Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea COD:

Tehnică a
Curricula disciplinei/Program de învăţământ DATA : 09 09.2015
Moldovei al unităţii de curs PAGINA: 1

Program de studii: Managementul în Industria Alimentara

Denumirea disciplinei: ECONOMIA ŞI STATISTICA RAMURII

Benefeciari: Studenţii anului III de la specialităţile tehnologice şi


management in industria alimentara

Nivelul : Ciclul I - Licenţă


Numărul de credite ECTS: 4 (60 ore în auditoriu şi 60 ore de activităţi de sine
stătător a studentului, 1 credit = 15 ore de activităţi în
auditoriu şi 15 ore de activităţi de sine stătător a
studentului)

Titularul disciplinei : VALENTIN SVERDLIC

I. PRELIMINARII

Formarea unei economii de piaţă este un proces de o anumita complexitate,


care necesita multe mutaţii economice si sociale. Cu atât mai mult, funcţionarea
eficienta a economiei de piaţă direct depinde de gradul de calificare, competenta si
profesionalism a cadrelor economice.
Evident ca este necesar un nou tip de gândire economica, fundamentat pe
sistemul de valori specific economiei de piaţă.
Scopul disciplinei Economia firmei este de a forma aceasta gândire viitorilor
economişti pe de o parte, iar pe de alta de a pune la curent studenţii cu conţinutul
funcţionarii întreprinderii in condiţiile economiei libere.
Obiectivele disciplinei constau în reliefarea principalelor elemente teoretico-
metodologice aplicabile cu prioritate in funcţionarea firmei in condiţiile economiei
de piaţă precum si facilitarea formarii unei concepţii economice moderne.
Structura cursului este formata reieşind din tratarea întreprinderii ca o
sistema socio-economica si ţinându-se cont de factorii exteriori dictaţi de economia
libera de piaţă. Cursul prevede expunerea materialului teoretic intr-o combinare
eficienta cu specificul funcţionarii întreprinderilor moldoveneşti in condiţiile reale
de trecere la economia de piaţă.
Universitatea COD:
Tehnică a
Curricula disciplinei/Program de învăţământ DATA : 09 09.2015
Moldovei al unităţii de curs PAGINA: 2

II. COMPETENŢELE CARE URMEAZĂ A FI DEZVOLTATE

- Cunoaşterea prevederilor legislaţiei care reglementează modul de


înregistrare şi activitate al întreprinderii industriale;
- Însuşirea metodologiei de calcul a principalilor indicatori economici ce
caracterizează rezultatele, eforturile şi efectul activităţii întreprinderii;
- Capabilitatea de a utiliza în practică metodologia de calcul a principalilor
indicatori economici ai activităţii întreprinderii;
- Abilităţi de interpretare a rezultatelor obţinute pentru a lua deciziile
corespunzătoare;
- Cunoaşterea relaţiilor întreprindere - furnizor, întreprindere - client,
întreprindere - partener de afaceri;
- Abilităţi de elaborare a măsurilor de restructurare a activităţii întreprinderii
şi de ajustare a structurilor ei pentru a corespunde cerinţelor mediului
ambiant.

III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Numărul de ore Evaluarea


Codul
Anul Semes Lucrări Cadrul
discip Prele Semi Lucrul
predării trul de Credit Examen didactic
linei geri nare individual
laborator
Învăţământ cu frecvenţă la zi
III III 36 24 60 4 examen
Învăţământ cu frecvenţă redusă
III V 12 10 60 3 examen
Universitatea COD:
Tehnică a
Curricula disciplinei/Program de învăţământ DATA : 09 09.2015
Moldovei al unităţii de curs PAGINA: 3

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A


ORELOR
Reali-
Reali-
zarea
zarea Tema seminarului (lucrării
Nr. Tema prelegerilor în
în timp practice)
timp
(ore)*
(ore)*
zi zi
1. T1. Întreprinderea în 2 LP1. Întreprinderea în economia de 1
economia de piaţă piaţă
2. T 2. Rezultatele activităţii 2 LP2. Rezultatele activităţii 1
economice ale întreprinderii economice ale întreprinderii
3. T3. Mijloacele fixe ale 6  LP3. Mijloacele fixe ale 4
întreprinderii întreprinderii
4. T4. Mijloacele circulante ale 4 LP4. Mijloacele circulante ale 4
întreprinderii întreprinderii
5. T5. Personalul întreprinderii 3 LP5. Personalul întreprinderii şi 2
şi productivitatea muncii productivitatea muncii
6. T6. Remunerarea muncii şi 3 LP6. Remunerarea muncii şi 2
reglementarea ei reglementarea ei
7. T7. Costul de producţie 6 LP7. Costul de producţie 4

8. T 8. Politica de preţ a firmei 2 LP 8. Politica de preţ a firmei 2


9. T9. Eficienţa economică a 4 LP9. Eficienţa economică a 2
activităţii firmelor activităţii firmelor
10. T10. Activitatea 2 LP10. Activitatea investiţională a 1
investiţională a firmelor firmelor
11. T11. Activitatea economică 2 LP11. Activitatea economică externă 1
externă a firmelor a firmelor
Total 36 Total 24

*Notă - Ore în auditoriu. Pentru fiecare oră în auditoriu se planifică câte o oră
de activităţi de sinestătător a studenţilor.
Universitatea COD:
Tehnică a Curricula disciplinei/Program de învăţământ DATA : 09 09.2015
Moldovei al unităţii de curs PAGINA: 4

V. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII ŞI CONŢINUTURI

Conţinuturi
Rezultatele învăţării
Prelegeri Lucrări practice
În rezultatul însuşirii Tema 1. Întreprinderea în LP1. Examinarea
cursului studentul economia de piaţă aprofundată a
trebuie: 1. Economia de piaţă: esenţa, formelor
să cunoască: priorităţile şi mecanismele. Rolul organizatorico-
- Obiectivele şi scopul statului în economia de piaţă. juridice ale activităţii
disciplinei; 2. Întreprinderea: definiţie, sarcini de antreprenoriat şi a
- Locul şi rolul firmei în şi funcţii. procedurii de
economia naţională; 3. Clasificarea întreprinderilor în înregistrare,
- Funcţiile şi sarcinile Republica Moldova. reorganizare şi
firmei; 4. Baza legislativă de lichidare a
- Esenţa economică şi reglementare a activităţii întreprinderii.
baza legislativă a întreprinderilor.
firmei; 5. Statistica agenţilor economici în
- Clasificarea firmelor RM.
după diferite criterii.
să fie capabil:
- Să formuleze corect
terminologia „economie
de piaţă”, firmă, sarcini
şi să explice conţinutul
funcţiilor firmei.
să cunoască: Tema 2. Rezultatele activităţii LP 2. Rezolvarea
- Indicatorii naturali şi economice ale întreprinderii problemelor
valorici ai rezultatelor 1.Rezultatele activităţii economice referitoare la
activităţii întreprinderii. ale întreprinderii: determinarea
să fie capabil: - Indicatorii naturali ai rezultatelor rezultatelor activităţii
- Să aplice în practică activităţii întreprinderii economice a
aceşti indicatori; - Indicatorii valorici ai rezultatelor întreprinderii
- Să determine indicatorii activităţii întreprinderii.
şi să evalueze 2. Dinamica producţiei.
rezultatele activităţii 3. Statistica rezultatelor activităţii
economice în dinamică; întreprinderilor în Republica
Moldova.
Universitatea COD:
Tehnică a Curricula disciplinei/Program de învăţământ DATA : 09 09.2015
Moldovei al unităţii de curs PAGINA: 5

să cunoască: Tema 3. Mijloacele fixe ale LP.3 Rezolvarea


- Esenţa economică şi întreprinderii problemelor
componenţa MF; 1. Mijloacele fixe: esenţa referitoare la
- Felurile de uzură şi economică, componenţa şi metodele de evaluare
modul de înlăturare; structura. a mijloacelor fixe;
- Importanţa indicatorilor 2. Metode de evaluare a
de utilizare eficientă; mijloacelor fixe. Rezolvarea
- Modul de reproducere şi 3. Uzura mijloacelor fixe şi problemelor şi
renovare; metodele de calcul. însuşirea metodelor
- Sursele de finanţare a 4. Indicatorii de utilizare eficientă de determinare a
lucrărilor de construcţie a mijloacelor fixe şi dinamica lor. uzurii şi reflectare a
capitală. 5. Căile de utilizare eficientă a ei în costul de
să fie capabil: mijloacelor fixe. producţie;
- Să utilizeze in practică Rezolvarea
metodologia de evaluare problemelor
a mijloacelor fixe; referitoare la
- Să determine uzura după metodologia
diferite metode; determinării
- Să evalueze gradul de principalilor
utilizare a eficienţii indicatori de utilizare
mijloacelor fixe; eficientă a
Să determine sursele de mijloacelor fixe.
finanţare a lucrărilor de
construcţie capitală.
să cunoască: Tema 4. Mijloacele circulante LP 4. Rezolvarea
- Esenţa economică a ale întreprinderii problemelor referitor
MC; 1. Mijloacele circulante: esenţa la determinarea
- Sursele de finanţare a economică, componenţa şi necesarului de
mijloacelor circulante; structura. mijloace circulante.
- Indicatorii de utilizare 2. Sursele de finanţare a
eficientă; mijloacelor circulante. Rezolvarea
- Modul de dirijare a 3. Indicatorii de utilizare eficientă problemelor referitor
mijloacelor circulante. a mijloacelor circulante. la normarea
să fie capabil: 4. Normarea mijloacelor mijloacelor
- Să aprecieze necesarul circulante. circulante.
de mijloace circulante;
Să determine normativul
de mijloace circulante.
Universitatea COD:
Tehnică a Curricula disciplinei/Program de învăţământ DATA : 09 09.2015
Moldovei al unităţii de curs PAGINA: 6

să cunoască: Tema 5. Personalul LP 5. Rezolvarea


- Esenţa economică şi întreprinderii şi problemelor şi însuşirea
componenţa productivitatea muncii metodologiei de
personalului 1. Personalul întreprinderii: determinare a
întreprinderii; componenţa şi structura. necesarului de personal
- Indicatorii de utilizare 2. Metode de evidenţă a perso- pe categorii.
eficientă a personalului; nalului în cadrul întreprinderii.
să fie capabil: 3.Evoluţia statistică a populaţiei Rezolvarea problemelor
- Să determine necesarul ocupate în Republica Moldova. referitor la utilizarea
de personal pe categorii 4. Politica de cadre. Determina- metodelor de
şi în total; rea necesarului de personal. determinare a
5. Productivitatea muncii şi productivităţii muncii.
- Să determine nivelul modul de determinarea al ei.
productivităţii muncii; 6. Indicii productivităţii muncii
în ramurile industriei
alimentare.
să cunoască: Tema.6 Remunerarea muncii LP 6.
- Esenţa economică, şi reglementarea ei
formele şi sistemele de 1. Politica întreprinderii în Rezolvarea problemelor
salarizare; domeniul salarizării. referitor la determinarea
- Modul de reglementare 2. Formele şi sistemele de fondului de salarizare în
a salarizării la etapa salarizare. cadrul întreprinderii.
actuală. 3. Reglementarea salarizării în
să fie capabil: Republica Moldova.
Să determine fondul de 4. Statistica salarizării în RM
salarizare. 5. Determinarea fondului de
salarizare în cadrul
întreprinderii.
Universitatea COD:
Tehnică a Curricula disciplinei/Program de învăţământ DATA : 09 09.2015
Moldovei al unităţii de curs PAGINA: 7

să fie capabil: Tema.7 Costul de producţie LP 7. Rezolvarea


- Esenţa economică a 1. Costul de producţie: esenţa problemelor şi însuşirea
costului de producţie; economică şi tipurile. metodologiei de
- Componenţa şi 2. Consumurile de producţie: determinare a costului
clasificarea definiţie, componenţa şi producţiei fabricate,
consumurilor şi a clasificarea. costului vânzărilor.
cheltuielilor; 3. Cheltuielile: definiţie,
- Metodologia de componenţa şi clasificarea. Rezolvarea problemelor
calculare a costului 4. Indicatorii costului de şi însuşirea metodologiei
producţiei fabricate şi a producţie. de repartizarea
vânzărilor; 5. Reducerea costurilor de consumurilor indirecte,
- Modul de calculare a producţie. a cheltuielilor şi
costului de producţie pe 6. Calculaţia costului de calcularea costului pe
unitate de produs. producţie pe unitate de produs şi unitate de produs.
să fie capabil: importanţa lui. Modul de
- Să aplice în practică repartizare a cheltuielilor
metodologia de indirecte.
calculare a vânzărilor;
Să repartizeze
consumurile indirecte pe
diferite feluri de produse;
- Să determine costul
producţiei fabricate;
Să efectueze calculaţia
costului pe unitate de
produs.
să cunoască: Tema.8 Politica de preţ a LP 8. Însuşirea Esenţei
- Esenţa economică firmei economică a preţurilor şi
preţului; 1. Esenţa economică a preţului. tarifelor. Funcţiile
- Felurile de preţuri şi Funcţiile preţului. preţurilor.
modul de utilizare a lor; 2. Metode de formare a
- Factorii care preţurilor. Însemnătatea formării
influenţează preţul. 3. Sistemul de preţuri şi politicii de preţ corecte
clasificarea lor. în cadrul întreprinderilor
4. Politica întreprinderii în moldoveneşti.
să fie capabil: domeniul preţului. Factorii ce influenţează
- Să aplice în practică 5. Indicii preţurilor şi evoluţia preţul mărfurilor
metodologia de lor în Republica Moldova.
calculare a preţurilor.
Universitatea COD:
Tehnică a Curricula disciplinei/Program de învăţământ DATA : 09 09.2015
Moldovei al unităţii de curs PAGINA: 8

să cunoască: Tema.9 Eficienţa LP 9. Rezolvarea


- Esenţa economică şi economică a activităţii problemelor şi însuşirea
conţinutul eficienţei firmelor – 4/2 metodologiei de
economice; 1. Esenţa economică şi determinare a tipurilor
- Esenţa economică a conţinutul eficienţei de profit şi rentabilitate.
profitului şi economice.
rentabilităţi; 2. Indicatorii eficienţei
- Tipurile de profit şi economice. Profitul firmei.
modul de 3. Rentabilitatea – esenţa
determinare; economică, felurile şi
- Tipurile de metodele de calcul.
rentabilitate şi 4. Pragul de rentabilitate.
modul de calcul; 5. Analiza statistică a
- Esenţa economică a profitului încasat de către
pragului de agenţii economici din
rentabilitate. ramură.
să fie capabil: 6. Impozitarea agenţilor
- să aplice în practică economici în RM.
metodologia de
calcul a profitului şi
rentabilităţii;
- să determine pragul
de rentabilitate.
să cunoască: Tema.10 Activitatea LP 10. Rezolvarea
- Conţinutul economic al investiţională a firmelor situaţiilor practice
investiţiilor capitale; 1.Noţiune şi clasificaţia referitor la modul de
- Sursele de finanţare a investiţiilor. determinare a eficienţii
investiţiilor capitale; 2. Eficienţa economică a absolute şi comparabile
- Metodologia de investiţiilor: a investiţiilor capitale.
determinare a eficienţii - Eficienţa absolută a
investiţiilor capitale. investiţiilor Rezolvarea problemelor
să fie capabil: - Eficienţa comparativă a şi însuşirea metodologiei
- Să elaboreze un proiect investiţiilor. de actualizare a
investiţional; 3. Statistica investiţiilor în rezultatelor şi
cadrul întreprinderilor din cheltuielilor proiectelor
Republica Moldova. investiţionale.
Universitatea COD:
Tehnică a Curricula disciplinei/Program de învăţământ DATA : 09 09.2015
Moldovei al unităţii de curs PAGINA: 9

să cunoască: Tema.11 Activitatea LP 11. Examinarea


- Formele de activitate economică externă a formelor şi conţinutului
economică externă a firmelor activităţii economice
întreprinderii; 1. Formele de activitate externe a întreprinderilor
- Rolul statului în economică externă a moldoveneşti, a modului
reglementarea activităţii firmelor. de liberalizare a
economice externe a 2. Indicatorii activităţii activităţii economice
întreprinderilor; economice externe a externe a întreprinderilor
să fie capabil: firmelor. la etapa actuala şi a
- Să evalueze activitatea 3. Statistica comerţului metodelor de
economică externă a exterior al Republicii reglementare statala a
întreprinderii Moldova. activităţii economice
externe.

VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALA


A STUDENŢILOR

Pe parcursul semestrului studenţilor li se propune tematica pentru elaborarea


referatelor cu scopul aprofundării cunoştinţelor teoretice.
Pentru dezvoltarea competenţelor practice se propun pentru rezolvare
diferite situaţii practice care mai apoi se examinează în auditoriu.

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI

Evaluare curentă – lucrări de control.


Evaluări sumative periodice – atestări 2
Evaluare finală – examen