Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI

NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ


Etapa judeţeană, 25 februarie 2017
Clasa a VI-a
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE

SUBIECTUL I – Lectura 50 de puncte

a. Înţelegerea textului ficţional/nonficţional 12 puncte


1. formularea corectă a răspunsului într-un enunţ şi menţionarea concluziei, de ex.: Fizicienii
au ajuns la concluzia că ploile au anumite similitudini, funcționează după un șablon,
indiferent de clima regiunii respective. 6 puncte (3p+3p)
2. selectarea corectă a celor două figuri de stil, de ex.: (ploaia) trecând ca un paharnic;
(ploaia) turna ca-n cupe fără număr – comparaţie; haină cenuşie şi foşnitoare; ploaia cea
strălucitoare etc. – epitet. 6 puncte (3p+3p)

b. Scriere despre textul ficţional/nonficţional 30 de puncte


- precizarea oricăror două caracteristici ale operei lirice; 8 puncte (2x4 puncte)
- prezentarea detaliată a fiecărei trăsături menţionate, valorificând textul dat;
16 puncte (2x8 puncte)
o prezentarea succintă a fiecărei trăsături menţionate, valorificând textul dat;
10 puncte (2x5 puncte)
o încercare de prezentare a fiecărei trăsături menţionate, fără valorificarea
adecvată a textului dat.
4 puncte (2x2 puncte)
- respectarea structurii specifice tipului de compunere solicitat; 4 puncte
- respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte. 2 puncte

REDACTAREA răspunsului la punctul b – 8 puncte


 registrul de comunicare, stil şi vocabular 2 puncte
 coerenţa textului 2 puncte
 ortografia (0-1 greşeli-2 p.; 2-3 greşeli-1 p.; 4 greşeli - 0p.) 2 puncte
 punctuaţia (0-2 greşeli-1 p.; 3-4 greşeli-0 p) 1 punct
 aspectul lucrării, aşezarea în pagină 1 punct

SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii (exprimarea în scris a


opiniei personale despre o idee, temă, obiect, personaj etc.) - 10 puncte
-formularea opiniei 2 puncte
-susţinerea opiniei cu două argumente 4 puncte (2 p +2 p)
-formularea unei concluzii 1 punct
-încadrarea în limita de spaţiu indicată 1 punct
-ortografie, punctuaţie 2 puncte

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării (fonetică, vocabular,


morfosintaxă) 50 de puncte
1. transcrierea cuvintelor cu diftongi: mlădioase, brâu, Europei, viitoare, urmează.
5 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p +1 p)
2. precizarea sinonimelor: subţiri – delicate, fine; neistovitul – neobositul; zadarnic – inutil;
uscate – secetoase; similară – asemănătoare.
MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

5 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p +1 p)
3. menţionarea celor 5 derivate cu sufix diminutival, de ex.: haină – hăinuţă; subţiri –
subţirele; oraş – orăşel; nor – norişor, noruţ, noruleţ; inimi - inimioare.
5 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p +1 p)
4. precizarea valorilor morfologice: vom – verb auxiliar; faptul – substantiv comun; cu –
prepoziţie simplă; puternice – adjectiv; să – conjuncţie simplă.
5 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p +1 p)
5. indicarea funcţiei sintactice: de pe Pământ – atribut; diferenţa – subiect; reguli –
complement; ale Europei – atribut; după un şablon - complement.
5 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p +1 p)
6. selectarea substantivelor în acuzativ: (lângă) răzoare, (prin) grădină, (cu) poala, (pe)
brazdă, flori. 5 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p +1 p)

7. alcătuirea corectă a enunţului, de ex.: Forma de pe cer este un nor de praf. 5 puncte
8. precizarea timpurilor verbelor: purta – imperfect; a reuşit – perfect compus; să răspundă –
prezent; urmează – prezent; vom regăsi - viitor. 5 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p +1 p)
9. alcătuirea corectă a unui enunţ cu verbul auxiliar a fi, de ex.: Să fi avut timp, aşteptam mai
mult. 5 puncte
10. explicarea corectă a rolului cratimei: marchează rostirea legată a două cuvinte care sunt
părţi de vorbire diferite. 5 puncte