Sunteți pe pagina 1din 20

Analiza economico-financiară a

investiției
Adoptarea deciziei de inves0ţie pentru un anumit
proiect se realizează în funcţie de mai multe criterii.
Obiec0vul analizei financiare este de a calcula
performanţele şi sustenabilitatea financiară a
inves0ţiei propuse şi de a stabili cea mai bună
structură de finanţare.
Analiza economică măsoară impactul economic,
social şi de mediu al proiectului şi evaluează
proiectul din punct de vedere al beneficiilor pentru
societate.
Criterii de evaluare a proiectelor de investiţii
Fiecare finanțator u-lizează diverse tehnici pentru evaluarea proiectelor. Cea mai
cunoscută metodă este Analiza Cost-Beneficiu, care este în general recunoscută ca
fiind un instrument important pentru deciziile de finanțare.
Diferiții finanțatori, en-tăți publice sau private au obiec-ve diferite şi selectează
metode diferite pentru evaluarea proiectelor care să fie adecvate scopurilor lor:

− inves-torii privați: să obțină o mai mare rentabilitate;

− băncile: să securizeze fondurile şi să se asigure că banii sunt rambursați la un


anume preț;

− finanțatorii publici sau privați care u-lizează granturile ca s-mulente pentru a


a-nge un anume scop: să asigure cea mai bună u-lizare a fondurilor, cu un
beneficiu maxim pentru grupurile țintă.

Este necesar ca toate tehnicile aferente realizării evaluărilor economice şi/sau


financiare să folosească aceleaşi principii, instrumente matema-ce şi indicatori.
De obicei, aceş+ indicatori sunt Rata Internă de Rentabilitate (RIR) şi Valoarea
Actualizată Netă (VAN).
Bugetarea capitalului - Rate de actualizare
Proiectele de inves-ții acoperă o gamă largă de sectoare și prezintă diverse
riscuri. Din aceste mo-ve, bugetarea de capital trebuie să u-lizeze tehnici
complexe pentru a deveni un instrument valid pentru evitarea pierderilor de
resurse financiare.
Pentru a u-liza un instrument adecvat pentru selecția proiectelor care se
confruntă cu constrângeri bugetare, actualizarea este cea mai obişnuită
tehnică, care face ca fluxurile de bani (fluxurile de numerar) să fie
comparabile. Abordarea prin actualizare necesită definirea unei rate de
actualizare.
Rata de actualizare poate fi considerată a fi un factor corector pentru a lua în
considerare principiul -mpului în evaluarea proiectelor de inves-ții. Ca
urmare, întrucât costurile şi beneficiile aferente proiectului se manifestă la
intervale de -mp diferite, este necesar ca fluxurile financiare să fie calculate
în momentul în care sunt analizate proiectele de inves-ții, prin u-lizarea ratei
de actualizare.
Rata de actualizare
Necesitatea es-mării unui nivel adecvat pentru rata de actualizare derivă din
principiu universal acceptat de către analiş-i financiari: principiul „valorii în
-mp a banilor”.

Valoarea unei sume de bani se schimbă în -mp, din cel puțin trei mo-ve
principale:
(1) creşterea generală a prețurilor (respec-v, inflația) care reduce puterea de
cumpărare a banilor;

(2) “preferința pentru prezent”, care reduce valoarea percepută a costurilor


şi beneficiilor viitoare în comparație cu cele prezente;

(1) puterea remunera-vă a capitalului, care generează “pierderea de


câş-guri”/costul de oportunitate.
Costul de oportunitate al capitalului și rata de
actualizare
Orice proiect implică u-lizarea unor resurse care ar putea fi folosite în altă parte.
Costul de oportunitate al oricărei resurse reprezintă, aşadar, cel mai ridicat venit net pe care l-ar
putea genera într-o altă zonă a economiei.
În mod obişnuit, costul de oportunitate al capitalului inves-t în proiect apare sub forma unor rate:
• Rata medie a dobânzii de pe piață în cazul analizei financiare;

• Rata medie (sau marginală) de rentabilitate a inves-țiilor în țară (sau în subsector) în cazul
analizei economice.

În mod normal, un proiect este “acceptabil la bancă” dacă RIR este mai mare decât costul de
oportunitate ale capitalului iar VAN este mai mare decât zero.

Într-un cadru de afaceri, costul de oportunitate ale capitalului poate fi folosit ca rată de
actualizare pentru a calcula VAN şi RIR în calitate de criterii de evaluare pentru finanțare.

În cazul ins-tuțiilor publice, această abordare nu este adecvată. Însă finanțatorii ins-tuționali au
totuşi nevoie să definească o anumită rată de actualizare pentru a folosi RIR şi VNA drept criterii
de evaluare. Aşadar, alegerea unei rate de actualizare adecvate este esențială pentru u-lizarea
RIR şi VNA drept criterii de selecție și face obiectul unor analize/studii coordinate la nivel
internațional/național.
Rata de actualizare financiară și rata de
actualizare socială
În cazul analizei cost-beneficiu sunt u-lizate două rate de actualizare:
financiară şi socială.
• De obicei, rata de actualizare financiară este considerată a fi aproxima-v
egală cu costul de oportunitate al capitalului în -mp (în general cu referire
la obligațiunile pe termen lung emise de către Guvern sau Trezorerie). Rata
de actualizare financiară este u-lizată pentru calcularea valorii prezente a
fluxului de numerar obținut în cadrul analizei financiare, luând în
considerare valoarea banilor în -mp.
• Rata de actualizare socială reprezintă costul de oportunitate al fondurilor
publice pentru societate în ansamblu . Aceasta reprezintă punctul de
vedere social cu privire la modul în care ar trebui evaluate beneficiile şi
costurile viitoare în comparație cu cele curente. Rata de actualizare socială
ar putea fi diferită de rata de actualizare financiară din mai multe mo-ve
(ineficiența pieței de capital, externalitățile etc.).
Rata de actualizare financiară și rata de
actualizare socială
În principiu, se consideră că rata de actualizare socială e diferită de rata de
actualizare financiară din mai multe mo-ve, cum ar fi:

• La nivel social există o mai mare preocupare pentru bunăstarea


generațiilor viitoare decât la nivelul companiilor private;

• Companii diferite au preferințe diferite cu privire la orizontul de inves-ții


pe care îl au în vedere (din mo-ve culturale şi ca urmare a mentalității
colec-ve, unele societăți preferă o viziune pe termen scurt; altele preferă
o viziune pe termen lung).
Rata de actualizare financiară
Rata la care sunt actualizate valorile financiare viitoare este de obicei în
principiu egală cu costul de oportunitate al capitalului. Ar trebui să reflecte
preferința pentru fluxurile financiare prezente, în comparație cu fluxurile
financiare viitoare. In acest sens, ar putea fi validă existența unei rate de
actualizare financiară diferită în diferite țări, care să reflecte costuri de
oportunitate ale capitalului diferite pe piețe financiare diferite.

Prac-ca standard la nivel global este de a considera rentabilitatea


obligațiunilor guvernamentale ca reper minim. Pentru inves-țiile din sectorul
public ar fi prudent de u-lizat rata reală a dobânzii aferentă obligațiunilor
publice cu scadența echivalentă cu orizontul proiectului. Această soluție va
conduce la o rată de actualizare diferită pentru fiecare țară, dar bazată pe
aceeaşi regulă de calcul.
Rata de actualizare financiară și rata de
actualizare socială
Rata de actualizare socială
Rata de actualizare socială este u0lizată pentru realizarea analizei economice. Aceasta
reflectă modul în care ar trebui să fie apreciate prestațiile şi costurile sociale în
comparație cu cele curente. Din acest mo0v, stabilirea unei rate de actualizare socială
pentru fiecare țară ar trebui să reflecte mai bine această perspec0vă.

În ceea ce priveşte rata de actualizare financiară şi cea socială, există trei alterna0ve:

• u0lizarea ratei financiare de rentabilitate, considerând că inves0țí ile publice


marginale ar trebui să prezinte aceeaşi rentabilitate ca şi cele private;
• u0lizarea unei formule bazate pe rata de creştere economică pe termen lung;
• u0lizarea unui minim acceptabil de performanțắ standard (Banca Mondială şi BERD
folosesc o rată a rentabilitățí i necesară destul de ridicată de 10%).
Indicatorii financiari ai proiectelor de investiții
Bugetarea de capital – aplicată atât în domeniul finanțelor
publice cât și al celor corpora8ste – u8lizează numeroşi
indicatori financiari şi tehnici diverse pentru a determina
fezabilitatea proiectelor de inves8ții.
Cei mai importanți indicatori, calculați atât în analiza financiară,
folosind rata de actualizare financiară, cât și în analiza
economică, folosind rata de actualizare economică, sunt în mod
clar:
• Valoarea Actualizată Netă (VAN),
• Rata Internă de Rentabilitate (denumită în con8nuare RIR);
• Raportul Cost/Beneficiu (raportul C/B),
• Termenul de recuperare.
Valoarea actualizată netă-VAN (Net Present Value-NPV)
Valoarea actualizată netă se stabileşte pentru fiecare proiect de
inves;ţie şi se determină ca diferenţă între fluxurile de numerar (cash-
flow-uri) viitoare actualizate şi costul iniţial al inves;ţiei (capitalul
inves;t).
Valoarea actualizată netă se stabileşte conform formulei:

$ %!&'! %,$
VAN= ∑!"# + − 𝐼𝑜
(#)*)! (#)*)"
a= rata de actualizare
n=durata de analiză a inves;ţiei
Vii=venituri operaționale aferente anului i
Ci= cheltuieli operaționale aferente anului i
I=capitalul inves;t/valoarea inves;;ei
VR=valoarea reziduală
Valoarea actualizată netă-VAN

Un indicator VAN pozi@v arată faptul că


veniturile viitoare vor excede cheltuielile.
Dacă VAN >0 rezultă că respec@vul capitalul
inves@t a fost recons@tuit şi se obţine un
surplus, proiectul de inves@ţii conduce la
creşterea valorii.
Dacă VAN <0 rezultă că fondurile iniţiale
inves@te nu se recons@tuie, luând în considerare
@mpul necesar pentru obţinerea lor.
Valoarea actualizată netă-VAN

Eficiența economică (indicatori economici rezultați din analiza cost- beneficiu)

DA, VANE> NU, VANE<0

Proiectele sunt solide din punct de vedere Din punct de vedere socio-
financiar şi economic şi pot fi implementate; economic proiectele nu ar fi
DA, piața poate duce la executarea acestora. implementate, dar piața ar putea
VANF>0 conduce la executarea acestora.

Fezabilitatea Proiectele aduc beneficii comunității şi ar Proiectele nu ar fi implementate,


Financiară trebui să fie implementate. Cu toate acestea, iar piața liberă nu ar duce la
piața nu este în măsură să asigure aplicarea executarea acestora.
NU, acestora şi este posibil să fie necesare măsuri
VANF<0 speciale.
RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE

Rata internă de rentabilitate (RIR)


Rata internă de rentabilitate (Internal Rate of
Return ) reprezintă rata de actualizare a cash-flow-
urilor viitoare pentru care valoarea actualizată netă
este nulă.
Rata internă de rentabilitate este rata de
actualizare pentru care valoarea actualizată a
cheltuielilor cu inves0ţiile este egală cu valoarea
actualizată a veniturilor, iar profiturile viitoare
actualizate sunt nule.
Criteriul RIR în evaluarea proiectelor de inves<ţii

Obs: Pentru valori mici ale lui


VAN a (a este rata de actualizare),
VAN are o valoare pozi0vă şi
creşte pe măsură ce rata de
actualizare scade şi invers.
Pentru valori mari ale ratei
de actualizare VAN devine
nega0vă.
RIR=RIR
RIR =k*k*=pentru
a pentru
pentru care
care
careVANVAN
VAN= =00= 0
RIR = k* pentru care VAN = 0 Rata de actualizare pentru
care VAN se anulează este
RIR

15
Rata internă de rentabilitate (RIR) rezultă din ecuaţia de
egalare a valorii actuale nete (VAN) cu zero. AlOel spus, aceasta
este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru
proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor
acoperi cheltuielile.
Cu toate acestea, o rata RIR nega8vă poate fi acceptată pentru
anumite proiecte în cadrul unor programe de finanţare, datorită
faptului că acest 8p de inves8ţii reprezintă necesitate, fără a avea
însă capacitatea de a genera venituri. Acceptarea unei RIR
nega8ve este condiţionată de existenţa unei RIR economice
pozi8ve, acelaşi concept fiind aplicat de data aceasta asupra
beneficiilor şi costurilor socio-economice
Raportul cost – beneficiu -Rcb

Calculat ca raport între beneficii viitoare şi costuri viitoare, adică


total venituri actualizate şi total costuri actualizate se determină
conform relaţiei:
∑$
!"# "#$%"&'
Rcb= ∑$
!"% (#$
VAi - venitul actualizat din anul i;
VR – valoarea reziduală;
CAi – costul actualizat din anul i
i = 0 – anul în care se realizează inves;;a
Termenul de recuperare a investiţiei (Tr) pe
baza valorilor actualizate
Pentru calculul termenului de recuperare a inves8ției pe baza
valorilor actualizate se parcurg următoarele etape:
1.se vor calcula fluxurile de numerar actualizate
2. Se insumeaza fluxurile de numerar actualizate incepand cu
fluxul de numerar actualizat aferent primului an asOel încât suma
sa fie mai mica decât valoarea inves8ției
3. Diferenta dintre valoarea inves88ei si valoarea fluxurilor de
numerar actualizate cumulate se imparte la valoarea fluxului de
numerar actualizat aferent primului an care nu a fost luat in
calcul sumei fluxurilor de numerar actualizate anterior calculate
Termenul de recuperare a investiţiei (Tr)
pe baza valorilor actualizate- Aplicație
• Exemplu pentru calculul termenului de recuperare
actualizat
• Fluxurile de numerar actualizate ale unui proiect de
inves;ții sunt prezentate in tabelul urmator:

An 0 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Investitia 10 000

Fluxul de 3450 2950 2570 2030 1980


numerar
actualizat

• Valoarea inves@@ei este 10 000 USD.


Termenul de recuperare a investiţiei
(Tr) pe baza valorilor actualizate
Rezolvare:
1. Fluxurile de numerar sunt deja actualizate
2. Suma fluxurilor de numerar actualizate=
3450+2950+2570=8970 (3 ani)
8970<10000
3. 10000- 8970=1030
1030/2030=0,51
Termenul de recuperare=3+0,51=3,51 ani
3 este corespunzator numarului de ani pentru care
au fost insumate fluxurile de numerar actualizate.