Sunteți pe pagina 1din 11

Studiul

de fezabilitate – analiza
financiară
Pentru acest capitol se va completa Anexa la
studiul de fezabilitate următoarele puncte:
Prognoza veniturilor
Prognoza cheltuielilor
Proiecţia contului de profit şi pierdere
Bilanţ sintetic previzionat
Flux de numerar
Indicatori financiari
Studiul de fezabilitate – analiza
financiară
Prognoza veniturilor
În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile care au stat la
baza realizării previzionării :
- gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum
evoluează acesta în timp; se va preciza producţia fizică existentă
şi producţia fizică estimată în urma realizării investiţiei.
- corelarea dintre vânzările previzionate cu gradul de utilizarea
a capacităţii de producţie;
- modul în care au fost previzionate celelalte venituri
prognozate.
Se vor evidenţia şi veniturile obţinute din alte tipuri de activităţi
decât cea la care se referă proiectul. (în cazul în care solicitantul
obţine venituri şi din alte activităţi decât cea descrisă prin proiect)
Studiul de fezabilitate – analiza
financiară
Prognoza cheltuielilor
În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile care au stat la baza
realizării previzionării :
- corelarea dintre cheltuielile previzionate cu gradul de utilizare a
capacităţii de producţie;
- modul în care a fost previzionată fiecare categorie de cheltuială
(cantităţile de materii prime utilizate, consumuri specifice pentru
producţia obţinută previzionată, consumuri utilităţi: energie, apă, alte
consumuri pentru desfăşurarea activităţii propuse);
Studiul de fezabilitate – analiza
financiară
Prognoza cheltuielilor

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile care au stat la baza


realizării previzionării :

- orice alte informaţii care au stat la baza previzionării sau influenţează


previzionarea cheltuielilor şi au influenţă relevantă;

Se vor evidenţia şi cheltuielile aferente altor tipuri de activităţi decât


cea la care se referă proiectul (în cazul în care solicitantul obţine
venituri şi suportă cheltuieli din alte activităţi decât cea descrisă prin
proiect) în corelare cu situaţiile financiare existente.
Studiul de fezabilitate – analiza
financiară – tehnici de previziune
Previziunea financiară are ca obiectiv determinarea
resurselor necesare pentru acoperirea nevoilor firmei pe
termen scurt, mediu și lung.
Cel mai rapid şi simplu mod de previzionare a elementelor
situațiilor financiare este corelarea acestora cu cifra de
afaceri (CA) viitoare, unele dintre aceste elemente fiind
dependente faţă de volumul vânzărilor, iar altele fiind
independente
Studiul de fezabilitate – analiza
financiară – tehnici de previziune
Dacă presupunem că firma funcţionează
la capacitate maximă şi că valorile actuale
ale activelor sunt optime pentru nivelul
actual al cifrei de afaceri, atunci valoarea
activelor (direct productive) deţinute de firmă
trebuie să crească odată cu creşterea cifrei
de afaceri.
Studiul de fezabilitate – analiza
financiară – tehnici de previziune
Concret, prima etapă în realizarea previziunii
financiare constă în analiza datelor istorice
pentru identificarea elementelor din bilant şi din
contul de profit şi pierdere a căror evoluţie este
determinată de modificarea cifrei de afaceri.

Previziunea financiară se poate realiza pe baza


a trei metode, respectiv:
Metoda “procent din cifra de afaceri”
Metoda „durata de rotaţie” sau „vitezei de
rotaţie”
Sau metoda bazată pe ritmul mediu de creștere
Studiul de fezabilitate – analiza
financiară – tehnici de previziune
Metoda “procent din cifra de afaceri”
pentru elementele dependente de cifra de afaceri, se
determină coeficientul de proporţionalitate înregistrat până în
momentul realizării previziunii;
în funcţie de evoluţia acestui coeficient de proporţionalitate şi,
eventual, de optimizările pe care le are în vedere firma, se
previzionează valoarea coeficientului de proporţionalitate
pentru anul pentru care se doreşte previziunea;
prin aplicarea coeficientului previzionat asupra cifrei de
afaceri planificată, se obţine valoarea previzionată a
respectivului element;
elementele independente de cifra de afaceri se vor previziona
folosind alte informaţii (de exemplu evoluţia anterioară a
acestora, în funcţie de care se extrapolează tendinţa).
Studiul de fezabilitate – analiza
financiară – tehnici de previziune
Metoda „durata de rotaţie” sau „vitezei de rotaţie”
pentru elementele dependente de cifra de afaceri, se determină
durata de rotaţie sau viteza de rotaţie din perioada precedentă
momentului realizării previziunii; este echivalentă cu metoda
„procent din cifra de afaceri” (presupune tot proporţionalitatea
dintre respectivul element şi cifra de afaceri)
în funcţie de evoluţia duratei sau vitezei de rotaţie şi, eventual,
de optimizările pe care le are în vedere firma se previzionează
durata sau viteza de rotaţie pentru anul pentru care se doreşte
previziunea;
prin aplicarea duratei sau vitezei de rotaţie previzionată asupra
cifrei de afaceri planificată, se obţine valoarea previzionată a
respectivului element;
elementele independente de cifra de afaceri se vor previziona
folosind alte informaţii (de exemplu evoluţia acestora).
Studiul de fezabilitate – analiza
financiară – tehnici de previziune
Metoda „ritmului mediu de creștere” Elementele independente de
cifra de afaceri se vor previziona folosind alte informaţii (de exemplu
evoluţia acestora), calculându-se ritmul mediu de creștere, fie ca medie
artimetică simplă (RMAS), fie ca medie artimetică ponderată (RMAP).
RMAS = ΣRt/T, unde
RMAS – Ritmul mediu de creștere ca medie aritmetică simplă
Rt- ritmul efectiv al perioadei t
t – perioada pt care se calculează ritmul efectiv( Rt)
t=1 pentru prima perioadă, t=2 pentru a doua perioadă, t=3 pentru a doua
perioadă s.am.d
T- ultima perioadă

Studiul de fezabilitate – analiza
financiară – tehnici de previziune
Metoda „ritmului mediu de creștere” Elementele
independente de cifra de afaceri se vor previziona folosind
alte informaţii (de exemplu evoluţia acestora), calculându-
se ritmul mediu de creștere, fie ca medie artimetică
simplă(RMAS), fie ca medie artimetică ponderată (RMAP).
RMAP = ΣRt*t/Σt, unde
RMAP – Ritmul mediu de creștere ca medie aritmetică
ponderată
Rt- ritmul efectiv al perioadei t
t – perioada pt care se calculează ritmul efectiv, Rt,
t=1 pentru prima perioadă, t=2 pentru a doua perioadă, t=3
pentru a doua perioadă s.am.d