Sunteți pe pagina 1din 9

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA: CONTABILITATE ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ

STUDIU INDIVIDUAL
LA ANALIZA GESTIONARĂ

Integramă

Analiza structurii, mișcării și stării funcționale a mijloacelor


fixe în dinamică.

ELABORAT: VERIFICAT:
GHINCHEVICI DANIEL O.STRATU
Grupa :CON1702G Magistru în economie ,
grad didactic I

CHIȘINĂU 2020
Cuprins
CAPITOLUL 1...................................................................................................................................2

Mijloacele Fixe: esență și conținut....................................................................................................2

CAPITOLUL 2...................................................................................................................................3

Analiza structurii, mișcării și stării funcționale a mijloacelor fixe în dinamică...........................3

CAPITOLUL 3 Integramă: Analiza structurii, mișcării și stării funcționale a mijloacelor fixe


în dinamică..........................................................................................................................................5

Integrama 1.....................................................................................................................................5

Integrama 2.....................................................................................................................................6

Răspunsurile pentru integramele 1 și 2............................................................................................7

Bibliografie..........................................................................................................................................8
CAPITOLUL 1

Mijloacele Fixe: esență și conținut


Mijloacele fixe - activele materiale, al căror preţ unitar depăşeşte plafonul stabilit de
legislaţie (3 000 lei), planificate pentru utilizare în activitatea de producţie, comercială şi
alte activităţi,în prestarea serviciilor mai mult de un an, destinate închirierii sau în scopuri
administrative.

În raport cu componența natural-substanțială mijloacele fixe se subdivizează în mai


multe grupe:
Clădiri
-blocuri ale secțiilor de producție
-biroului întreprinderii și altor subdiviziuni
-serviciul medical
-caselor de odihnă
Construcții speciale
 poduri drumuri
 terenuri asfaltate ale întreprinderii
 baraje
 estacade
 fântâni arteziene și alte feluri de fântâni
 îngrădituri
Instalații de transmisie
1. rețele electrice
2. transmisiile
3. conductele cu toate dispozițiile intermediare
pentru transformarea energiei
4. transmisia substanțelor lichide sau gazoase.
Mașini și utilaje
 Mașini și utilaje de forță
 motoare cu aburi
 reactoare atomice
 turbine cu abur
 gaze hidraulice

Mașini și utilaje de lucru


 Mașini și aparate utilajul cu ajutorul cărora se acționează pe cale chimică, mecanică
,termică asupra materiei prime , materialelor de a le transforma în produs mașini și utilaje
inclusiv cu dirijare programată automate.
Mijloace de transport
o transportul auto
o căi ferate
o aerian
o navele maritime și fluviale
o magistralele de asigurare cu gaze și apă

CAPITOLUL 2

Analiza structurii, mișcării și stării funcționale a mijloacelor fixe în


dinamică
Analiza asigurării cu mijloace fixe e și a eficienței utilizării acestora se începe cu examinare a
structurii mișcări și stări funcționale a mijloacelor fixe e în dinamică.Acest studiu se efectuează în
baza datelor din anexa la situațiile financiare “Existența și mișcarea imobilizărilor” la prima etapă a
analizei se examinează structura mijloacelor fixe ale entității pe categorii și modificările intervenite
pe parcursul anului de gestiune în dinamică.

În baza calculelor efectuate privind aceste tipuri de mijloace fixe pe categorii se acordă o atenție
deosebită următoarelor momente semnificative:

ce schimbări au intervenit în dinamica și structura mijloacelor fixe ale entității atât la total
cat și pe fiecare categorie în parte
ponderea fiecărui element predomină în structura mijloacelor fixe. Atenție principală se
acordă părții active a mijloacelor fixe deoarece compartimentul acesta are o acțiune directă
asupra activității de producție desfășurate.
În acest context orice tendință cu «+ » în dinamică se apreciază pozitiv ,iar cu «-» negative.
De regulă pe parcursul perioadei de gestiune mijloacele fixe e ale entității sunt în mișcare ceea ce
determină necesitatea calculului și examinări următorilor doi indicatori relativi și anume:

1) coeficientul de reînnoire a mijloacelor fixe (Kreîn ) ce se determină ca raportul dintre


valoarea mijloacelor fixe e intrate într-o anumită perioadă de gestiune și valoarea tuturor
mijloacelor fixe la finele acestei perioade :

MF intrate
Kreîn = ∗100
MF tot . sf

2) coeficientul de ieșire a mijloacelor fixe (Kieșire ) se determină ca raportul dintre valoarea


mijloacelor fixe ieșite și transferate într-o anumită perioadă de gestiune și valoarea tuturor
mijloacelor fixe la începutul acestei perioade:
MF ie ș ite + MF transferate
Kieșire = * 100
MF t ot . inc .

În practică analitică se apreciază pozitiv situația în care ambii coeficienți corespund


condiției:
Kreîn>Kieșite,(%)

Pentru a analiza starea funcțională a mijloacelor fixe ale entității se folosesc următorii doi
indicatori relativi
3) Coeficientul amortizării accumulate (Kamort) a mijloacelor fixe e care se calculează ca
raportul dintre suma amortizării acumulate la finele anului de gestiune și valoarea totală a
mijloacelor fixe la finele acestui an:
Suma amortiz ă rii acumulate
Kamort = * 100
MF tot . sf .
4) Coeficientul utilității mijloacelor fixe (Kutil. ) care se calculează ca diferența dintre 100 și
mărimea coeficientului uzurii acumulate a mijloacelor fixe

Kutil. = 100- Kuzur.

De de regulă cât coeficientul uzurii acumulate a mijloacelor fixe e este mai mic cu atât
utilitatea acestora este mai pronunțată și viceversa. Pentru aprecierea mai obiectivă a stării
funcționale a mijloacelor fixe se recomandă ca coeficienții respectivi să fie examinați în
dinamică.
CAPITOLUL 3 Integramă: Analiza structurii, mișcării și stării
funcționale a mijloacelor fixe în dinamică
Integrama 1

Orizontal

1. mijloacele fixe sunt active ...


6. Coeficientul de ... a MF setermină ca raportul dintre valoarea MF ieșite i transferate anumită
perioadă de gestiune și valoarea tuturor MF la începutul acestei perioade.
7. Podurile, drumurile fac parte din această grupă de MF.
8. Blocurile secțiilor de producție fac parte din grupa?

Vertical

2. Coeficientul mijloacelor fixe care se calculează ca raportul dintre suma amortizării acumulate
la finele anului de gestiune și valoarea totală mijloacelor fixe la finele acestui an.
3. Coeficientul care se calculează ca diferența dintre 100 i mărimea coeficientului uzurii
acumulate mijloacelor fixe
4. mijloc fix din grupa Transport
5. Pentru a analiza starea funcțională a mijloacelor fixe ale rightății se folosesc 2 indicatori ...

Integrama 2

Orizontal

3. Mijlocul fix dat face parte din grupa Instalații de transmisie.


5. cu cât coeficientul uzurii acumulate a mijloacelor fixe e este mai mic cu atât utilitatea
acestora este mai ... și viceversa.
6. Orice tendință cu "plus" în dinamică se apreciază.

Vertical

1. parte a mijloacelor fixe căreia i se acordă atenția principală, având o acțiune directă în
procesul de producție.
2. Orice tendință cu "minus" în dinamică se apreciază.
4. Tip de navă considerat mijloc fix.
Răspunsurile pentru integramele 1 și 2
Bibliografie
1. Manual Analiza Gestionară Sârbu V ,Stratu O ,Chișinău 2020.-83 p.
2. https://crosswordlabs.com/view/analiza-indeplinirii-programului-de-productie-dupa-calitate-si-
competitivitate-7
3. https://monitorul.fisc.md/catalog/tematic/catalog_mijloace_fixe/
4. http://www.amac.md/Biblioteca/data/22/8/VI/12.pdf