Sunteți pe pagina 1din 6

Cuprins

Model de abordare a unei grile_____________________________XIII

Model de abordare a unei speţe___________________________ XVII

PARTEA I. GRILE _______________________________________________ 1


Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedură
civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil (art. 1-28)_______ 3
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă
(art. 1-4)__________________________________________________ 3
Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil (art. 5‑23) _______ 4
Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă (art. 24‑28)______________ 7

CARTEA I. Dispoziţii generale (art. 29‑191)_______________________ 8


Titlul I. Acţiunea civilă (art. 29‑40)__________________________________ 8
Titlul II. Participanţii la procesul civil (art. 41‑93)_____________________ 14
Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea (art. 41‑54)________________ 14
Capitolul II. Părţile (art. 55‑91)___________________________________ 21
Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale
(art. 56‑58)____________________________________________ 21
Secţiunea a 2‑a. Persoanele care sunt împreună reclamante
sau pârâte (art. 59‑60) ___________________________________ 22
Secţiunea a 3‑a. Alte persoane care pot lua parte la judecată
(art. 61‑79)____________________________________________ 23
§ 1. Intervenţia voluntară (art. 61‑67) ____________________ 23
§ 2. Intervenţia forţată (art. 68‑79) _______________________ 26
I. Chemarea în judecată a altei persoane (art. 68‑71) _____ 26
II. Chemarea în garanţie (art. 72‑74) __________________ 28
III. Arătarea titularului dreptului (art. 75‑77) _____________ 30
IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor
persoane (art. 78‑79) ___________________________ 31
Secţiunea a 4‑a. Reprezentarea părţilor în judecată (art. 80‑89)______ 32
Secţiunea a 5‑a. Asistenţa judiciară (art. 90‑91)_ _________________ 34
Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil
(art. 92‑93)_______________________________________________ 35
Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti (art. 94‑147)____________ 37
Capitolul I. Competenţa materială (art. 94‑106)______________________ 38
Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare (art. 94‑97)_______ 38
Secţiunea a 2‑a. Determinarea competenţei după valoarea
obiectului cererii introductive de instanţă (art. 98‑106)___________ 41
VIII Cuprins

Capitolul II. Competenţa teritorială (art. 107‑121)____________________ 43


Capitolul III. Incidente procedurale privitoare la competenţa
instanţei (art. 129‑147)______________________________________ 46
Secţiunea 1. Necompetenţa şi conflictele de competenţă
(art. 129‑137)__________________________________________ 47
Secţiunea a 2‑a. Litispendenţa şi conexitatea (art. 138‑139)_________ 51
Secţiunea a 3‑a. Strămutarea proceselor. Delegarea
instanţei (art. 140‑147)___________________________________ 53
Titlul IV. Actele de procedură (art. 148‑179)_________________________ 55
Capitolul I. Citarea şi comunicarea actelor de procedură
(art. 153‑173)_____________________________________________ 55
Capitolul II. Nulitatea actelor de procedură (art. 174‑179)______________ 61
Titlul V. Termenele procedurale (art. 180‑186)_______________________ 65
Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri (art. 187‑191)________________ 72

CARTEA A II‑A. Procedura contencioasă (art. 192‑526)__________ 74


Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe (art. 192‑455)________________ 74
Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată (art. 192‑210).
Forma cererilor (art. 148‑152)_ _______________________________ 74
Capitolul II. Judecata (art. 211‑405)_______________________________ 78
Secţiunea 1. Dispoziţii generale (art. 211‑236)_ __________________ 78
Secţiunea a 2‑a. Cercetarea procesului (art. 237‑388)_ ____________ 78
Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune (art. 237‑244)______________ 78
Subsecţiunea a 2‑a. Excepţiile procesuale (art. 245‑248)________ 81
Subsecţiunea a 3‑a. Probele (art. 249‑365)___________________ 87
§ 1. Dispoziţii generale (art. 249‑264)_____________________ 87
§ 2. Dovada cu înscrisuri (art. 265‑308) __________________ 90
§ 3. Proba cu martori (art. 309‑326)______________________ 94
§ 4. Prezumţiile (art. 327‑329)_ _________________________ 96
§ 5. Expertiza (art. 330‑340) _ __________________________ 97
§ 6. Mijloacele materiale de probă (art. 341‑344) _ __________ 97
§ 7. Cercetarea la faţa locului (art. 345‑347) _______________ 98
§ 8. Mărturisirea (art. 348‑358)__________________________ 98
§ 9. Asigurarea probelor (art. 359‑365) __________________ 100
Secţiunea a 3‑a. Dezbaterea în fond a procesului
(art. 389‑394)_________________________________________ 102
Secţiunea a 4‑a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii
(art. 395‑405)_________________________________________ 102
Capitolul III. Unele incidente procedurale (art. 406‑423)______________ 103
Secţiunea 1. Renunţarea la judecată (art. 406‑407)_ _____________ 103
Secţiunea a 2‑a. Renunţarea la dreptul pretins (art. 408‑410)_______ 105
Secţiunea a 3‑a. Suspendarea procesului (art. 411‑415)___________ 106
Secţiunea a 4‑a. Perimarea cererii (art. 416‑423)________________ 109
Cuprins IX

Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti (art. 424‑455)___________________111


Secţiunea 1. Dispoziţii generale (art. 424‑435)_ __________________111
§ 1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii
(art. 424‑428)_ ___________________________________111
§ 2. Efectele hotărârii judecătoreşti (art. 429‑435) __________ 112
Secţiunea a 2‑a. Hotărârile date în baza recunoaşterii
pretenţiilor (art. 436‑437)_ _______________________________ 114
Secţiunea a 3‑a. Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala
părţilor (art. 438‑441)___________________________________ 115
Secţiunea a 4‑a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea
hotărârii (art. 442‑447)__________________________________ 115
Secţiunea a 5‑a. Executarea provizorie (art. 448‑450)_ ___________ 117
Secţiunea a 6‑a. Cheltuielile de judecată (art. 451‑455)_ __________ 118
Titlul II. Căile de atac (art. 456‑513)_______________________________ 120
Capitolul I. Dispoziţii generale (art. 456‑465)_______________________ 120
Capitolul II. Apelul (art. 466‑482)________________________________ 122
Capitolul III. Căile extraordinare de atac (art. 483‑513)_______________ 128
Secţiunea 1. Recursul (art. 483‑502)__________________________ 128
Secţiunea a 2‑a. Contestaţia în anulare (art. 503‑508)_ ___________ 131
Secţiunea a 3‑a. Revizuirea (art. 509‑513)_ ____________________ 137

CARTEA A III‑A. Procedura necontencioasă judiciară


(art. 527‑540)_______________________________________________ 145

CARTEA A IV‑A. Despre executarea silită (art. 622‑914)_________ 148


Titlul I. Dispoziţii generale (art. 622‑726)___________________________ 148

CARTEA A V‑A. Proceduri speciale (art. 915‑1064)__________________ 156


Titlul I. Procedura divorţului (art. 915‑935)_________________________ 156
Titlul II. Măsuri asigurătorii şi provizorii (art. 952‑979)_______________ 159
Capitolul I. Sechestrul asigurător (art. 952‑969)_ ___________________ 159
Capitolul II. Poprirea asigurătorie (art. 970‑971)____________________ 160
Capitolul III. Sechestrul judiciar (art. 972‑977)______________________ 160
Titlul III. Procedura partajului judiciar (art. 980‑996)_________________ 162
Titlul IV. Procedura ordonanţei preşedinţiale (art. 997‑1002)__________ 164
Titlul V. Procedura ordonanţei de plată (art. 1014‑1025)______________ 166
Titlul VI. Procedura cu privire la cererile de valoare redusă
(art. 1026‑1033)_____________________________________________ 168

PARTEA A II‑A. RĂSPUNSURI ŞI EXPLICAŢII_______________________ 171


Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al Codului de procedură
civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil (art. 1-28)_____ 173
Capitolul I. Domeniul de reglementare al Codului de procedură
civilă (art. 1‑4)_ __________________________________________ 173
X Cuprins

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil (art. 5‑23)______ 175


Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă (art. 24‑28)____________ 184

CARTEA I. Dispoziţii generale (art. 29‑191)_____________________ 186


Titlul I. Acţiunea civilă (art. 29‑40)________________________________ 186
Titlul II. Participanţii la procesul civil (art. 41‑93)____________________ 197
Capitolul I. Judecătorul. Incompatibilitatea (art. 41‑54)_______________ 197
Capitolul II. Părţile (art. 55‑91)__________________________________ 207
Secţiunea 1. Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale
(art. 56‑58)___________________________________________ 207
Secţiunea a 2‑a. Persoanele care sunt împreună reclamante
sau pârâte (art. 59‑60)__________________________________ 208
Secţiunea a 3‑a. Alte persoane care pot lua parte la judecată
(art. 61‑79)___________________________________________ 211
§ 1. Intervenţia voluntară (art. 61‑67)____________________ 211
§ 2. Intervenţia forţată (art. 68‑79) ______________________ 216
I. Chemarea în judecată a altei persoane
(art. 68‑71) __________________________________ 216
II. Chemarea în garanţie (art. 72‑74) _________________ 218
III. Arătarea titularului dreptului (art. 75‑77)_____________ 221
IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor
persoane (art. 78‑79) __________________________ 223
Secţiunea a 4‑a. Reprezentarea părţilor în judecată
(art. 80‑89)___________________________________________ 224
Secţiunea a 5‑a. Asistenţa judiciară (art. 90‑91)_ ________________ 228
Capitolul III. Participarea Ministerului Public în procesul civil
(art. 92‑93)______________________________________________ 229
Titlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti (art. 94-147)___________ 232
Capitolul I. Competenţa materială (art. 94‑106)_____________________ 233
Secţiunea 1. Competenţa după materie şi valoare (art. 94‑97)______ 233
Secţiunea a 2‑a. Determinarea competenţei după valoarea
obiectului cererii introductive de instanţă (art. 98‑106)__________ 238
Capitolul II. Competenţa teritorială (art. 107‑121)___________________ 240
Capitolul III. Incidente procedurale privitoare la competenţa
instanţei (art. 129‑147)_____________________________________ 247
Secţiunea 1. Necompetenţa şi conflictele de competenţă
(art. 129‑137)_________________________________________ 250
Secţiunea a 2‑a. Litispendenţa şi conexitatea (art. 138‑139)________ 254
Secţiunea a 3‑a. Strămutarea proceselor. Delegarea
instanţei (art. 140‑147)__________________________________ 259
Titlul IV. Actele de procedură (art. 148-179)________________________ 261
Capitolul I. Citarea şi comunicarea actelor de procedură
(art. 153‑173)____________________________________________ 261
Capitolul II. Nulitatea actelor de procedură (art. 174‑179)_____________ 271
Cuprins XI

Titlul V. Termenele procedurale (art. 180-186)______________________ 285


Titlul VI. Amenzi judiciare şi despăgubiri (art. 187-191)_______________ 303

CARTEA A II‑A. Procedura contencioasă (art. 192‑526)_________ 306


Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe (art. 192-455)_______________ 306
Capitolul I. Sesizarea instanţei de judecată (art. 192‑210). 
Forma cererilor (art. 148‑152)_ ______________________________ 306
Capitolul II. Judecata (art. 211‑405)______________________________ 313
Secţiunea 1. Dispoziţii generale (art. 211‑236)_ _________________ 313
Secţiunea a 2‑a. Cercetarea procesului (art. 237‑388)_ ___________ 314
Subsecţiunea 1. Dispoziţii comune (art. 237‑244)_____________ 314
Subsecţiunea a 2‑a. Excepţiile procesuale (art. 245‑248)_______ 319
Subsecţiunea a 3‑a. Probele (art. 249-365)__________________ 331
§ 1. Dispoziţii generale (art. 249‑264) ___________________ 331
§ 2. Dovada cu înscrisuri (art. 265‑308) _________________ 334
§ 3. Proba cu martori (art. 309‑326)_____________________ 340
§ 4. Prezumţiile (art. 327‑329) _________________________ 343
§ 5. Expertiza (art. 330‑340) _ _________________________ 344
§ 6. Mijloacele materiale de probă (art. 341‑344) _ _________ 345
§ 7. Cercetarea la faţa locului (art. 345‑347) ______________ 345
§ 8. Mărturisirea (art. 348‑358)_________________________ 346
§ 9. Asigurarea probelor (art. 359‑365) __________________ 349
Secţiunea a 3‑a. Dezbaterea în fond a procesului (art. 389‑394)_ ___ 351
Secţiunea a 4‑a. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii
(art. 395‑405)_________________________________________ 352
Capitolul III. Unele incidente procedurale (art. 406‑423)______________ 353
Secţiunea 1. Renunţarea la judecată (art. 406‑407)_ _____________ 353
Secţiunea a 2‑a. Renunţarea la dreptul pretins (art. 408‑410)_______ 356
Secţiunea a 3‑a. Suspendarea procesului (art. 411‑415)___________ 358
Secţiunea a 4‑a. Perimarea cererii (art. 416‑423)________________ 364
Capitolul IV. Hotărârile judecătoreşti (art. 424‑455)__________________ 368
Secţiunea 1. Dispoziţii generale (art. 424‑435)_ _________________ 368
§ 1. Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii
(art. 424‑428) ___________________________________ 368
§ 2. Efectele hotărârii judecătoreşti (art. 429‑435) __________ 370
Secţiunea a 2‑a. Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor
(art. 436‑437)_________________________________________ 373
Secţiunea a 3‑a. Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala
părţilor (art. 438‑441)___________________________________ 374
Secţiunea a 4‑a. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii
(art. 442‑447)_________________________________________ 374
Secţiunea a 5‑a. Executarea provizorie (art. 448‑450)_ ___________ 379
Secţiunea a 6‑a. Cheltuielile de judecată (art. 451‑455)_ __________ 380
XII Cuprins

Titlul II. Căile de atac (art. 456-513)_______________________________ 383


Capitolul I. Dispoziţii generale (art. 456‑465)_______________________ 383
Capitolul II. Apelul (art. 466‑482)________________________________ 385
Capitolul III. Căile extraordinare de atac (art. 483‑513)_______________ 393
Secţiunea 1. Recursul (art. 483‑502)__________________________ 393
Secţiunea a 2‑a. Contestaţia în anulare (art. 503‑508)_ ___________ 398
Secţiunea a 3‑a. Revizuirea (art. 509‑513)_ ____________________ 409

CARTEA A III-A. Procedura necontencioasă judiciară


(art. 527-540)_____________________________________________ 428

CARTEA A IV-A. Despre executarea silită (art. 622-914)_______ 432


Titlul I. Dispoziţii generale (art. 622-726)___________________________ 432

CARTEA A V-A. Proceduri speciale (art. 915-1064)_____________ 441


Titlul I. Procedura divorţului (art. 915-935)_________________________ 441
Titlul II. Măsuri asigurătorii şi provizorii (art. 952-979)_______________ 444
Capitolul I. Sechestrul asigurător (art. 952‑969)_ ___________________ 444
Capitolul II. Poprirea asigurătorie (art. 970‑971)____________________ 445
Capitolul III. Sechestrul judiciar (art. 972‑977)______________________ 445
Titlul III. Procedura partajului judiciar (art. 980-996)_________________ 447
Titlul IV. Procedura ordonanţei preşe­dinţiale (art. 997-1002)__________ 450
Titlul V. Procedura ordonanţei de pla­tă (art. 1014-1025)______________ 454
Titlul VI. Procedura cu privire la cere­rile de valoare redusă
(art. 1026-1033)_____________________________________________ 456

PARTEA A III-A. SPEŢE_________________________________________ 459


I. Speţe cu variante de răspuns __________________________________ 461
II. Speţe cu întrebări sintetice____________________________________ 467
III. Răspunsuri şi indicaţii de rezolvare a speţelor___________________ 483

S-ar putea să vă placă și