Sunteți pe pagina 1din 11

S.C. BIOGENIS S.R.L.

b-dul Dimitrie Pompei 10A


cladire CONECT 1, parter, modul 4,
Bucuresti, 020337, sector 2,
J40/3491/20.02.2007
CUI: 21146620
Tel./fax: 021 312 30 41
Capital social 35000 RON

număr contract: 04RO.....................

CONTRACT
de calificare și prelucrare a sângelui din cordonul ombilical
și stocare în condiții de criogenie a celulelor stem
Caseta Plus

Încheiat la data de ............................ la ...............................între:

1. S.C. BIOGENIS SRL, cu sediul în Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompei 10A, cladire CONECT 1, parter, modul 4,
sector 2, cod postal 020337, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J 40/3491/20.02.2007, Cod Unic de Înregistrare
21146620, Tel/Fax +40 (0)21 312 30 41, reprezentată de Dr. Mihai Dan Adrian - Administrator,numită în continuare
BIOGENIS
şi
2. Doamna ............................................................................................., număr CNP..............................................,
şi
Domnul .............................................................................................., număr CNP..............................................,
numiţi în continuare Părinţi,
numite împreună Părţi, prin care Părţile au convenit de comun acord cele ce urmează:

1. Prevederi generale
1.1. Contractul defineşte condiţiile de recoltare, transport, prelucrare, calificare şi stocare în condiții de criogenie si
punere la dispozitie ulterioara a componentelor sângelui ombilical, precum şi drepturile şi obligaţiile Parţilor în această
privinţă.
1.2. Ori de cate ori în contract se menţionează:
Copil - se va înţelege persoana de la care, după naşterea sa şi secţionarea cordonului ombilical, se recoltează sângele
ombilical.
Părinte - se va înţelege mama sau tatăl copilului care sunt reprezentanţii lui legali, îndreptăţiţi să exercite autoritatea
tutelară până la majoratul copilului şi care nu sunt deposedaţi de acest drept în urma unei hotărâri judecătoreşti.
Sânge ombilical - se va înţelege sângele recoltat în timpul naşterii prin puncția cordonului ombilical atașat de placentă,
după secționarea sa și separarea copilului.
Celule stem - se vor înţelege celulele izolate prin prelucrare din sângele ombilical.
Titular - se va înţelege copilul ajuns la majorat, părintele/părinţii sau alte persoane care sunt reprezentanţi legali ai
copilului, împuternicite pe baza prevederilor legale să îndeplinească rolul de tutore până la majoratul copilului ca şi după
atingerea vârstei de majorat, în caz de incapacitate juridică, precum şi părinţii copilului major care, conform punctului 11
alin.11.3. din contract au fost împuterniciţi să dispună de celulele stem în numele său.
Contract - se va înţelege prezentul contract de stocare în condiții de criogenie a celulelor stem, precum şi de recoltare,
transport, prelucrare și calificare a sângelui ombilical.

Page 1 of 11
Telefon de urgență - se înțelege numărul de telefon +40 (0) 730 88 11 22 activ permanent la care va suna familia
pentru a anunța nașterea și recoltarea sângelui ombilical.
1.3. Prin acest contract, BIOGENIS se obligă să ducă la îndeplinire toate cele necesare pentru recoltarea sângelui
ombilical, să-l transporte , prelucreze şi califice, după care să stocheze în condiții de criogenie celulele stem si sa puna
ulterior proba stocata la dispozitie, conform prevederilor acestui contract.
1.4. Părinţii sunt de acord ca BIOGENIS să execute operaţiunile prevăzute la punctul 1 alin.1.3. din contract.

2. Termenul şi locul naşterii

2.1. Părinţii declară, conform informațiilor furnizate lor de medicul curant, că termenul naşterii copilului este prevăzut
pentru ziua de .....................................
2.2. Locul planificat al naşterii este spitalul/clinica: .....................................................................................................
(numele spitalului/clinicii)
din ............................................................................................................................................................
(adresa exactă)
2.3. Medicul curant este: ..........................................................................................................
(prenumele și numele medicului, localitatea unde lucrează)
2.4. Părinţii se obligă să anunţe BIOGENIS imediat după naștere și recoltarea sângelui ombilical la numărul special de
telefon activ permanent: +40 (0)730 88 11 22.

3. Recoltarea sângelui ombilical

3.1. Recoltarea sângelui ombilical se face la locul naşterii prevăzut la punctul 2 alin.2.2. din contract.
3.2. Dacă locul naşterii este spitalul/clinica cu care BIOGENIS a încheiat un acord de recoltare a sângelui ombilical,
operaţiunea de recoltare va fi executată de personal medical calificat, pregătit în prealabil în domeniul recoltării sângelui
ombilical în conformitate cu normele legale și profesionale aplicabile.
3.3. Dacă locul naşterii este spitalul/clinica autorizată legal cu care BIOGENIS nu are încheiat un acord de recoltare a
sângelui ombilical, BIOGENIS este de acord să încredinţeze recoltarea sângelui ombilical, unei asistente de obstetrică
sau unui medic angajat sau care îşi desfăşoară activitatea în acea unitate medicală, conform deciziei părinților.
3.4. Recoltarea sângelui ombilical de către personalul medical calificat se va face conform procedurii în vigoare la
BIOGENIS şi standardului existent în acest domeniu.
3.5. Sângele ombilical va fi recoltat în setul special destinat pentru aceasta, înmânat părinţilor de către BIOGENIS
conform prevederilor de la punctul 14 alin. 14.3.
3.6. Decizia definitivă privind recoltarea şi volumul de sânge ombilical o ia medicul obstetrician împreună cu persoana
împuternicită să recolteze conform punctului 3 alin.3.2. sau 3.3. din contract, avându-se în vedere condiţiile de
desfăşurare a naşterii atât din punct de vedere administrativ / organizatoric cât și medical.
3.7. În timpul naşterii, în afară de sângele ombilical, va fi recoltat un volum de aproximativ 9 ml din sângele mamei
copilului. Sângele recoltat de la mama copilului se alătură setului care cuprinde sângele ombilical.
3.8. Prin prezenta, mama copilului îşi dă acordul de recoltare a sângelui în cantitatea menţionată la punctul 3 alin. 3.7. de
mai sus şi de analiza a acestui sânge conform contractului, inclusiv cea privind virusul HIV (AIDS).
3.9. Persoana care recoltează sângele ombilical conform punctului 3 alin.3.2. sau 3.3. din contract, completeaza un
proces verbal de recoltare, care se anexează setului. Procesul verbal va cuprinde minim următoarele informaţii:
a) prenumele, numele și semnătura persoanei/persoanelor care a/au recoltat sângele ombilical;
b) locul unde s-a efectuat recoltarea;
c) data și ora recoltării;
d) prenumele şi numele mamei, CNP al mamei.
După terminarea operaţiunilor de recoltare a sângelui ombilical, persoana/persoanele care a/au recoltat,

Page 2 of 11
pregăteşte/pregătesc pentru transport setul care conţine sângele ombilical şi sângele mamei copilului, apoi predă setul
sub semnătură, conform dispoziţiilor BIOGENIS, pentru a fi transportat. Informarea BIOGENIS cu privire la naștere și
recoltarea sângelui ombilical se realizează conform pct.2.4 din prezentul contract.

4. Transport

4.1. BIOGENIS va asigura transportul setului de recoltare a sângelui ombilical exclusiv prin intermediul World Courier
Romania, firma profesionista de curierat atestata pentru transport probe biologice. BIOGENIS își asumă răspunderea
pentru activitatea acesteia ca și cum ar fi efectuată chiar de BIOGENIS.
4.2. Condiţiile detaliate de transport sunt definitivate în cadrul unui contract separat încheiat între BIOGENIS şi firma de
curierat care se ocupa de transportul coletelor medicale.
4.3. În timpul transportului, ambalajul setului va fi marcat în mod special, conform conţinutului coletului.
4.4. Transportul sângelui ombilical de la locul recoltării la laboratorul de prelucrare se va efectua în 48 ore. Orice
întârziere cu observarea efectelor negative asupra calității sângelui ombilical atrage răspunderea față de părinți.

5. Analize şi prelucrare

5.1. Coletul care cuprinde setul cu sângele ombilical recoltat şi sângele mamei copilului este livrat laboratorului, în
vederea prelucrării corespunzătoare a sângelui şi efectuării analizelor privind volumul sângelui, viabilitatea celulelor,
contaminării cu viruşi şi bacterii.
5.2. Laboratorul efectuează analizele necesare şi prelucreaza sângele conform prevederilor legale în domeniu, normelor
de laborator şi standardului existent.
5.3. Rezultatele analizelor vor fi trecute în procesul verbal. Un exemplar va fi înmânat părinților.
5.4. BIOGENIS recomandă efectuarea analizelor de virusologie (Directiva 2006/17/EC):
a) HBs - Ag, Anti - HBc;
b) Anti - HCV ;
c) Anti - HIV1,2;
d) Testul Lues

al sângelui mamei în ultimul trimestru de sarcină, la naștere și la 3 luni după naşterea copilului. În caz de rezultat pozitiv,
rezultatele analizelor vor fi transmise neîntarziat la BIOGENIS. Necomunicarea rezultatelor pozitive va determina
BIOGENIS să considere ca analizele au fost negative. În caz de rezultate pozitive Părinții sunt de acord să fie efectuate
pe cheltuiala lor și alte proceduri necesare.

6. Calificarea pentru stocare în condiții de criogenie

6.1. În urma analizelor efectuate, BIOGENIS supune celulele calificării in vederea stocarii în condiții de criogenie.
6.2. Având în vedere că gradul de curăţenie, precum şi alte elemente componente ale sângelui ombilical care sunt
condiţionate de factori naturali faţă de care nici BIOGENIS, nici persoana care recoltează nu au influenţă, BIOGENIS sau
persoana care efectuează recoltarea nu pot garanta și nu pot fi considerate responsabile că celulele stem vor îndeplini
toate criteriile de calificare. Deoarece cantitatea de sange ombilical depinde de caracteristici individuale de natura
fiziologica, BIOGENIS nu este raspunzatoare de volumul de sange ombilical recoltat.
6.3. Dacă în urma calificării preliminare efectuate de BIOGENIS pe baza criteriilor cantitative de recoltare a sângelui
ombilical, acest sânge, totuşi, datorită volumului prea mic, nu poate fi supus prelucrării (volumul minim cerut este 20 ml.),
el va fi distrus conform procedurii în vigoare la BIOGENIS. BIOGENIS nu-şi asumă responsabilitatea pentru distrugerea

Page 3 of 11
sângelui al cărui volum prea mic exclude prelucrarea lui.
6.4. Dacă în urma calificării efectuate de BIOGENIS, conform altor criterii decât criteriile cantitative de recoltare a
sângelui ombilical şi criteriile prevăzute la punctul 6 alin.6.6. din contract, de infectare cu bacterii sau fungi ce
contraindica stocarea in vederea utilizarii clinice a sângelui ombilical (rezistente la cel putin 2 clase de
antibiotice/chimioterapice) sau când apare necesitatea de a supune mama copilului și/sau copilul unor proceduri
medicale ca urmare a rezultatului pozitiv al analizelor de virusologie, BIOGENIS comunică în scris părinţilor despre
aceasta în termen de 14 zile de la data primirii rezultatelor analizelor şi invită părinţii să depună o declaraţie scrisă prin
care se dă acordul pentru:
a) stocare în condiții de criogenie a celulelor stem cu toate că nu sunt indeplinite toate criteriile de calificare;
b) efectuarea de către mama copilului și/sau copil a unor proceduri medicale pe cheltuiala părinților;
c) renunţarea la stocare în condiții de criogenie a celulelor stem.
6.5. Dacă în termen de 30 de zile de la data transmiterii către părinţi a înştiinţării menţionate la punctul 6 alin.6.4. din
contract, părinţii nu depun declaraţia scrisă în care să se aprobe operaţiunile prevăzute la punctul 6 alin. 6.4. pct. a – c,
aceasta va însemna fără echivoc acordul lor pentru stocare în condiții de criogenie în continuare a sângelui ombilical, cu
valoare de semnătură opozabilă.
6.6. În cazul în care analiza sângelui ombilical sau copilului este pozitivă privind infecţia bacteriologica cu Lues sau cu
virusul HIV (AIDS), BIOGENIS va refuza stocarea în condiții de criogenie a acestuia și va fi distrus conform procedurii în
vigoare la BIOGENIS. BIOGENIS nu-şi asumă responsabilitatea pentru distrugerea sângelui astfel contaminat. Părinţii
vor fi imediat înştiinţaţi despre aceasta, respectându-se procedura de comunicare a rezultatelor.
6.7. Dacă nu apare necesitatea de înştiinţare a părinţilor conform punctul 6 alin. 6.4. din contract, BIOGENIS va informa
părinţii în scris despre rezultatele calificării definitive a celulelor stem pentru a fi stocate in condiții de criogenie si validarii
operationale, a procedurilor, analizelor si stocarii, conform prevederilor prezentului contract.

7. Stocarea în condiții de criogenie

7.1. Celulele stem calificate pentru stocare în condiții de criogenie de BIOGENIS, precum şi celulele stem faţă de care
părinţii au depus declaraţie de stocare în condiții de criogenie, cu toate că nu îndeplineau toate criteriile de calificare,
sunt proprietatea titularului (părinți/copil) și vor fi stocate în condiții de criogenie în recipiente adecvate, care nu sunt
proprietatea tituarului şi care corespund standardelor din domeniu în vigoare. Laboratorul de calificare si prelucrare a
sangelui ombilical si locul unde se face stocarea în condiții de criogenie este laboratorul Biogenis, situat in B-dul Dimitrie
Pompei nr.10A, cladire Conect 1, modul 4, sector 2, Bucuresti, unitate autorizata ca banca de tesuturi si/sau celule
umane conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1009/06.07.2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 479 din
13.07.2010.
7.2. Drept confirmare de primire a celulelor stem si stocare în condiții de criogenie, BIOGENIS remite părinţilor certificatul
de stocare în condiții de criogenie.
7.3. Pentru stocare în condiții de criogenie a celulelor stem, BIOGENIS va asigura respectarea tuturor cerinţelor şi
normelor care decurg din reglementările legale în vigoare.
7.4. Stocarea in conditii de criogenie a celulelor stem se va face in pungi de stocare speciale, cu doua compartimente
independente (unul reprezentand 80% din cantitatea stocata, celalalt 20%). Cele doua compartimente pot fi accesate
separat in vederea folosirii continutului.

8. Retribuţia către BIOGENIS

8.1. În urma încheierii şi realizării contractului, părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copilului se obligă să achite în
favoarea BIOGENIS următoarele plăţi (vă rugăm să bifaţi una dintre variante):
□ Prima variantă :
Page 4 of 11
- 1190 RON - la 10 zile de la emiterea certificatului de stocare, reprezentand plata initiala, in principal pentru furnizarea
kitului de recoltare si serviciile legate de incheierea contractului
- 1200 RON - la 30 de zile de la emiterea certificatului de stocare, in principal pentru transportul si analizarea primara a
probei de sange ombilical
- 1200 RON - la 60 de zile de la emiterea certificatului de stocare, reprezentand plata principala, de regula pentru
testarea complexa, prelucrare si criogenare
Toate sumele de mai sus vor fi facturate odata cu emiterea certificatului de stocare, facturile avand termenele de plata
precizate anterior.
Aceste costuri acoperă toate cheltuielile de: set de recoltare, recoltare, transport, prelucrare, analize primare și
complexe, criogenare, validarea operațională, a procedurilor, analizelor complexe bacteriologice și virusologice.
ULTERIOR se vor plati si:
- 290 RON, facturabili la 90 de zile de la emiterea certificatului de stocare, cu scadenta in 10 zile, reprezentând rata de
stocare pentru primul an.
- Începând cu anul următor se va achita suma de 290 RON anual timp de 17 ani, iar data de emitere a facturii va fi ultima
zi din luna în care s-a născut copilul, scadentă la 10 zile.
□ A doua variantă :
- 3590 RON - la 10 zile de la emiterea certificatului de stocare, reprezentand plata pentru furnizarea kitului de recoltare,
serviciile legate de incheierea contractului, transportul si analizarea primara a probei de sange ombilical, testarea
complexa, prelucrare si criogenare.
- 2910 RON - la 30 de zile de la emiterea certificatului de stocare, reprezentand stocarea in conditii de criogenie pe o
perioada de 18 ani.
Toate sumele de mai sus vor fi facturate odata cu emiterea certificatului de stocare, facturile avand termenele de plata
precizate anterior.
Aceste costuri acoperă toate cheltuielile de: set de recoltare, recoltare, transport, prelucrare, analize primare și analize
complexe, criogenare, validarea operațională, a procedurilor, analizelor complexe bacteriologice și virusologice și
stocare în condiții de criogenie pe o perioadă de 18 ani.
Sumele corespunzătoare perioadei de stocare în condiții de criogenie neutilizate ca urmare a încetării contractului sunt
considerate, prin acordul părților, plată pentru costurile administrative ca urmare a încetării contractului, inclusiv
cheltuielile de punere la dispozitie, la cerere, a probei stocate in condiții adecvate, conform prevederilor prezentului
contract.
În cazul deprecierii RON față de EUR cu 10% sau mai mult (față de nivelul de referință 4,2) BIOGENIS își rezervă
dreptul de modificare corespunzătoare a sumelor rămase de plată.
Alte clauze
8.2. În caz de întârziere cu achitarea oricărei plăţi ce decurge din contract părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copilului
au obligaţia să achite penalităţi de 0,1% / zi, penalitati ce pot chiar depasi valoarea debitului. In caz de neachitare a
plăților, conform graficului stabilit la punctul 8.1 în termen de 90 zile de la scadenta, ulterior notificarii acestei situatii si
posibilitatii incetarii contractului conform pct.9.3.lit.e) si 9.4. părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copilului au in acest caz
obligaţia să achite penalităţi de 1% / zi incepand de la data scadentei si pana la data achitarii in totalitate a debitului,
penalitati ce pot chiar depasi valoarea debitului. Recuperarea debitelor si / sau penalitatilor aferente poate fi mandatata
catre terti.
8.3. Toate plăţile ce decurg din contract vor fi efectuate in contul bancar al BIOGENIS, la banca Banca Transilvania-
Sucursala Lipscani-Divizia Pentru Medici, număr cont - RO49 BTRL 0410 1202 P521 61XX, cu menţionarea
numărului de contract sau alte variante de plată acceptate de BIOGENIS în condițiile legii.
8.4. Plăţile efectuate în cursul derulării contractului se rambursează strict în condiţiile prevăzute în prezentul contract.
Sumele corespunzătoare perioadei de stocare în condiții de criogenie neutilizate ca urmare a încetării contractului sunt

Page 5 of 11
considerate, prin acordul părților, plată pentru costurile administrative ca urmare a încetării contractului, inclusiv
cheltuielile de punere la dispozitie, la cerere, a probei stocate in conditii adecvate, conform prevederilor prezentului
contract..
8.5. În caz de modificare a prevederilor legale referitoare la taxe şi impozite în domeniu, pe parcursul derulării
contractului, BIOGENIS îşi rezervă dreptul de majorare a preţurilor contractuale cu suma taxei sau impozitului în vigoare.
8.6. Părinţii copilului împuternicesc BIOGENIS să emită factura şi fără semnătură. Factura va fi transmisă părinţilor
copilului sau altor reprezentanţi legali printr-un mod de comunicare la alegerea BIOGENIS (fax, email, posta, curier etc.)
afară de cazul în care aceştia nu o ridică personal de la BIOGENIS. Părinții sau reprezentanții legali ai copilului au
obligația sa informeze BIOGENIS asupra schimbărilor datelor de contact. În cazul în care această informare nu este
transmisă către BIOGENIS în termen de 15 zile de la modificare, BIOGENIS nu va fi considerat răspunzător asupra
consecințelor rezultate și nici asupra penalităților ca urmare a facturilor ce nu sunt primite datorită acestei schimbări.
8.7. BIOGENIS va realiza în organizarea sa transportul în oricare centru medical din lume, pe cheltuială proprie, unde
are loc transplantul pentru copil sau pentru rude de gradul I şi II (parinti, bunici, frati, surori, copii), conform solicitării
centrului unde se va efectua transplantul și a procedurilor de siguranță a transportului.

9. Durata, rezilierea şi încetarea de drept a contractului

9.1. Contractul s-a încheiat pe o perioadă determinată, până la data majoratului copilului, cu posibilitatea de prelungire
conform clauzelor prevăzute la punctul 11 din contract. BIOGENIS notifică expirarea duratei contractului cu 60 de zile
anterior expirării acesteia la una din datele de contact precizate in contract.
9.2. Titularul are dreptul să rezilieze contractul în orice moment, cu preaviz de 1 (una) lună.
9.3. Contractul înceteaza:
a) în caz de deces al copilului, dacă părinţii, odată cu înştiinţarea BIOGENIS despre aceasta, declară în scris
că nu mai sunt de acord cu continuarea contractului;
b) în cazul în care nu se realizează recoltarea sângelui ombilical conform punctului 3;
c) în situaţia prevăzută la punctul 6 alin.6.3. și 6.6 din contract;
d) în caz de înaintare de către părinţi a declaraţiei că renunţă la stocarea în condiții de criogenie celulelor
stem, lucru menţionat la punctul 6 alin. 6.4 pct. c din contract;
e) in caz de neachitare a plăților, conform graficului stabilit la punctul 8.1, în termen de 90 zile de la scadenta
prin notificarea titularilor de catre BIOGENIS, cu un termen de gratie de 90 zile ulterior notificarii acestei
situatii (părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copilului avand in acest caz obligaţia să achite penalităţi de 1% /
zi incepand de la data scadentei, penalitati ce pot chiar depasi valoarea debitului);
f) în cazurile aplicabile conform pct.10 și/sau 11 din prezentul contract.

9.4. În cazul încetării contractului pe motivele prevăzute la punctul 9 alin.9.2 și 9.3. lit. a) – e) din contract, BIOGENIS
devine proprietarul probelor stocate in condiții de criogenie și are dreptul să doneze celulele stem către centre de
transplant sau cercetare, să le distrugă ori să dispună de acestea, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în
domeniu.

9.5. Pentru operaţiunile prevăzute la punctul 9 alin.9.4. din contract, în cazul în care se dispune distrugerea, se
întocmeşte un proces-verbal de distrugere, indicându-se şi cauza acesteia. O copie a procesului-verbal de distrugere va
fi transmisa titularului/titularilor.

Page 6 of 11
10. Dispunerea de celule stem înainte de ajungerea

la majorat a copilului

10.1. Înainte de a ajunge copilul la majorat, părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copilului pot dispune în orice moment
de celulele stem conform legislatiei din Romania si prevederilor prezentului contract.

10.2. BIOGENIS va preda, pe bază de proces-verbal, celule stem stocate în condiții de criogenie, persoanelor
îndreptăţite conform punctului 10 alin.10.1. din contract, care se legitimează cu următoarele documente care atestă
dreptul de a dispune de celulele stem ale copilului:

a) declaraţia de voinţă a titularului;


b) hotărârea Judecătoriei de suspendare a dreptului de exercitare a puterii părinteşti a unuia dintre părinţi, prin
care se confirmă că acest drept îl are doar unul dintre părinţi sau hotărârea Judecătoriei de numire a tutorelui
sau de instituire a curatelei, atunci cand este cazul;
c) Cartea de identitate/paşaportul care atestă datele personale ale celui îndreptăţit;
d) certificatul de stocare în condiții de criogenie menţionat la punctul 7 alin.7.2. din contract;
e) confirmarea scrisă de către medicul specialist a pericolului pentru viaţa sau sănătatea copilului, sau a
rudelor prevazute la punctul 8, alin. 8.7.

11. Rămânerea în vigoare a contractului după ajungerea


la majorat a copilului

11.1. Dacă nu pierde capacitatea juridica, copilul ajuns la majorat capătă dreptul deplin de a dispune de celulele stem
conform legislatiei din Romania si prevederilor prezentului contract.

11.2. Copilul ajuns la majorat trebuie să depună o declaraţie în scris privind acordul de continuare a contractului în
condiţiile de plată stipulate in acel moment de catre BIOGENIS sau de refuz al acestui acord în termen de 30 de zile de
la încetarea duratei contractului. Nedepunerea declarației în termen va însemna fără echivoc refuzul continuării
prezentului contract, cu valoare de semnătură opozabilă, cu încetarea conform punctului 9, alin.9.4 și 9.5 din prezentul
contract.

11.3. Copilul major poate, printr-o declaraţie unilaterală notarială in acelasi termen si conditii ca la punctul 11 alin.11.2,
să transmită părinţilor sau altor reprezentanţi legali, toate drepturile de a dispune de celulele stem.

11.4. În cazul în care copilul îşi dă acordul de continuare a contractului, precum şi în cazul nedepunerii unei declaraţii de
voinţă de către copil în această privinţă, neîntârziat după ajungerea la majorat, părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai
copilului se pot angaja să achite în continuare plăţile pentru stocarea in conditii de criogenie a probei în condiţiile de plată
stipulate in acel moment de catre BIOGENIS.

11.5. În cazul prevăzut la punctul 11 alin.11.4. din contract, contractul va rămâne în vigoare până la rezilierea sau
încetarea lui în modul definit la punctul 9 din contract.

11.6. În caz de declaraţie a voinţei copilului major de a nu-şi da acordul de continuare a contractului, contractul se stinge
de drept după 1 (una) lună de la depunerea declaraţiei scrise conform cu punctul 9 alin.9.2, 9.4 și 9.5. din prezentul
contract.

12. Răspunderea pentru nerealizarea şi realizarea necorespunzătoare a contractului

12.1. În caz de nerealizare sau realizare necorespunzătoare a obligațiilor din contract de către BIOGENIS sau terții

Page 7 of 11
angajați de aceasta pentru executarea anumitor operațiuni legate de prezentul contract, BIOGENIS va achita titularului
îndreptățit, cu titlu de daune, la data când a apărut dauna provocată de nerealizarea sau realizarea necorespunzătoare a
contractului, atât plățile efectuate de titular până la momentul respectiv cât și penalități de 0,1% pe zi, calculate de la
data acestor plăți până la data achitării debitului.

12.2. Prin nerealizare sau realizare necorespunzătoare a contractului pe motive imputabile BIOGENIS, în accepţiunea
punctului 12 alin.12.1. din contract se vor înţelege cazurile când dauna a apărut în urma:

a) încredinţării operaţiunii de recoltare a sângelui persoanelor (persoanelor juridice, instituţiilor publice sau
persoanelor fizice) care nu practică profesionist aceste operaţiuni,
b) încredinţării operaţiunilor de transport a setului care conţine sângele ombilical şi sângele mamei copilului
persoanelor care nu se ocupă în mod profesionist de aceste operaţiuni,
c) distrugerii sângelui ombilical în urma vinei BIOGENIS de depăşire a timpului admis între recoltarea
sângelui şi prelucrarea lui şi stocare în condiții de criogenie,
d) distrugerii sau contaminării sângelui ombilical în timpul efectuării analizelor şi prelucrării,
e) distrugerii celulelor stem în timpul procesului de criogenizare sau stocării, care nu sunt conforme cu
normele şi standardele în vigoare,
f) predării celulelor stem stocate în condiții de criogenie persoanelor neîndreptăţite conform prevederilor de la
punctul 10 alin.10.1. şi 10.2. din contract,
g) distrugerii celulelor stem cu nerespectarea prevederilor contractului.
12.3. Obligaţia de restituire a plăţilor efectuate de către titular nu se aplică în cazul în care dauna a fost efectul forţei
majore, prin care se înţelege cu titlu de exemplu, dar fără a fi exhaustiv, declanşarea războiului, revoluţii, tulburări şi
dezordine publică, atacuri teroriste, explozie nucleară, cutremur şi inundaţii.

12.4. BIOGENIS nu răspunde pentru poluarea sau contaminarea şi nici pentru pierderea de sânge în timpul recoltării lui
în spital. Poluarea sau contaminarea va fi depistată în prima etapă a analizelor efectuate de BIOGENIS sau la solicitarea
BIOGENIS.

12.5. În caz de lichidare sau de suspendare a activităţii BIOGENIS din orice motiv şi care necesită transmiterea
drepturilor şi obligaţiilor de stocare în condiții de criogenie unui terţ, celulele stem vor fi stocate în continuare de terţ –
unitate specializată şi cu drepturi în acest domeniu, în baza unor contracte separate între BIOGENIS şi acea unitate. În
acest caz BIOGENIS va notifica titularul despre aceasta. Menționăm faptul că în caz de faliment sau dizolvare a SC
BIOGENIS SRL din varii motive, stocarea probelor va fi preluata automat de către PBKM (Banca Poloneza de Celule
Materne) cu sediul în Polonia, Varșovia, al. Dzieci Polskich 20 budynek D Parter 04-730. Datele contractuale vor fi
preluate fără a putea fi modificate obligațiile Părților pe durata de stocare deja platita (conform contract din 10 mai 2007
incheiat intre PBKM si BIOGENIS).

13. Prelucrarea şi protecţia datelor personale

13.1. BIOGENIS, angajații și contractorii săi se obligă să asigure protecţia tuturor datelor personale stocate în vederea
derulării contractului în conformitate cu prevederile legale, iar părinţii sunt de acord cu prelucrarea acestora în scop
medical, statistic și de cercetare precum si cu transmiterea datelor personale, inclusiv a rezultatelor analizelor,
personalului şi terţilor implicaţi în executarea prezentului contract.

13.2. Părinţii se obligă să remită către BIOGENIS următoarele date personale ale copilului imediat după stabilirea lor:
prenumele, numele, CNP.

13.3. Pentru cerinţele legate de evidenţa celulelor stem stocate în condiții de criogenie, părinţii se obligă să remită către
BIOGENIS copiile documentelor de identitate ale fiecărui părinte (carte de identitate sau paşaport) imediat după
semnarea contractului. În caz că nu se vor remite către BIOGENIS copiile documentelor unuia din părinţi, el nu va putea

Page 8 of 11
exercita drepturile care i se cuvin conform datelor de la punctul 10 alin. 10.2 din contract.

13.4. Prin prezentul contract, fiecare părinte este de acord cu prelucrarea de către BIOGENIS a datelor personale
stocate ale părintelui sau copilului pentru derularea contractului în scop medical, statistic și de cercetare şi pentru
informarea părinţilor despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de BIOGENIS. Părinții își exprimă opoziția
față de transmiterea datelor personale către terți, excepție făcând situația de la pct.13 alin.13.1.

14. Prevederi finale

14.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părţi.

14.2. Orice modificări ale contractului se fac în scris, în caz contrar sunt lovite de nulitate.
Solicitările/notificările/comunicările oficiale la adresa de corespondență rămase fără răspuns în termen de 30 de zile de
la data primirii înseamnă acceptul/acordul fără echivoc a acestora cu valoare de semnătură opozabilă.

14.3. În termen de 7 zile de la data primirii de către BIOGENIS a exemplarului contractului semnat de părinţi, însă nu mai
devreme de 2 (două) luni de data prevăzută a naşterii, BIOGENIS va expedia cu transport propriu sau prin curierat
postal, la adresa indicată de părinţi în contract, setul de recoltare şi transport a sângelui ombilical. Costul expedierii este
acoperit de BIOGENIS. Părinţii vor confirma neîntârziat primirea coletului cu setul de recoltare şi transport a sângelui
ombilical la numărul de serviciu permanent al BIOGENIS +40 (0)730 88 11 22 sau la adresa poştei electronice e-mail:

office@biogenis.ro sau customer@biogenis.ro .


14.4. Fiecare parte a contractului are obligaţia să informeze cealaltă parte de orice schimbare a sediului sau adresei de
domiciliu, precum şi a adresei pentru corespondenţă. În caz de lipsă a acestor informaţii, înştiinţările sau declaraţiile
părţilor expediate la ultima adresă indicată vor fi considerate ca remise. BIOGENIS îşi rezervă dreptul de a schimba
locaţia actuală de analizare, prelucrare și stocare. Despre aceasta va informa imediat părinţii.

14.5. Orice litigii apărute în timpul derulării contractului vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă aceasta nu este
posibil, litigiile vor fi soluționate de judecătoria de jurisdicţie conform sediului BIOGENIS.

14.6. În problemele nereglementate în acest contract se aplică prevederile corespunzătoare din Codul Civil din România.

14.7. Contractul a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Page 9 of 11
Datele părinţilor:

Mama: Tata:

numele numele

prenumele prenumele

adresa completă adresa completă

cod poştal, localitatea cod poştal, localitatea

seria si numărul actului de identitate seria si numărul actului de identitate

Adresa pentru corespondenţă a parinţilor: Telefoane de contact:

strada, nr., ap., cod poştal, localitatea numere de telefon

e-mail

Data şi semnătura BIOGENIS Data şi semnătura mamei Data şi semnătura tatălui

Page 10 of 11
S.C. BIOGENIS S.R.L.
b-dul Dimitrie Pompei 10A
cladire CONECT 1, parter, modul 4,
Bucuresti, 020337, sector 2,
J40/3491/20.02.2007
CUI: 21146620
Tel./fax: 021 312 30 41
Capital social 35000 RON

ANEXĂ LA CONTRACT 04RO.....................


de calificare și prelucrare a sângelui din cordonul ombilical
și stocare în condiții de criogenie a celulelor stem

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi
ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice BIOGENIS SRL, inregistrat cu numar 10464
in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prin angajatii sai,
are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate,
datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei
dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: furnizarea de servicii,
statistica, alte activitati medicale conform cod CAEN 8690.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru derularea contractului.
Refuzul dvs. determină decaderea din drepturile contractuale.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari firma de transport, personal medical, laborator, terţi-mandataţii
BIOGENIS necesari pentru derularea prezentului contract, autorități îndreptățite legal.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată,
aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi
ştergerea datelor dupa incetarea contractului. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi
adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la BIOGENIS SRL. De asemenea, vă este
recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate si în
POLONIA, în vederea furnizării servicii, statistică, alte activități medicale.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră se modifică, vă rugăm să ne informaţi cât
mai curând posibil.

Data şi semnătura BIOGENIS Data şi semnătura mamei Data şi semnătura tatălui

Page 11 of 11