Sunteți pe pagina 1din 6

/g r>A

/-" J Anexe la SNC


"kezenlarea situaliilor financiare"
aprobat de Miniserul Finanfelot
al Repr.rblicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada 31 decembrie 2018
Entitatea Api-CanalChisinluSocietatepeActiuni l0l3 l3l9l9l6l 918 |

(Denumirea comptetd) Cod CUIIO

l10t0t2d000tltt8176
Cod IDNO

Sediul: VID lZ lolOls I mun.Chi$indu. t0ll tst0l


Cod pogtal Raionul (municipiul' UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Albisoara 38
strada, m, bl.

Activitatea principalS Anrovizionarea cu api $i serylsii ie-ganalizArg- tEt3t6t0t0l


CAEM, rev 2
Cod

lEl4lll0l0l0l
Cod CAEM, ediqia 200s

Forma de proprietate munlcr tr t2


Cod CFP
|

F orma ot ganizatorico -j uridicd t5l2l0l


s HuNtctFtuLul ctJt*til Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-25-69-11

WEB
Unitatea de mdsurd: leu

Numele qi coordonatele al contabilului-9ef: Dna Svetlana Zapsa

Tel. 022-25-69-rl

Anexa 8

Noti informativi privind veniturile 9i cheltuielile clasificate dup[ naturl


Cod Perioada de sestiune
Indicatori
rd. precedentd curenta
I 2 J 4

Venituri din vinz[ri 010 6274s8373 665782725

Alte venituri din activitatea operationald 020 10311821 10323408


Venituri din alte activ 030 38824672 19833326
Total venituri (rd.0l0 + rd.020 + rd.030) 040 616s94866 69s939459
Variatia stocurilor 050
Costul vinzdrilor 060
Cheltuieli privind stocurile 070 224051094 213774s47
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 080 lsl92050l t82077609
ContribuJii de asigur6ri sociale de stat obligatorii 9i 39746882 46317738
090
prime de asigurare obligatorie de asistenf6 medicald
Cheltuieli cu amortizarea gi deprecierea activelor 7 169t429 7 1333771
100
imobilizate
Alte cheltuieli ll0 147 532494 I 33 l 87630

Chelruieli din alte activi r20 32180747 t6t0797 5

Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + 66',7123147 662799276


130
rd.090 + rd.100 + rd.I 10 + rd.120)
Profit (pierdere) pind la impozitare (rd.040 - rd.l30 140 947 t7 19 33r40183
Cheltuieli privind impozitul pe venit 150

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.l40 - 160


947 t7 19 33 140 I 83
rd. I 50)
Anexa I

BILANTUL ta 31 decembrie 2018-

Sold la
Nr. Cod
cpt.
ACTIV rd. lnceputul perioadei de gestiune Sfirgitul perioadei de
sestiune
z 3 4 5

I Active imobilizate
Imobilizdri necomorale 010 l5l 1 16 574623r
Imobilizari corporale in curs de execufie 020 58047668 r43253480
Terenuri 030 157779 t57779
Miiloace fixe 040 863685216 8 l 530679 I

Resurse minerale 050

Active biolosice imobilizate 060

Investifii financiare pe termen lung in pdr,ti 070 1350 1350


neafiliate
Investilii financiare pe termen lung in pdrli 080
afiliate
Investitii imobiliare 090

Creante oe termen lung 100 5062679 5593699


Avansuri acordate pe termen lung ll0
Alte active imobilizate 120
130
Total active imobilizate 927r05808 9700s9330
2 Active circulante
Materiale r40 27932723 3s034423

Active biologice circulante 50

Obiecte de micd valoare gi scurtd duratd 60 t09t4433 r12r'7196


Productia in curs de execu{ie qi produse 70 0

Mdrfuri 80 0

Creante comerciale 90 87991317 8573n44


Creante ale odrtilor afiliate 200 4r79
Avansuri acordate curente 210 29243600 884 1 0040

Creante ale bugetulur 220 t707026 2470043


Creanle ale personalului 230 806131 1026614

Alte creanle curente 240 26484109 28486480

Numerar in casierie qi la conturi curente 250


4567 17 17 r9750925

Alte elemente de numerar 260 0

Investilii financiare curente in pdrfi 270


0
neafiliate
Investitii financiare curente in p6(i afiliate 280 0
Alte active circulante 290 t5t2626 r706692

Total active circulante 300


232267861 273834753

Total active 310


1159373669 r243894083
(rd.130 + rd.300)
Sold la
Nr. Cod
cpt.
PASIV rd.
inceputul perioadei de Sfir;itul perioadei de
sestiune sestiune
z 5
^

3. Capital propriu
Capital social gi suplimentar 320 8s55237s0 855523150
Rezerve 330 tt344519 l I 81 8105
Corectii ale rezultatelor anilor precedenli 340 (r48219r
Profit nerepartizat (pierdere neacoperitA) al 350
(5ss 1 s8783) (ss2276194)
anilor precedenti
Profrt net (pierdere netd) al perioadei de 360
33 140 1 83
sestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370

Alte elemente de capital propriu 380 543642238 538924754


Total capital propriu 390
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 855351724 88s648407
rd.360 - rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 172339830 r91466218
imprumuturi pe termen lung 410

Datorii pe termen lung privind leasingul 420

financiar
Alte datorii pe termen lung 430 23618230
Total datorii pe termen lung 440
172339830 221084448
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
5 Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 43661640 3s730474
imprumuturi pq termen scurt 460

Datorii comerciale 470 4t626602 55517879


Datorii fatd de pdrtile afiliate 480

Avansuri primite curente 490 5048987 s970s06


Datorii fatd de personal s00 t3744760 r6333877
Datorii privind asigurdrile sociale gi 510
43 10039 373891 8
medicale
Datorii fatd de buget 520 4684374 r080816
Venituri anticipate curente 530 371 1s00 3084123
Datorii fafd de proprietari s40 JJ
Finanldri gi incasbri cu destinaJie speciald 550
rt746 tr746
curente
Provizioane curente 560 r762716 t464166
Alte datorii curente 5',10 13 1 19718 14228723
Total datorii curente s80
(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 +
131682115 t37161228
rd.500 + rd.5l0 + rd.520 + rd.530 + rd.540 +
rd.550 + rd.560-+ rd.570)
Total pasive 590
1243894083
(rd.390 + rd.440 + rd.580)

,td
15, t4A{", 20tg SITUATIA DE PROFIT $I PIERDERE
de la 01.01.2018 plntr la 31.12.2018

Perioada de
curentd

Venituri din vinzSri 665782725


Costul vinzdrilor 455 184400 470t08999
Profit brut bruttr) (rd.010 - rd. 195673726
Alte venituri din activitatea ional6 10311821 10323407
Cheltuieli de distribuire 66 I 5 1056 727 53301
Cheltuie li administrative 9r112297
Alte cheltuieli din activitatea 127 16704
Rezultatul din activitatea opera{ionaltr: profit (pier- 29414831
dere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 -
Rezultatul din alte activitdti: profit (pi 372s352
Profit (pierdere) pini la impozitare 9471719 33140183
rd.0g0 + rd.
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Profit net (pierdere netl) al perioadei de gestiune 9471719 33140183
(rd.100 - rd.1 l0
Anexa 3

SITUATIA MODIFICANTTON CAPITALULUI PROPRIU


de la 01.0f .2018 - pinl la 31.12.2018
Sold la inceputul Sold la sfirgitul
Nr. Cod perioadei de
lndicatori perioadei de Major6ri Diminu6ri
dlo rd.
sestiune sestiune
2 3 5 6 7
^

Capital social 9i suplimentar


Capital social 010 6l 1915200 6l 1915200
Capital suplimentar 020
Caoital nevdrsat 030 ( ) (

laoital neinresistrat 040 243608550 243608550


Caoital retras 050 ( )
Total capital social gi suplimentar 060 855s23750 855523750
(rd.0l0 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)
2 Rezerve
Caoital de rezervd 070
Rezerve statutare 080 r1344519 473586 I 1818105

Alte rezerve 090


Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100 I 1344519 473586 r l8l8r05
J Profit nereoartizat (pierdere neacoperiti)
Corectii ale rezultatelor anilor precedenti ll0 10r069 1583260 r482t91
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit6) al anilor t20 (555 l 58783) r2354307 94717r8 (s52276194)
orecedenti
Profit net (pierdere netd) al perioadei de gestiune 130 33 140183 33 t40t 83
Profit utilizat al perioadei de eestiune 140
Rezultatul din tranzi{ia la noile reglementdri 150
contabile
Total prolit nerepartizat (pierdere neacoperiti) 160 ( sss1s8783) 45595559 I 1054978 (s20618202\
(rd. I l0 + rd.l20 + rd. 130 + rd.l40 + rd.150)
4 Alte elemente de capital propriu, din care 70 s43642238 4717484 538924754
Diferente din reevaluare 7l 474388268 3356176 471032092
Subventii entitatilor cu proprietate publicd 72 69253970 l 361 308 67892662
Total capital propriu (rd.060 + rd.l00 + rd.l60 + 180 855351 724 46069145 15712462 885648407
rd. I 70)
|
----a,atrsf,n.{

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 01_.0_120.18_ pini la 31J2201!!-
Perioada de gestiune
Cod.
Indicatori rd. precedent6 cwentd
2 3 4
I

Flrrxuri de numerar din activitatea operafionall


ciri din vinz.hr 010 61 2683 58 1 684895549
020 3057091 86 378384260
030 1 98304 1 06 23s687868
^oAiool4
|-)nhinzi nlitife 040 14727378 9891453

Plqtc inrnozitrrlui ne venit 050

A lte incasEri 060 5006764 648517s

Alte nlit 070 87892113 71917075


080 11057562 (4499e32)
Fluxul net de numerar din activitatea
operafionaln (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd'040 -
.'l n<n + rd O6O -rd 070 )

090 84231
100 4r773094 38524r09
n0 236 t5877
Dobinzi incasate
Dividende incasate t20
Alte incasdri (nl[ti 130 (4042072) 5750604
(4s814e30) (4417460s)
Fluxul net de numerar din activitatea de investifii
140

150 t46280429 56662199

160 67948839 32176533


Pl6ti aferente ramburserii creditelor 9i
imprumuturilor
Diwidende nlltite 170

incasiri din ooeratiuni de capital 180

Alte incasdri (pl[]i)


r90 840000

200 7917rs90 2448s666


Fluxul net de numerar din activitatea financiarl
(rd.150 - rd.160 - rd.l70 + rd'180 + rd.l90)
210 44414222 (24188871)
Fluxul net de numerar tota
(+ rd.080 + rd.140 + rd'200)
220 (166891e) (r73r92r)
Diferenle de curs v4lutar favorabile (nefavorabile)

230 29264L4 45671717


Sold de numerar la inceputul perioadei de
pestiune
240 45671717 19750925
Sold de numerar la slirqitul perioadei de gestiune
(+ rd.2l0 +rd.220 + rd'230)
Date generale Anexa 6
^
1. Certificat de inregistrare a entitlfii, eliberat de Camera Inregistrdrii de Stat.
Numdr de inregistrare 10308993 4
Datainregistrdrii 17.09.1997 Seria A Numdr 030849
2. Capital social inregistrat de Camera inregistrlrii de Stat:
data*24" ianuarie 2014, suma 611915200 lei, inclusiv:
l) cota statului ----------- lei,
2) cota defindtorilor a cel pu[in20%o lei.
Modificbri ulterioare:
a)"_" , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) "_" , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. EntitSjile, activitatea clrora necesit[ licenfd, indicd:
Licen(a in vigoare:
l) Numir AC 000514, data eliber[rii 29 mai 2015
Termen de valabilitate29 mai2040
Tipul de activitate Furnizarea serviciului public de alimentare cu apd 9i de canalizare la nivel de municipiu 9i orag
Organul care aeliberat licenJa Agenfia Nafionali pentru Reglementare in Energeticl
2) Numir AC 000545, data eliberdrii2T octombrie 2015
Termen de valabilitate 27 octombrie 2040
Tipul de activitate Producerea, distribuirea gi furnizarea energiei termice
Organul care a eliberat licenJa Agenfia Nafionaltr pentru Reglementare in Energetictr
3) Numir , data eliberdrii
Termen de valabilitate
Tipul de activitate
Organul care a eliberat licenfa
4. NumSrul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 1756,4 persoane, inclusiv pe categorii:
l) personal administrativ 598'2 persoane,
2) muncitori 1158,2 persoane.
5. Num[rul personalului la 3l decembrie 2018 - 1820 persoane.
6. Remunerarea personalului entit[1ii in perioada de gestiune 200 495 099 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere gi supraveghere gi alte angajamente ap[rute
sau asumate in legbturd cu pensiile membrilor actuali sau ale fogtilor membri ai acestor organe, pe categorii
978362.65lei.
8. Avansurile gi creditele acordate membrilor organelor specificate lapct.T -lei, inclusiv rambursate - lei.
9. Valoarea activelor imobilizate gi circulante, inregistrate in calitate de gajl
1) valoarea de gaj 37 631858,88 lei,
2)valoareacontabild 17 718 789 lei.
10. Numdrul acJiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 6119152 unit61i.
11. Profit net (pierdere netd) a perioadei de gestiune pentru o acfiune ordinard:
1) profit - I lei 55 bani,
2) pierdere lei bani.
12. Dividende calculate pentru o acfiune ordinari pentru perioada de gestiune:
1) pl[tite lei _ bani,
2) planificate pentru platd lei bani.
13. Valutd strdind disponibild, recalculati in monedi nafional[ a Republicii Moldova - total | 040 622.07 lei,
inclusiv (lei, denumirea gi codul valutei):
1) 53 307,28 ErJR.
2)
3)
14. Numerar legat - total lei.

' in rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fraclie se reflecte
a) la numdrAtor - valoarea de gaj;
b) la numitor - valoarea contabila