Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

2-2132/19
PROCES-VERBAL
al ședinţei de judecată în cauza civilă

25 noiembrie 2019 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Centru


Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei Irina Guțu
Grefier Cristina Oanța

Se examinează în ședință publică cererea de chemare în judecată depusă de Cozmic Victor


împotriva lui Turețchii Boris cu privire la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale

Se anunță că ședința de judecată are loc cu utilizarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio
Femida

Se verifică prezența participanților la proces şi împuternicirile reprezentanţilor

Se anunța componența completului de judecată, judecător Rusu Dumitru, grefier Epure Stepan și
se expică participanților dreptul la depunerea cererilor de recuzare

Se explică drepturile și obligațiilor

instanța pune în discuție examinarea cauzei în lipsa participanților reclamantului și pârâtului

deliberând pe loc instanța dispune examinarea în lipsa , art. 206 alin.(5) neprezentarea în şedinţă
de judecată a reprezentantului sau a unui alt participant la proces nu împiedică examinarea cauzei

Se anunța participanții la proces că în adresa instanței, prin intermediul cancelariei , a fost


recepționată referința prin care s-a solicitat scoaterea cererii de pe rol

Instanța se retrage în camera de deliberare

Conform art. 198 Cod de procedură civilă, se verifică prezenţa părţilor la proces şi împuternicirile
reprezentanţilor (09:43).
La şedinţă s-au prezentat:
R/reclamantului-Armaș Ion, avocatul Mariana Dubău, împuternicită în baza mandatului nr.1442601 din
08 ianuarie 2019, legitimație nr.2211 din 01 aprilie 2018
R/pîrîtului-Ina Topescu, avocatul Stepan Epure, împuternicit în baza mandatului nr.1122334 din 08
ianuarie 2019, legitimație nr.0123 din 19 octombrie 2017
La şedinţă nu s-au prezentat:
Reclamantul-Ion Armaș (înștiințat legal, avizul de recepție fiind anexat la materialele cauzei)
Pîrîta-Ina Topescu (înștiințată legal, avizul de recepție fiind anexat la materialele cauzei)

Conform art. 206 Cod de procedură civilă, instanța pune în discuție examinarea cauzei în lipsa
participanților reclamantului și pârâtului (09:45).
R/reclamantului-Armaș Ion, avocatul Mariana Dubău – Onorată instanță, consider posibil.
R/pîrîtului-Ina Topescu, avocatul Ștefan Epure – Onorată instanță, consider posibil.

Conform art. 206 alin. (5) Cod de procedură civilă, neprezentarea în şedinţă de judecată a
reprezentantului sau a unui alt participant la proces nu împiedică examinarea cauzei (09:46).

Conform art. 201 Cod de procedură civilă, preşedintele şedinţei anunţă completul de judecată şi
informează participanţii despre dreptul de a face propuneri de recuzare (09:47).
Preşedintele şedinţei, judecătorul Irina Guțu
Grefier Cristina Oanța
Recuzări/ abțineri nu sunt.

Conform art. 202 Cod de procedură civilă, preşedintele şedinţei explică drepturile procedurale
prevăzute de art. 50, 56, 60 CPC şi obligaţia de a se folosi de aceste drepturi cu bună-credinţă
(08:49).
Participanților prezenți la ședința de judecată le sunt clare drepturile și obligațiile.

Conform art. 203 din Codul de procedură civilă, instanţa soluţionează cererile şi demersurile
(08:50).
Se anunță particiăanții la proces că la 04 noiembre 2019, a parvenit raportul de expertză judiciară
Se dă citire raportului de expertiză judiciară
Se verifică posibilitatea reluării procesului de judecată
R/reclamantului-Armaș Ion, avocatul Mariana Dubău – Onorată instanță, consider posibil.
R/pîrîtului-Ina Topescu, avocatul Ștefan Epure – Onorată instanță, consider posibil.

Conform art. 269-270 Cod de procedură civilă, Instanţa se retrage în camera de deliberare (09:55).
Se emite şi se pronunţă încheierea. Se explică procedura şi termenul de atac.

Şedinţa se declară închisă la ora 10:20


Data întocmirii definitive a procesului-verbal 04 noiembrie 2019.

Preşedintele şedinţei, judecătorul Irina Guțu

Grefier Cristina Oanța

S-ar putea să vă placă și