Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE STANDARDIZATĂ

pentru avizarea documentaţiilor de urbanism privind zone şi


staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din
domeniul turismului, conform metodologiei aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 31/1996
Subsemnatul(a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,C.N.P __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
act de identitate _____seria_____nr._______________în calitate de (se bifează cu x căsuţa corespunzătoare):
Administrator/asociat (în sensul Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) sau titular pentru:
Persoană fizică autorizată
Întreprindere familială
Întreprindere individuală
Altă formă juridică
Mandatar (prin procură notarială atașată) pentru:
Denumire beneficiar (operator economic/persoană fizică): _____________________________________cu
sediul social/adresa în localitatea_______________________,str.___________________________nr.___bl.___
sc.___et.___ap.__ judeţ/sector_____________telefon fix________________telefon mobil__________________
fax________________e-mail___________________________,adresa web______________________________
solicit avizarea documentației pentru:
Faza: S.F. D.T.A.C. D.T.O.E. D.T.A.D. P.U.D. P.U.Z. P.U.G.
Denumire proiect:......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Adresă teren/imobil: localitate..................................str................................................nr......jud...................
Date de contactproiectant:telefon.......................fax......................email..............................web.............................
Ataşez prezentei cereri următoarele documente (se bifează cu x):
1. Certificatul de urbanism (copie);
2. Memoriu tehnic de arhitectură;
3. Act din care să rezulte dreptul de proprietate/alt drept real asupra terenului/imobilului;
4. Planul cuprinzând încadrarea în teritoriu la una dintre scările: 1:10.000; 1:2.000; 1:1.000;
5. Planul de situaţie al imobilelor care fac obiectul avizării, la scara: 1:2.000 sau 1:1.000; 1:500; 1:200; 1:100,
după caz, care va preciza:
- Bilanț teritorial (POT, CUT)
- parcela cadastrală pentru care a fost eliberat certificatul de urbanism;
- amplasarea tuturor construcţiilor care se vor construi sau care se vor desfiinţa;
- accesele în incinta şi în construcţie;
- plantaţii, spaţii verzi;
- trasee de alimentare cu apa şi canalizare;
6. Planurile tuturor nivelurilor;
7. Secţiuni care sa cuprindă cota zero, cotele tuturor nivelurilor, înălţimea acoperişului şi pantele acestuia,
scările de acces;
8. Fatadele care sa cuprindă şi clădirile învecinate, după caz, pentru construcţiile alipite unor imobile
existente.

Notă: Piesele desenate sus-men ţionate se vor prezenta la una dintre sc ările: 1:100; 1:50 şi, în mod excep ţional, 1:20
pentru unele detalii de finisaje b ăi şi de mobilare, specifice func ţiunii hoteliere a camerelor, pentru unit ăţi decategoria de
confort de 4 şi 5 stele.

9. Pentru P.U.Z./P.U.G-uri. se vor prezenta urmatoarele:


- Aviz de oportunitate;
- Situatia existenta si disfunctionalitati relevate;
- Obiectivele de utilitate publica, turistice, cultural artistice sau de altă natură din zonă;
- Propunerile de reglementari urbanistice si regulamentele cu reglementarile aferente;
- Reglementarile urbanistice, zonificare;
- Reglementarile – echipare edilitara;
- Precizări de detaliu privind prescripții și recomandări generale specifice zonei și/sau stațiunilor
turistice;

Nota:In functie de complexitatea si marimea teritoriului studiat piesele de baza pot fi completate cu alte planse
suplimentare care sa cuprinda:

- Informatii si propuneri suplimentare privind amenajarea teritoriului, in relatie cu zona de influenta


- Studiu de impact
- Sinteze ale unor studii de fundamentare cu implicatii asupra propunerilor de organizare urbanistica
( analize ale fondului construit, circulatii, protectia mediului, protejarea patrimoniului, etc)
- Scurt istoric al zonei
Nota: In cazul proiectelor faza PUZ/PUG supuse avizarii A.N.T. este necesar ă sus ținerea acestora, în fa ța comisiei de
avizare, de c ătre beneficiarul proiectului.

Data:_______________________ Semnătura și ștampila ________________________