Sunteți pe pagina 1din 6

Vild Batrtvita pentru o farnilie de cincr-5ase

persoane, o /ocuinfd moderna avdnd tat canfarrui


nec$sar.

,pe cele doud niveluri, parter gr atai, sunf


rcparlizate toafe funcliunile principale ca gi
spaliile anexe necesare intr-o gcspod.irre. FATADA pFlLlClr.A.iA

r^
I
I
I
i
i
;

!
I
I

i
!
OORMITOR
I
. 1*,99m'
i
I

i
CAgAJ L__ "_J
15,0O m'

PI_AN ETA; N1ANSAFDAT

PLAN PAPT [F
O CASA PENTRU FIECAHE

Locuinta cu nivel ridicat de confod, casa


se desfdgoard pe patru niveluri.
Subsolul, alaturi de un garaj dublu SI
,

Baie anexele tehnice, mai are in dotare o


Dormitor 4,5"
13,3 mp mP-. saund si o baie.
La parter, din vestibulul de intrare se
accede in spafiul continuu al living-ului gi
locului de luat masa, care suportd o
separalie prin scara ce uneste cele patru
niveluri. Bucatdria si un grup sanitar sunt
celelalie funcfiunide pe acest nivel.
Primul etaj este ocupat de trei
dormitoare, fiecare cu baie proprie, gi un
spaliu de depozitare general, iarcelde-al
doilea etaj, mansardat, de alte doua
dormitoare sio baie.

PLAN MANSARDA PLAN ETAJ Proiectantul asig ura si exec utia casei.
t

i-.:t:
10,70 m
>

rl' Garaj
38,1 mp

rr:'I;rifiiil
L ,l

r1'r.'i4'.;ti{;1'
-titlii;itj1lt l,'.' #l""lt*+i;;j;fiI
PLAN PARTER PI.AN SUBSOL
O CASA PENTRU FIECARE

FATADA PRINCIPALA FATADA LATERALA

Living -Bucd
33,8mp 14.9
o rlr

i.-.,""*i

Vestibul
5,6 mp

/ti ii",

Conceputa pentru terenuri cu deschideri


,.-.. L"," Adapost relativ mici spre strada, care impun alipirea
ALA la calcanul unei constructii existente, locu-
'11,9 mp
PLAN PARTER inta este rezolvata intr-o solulie volumetric-
8,90 m
i< arhitectunald gi un partiu simple gi funcfio-
nale, fdra suprafele de prisos, care permit o
rea lizare faci la, i mpl icand costu ri moderate.
c S-a acordat o mare atenlie dimensionarii si
oo_
EE
_$m relationarii cat mai echilibrate intre diferitele
i;c\
rl
spalii ale casei, cu un accent deosebit pe
spatiul multifunctional de la parter destinat
pentru living, sufragerie si bucdtdrie.

PLAN SUBSOL
I

,
O CASA PENTRU FIECARE

FATADA POSTERIOARA FATADA PRINCIPALA

Pentru noile suburbii ale Bucurestiului,


pe un lot de teren generos, propunem
aceastd locuinla luxoasd, pentru o
familie cu 2 copii.
Parterulcuprinde holulde acces cu casa
scdrii, living-ul 9i dinning-ul, intr-un
spaliu fluent, delimitat de arcade, biroul,
bucatdria, centrala termicd si garajul.
La etaj -
.
mansardat - se afld irei
i ."..,-", -i

dormitoare, dintre care unul cu baie si


dressing.
Living-ul, puternic vitrat, se deschide
tr-o terasri
't'-:,*.:-''':n.L,, _1col*'*' _,
Hol t,.,,-.,,,,-:
9,6 mp

PLAN MANSARDA

,oi3',*t, r 12'6J\ ,,1%o

PLAN PARTER
\o, -;li,a--
.r'.4r--
:1.-11,.---- -, . .-
O CASA PENTRU FIECARE . ":.;='h
-''tt'**';;
"'-;" i{
'L J
t/""*
-'"'"
'-'-'- I ,.::i
'.,tu.
l'1X\
I ll1

Aceastd vila urband moderna este proiectatd pen-


tru o zond rezidenliala, pe un teren de preferinld ori-
entat est-vest. Parterul destinat spaliilor de zi se
deschide prin intermediul spaliilor vitrate ale living-
ului 9i serei spre curte, contribuind la sporirea con-
forlului prin perceplia continuitafii interior-exterior.
Etajul cuprinde zona de noapte gi anume: trei dor-
mitoare, fiecare cu baie proprie, precum 9i spalii de
depozitare (debara, dressing). Dinamica garpantei
nnm
ffi[lrl a permis realizarea unui spafiu mansardat cu flexi-
bilitate mare, utilizabil pentru activitalide hobby"
il t il Livins Volumetria casei este subliniatd prin jocul de culori
alfatadelor.

Dressing
',f,'6",i0[n ?"'l-rs. -

trit
th J

Dormitor
'16,8 mp
PLAN PARTER

10,25 m
K

Dormitor
21,5 mp

Comandd: NEOPOLIS S.R.L. tel.: 330 04 47


GR$ft "BIIIE OTI UEIIIT''

s Daci aveti o famille numeroatA, sau


c$giva bunl prietenl pe care dorili si'i gir'
dulpi cu plicere, iati o locuinti care vl se po-
triveste. Daci e n€ce$ar, constructia se
poate cupla pe una din laturi, cu o clidlre
vecini.

FATADA PRINEIPALA

t--* -

PLAN PARTER

COD PROIECN

SUPRAFATA CONSTBU]TA

FLAN ETAJ COD FHTT PBOIECT