Sunteți pe pagina 1din 19
ICS 93.080.20 IRS STANDARD ROMAN SR 174-1 lulie 1997 = Indice de clasificare.G 71 Lucrari de drumuri IMBRACAMINTI BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD Conditii tehnice de calitate Road works : : Hot bituminous rolled pavement Requirements for quality Travaux routiers Rovétements bitumineux eylindrés executés & chaud Conditions techniques de qualité APROBARE Aprobat de Directoru! General al IRS la 15 ianuarie 1997 Inlocuieste partial STAS 174-83 ‘CORESPONDENTA La data aprob&rii prezentului standard, nu exist& nici un standard DESCRIPTOR! TIT | international sau european care s& se refere la acelasi subiect On the date of this standard approval, there is no International or - European Standard dealing with the same subject A la date d’approbation de a présente norme il n’existe pas de Norme internationale ou européenne traitant du méme sujet Drum, ‘imbric&minte bituminoas’, conditie tehnic’, calitate INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE {IRS), str] Join Louis Calderon 13, 70201, Bucuresti, TP (401) 2107401; (401) 2113296, TF (401) 2100833 IRS Reproduceres sau utilizeren integral® sau partiald @ prezentului standerd In orice publicatii #1 prin once procedeu (electronic. Editia a 6-3 PREAMBUL Prezentul standard este 0 parte componenta a SR 174 $i se referd la condiyile tehnice generale de calitate pe care trebuie s8 lo indeplineasc mixturile asfaltice si Imbracdmingile bituminoase rutiere ellindrate executate la cald. Standardul a fost elaborat initial in anul 1949 gi revizuit In anii 1953, 1964, 1973 3i 1983. Deoarece STAS 174-83 abordeaz3 un domeniv foarte larg de probleme referitoare la ImbricSmintile bituminoase cilindrate executate la cald, acesta a fost impirtt in dou’ parti componente, cu tematica specific’: SR 174-1, Lucrisi $i drumuri. Imbricémingi bituminoase cilindrate executate la cald. Condi tehnice de calitate SR 174-2, Lucriri de drumuri, Imbricdminti bituminoase cilindrate executate la cald. Condiqi tehnice pentru prepararea gi punerea in opers @ mixturilor asfaltice i recep imbrac&mingilor executate. Fat de editia precedent’, s-au facut urmatoarele modifica: - sa introdus betonul asfaltic deschis cu pietris concasat, BADPC 31 pentru clasele tehnice rumurior gi categorilor tehnice ale strzilor I. a fost eliminat mortarul asfaltic preparat 33 nisip de concasai: = au fost prevazute doar grosimile minime constructive ale stratuclor imbrdeSminyilor; a fost refacutd zonarea f8ri tn functie de clim’; = limitele granulometrice in care trebuie $8 se Incadreze mortarul asfaltic MA pentru particule de agregate cu dimensiuni mai mici de 0,09 mm sunt 10%...16%, iar pentru particule cu dimensiuni mai mici de 0,02 mm sunt 20%...50 + limitele granulometrice pe care trebuie si le respecte amestecurile de agregate ale BA 8 si BA 16 pentru particule de agregate cu dimensiuni ~ pentru betoanele astaltice BA 8, BA 16 si BA 25 se recomands utiizarea numai a nisipulu cconcasaj, tn special pentru zonele climaterice calde gi drumuri cu trafic foarte intens, iar tn cazul utiizirii nisipului de concasaj in amestec cu cel natural, nisipul natural nu trebuie s8 depaseasc8 25% din ames = confinutul de liant este specificat ca 0 recomandare, stabilirea lui urmand s3 se facd prin studii de laborator, conform STAS 1338/1 si STAS 1338/2; este specificat raportul optim filer - bitum pentru toate tipurile de mixturi asfaltice mentionate ta SR 174-1 : = valotile admisibile ale stablitatiir § functie de tipul bitumului gi tipul mixturlor asfatt = condigile tehnice previzute pentru stabilitile Marshall pentru drumurile de categorie tehnic& | si I! fu valori mai ridicata, lar fluajul Marshall si raportul stabilitate/fluaj sunt corelate cu acostea: " condiva tohnica propusa pentru reducerea rezistenei la compresiune dup 28 zile de pastrae in ap8, pentru drumurile de clas’ tehnicd | si II a fost micgoratd la 25%: ~ pentru misuriri de rugozitate a fost precizatd posibiitatea utiizarii unor aparate moderne. fluajulul pe corpuri de prob’ Marshall sunt specificate tn 1. GENERALITATI 1.1 Obiect 51 domeniu de aplicare Imbricdmingitor bituminoase cilindrate /bitum neparafinos pentru drumuri hnice generale de calitat ‘reparate la cald, cu agregate naturale, fi al strizi. 1.1.1 Provederile prezentului standard nu se aplic’ la imbr’cmingile bituminoase executate din mixturi asfattice realizate cu bitum modificat cu polimeri, cu nisipuri bituminoase sau executate din mixturi asfaltice recuperate. 1.1.2 Conditile tehnice pentru prepararea gi punerea In oper’ @ mixturlor aétaltice gi receptia Imbrac3mingllor ‘executate sunt precizate in SR 174-2. 1.1.3 Imbricdmintile bituminoase se aplic’ pe un suport cars trebuie s& Indeplineasc& condigile prevzute tn STAS 6400 si STAS 7970. 1.2 Prescripfil generale ‘utiera bituminoase cilindrate sunt alcStuite, in general, din dou straturi: + stratul superior, de uzurd sau de rulare; + stratul inferior, de legaturs. Imbricamingile rutiere bituminoase alcdtuite dintr-un singur strat poarté denumirea de covor asfaltic. Covorul asfaltic trebuie executat dints-o mixturd asfalticd care s& indeplineasc¥ conditile unui strat de yzurl, 1.2.1 Imbract 1.2.2 Inbytctiniabuminoase se pe pun sat suport care webu sindepineasl conde provizute in STAS 6400. 1:3 Referinge ae Standardele la care se fac teferiri in cuprinsul prezentului standard sunt urmatoarele: Imbricamingi bituminoase cilindrate,executate la cald.. ~ Conditi tehnice pentru prepararea si punerea In opera a mixturilor asfaltice si receptia Imbractmingilor executate STAS 539-79 Filer de calcar, filer de cret& gi filer de var stins in pulbere STAS 662-89 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiers SR 667:1997 Agregate naturale gi patra prelucra pentru drumur. Condit tehnice generale de . calitate STAS 754-85 Bum nepratinos pentru rum STAS 863-85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripti de proiectare STAS 1338/1-84 _ Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si tmbrac3minti bituminoase executate 12 cald. Prepararea mixturilor. Pregitirea probelor gi confectionarea epruvetelor STAS 1338/2-87 _Lucrri de drumuri, Mixturi asfaltice si tmbrac3mingi bituminoase executate Ia cald. Metode de determinare si incercare, confectionarea gi decofrarea epruvetelor pli fundamemtale STAS 1339-79 Lucr3ri de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. STAS 2900-89 Lucriri de drumuri. L8timea drumurilor STAS 4032/1-90 Lucrairi de drumuri, Terminologie SR 174-1 STAS 6400-84 Lucriri de drumuri. Straturi de baza gi de fundayle. Condiqi tehnice generale de.calitate STAS 7970-76 Lucrari de ald. Condi rumuri. Straturi de baz din mixturl bituminoase cilindrate, ‘executate la tehnice generale de calitae STAS 8877-72 Emulsii bituminoase cationice cu upere rapidd pentru lucrSrile de drumuri STAS 10144/3-91 _Strizi. Elemente geometrice. Prescripti de proiectare STAS 10969/1-83 —Lucrdri de drumuri, Adezivitat Metode de doterminare calitativa bitumuritor pentru drumurt ta agregatele naturale. STAS 10969/3-83 —Lucriri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. ‘Metoda de determinare cantitativ’. 1.4 Terminologie ‘Terminologia utilizat’ In prezentul standard este conform STAS 4032/1. 2 CONDITII TEHNICE 2.1 Tipuri de mixturi asfaltice Tipurile de mixturi astaltice cuprinse In standard sunt previzute tn tabelul 1 tn functie de granulozitate gi de dimensiunea maxima a granulelor agregatelor. Modul lor de utiizare depinde de tipul stratului, de cl conform tabelului 1. tehnic’ a drumului gi de categoria. tehnici @ strazii, Tabelul 1 Tipul mixturit “ast Mortar asfaltic Beton astaltic bogat tn criblurt = rugos = cu apregat mare. Beton astattic deschis < cu criblurs concasat’ | BADPC 31 + cu pietris Sortat BADPS 31 NOTA - Semitic sinboti tipi de minturk 2.2 ELEMENTE GEOMETRICE rater dasuion ace a la cimonsunen masiend @ granular de 2.2.4 Grosimea imbricéminti se stabileste prin calcul de dimensionare conform STAS 1338 finand seama si eo valorile constructive prezentate in tabelul 2. Tabelul 2 Necert. asfattice Simbot | Tipul stratului | Grosimea minima a stratului compactat fom) kai’ 1 Mortar astaltic MA. vers | 28 55 2 Boton astaltic bogat BAB zur 4 90 In criblurds BA 16 4 90 3 Beton astaltic eugos BAR 16 Uzucd 4 90 Beton asfaltic cu 8A 25 Uzura 4 90 agregat mare 5 ||. Beton astaltic deschis cu eriblurs BAD 25 Legiturs 6 | Beton asfattic deschis ‘cu pietrig concasat BaDPC 31 | _Legaturs 7 | Beton asfaltic deschis cu pietrig sortat BADPS 31 Legaturs 2.2.2 Ligimea imbrac&mingi piri carosabile trebuie £8 corespund’ prevedarilor STAS 2900 $i STAS 10144/3. 2.2.3 Profil transversal 2.2.3.1 In aliniament profilul transversal al drumului se executd In form’ de acoperig cu doua pante egale, cu anta de Inclinare de 2,5 %. In curbe gi in zone aferente de amensjare, profilul transversal trebuie s& sib’ forma i pantele transversale ‘conform STAS 863. In cazurile speciale se prevede profil transversal cu pantd unica. 2.2.3.2 Pantele profilului transversal al strizilor in aliniament trebi i 88 fie conform prevederilor STAS 10144/3. 2.2.4 Profil longitudinal Declivitatile maxime pentru drumuri tn functie de tipul mixturilasfaltice sunt conform tabelului 3. SR 1744 Tabelul 3 ‘Tipul mixturii asfaltice Dectivitatea maxim’, 9% 45 Mortar asfaltic 2 Beton astaltic bogat in criblurs, beton asfaltic cu agregat ma 6.0. 9,0. Beton asfaltic rugos Declivitayile pentru strazi, In functie de profilul terenului si de viteza de baz’ trebuie s8 respecte condiile prevazute In STAS 1014/3, 2.2.8 Abaterile li t3 la elementele geometrice 2.2.5.1 Abaterile limita locale admise in minus fatd de grosimea previzutd In proiect, pentru fiecare strat in parte pot fi de maxim 10%. ‘Abaterile In plus fa grosime nu constitule motiv de respingere a lucr&ri 2.2.5.2 Abatorile limita locale admise la I3timea imbrScdmingilor drumurilor pot fi cuprinse in intervalul £50 mm, 2.2.5.3 Abate _admise la panta profilului transversal pot fi cuprinse in intervalul +5 mm/m, atat pentru stratul de uzurd cat si pentru stratul gin intervalul +2.5 mm/m, pentru strizi cu mai mult de doua benzi pe sens. 2.2.5.4 La cotele profilului longitudinal se admite 0 abatere limit& localé de + 20 mm, cu condi pasului de proiectare adoptat. 2.3 Materiale 2: 1 Agregate naturale 2.3.1.1 ,Agregatele naturale care se utilizeazd sunt urmatoar + cribluri sort 3-8, 8-16 si 16-25, conform STAS 667; + nisip de concasaj sort 0-3, conform STAS 667; + nisip natural sort 0-3; 3-7 sau 0-7, conform STAS 662; * piatrig sortat sorturi 7-16 si 16-31, conform STAS 66: = nisip gi pietrig rezultate din concasarea agregatelor de rau sorturi 0-7; 7-16 $1 16-31 cu caracteristici corespunzatoare nisipurilor de concasaj si cribluriior pentru imbracamingi asfaltice prevazute in STAS 667 tabolul 7 gi STAS 662 tabelul 11 (uzura Los Angeles). In functie de tipul mixturi asfaltice se utilizeaz’ urmatoarele tipuri de agregate: . = la mortarul asfaltic: nisip de concasaj 0-3 si nisip natural 0-3 sau O- + la betonul asfaltic bogat in criblur&: criblurd sort 3-8, 8-16, nisip de concasaj 0-3 gi nisip natural 0-3 sau 0-7; betonul asfaltic rugos: criblurd sort 3-8 gi 8-16, nisip de concasaj 0-3. Criblurle utifizate pentru realizarea imbraciminjilor din beton asfaltic rugos BAR 16 trebuie s8 provind din roci eruptive cu coeficientul Los Angeles maximum 18%: betonul asfaltic cu agregat mare: cribluri sort 3: sau 0-7; = la betonul asfaltic deschis cu criblurd: criblurd sort 3-8, 8-16 si 16-25, ni 0-3 sau 0-7; la betonul asfaltic deschis cu pietrig concasat: nisip gi pietrig rezultate din concasarea agregatelor de rau sort 0-7, 7-16 gi 16-31 gi nisip natural 0-3, 3-7 sav 0-7; = la botonul asfaltic deschis cu pietris sortat: pietrig sort 7-16, 16-31 si nisip natural 0-3, 3-7 sau 0-7. 8-16 gi 18-25 nisip de concasaj 0-3 si nisip natural 0-3 de concasaj 0-3 $i nisip natural $1 sort de agregate trebuie depozitat separat In padocuri prevazute cu platforme betonate 2 apei si pereti desp3nitori, pentru evitarea amestecdrii 2.3.1.2 Fiecare ti avand pante de scurge 2.3.2 Filer 2.3.2.1 Filerul trebuie 3 corespunds prevederilor STAS 539. ler este necesar3 aprobarea unui institut de spacialitate pe baz’ de dill 2.3.2.2 Pentru utilizarea attor pulberi ca studi de laborator gi avand gi avizul de protectie a n 2.3.2.3 Filerul se depoziteazd in inciperi acoperite, ferite de umezeazi sau tn silozuri cu Incircare pneumatic’. Nu se admite folosires filerului aglome 2.3.3 Liangi 2.3.3.1 Se folosese urmatoarele tipuri de bitumuri pentru stratul de uzurd gi stratul de legaturs: = D 60/80 pentru zone climatice calde (toate clasele tehnice de drum si categorile de stra = D 80/100 pentru zone cl (toate clascle tehnice de drum si categorile de str&zil; =D 100/120 pentru zone climatice reci (clasa tehnicd de drum IV...V sau categoria tehnic& a strdziiI..1V). Delimitarea zonelor climatice este indicatd In harta din anexa A. itumul trebuie 63 indeplineasc’ condigile tehnice prevazute In STAS 754, STAS 10969/1 si STAS 10969/3 ‘i instructiunile tehnice de verificare a stabilitayi termice in strat subtire a bitumului prin metoda TFOT. 2.3.3.2 In cazul in care adozivitatea bitumului faya de agregatolo naturale este mai micd de 80% pentru drumuri de clas& tebnica | $1! si strézi de categoria tehnics | si mai mica de 75% pentru drumuri de clas8 tehnic& il... 41 strizi de categoria tehnic& U...1V, se foloseste numai bitum aditivat. 2.3.3.3 Pentru amorsari si badijon’ri se foloseste emulsie bituminoas’ cu rupere rapid’, sau bitum tilat. Alte produse se utilizeaz’ numai dacd sunt agrementate tehnic. 2.4 Compozisia $i caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice procentelor de agregate naturale gi filer din cantitatea total de agregate sunt prezentate tn Tabelut 4° Fractiuni de Tipul mixturii astaltice agregate din amestecul total | MA BAB BAR16 |A25 | BAD 25 | BAOPC 31 | BADPS 31 BA16 Filer si fractiuni din nisipuri sub | 10...16 | 8.12 | 8.10 | 6...12 | 1.6 1.6 1.6 0,09 mm 84...90 | rest pana | rest pana | rest pana | rest pana | rest pan’ fa100__| 12100 | 1a100__| 1a 100_| ta 100 Cribluri peste 3,15 mm =__|45..70_| 58.70 | 50...70_| 65...80 = Pietris concasat peste 3,15 mm. = 5 - ietrig sortat peste 7,1 mm = = - SR 174-1 2.4.2 Granulozitatea amesteculul de agregate naturale cuprinsy pentru flecare tip de mixtura asfalticd tntre limitele indicate tn tabelul 5, respectiv figurile 1...7. . Tabelul 5 in ciur sau sit8 in %, pentru mixturi asfaltice MA Bas | BAi6 | BAR16 | BA25 | BAD25 | BADPC31 BADPS 31 sitei (mm) 315 : : : : : : 90...100, 25 : : : : 90...100 | 90...100 | _80...95 16 - - | 90...100 | 90...100 | 65...90 | 60..80 | 60...80 2 90...100 | 90...100 | 56..78 | 50..65 | 60.75 | 35..55 | 35...55 31s | 80..90 | 30..55 | 30..85 | 30.42 | 30..60 | 20..95 | 20...35 0,63, 52.80 | 18.35 | 18..35 | 18.25 | 15..35 | 10.30 | 10...30 0,2 20...50 | 14..25 | 11.25 | 11.15 | 8.25 | 5...20 0,09 10.16 | 8.12 | 8.12 | 8.10 5.12 1.6 Zona de oranulozitate a fig. fig.2 fig.3 fig.4 fig. 5 fig.6 amestecului de agregate natur NOTE 1 = Pentru merand aptaia MA #8 peoomandflosresnsipull natura srt 0-7: granule nize 3,15 mm # 8,0 mem webuie 28 ropreziota medina 10% din masa amesteouh de nliput. 2 Labetonnele astatioe BA 8, BA 16, BA 25, BAD 25, BADPC 31 o BADPS 31 0 folosestensip de concase] sau amastec de risip de ‘enced eu oeip neural, din oarerisipul natural este In proportia de maxima: 25% pent BAB, BA 18: +30 % penwu BA 25; 160 % pentra BAD 25, BADPC 31 i BADPC 31 9! BADPS 31. 3 Lebetoanale pentru stratul de lepiturd BA 25, BADPC 31 91 BADPS 31 trebuie #8 se adauge minim 2% fer. 2.4.3 Continutul optim de liant se stabileste prin studi preliminare de laborator, conform STAS 1338/1 $1 STAS 1338/2 sau prin alte metodologii stablite de un laborator de specialitate. In tabelul 6 sunt specificate limitele recomandate pentru conjinutul de bitum, in functie de clasa tehnicd a drumului, respectiv categoria ‘tehnicd a strdzil, Se precizeazii ci limitele consinutului de bitum indicate in tabelul 6 sunt orientative. 8 th uy Lananjo pos ays ad wnjsoy or : ¢ seek egesessg so wut ting” nos, ays od unysay 3 Se ¥ esegeesgs 2 * 3 ; . ! tH, °3 ske — 3 co. 3 0 8§ . s 22 e © 3g a i: < es és 3 — : —e aii & : & TE g Se zg Ss $6 s ae a = 3 = 600 So, cob & 50, _.. SSRSRQVRR SOS SS gassgagge”s “hilt ‘Lanunya nos ays urid 808d, Hy Yananpe nos ays wud ueseu, & Figura 2 - BA 8 ° 8 8 ‘4M Yansnis nos ays ed unysay § g seaegaeseegs. gs eg s ¥ 2 3 § ty & oS 3 oe 8 8 oe 8 € aS < 3 A ie te 600 e SSeS QR ie % uy ‘ununis pos ays und aoa Figura 3 - BA 16 Is IS. % Us “unanj2 nos ays ad Linsey geeses S§SSessgs 963 1 315 5 810 162025 587 a2 3 RaQRRS Ldnanja ros ays ulsd 149204, Ciururi cu ochiuri rotunde, in mm Site cu ochiutt pétrote, inmm Figura 4 - BAR 16 Resturi pe site sou ciururi, in % i 0: 100 » 2 SQ a2 9a 1 YS 5 8 | 162025 & . ; Site cu ochiuri’ pétrate, amd Ciururi cu ochiury.rotunde, in mm Figura 5 - BA 25, : es 100 100 Qo S90 0 3 "00 Ds S70 30 § 3 6: 405 & 50 50 3 $0 0 § 30 70% "p20 60 & Ro 10. « SU 9631 HS 5 810 16 202595 Site cu ochiuri patrate, inmm Ciururi cu ochiuri retunde, in mm Figura 6 - BAD 25 © 100 e 8 ‘hus ‘mania nos ays ad Lunjsay oe se ssaesges § & sees $ $ SBSSEsggsags % Uy “tnsnia nos apis ulsd 142224, & es ae ff x 7 2 ¢ = 3 in 8 3g 8 aoe aes & & ~ & Sos 3 » 8. 00, fio 8 § Figura 7 - BADPC 31, BADPS 31 SR 174-1 Tabelul 6 Tipul mixturit Clasd tehnic8 a drumului astatica At Ul wiv Categoria tehnicd a stazi ta w wv Conyinutul de lant din masa mixtutiasfaltice, % MA : 5 8,0...10,0 63.7.3 65.078 63.7.3 6.5..7,8 8,7..6,2 5,5...6,7 4,0...5,0 .4.3.1 Raportul filer-bitum pentru diferitetipuri de mixtur limite: won be = mortare astaltice (MA) bogate in criblurs (BA 8; BA 16) altice rugoase (BAR 16) sfaltice cu agregat mare (BA 25) (BAD 25; BADPC 31; BADPS 31) Se procizeazii cB th acest context prin filer se infelege fractiunea find sub 0,09 mm din amestecul total de ‘agregate gi flor. 2.4.4 Caracteristicilefizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe corpuri de prob& tip Marshall gi pe cuburi confectionate din mixturi asfaltice preparate tn laborator pentru stabiliea compozitilor, din probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul executiel, precum gi din straturile tmbrcamingii gata ‘executats. SR 174-1 Tabelul 7 Carateristici pe cllindri Marshall Categoria strdzii Tipu! bitumutui MA 60780) 80/100 (060/80 080/100 wv 060/80 6.0 ‘80/100 55 1D100/120 5.0 Indice de curgere w wa 060/80 80/100 60/80 080/100 wiv 060/80 'D80/100 1D100/120 1,5. 45 1,5..4,5 Raport Sit N/mm ‘060/80 2.5. 5,0 °2,0...4,0, 080/100 2.5... 4,0 2,0...4,0 mw 60/80 2,0. 4,0 1,5..3,0 80/100 2,0... 4,0 1,5...3,0 MV 1060/80 1,0...3,0 1,8...4,0 080/100 41,0...3,0 1,5...4,0, 100/120 1,0...3,0 15. 4,0 Densitate aparenta min, ko/m®, 60/80 80/100 100/120 2200 2300 ‘Absorbtie de aps % vol 60/80 80/100 D 100/120 SR 174-1 i Tabelul & Caracteristici pe cuburi Tipul Tipul mixturi “| bitumutui a7 axa BADS BA 16 BAR 16 | BADPC 31 BA 25 BADPCS 31 Rezistenya la compresiune la D 60/80 : 3.5 3.5 : 22°C, min. Nimm? D 80/100 25 3.0 3.0 - D 100/120 Rezistenta la compresiune la D 60/80 + 0,7 07 : 50°C, min, Nimm? 0 80/100 05 0,7 07 - D 100/120, Reducerea rezistentei la 2 compresiune la 22°C la 28 zite | 0 60/80 25 25 5 de p&strare in ap3, max. D 80/100 % 7) 5 0 60/80 35 30 30 = 80/100 D 100/120 Densitata aparent’ min. 0 60/80 : kgm? D 80/100 | 2150 2250 2250 2200 D 100/120 ft Absorbtia de apa D 60/80 % vol peo00 | 2.5 26 te 3.8 100/120 1 Pentru drumuri din clasa tehnica | sill gi strizi de categoria tehnic’ |. Pentru drumuri gi otr8zi din celelalte clase tehnice, respectiv categori 2.5 Controlul calit&sii compactarii straturilor imbrac&mingilor bituminoase 2.5.1 Compactarea straturilor imbracdmintilor bituminoase gata executate se determina prin analize delaborator Be carote sau prin misuriri in situ conform 3.3.4 din SR 174-2. 2.5.2 In cazul analizolor de laborator se determin’ densitatea aparents, absorbtia de-apa si gradul de ‘compactare al mixturilorasfaltice din care sunt realizate imbricSmingile conform STAS 1338/1 si STAS 1338/2. Conditile tehnice pentru aceste caracteristici sunt prezentate tn tabelul 9. Tabelul 9 Tipul mixturiiasfaltice | Densitate aparent8, min. | Absorbtie de aps | Gradul de compactare, min. kg/m % % MA 2150 2.07, 97, BAB Z BA 16 2250 2. 96 BAR 16 2250 4.7 96 96 2200 NOTA - Gradut de compacta se dtarmink conform 3.3.4.2 din §R 1742. =13; SR 174-1 2.8.3 In cazul mAsurSrilor in situ cond prezentate tn tabelul 9. ile tehnice pentru densitatea aparents gi gradul de compactare sunt cele 2.6 Suprafaga Imbr&c&mingilor bituminoase 2.6.1 Uniformitatea suprafeyel 2.6.1.1 Uniformitatea supratesei de rvlare tn profil longitudinal se verific& cu dreptarul gi pana conform SR 174-2 sau cu alte dispozitive adecvate. Denivelarile maxime admisibile tn profil tongitu 1 mAsurate sub dreptarul de 3m sunt urmatoarele: {drumuri clasa tohnicd 1 + maximum 3mm pentru { steizi categoria tehnicd 1. {drumuri clasa tebnics th s maximum 4mm pentru { strizi categoria tehnied IV (alte zone decst zonele rigoletor) = maximum Smm pentru -» drumuri clasa tehnicd II) = maximum 7mm pentru -» drumuri clasa tehnic’ 1V;V In cazul tn care pa longitudinal, valoarea maxima admis’ pentru indicatorii Viagraf IHV si Viagraf E este prezentatd tn tabelul 10. ee = ai Oe IO Tnregistrari Autostrazi gi drumuri cu Drumuri cu dou’ benzi de circulatie, cu trafic batru benzi de circulatie [> "3000 vehicule/24h_| 3000 vehicule/24h Grafice, IHV, max. 20 30 admis, ta mm/100m Electronice, E, max 10 admis, tn mm/i00m NOTE 1- indicator hectomatio Viegrat INV reprint vloaren curulatd denivelior exprmate cu aperatl Viagrat ce depiyeee zone de ‘diate de § mem, pe 0 dltanta de 100 m. 2. indicatnu de amplitudne «doniveltior ViegratErepresntsamplitudines maxim tn miimet a denivelitlor ce apar eu probeblitate rmeimum 95% pe distant de 100 m drum, 2.6.2 Rugostates supiatosel 2.6.2.1 Condigile tehnice pe care trebuie s3 le Indeplineasc4 rugozitatea suprafoyei Imbr’cimintilor bituminoase ‘m&suratl cu aparatul SRT sau prin metoda tnslimii de nisip sunt tn conformitate cu prevederile STAS 8849. 2.6.2.2 In cazul rugozit8ti tmbrSckmingi bitumincase determinatd cu sparatul de misur& Grip Tester cond tehnice pe care trebuie si le tndeplineasc3 cosficientul de frecere GT) sunt prezentate in tabelul 11. 14+ SR 174-1 Valori limita ale cosficientului Caracterizarea suprafetei de rulare vor Wor = 0,95 ‘Suprafayé bund, permite circulatia cu viteze mai mari de 80 km 0.7 5 war'< 0,98 Supratata satisfacstoare, permite circulayia cu viteze and ta 80 km/h <07 ‘Supratays nesatistiicatoare, pericol de derapare 48.449 as. [SF (Normatival ZONARE CLIMATICA SR 174-1 ANEXA B (Normativa) CARACTERISTICI ALE ZONELOR CLIMATICE Zone climatice Neert Caracters 7 rn calda rece. 1 ‘Amplitudinea anuald a temperaturil aerului, °C 24 18, 2 Media temperaturilor maxime absolute anvale, °C. 32...39 17...18 3 Media temperaturilor minime absolute enuale, °C. 181-25) “28 4 Cantitatea minima anuala a precipitatillor, mm 400...760 | 1000...1500 5 ‘Numarul anual de 2il + Inghet (cu temperatura minim’ 0°C) 100...150 200 + de vars (cu temperatura maxim’ 25°C) 80...125, : = tropicale (cu temperaturi maxime 30°C) 30 : 6 Cantitatea precipitagitor din semestrul cald 100...400 600 (01,04...30.09), mm 7__| Numarul mediu anual de zile cu precipitatii(p > 0,1. mm) | media 115 | _160...200 a ‘Numirul mediu anual de zile cu strat de zipad’ 25...48 100...225