Sunteți pe pagina 1din 3

L.T. …………. …… Numele şi prenumele ..................................

Bucureşti Clasa a VIII-a B

Lucrare scrisă semestrială I


1. Scrieţi pe foaia de teză literelor corespunzătoare următoarelor evenimente istorice:
a. întemeierea statului medieval Ţara Românească 1. …..
b. încheierea procesului etnogenezei româneşti 2. …..
c. întemeierea statului medieval Moldova 3. …..
d. atestarea formaţiunilor politice în Diploma Cavalerilor Ioaniţi 4. ….. 0,50x4=20p

2. Realizaţi corespondenţa dintre coloane:


Ţara Românească descălecat Decebal
Dobrogea voievodat autonom Vladislav Vlaicu
Dacia regat clientelar Dragoş
Transilvania mitropolie Leustachius
Moldova 0,50x4=20p

3. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători din lista dată:


O denumire a formaţiunilor prestatale româneşti a fost aceea de ……………….. Unitatea

administrativ-teritorială specifică românilor în voievodatul Transilvaniei se numea ………………….

Prin ………………………… … lui Negru Vodă din Făgăraş, românii transilvăneni contribuie la

întemeierea Ţării Româneşti. Întemeierea ……………………….. în Ţara Românească şi Moldova a

contribuit la consolidarea instituţională a acestora.


Termeni: comitat, descălecat, cnezat, district, mitropolie, scaun, principat. 0,50x4=20p

4. Menţionaţi două formaţiuni politice româneşti atestate în Diploma Cavalerilor Ioaniţi. 10p

………………………………………………………………………………………………………….....

5. Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:


,,După ce zăbovi un timp la Roma, Traian porni cu oaste împotriva dacilor. Cugeta la cele săvârşite de
aceştia şi era copleşit când se gândea la sumele de bani pe care romanii trebuiau să le plătească în
fiecare an. Vedea apoi că puterea şi îngâmfarea dacilor sporesc necontenit. (…) Traian a trecut Istrul
(…) şi a purtat război mai mult cu chibzuială decât cu înfocare, biruindu-i pe daci după îndelungi şi
grele strădanii. (…) În felul acesta Dacia ajunse sub ascultarea romanilor şi Traian stabili în ea oraşe
de colonişti.” (Dio Cassius, Istoria romană)

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1. Menţionaţi, pe baza textului, un motiv al acţiunii lui Traian împotriva dacilor; 4p
2. Menţionaţi, pe baza textului, două informaţii aflate în relaţie cauză-efect; 6p
3. Precizaţi două etape ale procesului de romanizare a dacilor; 6p
4. Menţionaţi un conducător al spaţiului geto-dacic din secolul I î.Hr. 4p
Se acordă 10p din oficiu.
L.T. ……………… Numele şi prenumele ..................................
Bucureşti Clasa a VIII-a B

Lucrare scrisă semestrială I


1. Scrieţi pe foaia de teză literelor corespunzătoare următoarelor evenimente istorice:
a. atestarea cnezatelor lui Ioan şi Farcaş 1. …..
b. încheierea procesului etnogenezei româneşti 2. …..
c. atestarea voievodatelor lui Ahtum şi Gyla 3. …..
d. cucerirea Daciei de către romani 4. ….. 0,50x4=20p

2. Realizaţi corespondenţa dintre coloane:


Ţara Românească mitropolie Bogdan I
Moldova independenţă Jupanii Gheorghe/Dimitrie
Dacia formaţiuni prestatale Nicolae Alexandru
Transilvania provincie romană Traian 0,50x4=20p
Dobrogea

3. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători din lista dată:


Etnogeneza românească se înscrie în procesul european de formare a popoarelor ………………………

Aceasta a fost rezultatul sintezei dintre daco-romani şi ……………………… După încheierea

procesului de etnogeneză, românii sunt cunoscuţi în izvoarele medievale sub denumirea de …………..

O asemănare între formarea statelor medievale extracarpatice se referă la ……………………………..


Termeni: germanice, slavi, migratori, mitropolie, romanice, vlahi, descălecat. 0,50x4=20p

4. Menţionaţi două formaţiuni politice româneşti atestate în Diploma Cavalerilor Ioaniţi. 10p

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:


,,Anihilarea autonomiei [Ţării] Făgăraşului, în 1291, (…) a coincis, potrivit tradiţiei istorice a Ţării
Româneşti, cu trecerea munţilor de către «Negru Vodă», personaj a cărui identitate reală e
necunoscută, şi instalarea sa la Câmpulung. (…) Câmpulungul, (…) sediu al unei înfloritoare
comunităţi catolice, alcătuită din saşi şi unguri, (…) a devenit acum cea dintâi reşedinţă a domniei
Ţării Româneşti. Tradiţia e confirmată aşadar de realitatea istorică. Dispariţia autonomiei româneşti
din Făgăraş şi concomitenta pierdere a Câmpulungului de către regatul maghiar au marcat momentul
final al desprinderii de coroana ungară a teritoriilor sud-carpatice.” (K. Hitchins, Istoria Românilor)

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1. Menţionaţi, pe baza textului, un motiv al acţiunii lui «Negru Vodă» la sud de Carpaţi; 4p
2. Menţionaţi, pe baza textului, două informaţii aflate în relaţie cauză-efect; 6p
3. Menţionaţi un conducător politic al statului medieval Ţara Românească din secolul al XIV-lea. 4p
4. Precizaţi două etape ale constituirii statului medieval Moldova; 6p
Se acordă 10p din oficiu.
L.T. ………………. Numele şi prenumele ..................................
Bucureşti Clasa a VIII-a
Test

1. Ordonaţi cronologic următoarele evenimente:


a. descălecatul lui Negru-Vodă 1. …..
b. atestarea voievodatului lui Ahtum 2. …..
c. descălecatul lui Bogdan I 3. …..
d. atestarea voievodatului lui Litovoi 4. ….. 0,50x4=20p

2. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


Pacea din anul 89 s-a încheiat între conducătorii politici:
a. Burebista şi Diocleţian b. Decebal şi Traian c. Decebal şi Caesar d. Domiţian şi Decebal
Voievodul Menumorut este menţionat în izvorul istoric Gesta Hungarorum alături de:
a. Glad şi Ahtum b. Ahtum şi Gyla c. Gelu şi Glad d. Ioan şi Farcaş
Perioada stăpânirii romane în Dacia a fost cuprinsă între anii:
a. 101 şi 275 b. 106 şi 275 c. 102 şi 275 d. 105 şi 270
Adstratul limbii române provine din limba:
a. slavă b. latină c. dacă d. germanică 0,50x4=20p

3. Stabiliţi valoarea de adevărat sau fals pentru următoarele enunţuri:


Voievodul Nicolae Alexandru l-a înfrânt pe regele maghiar Carol Robert de Anjou la Posada. A F
Unitatea statului dac a fost refăcută spre sfârşitul secolului I d.Hr. de către regele Decebal. A F
Mitropolia ortodoxă de la Curtea de Argeş a fost întemeiată de voievodul Basarab I. A F
Prin descălecatul lui Negru Vodă la est de Carpaţi a fost întemeiat statul Moldova. A F 0,50x4=20p

4. Menţionaţi două formaţiuni politice româneşti atestate la sud de Carpaţi în secolul XII. 10p

…………………………………………………………………………………………………………

5. Ciţiţi, cu atenţie, textul de mai jos:


,,Toate popoarele romanice din Europa îşi datorează existenţa unei duble asimilări. Mai întâi se
petrece asimilarea elementului autohton de către elementul roman. Acest fenomen presupune existenţa
unui element etnic care deţine acelaşi rol: primitor activ al civilizaţiei romane. A doua asimilare
înseamnă topirea unor elemente migratorii în masa populaţiei romanice.”
(despre sinteza românească)

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1. Transcrieţi în ce a constat fenomenul dublei asimilări. 10p
2. Precizaţi secolul în care se încheie procesul etnogenezei româneşti. 4p
3. Menţionaţi două populaţii migratoare de pe teritoriul fostei provincii romane Dacia. 6p
Se acordă 10p din oficiu.

S-ar putea să vă placă și