Sunteți pe pagina 1din 3

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA: CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

STUDIU INDIVIDUAL
LA ANALIZA GESTIONARĂ

VARIANTA II

Studiu de caz 2: În baza datelor din Anexa nr. 6 a Situațiilor financiare


și altor date suplimentare, să se calculeze și să se aprecieze influența
factorilor generali la modificarea productivității medii anuale a unui
salariat,calculată în baza veniturilor din vânzarea produselor. Pe rezultatele
analizei de formulat concluzii.

ELABORAT: VERIFICAT:
ANDRONIC GRIGORE O.STRATU
Grupa CON1704G Magistru în economie,
grad didactic I

CHIȘINĂU, 2020

Date suplimentare ale evidenței contabile primare (lei)


Numărul mediu scriptic de salariați, (persoane) 693 715
16
inclusiv: muncitori 544 519

Venituri (lei)
Nr Denumirea 31.12.2019 31.12.2020
Venituri din vânzarea produselor 193 885 647 220 888 424

Analiza generală a productivității muncii

Perioda Abaterea,
Indicatori
Precedentă Curentă (+,-)
1.Venitul din vânzarea
193 885 647 220 888 424 +27 002 777
produselor , lei (VVP)
2.Numărul mediu scriptic
al salariaților, persoane 693 715 +22
(Ns)
3. Numărul mediu scriptic
al muncitorilor, persoane 544 519 -25
(Nm)
4. Ponderea muncitorilor
în numărul total al
78,5 72,56 -5,94
salariaților, % (Pm)
(r 3 : r2)
5. Productivitatea medie
anuală a unui salariat, lei 279 777,27 308 934,86 +29 157,59
(Ws) ( r 1 : r2)
6. Productivitatea medie
anuală a unui muncitor,lei 356 407,44 425 603,90 + 69 196,46
(Wm) (r 1: r 3 )

Ws= Pm x Wm

Calculul influenței factorilor asupra modificării productivității medii anuale a unui salariat
Nr. subs
nr. calc.

Factorii Productivita Calculul influenței Rezultatul Denu


ΔPm ΔWm
tea medie factorilor influenței mirea
anuală a factorilor, lei factori
unui lor
salariat, lei
1. 0 78,5 356 407,44 279 777,27 - - -
2. 1 72,56 356 407,44 258 609,24 258 609,24 - -21 168,03 ΔNs
279 777,27
3. 2 72,56 425 603,90 308 934,86 - + 50 325,62 ΔWs
308 934,86
258 609,24
Total x x x x + 29 157,59 x

Balanța influenței factorilor = -21 168,03 + 50 325,62 = + 29 157,59 lei

CONCLUZIE

În urma calculelor din tabel putem observa o majorare a productivității medii anuale a unui
salariat cu 29 157,59 lei. Această majorare a fost influențată negativ de modificarea ponderii
muncitorilor în numărul total de salariați, care a înregistrat o diminuare de la 78,5 % la 72,56%,
respectiv diminuând productivitatea medie anuală cu 21 168,03 lei. Pozitiv a influențat asupra
modificării productivității medii anuale a influențat modificarea productivității medii a unui
muncitor, care majorându-se de la 356 407,44 lei la 425 603,90 lei , adică cu 69 196,46 lei, a
majorat și productivitatea medie anuală respectiv cu 50 325,62 lei.

Rezerva de sporire a productivității medii anuale a unui salariat constituie 21 168,03 lei.

Se recomandă analiza detaliată a numărului de angajați ai salariaților, pentru a majora


ponderea de muncitori în totalul numărului de salariați, ceea ce va influența pozitiv asupra mărimii
productivității medii anuale a unui salariat.