Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învățare: ANALIZA PROGRAMULUI DE PRODUCȚIE ȘI COMERCIALIZARE

Exercițiul 1. Apreciați dinamica și îndeplinirea programului de producție și comercializare a SA


”Moldovița” în baza indicatorilor de volum și formulați concluzii.
Tabelul 1
Aprecierea generală a îndeplinirii programului
de producție și comercializare
Indicatori Anul Anul de gestiune Abaterea absolută În % față de: Dinamica,
precedent curent (+, -) față de: %
progr. realizat anul progr. anul progr.
preced. preced
A 1 2 3 4=3-1 5=3-2 6=3/1* 7=3/2*10
100 0
1. Volumul 536330 x 494684 -41 646 x 92,23 x 92,235
producției fa- 5
bricate în prețuri
comparabile mii
lei
2. Volumul 536330 x 515296 - 21 x X 96,08
producției fa- 034
bricate în prețuri 96,08
curente ale anului
respectiv, mii lei
3. Volumul 532036 512922 511962 - 20 -960 96,23 99,81 96,23
producției 074
vândute, mii lei
4. Venitul din 654247 630742 632325 -21 +1 543 96,65 100,25 96,65
vânzări, mii lei 922

� Concluzie

În baza calculelor din tabel putem deduce că volumul producției fabricate în prețuri curente
( 96,08%) este mai mare decât volumul producției fabricate în prețuri comparabile (92,235%), ceea ce
înseamnă ca prețurile în perioada de gestiune au crescut și se consideră un factor favorabil.
Volumul producției vândute( 96,23) este mai mare decât volumul producției fabricate în prețuri curente
ale anului respectiv (92,235%), ceea ce ne demonstrează că la inceputul perioadei de gestiune am avut
la depozit producție fabricată, de unde rezultă că s-a micșorat soldul de producție produsă și este un
factor favorabil.
Veniturile din vânzări sunt mai mari decât volumul producției vândute și rezultă că s-au inregistrat alte
venituri suplimentare și este un factor pozitiv. Venitul din vânzări față de program este mai mare decât
Volumul producției vândute programate , la fel este un factor favorabil.

Exercițiul 2. Apreciați îndeplinirea programului de producție pe sortimente și formulați


concluzii.
Tabelul 2
Aprecierea îndeplinirii programului de producție pe sortimente
Denumirea Cantitatea Costul Valoarea prod., mii % Producția
sortimentului fabricată, tone prod./tonă lei îndepl. execut.
(mii lei) progra- în limit.
mului prog.
program realizat program realizat
A 1 2 3 4=1*3 5=2*3 6=5/4*100 7= cea mai
mică din 4-
5
1.Produse de 103690 103059 3,0 311 070 309 177 99,39 309 177
panificație
2. Paste făinoase 4092 4208 12,0 49 104 50 496 102,83 49 104
3. Biscuiți 2872 2760 28,0 80 416 77 280 96,10 77 280
4. Checuri 1918 2045 32,0 61 376 65 440 106,62 61 376
5. Alte produse 4188 4301 3,0 12 564 12 903 102,70 12 564
Total x x x 514 530 515 296 100,15 509 501

1) Cel mai mic % constitui 96,10%


2) Coeficientul mediu de sortiment (k sort) =( coloana 7 total/coloana 4 total )*100=99,02 %
3) Coeficint de nomi... Kn= (3/5)*100= 60%
Rezerva internă Ri=509 501- 514 530 =5 029 mii lei
Concluzie:

Exercițiul 3. Apreciați îndeplinirea programului de producție după structură și formulați


concluzii.
Tabelul 3
Aprecierea îndeplinirii programului de producție după structură
Denumirea Valoarea % Structura prod. % Valoarea Valoarea
sortimentului producției, mii lei îndepl. prod. prod. efect.
progra efective în limita
m. rec. la structurii
structura programate
progr.
program efectiv program efectiv
A 1 2 3 4 5 6 7
1.Produse de 311070 309177
panificație
2. Paste făinoase 49104 50496
3. Biscuiți 80416 77280
4. Checuri 61376 65440
5. Alte produse 12564 12903
Total 514530 515296

Exercițiul 4. Apreciați dinamica calității produselor în baza reclamațiilor din partea


beneficiarilor și formulați concluzii.
Tabelul 4
Aprecierea calității producției vândute în baza reclamațiilor
Indicatori Anul Anul de Abaterea
precedent gestiune (+, -)
A 1 2 3
1. Volumul producției vândute, mii lei 532036 511962
2. Valoarea produselor reclamate, mii lei 11200 10750
3. Numărul de reclamații, unități 12 11
4. Ponderea produselor reclamate în volumul total
al producției vândute, %

Exercițiul 5. Apreciați dinamica și îndeplinirea programului privind calitatea produselor și


formulați concluzii.
Tabelul 5

Aprecierea îndeplinirii programului de producție după calitate


Clasa de Cantitatea fabricată, tone Preț unitar, mii lei Valoarea producției
calitate fabricate, mii lei
Anul Anul de gestiune An. Anul de An. Anul de gestiune
preced. curent preced. gestiune curent preced. curent
progr. realizat prog. real. prog. real.
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Superioară 3500 3690 4059 3,4 3,5 3,7
Întâi 84900 83000 81500 3,2 3,0 3,4
Doi 16000 17000 17500 2,0 2,1 2,2
Total 104400 103690 103059 x x x

Exercițiul 6. Apreciați ritmicitatea producției fabricate pe trimestre și formulați concluzii.


Tabelul 6
Aprecierea ritmicității producției fabricate pe trimestre

Trimestre Volumul producției fabricate


Programat Realizat Obținut în
suma, mii lei cota, % suma, mii lei cota, % limitele
ritmicității
programate
A 1 2 3 4 5
I 128000 136000
II 127500 126800
III 128940 125900
IV 130090 126596
Total 514530 515296

Exercițiul 7. Apreciați ritmicitatea producției în luna martie pe decade și formulați concluzii.

Tabelul 7
Aprecierea ritmicității producției în luna martie pe decade

Indicatori luna martie inclusiv pe decade


programat realizat I II III
A 1 2 3 4 5
1.Volumul producției fabricate, mii
42660 45330 14400 15300 15630
lei
2.Numărul de zile lucrătoare, zile 21 22 7 8 7
3.Volumul producției fabricate în
medie pe zi, mii lei
4.

5.

Exercițiul 8. Apreciați dinamica și structura venitului din vânzări și formulați concluzii.


Tabelul 8
Aprecierea dinamicii și structurii venitului din vânzări

Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea Dinamica,


(+, -) %
suma, mii cota, suma, mii cota, % mii lei %
lei % lei
A 1 2 3 4 5 6 7
1. Venitul din vânzarea 532036 511962
produselor finite
2. Venitul din vânzarea 106500 102350
mărfurilor
3. Venitul din prestarea 15711 18013
serviciilor
4. Venitul din contracte de - -
construcție
5. Venitul din alte activități, - -
care constituie activitate
operațională
Venitul din vânzări - total 654247 632325
Sursa: Situația de profit și pierdere.

Exercițiul 9. Calculați influența factorilor respectivi asupra modificării venitului din


vânzări (vezi exercițiul 8) și formulați concluzii, dacă:
- volumul producției fabricate constituie:
în anul precedent 536330 mii lei;
în anul de gestiune 515296 mii lei.
- modificarea soldului producției în stocuri constituie:
în anul precedent + 4294 mii lei;
în anul de gestiune + 3334mii lei.
- modificarea prețurilor la produsele vândute constituie:
în anul precedent + 122211 mii lei;
în anul de gestiune + 120363 mii lei.
Tabelul 9

Calculul influențe factorilor asupra modificării venitului din vânzări

Indicatori Anul Anul de Abaterea Rezultatul


precedent gestiune (+, -) influenței
factorilor
1.
2.
3.
4.