Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ

VETERINARĂ CLUJ NAPOCA

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

SISTEME DE CULTURĂ
FĂRĂ SOL

Oana Cosmin
Boboc Paua
Go!a C"is#ina
M$nic Vasi$

Cu%&Na'oca
()*+

*,Is#o"icu cu#u"io" -.". so


„Culturile horticole fără sol constituie în prezent o realitate de vârf a
tehnologiilor foarte performante care au câ știgat deja o pozi ție de frunt e în
producția vegetală a agriculturii mondiale” (Nicolae Atanasiu)

Cercetătorii au a!ordat cu mare interes pro!lema culturilor fără sol"


deoarece acestea oferă posi!ilitatea dirijării foarte e#acte și riguros corelată
a factorilor de vegeta ție care permit realizarea unor produse de calitate
ridicată" lipsite de poluan ți frecvent întâlni ți în recoltele o! inute
ț prin
tehnologii convenționale actuale

$rima pu!lica ție despre


cultura plantelor fără sol a fost în
cartea lui %rancis &acon" 'lva
'lvarum (*+,)" pu!licată doar
la un an după moartea acestuia
-upă apariția acestei căr ți" cultura
hidroponică a devenit un interes
pu!lic

1
&ole" în lucrarea sa
pu!licată în ***" arată cum a
încercat să facă plantele să
crească în vase umplute cu
nimic altceva decât apă" atri!uid
creșterea acestora unei
adevărate asimila ții și

tranmutații a apei în su !stan țele


din plante

.n *//" 0ohn 1ood2ard a pu!licat propriile rezultate e#perimentale


despre cultura mentei în sistem hidroponic A aflat că plantele cresc mai !ine
în apa din natură decât în apă distilată

Acest nou concept a fost evidențiat și de 3ie!ig" care în 456 a sta!ilit


care este rolul solul ui în procesul de nutri ție minerală a plantelor .n 45+"
1iggeman și $olstorff au realizat cercetări referitoare la cultura plantelor în
medii inerte" adăugând elemente nutritive su! formă de solu ție 7nopp (în
4*4) și 'achs (în 44+) au demonstrat că o soluție nutritivă !ine echili!rată
conferă plantelor o dezvoltare normală Cercetările științifice pe acestă temă
au continuat" astfel" 8ellrigel" 7rone" $riani șni9ov și :imiriazev au elucidat
rolul elementelor nutritive în procesele fiziologice ale plantelor

2
Cele mai importante rezultate o! ținute în
sistem hidroponic au fost comunicate în /;6"
acestea apar ținând cercetătorului 1illiam
%rederic9 <eric9e" de la =niversitatea &ar9la din
California $rimele culturi pe su!straturi de vată
minerală au fost realizate în /*/ de către
cercetătorii suedezi și danezi =lterior" au apărut
pu!licații în revistele de specialitate cu privire la rezultatele o!ținute de
Cooper (/,;) utilizând tehnica peliculei nutritive (N%:)

$rimele e#perien țe privind cultivarea plantelor pe nisipuri sau pe alte


su!straturi au demonstrat că plantele cer elemente nutritive ca azot" fosfor"
calciu" potasiu" magneziu" siliciu" fier și mangan pentru o cre ștere normală și
pentru fructificare

.n prima jumatate a secolului >> cuno știn țele privind folosirea


soluțiilor nutritive pentru asigurarea nutri ției hidrice și minerale a plantelor
au fost folosite pentru crearea unor instala ții destinate produc ției horticole
Astfel" unele sisteme de cultură pe solu ții nutritive create pentru o! ținerea de
producții destinate comercializării au fost realizate încă înainte de al doilea
răz!oi mondial în ?lveția și 'tatele =nite ale Americii

.n perioada post!elică evoluția culturilor fără sol a continuat pe două


direcții principale@

 'isteme de cultură care nu folosesc suport solid de înrădăcinare"


la care rădăcinile plantelor sunt în imersie par țială în solu iiț

nutritive" statice sau circulante" de adâncimi diferite


3
+ 'isteme de cultură care folosesc su!straturi solide ca suport de
înrădăcinare pentru plantele cultivate

Astfel" au fost create succesiv" sisteme de hidrocultură pe solu iiț


nutritive" cum sunt cele cu strat semiadânc static sau circulant de solu ție
nutritivă și cel pe strat foarte su! țire (film) de solu ție nutritivă (sistemul
N%:)

.n Bomânia" primele e#perien țe în domeniu culturilor hidroponice pe


soluții nutritive au fost efectuate de către cercetătorii sec iei
ț de
legumicultură a fostului nstitut de Cercetări 8orticole" în anii D*6 -upă
/46" la %acultatea de 8orticultură din ClujENapoca" a de!utat un program
e#perimental de ela!orare a unor variante de tehnologii neconven ționale
pentru producția de tomate
ș ț i castraveș i în sere .n aceea i perioadă" la
Comple#ul de sere &ucur e știE&erceni" sEau cult ivat tomate (suprafa ța de 
ha) pe vată minerală" alimentate cu soluție nutritivă în circuit deschis

-upă //+" la %acultatea de 8orticultură &ucure ști" la nstitutul de


Cercetări pentru 3egumicultură și %loricultură Fidra și la &iotehnos 'A au
fost organizate programe de cercetare în domeniul culturilor
neconvenționale de legume pe su!straturi organice Bezultatele cercetărilor
realizate la %acu ltatea de 8orticultură &ucure ști au evide n țiat posi!ilită țile
de realizare a unor variante de cultură fără sol" pe su!straturi organice
!iodegrada!ile" preparate din materiale autohtone

4
(, Cau/$$ ca"$ au 0us a a'a"i ția

sis#$m$o" 0$ cu#u". -.". so

Gotivul principal care a determinat apari ția culturilor fără sol este
reprezentat de dezavantajele care le pot avea culturile în sol Aceste
dezavantaje sunt date de anumite neajunsuri ale solului

Compoziția solului nu este optimă" indiferent de tipul de sol $entru a


e#ista un echili!ru ideal
între aer și apă" raportul
dintre cele trei faze ale
solului tre!uie să fie de@
+HI fază solidă" ;;I fază
gazoasă și 5+I fază lichidă

-atorită e#isten ței


unui raport deficitar între cele ; faze" se recomandă îm!unătă irea
ț

caracteristicilor fizice ale solului prin utilizarea unor materiale (emulsii de


!itum" polimeri lineari" su!stanțe spumoase șa) care măresc porozitatea"
îm!unătățind capacitatea de re ținere a apei" în condi iile
ț unei aerisiri
corespunzătoare

3ipsa unei sta!ilități structurale a solului este un alt neajuns care se


urmărește a fi eliminat Această situa ție este cauzată de lucrările mecanizate

5
e#cesive" de degradarea proceselor chimice sau a activității !iologice din sol
:erenurile din spații protejate sunt cele mai e#puse unei asemenea degradări

?ste foarte important ca solurile să ai!ă capacitate de schim! ionic"


capacitate de a!sor!
ș ție i de izolare termică" deoarece
șș astfel reu esc săE i
mențină temperatura fără să se răcească sau să se încălzească prea repede

Baportul dintre elementele minerale tre!ui e controlat în permanen ță"


pentru a se evita crearea unor antagonisme ionice și pentru a se ști nivelul
p8Eului

'tarea fitosanitară a culturilor este influen țată în mare măsură de sol


deoarece unele terenuri pot fi infestate cu agenți patogeni care pot cauza !oli

foarte periculoase și greu de com!ătut (fuzarioze" verticiloze" mana solului


șa) deasemenea pot e#ista și dăunători (nematozi)

:erenurile pe care se practică monocultura sunt predispuse


fenomenului de o!oseală a solului" care duce la pierderea caracteristicilor de
fertilitate a solului

1, A2an#a%$$ și 0$/a2an#a%$$

6
sis#$m$o" 0$ cu#u". -.". so

A2an#a%$3

• Bealizarea unui control perfect asupra nutriției minerale a plantelor


• Beducerea sau eliminarea cheltuielilor aferente pregătirii terenului
• Aprovizionarea cu apă a plantelor se realizează cu u șurin ță
• -ezinfecția su!stratului de culturăș ș este
ț u oară i mai pu in
costisitoare" datorită volumului redus al acestuia
• $osi!ilități superioare pentru controlul
ș ș ș i dirijarea cre terii i
fructificării plantelor
• Creșterea produc ției

Accentuarea timpurietății primelor recoltări
• .m!unătățirea calită ții produc ției" inclusiv prin eliminarea totală a
riscului poluării cu azot
• Beducerea și raționalizarea consumului de for ță de muncă
• $osi!ilitatea folosirii acestor sisteme și în câmp" în zonele unde solul
este impropriu pentru a fi cultivat
• $osi!ilitatea cultivării plantelor legumicole pe !alcoane sau terase
• 'e realizează economie de su!strat" apă și fertilizanți

D$/a2an#a%$3
• Necesită o investiție ridicată
• Culturile în sisteme deschise prezintă riscul poluării solului și apei
freatice cu azot mineral
• .n urma culturii pe vată minerală rezultă o cantitate ridicată de de șeuri
(se utilizează H6E+66 mJ vată mineralăKha)

7
4, Casi-ica"$a sis#$m$o" 0$ cu#u". -.". so

$entru a realiza o clasificare atât din punct de vedere știin țific cât și
din punct de vedere practi c" a fost necesară sta!ilirea unor termeni accept a ți
de toți speciali știi din domeniu

8
$rima no țiune introdusă în domeniul culturilor neconven ționale a fost
cea de hidroponică" pentru traducerea căreia <eric9e a asociat doi termeni
preluați din lim!a greacă@ hydrosE apă și ponorE a lucra

.n /4;" 0ones a împăr țit culturile neconven ționale astfel@

• Culturi hidroponice sau hidrocultură (2ater culture)


• Culturi pe medii (su!straturi) solide în care sunt incluse atât
materiale organice" cât și materiale inerte

7rug (/4*) și &alacz (/4/) au clasificat sistemele de cultură fără sol


în funcție de mediul în care se dezvoltă rădăcina plantelor" astfel@

 8idroponică L plantele se cultivă în mediu e#c lusiv lichid în


!azine din !eton sau plastic" în jghea!uri cu peliculă formată
din soluție nutritivă

9
+ Aeroponică (Cultură în cea ță nutritivă) L rădăcinile plantelor se
dezvoltă li!er" în aer" peste acestea pulverizânduEse periodic
soluție nutritivă
; 8idrocultura L plantele se cultivă în containere" ghivece" pungi
sau saci diin diverse materiale ce con țin su!straturi de cultură
solide" aprovizionate cu soluții nutritive

-upă modul de asigurare a solu ției nutritive" sistemele de cultură fără


sol pot fi@

 .nchise L solu ția nutritivă se recuperează și se recirculă


+ -eschise L solu ția nutritivă se dozează în cantită ți limitate" iar
surplusul se pierde

10
'istemele de cultură fără sol pot fi detaliate astfel@

 8idrocultura
 8idrocultura pe start adânc" static" de solu ție nutritivă (sistemul
<eric9e)
+ 8idrocultura pe strat sem iadânc de solu ție nutritivă" cu suport
plutitor
; 8idrocultura pe stat semiadânc" circulant
5 'istem de cultură pe str at su! țire de sol u ie
ț nutritivă circulantă

(sistemul N%:)

Culturi pe su!straturi
 Culturi pe su!straturi minerale naturale (nisip și pietri ș)
+ Culturi pe su!straturi minerale inerte realizate prin prelucrare
industrială (vată minerală" perlit" vermiculit" argilă e#pandată)
; Culturi pe su!straturi naturale organice" în paturi sau saci
5 Culturi pe amestecuri realizate din materiale organice iș
anorganice

11
12