Sunteți pe pagina 1din 5

CUPRINS

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE ___________________________ 1

CAPITOLUL I. NOȚIUNEA, NATURA JURIDICĂ ȘI CLASIFICAREA


DECĂDERII ___________________________________________ 5
Secțiunea 1. Noțiunea și natura juridică a decăderii ________ 5
§1. Noțiune ______________________________________ 5
§2. Natură juridică _________________________________ 7
2.1. Ipoteza pierderii dreptului subiectiv
(drept primar) ______________________________ 7
2.2. Ipoteza stingerii dreptului potestativ
(drept secundar) ____________________________ 9
Secțiunea a 2-a. Clasificarea decăderii __________________ 15
§1. Decăderea de ordine publică și decăderea
de ordine privată______________________________ 15
1.1. Decăderea de ordine publică__________________ 15
1.2. Decăderea de ordine privată __________________ 17
1.3. Importanța clasificării _______________________ 17
§2. Decăderea expresă și decăderea implicită __________ 19
2.1. Decăderea expresă _________________________ 19
2.2. Decăderea implicită (virtuală) _________________ 20
2.3. Importanța clasificării _______________________ 21

CAPITOLUL AL II-LEA. APLICAREA ÎN TIMP A LEGII CIVILE


ÎN MATERIE DE DECĂDERE _____________________________ 23
Secțiunea 1. Aplicarea în timp a legii noi civile ____________ 23
Secțiunea a 2-a. Aplicarea în timp a noului Cod civil _______ 25

VII
Decăderea în reglementarea noului Cod civil

CAPITOLUL AL III-LEA. DELIMITAREA DECĂDERII


FAȚĂ DE ALTE INSTITUȚII JURIDICE ______________________ 43
Secțiunea 1. Comparație între decădere și prescripția
extinctivă a dreptului material la acțiune _____________ 43
§1. Scurte considerații privind prescripția extinctivă
a dreptului material la acțiune ___________________ 43
§2. Asemănări între decădere și prescripție extinctivă ___ 46
§3. Deosebiri între decădere și prescripție extinctivă ____ 50
§4. Aplicarea în privința decăderii a regimului juridic din
materia prescripției extinctive ____________________ 56
Secțiunea a 2-a. Comparație între decăderea de drept
substanțial și decăderea de drept procesual ___________ 64
§1. Decăderea de drept procesual ____________________ 64
1.1. Cadru legal ________________________________ 64
1.2. Noțiune ___________________________________ 65
1.3. Condiții ___________________________________ 67
1.4. Mod de invocare ___________________________ 72
1.5. Efecte ____________________________________ 74
§2. Asemănări între decăderea de drept substanțial și
decăderea de drept procesual ____________________ 75
§3. Deosebiri între decăderea de drept material și
decăderea de drept procesual ____________________ 79
Secțiunea a 3-a. Comparație între decădere și termenul
extinctiv _______________________________________ 96
§1. Considerații generale despre termenul extinctiv ______ 96
§2. Asemănări între decădere și termen extinctiv ________ 96
§3. Deosebiri între decădere și termen extinctiv ________ 99
Secțiunea a 4-a. Delimitarea dintre decăderea de drept
substanțial, decăderea de drept procesual și prescripția
extinctivă a dreptului material la acțiune atunci când
legea sau actul juridic stabilește un termen pentru
exercitarea unei acțiuni în justiție __________________ 101

VIII
Cuprins

CAPITOLUL AL IV-LEA. TERMENELE DE DECĂDERE __________ 111


Secțiunea 1. Noțiunea, caracterele și clasificarea
termenelor de decădere __________________________ 111
§1. Noțiune și caractere ___________________________ 111
§2. Clasificare ___________________________________ 112
2.1. Termene de decădere legale și termene de
decădere convenționale ____________________ 112
2.1.1. Termenele legale de decădere ____________ 112
2.1.2. Termenele convenționale de decădere______ 114
2.2. Termene de decădere stabilite pe ore, pe
săptămâni, pe luni și pe ani __________________ 116
2.3. Termene de decădere de succesiune și termene
de decădere de regresiune __________________ 116
2.3.1. Termenele de decădere de succesiune _____ 117
2.3.2. Termenele de decădere de regresiune _____ 117
Secțiunea a 2-a. Analiza unor termene de decădere
cuprinse în Codul civil ____________________________ 118
§1. Acțiunea în rectificare de carte funciară îndreptată
împotriva subdobânditorului de bună-credință al
dreptului real [art. 909 alin. (2) și (3) C. civ.] ________ 118
1.1. Precizări prealabile ________________________ 119
1.1.1. Principiul forței probante a înscrierii,
principiul publicității materiale și rectificarea
înscrierilor de carte funciară _______________ 119
1.1.2. Acțiunea în rectificare __________________ 125
1.2. Ipoteza reglementată de art. 909 alin. (1) C. civ. _ 128
1.2.1. Acțiunea în rectificare introdusă împotriva
dobânditorului nemijlocit _________________ 129
1.2.2. Acțiunea în rectificare introdusă împotriva
terțului subdobânditor de rea-credință ______ 132
1.3. Ipoteza reglementată de art. 909 alin. (2) C. civ. _ 133
1.4. Ipoteza reglementată de art. 909 alin. (3) C. civ. _ 139
IX
Decăderea în reglementarea noului Cod civil

§2. Acțiunea în revendicarea bunului pierdut sau furat


îndreptată împotriva posesorului de bună-credință __ 141
§3. Dreptul la restituirea către proprietar a bunului
găsit sau la plata către acesta a sumei de bani
reprezentând prețul obținut din valorificarea
bunului găsit ________________________________ 145
§4. Acțiunea în declararea nedemnității succesorale ____ 151
§5. Dreptul de opțiune succesorală __________________ 153
§6. Acțiunea în anularea unui act juridic în ipoteza
punerii în întârziere în legătură cu confirmarea
actului juridic sau cu exercitarea acțiunii în anulare __ 166
§7. Dreptul la rezoluțiunea sau rezilierea unilaterală
a unui contract_______________________________ 168

CAPITOLUL AL V-LEA. REGIMUL JURIDIC AL TERMENELOR


DE DECĂDERE _______________________________________ 171
Secțiunea 1. Regula în materie ________________________ 171
Secțiunea a 2-a. Suspendarea termenelor de decădere ____ 172
Secțiunea a 3-a. Întreruperea termenelor de decădere ____ 178
§1. Considerații generale __________________________ 178
§2. Cererea de chemare în judecată sau de arbitrare ____ 180
2.1. Categoriile de cereri în justiție ce produc
efectul întreruptiv de decădere ______________ 180
2.2. Efectul întreruptiv al decăderii prin introducerea
cererii de chemare în judecată sau de arbitrare __ 193
2.2.1. Aplicarea în mod corespunzător în materia
decăderii a art. 2539 alin. (1), (2) și (3) C. civ. __ 194
2.2.2. Aplicarea în mod corespunzător în materia
decăderii a art. 2541 alin. (1), (2) și (4) C. civ. __ 212
2.2.3. Aplicarea în mod corespunzător în materia
decăderii a art. 2542 și art. 2543 C. civ. _______ 214
§3. Punerea în întârziere __________________________ 216

X
Cuprins

Secțiunea a 4-a. Repunerea în termenul de decădere _____ 220


Secțiunea a 5-a. Calculul termenelor de decădere ________ 222
§1. Termenul stabilit pe ore ________________________ 222
§2. Termenul stabilit pe zile ________________________ 224
§3. Termenul stabilit pe săptămâni, pe luni sau pe ani ___ 231
§4. Prorogarea termenului ________________________ 232
§5. Prezumția efectuării în termen a actelor ___________ 233

CAPITOLUL AL VI-LEA. INVOCAREA ȘI EFECTELE DECĂDERII ___ 235


Secțiunea 1. Invocarea decăderii ______________________ 235
§1. Invocarea decăderii din dreptul subiectiv (primar) ___ 235
1.1. Invocarea decăderii de ordine publică _________ 235
1.2. Invocarea decăderii de ordine privată _________ 240
§2. Invocarea decăderii din dreptul potestativ
(secundar) __________________________________ 241
Secțiunea a 2-a. Efectele decăderii și renunțarea la
beneficiul acesteia ______________________________ 243
§1. Efectele decăderii_____________________________ 243
1.1. Pierderea dreptului subiectiv (primar) _________ 243
1.2. Stingerea dreptului potestativ (secundar).
Inadmisibilitatea acțiunii în justiție promovate în
realizarea dreptului potestativ, cu nesocotirea
termenului de decădere. Nulitatea actelor juridice
unilaterale efectuate în realizarea dreptului
potestativ, cu nesocotirea termenului de decădere.
Împiedicarea efectuării actelor unilaterale materiale
în realizarea dreptului potestativ, cu
nesocotirea termenului de decădere __________ 245
§2. Renunțarea la beneficiul decăderii _______________ 247

PROPUNERI DE LEGE FERENDA _________________________ 251

BIBLIOGRAFIE _______________________________________ 257

XI