune din
Martorii lui Iehova, semnificat prin coloana înalt verde. În ciuda unei populații de peste 4
miliarde de oameni din Asia / Orientul Mijlociu, numărul de editori a crescut cu doar 12,399.

 Pe termen lung Cifre de vârf

Cele mai ridicate rate de creștere procentuale au fost în anii 1970 și cea mai mare creștere
numerică la începutul anilor 1990. Cifrele pe termen lung arată o dramatică scădere a
ratelor decreștere procentuale atunci când se face comparație între începutul anilor 1970
cu secolul 21.74

 Eșecurile oragnizației Martorilor lui Iehova

Credințele unice pentru Martorii lui Iehova implică interpretările a doua venire a lui
Hristos, mileniul și Împărăția lui Dumnezeu . Societatea Turnul de Veghe au făcut publicații și
continue să facă predicții cu privire la evenimentele din lume care cred că au fost profețit din
Biblie. Unele dintre aceste predicții timpurii au fost descrise ca fiind adevăr stabilit și dincolo
de orice îndoială. Martorilor li se spune să fie complet în a accepta direcția organizației vizibile
în fiecare aspect și că nu este nevoie la întrebarea ce le spune Dumnezeu prin Cuvântul și
organizarea lui, deoarece dragostea crede toate lucrurile în cazul în care unii avocați membrii
vedeau diferit de ceea ce apare în presa scrisă, ei se confruntă cu expulzarea. 75 Predicții eșuate ,
care au fost declarate în mod explicit sau implicit puternic, în special în legătură cu datele din
1914, 1915, 1918, 1925 și 1975, au condus la modificarea sau abandonarea unor învățături.
Publicațiile Societății au sugerat uneori că membrii au avut anterior, citit în Watch Tower
declarațiile pe care nu au fost niciodată destinate , sau că credințele membrilor au fost bazate pe
premise greșite. Criticul Edmond Gruss susține că celălalt a eșuat previziuni au fost ignorate, și
înlocuite cu noi predicții; de exemplu : în cartea ,,Misterile finite (1917)”, evenimentele sau
aplicat în anii 1918 până în 1925 , care anterior fusese ținut să aibă loc înainte de 1914. Atunci

74
Sursă internet : http://www.jwfacts.com/watchtower/statistics.php
75
Franz. Raymond, În căutarea creștină Libertatea , Atlanta: de Comentariu, 2007, Presă, pp 18-28
38
39

când noile interpretări a ediției din 1926 a cărții, au schimbat declarațiile și au fost eliminate
date. 76

Raymond Franz, un membru critic și fost al Corpului de Guvernare al Martorilor lui


Iehova, a citat publicațiile pe care pretindeau Dumnezeu le- a folosit Martorii lui Iehova ca
profet colectiv. Criticii , inclusiv James A. Beverley au acuzat religia profeție falsă pentru a face
acele predicții, în special din cauza afirmațiilor , în unele cazuri , că predicțiile erau dincolo de
orice îndoială sau au fost aprobate de către Dumnezeu, dar descrie înregistrarea ei de a spune
viitor ca "patetic". Beverley spune Tower Society Watch a trecut judecata asupra altora care au
prezis în mod fals sfârșitul lumii ( el citează 1968 Treziți-vă ! Care spune alte grupuri au fost "
vinovați de proorociile false " după ce " a prezis un" sfarsit al lumii " , chiar anunțând o anumită
dată " ).77

Turnul de Veghe respinge acuzațiile că este un fals profet. Se spune explicațiile sale din
profeția biblică nu sunt infailibile și că previziunile sale nu sunt revendicate în mod explicit ca
"cuvintele lui Iehova." Aceasta afirmă că unele dintre așteptările sale au nevoie de ajustare
datorită dorinței pentru împărăția lui Dumnezeu, dar că aceste ajustări nu sunt un motiv pentru a
"pune sub semnul întrebării întregul corp al adevărului." Raymond Franz susține că Tower
Society Watch încearcă să se sustragă responsabilității sale atunci când citează falaibilitatea
umană ca o apărare, adăugând că societatea în sine reprezintă ca purtătorul de cuvânt numit de
Dumnezeu, și că de-a lungul istoriei sale a făcut multe predicții categorice. Franz adaugă că
nerăbdarea organizației pentru Millennium nu îi conferă un permis de a pune sub semnul
întrebării motivele celor care nu reușesc să accepte previziunile sale.78

George D. Chryssides a sugerat că numeroase afirmații ale Martorilor continua să se


schimbe datele sunt o distorsiune și înțelegere greșită a Watch Tower Society cronologie. El
susține că, deși au existat eșecuri în speculații profetice, opiniile în schimbare și datele Martorii
lui Iehova sunt mai pot fi atribuite în mare măsură înțelegeri modificate de cronologie biblică
decât predicții eșuate. Chryssides afirmă: "Pentru Martorii profeția lui Iehova servește mai mult
ca o modalitate de a discerne un plan divin în istoria umană, decât un mijloc de a prezice
viitorul." În 1904 Turnul de Veghe a declarat: "Noi avem în Scripturi ceea ce noi credem că este

76
Gruss. Edmond C, Martorii lui Iehova și speculația profetică , prezbiterian și reformatoare , Publishing Co, pp.
87-88
77
Treziți-vă, 8 octombrie 1968, p.23.
78
Raymond Franz, Criza conștiinței , 2007, p.174.
39
40

o dovadă clară, respectând această dată [1914], dar nu și indicații sau date pentru timp de
intervenție nu este intenția noastră de a intra în rolul de profet la orice grad, ci pur și simplu
pentru a da sub ceea ce ne pare destul de probabil să fie tendința de evenimente ".79

 Predicții (în funcție de data publicării) includ:

1877: Împărăția lui Hristos va ține stăpânire deplină asupra pământului în 1914; evreii, ca
popor, s- ar fi readus în favoarea lui Dumnezeu; "sfinților" s- ar fi dus în cer.

1891-1914 ar fi cea mai îndepărtată limita a statului de oameni imperfecte.

1904: "anarhia la nivel mondial" ar urma sfârșitul Timpurilor Neamurilor în 1914.

1916: Primul Război Mondial s-ar termina în Armaghedonul și răpirea "sfinților".

1917: În 1918, creștinismul ar merge în jos ca un sistem de uitare și să fie urmat de


guvernele revoluționare. Membrii bisericii vor pieri de sabie de război, revoluție și anarhie. În
1920 , toate guvernele pământești ar dispărea, cu anarhia la nivel mondial predominante. 80

1920: împărăția lui Mesia va fi stabilită în 1925 și să aducă pacea în întreaga lume.
Dumnezeu va începe restaurarea pământului. Avraam, Isaac, Iacov și alți patriarhi credincioși vor
fi înviați la viața umană perfectă și să fie făcut prinți și conducători, vizibile reprezentanții noului
Ordin de pe pământ. Cei care s - au arătat ascultători de Dumnezeu , nu va muri niciodată.

1922: anti-tipic "Jubileul”, care va marca intervenția lui Dumnezeu în afacerile


pământești ar avea loc, probabil , căderea din 1925. 81

1924: restaurarea lui Dumnezeu de pământ va începe la scurt timp după 1 octombrie
1925. Ierusalimul ar fi de capital din lume. Înviază "prinți" , cum ar fi Abel , Noe , Moise
și Ioan Botezătorul va da instrucțiuni subiectele lor din întreaga lume , prin radio, iar
avioanele vor transporta oameni la și de la Ierusalim din toate părțile ale globului în doar
"câteva ore".

1938: Armageddon era prea aproape de căsătorie sau de lagăr pentru copii.

79
Turnul de Veghere , 1 martie 1904, p.67.
80
Raymond Franz, Criza conștiinței , 2007, citat p.206-211 .
81
Raymond Franz, Criza conștiinței ,2007, citat pagina 224.
40
41

1941: Au existat doar " luni" rămase până la Armaghedon.

1942: Armageddon a fost " , imediat înaintea noastră."

1961: Treziți - vă !!!, revista a declarat că împărăția cerească "va fi, în secolul al XX - lea,
curăță întregul pământ de răutate."82

1966: Ar fi 6000 de ani de la crearea omului în toamna anului 1975 și ar fi "adecvat"


pentru o mie de ani de domnie a lui Hristos să înceapă la acel moment Timpul a fost să se
scurgă,fără nici o îndoială că viitorul imediat era sigur să fie umplut cu evenimente culminante în
câțiva ani , cel mult părțile finale ale profeției Bibliei referitoare la zilele din urmă ar suferi
împlinirea așa cum a început domnia lui Hristos.

1967: Perioada de sfârșit de timp (începând din 1914) , s - a pretins a fi atât de avansat
încât timpul rămas ar putea fi comparat, nu doar în ultima zi a săptămânii, ci mai degrabă, la
ultima parte a acelei zile.

1968: Nimeni nu putea spune cu certitudine , că bătălia de la Armaghedon . Va începe în


1975, dar timpul a fost "scurge rapid" cu "evenimente cutremurătoare", ce va avea loc. În martie
1968 a existat o perioadă scurtă din timp la stânga , cu doar aproximativ nouă, zece luni rămase
înainte de a 6000 de ani de existență a omului pe pământ este finalizată . 83

1969:Ordinea mondială existentă nu va dura suficient de mult pentru ca tinerii să crească,


vechiul sistemul mondial se va termina în câțiva ani. Martorii tineri s - au spus să nu deranjeze
continuarea învățământului terțiar din acest motiv.

1971: . "Războiul în ziua Domnului" a fost descris ca fiind începutul pe scurt în cadrul
nostru a secolului XX"

1974: A fost doar o perioadă scurtă de timp rămas până la sfârșitul lumii celor răi și
Martorii au fost lăudat pentru vânzarea casele și proprietățile lor de a termina în restul zilelor lor
în acest sistem vechi în serviciul de pionier." 84

82
Treziți-vă! 22 februarie 1961, p.7.
83
Turnul de Veghe , 1 mai 1968 , p. 246 .
84
Turnul de Veghe , 1 mai 1974, p.3.
41
42

1984: Au existat numeroși indici că la sfârșitul anului a fost mai aproape decât la
sfârșitul secolului al 20-lea.

1989: Turnul de Veghe a afirmat că lucrarea misionară creștină a început în primul secol
va fi finalizat în secolul nostru 20. În cazul în care revista a fost republicată în volume legate,
expresia în secolul nostru 20 a fost înlocuit cu mai puțin specifică în zilele noastre.85

CAPITOLUL II. APARIȚIA MEMBRILOR MARTORILOR LUI


IEHOVA ÎN BASARABIA

Prozelitismului iehovist începe pe teritoriul ţării noastre care s-a desfăşurat în două
perioade de timp (care au fost consemnate).

Prima atestare a fost făcută în anul 1891, când însuşi „marele” Charles Taze Russell, a
vizitat or. Chişinău, făcând o vizită „misionară” în Europa. În acel timp el se întâlneşte cu Iosif

85
Turnul de Veghe, 1 ianuarie 1989, p.12.
42
43

Rabinovici, care predica familiilor de evrei din acest teritoriu. Aceste date scurte, au fost extrase
din revista „Turnul de Veghe al Sionului” şi „Mesagerul prezenţei lui Hristos” (1891).

Cea de a doua consemnare a fost făcută, după primul război mondial prin 1919-1920,
când Basarabia a fost anexată României. 86 Un oarecare Ion Andronic, din s. Corjeuţi, venind
acasă din Austria, a început să vorbească oamenilor despre Biblie, punând astfel temelia
„învăţăturii” iehoviste în ţara noastră. Astfel, în anul 1922, prin efortul financiar al „fraţilor” se
construieşte prima casă de adunări, numită pe atunci „Sala Regatului”.

În acelaşi an, un fost prizonier al primului război mondial Moise Ciobanu, se întoarce din
Germania la Bălţi şi formează un grup sectar, care mai târziu a devenit prima congregaţie. Dar
acestea au fost doar începutul invaziei iehoviste că văzând succesul „fraţilor” din acest teritoriu,
întemeitorul iehovismului în România Ioan B. Sima au sediul la Cluj-Napoca, a început să
intuiască „misionari” pentru susţinerea „fraţilor” din Basarabia şi Bucovina.

În 1926, după documentele din arhivă, erau 104 persoane în nordul Basarabiei. Iar în
Bucovina (regiunea Hotinului) numărul lor atingea 200 de persoane. La 8 martie 1931 în această
regiune activau mai mult de 50 de propovăduitori, nouă din ei fiind din Şireuţi. După succesul
prozelitist la 1922, din Corjeuţi, prin construcţia „Regatului” secta s-a extins imediat şi satele
învechinate cum ar fi Feteşti, Caracuşeni, Tabani precum şi Şireuţi, unde „învăţa” pe creştinii
ortodocşi Biblia, Ilarion Bugoian. Activitatea lor pe teritoriul României a fost îngreuiată prin
legea din 28 aprilie 1928, care interzicea propaganda iehovistă, şi astfel conducătorii sectei şi-au
îndreptat acţiunile sale mai mult spre regiunea Bucovinei şi Basarabiei. O altă criză în sânul
sectei a fost părăsirea acesteia de către liderul I.B.Sima, şi primirea lui din nou în rândul
creştinilor ortodocşi.

Toate aceste probleme au făcut ca în iunie 1933 pe lângă sediul central mutat de la Cluj la
Bucureşti prin hotărârea Nr.7509/1932 a Tribunalului Ilfov, fiind înregistrat oficial cu noul
conducător Martin Maghiasoru, să fie fondată o filială pentru „martorii” din Nordul Basarabiei şi
Bucovinei, tipărind buletine speciale „Vestitorul numelui lui Iehova” şi „Sfaturi pentru Martorii
lui Iehova” ce cuprindeau învăţături sectare. Insistenţa lor pentru propagandă n-a încetaţi şi la
începutul lui 1934, conducătorii sectei au mers la o înţelegere cu cei din secta baptistă ce purta
numele „Biblia şi Frăţimea” care activa legal „Pentru o bună recompensă financiară, aceştia au

86
Борисоглебский Е.М. „Свидетели Иеговы”. Пол. издат. Москва, 1969, стр.121.
43
44

oferit „martorilor” legitimaţiile lor, ca aceştia să poată propovedui „legal”, împărţind broşuri
„Unde-s morţii”, „Război şi pace”, „Iadul” etc.

Pentru „întărirea în credinţă”, conducătorii Centrului Mondial Iehovist din Brooklyn, în


acelaşi an 1934, la 4 iunie, trimit un emisar la Chişinău. Paleos Nicolas, trăitor temporar al or.
Constanţa (România).

Acesta, stabileşte legătura cu o oarecare Anna Orlova, trimiţându-i sute de exemplare de


cărţi şi reviste, în limba română şi rusă cu caracter iehovist: „Nădejdea oamenilor la împărăţia lui
împăcat cu Dumnezeu”, „Crearea contemporană”, „Epoca de aur”, „Informatorul” etc.87

Propovăduind o politică religioasă anticomunistă, a fost reţinut de către organele ordinei


de drept din acel timp, şi au trimis dosarul cu materiale la Tribunalul din Constanţa, pentru ca
acesta să fie tras la răspundere. Peste puţin timp apare scrisoarea de răspuns, în care se aduce la
cunoştinţă că încă de la 22 februarie 1934, Paleos Nicolas fusese acuzat conform articolului
Nr.2467 şi prin hotărârea Tribunalului din Bucureşti Nr.1145 de la 22 mai 1934 este declarat
nevinovat şi este eliberat de orice învinuire”. Astfel toate străduinţele forţelor de drept au fost
zadarnice, fiind foarte clar că emisarii iehovişti în România erau numiţi de undeva „de sus”.88

In acest răstimp, în Basarabia apar este doi emisari, oarecare Matilda Copeti şi Golban,
având cu sine actele oficiale eliberate de Ministerul Cultelor prin documentul Nr.114
119/11889/1933. Şeful jandarmilor din oraşul Cernăuţi, a declarat că este neclar cum de înţeles
documentele contradictorii a „Ministerului Cultelor”, care prin altă lege interzic activitatea
sectei.89 Aceşti doi emisari, împrăştiau material prozelitist în limba rusă şi română cu mai multe
titluri: „Stăpânirea lumii”, „Impărăţia”, „Nădejdea lumii”, „Război sau pace” etc., cel mai
interesant fiind autorizarea acestor cărţi cu pecetea Ministerului Afacerilor Externe a României.90

Pe teritoriul Basarabiei în 1936 au apărut alţi doi emisari, trimişi de la Brooklyn, Lomar
Umre şi Cocis Kard, cerând predicarea până la toate hotarele ţării noastre.

Şi în acest context istoric, îşi face apariţia predicatorul Ilarion Bugoianu, ce este trimis cu
„misiune specială” în oraşul Bender, unde ducând o propagandă religioasă şi agitaţie politică,
87
Гажос В.Ф. „Эволюция религиозного сектантства в Молдове”. Изд. Штиинца, Кишинев, 1975, стр.78.
88
Ibidem., pag.80.
89
Ibidem., pag.82.
90
Ibidem., pag.85.
44
45

este arestat, dar în curând „o mână tainică” îl eliberează. La 4 octombrie 1936 în regiunea
Acherman, a fost reţinut un alt activist al sectei „Martorii lui Iehova” Ion Franţ-Ştein, născut în
comuna Terebna, regiunea Bălţi. Acesta, predicând politica anticomunistă, este arestat, dar după
8 zile, prefectul poliţiei or. Bucureşti scrie o telegramă cu Nr.19719/1936 cu următorul conţinut:
„ În legătură cu acea că în Bucureşti pe strada Crişana 33, într-adevăr se află Societatea Bibliei şi
a Tractatelor a „Martorilor lui Iehova” ce a fost legalizată prin hotărârea Tribunalului de la Ilfov,
cetăţeanul Ion Franţ-Ştein care este propovăduitor, îşi are însărcinarea legală conform punctului
Nr.4 a documentului, de a i se da dreptul pentru împărţirea literaturii cu caracter religios ce a fost
editată la tipografia acestei comunităţi în diferite limbi a naţionalităţilor ce trăiesc în România ...”
La Sfârşitul telegramei se spune că acest Ion a efectuat o astfel de propagandă la Constanţa
precum şi la Bucureşti şi se bucură de încredere şi respect, pentru care nu există nici o pricină de
a fi arestat, mai ales pentru chemarea lui de răspundere. Astfel d-l Ion Franţ-Ştein în baza acestei
telegrame a fost eliberat pentru a-şi continua „misiunea”. Eforturile forţelor de drept din ţară, au
început să fie fără nici un rost, pentru că imediat venea ordin „de sus” şi „martorii” erau eliberaţi,
ceea ce a început să creeze nemulţumiri între rândurile reprezentanţilor organelor statale. Sub
aceste presiuni, conducerea a încercat o altă metodă, şi în decursul a doi ani (1938-39) a emis
două legi, una după alta Nr.26208/1938 şi Nr.31999 din 1939, conform cărora categoric este
interzisă activitatea sectei „Martorii lui Iehova” şi a centrului lor „Comunitatea Bibliei şi a
Tractatelor” din Bucureşti, iar averea aceleia trebuie să fie confiscată, ceea ce nu s-a întâmplat
nicidecum. Aceste legi au fost nişte amăgeli pentru a dezorienta pe toţi cei ce afirmau că această
sectă este protejată de conducerea ţării.91 După ce basarabia a fost alipită de Rusia, începând cu
anii '40, pentru „martori” au venit timpuri grele, fiind deportaţi în Siberia pentru propaganda lor
anticomunistă.

Nu a fost oprită prea mult timp activitatea prozelitistă, chiar dacă aceştia, în aceste
condiţii, refuzau armata şi conducerea statului sovietic. Conducătorii sectei îndemnau adepţii,
spre sfârşitul 44 şi începutul anului 1945, să acţioneze în ascuns, cu instrucţiunea următoare:
Luaţi aminte, voi lucraţi în condiţii grele a regimului Satanic. Acum, înainte de Armaghedon,
când el este aproape, conducătorul popoarelor lui Iehova îi va păzi pe acei ce propovăduiesc
ideile acestei organizaţii teocratice. Aduceţi oameni în organizaţia noastră. Prin aceasta vă veţi
mântui ...”. După terminarea celui de-al doilea război mondial, în cadrul istoriei sectei „Martorii
lui Iehova” în teritoriul ţării noastre, distingem trei perioade.

91
Башня Стражи „Благая весть царстве о создании им спасения”. Том.14, Nr.2, 01.02.1925.
45
46

Prima perioadă, între anii (1945-1955) a fost benefică pentru sectă, datorită propagării
active a „învăţăturii” iehoviste.

Cea de a două perioadă (1955-1960) a fost marcată de un declin puternic în rândul


adepţilor iehovismului. Cercetările sociologice arată că aproximativ la jumătatea anilor '50,
creşterea sectei a încetat vertiginos, scăzând influenţa ei asupra populaţiei din cauza neîncrederii
faţă de propovăduitorii iehovişti, iar începând cu anii '60 s-a simţit o abandonare în masă a
sectei.

Iar a treia perioadă (1960-1989, '90) a fost caracterizată ca o perioadă de descompunere a


sectei.92

Astfel, cercetările în acest domeniu au demonstrat că în comuna Răuţel (Făleşti), numărul


„martorilor” s-a micşorat, cu 81% făcând comparaţie între anii 1945-1966. In 1966, 2,9% a
iehoviştilor din comună erau în vârstă, de la 21 până la 30 de ani; 26,6% de la 31 până la 40 de
ani; 32% de la 41 la 50 de ani; 12,5% de la 51 la 60 de ani, 21% - după 60 de ani. Deci, 70,5%
dintre sectari erau mai în vârstă de 40 de ani. Din toţi aceştia 32% aveau serviciu personal;
29,9% - lucrau în colhoz; 2% la alte servicii; 6,1% - pensionari. Tânăra pătură iehovistă, în
majoritate erau copiii acestora.

Secta s-a micşorat chiar şi în localităţile mai vechi formate, prin anii '30, având rădăcini
puternice, aşa ca în comuna Larga (Briceni). Numărul sectanţilor din larga, din anul 1969,
comparativ cu 1945 s-a micşorat de 15 ori, precum şi în satele Danu şi Nicolaevca (Glodeni)
unde în 1973 rândurile lor s-au micşorat cu 73%, iar 68% din cei rămaşi, aveau vârsta mai mare
de 60 de ani. Tot astfel putem spune şi despre comuna Stefăneşti (Făleşti). Despre o creştere
puternică a rândurilor sectarilor iehovişti putem vorbi abia cu sfârşitul anilor 1989 şi începutul
anilor '90, când fosta U.R.S.S. a început a se destrăma şi „fraţii” au putut să se întrunească şi să
predice fără piedici. Primul congres memorabil iehovist a fost ţinut în anii 1989 şi 90 în Polonia,
după care prozelitismul sectar s-a pornit în turneu prin toate oraşele fostei Uniuni Sovietice.

La noi în republică, primul congres ce circumscripţie a avut loc în anul 1991, după care
au mai urmat încă cinci: două în 1996 şi trei în 1997.

92
Иеромонах Герман (Дворцов), op. cit., Tabelul 4, pag.32.
46
47

2.1. MATORII LUI IEHOVA ÎN PERIOADA COMUNISTĂ. OPERAȚIA ,,


SEVER ”

În conformitate cu legislaţia sovietică despre culte, organele puterii sovietice cereau de la


organizaţiile religioase legale respectarea câtorva norme. Se interzicea predica în afara clădirii
casei de rugăciune (bisericii).

Predica era permisă doar în timpul serviciului religios. Conţinutul predicii urma să fie
controlat de organele securităţii de stat. Organele puterii de stat insistau ca predicile şi literatura
religioasă să educe poporul credincios în spiritul dragostei faţă de patria sovietică. Săvârşirea
ritualurilor religioase era permisă doar în clădirile de cult şi de către persoane care au permisiune
de la autorităţile Statului. A cere „Martorilor lui Iehova” să înceteze cu prozelitismul şi
propaganda religioasă, înseamnă a le cere să renunţe la confesiunea lor. Este singurul lucru la
care nu pot renunţa fără să înceteze de a fi „Martor al lui Iehova”.

O altă cerinţă faţă de organizaţia religioasă legală era obligativitatea colaborării


conducerii acesteia cu organele securităţii Statului. Politica de cadre a cultului urma să fie
coordonată cu puterea. Încă o condiţie pentru activitatea legală a organizaţiei religioase era
susţinerea politicii interne şi externe a URSS.93

Au fost şi alte motive pentru care membrii organizaţiei erau persecutaţi. Cercetătorul ms
Gordienco N. S. consideră că, de fapt, erau câteva cauze ideologice pentru persecutarea
„Martorilor lui Iehova”, şi anume: refuzul de sacralizare a socialismului şi apologia acestuia prin
argumentare religioasă; refuzul de a accepta ideologia atee de stat.94

Lumea actuală fiind condamnată la pieire, nu mai valorează nimic pentru „Martori”.
Suferinţele pe care le poate provoca ea, sunt trecătoare. Fericirile ei la fel. De aceea „Martorii”
nu participă la partide politice, Ia conspiraţii. Acţiunea lor, zelul lor se submite exclusiv
propagandei religioase. In rest, poziţia lor e de expectativă, de aşteptare înfrigurată a apropierii
iminente a sfârşitului care s-ar putea să-i găsească aeîmplinind poruncile ”de sus”. Din cele
expuse mai sus concluzionăm că „Martorii lui Iehova” au unele principii de credinţă, care nu
puteau fi acceptate în unele ţări. Astfel, ei au o atitudine negativă faţă de Stat şi societate, refuză
serviciul militar, nu luptă pentru pace, nu participă la alegeri, nu acordă cinste simbolicii
Statului, nu participă la sărbătorile oficiale şi jte toducerea statului, deşi cheamă la ascultare faţă
93
Ce pretinde Dumnezeu de la noi, Watch Tower Bible and Tract Society, 1996,p.9
94
Иваненко С.И. О людях, никогда не росстающихся с Библией, Москва, 1999, p.130-131.
47
48

de legile de stat. 95 Nu este de mirare că membrii organizaţiei au fost persecutaţi aproape în toate
ţările cu regimuri totalitare în Germania nazistă şi Spania franchistă, în ţările comuniste,
simţindu-se și oarecare rezervă faţă de activitatea lor în unele ţări democratice chiar şi în zilele
noastre. Pentru astfel de idei promovate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Martorii”
erau împuşcaţi sau trimişi în lagăre de concentrare.

Din punctul de vedere al autorităţilor sovietice, interzicerea grupărilor religioase


neînregistrate, printre care şi „Martorii lui Iehova”, se face din cauza caracterului lor considerat
anticonstituţional şi antistatal, datorat doctrinei şi activităţii desfăşurate. Astfel, Constituţia
URSS prevedea că fiecare cetăţean este dator să respecte legile Statului, să-şi îndeplinească cu
destoinicie obligaţiile şi să respecte normele de conduită ale societăţii socialiste. Totodată,
legislaţia sovietică prevedea că, indiferent de 1 convingerile religioase, cetăţenii nu se pot
eschiva de la îndeplinirea obligaţiilor cetăţeneşti. Din aceste considerente, „Martorii lui Iehova”
care refuzau încorporarea îr rândurile Armatei Sovietice erau caracterizaţi ca organizaţie
anticonstituţională. Este evident că organele de stat sovietice nu puteau permite activitatea unui
cult care cheamă adepţii săi la nesupunere faţă de legea supremă a Statului - Constituţiei URSS.

Din cele expuse, confirmate şi de cazul RSF Iugoslavia şi cel al RP Ungare, amintite mai
sus, putem presupune că nu atât legislaţia sovietică, care era una pentru toate confesiunile, a
servit drept motiv pentru activitatea în ilegalitate a „Martorilor lui Iehova”, ci unele principii de
credinţă care atrăgeau după sine nedorinţa de a se supune legilor Statului şi refuzul de a se
înregistra oficial, ceea ce până la urmă a dus la represiuni împotriva adepţilor organizaţiei.

 OPERAȚIA ,, SEVER” ÎN RSSM

Istoria omenirii are o mulţime de exemple de „deportări” sau „migraţii forţate” Este
suficient să amintim seriile de evenimente din Vechiul Testament, în mare parte construit pe
descrierea episoadelor selectate din viaţa evreilor deportaţi în Egipt, Babilon şi în alte ţări. De-a
lungul secolelor, motivaţiile deportărilor în masă nu au suferit modificări esenţiale: în spatele lor
se află aceleaşi combinaţii de factori politici şi pragmatici. Sunt prioritare motivele politice
prevenirea revoltelor, curmarea lor, colonizarea ş.a., dar şi rolul factorului economic este destul
de mare şi de regulă, cu timpul eclipsează impulsul politic primordial: forţa de muncă ieftină
(sau şi mai bine - cu titlu gratuit), deplasată la locul şi timpul convenabil. Este necesar să

95
Гордиенко Н.С op. Cit., p.30-33.
48
49

subliniem că practica impresionantă a deportărilor sovietice are o istorie prerevoluţionară destul


de solidă.

După victoria armatei ruse în războiul din Caucaz, sub influenţa propagandei turceşti, a
avut loc migraţia în masă în Turcia a aşa-numiţilor „mohajiri” - munteni din Caucazul de Vest
ocupat. In total, în perioada 1863-1864, din regiunea Kuban din Turcia au venit 398 de mii de
cerchezi, abazi şi nogai, urmaşii cărora încă mai locuiesc în Turcia şi în alte ţări din Orientul
Mijlociu, Europa de Vest şi SUA. 96

Cazuri de migraţii forţate în istoria lumii sunt numeroase şi, în pofida trăsăturii lor
comune pe care le au, există totuşi diferenţe tipologice semnificative. După modul de desfăşurare
97
a acestora, migraţiile pot fi împărţite în două categorii: migraţii represive şi nerepresive.
Semnul distinctiv al migraţiei represive, pe lângă funcţia punitivă, constă în faptul că au o
acţiune directă, având la bază decizii politice ale autorităţilor supreme (mai rar - un acord
internaţional, în cazul repatrierii forţate), care, în general, nu pot fi atacate în instanţă şi nici
discutate.

Unii cercetători, studiind fenomenul, încearcă să facă şi o clasificare a deportărilor care


au avut loc în URSS. Printre principiile clasificării deportărilor propuse de cercetătorii P. M.
Polean şi R. V. Şilişpanov vom remarca deportările pe motive confesionale, care au inclus
„elementele sectare”, în crezul şi propaganda cărora autorităţile Statului vedeau elemente
antisovietice. La acest capitol este vizată, în primul rând, organizaţia „Martorii lui Iehova”, care
a devenit ţinta organelor securiste. Pentru sfârşitul anilor 40 şi începutul anilor ’50, documentele
de arhivă constată că organizaţia „Martorii lui Iehova” „avea o structură organizatorică bine
configurată, dispunea de cadre de conducere experimentate, cunoştea diferite proceduri
conspirative, efectua pe larg instruirea, în cadrul „cursurilor”, a adepţilor organizaţiei în spiritul
confesiunii şi prezenta statistici obligatorii privind activitatea verigilor inferioare, subordonate
98
celor superioare”. In 1947 „Martorii” dispuneau de 18 grupuri care constituiau 178 de filiale
(un grup unea de la 5 la 20 de filiale), iar grupurile din câteva raioane formau o „congregaţie”,
care putea avea până la 2.500 de „vestitori”. Poziţia de neutralitate a „Martorilor”, precum şi
refuzul lor de a vota la alegerile locale au generat, ia scurt timp, o dispută aprinsă. Neutralitatea
96
Авксентьев А. В., Авксентьев В. А- Северный Кавказ в этнической картине мира. Ставро-поль, 1998, р. 96.
97
Подян П. Не по своей воле: История и география принудительных миграций в СССР,Москва , 2011, p.46.
98
Pasat Valeriu . Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești. 1940-1950, ROSSPEN,
2006, P.383.
49
50

politică nu era acceptată de sistemul sovietic. Prin urmare, guvernul a decis să rezolve problema
și deportându-i pe „Martorii lui Iehova”, precum şi pe alte persoane „indezirabile“, începând cu
anul 1949. La 6 aprilie 1949, în cadrul Biroului Politic al PC din URSS, s-a discutat posibilitatea
deportării din teritoriul RSS Moldoveneşti a „culacilor, foştilor moşieri, marilor comercianţi,
membrilor sectelor nelegale şi a familiilor persoanelor din categoriile enumerate”. În urma
acestei acţiuni antiumane, au suferit 11280 de familii (40850 de persoane). Printre aceştia figurau
şi 354 de membri activi ai organizaţiei „Martorii lui Iehova”, care au fost deportaţi în Kazahstan
şi în regiunile alăturate din Federaţia Rusă. Probabil din acest motiv operaţia avea codul „IUG”,
adică „SUD”.

Deportaţii au fost supuşi unor condiţii insuportabile, chiar Ministrul de Interne al URSS,
Krugov S. recunoştea că „deportaţii, un timp îndelungat se aflau în condiţii de trai foarte grele”.
Totuşi, majoritatea „Martorilor lui Iehova” şi-au continuat activitatea. Până în decembrie 1950,
99
în RSSM au fost identificate şi luate la evidenţă 4 grupe de iehovişti. În octombrie 1950,
Ministerul Securităţii al URSS propune o nouă deportare în masă a „Martorilor lui Iehova” din
raioanele de apus ale URSS. Din scrisoarea anexată 1a informaţia transmisă la 19 februarie 1950
de către Abakumov lui Stalin. constatăm că I. V. Stalin a propus ca deportarea acestora să urmeze
în lunile martie - aprilie 1951. Această indicaţie a conducătorului sovietic va fi executată
întocmai, la termenul prevăzut. Dintr-o informație semnată de către Abakumov, Ministrul
Securităţii de Stat, din 19 februarie 1951, adresată lui I. Stalin, aflăm că în perioada 1947-1950
au fost deconspirate şi lichidate câteva organizaţii şi grupări antisovietice ale sectei ilegale
„Martorii lui Iehova”. În acelaşi document se arăta că au fost arestaţi 1048 membri activi şi
depistate 5 tipografii ilegale. Totodată, în document se mai sublinia că „sectanţii ilegalişti
continuă activitatea antisovietică, întărindu-şi rândurile. În scopul curmării activităţii ilegale
antisovietice, Ministerul Securităţii Statului propune ca pe lângă arestarea conducerii sectei să fie
deportaţi membrii activi ai acesteia din RSS Ucraineană, RSS Belorusă, RSS Letonă, RSS
Lituaniană, RSS Moldovenească şi RSS Estonă. Cercetătorul Valeriu Pasat a prezentat o anexă în
care se menţiona că „în perioada 1947-1950 au fost depistate şi lichidate câteva organizaţii
antisovietice şi grupuri ale sectei ilegale a iehoviştilor, care desfăşurau o muncă duşmănoasă
activă în regiunile de vest ale Ucrainei, Bielorusiei, în Moldova şi în Republicile Baltice. În
această perioadă au fost arestaţi 1.043 de conducători şi activişti ai sectei, au fost descoperit
peste 35.000 de exemplare de foi volante, broşuri, reviste şi altă literatură antisovietică iehovistă.

99
Ibidem
50
51

Organele Ministerului Securităţii de Stat ale Ucrainei, Bielorusiei, Moldovei, Letoniei,


Lituaniei şi Estoniei au identificat peste 300 de persoane care fac parte din conducerea
iehoviştilor, inclusiv 13 conducători de organizaţii regionale, 40 - ai celor raionale, 250 de
conducători ai nucleelor sectante şi simpli activişti”.

Ministrul Securităţii de Stat Abakumov propune pentru curmarea activităţii antisovietice


a „Martorilor” din teritoriile menţionate mai sus, pe lângă arestarea conducătorilor sectei, să fie
deportaţi iehoviştii activi şi membrii familiilor acestora. Mai mult ca atât, ministrul securităţii de
stat al URSS propune să fie deportate 3.048 de familii cu 8587 de persoane, specificând anumite
cifre pentru fiecare republică vizată:

RSS Ucraineană - 6.140 de persoane (2.020 familii)

RSS Bielorusă - 394 de persoane (153 de familii)

RSS Moldovenească - 1.675 de persoane (670 familii)

RSS Letonă - 52 de persoane (27 familii)

RSS Lituaniană - 76 de persoane (48 de familii)

RSS Estoniană - 250 de persoane (130 familii).

În acest document se menţionează ca chestiunea a fost coordonată cu secretarii CC al


PC(b) din republicile menţionate, inclusiv cu tov. L. I. Brejnev, secretarul CC a PC(b) al RSS
Moldoveneşti. Cercetătorul ucrainean Golko O. consideră că persoanele deportate urmau să fie
nimicite prin înec în râurile Irtîş şi Obi, prin scufundarea şalupelor, aşa cum era obişnuit să se
100
procedeze cu „duşmanii poporului”. Însă pentru obiectivitate, trebuie si recunoaştem că
această părere nu a fost confirmată prin documente. Drept urmare a memoriului lui Abakumov
„Cu privire la necesitatea deportării din regiunile de vest ale Ucrainei şi ale Belorusei, din RSS
Moldovenească, Letonia, Lituania şi Estonia a membrilor sectei antisovietice a iehoviştilor şi
familiilor lor” din 19 februarie 1951, la 3 martie 1951 este emisă, strict secret, Hotărârea
Consiliului de miniştri al URSS № 667-339cc. În această hotărâre se stipula:

100
Pasat Valeriu. Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti. 1940- 1950, p. 388-389.
51
52

1. Se acceptă propunerea Ministrului Securităţii de Stat cu privire la deportarea


membrilor sectei ilegale antisovietice a iehoviştilor şi membrilor familiilor lor de pe teritoriul
regiunilor de Vest ale Ucrainei şi Bielorusiei, din Moldova, Letonia, Litania şi Estonia.
Ministerul Securităţii de Stat al URSS (Abakumov) să efectueze deportarea în regiunile Irkutsk
şi Tomsk la sfârşitul lunii martie 1951, în conformitate cu hotărârea Consfătuirii speciale pe
lângă MSS al URSS, fără drept de întoarcere la baştină.

2. A extinde asupra deportaţilor prevederile Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al


URSS din 26 noiembrie 1948 „Cu privire la răspunderea penală pentru evadarea din localităţile
de aşezare forţată a persoanelor deportate în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice în
perioada Marelui Război pentru Apărarea Patriei”. Referitor la averea deportaţilor, era prevăzut
să li se permită să ia obiecte personale şi de uz casnic (haine, veselă, instrumente şi inventar
agricol) şi o rezervă de produse alimentare cu o greutate de până la 1500 kg pentru o familie.
Restul averii urma să fie confiscat şi transmis autorităţilor locale. Bunurile confiscate urmau să
fie îndreptate spre acoperirea datoriilor restante faţă de Stat, iar cele ce vor rămâne după
achitarea datoriilor (case, acareturi, inventar agricol, vite ş.a.) vor fi transmise fără plată
colhozurilor, pentru fondul indivizibil. Produsele alimentare, cerealele şi culturile tehnice vor fi
transmise Statului”.101

Deoarece în calitate de puncte de destinaţie figurau, în primul rând, regiunile Tomsk şi


Irkutsk, probabil de aceea şi operaţia a primit denumirea de „Sever”, adică „Nord”. Presupunem
că denumirea operaţiei putea să aibă şi o altă motivaţie de a ofensa conştiinţa religioasă a
deportaţilor. Se ştie că ,,Martorii” acordă o mare atenţie Armaghedonului, ultimei lupte cu forţele
malefice, descrise în cartea „Apocalipsa” în această luptă forţele răului sunt identificate cu
Nordul, mai bine zis cu Regele Nordului”. Folosind această denumire codificată a operaţiei,
autorităţile sovietice se pare că au vrut să le spună „Martorilor” că vor fi duşi pentru totdeauna în
„împărăţia Nordului”, cu trenul „Nordului” şi acolo să se lupte cu răul.

La 24 martie 1951, Consiliul de Miniştri al RSSM emite o hotărâre strict secretă, nr-
00288ss: „Cu privire la confiscarea şi realizarea averilor celor deportaţi din teritoriul RSSM” (О
конфискации и реализации имущества выселенных с территории . Молдавской ССР) care
în mare măsură repeta cele stipulate în Hotărârea Consiliului de Miniştri al URSS № 667-339cc,
dar cu unele specificaţii:

101
Пасат В.И. Трудные страницы истории Молдовы 1940-1950-е годы. Москва, 1994, р. 613-614.
52
53

5. Casele de locuit şi construcţiile agricole confiscate să fie transformate în mod prioritar


în spitale, şcoli, case de copii, biblioteci.

6. Batozele, motoarele să fie transmise staţiilor de maşini şi tractoare la preţul de


evaluare. Răspunderea pentru păstrarea şi comercializarea averilor se pune pe seama preşedinţi
lor comitetelor executive raionale şi organelor de finanţe raionale”. La doar două zile, apare altă
hotărâre specială a Consiliului de Miniştri al RSSM, prin care au fost mobilizate mijloace de
transport auto sub pretextul desfăşurării cu success, lucrărilor agricole de primăvară şi
transportarea cerealelor din localităţile îndepărtate la Chişinău, Bălţi şi Orhei. Trezea suspiciuni
motivul indicat, mai ales că revizia tehnică a mijloacelor de transport era pusă pe seama
Ministerului Securităţii de Stat al RSSM.102

La 23 martie 1951 erau Semnate 1123 de dosare (mai mult decât numărul de familii ce
urau să fie deportate). După un control efectuat, s-a constatat că 167 de dosare cuprindeau
persoane care aveau înlesniri, 24 de dosare au fost remise pentru aft examinate suplimentar, 58
au fost respinse din lipsă de probe, rămânând 680 de dosare care includeau 2524 de persoane.
103
La 27 martie erau semnate deja 752 de dosare, care includeau 2648 de persoane. 104 Vedem că
la două săptămâni de la adoptarea Hotărârii Consiliului de Miniştri al URSS № 667-339cc au şi
fost depistaţi cei mai activi membri ai organizaţiei „Martorii lui Iehova”, pentru a fi incluşi în
lista celor care urmau să fie deportaţi. Se impune întrebarea: cum de a fost posibil ca într-un
termen atât de scurt să se ajungă la astfel de rezultate?

Ministerul Securităţii din RSSM a făcut faţă cerinţelor datorită măsurilor pe care le
prefera, de obicei, pentru controlul şi lichidarea organizaţiilor religioase nelegale. Una dintre
metodele de contracarare a activităţii „Martorilor lui Iehova” era folosirea „agenţilor operativi”.
Acest fapt este confirmat prin informaţii ulterioare, care cu siguranţă se refereau şi la perioada
examinată. Dintr-o informaţie din 8 ianuarie 1960 „Despre organizarea lucrului operativ şi
munca de preîntâmpinare a activităţii duşmănoase a clericalilor şi sectanţilor în Moldova”,
alcătuită de către adjunctul preşedintelul Comitetului Securităţii de Stat pe lângă Consiliul de
Miniştri al RSSM, Volkov, şi şeful departamentului 4 al aceluiaşi Comitet, Govorkov, adresată
Comitetului Securităţii de Stat pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS, aflăm că în lupta cu
„Martorii lui Iehova” sunt folosiţi agenţi infiltraţi. Agentul „Isak” a devenit conducător de strefa
102
Pasat Valeriu. Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti. 1940- 1950, p. 394.
103
ANRM,F.3043,inv.1, d.2, f.43
104
Ibidem. F.44
53
54

şi membru al Comitetului Ocrugului de Est. Securiştii din RSSM aveau sprijinul colegilor din
Ucraina. Astfel, pentru promovarea aceluiaşi „Isak” şi-au adus contribuţia agenţii : „Liogkii”,
„Kohanski” ş.a. din Ucraina. 105În acelaşi timp, la posturi de conducere în organizaţie mai activau
agenţii „Glazkov”, care din august 1959 conducea două strefe; „Vakarciuk” - conducea o secţie;
„Sciastlivîi”, „Lavrentiev”, „Smimov” şi „Saul” activau în calitate de conducători de grupe; alţi
17 agenţi ocupau posturi de conducere în cercuri sau erau membri de rând ai organizaţiei. Sunt
cunoscute numele a câtorva agenţi în rândul „Martorilor lui Iehova”, care informau securitatea
chiar în luna martie în ajunul operaţiei „Sever”: „Veselkov”, „Zub”, „Vladimir”, „Sedoi”.

Din cele arătate mai sus, vedem că în rândurile „Martorilor lui Iehova” activau cel puţin
25 de agenţi ăi securităţii, unii dintre care ocupau chiar posturi de conducere în organizaţie. În
acelaşi document se stipulează că pentru promovarea agentului Isak” la un post de conducere a
106
fost necesar un efort considerabil şi o muncă de doi-trei ani. Unii dintre agenţi lucrau de mai
multă vreme, chiar şi în 1951. Printre ei se numără „Sinimov” şi „Russu”. Despre aceşti doi
informatori aflăm din „Dosarul de deportare a familiei sectantului iehovist Cucuietu Pavel
Ivanovici. Nr. 11194”, de la Arhiva Ministerului Securităţii din RM. Astfel, încă la 17 martie
1951 au fost formulate propuneri pentru deportarea membrilor activi ai organizaţiei şi ai
familiilor acestora, printre care se numără şi familia lui Cucuietu Pavel Ivanovici, locuitor al
satului Speia, raionul Târnova. 107Nu este de mirare că securiştii sovietici au avut posibilitatea să
obţină listele membrilor activi ai organizaţiei de la agenţii infiltraţi. Către 24 martie au fost deja
pregătite listele cu persoanele care urmau să fie deportate din 14 raioane ale RSS Moldoveneşti.
A doua zi, la 25 martie, aceste liste au fost aprobate de către Ministrul Securităţii de Stat din
RSSM, general-maiorul Mordoveţ şi împuternicitul Ministerului Securităţii de Stat al URSS,
general-maiorul Misiurov. Listele au fost depistate în 14 dosare care se păstrează în Fondul 19 al
Arhivei Ministerului de Interne din Chişinău. 108 La 24 martie 1951 este întărit planul de „măsuri”
referitoare la deportarea membrilor activi ai sectei iehoviste şi a familiilor acestora din teritoriul

105
Пасат В.И. Трудные страницы истории Молдовы 1940-1950-е годы. Москва, 1994, р. 651-658.
106
Ibidem , p.653.
107
Dosarul de deportare a familiei sectantului iehovist Cucuietu Pavel Ivanovici. Nr. 11194, Arhiva Ministerului
Securităţii din RM, fila 15 şi 15 verso, vezi Olaru-Cemârtan Viorica. Dosarele secrete ale deportării din 1951: studiu
de caz, în Destin românesc, An. III (XIV) nr. 2-3(54), 2008, p. 213-224
108
Cercetătorul Valeria Pasat a depistat în Arhiva Ministerului Securităţii de Stat al Republicii Mol¬dova listele doar
pentru 7 raioane: Lipcani, Edineţ, Brătuşeni, Briceni, Râşcani, Sângerei şi Tâmova, vezi documentul nr. 21 din
Пасат В. И. Трудные страницы истории Молдовы 1940-1950-е годы.Москва,1994, p.623-625
54
55

RSSM, iar la 26 martie Ministrul Securităţii de Stat al RSSM, general-maiorul Mordoveţ, aprobă
lista persoanelor care urmau să fie implicate în realizarea operaţiei „Sever”.

La organizarea deportării „Martorilor lui Iehova” şi a familiilor acestora au fost luate |


serie de măsuri preventive, printre care:

a) Pentru derularea cu succes a operaţiei au fost înfiinţate grupe operative cu


următoarea componenţă: sef de grupă operativă; trei militari şi doi activişti reprezentanţi ai
Comitetului executiv raional de deputaţi ai oamenilor muncii.

b) Fiecare grupa operativă avea de ridicat câte 2 familii, pe care urma să le


însoţească până la staţia de îmbarcare şi să le predea şefului de eşalon.

c) Totodată, reprezentanţii Comitetelor executive raionale, după finisarea operaţiei,


urmau să alcătuiască registrele averilor rămase, pentru a fi confiscate, şi asigurarea pazei
acestora.

Sub responsabilitatea şefilor de secţie orăşeneşti şi raionale şi împuterniciţilor de la


minister, în fiecare raion cuprins de operaţia „Sever” a fost alcătuit câte un plan de operaţii, în
care erau prevăzute: organizarea grupului operativ, locul concentrării corpului operativ,
militarilor şi transportului auto; locul petrecerii instructajului cu corpul operativ şi cu activul;
etapele realizării operaţiei; legătura cu grupele operative şi staţiile de îmbarcare.

După o pregătire minuţioasă, în noaptea dintre 31 martie şi 1 aprilie a demarat operaţia


„Sever”. în cadrul acesteia au fost implicaţi 546 de “lucrători operativi” ai Ministerului
Securităţii de Stat, 1.127 de ofiţeri, sergenţi şi soldaţi din subordinea aceluiaşi minister, 275 de
ofiţeri şi soldaţi din subordinea Ministerului de Interne şi 750 de persoane din organele locale de
partid.109

Deşi în "Hotărârea Consiliului de Miniştri al URSS despre deportarea membrilor activi ai


sectei ilegale a iehovîştilor şi membrilor familiilor lor” (februarie 1951) se stipulează: „să se
permită a lua din obiectele personale, obiecte casnice (îmbrăcăminte, veselă, instrumente
agricole şi de meşteşugărit), la fel şi hrană pentru fiecare familie până la 1500 de kg, cealaltă
avere să fie confiscată şi transmisă autorităţilor sovietice locale, realitatea însă a fost de altă

109
Fuștei Nicolae. Deportări pe motive confesionale. Operaţia „Sever" (1 aprilie 1951), în ProMe-moria, nr.3,2012,
p, 102.
55
56

natură. Aceasta ne-o dovedesc mărturisirile deportaţilor. Iată ce spune Serghei Şobe, născut în
1934: „îmi amintesc bine ziua aceea. Dimineaţa devreme, în jurul orei 5, au venit grupele de
ostaşi. Ofiţerul superior ne-a anunţat că trebuie să ne strângem urgent lucrurile personale, pentru
că vom fi deportaţi în regiunile depărtate ale Rusiei. Nimeni nu ne-a spus în ce localitate ne vor
duce, nici ce ne aşteaptă la locul nou. Ne-au permis să luăm cu noi 1,5 tone de lucruri. Când au
venit camioanele, s-a constatat că sunt prevăzute pentru 4 familii, care împreună nu pot lua mai
mult de 3 tone. Ne-au urcat în camion împreună cu bagajele îmi amintesc că eram cam 12-13
persoane şi am luat cu noi doar cele mai necesare obiecte. Toată averea noastră, casa, pământul
110
au fost confiscate. Nici până în prezent nu am putut să ne recuperăm averea. Înainte de
deportare, autorităţile locale trebuiau să le înregistreze „Martorilor” toate bunurile. Totuşi, de
cele mai multe ori, ei treceau pe listă doar lucrurile de mică valoare. Obiectele preţioase pur şi
simplu „dispăreau. Nu ne surprinde faptul că în timpul deportărilor au fost cazuri de furturi în
lucrarea cercetătorului O. Golkd „Свiдки егови - сибiрський маршрут” se spune: „în timpul
deportărilor totul depindea de ofiţerii NKVD. Dacă aceştia găseau între obiectele „Martorilor lui
Iehova” careva obiecte preţioase (ceasuri, inele de aur, cercei, bani), unele lucruri dintre celei
confiscate le rămâneau lor (totodată, ofiţerii porunceau soldaţilor să întoarcă buzunarele pe dos,
luându-le cele furate).111

Potrivit ordinelor emise, celor ce urmau să fie deportaţi trebuia să li dea suficient timp
pentru a-şi strânge lucrurile personale înainte de a fi duşi Ia tren în plus, vagoanele aveau să fie
„amenajate pentru transportul persoanelor“. Faptele însă au fost complet diferite. în toiul nopţii,
în jur de opt soldaţi şi funcţionari veneau, pe neaşteptate, acasă la o familie de „Martori”. îi
trezeau pe toţi şi le arătau ordinul de deportare. Le spuneau că au Ia dispoziţie doar câteva ore
pentru a-şi strânge tocnirife înainte de a fi duşi la trenurile care îi aşteptau. Se afirmă că operaţia
„Sever” a început la ora 4 în dimineaţa spre 1 aprilie şi s-a sfârşit la ora 20. După cum îi
comunica la ora 11 şi 30 de minute Ministrul Securităţii RSSM, Mordoveţ, lui Ogolţov, Ministrul
adjunct al Ministerului Securităţii URSS, erau deja ridicate 696 de familii cu 2398 de
persoane.112 Spre sfârşitul procesului de îmbarcare se stipula că au fost ridicate 723 de familii cu
2617 de persoane (808 bărbaţi, 967 de femei şi 842 de copii de vârstă până la 15 ani).

110
Неизвестные страницы истории, în Общество Сторожевой Башни, 2000, р. 19.
111
Гсшько О. Свiдки Егови — Сибгрський маршрут, р. 23.
112
Пасат В.И. Трудные страницы истории Молдовы 1940-1950-е годы. Москва, 1994, р. 631.
56
57

După părerea noastră operaţia „Sever” a luat sfârşit în momentul când s-au închis
vagoanele şi trenurile au pornit spre Siberia. în acest caz ar trebui să acceptăm că operația a luat
sfîrșit la ora 1 și 40 de minute , spre 2 aprilie când a pornit trenul din gara Bălți . 113Deşi operaţia
s-a desfăşurat într-un spaţiu limitat al RSSM (circa 30% din teritoriu), acţiunile autorităţilor în
cadrul operaţie „Sever” nu au rămas neobservate atât de către cetăţenii URSS, cât şi de cei din
străinătate. In arhivele organelor sovietice, de partid şi ale Mmisterului de Interne sunt depozitate
multe documente care reflectă starea de spirit a diferitelor categorii de cetăţeni. Sunt şi dintre
cele care afirmă „susţinerea” organelor competente referitor la deportarea „Martorilor lui
Iehova”. Despre viața în coloniile special ne vorbesc documentele de arhivă, dar și mărturiile
celor care au fost au fost martori la deportări.

2.2.MARTORII LUI IEHOVA DUPĂ PROCLAMARE INDEPENDENȚEI PÎNA


ÎN ZILELE NOASTRE

La Chişinău în anul 1991 activau deja 2 congregaţii cu 350 de vestitori. „Martorii" din
Moldova, pentru prima dată în istoria lucrării din această ţară, s-au putut ţine în mod liber
congrese de circumscripţie. Un alt eveniment deosebit a avut loc în 1992: congresul internaţional
din Sankt Petersburg (Rusia). La acest congres au asistat mai mulţi delegaţi din Moldova decât
au asistat la cele trei congrese ţinute în 1989 în Polonia. 114 Moldova la 27 august 1991a devenit
independent și întrucât sovieticii erau cei care interziseseră lucrarea „Martorilor lui Iehova” în
Moldova, interdicţia nu mai era acum în vigoare. Cu toate acestea „Martorii" nu erau încă
înregistraţi din punct de vedere juridic ca organizaţie religioasă. La îndrumarea Corpului de
Guvernare, „Martorii” de la biroul din Moldova au acţionat cu promptitudine şi au făcut
demersuri pe lângă instituţiile guvernamentale competente , pentru ca organizaţia „Martorii lui
Iehova” să fie recunoscuţi din punct de vedere juridic. Răspunsul noii conduceri a fost favorabil.
Însă era nevoie de timp pentru întocmirea documentelor necesare, dar în cele din urmă, la 27
iulie 1994, a fost primit act oficial de înregistrare. După circa şase decenii de interdicţii,
persecuţii şi detenţii, ei puteau predica fără oprelişti. De asemenea, puteau ţine congrese de
district. Într-adevăr, în august 1994, la o lună după obţinerea recunoaşterii juridice, „Martorii lui
Iehova" s-au întrunit pe cel mai mare stadion din Chişinău pentru primul congres de district ţinut
vreodată în Moldova.115

113
ANRM,F.3043,inv.1, d.2, f.43
114
Chorzow ( lîngă Katowice), Poznan și Varșovia
115
Martorii lui Iehova în Moldova, în http:// www.privilegiul.info/archives/13583
57
58

Organizaţia religioasă a „Martorilor lui Iehova” din Republica Moldova este o uniune
benevolă de credincioşi, formată în scopul mărturisirii şi răspândirii credinţei „Martorilor lui
Iehova”. Aria de activitate a organizaţiei este Republica Moldova. Organizaţia îşi desfăşoară
activitatea pe baza Bibliei, respectând prezentul statut şi Legea Republicii Moldova, Despre
Culte, precum şi alte legi în vigoare ale Republicii Moldova. In problemele care nu sunt
reglementate prin acest statut civil, Organizaţia se conduce după legea ei canonică.

Organizaţia îşi desfăşoară activitatea sa prin intermediul comun religiei locale a


Martorilor lui Iehova din Republica Moldova. În baza Bibliei, Organizaţia şi comunităţile
religioase locale este subordonată din punct de vedere canonic. Corpul de Guvernare al
organizaţie mondiale a Martorilor lui Iehova, care îi cuprinde toţi martorii de pe glob se află de
asemenea sub supravegherea spirituală a Centrului Administrativ al Organizaţiei Religioase a
Martorilor lui Iehova. Organizaţia este persoană juridică dispune de patrimoniu separat, are
bilanţ propriu, poate dobândi în numele propriu drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale să-şi
asume obligaţiuni, poate conturi deschise (inclusiv conturi valutare) la instituţiile bancare din
Republica Moldova, poate fi reclamată în instanţă de judecată. Sub dirijarea spirituală a
Centrului Administrativ Regional, Organizaţia acţionează ca birou de distribuţie pentru a servi ca
organism de legătură al tuturor comunităţilor religioase locale ale Martorilor lui Iehova din
Moldova.

Organizaţia are sigilul rotund, ştampilă şi formulare cu propriul său antet. Activitatea
celor peste 20 000 de Martori ai lui Iehova din Republica Moldova se supraveghează. Se
expediază în fiecare lună peste 16 tone de literatură celor aproximativ 250 de congregaţii din
Moldova. Sediul Organizaţiei se află în or. Chişinău pe strada Ialoveni, 96.

58
59

CONCLUZIE

În Ortodoxie cei care cred în Hristos , primesc Duhul Sfânt pentru ridicarea lor la iubirea
față de Tatăl și față de Fiul ca frate dumnezeiesc făcut om asemenea lor , dar și dragostea față de
ceilalți oameni ca frați în Hristos spune foarte frumos Părintele D. Stăniloaie. Ca o caracteristică
generală a sectei Martori lui Iehova , pot spune că ei încearcă să-și cîștige adepții prin criticarea
Bisericii noastre Ortodoxe , pe care o socotesc învechită inadaptabilă la noile vremuri pe care le
trăim. Se uită prea ușor că Biserica nu e a clerului și nu-i nici a oamenilor; ea este a lui Iisus
Hristos , Domnul și Dumnezeul nostru , Fiul lui Dumnezeu, Unul născut mai înainte de toți vecii.
Biserica nu este a oamenilor , ci pentru oameni. Ceea ce a hotărît Iisus Hristos în legea sa , în
Noul Testament rămînînd valabil pîna la sfîrșitul veacurilor. După aceasta lege vor fi judecați toți
oamenii ,, Cerul și pămîntul vor trece dar cuvintele Mele nu vor trece” zice Domnul. Să nu
ne lăsăm amagiți de acești, ,, Lupi" despre care Domnul zice că vor veni îmbrăcați în piei de oaie
să amăgească lumea. Îi veţi auzi vorbind despre pace, despre libertate, egalitate, fraternitate,
despre democraţie, că vor face minuni (vindecări, etc.).Să nu-i credeţi ! Şi mulţi prooroci
mincinoşi se vor fi scula și vor amăgi pe mulţi... Atunci de va zice cineva: Iată, Mesia este
aici sau dincolo, să nu-i credeţi... Căci se vor ridica Hristoși mincinoşi şi vor da semne mari
şi chiar minimi, ca să vă amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. (Matei 24; 11,23)

,, Deci , de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieșiți; iată este în cămări să nu-
i credeți. Căci, precum fulgerul iese de la răsărit și se arată pîna la apus, așa va fi și
venirea Fiului Omului. “(Matei 24, 26-27)
Istoria omenirii are o mulţime de exemple de „deportări” sau „migraţii forţate” Este
suficient să amintim seriile de evenimente din Vechiul Testament, în mare parte construit pe

59
60

descrierea episoadelor selectate din viaţa evreilor deportaţi în Egipt, Babilon şi în alte ţări. De-a
lungul secolelor, motivaţiile deportărilor în masă nu au suferit modificări esenţiale: în spatele lor
se află aceleaşi combinaţii de factori politici şi pragmatici. Sunt prioritare motivele politice
prevenirea revoltelor, curmarea lor, colonizarea ş.a., dar şi rolul factorului economic este destul
de mare şi de regulă, cu timpul eclipsează impulsul politic primordial: forţa de muncă ieftină
(sau şi mai bine - cu titlu gratuit), deplasată la locul şi timpul convenabil. Este necesar să
subliniem că practica impresionantă a deportărilor sovietice are o istorie prerevoluţionară destul
de solidă. După proclamarea independenței Organizaţia religioasă a „Martorilor lui Iehova” din
Republica Moldova este fiind cosiderată de către stat o uniune benevolă de credincioşi, formată
în scopul mărturisirii şi răspândirii credinţei „Martorilor lui Iehova”. Aria de activitate a
organizaţiei este Republica Moldova. Organizaţia îşi desfăşoară activitatea pe baza Bibliei,
respectând prezentul statut şi Legea Republicii Moldova, Despre Culte, precum şi alte legi în
vigoare ale Republicii Moldova.

Sub masca acestei organizației religioase se ascunde una dintre cele mai mari
întreprinderi economice bazată pe o fantastică exploatarea a credulității membrilor, transformați
printr-o strategie bine pusă la punct în ființa fără voință proprie, care execută orice dispoziții
venite de sus, ca un fanatism rar întâlnit și periculos nu numai din punct de vedere religios, ci și
social. La 27 iulie 1994, a fost primit actul oficial de înregistrare.

60
61

BIBLIOGRAFIA

Biblia sau Sfânta Scriptură, Tipărită cu Binecuvîntarea Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române ,cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutul Biblic și de Misiune
Ortodoxă.
Lucrări de Bază
1. ANRM,F.3043,inv.1, d.2, f.43
2. Antim Radu., Societatea ,, Martorii lui Iehova “ în contextul fenomenului sectar , Ed. Cluj-
Napoca, Arhidiecizana, 1996.
3. Arhim.Pantelimon Bezeniti, Iehoviștii, dușmanii credinței și a patriei, Atena, 1994.
4. Cercetătorul Valeria Pasat a depistat în Arhiva Ministerului Securităţii de Stat al Republicii
Moldova listele doar pentru 7 raioane: Lipcani, Edineţ, Brătuşeni, Briceni, Râşcani, Sângerei şi
Tâmova, vezi documentul nr. 21 din Пасат В. И. Трудные страницы истории Молдовы 1940-
1950-е годы.Москва,1994, p.623-625
5. Pr. David Pestroiu, Ortodoxia în fața Prozeletismului ,, Martorii lui Iehova “ ediția II-a ,Editura
Reîntregirea , Alba Iulia, 2013.
6. Dosarul de deportare a familiei sectantului iehovist Cucuietu Pavel Ivanovici. Nr. 11194, Arhiva
Ministerului Securităţii din RM, fila 15 şi 15 verso, vezi Olaru-Cemârtan Viorica. Dosarele
secrete ale deportării din 1951: studiu de caz, în Destin românesc, An. III (XIV) nr. 2-3(54),
2008, p. 213-224
7. Franz. Raymond, În căutarea creștină Libertatea , Atlanta: de Comentariu, 2007, Presă, pp 18-28
8. Fuștei Nicolae, Creștinismul pe înțelesul tuturor, Chișinău, 2009
9. Fuștei Nicolae. Deportări pe motive confesionale. Operaţia „Sever" (1 aprilie 1951), în
ProMemoria, nr.3,2012.
10. Fuștei Nicolae, Persecutarea oraganizației ,, Martotilor lui Iehova”. Operația ,, Sever “ în
RSSM, Chișinău 2013
11. Fuștei Nicolae. Din istoria Martorii lui Iehova, în Curier Ortodox, nr.15(22),1996,p.4.
12. Gruss. Edmond C, Martorii lui Iehova și speculația profetică , prezbiterian și reformatoare ,
Publishing Co, pp. 87-88

61
62

13. Îndrumări Misionarea elaborate de un colectiv de autori de la Institutul Teologic Universitar din
București, coordinator: pr.prof. dr. Dumitru Radu, E.I.B.M.B.O.R, Editura Institutul Biblic și de
Misiune Ortodoxă, București, 1986.
14. Pasat Valeriu . Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldovenești. 1940-
1950, ROSSPEN, 2006.
15. Pr.David Pestroiu, Martotii lui Iehova – Sunt ei creștini ? ediția II-a ,Editura Reîntregirea , Alba
Iulia, 2013.
16. P.I.David, Călauză creștină, Arad, 1987.
17. P.I.David, Invazia Sectelor vol I, Editura CRIST-1, București, 1997.
18. Pr.Al.N.Consantinescu., Sectologie; istoriculși combaterea sectelor din România, Ediția III-a,
București, 1943
19. Pr.Prof.Dr. Nicolaie Necula, în Tradiția și înnoire în slujirea liturgică, vol II, Galați, 2001
20. Necula Ion, Chiș Traian. Din activitatea dușmănoasă a unor sectanți mileniști cazul Ruginoasa,
în revista Securitatea–buletin intern, nr2(14)/1971, editată de Consiliul Securități Statului, p.86.
21. Raymond Franz, Criza conștiinței ,Oradea, 2007.
22. W.Lingle, Abordarea cu dragoste a Martorilor lui Iehova, Făgăraș, 1997.
23. Walter Martin. Împărăția cultelor eretice, Oradea : Editura Creștină, 2001
24. Авксентьев А. В., Авксентьев В. А- Северный Кавказ в этнической картине мира. Ставро-
поль, 1998.
25. Борисоглебский Е.М. „Свидетели Иеговы”. Пол. издат. Москва, 1969.
26. Башня Стражи „Благая весть царстве о создании им спасения”. Том.14, Nr.2, 01.02.1925.
27. Гажос В.Ф. „Эволюция религиозного сектантства в Молдове”. Изд. Штиинца, Кишинев,
1975Подян П. Не по своей воле: История и география принудительных миграций в
СССР,Москва , 2011.
28. Иваненко С.И. О людях, никогда не росстающихся с Библией, Москва, 1999.
29. Неизвестные страницы истории, în Общество Сторожевой Башни, 2000
30. Пасат В.И. Трудные страницы истории Молдовы 1940-1950-е годы. Москва, 1994.

Publicații Iehoviste
1. Ce pretinde Dumnezeu de la noi, Watch Tower Bible and Tract Society, 1996,p.9.
2. Ibidem, Trezițivă! 22 octombrie 1996,p.9.
3. Ibidem, Trezițivă!,8 decembrie 1996, p.14.
4. Idem, Să ne apropiem de Iehova, 2002, p.303.
5. Idem, Trezițivă!,22 februarie 1994, p.22.
6. Idem, Trezițivă!, 8 iunie 1993, p. 13-17.
7. Idem, Turnul de Veghere, 1 august 1997, p.23.
8. Idem, Trezițivă!, 22 octombrie 1995, p.5.
9. Idem, Tu poți trăi pentru totdeauna în paradis pe pământ, 1986, p.253.
10. Idem, Turnul de Veghere, 1 aprilie 1996, p.31.
11. Ibidem, p.13.
12. Idem, Turnul de Veghere , 15 februarie 1996, p.20-21
13. Ibidem, Turnul de Veghere, 1 septembrie 1998,p.29.
14. Idem, Turnul de Veghere, 15 martie 1997,p.24.
15. Idem, Turnul de Veghere , 1 ianuarie 1991, p.14.
62
63

16. Idem, Turnul de Veghere, 1 ianuarie 1991, p.21.


17. Ibidem, p.26-27, 29.
18. Ibidem, 15 februarie 1996, p.25.
19. Ibidem, 1 mai 1995, p.23.
20. Ibidem, 15 ianuarie 1992, p.30.
21. Treziți-vă! 22 aprilie 1994, p.7.
22. Treziți-vă!, 22 aprilie 1994, p.8.
23. Turnul de Veghere, 15 septembrie 1996, p.19.
24. Turnul de veghe, 15 august 2011,p.22
25. Turnul de Veghere , 1 martie 1904, p.67.
26. Turnul de Veghe , 1 mai 1968 , p. 246 .
27. Turnul de Veghe , 1 mai 1974, p.3.
28. Turnul de Veghe, 1 ianuarie 1989, p.12.
29. W.T.,Trezițivă!, 22 octombrie 1997,p.26.
30. W.T.,Martorii lui Iehova România ,p.9.
31. W.T., Trezițivă!, 22 octombrie 1997, p.22-23.
32. W.T, Trezițivă!, 8 martie 1998, p.28.
33. W.T, Să aducem argumente ..., p.20.
34. W.T, Turnul de Veghere, 15 martie 1997, p.21.
Infromație Auxiliară
1. Sursă internet : https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taze_Russell
2. Sursă internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Franklin_Rutherford
3. Sursă internet: htttp: // logod.md/2008/02/20/martorii-lui-iehova
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Jehovah%27s_Witnesses
5. A se vedea studiul citat la www.Watchtowerinformationservice.org.
6. Sursă internet :http://www.jwfacts.com/watchtower/statistics.php
7. Sursă internet:http:// www.privilegiul.info/archives/13583

63
64

Declaraţia privind asumarea răspunderii

Subsemnatul, Ion Condrea, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza


de masterat sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz contrar,
urmează să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Condrea Ion
Semnătura Data

64