Sunteți pe pagina 1din 1

Ghișeul unic.

Implementarea unui sistem informațional automatizat pentru gestiunea și


eliberarea actelor permisive, cu acces la un număr mare de puncte de acces, cum ar fi
computere, telefoane mobile, tablete și terminale publice conectate la rețeaua Internet, pot
asigura o interacțiune transparentă și eficientă între beneficiari și Primărie. De asemenea,
aceasta ar fi cea mai bună soluție pentru reducerea riscurilor de corupție, optimizarea proceselor
de prestare a serviciilor publice și reducerea costurilor în procesul de prestare și obținere a
serviciilor. Cetățenii și agenții economici vor folosi sistemul pentru solicitarea actelor permisive
la distanță și la ghișeele Centrului pentru Deservire a Cetățenilor. Schimbul de documente și
informații dintre Primărie și instituțiile implicate se va efectua cu o participare minimă a
solicitanților, iar informația despre actele emise va deveni publică și va putea fi accesată de către
orice cetățean și funcționar al Primăriei. Pentru solicitanții care nu au acces la Internet, rolul de
„front office” poate fi îndeplinit de către Centrul de Deservire a Cetățenilor pentru depunerea
documentelor solicitate la eliberarea de acte permisive. Sistemul va fi integrat cu serviciile
guvernamentale comune, precum MPay, Msign, Mpass, Mconnect și va fi plasat pe Nourul
Guvernamental (MCloud). Implementarea Ghișeului Unic va aduce o sporire a eficienței în
medie cu 26%, calculată pe costurile directe totale ale beneficiarilor și autorităților.
Avantaje: pentru Primărie:
 reducerea interacțiunii fizice a angajaților primăriei cu beneficiarii serviciilor publice;
 optimizarea circuitului de informații și documente în cadrul Primăriei;
 optimizarea interacțiunii cu serviciile desconcentrate implicate în prestarea serviciilor
Primăriei;
 evidența și gestionarea unificată a documentelor de intrare, de ieșire și a actelor
permisive eliberate;
 imagine mai bună a activității APL;
 reducerea riscurilor de corupție în procesul de prestare a serviciilor Primăriei;
 personalul calificat/specialiștii de profil din cadrul Primăriei se vor focusa pe executarea
sarcinilor complexe de profil, fără a fi distrași de către cetățeni cu solicitări și întrebări
simple ce nu țin de responsabilitățile nemijlocite ale acestora;
 standardizarea proceselor de prestare a serviciilor în cadrul Primăriei;
 reducerea circuitului de documente pe suport de hârtie;
 folosirea formularelor tip, care pot fi mai ușor procesate și înregistrate.
Articolul 5. Scopul ghişeului unic
(1) Ghişeul unic este creat atît pentru implementarea drepturilor şi obligaţiilor legate de
procedurile de declarare, menţionate în capitolul III al prezentei legi, cît şi pentru eficientizarea
şi raţionalizarea fluxului de informaţie primară – constatarea, instituirea şi înregistrarea unor
fapte, drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Ghişeul unic poate fi constituit pentru facilitarea obţinerii, constatării, înregistrării şi/sa
anulării unor drepturi şi obligaţii, şi anume:
a) eliberarea unui act permisiv determinat;
b) eliberarea sau comasarea mai multor acte permisive prin colaborarea cu mai multe autorităţi
responsabile;
c) constatarea, confirmarea şi/sau înregistrarea unor drepturi/obligaţii/fapte juridice;
d) iniţierea sau încetarea unui tip de activitate;
e) iniţierea/încetarea activităţii de întreprinzător în genere;
f) în alte scopuri prevăzute de lege.

S-ar putea să vă placă și