Sunteți pe pagina 1din 75

l

ECDL - Permisul European de Conducere a Computerului

Baze de date

- Microsoft Access 2Ot3'

Casa de Edituri EUROAPTITUDINI

2013
Autor: Raluca Constantinescu, lonut Ddndili

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rom5niei


coNSTANT|NESCU, RALUCA
Baze de date : Microsoft Access 201-3 / Raluca
Constantinescu, lonut DiniilS. - Bucuregti : Euroaptitudini,
20L3
lsB N 978-973 -I7 19 -28-3

l. D6ndil5, lonul

004.42 ACCESS

Copyright @ 2013 Casa de Edituri EUROAPT|TUDtNI


Toate drepturile sunt rezervate casei de edituri EUROAPTITUDINI. Nicio parte a acestei cdrli
nu poate fi reprodusi sau utilizatd in orice formi sau scop, prin metode mecanice sau
electronice, inclusiv fotocopiere, inregistrare sau orice alt mijloc de inmagazinare gi prelucrare
a informaliei fird aprobarea scrisi a editorului.

"European Computer Driving Licence", ECDL gi logo-ul ECDL sunt mdrci inregistrate ale European
Computer Driving Licence Foundation Limited. Editura EUROAPTITUDINI este o entitate independentb
de Fundatia European Computer Driving Licence Limited Si nu este afiliati cu Fundalia European
Computer Driving Licence Limited in niciun fel. Manualul poate fi folosit la sprijinirea cursanlilorin a se
pregiti pentru examenele ECDL. Nici FundaJia European Computer Driving Licence Limited, nici ECDL
ROMANIA 5i nici Editura EUROAPTITUDINI nu garanteazi c5 utilizarea acestui manual vi asigur5
promovarea examindrilor.
Acest manual nu a fost analizat din punct de vedere al acuratelii tehnice Si nu garanteazdci utilizatorul
va promova examenele ECDL la care se referS. Autorizarea ECDL ROMANIA relevd faptul ci manualul
acoperi intr-o manierS satisfecetoare noliunile programei analitice ECDL. Orice test de evaluare gi/sau
performanli bazate pe exerciliile conlinute in acest manual se referl numai la acest manual Si nu
constituie sau implici certificarea de cdtre Fundalia European Driving Licence cu privire la Examenele
ECDL. Pentru detalii legate de suslinerea examenelor ECDL in !ara dvs. vi rugdm si contactati ECDL
ROMANIA (www.ecdl.ro) sau si vizitali web site-ul Fundaliei European Computer Driving Licence
Limited la www.ecdl.org .

Pentru a sustine examenele necesare obtinerii unui certificat ECD! trebuie sE vi inregistrali in
program prin achizitionarea unei serii unice de inscriere. in lipsa unei asemenea serii, niciun test nu
poate fi sustinut gi niciun certificat ECDL sau o altd formi de recunoagtere nu poate fi acordatl
candidatului. Seriile unice de insciere ECDI pot fi obtinute de la orice Centru de Testare acreditat
ECDt.
Referirile la ,,European Computer Driving Licence" (ECDL) includ ,,lnternational Computer Driving
Licence" (ICDL). Programa analitici oficiali utilizatd in cadrul programului de certificare ,,European
Computer Driving Licence" (ECDL) Si ,,lnternational Computer Driving Licence" (ICDL) este disponibili pe
web site-ul Fundatiei European Computer Driving Licence Limited.
Schema de certificare conform Noului program ECDL

Module START

Modulc STARI Module STANDARD

ECDL Standard re obtine dupi promovarea a 4 module fixe ECDL start !i 3 module
la alegere ECDI Standard.

ECDI E (pert s€ obline pentnr minim 3 rnodule nivel avansat prolnwatE

-
Module SIART Module STANDARD

,ll==:3 -;:1i=S_*,'r€
,:::Si .:.::=
tii-€lj;:.=E$rf'i:= =
ffi

Module START

Module SIART Module STAI'IDARD


llr*r,-!' 1-,, --=-i:.;.,,
'zi"tl=: nro;,r"-= e!:*-' I : r
t- '-*=
i*€€;::.;:
lit;ir::
q':-,=:==S:'il;..-:

ranconffh&mo*dc
cdtrlfulrmrmoddclor
& grofld rb cortificaru
nCcc|rcnrli|lblhd h fiip
PrefaJi........ 7

Lectia 1- Utilizarea aplicatiei Access

1.1 Concepte generale privind bazele de date...'.'. 9

1.2 Deschiderea 5iinchiderea aplicaliei Access.'..


10

1.3 Deschiderea gi inchiderea unei baze de date existente""""""""


It
L4
1.4 Crearea unei baze de date noud.'.".'.'..
16
1.5 Salvarea unei baze de date.'...'.
16
1.5 Utilizarea funcliei Help..'.'.'.'..'
16
1.7 Modificarea barelor de instrumente..."""""'

Lectia 2 - Tabele
20
2.1Operaliile PrinciPale
2.2 Definirea cheilor unei tabele'
" 31

33
2.3 Modificarea structurii uneitabele""""'
36
2.4 Legiturile uneitabele........'

Lectia 3 - Prelucrarea datelor


40
3.1 Operalii de ciutare, sortare 5i filtrare""'
46
3.2 Interogarea bazei de date.'.'.'.

Lectia 4 - Formularele
53
4.1 Lucrul cu formularele...".'.'..'..
Lectia 5 - RaPoarte
60
5.1 Lucrul cu rapoartele'...".....".'.

69
5.1- Pregitirea pentru imprimare'.
7t
6.2 Opliuni Pentru imPrimare..
72
Simuliri Access.....'.'
Frefatd
Utilizarea calculatorului este necesard acum aproape in orice domeniu de
activitate sau in viala de zi cu zi. Cunogtinlele practice in domeniul utilizirii
viala la
calculatorului permit persoanelor de toate v6rstele si i5i imbundtiteasci
ECDL' at6t in
nivel personal sau profesional. AderAnd la un standard aga cum este
c6t 9i certificarea'
ceea ce priveste pregitirea, cu ajutorul acestui manual acreditat,
beneficiafi de o serie de avantaje:
- cre5terea adaptabilitSlii la schimbirile aduse la locul de munci
de implementarea
noilor tehnologii;
- cresterea competenlei, increderiiin sine 5i motivaliei,
prin oblinerea de noi abilitili
gi a unei certificiri recunoscute internalional;
- imbunitSlirea perspectivelor de promovare in carierS;
un loc de muncS mai
- posibilitatea de deschidere de noi oportunitSli pentru a obline
bun sau o bursS;
- scdderea probabilit5lii de a pierde o oferti de serviciu;
unor aplicalii mai
- oferirea unei baze pentru specializiri ulterioare in utilizarea
complexe sau mai sPecializate.

permisul european de conducere a computerului (ECDL - European computer


certificare a competentelor
Driving Licence) este cel mai risp6ndit program de
de tr5ri si numirS p6n5 in
digitale recunoscut la nivel internalional in peste 148
peste t2 milioane de
prezent, conform informaliilor furnizate de ECDL ROMANIA,
persoane inregistrate in program la nivel internalional'

de citre Fundatia ECDL


Programul EcDL/lcDL este administrat la nivel mondial
(ECDL Foundation). Fundalia este o organizalie non-profit,
rolul ei fiind acela de a
pe computer 5i cunogtinlele lT'
promova, dezvolta gi certiiica abilitSlile de operare
unor organizatii locale, care
Acesta se realizeazj prin acordarea sub-licenlei ECDL
stabilit de Fundatia
administreazi programul la nivel nalional, conform standardului
ECDL.

licenta ECDL'
inRom6nia, ECDL ROMANIA este organizalia care implementeazd
curs ECDL, asa cum este cazul 9i
av6nd intre atribulii 5i acreditarea suporturilor de
acestui suPort de curs.
Acest manual realizeazi inilierea in domeniul bazelor de date, folosind aplicalia
Microsoft Access 2013. Manualul este realizat in conformitate cu cea mai noui
versiune a programei ECDL, respectiv programa analitici versiunea 5.0 gi a respectat
standardele de calitate impuse de ECDL RoMANIA, oblinend acreditarea ECDL.

Acest manual este util oricirei persoane care doregte si oblind certificarea
ECDL
complet, indiferent cd este angajat intr-o companie privatd sau publici,
cd este
functionar public, profesor sau este angajat in orice alt domeniu
de activitate. Lecliile
sunt prezentate intr-un format atractiv gi permit atet utilizarea
sa ca suport de curs
pentru cursuri organizate la sali cu traineri profesionigti,
c6t gi pentru studiul
individual.

Vi dorim mult succes!

Editura Euroaptitudini
Leclia 1
Utilizarea aplicafiei Access
L.1. Concepte generale privind bazele de date
la nivel
Societatea informaliona16 a secolului XXI aduce in prim-plan comunicarea
global gi accesul rapid la informalia stocati oriunde in lume' Accesul la informalie
prin intermediul Internetului 5i, mai ales, abilitatea de a stoca 5i analiza o mare
cantitate de date cu ajutorul calculatorului, constituie avantaje firi
precedent'
interdependente'
Datele stocate 5i prelucrate sunt foarte complexe, cu foarte multe
lucru ce a fdcut necesari aparilia bazelor de date'
de date 5i
componentele primare ale sistemului informalional sunt reprezentate
informalii' Astfel:
-:^+X a ?^cirrriro .lo r: u alfa numerice, care
descriu actiuni,
au o anumitS semnificalie. De exemplu, datele economice
procese,fapte,fenomenereferitoarelafirmSsau|aprocesedinafara
acesteia.

general in cadrul activitSlii de luare a deciziilor'


dar nu orice datd este o
in concluzie, se poate spune ci orice informalie este o datd,
de noutate'
informalie, ci numai aceea care are pentru receptor un caracter
de date igi gisesc
Datoriti potenlialului mare de eficientizare a muncii, bazele
aplicalii in diverse domenii:
- avialie 5i transporturi - sistemul de rezervare a biletelor;
- administrativ - evidenla populaliei 5i a taxelor incasate;
bancare aferente;
- bancar - realizarea evidenlelor clienlilor 5i conturilor
- medical - inregistrarea pacienlilor in spital'
o coleclie de informalii referitoare la un anumit subiect'
care
O bazi de date
"rL
au fost strdnse, orgonizate 5i memorate in scopul
folosirii lor ulterioare'
in cadrul unei baze de date pot fi utilizate:
- tabele - pentru memorarea datelor
- interogiri - pentru extragerea 9i analizarea datelor din mai multe tabele'
- formulare - pentru afiSarea modificarea inregistrdrilor din tabele'
5i
-rapoarte-pentruimprimareainformalii|ordintabe|esauinterog;ri.
in
un tabet (denumit 5i entitate\ organizeazS datele despre un anumit subiectpot
(numite inregistrdri)' C6mpurile
coloane (numite campuiisau atribute) 9i r6nduri
fidediferitetipuri(text,numere,datecalendaristice'imagini'etc)'
acelagi tip de informatii
De exemplu, fiecare c6mp din tabelul Produse conline
din tabel
pentru fiecare produs, cum ar fi numele produsului' Fiecare inregistrare
contine toate informatiile despre un produs, cum ar fi numele produsului, lD-ul
furnizorului, cantitatea aflati in stoc, etc.

Fiecare rAnd
reprezinti o
lD Furnizor .
inregistare a
ceei I ?o
tabelei cafea 2 15
'biscuiti
+i 10

Bazele de date profesionale sunt proiectate gi construite


de speciotigti?n baze de
date' Bazefe de date sunt gestionate de administrotori ai bazelor
de date. Acegtia
furnizeazi accesul utilizatorilor la baza de date gi sunt responsabili
de recuperarea
datelor in cazul unei defecliuni sau erori majore. Introducerea,
mentenanta 5i
extragerea informatiilor dintr-o bazi de date este realizati
de utitizatorul bazei de
date.

1.2. Deschiderea gi inchiderea apricaliei Access


r Deschiderea aplicatiei

Microsoft Access 2013 este apricafia de management


ar bazeror de date pusd ra
dispozitie de suita Microsoft office. Access contine
func!ii pentru:
. cdutiri in baza de date
. sortarea datelor dupd anumite criterii
. extragerea anumitor date
. analiza datelor
. generarea de rapoarte.
Start
p6ni

10
Aplicatia Microsoft
Access 2013

rGr Ecranul start poate fi afigat 9i prin apisarea tasteiWindo*, EEI

. lnchiderea aPlicatiei
prin executarea unui
inchiderea aplicaliei Microsoft Access 2013 se realizeazi
click pe butonul
X din dreaPta sus'
apisarea butonului
@
O alti variantd de inchidere a aplicaliei Word o constituie
(inchidere)'
din collul din st6nga sus al ecranului 5i alegerea opliunii Close
6 Se observi ci 9i apdsarea tastelor Alt 9i F4 duce la inchiderea aplicaliei
1.3. Deschiderea ti inchiderea unei baze de date
existente
O bazi de date existenti pe discul calculatorului sau pe un alt
dispozitiv de

stocare a datelor, se poate deschide apis6nd butonul@ (Deschidere) existent

in meniul File (FiSier).

LL
in ecranul Open (Deschidere) alegeliopfiunea doritd:
'/ Recent - deschide baze de date utilizate recent, afigate in lista din partea
dreaptS.
{ SkyDrive - deschide baze de date gdzduite in SkyDrive
{ computer - deschide o bazi de date localizati pe hard disk-ul
computerului

Databasel : Database- C\Urrc\ralucag\Desktop\Databasel,accdb

Open
Recent
O R€cent
-
6
{,-
Databasel.accdb
D6ktop
6 skyDrive
t.slt.accoo
5:
F-
rII Computer 220.accdb
L^ qL. L

E -. ]'accoo
+ Add a ptace

E,, , !,3''uttou

Dacd dorifi si deschideli o bazd de date existentd pe


computerur dvs, veli alege
opliunea computer. in partea dreaptS a ecranului
se va deschide o listi cu cSteva
locafii sugerate. Dacd fisierul dvs nu se gdsegte in
niciuna din aceste locafii, apdsali
butonul Browse (Risfoire).

t2
Dat bel i D.t.bde C\Lh6\r.luc€\D6ktop\

Open

O Recent
ft Computer
Curent Folder
,.
I sryo,ir" Desktop

lli:l:,, :,rril:., Recent FoldeB


Fb co*prt t -,Deshop
,t:7
.!" My Documents
+ AddaPtace

, .ai!i!
Butonul Browse
&ffi

de directoare (foldere)' unde se


Este afigati fereastra de navigare prin structura
se realizeazi prin selectarea
navigheazS p6nd la fiSierul dorit. beschiderea figierului
op'" Fl sau printr-un dublu click stAnga pe figier'
i
lui si apdsarea butonulu,

Fereastra OPen
O , f lD6ttop (Deschidere)

Organir - Nofoldcr **- m e


I jLibotic
@ Micro:ottlc.o
,r::i ,l Raluca Con:tantinxu
"'{ Fdourit6 l.:
I Deltop :,'
li Dwnlods i:ii:
ai SkyDtiw

hl Rrccnt placcs :ia:

:.:
;; Libr.ris i,,:,

$ Dcumcnts l.l
5|: Mu:ic
El Picture
P viau
f$ Computer
.;
Flc Drc D.t.b.se1scdb
Tok -

16r Fereastra Open (Deschidere) se deschide Si cu combinalia de taste Ctrl+O'

13
o lnchlderea barei de date

inchiderea unei baze de date se poate face in mai multe moduri: cea mai uzitatd
metodi este apisarea butonului Close X (inchidere), existent pe bara de titlu a
aplicatiei.

Bari de titlu
EE.> ; xarl: Dirbse C{tr6\r*rorlDoqm.r*nxG1 xc&W@,Nl
- 20l3filcfm,.

o alta modalitate constd in seleclia comenzii E


(Figier).
fnchidere) din meniul File
6 combinatia de taste Art + F4 inchide fereastra apricatiei active.

1.4. Crearea unei baze de date noue


La pornirea
aplicaliei Microsoft office Access 2013, este
prezint5 o multitudine de
afigat un ecran ce
Sabloane pe care le putefi utiriza in crearea unei noi baze
de date. un gablon este o bazi de date deja
creati, care confine toate tabelele,
interogdrile, formularele gi rapoartele necesare
efectudrii activitililor specifice. De
exemplu' existi Sabloane care pot fi utilizate
se tind o evidenld a cheltuielilor. Bazele
de date gablon pot fi utilizate aga cum
au fost create sau pot fi particularizate pentru
a se potrivi mai bine nevoilor dumneavoastri.
Pentru a crea o bazi de date goari, executali
crick pe butonur Brank desktop
database (Bazi de date desktop necompletati).
Dacd sunteli conectat la Internet,
veti putea vizualiza gi 5abloanele disponibile
online. Ele sunt impirlite pe categorii, in
funcfie de necesit5file dumneavoastrd.

L4
o.t.b.tcl.8{.kC\U!n!i3lu({ bteP.D.i*el.x.dbrktsS:'dlinl'krn'8_t('€

Su*ndedch.! 1s*B Sdsi :6kt i$:in'Yd !'tt^14 Psd !E

T---l'..
,--lT\ lltr
t/\l
i^=#-\
iili lrHi
I l'r---_---l
r--r----!----
\--l--r o
l\t
r_lll I

gbr} *Sq U&<

Dupi aPisarea butonului Blank desktop database (Bazi de date desktop


numele bazei de date 5i locul
necompletati), in fereastra afigati pe ecran, stabiliti
\
L--]
Create (Creare).
unde va fi salvati, dupi care apisali butonul

lank desktoP database


Numele bazei de date Nanre

C :\Users\ralucag\Documents\
Butonul Browse (Risfoire)
pentru a stabili localia de
salvare a bazei de date

6 O baz5 de date noui se mai poate crea 5i apisand simultan tastele Ctrl+N'

Lf,
1.5. Salvarea unei baze de date
Salvarea modificirilor efectuate in baza de date se realizeazi apel6nd
meniul File
E,rr,urr",.
(Fieier) - fundia

Pictograma E existenti in bara de acces rapid reprezinti


o alti alternativi de
salvare a modificirilor .

)a q- ('
fI ,r,',f,.

6 Se poate folosi gi combinalia de taste Ctrl+S.


Numele bazei de date este afigat in bara de
titlu.

ffi /-) titlu


[
Bara de

Ge t c ' o)i'*c\tr.F1r*E9vl*milnx.olx<&(hrsiryr-zorrr.r-*)r)
- a x
Extensia impricitd a figiereror Access 2013
este .accdb.

1.6. Utilizarea funcliei Help


Un instrument utilin lucrul cu aplicalia
Microsot office Access 2013 este functia
de ajutor (Help), ce oferi informatii
9i explicalii despre comenzile gi opliunile
aplicatiei' se poate apela prin apisarea butonului ?
existent in partea din dreapta
sus a ferestrei de lucru, sub butonul de
inchidere, sau _dx
prin ap5sarea tastei F1. Accesr Hetp . 4
in c6mpul Search (Ciutare) se tasteaza cuvintele :e .d6r ,;.- - -t
cheie pentru care se doregte si fie gdsite
informalii
se apasd butonut P sau tasta Enter. Rezurtatere
5i fr:[iff.:"ff:1,;".r*0,** 1.
gdsite sunt afi5ate sub forma unei
f,?#ffi###",#*;:
a*im.-v'opa-o-.a'$ro-.-
tiste de linkuri
Linkul confindnd infomaliile dorite se
deschide cu crick st6nga pe tilul acestuia.

1.7. Nlodificarea barelor de instrumente


Access 2013 oferd utirizatorurui o interfati
numiti ,,pangrici,, (,,ribbon,,), ce
reprezinti principalulinlocuitor pentru meniuri gi
bare de insirumente.
Panglica contine o murtitudine de butoane,
organizate pe grupuri rogice,
denumite tab-uri sau fire. in Access 2013, principarere
fite sunt: Home (pornire),

16
Create (Creare), External Data (Date externe) Si Database Tools (lnstrumente bazi
de date).
I Tab-ul (Fila) Create I

E H b -2--- hbel:g*.bec\Us:Vducag\Dcttop\Debel.ecdb(A.(652007.
I Panglici
E l';t

A#<ei
trJ
Hoirt cffAlE STIBI&IoATA
F
it\t LJ
Owy Qudy
IFlq i-l
BlMk
F, Rceo* wizara
Gc L:' cl6' Modulc
JVisual Bntic
I

W6d D68n R.port


Pdlr -
Ra9odt
tailturt Quatiat

Pe l6ng6 filele standard, aplicalia Access 2013 ofer5 9i file contextuale


de
operatiunea pe
comenzi. in funclie de context (adici de obiectul cu care lucrali 5i
care o efectuali), este posibil si apari una sau mai multe file
contextuale de comenzi'

Filele contextuale ce apar atunci c6nd se lucreazi cu rapoarte

minimizdrii sau ascunderii


Pentru cresterea spatiului de lucru, existi posibilitatea
ribbon-ului.

E * cRtArE EfiEn\alDAra DATAAASE TOOLS

r-- J-t l-i fF form Wzard * i I lRePotWuard lf ^Moauk


el UU I L.'iu-l L=j J g*.r"",.
r .r
I l '-
.- Rcport Btank
jr! -
Macro
!:' ct* uoaut
0"",U1-
'
iar -
t-o fatrl€ Shar.Poid ausy Clusy
Ocign t *5 - Wad Ocign "* ffi ?'i* tr*,.",." Dsign Rcpod
Regodl
Jv,ruatBasic
Mdcro! & Cod'
T.mp!at6 Tabl.t qrc"t Formt

oEsl6N ARRANGE FORi/IAT PAGESETUF


HoME CREATE D{TERNALDATA oATABASETooLS
f

Pentru aceasta, se utilizeazi una din metodele de maijos:

de mai sus'
Reafigarea ribbon-ului se realizeazS prin repetarea operatiilor

17
O alti bari de instrumente este Quick Access Toolbar (Bari de instrumente de
acces rapid). Ea este localizati in partea din st6nga sus a ecranului conline butoane
5i
pentru cele mai uzuale comenzi ale programuluiAccess. Aceasti bari de instrumente
poate fi particularizati prin adiugarea sau gtergerea diverselor butoane.

_-/
E E b- { -
Quick Access Toolbar

@ HoME cREATE

a Autor - Ac<6:
Pentru particularizarea acestei bare de instrumente, se apasd
Cstomize Qukk
New
A<(c Tolbar
butonul ; gi se alege
din lista derulanti comanda doriti. Tn
Open
dreptul butoanelor deja existente in bara de instrumente,
y Save apare
mail un semn de bifi o . prin selectarea gi reselectarea
E
comenzilor,
Qurck Prrnt se realizeazi afigarea Si respectiv eliminarea lor
din listd.
Print previtu
in cazulin care comanda doriti nu se afri in rista derurantd,
Spelling
se selecteazd optiunea More Commands (Mai
r' Undc multe comenzi).
r' Redo Pe ecran va fi afigati fereastra Access Options (Opliuni
Access). in partea st6ngd este afigati o listi
l',lo d€

Refrerh All
. .or.nrilo,.
disponibile, iar in partea dreaptd o ristd a comenziror
5ync All existente
in bara de acces rapid. Astfel, pentru a adiuga
Tou(hlMou5e Mode un buton in bara
de acces rapid, se selecteazd butonul din lista
llorc Comm.ndi... din partea st6ngi
5how Betow the Ribbon
gi se apasd butonul Add (Adiugare).
gtergerea unui buton din bara
de acces rapid se realizeazd
prin selectarea rui din lista din dreapta gi
apdsarea butonului Remove (gtergere).
Modificarea ordili$ afigare a butop{r in
bara de acces rapid se realizeazi cu
ajutorul butoanelor i ^ -j gi respectiv l*--1,
localizate in extremitatea dreaptd a
ferestrei.

18
General T-L,
lffA
EE
customrze the Quick Access Toolbar'
Current Database
eh@'c<ommandsf.omi l'
Datdshe€t :Popular Commands
,____,_ -_ _ I
" I

Objed Dsigners

Proofing
<Scparatoa a.
ii:

Addugarea butonului Find in


Lan9uage CIE Drtlba*
Client S€ttingt
Clw Ma:ter Vis
coPy bara de acces rapid
Cu5tomize Ribbon Cut
oatdhcct Ytr
Dclet
Ddet RKord

Confirmarea modificdrilor efectuate se


realizeaz; prin apesarea butonului OK.

butonul oK' Acum se


confirmarea finali a optiunilor alese se realizeazS apdsand
poate observa aparitia butonului Find (GSsire)in bara de acces rapid.

EEb c\ri: ;

o metoda mult mai rapide de adiugare a ^eF ""f Reoh<e .lri, -!r1 r. *:-
butoanelor in bara de acces rapid este prin :
AddtoQuickAccssroolbar

executarea unui click dreapta pe butonul dorit


(ustomizeQuitkAccs:Toolbar"

(localizat in ribbon) gi selectarea opliunii Add


lhowQuickAccersroolbarBelowtheRibbon

to Quick Access tooibar (Adiugare la bara de '


-: customizetheBibbon
collapsethe Ribbo!
instrumente Acces rapid)
rapid, se executS
De asemenea, pentru eliminarea unui buton din bara de acces
click dreapta pe el $i se alege opliunea Remove from Quick
Access Toolbar
(Eliminare din bara de instrumente Acces rapid)'

19
Leclia 2
Tabele
2.1 Operafiile principale
r Crearea unei tabele cu diferite atribute

Dupd ce ati stabilit localia gi numele bazei de date nou create, pe


ecran va apirea
fereastra bazei de date.
Elementele principale din interfala Access 2013 sunt:

Bard de acces rapid

r@E

L1.'
5 - a

AB
: Clientj:Databec-Cr\U*E\r.lucag\D6ktop\Cli..
HOME CRTATE DfiERMT OATA DATABAS€ TOOLs

L2 r T:l::'-. "
rA8|€

FI€LDS
TOOTS

]ABI-E

u'1 shon Number cur.n.y- !YdN" ,-r..E


Td EJ MoG Fi.ld' -
yfy, ..

All Access Obje. o.J5;m.


karcL i'o
l*
g Panou
I

navigare

r' Quick Access Tootabar (Bara de instrumente Acces rapid) -


o bari standard
de instrumente ce oferi acces la comenzile
celemai uzuale.
r' Ribbon (pangrici) - zona din partea de sus a
ferestrei ce contine grupuri de
comenzi.
{ Navigation Pane (Panoul de navigare) - zona din partea
st6ngd a ferestrei ce
afigeazS obiectere bazei de date (tabere,
interogdli, formurare, rapoarte, etc).
Panoul de navigare inrocuiegte fereastra oitabase (Bazd
de date) din
versiunile anterioare ale programului.
r' status bar (Bara de stare)- bara din partea de jos
a ferestrei programurui,
care afigeazd diverse informaf ii de stare gi incrude
butoane pentru
modificarea vizualizirii.

Principalul avantaj oferit de panoul de navigare


il constituie accesibilitatea, lista
de obiecte fiind in permanenld vizibild. obiectele pot
fi deschide printr-un dublu click
pe numele lor. De asemenea, meniur contextuar
afigat ra crick dreapta pe numere
obiectului prezinti o listd de opliuni utile legate de
deschiderea obiectuluiin diverse
vizualiziri, $tergerea, redenumirea, exportarea, etc.

20
in cadrul panoului de navigare, existd diferite moduri de organizare 5i vizualizare
a obiectelor bazei de date.
pentru a afiga lista completi a obiectelor conlinute in baza de date, apisali

butonul
:l- situat in partea dreapti a panoului de navigare 9i din lista afiSati selectafi
sutq

opliunea AllAccess Objects (Toate obiectele Access)'

C : ac{51 Ddabe G\t r5\rnlucag\Ddumcd\xc6l '<(db (Ac(d 2m7 Z}lf fih fomd} - - Ac<s ?-trx
Eltir:t :
Raluca€ommiro<u 'tI
@ Hor"rt cRfArE DCERNATDA'IA DATAEASETOOTs

t\-J' * J(, Y ...-nr': Y i


y; : rl . -
-El

F:-lr
-""
I t.f "-..
",,i" * ji, #, "
,: ,^ w,ndos- 1,,,"
, E..
x .
,
:+..c .. .:1 v
sort & Filtel
.yry...qipl""1 r,.,,.-

|ITables ...
ttwlyqrrocegqy
.:

i Cusom
illli ob,.dTyoe
i T.bl6 and Reld.dVist
i CrededDat€ i l

i "oo**
o*.
i
Fftdrytu? '
l

iffi r"ur*
Quene
Eoms
B.pon:. .

All 4{6 oti.c

Pentru a vizualiza obiectele pe categorll, din aceeaSi listd


derulanti, selectali
categoria doriti (de exemplu: Tables (Tabele))'
(A((5!2007 - 20l3filcfomtt) - A'<€t ? - -x
@Xl, ':' . a(.6t1 Drtabde- C\k\r.lucag\Do(umB\'c(61 :
'(€db
R.luc.conn.ntns(u 'f fll 1
@ xour cR€Art ETTERNATOAIA DATABASETOOLS
i':
l'//' Y ':""'o:^ ,;:", $;
F:li.'
!;e.: !1j:
{ .... -Y
tr ..,.
.Y-,jyl ..crlPb-9ilg
Forms
j r,raig4roc*Pqr
: Cu*om

lS QUF-r;e'
I lable! and Relat.dlisr
, (rcata 0ata
i llodified Ditc
I r*-ga-a .'
; t"u*
I e*"
i"*'
'Kl
l-
I All A(.ss Objes

2l
De asemenea, obiectele pot fi vizualizate in funcfie de tip, data creirii, data
modificirii.

@,,' rcl:Ot,b*-cw.ttu4.Oxffie6teb&.a-&1-en]Bf&rd)-tu.6r
I*i'{ urrlt
!r
gIBr{Dlt^ Drrgartlffi
Z _ - X
nr*rcmr*r. F3
z a

r*t ary)t4 -.
Tabies
*ij*ft{er1

Sl egot*
7dG sd Rdu.d Yiw
tt.*dOa. Obiecte grupate
Vod{edone
dupd data credrii
abrttu,
&l t*o
9w
!ffit
tqe
Ail \<rsg\*

Un alt avantaj major oferit de interfala


Access 2013 constS in filele document. in
cadrul bazei de date, obiectere sunt afigate
sub forma unor fire document, ceea ce
permite deschiderea in simultan a
mai multor obiecte, precum navigarea facild
la un obiect la altul. 5i de

@E e;$ .rccat|:Diabw.cn!Uqir'|u(€!oGun6t5k(6'1.e(db(A..o,,m,-ffi
E HOM€ CREAI9 D(TERt{atDAra na'^or.r'^^!.
'?' Raluca Constantinccu - F$
E:
l!

.1'q:.. ciip.b,!|
ld ::-----------------

T€xt Formadrng
AllAccess Obje.
x
T.bl6
:il auior
3l crmDun
Autori
,g a.i.
R.porc
,l::i16s.'r' .1:, r'.
r-- 1 lonrSau Cra$irn lonC@b.ro
2 Mrnoau Oanr MrnoiueFhoo.com
3 CriieaAtcxlndru Ler@hotmail_com
4 loncohcl CornrlAM.ut
5 Sibru Carncn SitcarmcnChomr.coh
5 Rrducrn Vtld Radu@mFait.ro
7 Pop. Satviu PoSi@c.lcro

in funclie de configuririre apricatiei Access 2013, obiectere deschise pot


vizualizate in ferestre suprapuse sau in file fi
document. pentru a activa vizualizarea de
22
tip filS document, se apasi butonul File (Fifier) 5i se apeleazi comanda E
(Opliuni). in fereasta Access Options (Optiuni Access), pagina Current Database
(Baza de date curenti) se bifeazi opliunea Tabbed Documents (Documente in file)'
Automat, se bifeazi gi caseta Display Document Tabs (Afi5are file document)'

Grneral r\
l' ] options tor the current database'

.::€
Datasheet ApgfationOFdflE
:E
&!
Objec Designere Applltdionlitlc
Proofing Applicrtionlcoa ._. _. . . i*gj
Language i--: Use a: Form and RePort lcon

(lient Settings Qbplrytum l**tFl


.;------:--
Web DisPt*YForm i!*tft"j-:j
Customi:e Ribbon
Bt Oirplayltrtus e.r
Quick Access Toolbar
IlocumcntWndor OPtiom
Add-ins O 9nrcrtrPdqglryindot$
TScd Documcrd:
Trust Center

;
El tfcacccssSPeci.l Etlr:

f o( ll-d*d I

o Crearea uneitabele

Agacumamprecizatinprimaleclie,untabelcontinecoloane(numitecdmpuri)gi
caracterisitici definitorii:
16nduri (numite inregistrdril. Fiecare c6mp deline anumite
.unnumecareilidentificdinmodunicincadru|tabe|u|ui.
- un tip de date care identificS informaliile care pot fi stocate in cadrul lui'
operatii|ecarepotfiefectuateSispaliuIa|ocatpentrufiecarevaloare.
- un set de Proprieteli.
Tabelele pot fi deschise in doui vizualiziri:
,/
Design View (Vizualizare Proiectare) reprezinti macheta de proiectare
-
tabeIuIui, continand denumiriIe c6mpuri|or, tipuri|e de
a date 5i
proprietStile lor.
{ pentru adiugarea
Datasheei View (Vizualizare foaie de date) - folositd
datelor in cadrul tabelei'
Table 1
in mod implicit, la deschiderea unei baze de date noi, este creat automat
identificare lD. Tabelul este afigat automat in
(Tabel 1), conlin6nd c6mpul de
vizualizarea Datasheet (Foaie de date)'

23
3 g 9 . a . turtul-.-rc,trr*4c'*.frr._ ..ffi.;' ?_3X
I * c*ATr Ernrrnrr D.rluctr{xrs ns.os r,rr, l*-c-'***. pl
V B L2 $ E*rt* j.- - =.tr*ai'ita. .lvn-a;..-,"-,, -F,- 1
LY
"5P.
; - *J..r*V"'* -a'Jn'si y&ion
ld itkfu- -*r""'o. E\.t"-.?-,:
tu t!.'l*. hq#'a
All Access OOje-.. a " p'a'.*.*-.- Wt&tdr,
^
x
btL I 'PbN -
;; i t'l luewfi*lTl:
3 r*rrr :

Pentru stabilirea denumirii campurilor tipurilor


5i de date existente in tabel, se
comutd in vizualizarea Design View (Vizualizare
Proiectare) prin apdsarea butonului
M
inainte de trecerea in vizualizarea oesign (Proiectare),
Access va afisa o fereastri
in care va solicita salvarea tabelului sub
un anumit nume.

T*t5!E
,ryrjat

;- c''Jl

Pe ecran va fi afigati o gril6 goatd in care


se vor stabili denumirile campurilor,
precum gi proprietdfile acestora.
r' Field Name (Nume c6mp) denumirea c6mpurui.
- Aceasti denumire poate
avea maxim 64 de caractere gi poate conline
spatii 5i semne de punciualie
inglobate (cu exceplia puncteror, a semneror
de excramare gi a parantezeror
drepte)' Este obligatoriu sd introduce[i denumirea
c6mpurilor. De asemenea,
nu puteti atribui aceeagi denumire mai multor
c6mpuri.
{ Data Type (Tip de date)- tipur de date asociat
c6mpurui.
{ Description (Descriere) _ descrierea c6mpului (optional).

24
in coloana Field Name (Nume c6mp) se
stabilesc denumirile c6mpurilor

}! aryaiat'
Fie|dxeme DataType
I iroprodus AutoNumber Din lista derulanti Data TYPe (TiP
ShortText date) se stabileSte tiPul de date
_-lDenumire
I Cantitate Number aferent fiecirui c6mP
*t
i Pret Currency
l

Field Propcrtics

Propriet5lile aferente fiecdrui


64 charactcrs long,
c6mp se pot Particulariza, in F1 for htlp on fi!ld
funclie de preferinte

Tipurile de date oferite de programul Access sunt:


./ short Text - folosit pentru cSmpurile ce conlin text sau numere ce nu sunt
maxim 255 de
folosite in calcule (numere de telefon, cNP, etc); poate conline
prestabiliti de 255 de
caractere. Access atribuie acestui cAmp o lungime
caractere.
./ Long Text - folosit pentru includerea unor comentarii
descriptive (fragmente
de text, etc); poate confine maxim 65'535 caractere
./ Number - valori numerice, utilizate in efectuarea diverselor calcule.
./Date/Time-formatspecia|pentruvalori|edetipdat6Siord.
./ currency - format numeric special, ce asigurS o precizie sporitS calculelor
financiare.
./ automat pentru
AutoNumber - valoare numericS introdusS de Access in mod
fiecare inregistrare noui adiugati in tabel'
Yes/No _ va|ori |ogic-numerice (Yes/No, True/Fa|se, on/off,
/ -1 sau 0).
,/ programe (imagini, fi5iere
oLE Object - obiecte inserate, de obicei din alte
audio Sivideo, etc).
/ Hyperlink - adrese web ce fac referire la o paginS de Internet.
./ Attachment se pot stoca in acest c6mp figiere audio, video,
- documente,
etc.
,/ calculated - valori calculate pe baza unei formule sau expresii'
Avantajul
a datelor din acest
acestui tip de date il constituie actualizarea automat;
cSmp atunci c6nd elementele expresieise modifici'

25
Proprietdtile din pagina General care se pot stabili pentru fiecare c6mp sunt:
r' Field size (Dimensiune c6mp) - determini tipul de date folosit de un c6mp
numeric sau numSrul maxim de caractere ce poate fi introdus intr-un
c6mp
de tip text.
'/ Format - format standard, predefinit, pentru afi5area valorilor
dintr-un
cdmp. Proprietatea Format nu afecteazd valorile datelor, ci doar
modul in
care sunt afigate aceste valori.
'/ Decimal places (Zecimale)- permite stabilirea numirului
de zecimare.
'/ Default value (Varoare impliciti) valoare prestabiliti pe
- care Access o
introduce automat in c6mp ra adiugarea unei noiinregistrdri.
'/ validation rule (Reguld de validare) permite introducerea
- de criterii pe care
trebuie si le indeplineascd datele din cdmpul respectiv.
{ validation text (Text de validare) permite introducerea
-
trebuie afi5at daci valorire introduse in c6mpul
unui text care
respectiv nu indeplinesc
criteriile impuse prin regula de validare.
{ Indexed (lndexat) - puteli alege un index
care permite sau nu valori
duplicate in c6mpul respectiv.

renrru a Introduce
Pentru introduce valorile in tabel, se comutS in
vizualizarea Datasheet (Foaie
(Fc

de date) prin apdsare. prlonr;r1


ffi
View gi se introduc
varorire cu ajutorur tastaturii.

Produ$ !.

l= tDP.odus ' Oenumire


1 Paine
Cantitate . Pret
2m s3.0o
2 trpte
t, 3 Pep€ne
100
2 sn.@
s4.50

observa1ie:incazu|.e'pu'iloid"EAutoNumbe,,,.i|i,.ffi
introducd date in acest c6mp intruc6t programul
Access introduce automat valoarea
pentru fiecare inregistrare nou introdusi.

Pentru a crea o tabeli noui, se acceseazi


III
tab-ul Create (Creare) gi apoi se apasd
t-..'
'":'' I
|
Tublu
' ::--
butonul lTabel; ro ,Hoe?Jl
r (lewj $ gonl.r
Va fi generat automat un nou tabel, deschis
in vizualizarea 12 !!.rb..
Datasheet (Foaie de date). putefi incepe introducerea n O*(el,-r
informa{iiror in coroana crick to Rdd (executati ? r-r"
crick pentru a tq lc.ruF & F.r.i..sh p

adiuga). Se executd click pe textul Click to Ao T.!


Add (Executagi R,.^
4 re.q r.r
click pentru a adiuga) gi din lista derulantd
se selecteaz; tiprt ! art!rhmsnr
66 lrr.il,il
de date corespunzdtor cdmpului. in cadrul
unui tabel, fiecare t.k! il€. F6d
F'r.., lie:r:
26
cimp trebuie sd conlind un anumit tip de date (text, numir, datd calendaristici).
Apoi, se introduce numele c6mpului, dupi care se introduc valorile pentru fiecare
c6mp.

Teilet
= ID Nume . Pretrume - ',clkkto Add
l lonesu lon
2 Popescu Geor€e
i) : Pred{ uonic{
* (New)

o Salvarea giinchiderea unui tabel

Microsoft Access salveazS automat modificSrile efectuate' Pentru


o mai mare
(salvare) sau puteti
siguran!5, puteli apela meniul File (Fisier) si apoi funclia save

apisa butonul H existent in bara acces rapid'


x din collul din
inchiderea unui tabel se realizeazS prin apSsarea butonului
dreapta sus al tabelului sau prin executarea unui click dreapta
in l= H B s.".
bara de titlu a tabelului 5i alegerea opliunii close
(inchidere). | '"'F6 crose

o Parcurgerea inregistririlor intr-o tabeld

Ladeschidereaunuitabe|,e|estepozilionatautomatpeprimainregistrare.
Parcurgerea inregistrdrilor se realizeazi cu ajutorul
butoanelor sigeli existente in
partea de jos a tabelului'

p rroouse
lDFrodus
. i0tic*-toAdd
200 $3.00
lm ${:xr
z 51.oo
Ultima inregistrare a
o
tabelei

:2of3 i

ultima linie reprezinti un substituient gol pentru o noui inregistrare.


Adiugareauneinoiinreg*istrSrisepoatereaIizaprinurmitoare|emetode:
- se apasi butonul l::' din partea inferioarE a ferestrei'
- se executd click in prima coloanS a ultimul r6nd gol din tabel 9i se introduce
* se transformS in
textul dorit. Astfel, simbolul de inregistrare selectati

27
simbol pentru editare l..f , iar in linia urmitoare va apirea o linie goald
pentru o noud inregistrare.

o Anularea comenzilor

Daci a1i efectuat o gregeali, aceasta poate fi remediati cu ajutorul butonului


Undo (Anulare) b - aflat in bara de acces rapid.
@ combinatia de taste ctrl gi Z realizeazi de asemenea anularea ultimei operalii
efectuate.
Efectul unor anumite comenzi, cum .t fi gt"rg.r". t,*i tabere sau tipirirea
acesteia, nu poate fi anulat.

o Selectarea inregistririlor

r' Pentru a selecta o singuri inregistrare, pozitionati


indicatorul mouse-ului In
partea stdngd a inregistrdrii (p6nd cdnd
apare semnul unei sdgeli negre) gi
executafi un simplu click.

J Produ!€
lDProdus . Denumire . Cantitate
1 Paine
il 2 Lapte
3 Pepene 2 S1.oo
4 Oua 2os s7.oo

Pentru a selecta un grup de inregistrSri, serectali


prima ?nregistrare, dupS care,
tin6nd apdsati tasta Shift, selectali ultima inregistrare.

ll nodu*
lDProdus . Denumire Cantitate .
L
I Peine 200
Selectie grup de
inregistriri
-
a
2 t^cpte 1{X}
3 Pepene 2 51.oo
4 Oua 205 57.oo

o Modificarea datelor uneitabele

Dacd doriti si addugali, sd modificali sau


sd gtergeli anumite date dintr_o taberd,
deschideli tabela (printr-una din metodele cunoscute),
apoi localizali inregistrarea
doriti gi modificatri manual datele.

28
E;;;
lDPrcd6 -: tenrilttlfe -i
4 {3-"1."lrar,."{
1tn $+.so
-.:
S1.oo
-:
x}5 Sr.oo

. Stergerea unei inreg:striri

pe care
Pentru a gterge una sau mai multe inregistriri, selectali inregistririle
dorili si le 5terge1i, dupi care alegeli una din urmitoarele variante:
/ apisati tasta Delete
/ apisati butonul X oetete - din secliunea Records (inregistriri) a tab-
I

ului Home (Pornire). E prcou*t


r' executali click dreapta pe inregistrare Si alegefi din t6pro&rs , j D€n
($tergere
meniul derulant opliunea Delete Record
inregistrare). -.j q D.l"t 3..otd ,

privind $tergerea
Accessvaafigaocasetidedia|ogsolicitAndconfirmarea
inregistririi.

Yac-odbdd.bItt q{tl
A oP'ntion'
A
: lo undo thit Dltcl'
fro clcrtrl, tourcnt b' 'bt'th't'
ltl you t* yoi, wanil to dcld' rerdr?

f Y*-l -tf;j

o d" rt"tg.rern"iint.gitt'd'i nt
"p.*t'"
o Adiugarea unui c6mp nou uneitabele existente
prin addugarea sau gtergerea de
DupS crearea unei tabele, puteli s5 o modificali
cAmpuri gi inregistriri.
Adiugarea unui nou c6mp intr-o tabeli se poate realiza:
./ in vizualizarea Design View (Vizualizare Proiectare) - se va deschide
fereastra de proiectare in care introduceli noul c6mp,
impreund cu
propriet5!ile acestuia.

29
Lrc
iloreaq &bt*r$s
I ithnittrtr
Lj'hnilnlr SfirtTst
L_61ffc rJut5,
Lfrd crss Cimp nou introdus
, iurinr rrrr{r .z
{
f-"

sr.'r !iaa-
6dh
td
t-rr*
f#-
hlrl
$n5ta. tuffitFftmrft@d&!
r*babtt si lffi m ts! h tu tdd. p€r
faiara & f1 td
,x+metrr.
brE tq,|
H b
bbrf C.lEddr
rar&4 bfdc
lIira6araar h
rdrF tu-

/ in vizualizarea Datasheet view (Vizualizare foaie


de date) - executati crick
pe eticheta click to Add (Executafi click pentru
a adiuga), din rista derulanti
selectafi tipul de date corespunzdtor c6mpului gi
apoi tastali numele c6mpului.

3 *"cro
trlodus -; Dqilntb! - c}ltkL ,i PrEt
i - I
I Palre gr.hil ZI) 53.m
2 trpt€ lm $a5o
3 Pepen€ 2 sLm
a Our 6 tlD
o gtergerea uneitabele

Se selecteazd tabela gi se alege una din modalitilile de maijos:


. se apasd tasta Delete existentd pe tastaturi

' se apasi butonut X lhkte -


existent in secliunea Records (inregistrdri) din
tab-ulHome (pornire)
' se executi crick dreapta pe taberS 5i se arege opliunea Derete (gtergere) din
meniulapirut.
Acess va afiga pe ecran o caseti de dialog
in care va cere confirmarea gtergerii
tabelei. Pentru a $terge taberul definitiv, apisali
butonur yes (Da), pentru a renunla
la gtergere apdsali butonul No (Nu).

lrotEHS.l*- ltbb.f.rgfff Or.Lrjtt oqdil rc lto.


r inlr,
Fil.4 Ltodo. o lwto Drad$l3 rgr|gc,ro. ,rbd.rrne crrth.,cu
c.R r otu.d, <ra* t|cb.

30
2.2 Definirea cheilor unei tabele
o Definirea cheii primare a unei tabeb

O cheie primari este un cSmp sau un set de cimpuri din tabel care identifici h
poarti
mod unic o inregistrare dintr-o tabeli. Cheia formati dintr-un singur Eamp
numele de cheie simpli, iar cea formati din mai multe cimpuri se numqte cheie
compusS. Access utilizeazi cheia primari pentru a mocia rapid
datele din rnai rnutte
tabele 5i pentru a combina datele intr-un mod semnificativ'
Principalele caracterisitici ale unei chei primare sunt:
- identifici in mod unic fiecare inregistrare a tabelului'
- nu este niciodatd goalS sau nuld (con$ne intotdeauna o valoare)'
su din
Daci intr-o tabelS un iatp face referire la cheia primari din
acda'i tabd
alt tabel, atunci acest c6mp se nume5te dreie extemS'
pnmari in tabe{ul
inexemplul de mai jos, campul cod profesc este cheie
Profesor gi cheie externi in tabelul C.atedrii'

. riaraF
ilua.
t sl'!rr
i qa}tf !a tt'!r..
a Y*rb t ti!.tF
5ircl a tllllF'
a !.rt$.!a( t ttllDao
? t|'EU
| lrlftr
!! lffa !
It O.fits t

13 c*c. .._
Coa-ratb
'. !a I
s a t3
?: ?
tlo 3 ':
r!! $ I
f ts }li !

pentru un tabel' La
se recomandi sd specificali intotdeauna o cheie primari
(Foiaie de date), Access creazi
construirea unui tabel in vizualizarea Datasheet
automat o cheie primari, cu numele lD 5i tipul de date AutoNui'nber
(AutoNumerotare).

31
Cheia primard a unui tabel se stabilegte in vizualizarea Design
? ...r e
friilrt t.., .'.-. Ir$it*Hm
(Proiectare) cu ajutorul comenzii primary Key (Cheie primari)
Ect ftk din tab-ul Design (Proiectare) (dupi selectarea c6mpurui ce va fi
cheie primari).

Daci cheia dumneavoastri primari este formati din mai multe c6mpuri,
selectarea acestora se poate realiza apisati tasta ctrl.
!in6nd

o alti variantS consta in executarea unui crick dreapta pe


cSmpuldorit gialegerea primary Key (Cheie primari). r;-ffi&
Existenta cheii primare va fi marcati prin simborur
unei chei afi5at in dreptul
cimpului respectiv.

o Crearea unui index

Aplicatia Microsoft Access 20L3 folose$te un index pentru


cdutarea gi sortarea
mai rapidd a inregistrdrilor. Indexarea este recomadabil
cdmpurile des cdutate.
si se realizeze pentru
crearea unui index se realizeazi tot in vizualizarea
Design (proiectare). pentru a
adiuga un index unui c6mp, serectali cdmpur
respectiv 5i, in-partea de proprietili, in
dreptul cimpului Indexed (lndexat), alegeli opliunea
doriti:
- Yes Duplicates oK (Da cu dubluri) - permite introducerea valorilor
- Yes (No Duplicates) (Da fari dubluri) nu permite introducereaduplicate
duplicate.
- valorilor
De menfionat ci pentru cheia primari se
arege intotdeauna opliunea yes (No
Duplicates) (Da farS dubluri) pentru a asigura unicitatea valorilor din c6mpul
respectiv.

3 pr6E
Ft.5'|rrF gbTtp
oPsFIm{*tidEt)
!- qqeqc Asrottlq?69
Ix'nmte srrlTst
ffitEtc !*uf,6€r
ylet
CIEEy
|f,l€EFl
SfitrlTst

tstd proEnf,:
gctid bfq,
fiitld tbr
Fd
llraab*
C+rih
A.tra Uf.
Y*tSmfutt
Yt{E*hLa
n e.iid
llrryZar {atth
|g
ttirodrtryuam
lt l{od.
l.... Sraa{r tLar
tna raifn

32
2.3 Modificarea structurii unei tabele
o Schimbarea proprietililor unui cdmp

Modificarea proprietdlilor unui c6mp se realizeazi in vizualizarea Design View


(Vizualizare Proiectare). Selectali c6mpul 9i din partea de jos a ferestrei, modificati
proprietatea doriti.

3 Prolu*
qi:qrPtiet.!gF-igll:l)
R€ld Nere .i.-. ...,.P{c-r!.pe
l!iiiqlv'..--.,.. ...,'. .,f.'us91.....-..
Short Text
Deflumlre
Cartitate Number
Pret Curency
Magazin Short Text

tirtd Pfo9adr!t

Gomr r1499p,.
Field siz.
toffi
Oaodl Plta.t Lista de proPrietiti
Input MttI
Crptiot atagati c6mPului
Dafrult vllua
Vrla!.rtion R0l.
Vtlid.tion Tc)d
Raquit"d
Irdaetl
t.t aign

La modificarea propriet5lilor unui c5mp, trebuie aveli in vedere s5 respectatisi


dimensiunea valorilor care vor fi introduse in acel c6mp'
DacS de
formatul 5i
exemplu, alegeli o dimensiune prea mici pentru un cdmp' atunci caracterele care
depSSescIimitaspecificativorfitrunchiategiastfe|velipierdedate.

o Crearea unei reguli de validare

o regulS de validare limiteazd sau controleazS ceea ce


pot introduce utilizatorii
intr-un c6mP al unuitabel.
(Proiectare)'
Regulile de validare se aplici in modul de vizualizare Design
Selectali c6mpul dorit. in sectiunea de jos a ferestrei, in caseta
Validation Rule
(RegulS de validare) introduceli regula doritd'
se acceptS valori mai mici
De exemplu, s5 presupunem ci in campul Cantitate nu
de 100. ca urmare, se selecteazS campul cantitate 5i in caseta validation Rule
(RegulS de validare) se introduce textul >100'

33
f, croou*
Fleld Narne Deta lyp€ Description {Optloml)
I tDprodus Number
*.,_D9nq.q!!.l9 ..,.... Short Text
Cantitate
-piet * - .' Number
Currency
Magazin Short Tert
l
Fi.id Prop.rtirs
Cc"c'"i ilo-4.i]
Fi.ld siz. Lo.9 Int.9.r
Fornat
O.cinrl Pli(.J Auto
hput Mr5*
Crption
Reguld de validare
Ocf.ult Valu.
An axpratlion that timrtr tht valuar that Gn
Vrlidation Rul. :10q b. cnt.r.d inth. field, pr.Jr F1 tor hllo on
Vrlidrtion Taxt -11
validation rule5.
R.qui,.d No
Indcxrd No
Tcrt Align Ganaril

Pentru a atentiona utilizatorul in cazul introducerii datelor gregite,


puteti afisa un
text de atentionare. Acest text il introduceli in c6mpul validation Text (Text de
validare).

]E mu*'i
Fteld ilHp Dat| Ttp€ Oes6ltrio
9.'
-
tDprcdus Number
.., q9ryntre, Short Text
Cantitate Number
Ptet Currency
-'Magazin
Short Tert

Frald Propartic5

'6;liFalul
Fi.ld Sk. long Intaglr
FoM
Daaiml Pl.(at ado
Inpd Mlit
C.plion
Dalruft V.lu. o
V!lidtion Rut. >lm
V.liddion T.n tha vali&tron ruta,
Introdu(di o v.to!r. h.i h.r.., tod fr.rr F1 lor h.tp on !.[d.tjon t.(
R.quir.d No
Inddcd ilo
7dt Aliqn Ganaral

Pentru a verifica regula de validare stabilitS, se


introduce in c6mpul cantitate o
valoare mai micd ca 100' Aplicalia Access va afi$a pe
ecran o casetd de dialog in care
va atrage atentia asupra introducerii unor date gre$ite
$i va comunica exact textul
introdus in c6mpul Validation text (Text de validare).
Prc}dur \.
-
. : Denumite , Centltate , Pr€t ,, Magarin - lctr.*toAdd
1 Paine graham 2@ 53.m
2 Lapte l@ g.so
t: 3 Fep€r€
. ..4i sLo
4 Oua 205 S7.oo
a

trrt oau.ai o mt ru.! 6


;[ "rt@r.
1{X}

m: i-_E!" r

34
o Schimbarea dimensiunii unei coloane intr-o tabeli

pentru modifica ldlimea unei coloane intr-un tabel, aveli de ales intre
a
urmitoarele doui posibilitSfi :
. Manual - pozilionali mouse-ul pe linia de demarcalie dintre coloana pe care
dorili si o modificali gi urmitoarea, astfel incit cursorul mouse-ului si se
modifice ca in imagine. Apoi, !in6nd apisat butonul st6ng al mouse-ului,
trageli de coloanS p6ni c6nd aceasta ajunge la dimensiunea doriti, dupS
care eliberali butonul mouse-ului. +
H t
Prode\.
lDProdus Magazin . t,cld(toadd
ltm.r' brccttttq
d*i*qnbrc*tirt{ Cursorul ia forma unei cruci
rlco*roaaw : 200
negre
',"-"'"
t.q*r
q .-. ..,,. i
205
0

astfel inc6t
o metodi extrem de simplS pentru a modifica l5limea unei coloane
pe care vreti si o
sd se potriveasci conlinutului este urmitoarea: selectali coloana
coloanei'
modificali gi executali dublu click pe marginea din dreapta a etichetei
ffi,'-
o Automat - Se deschide tabelul in vizualizarea Datasheet
'"t;i .:;;:;
(Foaiededate).Seexecutdc|ickdreaptapecoloanaacSreiscgA*-!'._'-,. t"tt
ldlime dorili si o modificali. Din meniul derulant afiSat se ;; T
alege opliunea Field Width (15!ime c6mp) "!l grerawian
Access va deschide o fereastri de dialog, in care introduceli dimensiunea doriti'

l3- .--: f o, I
cokmrrndth:

nsrrdrdlvrdt' I c-d I

I-**el
o Mutarea unei coloane intr-o tabeld

Pentru schimba ordinea c6mpurilor intr-o tabeld, deschideli tabelul in


a
executand click pe
vizualizarea Datasheet (Foaie de date). Selectali c6mpul dorit
pe denumirea
denumirea lui. Apoi, !in5nd apisat butonul st6ng al mouse-ului
mouse-ului'
campului, trageli c6mpul p6n5 in locul dorit 5i apoi eliberali butonul

35
. Denumire Magazin . Cik*toAdd
L masa buetarie ax' s3.00
2 sun bucatarie up I.so
3 comodatv ar): s1.00
4 cuier
0
& )/
o
Mutarea c6mpului Cantitate
dupa Pret

2.4 Legdturile dintre tabele


o Crearea unei legituriintre doui tabele

Unul din scopurile principale ale proiectdrii unei


baze de date este eliminarea
redundanlei (dublirii) datelor. in acest scop,
datele se structureazi in tabele, in
functie de subiect 5i apoi, prin intermediul c6mpurilor
comune, se creeazd
tabele' Relagiile dintre tabele sunt apoi folosite la proiectarea relaliiintre
interogirilor,
form u larelor gi rapoartelor.
ca urmare, legiturile dintre tabele au ca principal
scop vizualizarea in simultan a
datelor din mai murte tabere minimizarea
5i dupricSrii dateror.
Legdturile dintre tabere se rearizeazi pe
baza unui c6mp comun (care intr_o
iar in atta este cheie externd). Aceste ooud
l*;,,?":rJ:,^.|:l:
trebuie llilari,
si fie sincronizate, in sensul cd trebuie sd aibd acelagi tip cdmpuri
de date gi aceea5i
dimensiune ($iin general gi acelagi nume).

Tipurile de legdturi dintre doud tabere pot fi


urmdtoarere:
- 1:1 - legdtura de tip unu la unu fiecare
- inregistrare din primul tabel poate avea o
singuri ?nregistrare corespondenti in al doilea
tabel gi invers. Acest tip de relalie nu
este foarte comun deoarece, de cele mai
multe ori, informafiile asociate se stocheazd
in acelagitabel.
- L:M - legitura de tip unu la mulli - fiecdrei
inregistrdri dintr-o tabeld ii corespund
mai multe inregistrdriin cealaltd tabeli
- M:N - legdtura de tip multi la multi - mai multor
inregistriri dintr-o tabeld le
corespund mai multe inregistrdri in cealaltd tabeld.
in ,.Jrt caz, se creazd un al
treilea tabel, care preia cheia primard a fiecdrei
tabere, iar relalia se sparge in doud
relalii de tip unu la multi.

Este foarte important ca, inainte de a crea


rela!ii ?ntre tib"l", sd inchideli toate
tabelele deschise, intruc6t Access nu poate crea
relaJii intre tabele deschise.

36
Pentru a crea legituri intre tabele, apelali tab-ul Database Tools (lnstrumente
E€ E
RelationshiRs.
bazi de date), butonul Relationships (Relaliil
Dacd baza de date conline relalii, atunci acestea vor fi afigate. Daci baza de date
nu conline nicio relalie, se va afi5a automat caseta show (Afigare tabel).
f1!!e
l*J

ffi
rable (Afitare tabel) din tab-
in cazul in care fereastra nu apare, se apasi butonul
ul Design (Proiectare).
Caseta de dialog Show Table (Afigare tabel) afigeazi toate tabelele 9i
interogirile
pe eticheta Tables
din baza de date. pentru a vizualiza doar tabelele, executali click
(Tabele). Pentru a vizualiza numai interogirile, executali click pe eticheta Queries
Both
(lnterogSri), iar pentru a le vizualiza pe am6ndoui, executali click pe eticheta
(Ambele).

frd6-ffi[]_ i

@i Inft.irali
|d

l:

.,--- . -,-.----,.-... ...-,-- -..-:

f rd -l i-er--:

operalia
selectali tabela doritS 5i apoi apisali butonul Add (Adiugare)' Repetali
p6n5 adSugati toate tabelele dorite. DupS ce ali terminat, apSsali butonul close
(inchidere) pentru a inchide fereastra de dialog'
se revine in fereastra Relationships (Relalii), unde apar tabelele
intre care se va
realiza legitura.

Comesi Fereastra de relatrii intre tabele


? cod-(o@nd.
? cod-produs Nume-produt
Nume-fittB Unildtt_da-m5ura
Cantitatt-c?ruta CantitatG

37
Se selecteazi cheia primari dintr-un tabel gi se gliseazd peste cheia externi din
celSlalt tabel. se va deschide fereastra Edit Relationships (Editare Relalii).
in funclie de necesitSfi, se bifeazi casetele din partea de jos a ferestrei:
/ Enforce Referential Integrity (lmpunere integritate referenliald) -
?mpiedicd aparilia inregistririlor solitare. Astfel, nu se poate introduce
o
valoare in c6mpul cheii externe dintr-un tabel daci aceasti valoare
nu existd in
cAmpul cheiiprimare din tabelul primar.
r' Cascade Update Related Fields (Actualizare in cascadd c6mpuri corelate)
- nu se poate modifica o inregistrare dintr-un tabel primar dacd existd
inregistriri care se potrivesc in tabelul asociat. prin bifarea acestei
opfiuni, este
posibilS actualizarea inregistririi primare gi a
tuturor inregistrdrilor asociate.
/ cascade Derete Rerated Fierds (gtergere in cascadi c6mpuri corerate) -
nu se poate gterge o inregistrare dintr-un tabel primar
daci existi inregistrdri
care se potrivesc in tabelul asociat. Prin bifarea acestei
opliuni, este posibili
$tergerea inregistririi primare gi a tuturor inregistrdrilor asociate.

rdlrqEy: Rd.edT*rqEy:
Ptodis y Csrcllti Se apasd butonul
Create (Creare)
pentru crearea
::=
relaliei

Se bifeazd
EIcrodG DdGt R*rd R.s* optiunea doritd
Rrbtbn*bTrr: Ot-To.ftay

Se observd tipul
legdturii

in fereastra Retationships (Relalii) va apirea legitura


nou creati, sub forma unei
linii ingrogate. Tipur regiturii va fi evidentiat prin
numdrur 1 ra un capit gi semnul
infinit (-) la celdlalt capdt.

Relationships DX

I coc-comandi I cod_produr
? Cod-produs Num"_produs
Unitatc_de_masura
Cantitatc

38
. Stergerea legdturilor intre doui tabele

Pentru gtergerea unei legituri intre doui tabele, se executi click pe legituri gi se
apasi tasta Delete. O alti modalitate consti in executarea unui click dreapta pe
legdturd gi alegerea comenzii Delete (Stergere).

t Rahiionships -trx
Comeui
Co _aoman{h
? cod-produ3
Nuna-fim
c|ntit{c-ctruti

pe ecran va ap5rea o caset| de dialog care va solicita confirmarea Stergerii


legiturii. Pentru a $terge legitura definitiv, aplsati butonul Yes (Da)' in cazul in care
nu mai dorili sd gtergeti legitura respectivS, apisafi butonul No (Nu)'

Art rou ,urr lou w.!rt to pcnnimrrtlr drlrtc thG s.lcdrd rcbtionrhip tfom
your dlt b.sc
&
f-r*_l f*i'q*l

39
Leclia 3
Prelucrarea datelor
3.1 Operalii de ciutare, sortare gi filtrare
o Folosirea fundiei de ciutare pentru gisirea uneiinregistriri

Daci o tabelS contine foarte multe date, gisirea unei informalii poate fi dificil6.
in acest scop, aplicatia Microsoft Access pune la dispozilia utilizatorilor funclia Find
(Gisire). Aceasti funclie se gisegte in tab-ul Home (Pornire), sectiunea Find (Gisire)
@ f unctria Find (Gisire) poate fi apelati gi cu ajutorul combinaliei de taste Ctrl gi F.
Pe ecran va fi afigati fereastra Find and Reprace (Gisire giinlocuire).
in caseta Find What (De ciutat) introduceli textul cSutat. Din lista derulantd look
In (Privire in) alegeli unde dorili si se realizeze ciutarea: in c6mpul curent selectat
sau in tot tabelul. Pentru pornirea cSutirii, se apasi butonul Find Next (Urmitorul
gisit).

Atunci cind este gisitd o inregistrare corespunzitoare, ciutarea este opriti


5i
c6mpul respectiv apare evidenliat.

e Sortarea inregistrdrilor

O cerinld fundamentald pentru o bazi de date este capacitatea de sortare rapidd


a inregistririlor astfel inc6t acestea si poatd fi afigate in ordinea doriti de utilizator.
in mod prestabilit, programul Access afi5eazi inregistririle ordonate in functrie de
cheia primarS.
Aveti posibilitatea sortirii datelor dintr-un tabel, interogare, formular sau raport
in functie de unul sau mai multe c6mpuri. Pentru a sorta un anumit c6mp al unei
tabele sau a unui formularin ordine crescitoare sau descrescitoare, selectali cSmpul
dorit gi alegeti una din urmdtoarele doui posibilitili:

40
t. in tab-ul Home (Pornire), secliunea Sort & Filter (Sortare & Filtrare), apdsati
butonul dorit: fJ
Ascenaing
pentru a sorta c6mpul in ordine crescdtoare gi
[J o*.*aing pentru a sorta c6mpul in ordine descrescitoare

2. Executati click dreapta pe c6mpul selectat gi din meniul derulant apirut alegeti
tipul de sortare dorit.

ll 5otatoz Sortarea datelor de tip text


f;f ss*ztoa

Sortarea datelor de tip numdr


ii lort Smallest to Largest

il 59rt Largestto Smallest

o Aplicarea unui filtru asupra unui tabel sau formular

O alte modalitate de regisire a anumitor date in cadrul unei tabele consti in


aplicarea unui filtru asupra tabelei. Un filtru limiteazi vizualizarea datelor la
inregistriri specifice, fSri a solicita modificarea proiectSrii tabelului respectiv. Astfel,
la aplicarea unui filtru, vizualizarea este actualizate pentru a afiSa numai inregistririle
care respectd criteriile stabilite de utilizator. Celelalte inregistriri sunt ascunse pdni
la eliminarea filtrului.
Microsoft Access vi pune la dispozilie urmitoarele tipuri de filtre:
- Filtre obignuite - pentru a filtra un c6mp pe baza unei valori sau unui interval de
valori.
L. Deschideli tabelul in vizualizarea Datasheet View (Vizualizare foaie de date) sau
formularul in una din vizualizirile Datasheet View (Vizualizare foaie de date) sau
Form View (Vizualizare Formular).
Z. Asigurali-vi ci vizualizarea nu este deja filtratS. Pentru aceasta, in bara de
selectare a inregistririlor, verificali ci este afigat textul Unfiltered (Nefiltrat) sau No
filter (Fdrd filtre).

;3 -Elx
ffifmasinE ;lTip-masana - : Marca . lMa:ini-disp' icft*toAdd
3 sport Audi 6
5 clasic Mercedes 4

. _: 7 sport Mercedes 5
, 8 clasic Daewoo Damas 3
I 9 sport Audi 1

4t
God_mrslnr * {rip_masina . i Marca . iM.sini da5p. t&ktoAdd ' ^
- - $A* Per6cotgEsrud( 5 l

| 3 sport Audi 6 l

5 clasic Mercedes 4
i 7 sport Merc€des 5
., 8 clasic Daewoo D€mes 3
: 9 sport Audi I ,

Pentru a elimina toate filtrele unui anumit obiect, in fila Home (Pornire), in
grupul Sort & Filter (Sortare Si filtrare), executali click pe butonul Toggle Filter
rt
(Comutare filtrare) I Toggle Fiher .
3. Executati click oriunde in dreptul primului c6mp pe care doriti s5-l filtrali gi, in fila
Home (Pornire), in grupul Sort & Filter (Sortare gi filtrare), apisali butonul Filter
Y
(Filtru) Fiher

4. Din meniul derulant apirut selectali tipul de filtrare dorit. Astfel,


'/ Pentru valori de tip text, se selecteazi opliunea Text Filters (Filtre Text) gi se
alege varianta doritS.
- Equals (Este egal cu) - afigeazi inregistririle egale cu o anumiti valoare
- Does not equal (Nu este egal cu) - afigeazi inregistririle care sunt diferite de
o anumiti valoare
- Begins with (incepe cu) - afigeazS inregistririle care incep cu anumitS valoare
- Does not begin with (Nu incepe cu) - afigeazd inregistririle care nu incep cu o
anumitd valoare
- Contains (Conline) - afigeazi inregistririle care conlin o anumiti valoare
- Does not contain (Nu conline) - afigeazi inregistririle care nu confin o
anumiti valoare
- Ends with (Se termini cu) - afigeazi inregistririle care se termini cu o
anumitd valoare
- Does not end with (Nu se termind cu)- afigeazd inregistririle care nu se
termini cu o anumiti valoare

42
3i il !o(AroZ
st
il sn,tz,or
Ei
"^ Todf'|t6r
9i

BeginrWith...
Dgcs Not 8.gin With...

Contlinr...

9oes Not Cont.in..,


Ends w;th.,,

?-':1:l'111''h l

Si1'.1
-
- ---"L
./ Pentru valori numerice, se selecteaze optiunea Number Filters (Filtre Numir) gi
se alege varianta doriti.
- Equals (Este egal cu) - afigeazi inregistririle egale cu o anumiti valoare
- Does not equal (Nu este egal cu) - afigeazi inregistririle care sunt diferite de
o anumitd valoare
- Less than (Mai mic dec6t) - afigeazi inregistririle care sunt mai mici dec6t o
anumiti valoare
- Greater than (Mai mare dec6t) - afigeazi inregistririle care sunt mai mari
dec6t o anumiti valoare
- Between (intre) - afigeazd inregistririle situate intr-un interval de valori

il Sort Sm.ll€st to tirgest

iJ 59rt Larg.n to Small.st

E] 6d..tatl
E punrt
g1
g3
ga
gs
g6

i--td-l l--i.re--i

Filtrarea se poate realiza gi cu ajutorul casetelor de filtrare. Pentru a filtra dupi o


singuri valoare sau dupi mai multe valori dintr-o list5, debifati maiint6i caseta Select
All (Selectare totalS) gi apoi selectati valorile dorite.

43
3X
Cod_msin€ ' llp_msslffi '
I 2 clasid. Peugeot 306 Break
3 iJ :odatoz
" il Sedztoa
7
8>
9 Td lilieE t

fl Facalg
D {annrt1
g d.ri(
! spod
oKl

- Filter By Selection (Filtrare prin selectare) - reprezinti cea mai rapidi $i cea mai
simpli metodd de filtrare a datelor. Acest tip de filtrare se bazeazi pe selectarea
integralS sau partial5 a datelor, programul Access afigAnd numai acele inregistriri
care corespund selecliei realizate. Filtrarea dupi selectie permite stabilirea criteriilor
de filtrare doar pentru un singur c6mp, la un moment dat.
in exemplul de mai jos, pentru a realiza o filtrare dupi selectrie in tabelul masini
pentru a afiga numai maginile sport, deschideli tabelul in modul de vizualizare
Datasheet (Foaie de date). in cAmpul Tip_masina selectali textul sport.

_r:lffil otst3
i Cod_Gh.. Tlp_ffiim . MaE
2 clairc Peugeot 306 Ereak
3l tu|.g
5 claric Mercedes
7 sport Meaede9
8 clasic Oaewoo Damas
9 sporl Audi
lR.(ofdi K r2d6 ) rt 'd, untrn.r.d S.r.O

in tab-ul Home (Pornire), apdsati butonul Y:sa nx. ffi -r


Equils 'sport"
Y selection - (Seleclie). Access va afiga o listi derulanti cu Doer liot Equal 'ipcrt"

opliunile de filtrare disponibile. Aceste opliuni variazi in funclie Conlainr "rport"


qoE5 l,iot Contain 'sport
de tipul de date existent in c6mpul respectiv.
Din lista derulantS, alegeti opliunea Equals ,,sport" (Egal cu ,,sport"). Rezultatul
filtririi va fi:

--x
' Masfni_disponibile . C|t&toAddi
ol
si
I

rl

- Filter By Form (Filtrare dupi formular) - aceasti tehnicS este utilizati atunci c6nd
doriti si filtrati datele din mai multe c6mpuriin simultan.
Pentru a realiza o filtrare dupd formular in tabelul masini pentru a afiga ma5inile
cu marca Audi sau Mercedes, deschideli tabelul in modul de vizualizare Datasheet. in
tab-ul Home (Pornire), secfiunea Sort & Filter (Sortare & Filtrare), apisati butonul
"fiAdvanced- (Complex). Din lista derulanti alegeli opliunea Filter by Form (Filtrare
dupi formular). Access va crea un formular necompletat ?n care stabiliti criteriile
dorite.

El rusini Filtcr by Fom - d X

Tip_m{mi M.r iildni-disponibil€


E
Lod to.

Din lista derulantd asociati c6mpului Marca selectati Audi. Access va adiuga
automat ghilimelele pentru valoarea selectat5.

Cod-magna I np-m*lna j *tt' M3sini-dispoilitile

Executali click pe eticheta Or (Sau) localizatd in partea de jos a ferestrei. La


adiugarea unei condilii Or, o noui eticheti Or va fi afigat5.
Executali click pe cAmpul Marca gi selecta[i Mercedes din lista derulantS. Din tab-
ul Home (Pornire), secliunea Sort & Filter (Sortare & Filtrare), apelati funclia
! To99le Filter (comutare filtrare).
-ox
tiM€gni dlsponiblle - &foldd .
_ Irp".t ardi 6
5 dasic Mercedes 4
7 sport Mercedes
9 sport Audi 1
0 0

De asemenea, puteli combina criteriile de filtrare, introduc6nd criterii in mai


multe cfimpuri. De exemplu, daci dorili si afigali maginile Mercedes de tip sport,
deschideli tabelul masini in modul de vizualizare Datasheet (Foaie de date). in tab-ul
Home (Pornire), secliunea Sort & Filter (Sortare & Filtrare), apisati butonul
"fiAdvanced- (Complex). Din lista derulanti alegeli opliunea Filter by Form (Filtrare
dupi formular)

45
m.tini: Filter bY Fom -nx
Cod_n|.ml Tip_n|eein i ilarc. I ilasini-disponlHle

sE@

Din lista derulanti a c6mpului Tip_masina selectafi sport, iar in cSmpul Marca
selectati Mercedes.

marinr: Filter by Form -trx


Cod_tnasrn' Tlp_maslnr i Mrrc. I Meshl_dlrponlblle
I

Apdsali butonul ! Toggle Filter (comutare


filtrare) pentru a realiza filtrarea.

o gtergerea unui filtru

Reamintim ci nu se poate aplica dec6t un singur filtru pentru fiecare c6mp din
vizualizare. Daci doriti sd mai aplicali un filtru unui c6mp deja filtrat, atunci filtrul
existent este eliminat automat.
Existi mai multe modalit;ti de a $terge un filtru:
- apdsali butonul ! Toggle Filter (comutare
filtrare) aflat in tab-ul Home (pornire)
- apisati butonul Filtered (Filtrat) aflat in bara de selectare a inregistririlor

rA ma5lnl -trx
Cod_nsln6 . iTtp_masina -Yl Merca f,l Maslni_disponibile ' tCil
drCc M€rccd€5 I
7 sport Mercedes 5
aT --.l li

- alegeli opliunea Clear All Filters (Golire totalS filtre) din lista derulanti F l
":
!q^ X lhrAsFikee
'ilAdvanced-
'
asociatd butonului (Complex). 'E EirterBvFo.m

3.2 Interogarea bazei de date


o Crearea unei interogiri (query)

O interogare extrage inregistrdri din mai multe tabele intr-o singuri foaie de date
5i afigeazd numai acele inregistrSri care indeplinesc anumite criterii.

46
Pentru a crea o noud interogare, accesali tab-ul Create (Creare) 5i apisali
g
Qwry
kirn
butonul Query Design (Proiectare interogare) '
pe ecran apare caseta de dialog Show Table (Afigare tabel) continind lista
tabelelor disponibile.

-nx

butonul Add
selectali tabela sau tabelele ce vor sta la baza interogSrii 5i apSsali
a interogSrii. Apoi, apisati
(Ad6ugare) pentru a le adSuga in grila de proiectare
butonul Close (inchidere) pentru a inchide fereastra'

np-Dsim Urft' hsini_ditponibl' *


Cod-rotin.
mrini mtini mJini dJhl

in grila de proiectare a interogirii, existi urmitoarele c6mpuri:


- Field (c6mp) - conline numele c6mpurilor ce vor fi afigate in interogare'
prin selectarea
stabilirea c6mpurilor afigate in11!9l9sg9 rg_Po.te realiza fie
lor din lista derulanti Field: L:d, fie prin executarea unui

47
dublu-click pe denumirea campului din tabelul afigat in panoul superior al
ferestrei.
Table (Tabel) - contine numele tabelei din care face parte c6mpul respectiv.
sort (sortare) este folosit pentru sortarea datelor ascendent sau
descendent.
show (Afigare) - permite afigarea gi respectiv ascunderea unui c6mp in modul
de vizualizare Datasheet View (Vizualizare foaie de date).
criteria (criterii) - permite definirea criteriilor. Acestea pot fi de genul:

Operator Semnificatie Exemplu


Mai mare dec6t >50
>= Mai mare sau egalcu >=4500
Mai mic dec6t <25
<= Maimic sau egalcu <=400
Egal cu =100
Diferit de <>160
Like Comparare cu un text Like..lasi"

DupS stabilirea c6mpurilor afi5ate in interogare gi


dupi precizarea restrictiilor,
pentru a putea vizualiza rezultatele, trebuie
si salvafi interogarea. pentru aceasta,
apisali butonul Save (Salvare; E
existent pe bara de
acces rapid sau apelafi combinalia de taste Ctrl gi lgv!!'rj
S. in IntlrogEC
fereastra Save As (Salvare ca) introduceli numele _l
dorit
pentru interogare. I o, :il,q__i

Rezultatele interogdrii pot fi apoi vizuarizate apds6nd Lj


ffil
butoanere Viil SaU Run
din
stdnga sus.

3r Intsogac
-trx
- ;Masinl !i5p - ;
6
9 spart Audi 1-
ii.oio, x : ,r-gi? r ; i', I :, r:, .,,,., iscaro""
.

o interogare poate ficreatS Sipe baza maimultortabele, cu condilia


s5 fie legate
intre ele.

48
ffi: td_ffi &s ll.rldd
lff' ffi 1ffi AS
fl:
a, .M'
gE
,10
ffi:

o Editarea unei interogiri prin adiugarea, modificarea 9i ttergerea


criteriilor

Pentru a adSuga criterii intr-o interogare, deschideli interogarea in modul


Design
(proiectare). in Oieptul cAmpului Criteria (Criterii) precizali criteriul sau criteriile
dorite. Avefiin continuare c6teva exemple de astfel de criterii:

Pentru a include inregistriri Utilizati acest criteriu Rezultat interogare


care...
Se potrivesc exact cu o valoare,
Returneazi
cum ar fi China. inregistrdrile unde
cAmpul JariRegiune
este China.
Nu se potrivesc cu o valoare, cum
Returneazi
ar fi Mexic
inregistririle unde
c6mpullariRegiune
este setat la alti
1ar5/regiune dec6t
Mexic
p cu girul specificat, cum ar fi Returneazi
inregistririle Pentru
toate 15rile/regiunile
ale cdror nume incePe
cu "U", cum ar fi UK,
USA, etc.
Noti C6nd se
utilizeazi intr-o
expresie, asteriscul (*)
reprezinti orice gir de
caractere - este
denumit gi
metacaracter.
Pentru a include inregistriri Utilizati acest criteriu Rezultat interogare
care...
Nu incep cu girul specificat, cum Not Like U* Returneazi
arfi U inregistririle pentru
toate tr5rile/regiunile
ale cdror nume incep cu
alt caracter dec6t "U".
Conline girul specificat, cum ar fi Like "*Coreea*" Returneazd
Coreea inregistrdrile pentru
toate tdrile/regiunile
care contin girul
"Corgeatt,
Nu contine girul specificat, cum ar Not Like "*Coreea*" ReturneazS toate
fi Coreea. inregistririle pentru
!5rile/regiunile care nu
contin girul Coreea.
Se termini cu girul specificat, cum Like "*ina" Returneazi
ar fi "ina"
inregistririle pentru
toate tirile/regiunile
ale ciror nume se
termini in "ina", cum ar
fi China sau Argentina.
Nu se termind cu 5irul specificat, Not Like "*ina" Returneazd
cum ar fi "ina"
inregistririle pentru
toate tr5rile/regiunile
care nu se termini in
"ina ".
se potrivesc cu una din dou; "USA" Or "UK" I
Returneazd
valori, cum ar fi USA sau UK
I inregistrdrile pentru
I usn si ur.
Se afl5 intr-un interval de valori >72and <ZOsau I
Returneazi
I
inregistririle cu valori
Between 12 and 20 | aflate in intervalul 12-
lzo
Se aflS intr-un interval de timp >#0L/01,/2008# and Returneazi
<#o2/02/2008# inregistririle
sau corespunzitoare
Between perioadei01.01-
#07/07/2008# and 02.02.2008.
#02/02/2008# Notd: Access incadreazi
automat datele
calendaristice intre
50
Pentru a include inregistriri Utilizati acest criteriu Rezultat interogare
care...
semnele #
Se potrivesc unui anumit model Like "Chi??" Returneazi
inregistririle pentru
ldri/regiuni, cum ar fi
China sau Chile, ale
cdror nume au cinci
caractere lungime gi
primele trei caractere
sunt "Chi".
Noti Caracterul ?
utilizat intr-o exPresie,
reprezinti un singur
caracter.

prin
Modificarea criteriilor se realizeazd tot in vizualizarea Design (Proiectare)
selectarea criteriului dorit 5i inlocuirea lui cu un altul. $tergerea unui criteriu se

realizeazd prin selectarea lui gi apdsarea tastei Delete'


Pentru a modifica ordinea cAmpurilor dintr-o interogare, deschideli interogarea
pe
in vizualizarea Datasheet (Foaie de date). Executali click pe denumirea c6mpului
care dorili s5 il mutali. AceastS acliune determinS selectarea tuturor
datelor din
pe denumirea cAmpului'
cimpul respectiv.linAnd apisat butonul st6ng al mouse-ului
tragefi-l p6n5 in locul dorit gi apoi eliberali butonul mouse-ului.

Telefon codJrofeso! vechime -


LL
iVasileO 11223344

-_ttullsn
r r7675i1t844 24

:f,linkuA ,t:XSogt 18

Rr.ordt l( ,1 of 3 l i ir r ?r r,siircn

Pentru a tterge un c6mp din interogare, deschideli interogarea in modul


de
(pAni
vizualizare Design (Proiectare). Plasali mouse-ul deasupra denumirii c6mpului
apare o sdgeatd neagri orientatd in jos), executali click pentru a selecta
intregul
c6mp gi apoi apisali tasta Delete de pe tastaturS'

51
$ vrmm\

1r_,]
%lrtw Llts
Fi.l(l Cod-protaror Nun.protaJor Vaahima Td.ton g*
Tiblal ftotaJot Profaro, Protajor hofaror
Sort
ShM E g g EI
CritcriJ :15
on

r inchiderea unei interogiri

inchiderea unei interogiri se realizeazd prin apisarea butonului din coltul din x
dreapta sus al interogdrii sau prin executarea unui click dreapta pe titlul interogirii gi
alegerea optiunii Close (inchidere).

EffiE !ave
t{ume pt - jCodJrrofesor -l Ve*rime ,
-il-" -
jlulian F €
llose
!lose All
,rzt
i

3zq
-DinicuA $ Qesign Vie* 11 18
rF i rsr 5QL Vim 0

. gtergerea unei interogeri

se selecteazd interogarea $i se alege una din modalitifile de maijos:


. se apasi tasta Delete existenti pe tastaturi
' se apasi butonu; X Dekte - existent in
secliunea Records (inregistriri) din
tab-ul Home (pornire)
. se executS click dreapta pe interogare si se alege optiunea Delete (gtergere)
din meniul aperut.
Acess va afiga pe ecran o caset; de dialog in care va cere confirmarea gtergerii
interogirii. Pentru a gterge interogarea definitiv, apisali butonul yes (Da), pentru a
renunta la gtergere apisati butonul No (Nu).

Dotor mtlo dct iclFqr.ry k-m? D.|Gil|oilaroatdrf |mtto'I!mp*


Fo. nor. intomtion on hwto 9r(rr*this m65gcfron dirpLyitrg mrytina,os drtrtc.n objG( cli*
Hrlp.

f YJ_l a_ I_l:lrl
52
Leclia 4
Formularele
4.1 Lucrul cu formularele
o Deschiderea unuiformular

Formularele permit afigarea, adiugarea, modificarea 5i Stergerea datelor din


tabele.
Modurile de vizualizare ale unui formular sunt urmitoarele:
- Design View (Vizualizare Proiectare) - oferi acces la macheta de proiectare a
formularului;
- Datasheet View (Vizualizare Foaie de date) - oferi acces la datele pe care le
vizualizeazi formularul, sub formi tabelarS;
- Form View (Vizualizare formular) - oferi acces la date in forma proiectatd cu

ajutorul formularului.
- Layout View (Vizualizare aspect) - cea mai intuitivi vizualizare utilizati pentru
modificarea form ularelor.
in panoul de navigare al aplicaliei Access, printr-un dublu click pe numele
formularului se realizeazi deschiderea lui in vizualizarea Form View (Vizualizare
formular).
Executarea unui click dreapta pe numele formularului oferi multiple optiuni:
- Open (Deschidere) - in Foms
deschide formularul
^ l

vizualizareaDatasheetView iE **.'*-. "'ii vp'n


- Layout view (Vizualizare aspect) - deschide I iEl universi
. ilo"* sl Laxoutview
formularulin vizualizarea aspect L c't'd'u s gerienviEw

- Design view (Vizualizare Proiectare) - deschide


formularul in vizualizarea proiect

o Crearea gi salvarea unui formular

Access furnizeazd c|teva instrumente de creare rapidi a formularelor,


majoritatea permi!6nd crearea unui formular cu un simplu click. Daci insi doriti sd
stabilili anumite optiuni legate de modul de grupare 9i sortare a datelor din formular,
este recomandabil si utilizatifacilitatea Form Wizard (Expert Formular)'
Fl f-l
in tab-ul Create (Creare), sectiunea Forms fffil N.=l
|:]aJ
tl* [R Form wizard

lElNryioation'
(Formulare), apisali butonul Form Wizard (Expert Form Form Blank l -
lE More Forms
Formular). Apoi urmali instrucliunile din paginile
Dsign Form
Form5
expertului Formular.

53
Pas 1 -
din lista derulantd Tables/Queries (Tabele/lnterogiri) alegeli tabela sau
interogarea pe baza cireia doriti si creatiformularul, precum gi c6mpurile care dorili
sd fie afigate in cadrul formularului. Dupd alegerea c6mpurilor, folosifi butoanele
l-;I pentru a
u adduga cdmpurile unul cdte unul in formular s?u
I;'
lJ pentru a
introduce toate cAmpurile odat5.

trt*hffido yil stm yur 6nn?

Din meniul derulant alegeti tabela


sau interogarea doriti

gdcGbdFth

Aleteti campurile ce
vor fi afi5ate in
formular

i * | al-at: f upt'--lf ffi_l


Pentru a trece la pasul urmetor apesati
butonul Next (Urmitorul)

Pas 2 - alegeti modul in care sd fie afigate c6mpurile in formular.

wr|ltbyilttE5 ylu lc fr rqr 6nn?

Pentru a reveni la pasul anterior apisali


butonul Back (Anteriorul)

Pentru a trece la pasul urmitor apisati


butonul Next (Urmitorul)
Pas 3 - aceasta este etapa finalS, in care stabilitri numele formularului. De asemenea,
dacd dorili si introduceli date in tabelS cu ajutorul formularului, bifali optiunea
Open the form to view or enter information (Deschidere formular pentru afigarea 5i

introducerea informaliilor).

trtjtrat title do ytr: want fu yo|.r fodn?

'm*ini

Ihafs al tre infurnatim the wittd meds b dcab yqr


funn,
Do you want b opcn the fum or modl 0rc fum's deslJn?

,r.-. '-,. ril ijffi i-iiHffi-6'iilii??iH;ffi #ii",:-*--*--'l


v
=-..............-....,,...........

ilPdfY $e form's oedri'


]
O

Pentru a finaliza formularul apisati


butonul Finish (Terminare)

o Salvarea Siinchiderea unui formular

Microsoft Access salveazi automat modificirile efectuate' Pentru o mai


mare
puteli apisa
siguranlS, puteti apela meniul File (Figier) - funclia save (salvare) sau
butonul El
existentin bara acces rapid.
Tnchiderea unui formular se realizeazS prin apisarea butonului
X din collul din
dreapta sus al formularului sau prin executarea unui click dreapta
pe E *'o ,"."
formular (fie in bara de titlu, fie in interiorul formularului) 5i ma:-l e,"*
alegerea opliunii Close (inchidere).

o Parcurgerea inregistririlor utiliz6nd formularele

La deschiderea unui formular, el este pozilionat automat


pe prima inregistrare'
Parcurgerea inregistririlor se realizeazi cu ajutorul butoanelor sigeli existente in
partea de jos a formularului.

55
fl n*r

Cod_masina
Tip_masina

o Utilizarea unui formular pentru a introduce, modifica


ti tterge date intr-
o tabell

Av6nd deschis formularul, puteti adiuga, modifica sau


sterge date din tabela
corespunzdtoare formu larul ui.
Pentru a adduga noi inregistrdri ?n tabeli cu ajutorul formularului,
apdsafi
butonul ts existent in partea de jos a formularului. Access vd va poziliona pe
o noui
inregistrare ?n care introduceli noile date.

Cod_masina
Tip_rnarina
Manca

Ma5ini*disponibile

Modificarea datelor dintr-o tabelS se realizeazd extrem de ugor: cu ajutorul


butoanelor de navigare, vi pozilionali pe inregistrarea doritd gi apoi modificali datele
cu ajutorul tastaturii. Dupd realizarea modificirilor dorite, prin inchiderea
formularului, se realizeazi actualizarea datelor in tabel6.

56
maslnl

Pentru a gterge inregistriri dintr-o tabelS cu ajutorul unui formular, deschideli


formularul in una din vizualizirile Form View sau Datasheet view. Cu ajutorul
butoanelor de navigare, vd pozilionali pe inregistrarea pe care ,Xi&1q& i,flblo,'-
dorili si o gtergeti. Din tab-ul Home (Pornire), apisali sigeata
'i'-p.i"] '''
l

aferenti butonului Delete (Stergere) 5i din lista derulanti alegeti 91 Ddeegcrord I

opliunea Delete Record ($tergere inregistrare).


Access va afiga o caseti de dialog solicit6nd confirmarea privind Stergerea
inregistririi.

Yoo & &st to.lddr I


'totdct.
lf tou dict Yc', tou won't bc lblc to unda thir Ocl.tc oPcrttion'
Arltou rurcyourantto drlct thcsr rccordt?

I vtl I L_.no j

o Adiugarea gi modificarea textului in antet 9i subsol

Introducerea informaliilor in antetul sau subsolul unui formular se realizeazd in


modul de vizualizare Design (Proiectare). Astfel, executali click dreapta pe denumirea
formularului gi alegeli opliunea Design view (Vizualizare Proiectare)
$ Derign View.

Pe ecran va apirea macheta de proiectare a formularului'

57
De asemenea, se va activa fila contextuali Design (proiectare), continend o
multitudine de butoane pentru realizarea modificirilor dorite.

I61 P",
5=
4flrnrc.
nc"r",'-
El F.oso
EilaaEnq@E[ t@t Flr* |- *t
tsH l='l E{
E
tq
. :llOl)ltcadfm Add Edrim- postv r.l 1l
l.'1!lfo.tb. Inrrgc. fg* Sf.a- Or* rB
Vids th.nar €odroh HeatcrrfFoots Toob ^

Pentru a introduce un text in antet, primul pas conste in mirirea zonei de antet
pentru a putea introduce informatiile dorite. Pentru aceasta, plasali indicatorul
mouse-ului deasupra textului ,7 Dctail p6ni c6nd acesta ia forma * . npoi, lin6nd
apdsat butonul st6ng la mouse-ului, trageli in jos.
in tab-ul Design (Proiectare) apisali butonul tabel (Etichetdl Ao. Executali click
in antet in locul unde dorili sd fie pozilionat textul 9i apoi tastati textul dorit.
Dupi introducerea textului in antet, puteti repoziliona caseta respectiv5 in alti
parte a antetului. Executali click pe eticheti gi pozilionati mouse-ul in coltul din
st6nga sus al acesteia p6nd c6nd cursorul mouse-ului se transformi intr-o cruce.
Apoi, trageli cu mouse-ul eticheta p6nE in pozilia dorit5.
De asemenea, in antet gi subsol puteli introduce diverse imagini (de exemplu
L"go
sigle), cu ajutorul butonului aF din tab-ul Design (Proiectare).

similar procedali pentru modificarea subsolului formularului.


Dupd introducerea textului in antet gi subsol, salvali formularul 5i comuta[i in
vizualizarea Form View (Vizualizare Formular) pentru a vedea modificirile efectuate'

:g ffiB

ANTET FORMUIAR

rl
I Cod ma5ina

| ,,0 *rr,n.
t- Ma(a
I| tu!a:,n! disPonrbiie

t "' f ii ;
I
""-'"i
i*ort it , ii ;:i Yo ,,o r,i u, I 13a,<rt

. gtergerea unui formular

se selecteazS formularul 5i se alege una din modalititile de maijos:


. se apasi tasta Delete existenti pe tastaturi
. se apasd butonut
X Delete '"",rtent in secliunea Records (inregistriri) din
tab-ul Home (Pornire)
. se executi click dreapta pe formular gi se alege opliunea Delete
($tergere)
din meniul aPirut.
gtergerii
Acess va afiga pe ecran o caseti de dialog in care va cere confirmarea
butonul Yes (Da), pentru a
formularului. Pentru a Sterge formularul definitiv apisali
renunta la gtergere apisali butonul No (Nu).

Do to|, H* to psmffilily .tcl# tt. fo'm 'm'ii"


ll you di(k Ycs, you won't be able to undo thc d.lction.
=!l f- N"__l
-il

59
Leclia 5
Rap o arte
5.1 Lucrul cu rapoartele
o Deschiderea unui raport

Un raport consti ?n informalii extrase din tabele sau interogdri,


tipdrite de obicei
pe hirtie.
Deschiderea unui raport se rearizeazd in mai murte moduri:
- se executi dublu crick pe numele rui in panoul de navigare E Ma':-i*---:'-
al
aplicatieiAccess '' 0pen
L

E, Lalout,rerr
- se executS crick dreapta pe numere raporturui se arege !c
5i !f, pe:isr,;iro
optiunea de deschidere in modul de vizualizare dorit.
Modurile de vizualizare ale unui raport sunt urmitoarele:
- Design view (Vizualizare proiectare) - oferd acces la macheta de proiectare
a
raportului;
- Print Preview (Examinare inaintea imprimdrii)
- prezinti datele din raport exact a$a
cum vor ardta scoase la imprimanti;
- Report View (Vizualizare raport) - oferd posibilitatea efectudrii
de modificiri
temporare cu privire la datele conlinute in raport, inainte
de imprimare;
- Layout View (Vizualizare aspect) - cea mai intuitivi vizualizare
utilizatd pentru
modificarea designurui rapoarteror, odati cu vizuarizarea
dateror.

r crearea unui raport utiriz6nd instrumentur Report (Raport


simpru)

Instrumentul Report (Raport simplu) reprezinti cel mai


rapid mijloc de a crea un
raport deoarece genereazi imediat un raport, firi a
solicita informalii suplimentare.
Raportulafigeazi toate campurile din tabelul sau interogarea
selectatd.
Astfel, in panoul de navigare, executafi click pe tabelul
sau interogarea care dorili
s5 stea la baza raportului. in tab-ul create (creare),
executali click pe butonul Report

(Raport simplu)
5
peport
, iar Access va genera automat raportul.

o crearea unui raport utirizAnd instrumentur Report


wizard (Expert
raport)

in cazulin care dorilisi efectuali o seleclie a c6mpurilor raportului


din mai multe
tabele sau interogdri, este recomandat sd folosifi opliunea
Report wizard (Expert
raport).

50
Astfel, in tab-ul Create (Creare) se apasd butonul Report Wizard (Expert raport)
ifl Reportwbatd
, dupe care se urmeazS instruc[iunile din paginile expertului Raport.
pas 1 - din lista derulanti Tables/Queries (Tabele/lnterogiri) alegeli tabela sau
interogarea pe baza cdreia dorili sd creati raportul, precum 5i cdmpurile care doriti sd
,l>li----.---.t
fie afigate in cadrul raportului. Dupi alegerea cAmpurilor, folositi butoanele
pentru a adduga campurile unul c6te unul in raport sau l>> I pentru a introduce
toate campurile odat5.

ff*hHdr&Yqlwtt'rr[ twt?

Din meniul derulant alegeti tabela


sau interogarea doritd

SdcccdFdds

Butoane pentru
introducerea
camourilor
Alegeli campurile ce
vor fi afigate in raPort

Pentru a trece la pasul urm5tor apesali


butonul Next (UrmStorul)

Pas 2 - stabilli nivelurile de grupare a datelor.

tb you v{dtt brdd tryirnidtg


lctnb?
lcoA-wfiesot j

r@
Selectali cAmpul dupd care
dorili si gruPati datele Si
apoi apisali butonul >

Pentru a reveni la pasul anterior apisati


butonul Back (Anteriorul)

Pentru a trece la pasul urmetor ap5sati


butonul Next (Urmetorul)
Pas 3 - stabi li{i, pentru maxim patru c6mpuri, modul de sortare (crescitor sau
descrescitor). in mod prestabilit, ordinea de sortare este crescdtoare; pentru
alegerea unei sortiri in ordine descrescitoare, apdsali butonul de comutare
i aecr*p j
(Ascendent).

Executali click pe butonul LlT-vry::i o"n,ru a afiSa o caseti


in care sunt afiSate toate c6mpurile numerice conlinute in raport pentrude diatog
care se
poate calcula suma, media, valoarea minimd, respectiv maximd
a datelor cuprinse in
c6mpul respectiv.

Apdsati butonul OK
pentru a reveni in
fereastra
a nterioari
jODldandEmy
lQgmvorir
IC.hAEgrGtof
btC6.sm
Pas 4 - stabiliti forma in care si fie reprezentate datele in raport gi respectiv
orientarea paginii raportului (Portrait sau Landscape).

:xi{i;..r:
il#|&
wry
!w&
!&k*
- &*;
&K
&e
'@iligs

Pentru a trece la pasul urmitor aplsali


butonul Next (Urmitorul)

Pas 5 - aceasta este etapa finald in care stabilili numele raportului. Se lasi bifatd
opliunea Preview the report (Vizualizare raport) 9i se apasd butonul Finish
(Terminare) pentru finalizarea procesului de creare a raportului.

lhtnh&rursthfcrrgt?
ffi

rtrfrC $c trftraren h. id ccds b ctah lar


'lpat
tb tn Frt btrruli lh ftgatailodfu tttgtl
thrgn?
OErsrh'et tleat
QE&drtrncfracigt

Pentru a finaliza raportul apisati butonul


Flnlsh (Terminare)

63
Access va afi5a pe ecran raportul creat, aga cum va arSta scos la imprimantS.

'-tu.
Catedra

(o. .!;-." .,-tz -.ttr-t

r Salvarea giinchiderea unui raport

Microsoft Access salveazi automat modificirile efectuate. Pentru o mai mare


sigurantS, puteli apela functia File - Save (Figier - salvare) sau puteli apdsa butonul
E existent in bara acces rapid.
inchiderea unui raport se realizeazi prin apisarea butonului x lil c.tu."-i
din coltul din dreapta sus al raportului sau prin executarea unui click fl 5ave

dreapta pe raport (fie in bara de titlu, fie in interiorul raportului) gi '-8 9ose

alegerea opliunii Close (inchidere).

o Adiugarea, modificarea antetuluigia subsolului unui raport

in Access, structura unui raport este impS(iti in secliuni, dupi cum urmeazi:
- report header (antet raport) - elementele inscrise in aceasti secliune apar numai
pe prima pagini a raportului, in Nr .,*r x

raportului pentru a afiga :


informaliile care apar in mod ''-
normal pe o copertS, cum ar fi -_

un titlu sau o sigli.


- page header (antet pagini) -
Cod_stedra j,Nlmarlrrotestrl
elementele inscrise in aceasti
sectiune apar pe fiecare pagini a :
raportului, in partea de sus. De
exemplu, puteli utiliza un antet de pagini pentru a repeta titlul raportului pe fiecare
paginS.
- detail (detalii)- loculin care se plaseazi elementele care formeazi corpul principal
al raportului.
- page footer (subsol pagini) - elementele inscrise in aceasti secliune apar pe
fiecare pagini a raportului, in partea de jos. Utilizali un subsol de pagini pentru a
imprima numerele de paginS.
64
- report footer (subsol raport) - elementele inscrise in aceasti secliune apar numai
pe ultima pagini a raportului, in partea de jos. Utilizati subsolul raportului pentru a
imprima totalurile raportului sau alte informalii rezumative pentru intreg raportul.
Introducerea informaliilor in antetul sau subsolul unui raport se realizeazi in
modul de vizualizare Design (Proiectare). Astfel, executali click dreapta pe denumirea
raportului 5i alegeli opliunea Design View (Vizualizare Proiectare) . H Design view

Pe ecran va apirea macheta de proiectare a raportului. De asemenea, se va


activa fila contextuali Design (Proiectare), conlin6nd o multitudine de butoane
pentru realizarea modificirilor dorite.

foffil pffis€Tup
I Hom mft ffiffrlrroATA DATAaNTms DrsGN fiMre
r'.,. aEL:: l!
ir:
f, Et Ec*- Ei ;,
;: '*:: sffr,r
.,fn
Ls uno =:.i ll' '= -
* ",q"i{:-.,-.
*'ir*"m
= H:;

pentru a introduce un text in antet, primul pas consti in mirirea zonei de antet
pentru a putea introduce informaliile dorite. Pentru aceasta, plasati indicatorul
Tt
mouse-ului deasupra textului f PageHeader p6ni cdnd acesta ia forma . Apoi,
jos.
linAnd apdsat butonul st6ng la mouse-ului, trageti in
AA . Executali click
in tab-ul Design (proiectare) apisali butonul Label (Eticheti)
in antet in locul unde dorili sd fie pozilionat textul 9i apoi tastati textul dorit'

F cateota.

f R€port Footer

r:-

Dupi introducerea textului in antet, puteli repoziliona caseta respectivi in alti


parte a antetului. Executali click pe etichetS 9i pozilionali mouse-ul in collul din
st6nga sus al acesteia p6ni c6nd cursorul mouse-ului se transformd intr-o cruce.
Apoi, trageli cu mouse-ul eticheta p6ni in pozi[ia doritS'
65
r':tt
SG
in cazul exportului datelor intr-un figier Excel, dupi apisarea butonurui Excel ,V0
fi afi5ati fereastra Export - Excel Spreadsheet (Export - Foaie de calcul Excel), in care
se stabile5te numele 5i formatul fi5ierului Excel generat.

59c(E thc dcrtirEtion fil. Dnc rnd tom.t

Fihtorrn$ arclwo*uooi prr5{-- ----- T

Spcdt .lgorl oirtionr.

El bod d- lil|i bilffB rd bF.rL


Stlctt ttrie optlon to prar?rc mod tomitang rnd t rout intomdion whGn qrlorting . t blq qu.ry. tonq or rcpst,
E aa U: O:Crpr iG Jb ttE crF.r oe;.Ein L cilD|lb,
Sclcct thit option to vie th. rr3ult3 ot thc @oft opGntion, Thir option i3 mibbt! only wticn you ogort fonia|t.d d*..
lj frport cr*y ttrcschctcA rcoCr
s!lrd thit aptiqn to flport only th. sa,cdrd recordr, Thi5 option i5 only avaitabte whcn you cxport fofnatt.d data and
havc re(ordi ralcdcd,

I or I cm<tr i

DacS exportali un tabel sau o interogare 5i dorili s5 exportali datele formatate,


bifati caseta Export data with formatting and layout (Se exporti datele mentinand
formatarea gi aspectul). Daci exportali un formular sau un raport, aceast; opliune
apare selectatd automat, dar nu este inactive.
Pentru a vizualiza registrul de lucru generat dupi finalizarea operatiunii de
export, bifati caseta open the destination fite after the export operation is
complete (se deschide figierul destinalie dupd terminarea operatiunii de export).
DacS obiectul sursd este deschis gi ati selectat doar anumite inregistriri pentru
export, bifati caseta Export only the selected records (Se exporti numaiinregistririle
selectate). Pentru a exporta toate inregistririle, se lasd aceasti casetd nebifati.
Pentru finalizarea procesului de export, se apasi butonul OK.

68
Leclia 6
Pregltirea rezultatelor
6.1 Pregitirea pentru imPrimare
o Vizualizarea inainte de imprimare

Un lucru important, inaintea imprimdrii, il reprezintd vizualizarea datelor ce vor fi


imprimate. Vizualizarea inaintea imprimirii se realizeazd cu ajutorul comenzii File-
print print preview (Figier - lmprimare - Examinare inainte imprimirii). Aceasti
-
comandi este folosit6 pentru a vizualiza datele din tabele, interogSri, formulare 5i

rapoarte.

$ ceteore\

r"gi . :1 i

E
Revenirea in fereastra aplicaliei se efectueazi apis6nd butonul
'f1i3' fnchidere
examinare inaintea imPrimirii).

o Modificarea orientirii 9ia dimensiunii paginii unui raport

Tn fila Print Preview (Examinare inainte imprimirii), D D B


secliunea Page Layout (Aspect pagini) aveli posibilitatea de a
Porii'LandsaPei'trum" p'sr

stabili rapid setirile paginii pentru a obtine rezultate cu aspect


P'e'.L'vod

profesional.
:-
t5"
Tipul de hirtie poate fi selectat cu ajutorul butonului lDimensiune) ce oferi o
listd cu tipuri uzuale de h6rtie: Letter, Legal, A4, etc.

59
b. Un administrator de baze de date.
c. Un utilizator final de baze de date.
d. Un arhitect in baze de date.

14. De ce este folositi o interogare intr-o bazi de date?


a. Afigeazi 9i menline relalii.
b. Stocheazi inregistriri 5i c6mpuri.
c. Extrage gi analizeazi date.
d. Alcdtuiegte informalii pentru imprimare.

15. care dintre urmdtoarele variante descrie scopul principal al unui raport?
a. Afigarea gi menlinerea inregistririlor.
b. Alcdtuirea informa[iilorpentru imprimare.
c. Extragerea gi modificarea datelor.
d. Partajarea datelor intre baze de date.

Intrebare Rispuns
L a

2 b
3 c

4 a

5 b
5 b
7 a

8 a

9 a

10 d
11 d
L2 c

13 b
t4 c

15 b

74
SIMULARI ACCESS
- t-
t. Deschideti aplicalia de baze de date.
2. Crealibazd de date noui in directorul Documents. Salvati-o cu numele
o
dumneavoastri.
3. Creali o tabeli conlin6nd c6mpurile gi tipurile de date de maijos. Salvati tabela
cu numele Persoana.

Nume c6mp Tip de date Dimensiune c6mp


ID Number Double
Nume Short Text 50
Data Date/Time Medium Date

4. Salvali tabela giinchide!i-o.


5. Creali un formular nou utilizdnd toate cAmpurile din tabela Persoana. Salvati
formularul cu denumirea Formular Persoana (accepta[i toate celelalte setiri
implicite).
6. Utilizind formularul creat, introduceli cele doud inregistriri de mai jos in tabela
Persoana.
ID Nume Data
102 Alina Le/06/teg4
98 Maria L8/O2l2OO2

7. in formularul Persoana localizali inregistrarea cu lD-ul 102'


8. Modificali numele persoanei din Alina in Andrei.
9. Salvali modificirile ficute Si inchideti baza de date.
10. Deschideli baza de date accessl.accdbl
LL. Deschideli tabela Autor 5i adiugali urmitorul atribut

Nume cimp Tip de date Dimensiune cAmp


Numar telefon Number Double

12. Stabilili atributul Adresa-mail ca fiind indexat cu duplicate.


L3. in tabela Autor modificali dimensiunea cAmpului Nume la 100 de caractere.
14. Mutali atributul Adresa_mail astfel inc6t si devini ultimul atribut din tabelS.
Salvati giinchideti tabela Autor.
15. Creali o interogare asupra tabelei carte in care afigali doar cirlile ce au cod-carte
mai mare de 25. Salvati interogarea cu numele 25.

l Figierele de lucru pot fi descircate de la adresa www.euroaptitudini.ro


75
16. Creati un raport utilizAnd toate cAmpurile din tabela Autor, grupAnd datele in
funcfie de c6mpul Nume.
17. Salvati raportul cu denumirea Raport autor.
18. lntroducefi ?n antetul raportului o imagine.
19. Mutati imaginea ?n partea st6ngi a subsolului raportului.
20. Salvali modificirile fdcute 9i inchidefi aplicalia de baze de date.

-[-
1. Deschideti baza de date access2.accdb
2. Deschideli tabela Universitate gi crea{i o reguli de validare pentru atributul
Cod-catedra, astfel inc6t sd nu accepte introducerea valorilor mai mari de 255. in
cazul nerespectdrii regulii de validare, se va afi5a mesajul: Introducelivalori mai mici
ca 256!
3. Creati un filtru dupl formular (Filter By Form) pentru tabela Universitate pentru a
afiga universitilile cu codul 123.
4. Aplicali filtrul creat asupra tabelei Universitate.
5. Introduce{i Bucurestica valoare implicitd pentru c6mpul Orag.
6. Modificati lStimea coloanei Nume universitate la 30.
7. Salva{i 5iinchideti tabela Universitate.
8. in tabela Profesor sorta{i datele in ordine descrescitoare dupi c6mpul
Cod_profesor.
9. $tergeJi a doua inregistrare din tabele.
10. Stabiliti atributul Nume profesor din tabela Profesor ca fiind indexat firi
duplicate.
LL. lmprimati toate inregistrdrile din tabelS. inchideli tabela profesor.
12. Deschideli formularul Profesor.
13. Cu ajutorul formularului selectaliinregistrarea 3 gi modificafi numele profesorului
din lulian in Marian. inchideli formularul profesor.
L4. Creatio interogare asupra tabelei Profesorin care afigagitoate c6mpurile pentru
profesoriicu o vechime mai mare de 1.5 ani.
15. Rulafi interogarea creati. Salvali interogarea cu denumirea 15.
16. in interogarea 15 $tergeti campul Telefon.
17. Elimina{i criteriul >15 asociat c6mpului Vechime.
18. Ascundeti c6mpul Vechime.
19. Salvati giinchideli interogarea 15.
20. Creali o interogare asupra tabelei Universitate in care afigaJi doar c6mpurile 1 gi
3. Salvali interogarea cu numele Univers 9i apoiinchideti-o.
21. Creatio interogare asupra tabelei Profesor pentru a afiga profesorii al ciror nume
incepe cu litera A. Salvali interogarea cu denumirea Nume gi apoi inchideti-o.
22. Deschideti raportul Profesor.

76
23 Modificali dimensiunea paginii din A4 in Letter. Salvali 9i inchideli raportul
Profesor.
24. $tergeti raportul Profesor.
25. inchideli aplicalia de baze de date.

-ilt-
1. Deschideti o aplicatie de baze de date. Creali o bazi de date nouS in directorul
Documents. Salvafi-o cu numele bd.accdb.
2. Creali o tabeli denumiti Elevi ce va contine urmitoarele cdmpuri:

Nume c6mp Tip de date Dimensiune cimp


Nume elevi Short Text 50
Data nasterii Date/Time Short Date
Varsta Number Integer
Nr scoala Number Integer

3. Stabiliti cimpul Nr-scoala ca fiind cheie primard.


4. Adiugatri urmitoarele inregistriri in tabela creati anterior:

Nume elevi Data nasterii Varsta Nr scoala


lonescu Mihai os/os/Lesz 2L 1

Popescu Alina o8/08/1993 20 2

Popa Geanina L2/O3/te93 20 3

Mihai lulian o7los/t991 22 4

5.in tabela Elevi Stergeli c6mpul Varsta 5i apoiinchideli tabela.


6 Creali o tabelS denumita clasa ce va conline urmitoarele campuri:

Nume c6mp Tip de date Dimensiune cdmp


Nume Short Text 50
Clasa Number Integer
Media Number Integer
Nr scoala Number lnteger

7. Stabilili cAmpul Nr-scoala ca fiind cheie primari.


8. Adiugali urmitoarele inregistriri in tabela creati anterior:

Nume Clasa Media Nr scoala


A 9 8 1

B 8 9 2

c 8 9 3
77
D 10 10 4
9. Stabiliti atributul Nume ca fiind indexat firi duplicate.salvali gi inchideli toate
tabelele.
10. UtilizAnd cAmpul Nr-scoala at6t din tabela Elevi, c6t gi din tabela Clasa, creali o
legituri de tip unu la unu intre tabele.
11. Aplicali restrictia de integritate referenliali relafiei create la punctulanterior.
12. inchidefi fereastra de relalii gi apoi baza de date bd.accdb.
13. DeschideJi baza de date access3.accdb
14' in tabela Produs modificali tipul atributului Cantitate din Short Text in
Number.Salvati inchideli tabela produs.
gi
15. Deschideti formularul Produs. Adiuga!i numele dumneavoastrd in antetul
formularului Produs.
16. in formularul Produs gtergeli inregistrarea numSrul 3, Ulei. inchideli formularul
Produs.
17 Creati o interogare pe baza tabelelor Produs gi Comenzi in care s5 afigali din
tabela Produs c6mpurile Nume_produs gi cod_produs, iar din tabela comenzi
c6mpurile Nume-firma 5i Cantitate-ceruta, pentru a afiga acele inregistrdri pentru
care cod-produs este egal cu 7, iar cantitate_ceruta este egal cu !2.
18. Salvati interogarea cu numele euery gi apoi rulali-o.
19. Exportati interogarea Raport in format foaie de calcul cu numele Export.xlsx.
20. salvali modificirile ficute giinchideJi aplicalia de baze de date.

-tv-
1. Deschideti baza de date access4.accdb
2. Deschideti tabela Masini gi modificali lilimea coloanei Marca la 25 puncte.
3. Ciutaliinregistrdrile cu marca Audi giinlocuifi-le cu BMW.
4. sortati datele din tabela Masiniin ordine alfabetici dupi cimpul Marca.
5. Printati doar prima inregistrare din tabel.salvali 9i inchideli tabela.
5' Creati o interogare pe baza tabelei Masini in care afisati doar masinile din marca
Mercedes sou BMW.
7. Salvati interogarea cu numele Mercedes.
8. sortali descendent datele afigate in interogarea Mercedes dupi c6mpul
tip_masina.Salvati 5i inchide{i interogarea Mercedes.
9. Creafi un raport asupra tabelei Masini Disponibile gi salvafi-lcu numele Masini.
10. Modificati orientarea paginii din tip portret in tip vedere.
11. $tergeti raportul Masini Disponibile.
12. Salvati toate modificirile ficute 5iinchideli baza de date.
13. Deschideti baza de date accessS.accdb
14. Deschideti fereastra de relalii gi 5tergeli legStura dintre tabelele Casete gi Casete
imprumutate.
15. Salvati giinchideti fereastra de relalii.
15. Creatri un filtru de tipul Filter By Selection pentru tabela Casete pentru a afiga
inregistririle care corespund filmelor de Actiune. Salvali Siinchideti tabela Casete.
17. Creali un raport utiliz6nd toate c6mpurile din tabela Casete imprumutate, grupat
dupi atributul Cod-imprumut, care si calculeze numtrul mediu de casete
imprumutate. Salvati raportul cu numele Casete.
18. Mutali titlul raportului Casete in partea dreapti a antetului.
19. lmprimali raportul la o imprimanti disponibilS.
20. Salva[i modificirile ficute Siinchideti aplicalia de baze de date.

79
Pentru comenzi contactali-ne la:
Tel. : 02 1-3 1 ],39.30 / O2L-316.99.33
Fax: 02 L-3 1 1 .39.3O / O2L-3 16.99.33
Email : office@euroaptitudini.ro