Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,


Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ


Etapa locală, 08 februarie 2020
Clasa a VIII-a
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
VARIANTA 2

SUBIECTUL I – Lectură și redactare 50 de puncte

A. Înţelegerea textului ficţional/nonficţional - 12 puncte


1. - numirea corectӑ a celor douӑ figuri de stil, selectate din textul B (2 p.+ 2p.) 4 puncte
2. - explicarea nuanţată a semnificaţiei secvenţei; 8 puncte
- explicarea parţialӑ a semnificaţiei secvenţei; 6 puncte
- încercare de explicare a semnificaţiei secvenţei. 3 puncte
B. Scriere despre textul ficţional/nonficţional - 30 de puncte
- surprinderea nuanţatӑ a relaţiei titlului cu textul- 6 p./ surprinderea parţialӑ a relaţiei titlului
cu textul - 3 p./ încercare de prezentare 1 p. 6 puncte
- prezentarea nuanţatӑ a rolului persoanei I- 4 p./ prezentarea parţialӑ a rolului persoanei I - 2
p./ încercare de prezentare- 1 p. 4 puncte
- explicarea nuanţatӑ a corespondenţei dintre forma graficӑ a poeziei şi ideile transmise- 4p./
explicarea parţialӑ a corespondenţei dintre forma graficӑ a poeziei şi ideile transmise- 2p./
încercare de prezentare- 1 p. 4 puncte
-numirea a trei figuri de stil- 6 p. şi interpretarea semnificaţiei acestora- 6 p. 12 puncte
-evidenţierea mesajului textului- 4 p./ evidenţierea parţialӑ a mesajului textului- 2 p./
încercare de evidenţiere a mesajului textului- 1 p.
4 puncte

REDACTAREA răspunsului la punctul B – 8 puncte


registrul de comunicare, stil şi vocabular: 2 puncte
coerenţa textului; 2 puncte
ortografie (0-1 greşeli-2 p.; 2-3 greşeli-1 p.; 4 greşeli - 0p.); 2 puncte
punctuaţie (0-2 greşeli-1 p.; 3-4 greşeli-0 p); 1 punct
aspectul lucrării, aşezare în pagină. 1 punct

SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii (exprimarea în scris a


opiniei personale despre o idee, temă, obiect, personaj etc.) 10 puncte

-formularea opiniei; 2 puncte


-susţinerea opiniei cu două argumente; 2 puncte (1 p +1 p)
-formularea unei concluzii;; 1 punct
-încadrarea în limita de spaţiu indicată; 1 punct
-ortografie, punctuaţie. 2 puncte
- valorificarea valorificarea ideilor din textele A și B. 2 puncte
Pagina 1 din 2
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ
B-dul Mihai Viteazu nr.32, 300222, Timişoara,
Tel +40 (0)256 305799/
Fax +40 (0)256 490430, +40 (0)256 490429
mail.isj.timis@gmail.com , www.isj.tm.edu.ro
Operator de date cu caracter personal nr.18818

SUBIECTUL al III-lea – Elemente de construcţie a comunicării (fonetică, vocabular,


morfosintaxă) 40 de puncte

1. precizarea numărului de sunete: cenușiu - 7 sunete; îngerii – 6 sunete; lichidă – 6 sunete; era – 4
sunete. 4 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p )
2. precizarea mijlocului de îmbogӑţire a vocabularului: fricos - derivare; niciodată -
compunere; nepește - derivare; deschiși - conversiune.
4 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p)
3. exemplu de rӑspuns: vultur, colibri, papagal, struț etc.
4 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p)
4. scrierea cuvintelor cu sens figurat - ex. straturile; cărarea etc.
4 puncte (2 p +2 p)
5. notarea cazurilor cuvintelor subliniate: prin apa – acuzativ; păsările – acuzativ; transparentă –
acuzativ; îngeri - nominativ.
4 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p)
6. precizarea valorii morfologice a cuvintelor subliniate din secvenṭa datӑ: fi – verb auxiliar; prin –
prepoziție simplă; care – pronume relativ; îl – pronume personal.
4 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p)
7. funcṭia sintactică a cuvintelor subliniate din enunṭul: lui – atribut pronominal genitival; crescuse -
predicat verbal; de pește – atribut substantival prepozițional; niște modele – complement direct.
4 puncte (1 p +1 p +1 p +1 p)
8. numirea corectӑ a ultimei propoziṭii subordonate – atributivă - 2p , transcrierea completă - 2p.
4 puncte
9. precizarea valorii morfologice a termenului regent al primei atributive din textul B.: pronume
nehotӑrât - alții. (se vor acorda 3 p. dacӑ se va identifica pronumele ca termen regent, fӑrӑ a numi
corect tipul pronumelui) 4 puncte

10. ex. de rӑspuns- Cine îmbӑtrâneşte îşi aduce aminte de locul în care a copilӑrit. (se vor acorda 2 p.
dacӑ fraza alcӑtuitӑ din trei propoziţii conṭine doar o subordonatӑ corectӑ sau dacӑ
fiecare subordonatӑ este introdusӑ corect în fraze distincte). 4 puncte

Pagina 2 din 2