Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea: Liceul Tehnologic “H.Coandă” Buzău,jud.

Buzău
Catedra: Tehnologii
Disciplina: M 2- Componentele echipamentelor electrice
Profesor: COTIGĂ LIVIU
Tema: Gruparea serie, paralel și mixtă a bobinelor
Anul școlar: 2018-2019
Anul de studiu: clasa a IX-a E profesională
Durata: 50 minute
Tipul lecției : mixtă (combinată)
Scopul lecției : aprofundarea cunoștințelor despre conexiunea mixtă a bobinelor
Locul desfășurării : laboratorul de electrotehnică
Data : 06.03.2019

PROIECT DE LECȚIE

Competențe specifice

- diferențierea componentelor electrice și electrotehnice


- formarea deprinderii de a determina valoarea inductivității electrice echivalente
- calculul inductivității echivalente la rețelele de bobine

Competențe derivate

- utilizează limbajul specific de specialitate


- enumeră tipurile de conexiuni la bobine
- calculează valoarea inductivității echivalente pentru rețelele de bobine

Unitatea de rezultate ale învăţării (URÎ 2)

Realizarea circuitelor electrice

Rezultate ale învățării

- cunoștințe : 2.1.2,2.1.4
- abilități : 2.2.2, 2.2.3, 2.2.10, 2.2.14, 2.2.15
- atitudini : 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4

Metode:

- conversația euristică
- exercițiul
- observația
- explicația
- învățarea prin descoperire
- aprecierea verbală și prin note

1
Procedee:

- utilizarea cunoștințelor din matematică,fizică și electrotehnică


- lucrul individual
- discutarea relațiilor matematice și aplicarea lor concretă în cazul lecției de față
- confirmarea și consolidarea cunoștințelor,pe baza noțiunilor teoretice însușite

Bibliografie recomandată:

Pentru profesor:
 manualul ” Componentele echipamentelor electrice “,Dragoș Cosma Ionel, editura CD Press 2016,clasa a
IX-a

Pentru elevi:
 același manual

Mijloace de învățământ :

 fișe de documentare
 videoproiector
 fișe de lucru

Activitatea pregătitoare de dinaintea lecției propriu zise:

Profesorul:
- pregătește setul de intrebări ,probleme pe care le va folosi în cadrul lecției
- asigură mediul propice necesar bunei desfășurări a activității
- pregătește videoproiectorul
- asigură fișele de lucru pentru elevi

Elevii:
- studiază cu atenție,materialul bibliografic recomandat de profesor, pentru lecția respectivă
- interpreteză relațiile matematice pe care le vor folosi în lecția de față
- adresează profesorului întrebări suplimentare,pentru lămurirea tuturor problemelor puse în discuție

SCENARIUL DIDACTIC

Secvențele lecției și durata Activitatea profesorului Activitatea elevilor

-notează absențele,controlează -prezintă caietele de notițe


1.Pregătirea pentru lecție: caietele elvilor și corecteză
eventualele greșeli
t= 5 minute
-anunță titlul lecției și etapele -urmăresc etapele ce se cer a fi
acesteia realizate
2
-notează pe tablă titlul lecției -notează pe caiete titlul lecției

-trece în revistă prin -studiază cu atenție întrebările și


întrebări,noțiunile teoretice pe formulează răspunsurile
2. Verificarea cunoștințelor care le va folosi în cadrul lecției:
teoretice,necesare bunei *Care este simbolul pentru o -analizează răspunsurile date de colegi
desfășurări a activității: bobină fără miez ? și le corectează(dacă este cazul)
* Care este formula de calcul ,a
t=10 minute inductivității bobinei ? -caută soluții la întrebările puse de
* Cum se numește unitatea de profesor
măsură a inductivității electrice ?

-după ce constată dacă elevii sunt -urmăresc cu atenție desenele de pe


pregătiți teoretic,prezintă pe tablă tablă și le reprezintă pe caiete
schemele cu bobine montate în
serie,respective paralel
-deduce prin calcul -notează pe caiete notațiile desenelor
3.Desfășurarea lecției mathematic,inductanța echivalentă respective
pentru bobinele montate în serie
t=25 minute -operațiile se succed cu schema
echivalentă și inductivitatea -se succed ordinea operațiilor ,cu
bobinelor pentru montajul paralel celelalte desene și grafice reprezentate

-face aprecieri asupra modului -urmăresc explicațiile date de profesor


cum elevii au desenat corect
schemele de pe tablă și au notat
corect relațiile matematice
4.Verificarea realizării
lecției -cere elevilor să prezinte caietele -prezintă caietele de notițe
de notițe
t=5 minute
-notează elevii în fișa de evaluare -răspund la întrebările profesorului

-anunță titlul lecției următoare: -notează pe caiete titlul lecției


5.Încheierea lecției: “Diode și tranzistoare” următoare
-prezintă pe scurt etapele lecției
t=5 minute următoare,pregătirea -urmăresc etapele lecției următoare.
teoretică,urmând a o face în
următoarea oră

întocmit ,ing. Liviu Cotigă

S-ar putea să vă placă și